Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering FIRMA X"

Transkript

1 Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey Hjortholms Allé 38, 2400 København NV

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Resumé Indledning Fremgangsmåde Resultater Svarprocent Læsning af resultater Indhold Psykisk arbejdsmiljø Samarbejde Tillid til den øverste ledelse Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Arbejdskrav og balance Information og klarhed Engagement i arbejdet Mening og kvalitet Skænderier, konflikter og mobning Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Fysiske belastninger og risiko Sikkerhed og forebyggelse Generel tilfredshed Sygefravær og velbefindende

3 2 Resumé Denne undersøgelse udgør den lovpligtige APV og er dermed virksomhedens dokumentation for at arbejdsmiljøloven overholdes. Det er vigtigt at virksomheden dokumenterer eventuelle forbedringer i en eller flere skriftlige handlingsplaner. Her skal kort opsummeres de vigtigste resultater og anbefalinger: Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø har vist, at medarbejderne i Firma X samlet set er lidt mindre tilfredse end landsgennemsnittet 1. Det er dog en hovedpointe, at det især er Afdeling 2, som trækker det samlede resultat ned. Omvendt er Afdeling 1 og Afdeling 3 på de fleste parametre væsentligt mere tilfredse. Resultaterne indikerer, at Afdeling 2 oplever problemer både i forhold til det nære samarbejde, samarbejde med andre teams samt i relationen til den nærmeste leder. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at kun et fåtal af medarbejderne i Afdeling 2 mener, at de kan udføre arbejdet i en kvalitet, som de er tilfreds med. Resultaterne viser desuden, at Afdeling 2 føler sig mere stressede og har mere sygefravær end de øvrige afdelinger. I forlængelse heraf ses, at de er væsentligt mindre motiverede og føler mindre engagement i deres arbejde. Ledelsen bør igangsætte en proces til forbedring af det sociale klima og relationerne i Afdeling 2. Resultatet samt enkelte medarbejderes kommentarer er af en sådan karakter, at ekstern professionel hjælp bør inddrages. Forskning 2 viser, at kompetent arbejdsmiljørådgivning kan forbedre arbejdsmiljøet, og ledelsen bør derfor i dialog med medarbejderne lægge en strategi for at forbedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne fra denne undersøgelse kan med fordel anvendes i et målrettet arbejde med trivsel, eksempelvis ved udpegning af konkrete KPI er 3, som bliver fulgt op og evalueret. Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø vidner om, at medarbejderne grundlæggende er tilfredse. Således er der sammenlignet med landsgennemsnittet færre indeklimagener og en højere samlet tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. Det anbefales at øge indsatsen i forhold til sikkerhed og forebyggelse, idet besvarelserne indikerer, at medarbejderne ikke oplever, at ledelsen inddrager dem tilstrækkeligt i det forebyggende arbejde. 1 Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning. P Hasle et al KPI = Key Performance Indicator. Kan defineres som: Et styringsredskab der skal hjælpe os til at nå i mål med vores strategi samt sikre at vi konstant forbedrer vores vigtigste fokusområder. 3

4 3 Indledning En APV er et dialogværktøj, som alle virksomheder skal gennemføre i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ifølge Arbejdstilsynet 4 er APV en et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, som igen kan medføre gevinster i form af fx mindre sygefravær, øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet samt mindre udskiftning blandt medarbejderne. Der er altså gode grunde til at gennemføre en APV udover den lovgivningsmæssige forpligtelse. Denne rapport gennemgår resultater fra arbejdspladsvurderingen gennemført i FIRMA X i perioden DD/MM/YY til DD/MM/YY. Til sidst i rapporten redegøres for de områder, som FIRMA X anbefales at arbejde videre med. 3.1 Fremgangsmåde Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA og tilpasset en mere praksisnær tilgang. Der er hovedvægt på det psykiske arbejdsmiljø, især med afsæt i teorier om Social Kapital, organisationspsykologi og ledelse 5. Medarbejderne har besvaret et spørgeskema udsendt af ARGA survey. Typisk er spørgsmålene præsenteret som i nedenstående eksempel, hvor der stilles to relaterede spørgsmål inden for en bestemt kategori (fx det nære samarbejde). På den baggrund beregnes en score, som bliver sammenlignet med landsgennemsnittet Det nære samarbejde. I hvilken grad? a. Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? b. Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 4 AT-vejledning D Arbejdspladsvurdering Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al Arbejdsmiljoforskning.dk. 4

5 4 Resultater 4.1 Svarprocent Tabel 1. Svarprocent fordelt på medarbejdergruppe. Antal svar Antal inviterede Svarprocent Afdeling % Afdeling % Afdeling % Firma X Total % 4.2 Læsning af resultater Det grundlæggende formål med denne type undersøgelser er at skabe dialog, indsigt og et solidt beslutningsgrundlag for evt. forandringer. Data bliver derfor som udgangspunkt vist med fokus på de to mest positive besvarelser (typisk i meget høj grad / i høj grad ). Dette tal kan tolkes som en score, der kan sammenlignes med landsgennemsnittet. Udvalgte parametre vil blive vist med en højere detaljeringsgrad (eksempelvis stress). 4.3 Indhold Undersøgelsen dækker følgende hovedtemaer: Psykisk arbejdsmiljø o Samarbejde o Ledelse o Respekt og retfærdighed o Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse o Engagement i arbejdet o Skænderier, konflikter og mobning Fysisk arbejdsmiljø Sygefravær og velbefindende 5

6 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad 4.4 Psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen, med kolleger, ledelse og andre aktører. Man kan sige, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Dette skema omhandler derfor en række spørgsmål til belysning af, hvordan medarbejderne oplever samarbejde, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, samt hvordan de trives med arbejdsopgaverne og arbejdet i det hele taget Samarbejde Samarbejde er et element i den sociale kapital 7 og således en forudsætning for trivsel, arbejdsmiljø og produktive medarbejdere. Samarbejde kan deles op i samlende, brobyggende og forbindende, som beskriver samarbejde hhv. i afdelingen, mellem afdelinger og mellem ledelse og medarbejdere. De følgende figurer belyser disse tre dimensioner. Det nære samarbejde Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? 89% 89% 72% 69% 74% 45% 59% 56% Figur 1. Det nære samarbejde Samlende samarbejde. Samarbejde med andre afdeliger/teams Oplever du et godt forhold til kolleger i andre afdelinger/teams? Oplever du, at de forskellige afdelinger/teams arbejder til fælles bedste? 45% 38% 48% 31% 56% 15% 1 Figur 2. Samarbejde mellem afdelinger Brobyggende samarbejde. 7 Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al

7 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Nærmeste leder Oplever du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 57% 52% 45% 35% 38% 32% 43% 12% 8% Figur 3. Relation til nærmeste leder Forbindende samarbejde. Nærmeste leder Oplever du, at din nærmeste leder har forståelse for det arbejde du udfører? Oplever du, at din nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen? 45% 35% 38% 38% 3 52% 14% 8% Figur 4. Relation til nærmeste leder Forbindende samarbejde. 7

8 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Tillid til den øverste ledelse Tillid udgør den anden søjle i den sociale kapital. I denne undersøgelse fokuserer vi på den vertikale tillid, dvs. medarbejdernes tillid til ledelsen. Øverste ledelse Oplever du, at man kan stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? Oplever du at den øverste ledelse er tilstrækkelig synlig? 58% 22% 45% 42% 66% Figur 5. Tillid til øverste ledelse Vertikal tillid Respekt og retfærdighed Den tredje og sidste søjle i den sociale kapital omhandler oplevelsen af at blive behandlet med retfærdighed og respekt (Figur 6). Respekt og retfærdighed Oplever du at de ansatte bliver behandlet med respekt af ledelsen? Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 75% 78% 69% 74% 63% 84% 45% 42% Figur 6. Respekt og retfærdighed. 8

9 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Et vigtigt mål med en APV er at vurdere arbejdsprocesser, herunder medarbejdernes oplevelse af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet, klare mål for opgaverne, arbejdskrav og balance samt information og klarhed i arbejdsopgaverne. Tilrettelæggelse og mål Oplever du at have mulighed for at tilrettelægge dit arbejde bedst muligt? Oplever du, at der er klare mål for det arbejde du udfører? 75% 7 85% 7 78% 75% 82% 56% Figur 7. Tilrettelæggelse af arbejdet samt klare mål for det arbejde, der udføres. Indflydelse Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvornår du løser dine arbejdsopgaver? 68% 74% 42% 64% % 78% Figur 8. Oplevelse af at have tilstrækkelig indflydelse hhv. på hvordan og hvornår de løser arbejdsopgaver. 9

10 Altid/ofte Altid/ofte Arbejdskrav og balance Medarbejdernes oplevelse af at have høje arbejdskrav belyses i Figur 9, som viser andelen, som hyppigt finder det nødvendigt at opretholde et højt arbejdstempo samt har tidsfrister, som de finder svære at holde. Derudover viser Figur 10, i hvilket omfang de oplever, at arbejdet tager energi samt hvor ofte de står til rådighed udenfor normal arbejdstid. Arbejdskrav Er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Har du tidsfrister, som er svære at holde? 25% 5 35% 22% 47% 32% 26% Figur 9. Oplevelsen af at skulle opretholde et højt arbejdstempo samt at have tidsfrister som er svære at holde. Balance Oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Står du til rådighed udenfor normal arbejdstid? 16% 12% 34% 18% 18% 23% 23% 19% 16% Figur 10. Arbejdet tager så meget energi at det går ud over privatlivet samt står til rådighed udenfor normal arbejdstid. 10

11 Altid/ofte Information og klarhed I en organisation findes et væld af information, og medarbejdere vil efterspørge information grundlæggende for at imødekomme usikkerhed. Da information kan være et diffust begreb fokuserer vi i denne undersøgelse på den information, der opleves nødvendig for at udføre arbejdet. Dermed bliver det en relevant og nærværende form for information, der spørges ind til (Figur 11). I forlængelse heraf belyses, hvorvidt medarbejderne oplever at have klarhed over arbejdsopgaverne. Information og klarhed Får du den information, du behøver for at udføre dit arbejde Er der klarhed over, hvad der er dine arbejdsopgaver? 7 45% 68% 79% 61% 75% 7 84% Figur 11. Information, som er nødvendig for at udføre arbejdet samt oplevelse af klarhed over arbejdsopgaver. 11

12 Altid/ofte Altid/ofte Engagement i arbejdet Medarbejdernes grundlæggende opfattelse af deres arbejdsmiljø og arbejdsplads i det hele taget vil ofte blive reflekteret i deres vurdering af eget motivationsniveau samt deres villighed til at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen (Figur 12). Hvis der er en høj social kapital er der også sandsynlighed for at resultaterne i Figur 12 vil være positive og omvendt. Parametrene i denne figur kan således betragtes som funktioner af den sociale kapital i FIRMA X. Figur 13 viser desuden to andre aspekter af engagement, nemlig hvorvidt medarbejderne føler sig veloplagt når de er på arbejdet samt føler at de bliver opslugt af arbejdsopgaverne. Motivation og involvering Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 82% 18% 7 56% 64% 46% 78% 59% Figur 12. Motivation og villighed til at anbefale andre at søge en stilling. Engagement Føler du dig veloplagt, når du er på arbejde? Bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver? 67% 45% 22% 32% 58% 49% 43% 54% 49% Figur 13. Engagement belyst via spørgsmål om at være veloplagt samt blive opslugt af arbejdsopgaverne. 12

13 Altid/ofte Mening og kvalitet Omdrejningspunktet for den sociale kapital på arbejdspladsen er virksomhedens kerneopgave. Da det er medarbejderne, som skal levere kerneopgaven, er det centralt at belyse deres vurdering af, om opgaverne er meningsfulde samt om de oplever, at de kan levere en kvalitet, som de er tilfredse med (Figur 14). Mening og kvalitet i arbejdet Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? 85% 72% 71% 82% 79% 56% 88% 62% 32% Figur 14. Mening og kvalitet i arbejdet. 13

14 Andel af medarbejderne Andel af medarbejderne Skænderier, konflikter og mobning Negative hændelser på arbejdspladsen kan være ødelæggende for trivsel og arbejdsmiljø. Ofte vil en høj forekomst af disse hændelser være et tegn på problemer i relationerne på arbejdspladsen og dermed den sociale kapital. Haft skænderier på arbejdspladsen sidste 12 måneder Nej Af og til Hyppigt 11% 2% 6% 8% 2% 13% 3% 9% 2% 19% 87% 75% 9 84% 89% Figur 15. Forekomst af skænderier på arbejdspladsen de sidste 12 måneder. Udsat for mobning på arbejdspladsen de sidste 12 måneder Nej Af og til Hyppigt 1% 8% 4% 2% 2% 9% 14% 1 6% 1% 91% 82% 89% 87% 93% Figur 16. Forekomst af mobning 8 på arbejdspladsen de sidste 12 måneder. 8 Følgende definition på mobning er anvendt og vist for respondenten ved besvarelse: Gentagne, krænkende handlinger, som du opfatter som sårende eller nedværdigende. Definitionen stammer fra NFA og er forkortet af ARGA survey. 14

15 Andel af medarbejderne 4.5 Fysisk arbejdsmiljø Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø indeholder spørgsmål vedrørende indeklima, fysiske belastninger, risiko og sikkerhed. I modsætning til hovedparten af spørgsmålene i det psykiske arbejdsmiljø fokuserer spørgsmålene om det fysiske arbejdsmiljø på problemer og gener Indeklima Medarbejdernes vurdering af indeklimaet belyses i nedenstående tabel, som viser, hvor stor en andel, der hyppigt generes af hhv. temperaturforhold, luftkvalitet, mangelfuld rengøring samt støjgener. Tabel 2. Forekomst af gener pga. indeklima. Andel meget ofte/ofte. Temperaturforhold Luftkvalitet Mangelfuld rengøring Støjgener (n=11) Afdeling 1 18% 14% 4% 19% (n=14) Afdeling 2 12% 9% 3% 23% (n=19) Afdeling 3 6% 8% 7% (n=44) Firma X Total 12% 1 5% 21% Landsgennemsnit 15% 18% 5% 22% Fysiske belastninger og risiko Arbejdspladsens risikoprofil belyses dels ved Figur 17, som viser hvor ofte der udføres fysisk belastende arbejde, der kan tænkes at udgøre en risiko, dels ved Tabel 3, hvori medarbejderne har vurderet risikoen ved nogle konkrete arbejdsmiljøpåvirkninger. Fysisk belastende arbejde som kan udgøre en risiko Sjældent/aldrig Ca. 1/4 af tiden Mindst halvdelen af tiden 5% 8% 4% 6% 4% 12% 11% 14% 1 19% 83% 73% 85% 86% Figur 17. Vurdering af hyppigheden af fysisk belastende arbejde. Tabel 3. Vurdering af risiko for en arbejdsskade/-ulykke. Andel høj/moderat risiko. Tunge løft eller anden manuel håndtering Støj fx pga. maskiner Længerevarende stillesiddende arbejde Håndtering af kemikalier (n=11) Afdeling 1 12% 8% 45% 1% (n=14) Afdeling 2 14% 12% 56% 2% (n=19) Afdeling 3 7% 9% 34% 4% (n=44) Firma X Total 11% 1 45% 2% Landsgennemsnit 14% 17% 1% 15

16 Meget enig/enig Meget enig/enig Sikkerhed og forebyggelse I det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er det vigtigt at vurdere virksomhedens sikkerhedskultur. De to næste figurer viser således, medarbejdernes vurdering vejledning/instruktion, kollegial hjælp samt ledelsesmæssig opbakning og inddragelse af medarbejderne. Sikkerhedskultur Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram 78% 68% 75% 78% 7 68% 71% 82% Figur 18. Instruktion og vejledning i sikkerhed samt kollegial hjælp. Sikkerhedskultur Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed 68% 32% 68% 7 58% 57% 68% 7 Figur 19. Ledelsesmæssigt fokus på sikkerhed samt inddragelse af medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed. 16

17 4.6 Generel tilfredshed Nedenstående Tabel 4 viser medarbejdernes overordnede tilfredshed med en række elementer af deres job og arbejdsplads. Tabel 4. Tilfredshed med job, brug af evner, afdelingsledelse samt arbejdsmiljø. Andel tilfreds/meget tilfreds 9. Dit job som helhed, alt taget i betragtning Måden, dine evner bruges på Måden, din afdeling ledes på Dit fysiske arbejdsmiljø Dit psykiske arbejdsmiljø (n=11) Afdeling 1 98% 88% 9 9 (n=14) Afdeling 2 25% (n=19) Afdeling 3 92% 83% 78% 85% 78% (n=44) Firma X Total 9 79% 59% 85% 64% Landsgennemsnit 94% 86% 81% 84% 9 Dette spørgsmål adskiller sig metodisk fra de øvrige spørgsmål, idet respondenten her kun har mulighed for at svare meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds. Der er således ikke mulighed for at markere delvist eller lignende midterkategori. 17

18 Andel af medarbejderne Antal sygedage pr. ansat pr. år 4.7 Sygefravær og velbefindende I henhold til Arbejdstilsynet 10 er det lovpligtigt at inddrage overvejelser om sygefraværet i APV-arbejdet. Der er ikke krav om, hvordan det gøres, men hensigten er at vurdere, om der er uhensigtsmæssige faktorer i arbejdsmiljøet, som bidrager til sygefravær. 10,2 10,4 10,6 10,8 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,4 12,6 12,8 13,2 13,4 13,6 13,8 14,2 14,4 14,6 14,8 15,2 15,4 15,6 15,8 16 0,2 0,4 0,6 0,81 1,2 1,4 1,6 1,82 2,2 2,4 2,6 2,83 3,2 3,4 3,6 3,84 4,2 4,4 4,6 4,85 5,2 5,4 5,6 5,86 6,2 6,4 6,6 6,87 7,2 7,4 7,6 7,8 8,2 8,4 8,6 8,89 9,2 9,4 9,6 9,8 0 Sygefravær Antal sygedage (alt inkl.) Antal sygedage (uden langtidsfravær) 12,5 8,5 7,0 5,6 6,1 4,5 4,5 4,9 3,9 3,9 Figur 20. Medarbejdernes selvrapporterede sygefravær seneste 12 måneder. Med og uden langtidsfravær ( 30 dage/år). Haft en sygdom seneste år som skyldes arbejdet Nej Ved ikke Ja 4% 6% 12% 5% 2% 9% 6% 4% 3% 7% 9 83% 89% 87% 93% Figur 21. Haft en sygdom seneste år som skyldes arbejdet. Andel Ja, Ved ikke og Nej. 10 AT-vejledning D Arbejdspladsvurdering

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013

Arbejdspladsvurdering 2013 Undervisningsministeriets Departement, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Arbejdspladsvurdering Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S december 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere