Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse"

Transkript

1 Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende entreprise affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Projekteringsarbejdets omfang Opgaven omfatter rådgivning og bistand ved gennemførelse af 3 områdeprojekter: 4.1 Voldgade/Karolinegade 4.2 Algade 4.3 Kirketorvet samt: 4.4 Tværgående projekter 4.5 Sociale projekter som disse er defineret i Program Områdefornyelse for Vordingborg midtby. Planlægning Rådgiveren skal ved sin projektleder eller planlægger indgå i ordregivers projektsekretariat, og som del af dette: afklare og gennemføre en række nærmere undersøgelser og analyser som grundlag for kontaktgruppernes arbejde med idéoplæg til indholdet i de enkelte delprojekter. gennemføre en dialogbaseret planlægningsproces med kontaktgrupperne for de enkelte delprojekter til beslutning i projektets styregruppe. Projektering og tilsyn Rådgiveren skal med sin projektgruppe for hvert projekt: projektere og udarbejde et udbudsmateriale samt afholde licitation og/eller andet udbud på de enkelte anlægsarbejder og øvrige tiltag. sikre gennemførelse af anlægsarbejder og andre tiltag ved byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning. Alle møder med ordregiver, styregruppe og kontraktgrupper m.fl. skal påregnes at finde sted i Vordingborg. Dokumenter For opgaven gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag. b) "Særlige betingelser og vilkår" (SBV). c) Program Områdefornyelse Vordingborg midtby d) Kommissorium Områdefornyelse i Vordingborg e) Proces- og tidsplan Områdefornyelse i Vordingborg, dateret 11maj 2011 f) Ydelsesbeskrivelse Anlæg og planlægning, Foreningen af Rådgivende Ingeniører m.fl., april g) Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.

2 Vordingborg Kommune Side 2 af 5 Materialet vil være tilgængeligt på ordregivers køberprofil. Ændring i entreprisens omfang Budgettet for planlægnings-, projekterings- og tilsynsydelserne vil kunne tages op til forhandling, såfremt ordregiver foranlediger de samlede projekteringsforudsætninger eller tidsplanen ændret væsentligt mere end tre måneder. Underleverandører Tjenesteyder skal som del af sin organisationsplan angive, hvilke underleverandører der evt. påtænkes anvendt. Udskiftning af underleverandører kræver ordregivers godkendelse. Pris, tidsfrister og bod Fast budget Den samlede opgave, omfattende planlægning, projektering, udbud og kontrahering samt byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning m.m. skal gennemføres inden for ordregivers budget på kr kr., prisniveau Ikke forbrugt budget prisreguleres hvert år iht. omkostningsindeks for anlæg. Budgettet omfatter alle tjenesteyders arbejder og leverancer, herunder udlæg til opmåling, undersøgelser, analyser, rejser, kørsel, reproduktion, cad, edb mv., idet udlæg til reproduktion i forbindelse med kontaktgruppernes arbejde dog ikke indgår i budgettet. Rådgiveren skal specificere budgettet i forhold til de 5 projekter og i forhold til opgavens faser. Rådgiver skal overholde budgettet, og månedsvis, i forbindelse med fremsendelse af honorarregning dokumentere dette. Rådgiveren skal om nødvendigt i samarbejde med ordregiver tilpasse arbejdet med opgaverne så opgaverne kan løses inden for det givne budget. Honorar for aftalt rådgivning Honorar for aftalt rådgivning indenfor det fastsatte budget samt for af ordregiver godkendte ekstraydelser betales med de tilbudte faste timesatser. Der betales kun for teknikertimer, idet alle andre udgifter (herunder også edb og kørsel til ordregivers kontor mv.) skal være indeholdt i timesatsens dækningsbidrag. Honorar for rådgivning ud over det fastsatte budget, hvor ordregiver, uden at opgaven har ændret sig, har godkendt en budgetoverskrivelse honoreres med 60 % af de tilbudte faste timesatser. Prisregulering Faste timesatser reguleres i tilfælde af statslige indgreb iht. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 Stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved merog mindreudgifter. Faste timesatser prisreguleres hvert år den 1. august på følgende måde:

3 Vordingborg Kommune Side 3 af 5 indeksforskel regulering sbeløb * regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks "Lønindeks for den private sektor i alt". Som udgangs-indeks benyttes 2011K3 og som reguleringsindeks benyttes K3 i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. august til 31. juli. Tider og tidsfrister 1. Opgaven kan påregnes overdraget senest den 8. august Betaling og sikkerhed mv. Betaling 2. Alle arbejder skal være afsluttet 15. juni Således udført materiale skal afleveres færdigt til ordregiver senest den 1. september Rådgiver skal selv operationalisere tidsplanen inden for de angivne rammer. For alle arbejder skal afregning finde sted efter månedlig opgørelse. Fakturaer skal være specificeret på hvert projekt, og detaljeret med medarbejdernavn, timetal og timesats. Fakturaen skal indeholde en samlet opgørelse over modtaget honorar, sat i forhold til det godkendte budget. Der fremsendes elektronisk faktura påført følgende betegnelser: EAN-nr Reference: OLLA Rekv.nr. Titel: Områdefornyelse Ordregiver betaler senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af tjenesteyders faktura (forfaldsdagen) det beløb parterne er enige om. Betalingen finder sted ved indsættelse på en af tjenesteyder oplyst pengeinstitutkonto. Ved for sen betaling svares rente fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Ansvar, rettigheder og pligter mv. Ansvar Tjenesteyders ansvar er for tingskade begrænset til 2,5 mio. kr. Forsikring Tjenesteyder er forpligtet til at holde sit ansvar forsikret. Tjenesteyder har pligt til at sikre, at der til enhver tid i ansvarsperioden er en disponibel dækning på tjenesteyders ansvarsforsikring, svarende til ovennævnte. Om nødvendigt skal tjenesteyder for egen regning reetablere forsikringen i henhold til gældende forsikringsvilkår.

4 Vordingborg Kommune Side 4 af 5 Forpligtelser Konkurs mv. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Bestemmelsen finder ligeledes anvendelse, såfremt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver et aktie- eller anpartsselskab opløst. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Projektgennemgang Tjenesteyder skal sammen med ordregiver gennemgå den indgåede aftale. Tjenesteyder skal herunder gennemgå og forklare: sin arbejds- og tidsplan sin organisation og sit personales kvalifikationer hvorledes han vil gennemføre de beskrevne ydelser hvorledes han vil føre egenkontrol med projekterings- og tilsynsarbejdets udførelse. Kvalitetsstyring Tjenesteyder skal have et kvalitetsstyringssystem, der enten er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 standarden, eller som kan godkendes af ordregiver. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum omfatte: Ansvar og beføjelser. Kvalitetssystem med udarbejdelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner. Planlægning af udvikling og konstruktion. Organisatorisk teknisk samarbejde. Identifikation af krav i grundlag for udvikling/konstruktion. Dokumentation af resultat af udvikling/konstruktion. Identifikation af konstruktionsændringer. Dokumentstyring. Til dokumentation herfor skal tjenesteyderen på ordregivers forlangende forelægge sin kvalitetshåndbog samt anden relevant dokumentation for ordregiver til godkendelse. Underrådgivere skal have tilsvarende kvalitetssystem, eller indgå i tjenesteyders kvalitetssystem. Fastlæggelse af beskrivelser og metoder mv. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med ordregiver. Dokumentation, der ikke skal afleveres til ordregiver, skal opbevares af tjenesteyder i 5 år og herefter tilbydes ordregiver.

5 Vordingborg Kommune Side 5 af 5 Miljøstyring Tjenesteyder skal have et miljøstyringssystem, der enten er certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001, eller som kan godkendes af ordregiver. Tjenesteyder skal i forbindelse med opgavens gennemførelse som minimum definere ansvar, beføjelser og indbyrdes forhold for alt personale, der leder, udfører og verificerer arbejde som har indflydelse på ordregivers omdømme i miljøforhold. Tjenesteyder skal i forbindelse med opgavens gennemførelse lægge vægt på miljøforhold og herunder vurdere og tage hensyn til den miljømæssige bæredygtighed.

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere