Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISREGULERING... 3 C. BETALING... 4 D. PRISFASTSÆTTELSE Generelt Særlig montering Timelønsarbejder m.v E. ENTREPRISEOPSTART Oprettelse af værksted m.v Skaffe manualer m.v. fra leverandører Udarbejde kvalitetshåndbog, procedurer m.v Vinterman kursus Overtage reservemateriel Vurdering af materiel (indsigelsesperiode) Kontakt med nye kørebaneentreprenører Afhente evt. lager fra tidligere entreprenør... 6 F. UDEN FOR BEREDSKABSPERIODEN Opbevaring af materiel Aftale afmontering af materiel med kørebaneentreprenører Afmontering, rengøring og konservering af kørebanemateriel Tilstandsvurdering af kørebanemateriel Materielgennemgang sammen med ordregiver Klargøring af kørebanemateriel m.v Montering af kørebanemateriel Instruktion af chauffører m.v Opgaver i forbindelse med modtagelse af nyt kørebanemateriel Årligt møde med alle værksteder Inspektion af materiel til stier, specialmaskiner m.v Kvalitet og Audit Opgaver Vinterman... 8 G. I BEREDSKABSPERIODEN Opbevaring af materiel Afholdelse af audits (Interne og eksterne) Administration i forbindelse med garantisager... 9 Side 1 af 13

2 4. Administration af forsikringssager Eftersyn, vedligehold og reparation Indsåning og kontrol af spredebillede Telefonsupport... 9 H. LØBENDE OPGAVER Drift af værksted m.v Opgaver i forbindelse med salg af materiel Deltagelse i driftsmøder Deltagelse i kurser Planlægning og administration af alle opgaver Input til planlægning af tildeling af materiel Registrering af reparationsomkostninger i Vinterman Lagerstyring Fremsendelse af faktura I. BODSBESTEMMELSER OG PRISREDUKTION Igangsætningsfrister Deltidsfrister Beredskabsperiodens start I beredskabsperioden Færdiggørelsesfrist Side 2 af 13

3 A. GENERELT Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TAGB) angiver retningslinjer for ændring af arbejdet, prisfastsættelse, prisregulering og betaling, samt bodsbestemmelser. Mængderne er med mindre andet er anført skønnede, svarende til et års ydelser. Hovedpost 1, oprettelse og drift af værksted m.v. er en fast mængde og pris for entreprisen. Mængder for øvrige poster skal kunne variere ubegrænset uden ændring af enhedsprisen. Alle enhedspriser, timepriser m.v. gælder såvel tjenesteyder som underleverandører. Reservedele indkøbes af tjenesteyder i fornødent samråd med ordregiver og debiteres med faktura priser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder ordregiver, medens kontantrabatter og lignende tilfalder tjenesteyder. Ordregivers betaling omfatter ligeledes evt. fragt. Evt. underentreprenører skal administreres så de ikke medfører ekstra udgifter for ordregiver. Der ydes ikke administrationsbidrag på indkøb af reservedele og regninger fra evt. underentreprenører. Økonomisk omfang for indkøb af reservedele er groft skønnet og fremgår af Særlige betingelser og beskrivelser for hver entreprise. Arbejdet ydes til fast pris i perioden 1. sept til 1. september De i nedenstående afsnit E H beskrevne ydelser skal som minimum indeholde samtlige de i Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser anførte ydelser. B. PRISREGULERING Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb iht. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes tjenesteyder godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale iht. Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres iht. anden regulering. Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb, første gang den 1. september 2014, reguleres på følgende måde: Side 3 af 13

4 Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks "Lønindeks for den private sektor Industri, med basis 1. kvartal 2005 = 100. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartalsindeks 2013 (2013K2), og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartals indeks i 2014 og efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. september til 31. august. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger som prislovgivningen giver. C. BETALING Tjenesteyder udfylder løbende rekvisitioner med specifikationer om udført reparation m.v. i Vinterman. En gang om måneden danner ordregiver et fakturagrundlag på baggrund af rekvisitionerne, som tjenesteyder bruger som grundlag for fakturering. Entrepriseopstart, post 1.1 er engangsydelser der udbetales med 50 % den 30. september 2013 og 50 % den 31. oktober Post 1.2, drift af værksted udbetales med 1/12 hver måned i entrepriseperioden. Post 3.1 Kørsel i servicevogn afregnes efter antal kørte km, der dokumenteres med det GPS udstyr med dataoverførsel ordregiver leverer jf. Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser. Betaling sker månedsvis bagud efter udført godkendt arbejde. Betalingen sker senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af tjenesteyders a conto begæring ved indsættelse på en af tjenesteyder oplyst pengeinstitut konto. Faktura fremsendes iht. Lov nr af 27/12/2003, Lov om offentlige betalinger mv. som elektronisk faktura til ordregiver. EAN-numre og specifikationer til fakturering fremgår af Særlige betingelser og beskrivelser for hver entreprise. Ved afslutning af december måned skal faktura fremsendes til ordregiver med særlig kort frist, der oplyses årligt. D. PRISFASTSÆTTELSE 1. Generelt Forbrugsgods som tvist, klude og papir m.v. leveres af tjenesteyder som del af opgaven. Øvrige småmaterialer som filtre, pakninger, motorolie, hydraulikolie, fedt, konserveringsolier, frostvæske, bremsevæske, bolte, ringe, skiver, splitter o.l. betragtes som reservedele og betales i regning af ordregiver. 2. Særlig montering Vinterentreprenøren skal over for ordregiver stille med chassisbeslag, frontplade og Side 4 af 13

5 fremføring af el til front og/eller førerkabine på lastbilerne. Såfremt en vinterentreprenør ønsker montering af dette, eller dele af dette, udstyr på en lastbil, skal arbejdet afregnes direkte med vinterentreprenøren. 3. Timelønsarbejder m.v. Normaltimer Post omfatter tjenesteyders arbejdsløn for udførelse af arbejder der udføres som timelønsarbejde. Arbejderne honoreres med det til arbejdet medgåede dokumenterede timeforbrug. Timeforbrug regnes fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes på værkstedet eller servicevognen påbegynder kørselen til et andet arbejdssted. Timeforbrug regnes til det tidspunkt arbejdet afsluttes på værkstedet eller servicevognen afslutter kørselen fra et eller flere andre arbejdssteder. Mandskabet skal anføres med navn eller nummer, datoen, tidspunkt for start og slut af reparation, transporttid samt lokaliteten for arbejdet og dette udførelse, skal registreres i Vinterman. Normaltimer godtgøres med den anførte timebetaling. Ydelsen omfatter alle tjenesteyders omkostninger til lønudbetaling inkl. sociale udgifter, tjenesteyders administration af og tilsyn med ansatte, fortjeneste m.v. Den normale ugentlige arbejdstid fastlægges i forbindelse med kontraktforhandlingerne og omfatter 37 timer. Der afregnes pr. 1 /4 time. Udkaldstillæg Post 4.6 omfatter udkald til arbejde efter udløbet af den daglige arbejdstid eller på arbejdsfrie dage betales 1 udkaldstillæg pr. udkaldt medarbejder. Ved efterfølgende udkald indenfor 4 timer efter forudgående udkald betales der ikke udkaldstillæg. Der betales ikke udkaldstillæg såfremt afhjælpning af fejl kan gennemføres ved Telefonkonsultation. Overtidstillæg Post Som tillæg til normaltimeløn betales pr. medarbejder et overtidstillæg pr. påbegyndt time for det antal overarbejdstimer, der er præsteret ud over normal ugentlig arbejdstid. Side 5 af 13

6 E. ENTREPRISEOPSTART Tilbudsprisen på post 1.1 må højest udgøre det samme beløb som tilbudsprisen på post Oprettelse af værksted m.v. Post 1.1 omfatter etablering af et eller flere værksteder i entrepriseområdet. Ydelsen omfatter anskaffelse og drift af værktøj og udstyr, herunder udstyr til gennemførelse af justeringer og funktionskontroller af vintermateriellet, samt nødvendigt intern flytning af materiel på værkstedet med truck eller lignende. Ydelsen omfatter en vaskeplads nær værkstedet, forsynet med varmt og kold vand fra 1 slange og en højtryksrenser samt fornødent opmarch plads/venteplads for vinterentreprenørernes lastbiler i forbindelse med reparation m.v. af udstyr. 2. Tilvejebringelse af manualer m.v. fra leverandører Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post Udarbejdelse af kvalitetshåndbog, procedurer m.v. Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post Vintermankursus Ordregiver honorerer deltagelse i en aftalt kursusdag med 3.000,- kr. pr deltager inkl. transportgodtgørelse. Evt. merudgifter i forbindelse med deltagelsen f.eks. til transport, afholdes af tjenesteyder. 5. Overtagelse af reservemateriel Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post Vurdering af materiel (indsigelsesperiode) Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post Kontakt med nye kørebaneentreprenører Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post Afhentning af evt. lager fra tidligere entreprenør Ydelsen er en del af oprettelsen af værksted, post 1.1. Side 6 af 13

7 F. UDEN FOR BEREDSKABSPERIODEN 1. Opbevaring af materiel 2. Aftale afmontering af materiel med kørebaneentreprenører 3. Afmontering, rengøring og konservering af kørebanemateriel Ydelsen omfatter alle nødvendige arbejder og administration for afmontering af en lastbilspreder/lastbilplov på opbevaringspladsen, fuldstændig rengøring og konservering. Det påhviler tjenesteyder at udføre alt nødvendig transport af materiel og udstyr (betjeningsbokse, løse kabler m.v.), mellem opbevaringspladsen og værkstedet. Udgifterne hertil skal være indeholdt i enhedspriserne for post 2.2 henholdsvis post 2.4. Lastbilspredere afregnes efter post 2.2. Lastbilplove afregnes efter post Tilstandsvurdering af kørebanemateriel Ydelsen omfatter en tilstandsvurdering af og et reparationsoverslag for en lastbilspreder/lastbilplov. Lastbilspredere afregnes efter post 2.2. Lastbilplove afregnes efter post Materielgennemgang sammen med ordregiver 6. Klargøring af kørebanemateriel m.v. Godkendelse af galger og kæder afregnes med dokumenterede afholdte udgifter. 7. Montering af kørebanemateriel Ydelsen omfatter alle nødvendige arbejder og administration for montering af en lastbilspreder/lastbilplov på opbevaringspladsen. Det påhviler tjenesteyder at udføre alt nødvendig transport af materiel og udstyr (betjeningsbokse, løse kabler m.v.), mellem værkstedet og opbevaringspladsen. Udgifterne hertil skal være indeholdt i enhedspriserne for post 2.1 henholdsvis post 2.3. Montering af lastbilspredere afregnes efter post 2.1. Montering af lastbilplove afregnes efter post Instruktion af chauffører m.v. Det påhviler tjenesteyder at instruere chaufførerne, jf. Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser. Udgifterne inkl. administration skal hertil skal være indeholdt i enhedspriserne for montering, post 2.1 og Opgaver i forbindelse med modtagelse af nyt kørebanemateriel Side 7 af 13

8 10. Årligt møde med alle værksteder 11. Inspektion af materiel til stier, specialmaskiner m.v. Kørsel? 12. Kvalitet og Audit 13. Opgaver Vinterman Side 8 af 13

9 G. I BEREDSKABSPERIODEN 1. Opbevaring af materiel 2. Afholdelse af audits (Interne og eksterne) 3. Administration i forbindelse med garantisager 4. Administration af forsikringssager 5. Eftersyn, vedligehold og reparation Ved arbejder udført fra servicevogne i beredskabsperioden honoreres timer til transport. Kørsel i servicevogne honoreres efter post 3.1. Der ydes kun transportgodtgørelse (timer og km) inden for entrepriseområdet. 6. Indsåning og kontrol af spredebillede Ved arbejder udført fra servicevogne i beredskabsperioden honoreres timer til transport. Kørsel i servicevogne honoreres efter post 3.1. Der ydes kun transportgodtgørelse (timer og km) inden for entrepriseområdet. 7. Telefonsupport Der afregnes minimum for én time. Side 9 af 13

10 H. LØBENDE OPGAVER 1. Drift af værksted m.v. Post 1.2 omfatter alle nødvendige ydelser for drift og opretholdelse af et eller flere velfungerende værksteder i entrepriseområdet til løsning af de beskrevne arbejder for entreprisens gennemførelse. Ydelsen omfatter drift af værktøj og udstyr, herunder kamera til særlige dokumentationer efter aftale med ordregiver, udstyr til gennemførelse af justeringer og funktionskontroller af vintermateriellet, samt nødvendigt intern flytning af materiel på værkstedet med truck eller lignende. Alle udgifter til lastbil for transport af spredere og plove mellem ordregivers opbevaringsplads(er) og værkstedet skal være indeholdt i post 1.2, drift af værksted. Ydelsen omfatter forrentning og afskrivning eller tilsvarende, inkl. forsikringer m.v., af det nødvendige antal servicevogne inkl. evt. underentreprenørers servicevogne, og for anskaffelser af værktøj og indretning af alle servicevogne, herunder mobiltelefoner (smartphone med Android eller ios styresystem) med abonnement. Drift af alle servicevogne. Brændstof o.l., skal være indregnet i post 3.1. Ydelsen omfatter drift af vaskeplads nær værkstedet, forsynet med varmt og kold vand fra 1 slange og en højtryksrenser samt fornødent opmarch plads/venteplads for vinterentreprenørernes lastbiler i forbindelse med reparation m.v. af udstyr. Ydelsen omfatter drift af indendørs arealer til opbevaring af kontrolbokse, løse kabler m.v. til spredere og plove og til reservedele jf. Fælles særlige arbejdsbeskrivelser. Ydelsen omfatter forsikring af ordregivers materiel i tjenesteyderens varetægt, som beskrevet i Fælles særlige arbejdsbeskrivelser. 2. Opgaver i forbindelse med salg af materiel 3. Deltagelse i driftsmøder 4. Deltagelse i kurser Ordregiver honorerer deltagelse i en aftalt kursusdag med 3.000,- kr. Evt. merudgifter i forbindelse med deltagelsen f.eks. til transport, afholdes af tjenesteyder. 5. Planlægning og administration af alle opgaver Ydelsen omfatter alt planlægning og alt administration m.v. for servicering af materiellet i entrepriseområdet og for administration af alle øvrige arbejder beskrevet i Fælles særlige arbejdsbeskrivelser, eksklusiv Auditørens arbejde og eksklusiv ydelserne under pkt.f3 (Afmontering, rengøring og konservering af kørebanemateriel), F7 (Montering af Side 10 af 13

11 kørebanemateriel) og F8 (Instruktion af chauffører m.v.). 6. Input til planlægning af tildeling af materiel 7. Registrering af reparationsomkostninger i Vinterman 8. Lagerstyring 9. Fremsendelse af faktura Side 11 af 13

12 I. BODSBESTEMMELSER OG PRISREDUKTION 1. Igangsætningsfrister Arbejdet skal påbegyndes den 1. september 2013 med de i Fælles særlige arbejdsbeskrivelser anførte arbejder under pkt. B, Entrepriseopstart. Den 1. oktober 2013 skal tjenesteyder have etableret sit værksted og kunne udføre reparationer hhv. eftersyn og vedligehold i beredskabsperioden. Umiddelbart herefter skal tjenesteyder afhente reservedele ved den/de tidligere tjenesteydere og flytte evt. reserve- og overskudsmateriel til opbevaringspladserne. Ved overskridelse af igangsætningsfristerne vil der blive opkrævet bod på 5 af kontraktsummen pr. påbegyndt uge. 2. Deltidsfrister Beredskabsperiodens start Tjenesteyder skal hvert år inden den 1. oktober have udleveret og monteret materiel til alle vinterentreprenører samt instrueret entreprenørens chauffører. Ved overskridelse af deltidsfrister vil der blive opkrævet bod på pr. stk. materiel (spreder og plov) pr. påbegyndt uge. I beredskabsperioden Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang, baseret på normaltimeprisen for mekanikere: min. 1 * timepris min. 3 * timepris - udover 60 min. 5 * timepris - udeblivelse 8 * timepris Påbegyndelse af Akutte reparationer Ved forsinket påbegyndelse af udkald til akut fejlafhjælpning vil der blive opkrævet bod på 300 kr. pr. påbegyndte halve time. Færdiggørelse af Akutte reparationer Ved forsinket afslutning af reparationer vil der blive opkrævet bod på 150 kr. pr. påbegyndte halve time. Påbegyndelse af Ikke akutte reparationer Ved forsinket påbegyndelse af reparationer vil der blive opkrævet bod på kr. pr. påbegyndt døgn (hverdage). Færdiggørelse af Ikke akutte reparationer Ved forsinket afslutning af reparationer vil der blive opkrævet bod på 500 kr. pr. påbegyndt døgn (hverdage). Alle tidsfrister fremgår af Fælles betingelser. Side 12 af 13

13 Ved manglende dataoverførsel fra GPS i servicevogne, eller manglende tilsvarende data indsendt via en browser eller en app, vil der blive opkrævet bod på kr. pr. påbegyndt reparation. 3. Færdiggørelsesfrist Tjenesteyder skal gennemføre alle arbejdsopgaver indtil den 1. oktober Ved overskridelse af færdiggørelsesfristen vil der blive opkrævet bod på 2 af kontraktsummen pr. påbegyndt uge. Hertil kommer evt. bod for overskridelse af deltidsfristen ved beredskabsperiodens start. 4. Tilbageholdelse og prisreduktion Såfremt kvalitetssikringen ikke udføres i omfang som fastsat i Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser og trufne aftale, eller interne audits ikke er rettidig eller korrekt gennemførte, godkendes den eller de rekvisitioner i Vinterman, som manglen drejer sig om ikke. Manglen skal være afhjulpet inden 14 dage. Såfremt dette ikke sker reduceres prisen med værdien af det udførte arbejde. Ved gentagne mangler ved kvalitetssikringen eller interne audits, kan ordregiveren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. Side 13 af 13

14 AFREGNINGSPLAN - SERVICERING AF VINTERMATERIEL Entrepriseopstart Timeløns arbejder Indeholdt i enhedspriser TBL Post Oprettelse værksted m.v. x 1.1 Skaffe manualer mv. fra leverandører x 1.1 Udarbejde kvalitetshåndbog, procedurer mv. x 1.1 Vinterman kursus kr pr. dag Overtage reservemateriel x 1.1 Vurdering af materiel (indsigelsesperiode) x 1.1 Kontakt med nye kørebaneentreprenører x 1.1 Afhente evt. lager fra tidligere entreprenør x 1.1 Uden for Opbevaring af materiel x 1.2 beredskabsperioden Aftale afmontering af materiel med kørebaneentreprenører x 1.2 Afmontering, rengøring og konservering af kørebanemateriel x 2.2 / 2.4 Tilstandsvurdering af kørebanemateriel x 2.2 / 2.4 Materielgennemgang sammen med ordregiver x 1.2 Klargøring af kørebanemateriel m.v. x 4 Montering af kørebanemateriel x 2.1 / 2.3 Instruktion af chauffører m.v. x 2.1 / 2.3 Opgaver i forbindelse med modtagelse af nyt kørebanemateriel x 4 Årligt møde med alle værksteder x 1.2 Inspektion af materiel til stier, specialmaskiner mv. x 4 Kvalitet og Audit x 4 Opgaver i Vinterman x 1.2 I beredskabsperioden Opbevaring af materiel x 1.2 Afholdelse af audits (interne og eksterne) x 4 Administration i.f.m. garantisager x 4 Administration af forsikringssager x 4 Eftersyn, vedligehold og reparation x Indsåning og kontrol af spredebillede x Telefonsupport x 4 Løbende opgaver Drift af værksted m.v. x 1.2 Opgaver i.f.m. salg af materiel x 4 Deltage i driftsmøder op til en gang månedligt x 1.2 Deltagelse i kurser kr pr. dag Planlægning og administration af alle opgaver x 1.2 Input til planlægning af tildeling af materiel x 1.2 Registrering af reparationsomkostninger i Vinterman x 1.2 Lagerstyring x 1.2 Fremsendelse af faktura x 1.2

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Særlige arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Definitioner... 3 B. ENTREPRISEOPSTART... 5 1. Oprettelse af værksted m.v.... 5 2. Tilvejebringelse af manualer m.v. fra leverandører... 6 3. Udarbejdelse af kvalitetshåndbog,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG VINTERTJENESTE Vintertjeneste

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 10 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt formøde/spørgemøde den 27. september 2012 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entrepriser. Ved mødet gennemgik

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Udbud vedr. indkøb af 2 stk. ophalere

Udbud vedr. indkøb af 2 stk. ophalere ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 2 stk. ophalere UB Udbudsbetingelser Maj 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 02 Kontrol PNA Dato 2013-05-29 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser indkøb af 2

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S.

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. 1. Aftalens indhold, forudsætning og formål. 2. Ikrafttrædelse af aftalen. 3. Forretningsgang. 4. Vejhjælp. 5. Dækhotel. 6. Lånebil. 7.

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

SIDE 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

SIDE 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 af 6 1 Alment... 3 1.2 Enhedspriser...3 1.3 Mængder...3 1.4 Afregning...3 2 Delaftale 1: Levering af kombispredere med hydraulisk drivsystem... 3 2.1 Hovedydelser...3

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere