Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering FIRMA X"

Transkript

1 Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey Hjortholms Allé 38, 2400 København NV

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Resumé Indledning Fremgangsmåde Resultater Svarprocent Læsning af resultater Indhold Psykisk arbejdsmiljø Samarbejde Tillid til den øverste ledelse Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Arbejdskrav og balance Information og klarhed Engagement i arbejdet Mening og kvalitet Skænderier, konflikter og mobning Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Fysiske belastninger og risiko Sikkerhed og forebyggelse Generel tilfredshed Sygefravær og velbefindende

3 2 Resumé Denne undersøgelse udgør den lovpligtige APV og er dermed virksomhedens dokumentation for at arbejdsmiljøloven overholdes. Det er vigtigt at virksomheden dokumenterer eventuelle forbedringer i en eller flere skriftlige handlingsplaner. Her skal kort opsummeres de vigtigste resultater og anbefalinger: Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø har vist, at medarbejderne i Firma X samlet set er lidt mindre tilfredse end landsgennemsnittet 1. Det er dog en hovedpointe, at det især er Afdeling 2, som trækker det samlede resultat ned. Omvendt er Afdeling 1 og Afdeling 3 på de fleste parametre væsentligt mere tilfredse. Resultaterne indikerer, at Afdeling 2 oplever problemer både i forhold til det nære samarbejde, samarbejde med andre teams samt i relationen til den nærmeste leder. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at kun et fåtal af medarbejderne i Afdeling 2 mener, at de kan udføre arbejdet i en kvalitet, som de er tilfreds med. Resultaterne viser desuden, at Afdeling 2 føler sig mere stressede og har mere sygefravær end de øvrige afdelinger. I forlængelse heraf ses, at de er væsentligt mindre motiverede og føler mindre engagement i deres arbejde. Ledelsen bør igangsætte en proces til forbedring af det sociale klima og relationerne i Afdeling 2. Resultatet samt enkelte medarbejderes kommentarer er af en sådan karakter, at ekstern professionel hjælp bør inddrages. Forskning 2 viser, at kompetent arbejdsmiljørådgivning kan forbedre arbejdsmiljøet, og ledelsen bør derfor i dialog med medarbejderne lægge en strategi for at forbedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne fra denne undersøgelse kan med fordel anvendes i et målrettet arbejde med trivsel, eksempelvis ved udpegning af konkrete KPI er 3, som bliver fulgt op og evalueret. Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø vidner om, at medarbejderne grundlæggende er tilfredse. Således er der sammenlignet med landsgennemsnittet færre indeklimagener og en højere samlet tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. Det anbefales at øge indsatsen i forhold til sikkerhed og forebyggelse, idet besvarelserne indikerer, at medarbejderne ikke oplever, at ledelsen inddrager dem tilstrækkeligt i det forebyggende arbejde. 1 Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning. P Hasle et al KPI = Key Performance Indicator. Kan defineres som: Et styringsredskab der skal hjælpe os til at nå i mål med vores strategi samt sikre at vi konstant forbedrer vores vigtigste fokusområder. 3

4 3 Indledning En APV er et dialogværktøj, som alle virksomheder skal gennemføre i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ifølge Arbejdstilsynet 4 er APV en et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, som igen kan medføre gevinster i form af fx mindre sygefravær, øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet samt mindre udskiftning blandt medarbejderne. Der er altså gode grunde til at gennemføre en APV udover den lovgivningsmæssige forpligtelse. Denne rapport gennemgår resultater fra arbejdspladsvurderingen gennemført i FIRMA X i perioden DD/MM/YY til DD/MM/YY. Til sidst i rapporten redegøres for de områder, som FIRMA X anbefales at arbejde videre med. 3.1 Fremgangsmåde Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA og tilpasset en mere praksisnær tilgang. Der er hovedvægt på det psykiske arbejdsmiljø, især med afsæt i teorier om Social Kapital, organisationspsykologi og ledelse 5. Medarbejderne har besvaret et spørgeskema udsendt af ARGA survey. Typisk er spørgsmålene præsenteret som i nedenstående eksempel, hvor der stilles to relaterede spørgsmål inden for en bestemt kategori (fx det nære samarbejde). På den baggrund beregnes en score, som bliver sammenlignet med landsgennemsnittet Det nære samarbejde. I hvilken grad? a. Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? b. Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 4 AT-vejledning D Arbejdspladsvurdering Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al Arbejdsmiljoforskning.dk. 4

5 4 Resultater 4.1 Svarprocent Tabel 1. Svarprocent fordelt på medarbejdergruppe. Antal svar Antal inviterede Svarprocent Afdeling % Afdeling % Afdeling % Firma X Total % 4.2 Læsning af resultater Det grundlæggende formål med denne type undersøgelser er at skabe dialog, indsigt og et solidt beslutningsgrundlag for evt. forandringer. Data bliver derfor som udgangspunkt vist med fokus på de to mest positive besvarelser (typisk i meget høj grad / i høj grad ). Dette tal kan tolkes som en score, der kan sammenlignes med landsgennemsnittet. Udvalgte parametre vil blive vist med en højere detaljeringsgrad (eksempelvis stress). 4.3 Indhold Undersøgelsen dækker følgende hovedtemaer: Psykisk arbejdsmiljø o Samarbejde o Ledelse o Respekt og retfærdighed o Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse o Engagement i arbejdet o Skænderier, konflikter og mobning Fysisk arbejdsmiljø Sygefravær og velbefindende 5

6 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad 4.4 Psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen, med kolleger, ledelse og andre aktører. Man kan sige, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Dette skema omhandler derfor en række spørgsmål til belysning af, hvordan medarbejderne oplever samarbejde, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, samt hvordan de trives med arbejdsopgaverne og arbejdet i det hele taget Samarbejde Samarbejde er et element i den sociale kapital 7 og således en forudsætning for trivsel, arbejdsmiljø og produktive medarbejdere. Samarbejde kan deles op i samlende, brobyggende og forbindende, som beskriver samarbejde hhv. i afdelingen, mellem afdelinger og mellem ledelse og medarbejdere. De følgende figurer belyser disse tre dimensioner. Det nære samarbejde Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? 89% 89% 72% 69% 74% 45% 59% 56% Figur 1. Det nære samarbejde Samlende samarbejde. Samarbejde med andre afdeliger/teams Oplever du et godt forhold til kolleger i andre afdelinger/teams? Oplever du, at de forskellige afdelinger/teams arbejder til fælles bedste? 45% 38% 48% 31% 56% 15% 1 Figur 2. Samarbejde mellem afdelinger Brobyggende samarbejde. 7 Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al

7 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Nærmeste leder Oplever du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 57% 52% 45% 35% 38% 32% 43% 12% 8% Figur 3. Relation til nærmeste leder Forbindende samarbejde. Nærmeste leder Oplever du, at din nærmeste leder har forståelse for det arbejde du udfører? Oplever du, at din nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen? 45% 35% 38% 38% 3 52% 14% 8% Figur 4. Relation til nærmeste leder Forbindende samarbejde. 7

8 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Tillid til den øverste ledelse Tillid udgør den anden søjle i den sociale kapital. I denne undersøgelse fokuserer vi på den vertikale tillid, dvs. medarbejdernes tillid til ledelsen. Øverste ledelse Oplever du, at man kan stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? Oplever du at den øverste ledelse er tilstrækkelig synlig? 58% 22% 45% 42% 66% Figur 5. Tillid til øverste ledelse Vertikal tillid Respekt og retfærdighed Den tredje og sidste søjle i den sociale kapital omhandler oplevelsen af at blive behandlet med retfærdighed og respekt (Figur 6). Respekt og retfærdighed Oplever du at de ansatte bliver behandlet med respekt af ledelsen? Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 75% 78% 69% 74% 63% 84% 45% 42% Figur 6. Respekt og retfærdighed. 8

9 I høj/meget høj grad I høj/meget høj grad Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Et vigtigt mål med en APV er at vurdere arbejdsprocesser, herunder medarbejdernes oplevelse af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet, klare mål for opgaverne, arbejdskrav og balance samt information og klarhed i arbejdsopgaverne. Tilrettelæggelse og mål Oplever du at have mulighed for at tilrettelægge dit arbejde bedst muligt? Oplever du, at der er klare mål for det arbejde du udfører? 75% 7 85% 7 78% 75% 82% 56% Figur 7. Tilrettelæggelse af arbejdet samt klare mål for det arbejde, der udføres. Indflydelse Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvornår du løser dine arbejdsopgaver? 68% 74% 42% 64% % 78% Figur 8. Oplevelse af at have tilstrækkelig indflydelse hhv. på hvordan og hvornår de løser arbejdsopgaver. 9

10 Altid/ofte Altid/ofte Arbejdskrav og balance Medarbejdernes oplevelse af at have høje arbejdskrav belyses i Figur 9, som viser andelen, som hyppigt finder det nødvendigt at opretholde et højt arbejdstempo samt har tidsfrister, som de finder svære at holde. Derudover viser Figur 10, i hvilket omfang de oplever, at arbejdet tager energi samt hvor ofte de står til rådighed udenfor normal arbejdstid. Arbejdskrav Er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Har du tidsfrister, som er svære at holde? 25% 5 35% 22% 47% 32% 26% Figur 9. Oplevelsen af at skulle opretholde et højt arbejdstempo samt at have tidsfrister som er svære at holde. Balance Oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Står du til rådighed udenfor normal arbejdstid? 16% 12% 34% 18% 18% 23% 23% 19% 16% Figur 10. Arbejdet tager så meget energi at det går ud over privatlivet samt står til rådighed udenfor normal arbejdstid. 10

11 Altid/ofte Information og klarhed I en organisation findes et væld af information, og medarbejdere vil efterspørge information grundlæggende for at imødekomme usikkerhed. Da information kan være et diffust begreb fokuserer vi i denne undersøgelse på den information, der opleves nødvendig for at udføre arbejdet. Dermed bliver det en relevant og nærværende form for information, der spørges ind til (Figur 11). I forlængelse heraf belyses, hvorvidt medarbejderne oplever at have klarhed over arbejdsopgaverne. Information og klarhed Får du den information, du behøver for at udføre dit arbejde Er der klarhed over, hvad der er dine arbejdsopgaver? 7 45% 68% 79% 61% 75% 7 84% Figur 11. Information, som er nødvendig for at udføre arbejdet samt oplevelse af klarhed over arbejdsopgaver. 11

12 Altid/ofte Altid/ofte Engagement i arbejdet Medarbejdernes grundlæggende opfattelse af deres arbejdsmiljø og arbejdsplads i det hele taget vil ofte blive reflekteret i deres vurdering af eget motivationsniveau samt deres villighed til at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen (Figur 12). Hvis der er en høj social kapital er der også sandsynlighed for at resultaterne i Figur 12 vil være positive og omvendt. Parametrene i denne figur kan således betragtes som funktioner af den sociale kapital i FIRMA X. Figur 13 viser desuden to andre aspekter af engagement, nemlig hvorvidt medarbejderne føler sig veloplagt når de er på arbejdet samt føler at de bliver opslugt af arbejdsopgaverne. Motivation og involvering Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 82% 18% 7 56% 64% 46% 78% 59% Figur 12. Motivation og villighed til at anbefale andre at søge en stilling. Engagement Føler du dig veloplagt, når du er på arbejde? Bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver? 67% 45% 22% 32% 58% 49% 43% 54% 49% Figur 13. Engagement belyst via spørgsmål om at være veloplagt samt blive opslugt af arbejdsopgaverne. 12

13 Altid/ofte Mening og kvalitet Omdrejningspunktet for den sociale kapital på arbejdspladsen er virksomhedens kerneopgave. Da det er medarbejderne, som skal levere kerneopgaven, er det centralt at belyse deres vurdering af, om opgaverne er meningsfulde samt om de oplever, at de kan levere en kvalitet, som de er tilfredse med (Figur 14). Mening og kvalitet i arbejdet Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? 85% 72% 71% 82% 79% 56% 88% 62% 32% Figur 14. Mening og kvalitet i arbejdet. 13

14 Andel af medarbejderne Andel af medarbejderne Skænderier, konflikter og mobning Negative hændelser på arbejdspladsen kan være ødelæggende for trivsel og arbejdsmiljø. Ofte vil en høj forekomst af disse hændelser være et tegn på problemer i relationerne på arbejdspladsen og dermed den sociale kapital. Haft skænderier på arbejdspladsen sidste 12 måneder Nej Af og til Hyppigt 11% 2% 6% 8% 2% 13% 3% 9% 2% 19% 87% 75% 9 84% 89% Figur 15. Forekomst af skænderier på arbejdspladsen de sidste 12 måneder. Udsat for mobning på arbejdspladsen de sidste 12 måneder Nej Af og til Hyppigt 1% 8% 4% 2% 2% 9% 14% 1 6% 1% 91% 82% 89% 87% 93% Figur 16. Forekomst af mobning 8 på arbejdspladsen de sidste 12 måneder. 8 Følgende definition på mobning er anvendt og vist for respondenten ved besvarelse: Gentagne, krænkende handlinger, som du opfatter som sårende eller nedværdigende. Definitionen stammer fra NFA og er forkortet af ARGA survey. 14

15 Andel af medarbejderne 4.5 Fysisk arbejdsmiljø Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø indeholder spørgsmål vedrørende indeklima, fysiske belastninger, risiko og sikkerhed. I modsætning til hovedparten af spørgsmålene i det psykiske arbejdsmiljø fokuserer spørgsmålene om det fysiske arbejdsmiljø på problemer og gener Indeklima Medarbejdernes vurdering af indeklimaet belyses i nedenstående tabel, som viser, hvor stor en andel, der hyppigt generes af hhv. temperaturforhold, luftkvalitet, mangelfuld rengøring samt støjgener. Tabel 2. Forekomst af gener pga. indeklima. Andel meget ofte/ofte. Temperaturforhold Luftkvalitet Mangelfuld rengøring Støjgener (n=11) Afdeling 1 18% 14% 4% 19% (n=14) Afdeling 2 12% 9% 3% 23% (n=19) Afdeling 3 6% 8% 7% (n=44) Firma X Total 12% 1 5% 21% Landsgennemsnit 15% 18% 5% 22% Fysiske belastninger og risiko Arbejdspladsens risikoprofil belyses dels ved Figur 17, som viser hvor ofte der udføres fysisk belastende arbejde, der kan tænkes at udgøre en risiko, dels ved Tabel 3, hvori medarbejderne har vurderet risikoen ved nogle konkrete arbejdsmiljøpåvirkninger. Fysisk belastende arbejde som kan udgøre en risiko Sjældent/aldrig Ca. 1/4 af tiden Mindst halvdelen af tiden 5% 8% 4% 6% 4% 12% 11% 14% 1 19% 83% 73% 85% 86% Figur 17. Vurdering af hyppigheden af fysisk belastende arbejde. Tabel 3. Vurdering af risiko for en arbejdsskade/-ulykke. Andel høj/moderat risiko. Tunge løft eller anden manuel håndtering Støj fx pga. maskiner Længerevarende stillesiddende arbejde Håndtering af kemikalier (n=11) Afdeling 1 12% 8% 45% 1% (n=14) Afdeling 2 14% 12% 56% 2% (n=19) Afdeling 3 7% 9% 34% 4% (n=44) Firma X Total 11% 1 45% 2% Landsgennemsnit 14% 17% 1% 15

16 Meget enig/enig Meget enig/enig Sikkerhed og forebyggelse I det forebyggende arbejdsmiljøarbejde er det vigtigt at vurdere virksomhedens sikkerhedskultur. De to næste figurer viser således, medarbejdernes vurdering vejledning/instruktion, kollegial hjælp samt ledelsesmæssig opbakning og inddragelse af medarbejderne. Sikkerhedskultur Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram 78% 68% 75% 78% 7 68% 71% 82% Figur 18. Instruktion og vejledning i sikkerhed samt kollegial hjælp. Sikkerhedskultur Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed 68% 32% 68% 7 58% 57% 68% 7 Figur 19. Ledelsesmæssigt fokus på sikkerhed samt inddragelse af medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed. 16

17 4.6 Generel tilfredshed Nedenstående Tabel 4 viser medarbejdernes overordnede tilfredshed med en række elementer af deres job og arbejdsplads. Tabel 4. Tilfredshed med job, brug af evner, afdelingsledelse samt arbejdsmiljø. Andel tilfreds/meget tilfreds 9. Dit job som helhed, alt taget i betragtning Måden, dine evner bruges på Måden, din afdeling ledes på Dit fysiske arbejdsmiljø Dit psykiske arbejdsmiljø (n=11) Afdeling 1 98% 88% 9 9 (n=14) Afdeling 2 25% (n=19) Afdeling 3 92% 83% 78% 85% 78% (n=44) Firma X Total 9 79% 59% 85% 64% Landsgennemsnit 94% 86% 81% 84% 9 Dette spørgsmål adskiller sig metodisk fra de øvrige spørgsmål, idet respondenten her kun har mulighed for at svare meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds. Der er således ikke mulighed for at markere delvist eller lignende midterkategori. 17

18 Andel af medarbejderne Antal sygedage pr. ansat pr. år 4.7 Sygefravær og velbefindende I henhold til Arbejdstilsynet 10 er det lovpligtigt at inddrage overvejelser om sygefraværet i APV-arbejdet. Der er ikke krav om, hvordan det gøres, men hensigten er at vurdere, om der er uhensigtsmæssige faktorer i arbejdsmiljøet, som bidrager til sygefravær. 10,2 10,4 10,6 10,8 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,4 12,6 12,8 13,2 13,4 13,6 13,8 14,2 14,4 14,6 14,8 15,2 15,4 15,6 15,8 16 0,2 0,4 0,6 0,81 1,2 1,4 1,6 1,82 2,2 2,4 2,6 2,83 3,2 3,4 3,6 3,84 4,2 4,4 4,6 4,85 5,2 5,4 5,6 5,86 6,2 6,4 6,6 6,87 7,2 7,4 7,6 7,8 8,2 8,4 8,6 8,89 9,2 9,4 9,6 9,8 0 Sygefravær Antal sygedage (alt inkl.) Antal sygedage (uden langtidsfravær) 12,5 8,5 7,0 5,6 6,1 4,5 4,5 4,9 3,9 3,9 Figur 20. Medarbejdernes selvrapporterede sygefravær seneste 12 måneder. Med og uden langtidsfravær ( 30 dage/år). Haft en sygdom seneste år som skyldes arbejdet Nej Ved ikke Ja 4% 6% 12% 5% 2% 9% 6% 4% 3% 7% 9 83% 89% 87% 93% Figur 21. Haft en sygdom seneste år som skyldes arbejdet. Andel Ja, Ved ikke og Nej. 10 AT-vejledning D Arbejdspladsvurdering

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013

Arbejdspladsvurdering 2013 Undervisningsministeriets Departement, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Arbejdspladsvurdering Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S december 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014

Arbejdspladsvurdering 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Arbejdspladsvurdering 2014 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S februar 2014 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport er udarbejdet af konsulent-

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere