Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002"

Transkript

1 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere, at de anbefalede løsninger opfylder kravene til en klasse T tagdækning efter DS Dette indebærer en brandprøvning efter Nordtest Fire 006 af den enkelte specifikation bestående af underpap og overpap på det aktuelle underlag af f.eks. krydsfiner eller mineraluld. Dokumentationen må fremlægges af de enkelte leverandører til bygherrer, rådgivere og entreprenører i de konkrete byggesager ud fra den valgte tagopbygning. Det er også muligt at få en MK-godkendelse på en tagpapdækning som klasse T tagdækning. Disse godkendelser udstedes af ETA Danmark A/S, som ejes af Erhvervs- og Boligstyrelsen (tidligere By- og Boligministeriet). Desværre må det erkendes, at ETA Danmark A/S modarbejder det arbejde som Tagpapbranchens Oplysningsråd udfører for at forbedre kvaliteten på tagpaptagene. Dette gøres ved at ETA udsteder klasse T godkendelser for 1 lag overpap på underlag af polystyren, til trods for at TOR på basis af mange års uheldige erfaringer, fraråder udlægning af 1 lag tagpap direkte på polystyren og anbefaler 2-lags tagpapløsninger. Tagpap udlagt direkte på polystyren er uheldigt af flere årsager. Dels er der en større brandrisiko under udlægning, dels er der risiko for kuldebroer gennem sprækker i EPSisolering, når denne med tiden krymper. Ved svejsning af tagpapsamlinger er der en risiko for smeltning af polystyren, som kan give nedsynkninger i tagpapdækningen. Desuden viser erfaringerne fra 70 ernes brug af polystyren direkte under tagpap, at bevægelser med tiden kan medføre folder i tagpapdækningen. ETA Danmark A/S gør endvidere i flere af deres godkendelser ikke opmærksom på, at godkendelserne kun gælder for 1-lags løsninger og ikke for 2-lags løsninger, som kræver en selvstændig afprøvning/godkendelse. ETA Danmark A/S godkender således overpappen på EPS uden, at der foreligger dokumentation for hele tagdækningen, det vil sige over- og underpap. Et andet problem er, at alle underlag for tagpapdækninger godkendes på basis af afprøvning på underlag af polystyren. Dette sker, selv om man godt ved, at den godkendte tagpapspecifikation ikke i alle tilfælde ville bestå på et underlag af mineraluld, som ikke smelter væk under prøvningen. På underlag af betondæk kan der i mange tilfælde med fordel bruges polystyren som underisolering og med en hård trykfordelende mineraluldplade ovenpå som tagpapunderlag. Dette gøres ofte som led i en besparelsesrunde i byggeriet. Betonen opfylder, i en tykkelse på ca. 50 mm, kravene om at der skal være mindst en BD 30 konstruktion under brandbar isolering. Mineraluld TF-pladen sikrer et stabilt og brandsikkert underlag for tagpapdækningen i henhold til BtV 10A Brandteknisk Vejledning varmt arbejde tagdækning. På stålpladetage har det altid været TOR s holdning, at der ikke bør anvendes polystyren, idet profilerede stålplader, i en brandsituation, falder ned i løbet af ca min. og derfor ikke udgør en BD 30 konstruktion, som det kræves i BR 95. Det anbefales derfor at bruge mineraluld i hele isoleringstykkelsen over stålplader, for at undgå at brændende isolering falder ned sammen med tagdækningen og bidrager til brandbelastningen. 2

2 Klasse T tagdækning Polystyren Dampspærre 2 lag 25 mm mineralduld med forskudte samlinger Profilerede stålplader Klasse T tagdækning Mineralduld Dampspærre 50 mm mineralduld Profilerede stålplader Figur 1: MK-godkendt tagløsning med mineraluld og EPS på profilerede stålplader. Figur 3: TOR s anbefalede normalløsning på stålpladetage. Klasse T tagdækning Polystyren Dampspærre 2 lag 6 mm gipsplader med forskudte samlinger Profilerede stålplader Klasse T tagdækning Mineralduld Dampspærre - ubrandbar eller MK - godkendt Profilerede stålplader Figur 2: MK-godkendt tagløsning med gipsplade og EPS på profilerede stålplader. Figur 4: TOR s anbefalede løsning på stålpladetage med speciel dampspærre. (Dampspærre med brandværdi < 4MJ/m 2 i form af en ikke substantiel komponent i en ikke homogen byggevare, DS/EN ). Dette synspunkt undermineres dog nu også af ETA Danmark A/S, som har udstedt godkendelser på en løsning, hvor der udlægges to lag 25 mm mineraluld eller 2 lag 6 mm gipsplade med forskudte samlinger ovenpå stålpladen, hvorefter der kan udlægges polystyren i ønsket tykkelse og en tagdækning direkte ovenpå dette. Denne løsning hindrer dog ikke, at de tynde profilerede stålplader falder ned inden der er gået 30 min. Kravet til den anvendte mineraluld er i godkendelserne en rumvægt på 60 kg/m 3, og dette vil i øvrigt ikke kunne holde til udlægning i praksis. De nye godkendelser er baseret på en beskyttelse med en klasse 1 beklædning, og dette giver kun 10 minutters brandbeskyttelse af EPS-isoleringen. Igen godkendes altså en løsning, der hiver kvaliteten nedad i stedet for opad. Stålpladetage anvendes fortrinsvis på industribyggeri og TOR har derfor bedt Erhvervs- og Boligstyrelsen begrunde den reduktion i sikkerheden, som de nye godkendelser indebærer. 3

3 Dokumentation for klasse T tagdækninger Der har i årets løb været en del diskussioner om, hvorvidt de forskellige kombinationer af tagpapprodukter opfylder kravene til klasse T tagdækninger og hvorvidt dokumentationen er i orden. Generelt skal både over- og underpap dokumenteres at opfylde kravene til klasse T tagdækninger på det aktuelle underlag. Det er altså f.eks. ikke tilstrækkeligt at have overpap godkendt på et givet underlag, hvis der anvendes en 2-lags løsning med både over- og underpap. Det er heller ikke givet, at en tagpapspecifikation, der er dokumenteret at opfylde kravene til klasse T tagdækning på underlag af polystyren også opfylder kravene på underlag af mineraluld. Check af dokumentation for klasse T tagdækninger Ved indsendelse af datablade, prøvningsattester, godkendelser m.v. kan man få checket om dokumentationen er tilstrækkelig i det aktuelle tilfælde. Dette udføres gratis for TOR s abonnenter. Hvis der på dette grundlag er berettiget tvivl om, hvorvidt en specifikation opfylder klasse T kravene, kan der udføres en klassifikationsprøvning på et anerkendt laboratorium, og dette koster typisk ca. kr ,00 excl. moms. Vi håber på denne måde at give bygherrer, rådgivere og entreprenører større sikkerhed for, at de får de rigtige tagløsninger. Ofte er der også tvivl om opfyldelse af kravene til klasse T tagdækning på tagkassetter, som leveres med første lag tagpap pålagt på fabrik. Her er det nødvendigt, at den overpap, der udlægges oven på underpappen, er dokumenteret sammen med underpappen. Dokumentation af om en tagpapspecifikation på et givet underlag opfylder kravene til klasse T tagdækning kan ske på forskellig vis: Prøvningsattest fra anerkendt brandlaboratorium. Intern afprøvning hos f.eks. tagpapproducent med eget brandlaboratorium. MK-godkendelse fra ETA Danmark A/S. Agrèment udstedt af ETA Danmark A/S. Brandprøvning efter NT Fire 006. B roof (t2) De nye europæiske betegnelser fra brandklasserne er indført i Bygningsreglementerne ved tillæg 4 til BR 95 og tillæg 3 til BR-S-98. Dette betyder, at betegnelsen klasse T tagdækning fremover erstattes af betegnelsen B roof (t2). 4 Erhvervs- og Boligstyrelsen har dog været lidt tidligt ude, idet klassifikationsstandarden for tagbeklædninger endnu ikke er godkendt. Prøvningsstandarden EN1187 er godkendt, men denne kan ikke bruges før der foreligger en klassifikationsstandard.

4 Forbud mod anvendelse af bly i nye tage Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Produkter, der indeholder bly, må fra den 1. december 2002 ikke længere anvendes til taginddækninger på nybyggeri. Det fremgår af 6 og 7 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. november 2000, om forbud mod import og salg af produkter der indeholder bly. Forbuddet omfatter ikke produkter til reparation af eksisterende produkter, herunder reparation, om- og tilbygning på huse. Bly er et giftigt tungmetal, der er sundhedsfarligt for mennesker og belaster miljøet. Udvaskning af bly fra taginddækninger er en væsentlig kilde til blybelastningen. Dette afsnit er hentet fra forordet til By og Byg s Anvisning 201 Blyfri tagdækninger. Det hedder endvidere i denne anvisning: Ved inddækning på tage med plane tagdækningsmaterialer, som fx tagpap, tagfolie og skifer, er det teknisk set unødvendigt at anvende bly. På tage belagt med tagpap eller tagfolie kan inddækningerne udføres af tagdækningsmaterialet. På skifertage kan inddækningerne fx udføres af zinkplade. Dette er dog en sandhed med modifikationer for tagpaptage, idet der anvendes en del bly til inddækning af specielle ting som fx sceptre til rækværk, understøtninger for ventilationsanlæg, gangbroer m.v. Ofte anvendes også blykraver til inddækning af ventilationsgennemføringer i tagpaptage. Der anvendes også stadig en del tagbrønde med flange af bly. Dette er altså fra 1. december 2002 ikke mere lovligt, og der skal findes alternative løsninger til disse specielle inddækninger. Tagbrønde med blyflange er en dårlig og unødvendig løsning og bør helt afløses af de udmærkede tagbrønde i rustfrit stål, som i forvejen er den dominerende løsning i dag. Til de øvrige gennemføringer må findes løsninger med tagpap, rustfrit stål, zink eller aluminium. Rustfrit stål er blevet billigere at anvende de senere år og mange inddækningsdetaljer kan opsvejses i rustfrit stål. Inden for tagpap findes principielt 2 inddækningsprincipper: - Flangeinddækning og - Karminddækning Skal der anvendes en flangeinddækning fx en rørgennemføring, skal dette planlægges på forhånd i projektet, og dette kræver en mere detaljeret projektering end det er normalt i dag. Karminddækninger kan udføres i tagpap, men runde inddækninger er vanskelige at udføre og en fugeskinne kræver vedligehold af fugen med jævne mellemrum. Fugeskinne Karm eller tagkant Flange af Rustfri stål Flangeinddækning Karminddækning 5

5 Tagpap i Ørestaden I de nye byggerier i Ørestaden stilles særlige miljøkrav til tagdækningen, idet tagvandet afledes direkte til Ørestadens kanaler, som har vandløbsstatus. Regnvand fra veje og pladser renses derimod først i særlige bassiner inden vandet ledes ud i kanalerne. I forbindelse med valg af tagdækning til det nye indkøbscenter, Fields, blev der rejst tvivl om, hvorvidt tagpaptagene kunne afgive stoffer, som kunne forurene kanalerne. Der findes ikke standardiserede metoder, men DHI udviklede en ad-hoc metode, som kunne bruges til formålet. Der blev undersøgt to tagpap-prøver dels en ny tagpap dels en tagpap, der havde ligget ca. 3 år på et tag. Begge prøver viste, at afgivelsen af skadelige stoffer (PAH ere) fra tagpap var marginal. Der var således ikke grund til bekymring for miljøet i kanalerne, og udlægningen af tagpaptagene på Fields er nu i fuld gang. Der blev derfor igangsat en undersøgelse hos Dansk Hydraulisk Institut, DHI, af den aktuelle tagpaps afgivelse af stoffer til vand. Genbrug af regnvand fra tagpaptage I Rørcenter Vejledning 03 fra Teknologisk Institut angives, at tagvand fra tagpaptage ikke kan genbruges til toiletter og tøjvask. Der henvises i tillæg 4 til BR 95 til denne vejledning, og det er derfor vigtigt at vejledningen er korrekt. Angivelserne i Vejledning 3 har undret TOR, og vi har derfor bedt om et møde med Teknologisk Institut og Erhvervs- og Boligstyrelsen, som er ansvarlige for Bygningsreglementet. Det måtte konstateres, at grundlaget for at advare mod misfarvning fra tagpap var baseret på en Ph.d.-afhandling fra DTU, som igen var baseret på forskellige tyske henvisninger, og det egentlige grundlag fortabte sig i det uvisse. Der har ikke tidligere været rapporteret om problemer med udvaskning fra tagpap med skiferbelagt overside, som den anvendes i dag. Det blev derfor på mødet besluttet at fjerne advarslen fra den næste udgave af Rørcenter Vejledning 03, som det fremgår af nedenstående vedtagelse fra mødet. Ny tekst i pjece: Tage af tegl, beton, tagpap og skifer er velegnede til opsamling af regnvand. 6

6 U-værdier for tage med ovenlys Det samlede varmetab for et tag er meget afhængig af U-værdien for ovenlysene, idet ovenlys typisk isolerer 10 gange dårligere end selve tagfladen. Ifølge BR 95 med tillæg skal flade tage i opvarmede bygninger have en U-værdi på max. 0,20 W/m 2 K, mens ovenlys skal have en U-værdi på max. 1,8 W/m 2 K. Er dette ikke tilfældet kan der anvendes en varmetabsramme- eller energirammeberegning, således at det samlede varmetab for bygningen overholdes. For at opnå en U-værdi på 1,8 W/m 2 K for et ovenlys, skal der normalt anvendes en 4-lags kuppel og en isoleret karm. De fleste ovenlys leveres derfor i dag med en U-værdi på 2,9 W/m 2 K svarende til den højeste U-værdi, der tillades efter kapitel 8.5 i BR 95. Skal den samlede varmetabsramme overholdes for taget alene, må der kompenseres med ekstra isolering i selve taget. I nedenstående eksempel er vist et tag på 1000 m 2 med 46 m 2 ovenlys i grundareal og 55 m 2 i overfladeareal: Dette giver en varmetabsramme på: VR=( ) x 0,2+55 x 1,8=190,8+99,0= 289,8 W/K Ændres U-værdien for ovenlysene til 2,9 W/m 2 K fås: VR=( ) x 0,2+55 x 2,9=350,3 W/K Det ekstra varmetab udgør: 350,3 289,8 = 60,5 W/K U-værdien for selve tagfladen skal derfor forbedres til: U tag =(190,8-60,5)/ )=0,137 W/m 2 K. Dette svarer til følgende ekstra isolering for isolering med en lambda-værdi på 0,039 W/m K: (1/0,137-1/0,20) x 0,039= 0,090 m eller 90 mm. Dette betyder altså, at tagisoleringens tykkelse skal øges fra ca. 180 mm til 270 mm for, at taget alene kan kompensere for det ekstra varmetab gennem ovenlysene. Der er i ovenstående beregning set bort fra linietabet omkring ovenlysene, som vil være det samme for begge typer ovenlys. Det vil derfor ofte være billigere at kompensere med øget isolering andre steder i bygningen, f.eks. ved at anvende lavenergiruder i de almindelige vinduer. 20 m 2,4 1,2 50 m Tagflade : 1000 m² heraf ovenlys 46 m² 7

7 Renovering af PVC-tage Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Taget på Ingeniørhøjskolen i Ballerup (Københavns Teknikum) er ved at blive udskiftet. Det oprindelige tag af PVC-tagfolie er kun ca år gammelt, men så stærkt nedbrudt at alle m 2 nu renoveres med en ny tagpapdækning. PVC-folien har ligget under et stenlag og det mikrobielle miljø, som opstår i stenlaget, får blødgørerne til at forsvinde. PVC-folien er således allerede efter 10 år så stiv, at den ikke fungerer mere. Samtidig har der været vandindtrængning i isoleringen under PVC-folien på grund af utætheder. Det er således nødvendigt at udskifte ca. 25 % af tagisoleringen, som er så våd, at den indeholder mere end de 1-2 kg/m 2, som er den normale grænse for vand i tagisolering. Omfanget af våd isolering er blevet fastlagt ved hjælp af skanning. Tagfladen er i dag fastholdt med ballast i form af et ca. 10 cm stenlag. Dette stenlag ville man egentlig gerne af med for at gøre det nye tagpaptag synligt for inspektion. Dette ville kræve en mekanisk fastgørelse af den nye tagpapdækning. Da arbejdet er omfattende, må det udføres i undervisningsperioden, og skolen ville ikke kunne fungere på grund af støj fra iboring af de nye fastgørelser. Det er derfor valgt at genudlægge ballasten ovenpå den nye 2-lags SBS bitumenmembran. Dette giver et tag med lang levetid, da tagdækningen ligger beskyttet under stenene. Til gengæld kan tagdækningen altså ikke inspiceres visuelt. Det nye tag er projekteret af Rambøll i Virum og arbejdet udføres af Icopal Tagentreprise Øst a/s. Det har vist sig, at en stor del af tagisoleringen er ødelagt under den oprindelige udlægning af stenlaget og yderligere ca. 25 % må udskiftes af denne årsag. Våd isolering til udskiftning. Taget ryddet for sten og klar til skanning. 8

8 Ovenlys I sommeren 2001 startede Erhvervs- og Boligstyrelsen en sag om ovenlys, som angiveligt ikke opfyldte kravene til varmeisolering og brandventilation. Der blev hæftet tvivl om flere af ovenlysleverandørernes dokumentation for ovenlysenes U-værdi samt hvorvidt oplukkemekanismerne på ovenlys til brandventilation, havde den fornødne styrke. Enkelte leverandører med gennemgående aluprofiler i samlingen mellem karm og kuppel har måttet indføre en ekstra isolering for at opfylde maksimumkravene til U-værdi efter BR 95, nemlig 2,9 W/m 2 K for 2-lags kupler. Skal BR s normale krav efter kap. 8.2 om en U-værdi på 1,8 W/m 2 K opfyldes, skal der anvendes 4- eller 5-lags kupler og en isoleret karm. Der har i det sidste års tid været skrevet en del om emnet i dagbladene, og der har været udvekslet megen korrespondance og beregninger mellem leverandørerne og Erhvervs- og Boligstyrelsen. U-værdi Med hensyn til ovenlysenes U-værdi har der været tvivl om dokumentation, idet Erhvervsog Boligstyrelsen har underkendt de beregninger, som leverandører fik udført af Teknologisk Institut, DTI. DS 418, 5. udgave, Beregning af bygningers varmetab samt tillæg 1-4, var upræcis med hensyn til beregningsregler for ovenlys. Leverandørernes dokumentation, udarbejdet af Teknologisk Institut, indeholdt nogle simplifikationer, som Erhvervs- og Boligstyrelsen ikke ville acceptere efter at have konsulteret prof. Svend Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Dette førte til at også Dansk Standards udvalg vedrørende varmeisolering, S 181, blev kontaktet, og der blev udarbejdet et rettelsesblad til tillæg 1-4 til DS 418, som præciserede, at der skal udføres en 2- dimensional EDB-beregning af varmestrømme gennem samlinger mellem ovenlyskarm og ovenlyskuppel. Disse beregninger er nu udført af alle ovenlysleverandører, og der er opnået enighed mellem DTU og DTI om beregningsmetoderne. Figur 1: De 3 varmetab gennem et ovenlys Brandventilation På brandområdet har der været diskussioner om størrelsen af den snebelastning, som skal kunne løftes af oplukkemekanismen på ovenlys, der anvendes til brandventilation. Brandventilationsåbninger er nærmere beskrevet i Brandteknisk Vejledning 27 fra Dansk brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, mens belastningen er angivet i DS 410 norm last på konstruktioner. 9

9 I den nye udgave af lastnormen er snelasten 72 kg/m 2 eller 720 N/m 2. Denne last skal kunne løftes af oplukkemekanismerne. Leverandørerne af ovenlys mente på basis af en rapport fra Rambøll a/s, at det var tilstrækkeligt at belaste med 500 N/m 2, idet der vil ske en afsmeltning. Dette betyder, at der foreløbig er enighed om at begrænse størrelsen af ovenlys til brandventilation til en størrelse på 3 m 2. Der er ved at blive etableret en mærkningsordning for ovenlys på DTI, men denne ordning omfatter kun varmeisolering og ikke brandventilation. Alt i alt er sagen ved at finde en fornuftig afslutning, uden at der dog er opnået den store gensidige tillid mellem ovenlysleverandører og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Der har været udtaget 4 sager i kommuner i Sønderjylland, til prøvesager, og ibrugtagningstilladelsen på disse byggerier har været tilbageholdt i mere end 1 år. Disse sager afsluttes nu med en dispensation. CE-mærket tagisolering Produktstandarden for isoleringsprodukter er klar, og det er nu muligt at CE-mærke isoleringsprodukter. Fra 1. marts 2003 skal isoleringsprodukter CE-mærkes, og de første tagisoleringsprodukter er nu klar fra Rockwool A/S og de øvrige producenter forventes snart at følge efter. CE-mærkningen betyder også, at vi går fra VIK-kontrollerede praktiske lambda-værdier til produkter med en deklareret lambda-værdi, som typisk vil være lidt lavere end den praktiske lambda-værdi. Dette skyldes, at der også er kommet nye regler for beregninger af U-værdier, idet tillæg for udførelse, fugt m.v. nu ligger som et direkte tillæg til U-værdien i stedet for at være indregnet i lambda-værdien. Dette er allerede indarbejdet i de nye regler for beregning af bygningers varmetab i DS TOR har indgået samarbejde med Byggeriets Arbejdsgivere, BYG, om deres nye internetportal Det vil derfor være muligt at finde TOR s publikationer via bygviden s søgemaskiner. Link til TOR s dokumenter er indtil videre gratis, men vil blive pålagt en afgift efter nytår. BPS beskrivelsesværktøj TOR er gået med i samarbejdet om at udvikle nye beskrivelsesværktøjer indenfor arkitektområdet under BPS. Vi samarbejder således i øjeblikket med BPS om at udarbejde en beskrivelse for tagpapdækning på kolde tage. Trædefastheden af tagisolering kan nu også deklareres efter de nye CE-standarder og dette betyder, at vi kan få bedre styr på kvalitetskravene til tagisolering. 10

10 Nye BYG-ERFA Blade Siden sidste udgivelse af TOR-Nyt er der udkommet 6 nye BYG-ERFA Blade med relation til tagpaptage. Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum BYG-ERFA blad Krydsfiner som underlag for tagpapdækning udsættes undertiden for angreb af skimmelsvamp. Ofte ses disse angreb fx på den nordvendte tagflade i ventilerede tagrum, fordi solen vil kunne drive fugt fra den sydlige og over mod den nordlige tagflade, hvor fugten vil kunne kondensere og opsuges i krydsfineren. I BYG-ERFA bladet gennemgås også en række andre mulige årsager til opfugtning, der fører til skimmelsvampeangreb herunder fugttilførsel til tagrummet som følge af en utæt dampspærre eller byggefugt. Undertiden ses, at der i samme tagrum kan være helt ens beliggende krydsfinerplader henholdsvis med og uden skimmelsvamp. Den mest sandsynlige årsag hertil er, at der har været tale om en uhensigtsmæssig opbevaring for en del af krydsfinerpladerne inden oplægning. I BYG-ERFA bladet omtales forskellige mulige indgreb for at forebygge eller afhjælpe skimmelsvampeangreb. Der kan fx være tale tætning af loftlemme eller udbedring af en defekt dampspærre. En mere radikal fremgangsmåde er at anvende fx 45x50 mm udvendig efterisolering. Udtørring af bygninger efter vandskader metoder og materialehensyn BYG-ERFA blad Vandskader på bygninger kan bl.a. skyldes utætte tage og facader, indtrængning af slagregn og kraftige regnskyl. I BYG-ERFA bladet redegøres der for fordele og ulemper ved de forskellige former for udtørring som fx naturlig og mekanisk ventilation samt forskellige former for mekaniske affugtere. Således omtales virkemåden af kondensaffugtere og absorptionsaffugtere samt under hvilke omstændigheder den ene metode må foretrækkes frem for den anden. Specielt omtales hvorledes ventilerede tagelementer, der er blevet opfugtet, kan reddes ved gennem nogen tid at blæse varm og affugtet luft gennem hulrum i elementerne. Endelig omtales hvorledes fugt i varme tage med mineraluldisolering kan udtørres ved gennemblæsning med varm og affugtet luft, hvis fugtindholdet ikke overstiger 2-5 %. Ved større fugtindhold er det nødvendigt at udskifte isoleringsmaterialet. Polystyrenisolerede stålpladetage og brand BYG-ERFA blad I bladet gennemgås de relevante bestemmelser i bygningsreglement 1995, herunder muligheden for at opnå MKgodkendelser for tagbelægninger på underlag af polystyren, samt tagkonstruktioner, hvori der indgår polystyren. Som et væsentligt punkt påpeges, at den projekterende ofte ikke er opmærksom på, at en godkendelse af en tagbelægning som en klasse T tagbelægning er nøje knyttet til det underliggende materiale. Der redegøres i BYG-ERFA bladet for hvilke prøvningsmetoder, der benyttes herunder for prøvning til klassifikation som en klasse T tagdækning. Det understreges i denne sammenhæng, at en prøvning til klassifikation som en klasse T tagdækning for en to-lags dækning skal udføres med de aktuelle to lag i tagdækningen. Der redegøres i bladet for, at selv om det i Bygningsreglement 1995 er anført, at isoleringsmaterialer skal være af klasse A (stort set ubrændbare), så kan andre isoleringsmaterialer i en tagkonstruktion anvendes, såfremt den underliggende konstruktion udformes som en BDbygningsdel 30 eller der foreligger en MKgodkendelse af tagkonstruktionen. 11

11 Misfarvning og skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage BYG-ERFA blad Undertiden konstateres der misfarvning og skimmelsvampeangreb på undersiden af krydsfiner i tagudhæng og på carporttage. Dette skyldes, at gentagne opfugtninger og udtørringer som følge af de stadige ændringer af fugtforholdene i udeklimaet trækker indholdsstoffer ud af krydsfineren, og at disse stoffer giver gode vækstbetingelser for skimmelsvampene. Det omtales hvorledes dette kan forebygges ved forskellige former for overfladebehandlinger med særlige fugttekniske egenskaber. De beskrevne produkttyper er dog beklageligvis endnu ikke særligt miljøvenlige. En mere radikal løsning på problemet er at forsyne tagfladerne med en udvendig isolering på nogle få cm og dermed forhindre, at der i for lange perioder opstår gunstige forhold for skimmelsvampevækst. Endelig omtales, hvorledes unødig fugttilførsel til krydsfineroverfladen må undgås, fx er det ikke hensigtsmæssigt at vægaftræk fra gasfyr sender fugtig forbrændingsluft op i udhænget. Let byggeri husk afdækning i byggeperioden BYG-ERFA blad Der er i de seneste år konstateret adskillige tilfælde af skimmelsvampeangreb på træ- og gipsbaserede materialer i tag- og vægkonstruktioner. Årsagen hertil er oftest manglende agtpågivenhed ved afdækning mod nedbør i byggeperioden. I BYG-ERFA bladet omtales de vigtigste omstændigheder, hvorunder der er risiko for indtrængning af nedbør med efterfølgende risiko for skimmelsvampeangreb. Desuden angives forholdsregler, der kan modvirke problemerne. Således omtales, at anvendelse af fx præfabrikerede tagelementer nedsætter risikoen for at der opstår skimmelsvampeangreb på grund af nedbør, såfremt tagelementerne forsynes med en vandafvisende primning eller et første lag pap, og at de strimles omhyggeligt straks efter oplægningen. Det omtales endvidere, at byggeriets logistik bør planlægges således, at der bliver mindst mulig oplagring på byggepladsen, og at sol vil kunne føre fugt fra sol- til skyggeside i plastemballerede trækomponenter. Endelig understreges, at det ved kvalitetssikringen er vigtigt at tage hensyn til afdækning i alle faser af byggeprocessen. Tagfolier valg og anvendelse BYG-ERFA blad I BYG-ERFA bladet omtales de mest almindelige tagfolietyper på det danske marked. Det drejer sig om folier af PVC, TPO, CPE og EPDM, som alle udlægges i et lag. De enkelte folietypers særlige egenskaber og anvendelsesområder omtales ligesom også samlingsmetoder imellem foliebaner samt regler for overlæg og fastgørelse til underlaget beskrives. Da tagfolier er tynde og kun udlægges i et lag, er de sårbare overfor mekaniske påvirkninger. Derfor lægges der i bladet stor vægt på, at der må træffes foranstaltninger, som forhindrer at folien beskadiges. Dette kræver at der vises stor omhu ved projektering og tilrettelæggelse af byggeprocessen, således at folien udsættes for mindst mulig mekanisk påvirkning under byggeriet. Det påpeges endvidere, at det er vigtigt at tilsynet under arbejdet efterser, at alle samlinger er udført korrekt. Endvidere omtales, at det i forbindelse med vedligehold skal undersøges, om afløbsforhold er i orden og at der ikke forekommer begroninger eller ligger skarpe genstande på tagfladen. 12

12 Gældende BYG-ERFA Blade med relevans for tagpaptage Titel nr. Fugt i træbaserede tagelementer Ventilationshætter i flade tage af træ Vand i varme tage, problemer og registrering Sommerkondens. Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie Tætte tagterrasser Græstørvstage på træunderlag Stormskader på flade tage med Tagpap eller tagfolie Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ Polystyrenisolerede stålpladetage og brand Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler Tætte taghaver Vandansamlinger på flade tagpaptage Parkeringsdæk i beton Titel nr. Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge Flade tage med ballast af stenlag eller fliser Stormskader på tagdækninger Dampbuler på tagpaptage - deres opståen og udbedring Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb Misfarvning og skimmelvækst - på underside af tagudhæng og carporttage Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn Tagfolier valg og anvendelse Let byggeri hus afdækning i byggeperioden P-dæk BYG-ERFA Blad om parkeringsdæk er under revision, idet der er konstateret en række skader, som giver nye erfaringer, der indbygges i det reviderede blad, der udkommer i december Gratis prøve på Byg-Erfa s netversion TOR s abonnenter har nu lejlighed til i en periode at prøve Byg-Erfa s netversion, og der er vedlagt en vejledning sammen med TOR-Nyt 1/2002. Desuden er vedlagt en oversigt over alle gældende Byg-erfa blade. 13

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000 1 Decemberstormen 1999 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Den 3. december 1999 blev den sydlige del af Danmark hærget af en voldsom storm med vindhastigheder i stødene på

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere