TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) Fax +(45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22"

Transkript

1 / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) Fax +(45) ISBN

2 Indhold Side _ 2 S_3 S_7-8 S_13-14 TOR-NYT 1 / 2008 INDHOLD VOB, videnombyggeri.dk side 2 VOB, videnombyggeri.dk side 3-4 Nye brandtekniske vejledninger for varmt arbejde side 9 BR08 - Varmeisolering side 9 Fast undertag side 12 Inddækningshøjder ved tagterrasser side 13 Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S, GDT, er ophørt med at udstede garantier TOR, TOP, MURO og Byg-Erfa-fonden har taget initiativ til at samle byggeviden i et nyt web-baseret system, så man hurtigt kan søge på tværs af videnleverandørerne. Systemet hedder VOB, der står for viden om byggeri og har en hjemmeside, der hedder side 5 Undertage og brand side 6 Fugt i BR08 side 7-8 Tag og facade som teknisk og æstetisk arkitektur på KDY Yachting side 10 Dimensionering af fastgørelser mod vindsug side 10 Buede tage side 11 Tagets nye formsprog side 14 Græstørvstage på Færøerne Hjemmesiden er åben for alle brugere, der ønsker at søge viden, og de hit man får, henviser til videnleverandørernes hjemmesider, hvor man enten kan downloade eller købe publikationer direkte. Systemet finansieres af de tilsluttede videnleverandører og det handler nu om at få alle videnleverandørerne til at slutte op om systemet, så det dækker alle byggeriets kilder til viden. skulle gerne altid kunne finde det ønskede og uden den forurening, der kommer med, når man søger på de almindelige søgemaskiner. Udgiver Tagpapbranchens Oplysningsråd Redaktør Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Grafisk design ArkiGram Tryk ChronoGrafisk A/S ISBN Oplag 1500 eks. Der kan søges både på videnleverandør, emner og fritekstsøgning, så systemet Gå ind på og prøv systemet.

3 Side _ 3 Side _ 4 Efter et længere udvalgsarbejde mellem: Tekniq, Installatørers organisation DAF, Danmarks Automobilhandlerforening, Dansk Byggeri, Forsikring & Pension, FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, TOR, Tagpapbranchens Oplysningsråd, DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut er de brandtekniske vejledninger for varmt arbejde DBI-Vejledning 10, del 1 og del 2 nu revideret. Gyldighed Disse vejledninger gælder blandt andet for tagpapdækning og tagfoliedækning og skal derfor anvendes af alle rådgivere, entreprenører og bygherrer, der anvender eller foreskriver tagpapdækning og foliedækning, hvor der anvendes gassvejsning eller varmluftsvejsning. Vejledningerne gælder også for lodning, skæring og almindelig svejsning, som også kan forekomme ved tagdækningsarbejde. Alle tagdækkere, der arbejder med tagpap og folie, skal gennemgå et kursus i varmt arbejde i henhold til vejledningerne. Dette kursus er obligatorisk i tagdækkeruddannelserne, men også gamle tagdækkere skal have gennemgået dette kursus. Aftaleblanket Der hører også en aftaleblanket til vejledningerne, som skal udfyldes og underskrives inden varmt arbejde påbegyndes. tagdækningsunderlaget eller hvad der findes af brandbart materiale i tilstødende facader, tagudhæng m.m. Hovedprincippet er, at revner og sprækker i underlaget ned til brandbart materiale skal lukkes inden svejsning påbegyndes. Lukningen af revner og sprækker kan f.eks. udføres ved at udføre strimling med koldklæber eller montere mineraluldstrekantlister i koldklæber. Statistik Antallet af brande som følge af tagpaparbejde er dog reduceret meget siden den første brandtekniske vejledning om varmt arbejde blev udarbejdet i 1992, men der er stadig grund til at være forsigtig. Folie Svejsning af tagfolier med varmluft er også omfattet af reglerne, idet varmluftsvejsning foregår op til C, og disse temperaturer kan let antænde brandbare materialer. som følge af ukrudtsbrænding med gas op ad bygninger. Disse brande omfatter både nedbrænding af bygninger, skovbrande og markbrande og er blevet en hyppig brandårsag om sommeren. Uddannelse Tagdækkere skal gennemgå et brandteknisk kursus baseret på DBI-Vejledning 10, del 1 og 2 og kunne fremvise et kursusbevis. Dette gælder også for udenlandske tagdækkere og f.eks. tømrere, som udfører varmt arbejde i form af tagpapdækning. Gør det selv Gør det selv arbejde skal i princippet også udføres efter DBI-Vejledningernes regler og hvis man er uheldig at brænde sit hus af selv ved tagpaparbejde, kan der være problemer med forsikringsdækningen. Nye brandtekniske vejledninger for varmt arbejde Artikel af Tommy Bunch-Nielsen Aftaleblanketten skal underskrives af både bygherre og udførende firma. Overholdes disse regler ikke, risikerer bygherrer og entreprenører stærkt forhøjede selvrisici på forsikringen i tilfælde af brand. Det er derfor vigtigt, at alle tagdækkere har den krævede uddannelse i de brandtekniske vejledninger og at der indgås en skriftlig aftale inden arbejdet påbegyndes. Reparation Det er navnlig ved reparationsarbejder, at risikoen er stor, idet det kan være svært at gennemskue, hvad der ligger under EPS Der anvendes i stigende grad polystyren i varme tage og i visse tilfælde udlægges tagpappen direkte på polystyrenen. I disse tilfælde udlægges en flammespærre i form af f.eks. glasfiltarmeret tagpap som GF 3000, der udlægges løst med 100 mm overlæg. TOR anbefaler fortsat, at tagpapdækningen udlægges på min. 200 mm trykfordelende plade af hård mineraluld. Ukrudtsbrænding Professionel ukrudtsbrænding er nu også omfattet af de brandtekniske vejledninger, idet der har været en række brande Henvisning De brandtekniske vejledninger DBI- Vejledning 10, del 1. og 2. kan købes hos DBI eller Byggecentrum. Del 3. der handler om indendørs arbejde, er endnu ikke udkommet. I udbudsmateriale for tagdækning med tagpap eller tagfolie skal henvises til de brandtekniske vejledninger. Dette kan f.eks. gøres på følgende måde for tagpapdækning: Arbejdet skal udføres i henhold til DBI- Vejledning 10, del 1 og 2, dec. 2007, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

4 Side _ 5 Side _ 6 Undertage og brand Fugt i BR08 Af Tommy Bunch-Nielsen Af Tommy Bunch-Nielsen Der er kommet nye regler for brandsikring af undertage. Der er ingen krav til selve undertagets brandegenskaber, men til gengæld til detaljerne omkring udhæng, sektionsvægge m.v. Der er ikke længere et egentligt afsnit om fugt i Bygningsreglementet. Fugt indgår nu i kapitel 4 om konstruktioner. De nye regler er beskrevet i Vejledning 36 fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI. For énfamiliehuse er kravene meget begrænsede, men for etagebyggeri og rækkehuse er der særlige krav til udhænget. Der har været nogle større brande, hvor ilden har spredt sig fra vinduerne op i udhænget, hvor den har fået fat i undertaget. Der er derfor nu krav til beklædningen under undertaget, således at ilden ikke kan gå lige op i undertaget. Desuden er der særlige krav til udformningen omkring sektionsvægge og brandkamserstatninger. For at begrænse brandspredningen i ventilerede undertage er der indført nye regler om ventilationsåbningernes udformning: Ventilationsåbninger må maximalt have en højde på 30 mm og de skal have en længde på 300 mm. Forsøg har vist, at dette mindsker risikoen for brandspredning op gennem ventilationsåbninger betragteligt i forhold til de hidtil anvendte løsninger. Da det samtidig af ventilationsmæssige årsager er fastlagt, at ventilationsåbningerne skal være mindst 30 mm, hvis der isættes snefangsbånd, er målet således fastlagt til 30 mm. Der er netop udkommet et rettelsesblad til DBI Vejledning 36, som præciserer kravene til isolering omkring brandsektionsvægge, hvor der skal være en BD60 konstruktion i 1 m bredde på begge sider. Det er nu tilladt at føre undertaget henover brandsektionsvæggene, men lægterne skal afbrydes. DBI Vejledning 36 kan købes hos DBI eller Byggecentrum. Fald på tage Der er ingen specifikke krav om hældning på tage, men i 4.6 stk. 4 er der dog en vejledningstekst, som siger, at afvandingskravet sædvanligvis er opfyldt ved en taghældning på 1:40. Det er vigtigt at holde fast i, at der skal være fald på tage og 1:40 har vist sig at fungere godt i praksis. TOR fraråder skotrender uden fald. I kasserender skal der være et fald på 1:100 og ved modfaldskiler skal der være et fald i sammenskæringslinien på 1:165. TOR har også defineret lunkekrav, som er min. krav, hvis andet ikke er aftalt. Det eneste tilfælde, hvor TOR accepterer en mindre hældning er ved omvendte tage og duo-tage, hvor membranen ligger under en isolering, så den er frostfri. Her tillades effektiv hældning ned til 1:100 og vandrette skotrender. For at opnå et effektivt fald, skal der normalt ske opretning med pudslag eller overbeton. Byggefugt De meget omtalte sager om fugt og skimmelsvamp i nybyggeri har ført til helt nye bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 4.1 stk. 5 og 6. Det pointeres her, at byggeri skal gennemføres uden skadelig opfugtning af byggematerialer og konstruktioner, så det undgås at der kommer skimmelsvampevækst. Bestemmelserne gælder for hele byggeprocessen og det skal altså indgå i både projektering og udførelse, og der må heller ikke undervejs i byggeprocessen ske opfugtning. Tagpap indgår jo som en vigtig del af fugtsikringen og ved 2-lags løsninger handler det jo bl.a. om, at få første lag tagpap på så hurtigt som muligt for at beskytte de underliggende bygningsdele. Det kan også være en fordel at bruge tagpap som kombineret byggepladsmembran og dampspærre i et tag, idet der så opnås hurtig vandtæthed og en underpap er så robust, at man godt kan arbejde videre med andre fag ovenpå membranen. Dampspærren skal dog så eftergås inden det endelige tag etableres. Hvis ikke der kan etableres en sikker byggeproces, må der etableres totalinddækning af byggeriet, og der kan derfor være god økonomi i at prøve at optimere processen så dette undgås. Det må pointeres, at der skal monteres dampspærre inden der sættes varme på bygningen, idet der ellers er risiko for at drive byggefugt op i taget. Lufttæthed Bygningsreglementets krav til lufttæthed er egentlig et energikrav og derfor placeret i kapital stk. 4. Lufttæthed har dog også stor fugtmæssig betydning, idet mange fugtproblemer kan undgås, hvis der er en lufttæt dampspærre. I varme tage indgår dampspærren normalt i tagentreprenørens arbejde og der har i de senere år været en tendens til at anvende plastdampspærre for at spare penge. En plastdampspærre med løse overlæg kan dog næppe opfylde lufttæthedskravene på 1,5 l/s pr. kvadratmeter etageareal ved et tryk på 50 Pa og det må med de nuværende krav anbefales at anvende en dampspærre af tagpap med svejste overlæg og tilslutninger til facader, ovenlys og andre gennemføringer. Denne løsning er sikker i alle tilfælde og man risikerer ikke at skulle åbne taget bagefter for at udføre supplerende tætninger. Det er i øvrigt værd at bemærke, at lufttæthedskravet gælder for alle bygninger. Det vil sige f.eks. også store lagerbygninger, som er opvarmet til 15 grader. Bygningsmyndighederne kan kræve tæthedsprøvning for at udstede ibrugtagningstilladelse, så det er med at være på den sikre side også i mere simple bygninger. Hvis tagpapdækningen i sig selv er lufttæt, vil taget måske bestå en tæthedsprøvning selv om dampspærren er utæt, men man skal så være opmærksom på, at der alligevel kan opstå fugtproblemer i taget. Det kan derfor være nødvendigt at puste røg ind i tagopbygningen for at konstatere, om dampspærren er tæt.

5 Side _ 7 Side _ 8 Bygherre: Kongelig Dansk Yachtklub Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter Tagpapentreprenør: Stenhus Tagdækning Tagpap: Icopal a/s Tag og facade som teknisk og æstetisk arkitektur på Kongelig Dansk Yachtklub Kongelig Dansk Yachtklubs nye lokaler ligger på havnefronten i Tuborg Havn og med sin organiske form er den en fin kontrast til de mange kantede domiciler og lejlighedskomplekser rundt om. Taget er eksponent for den organiske arkitektur, som breder sig i byggeriet i disse år. artikel af Jens Erik Gram, arkitekt maa Den buede bygningskrop er beklædt med en 2-lags SBS tagpapdækning, som kommer op fra bygningens underside op over de skråtstillede facader og fortsætter ubrudt op på det flade tag. Fladerne er enkeltkrumme og derfor er tagpap et velegnet materiale til at opnå den ønskede facon, facadetæthed og overfladestruktur. Kongelig Dansk Yachtklub rummer ud over klublokaler en anbefalelsesværdig restaurant, som er åben for alle. Restauranten har panoramaudsigt over Tuborg Havns bassin og de mange flotte både samt den nyeste arkitektur indenfor firmadomiciler.

6 Side _ 9 Side _ 10 BR08 - Varmeisolering Dimensionering af fastgørelser mod vindsug Reglerne for enkeltforanstaltninger er strammet op i BR08 og dette betyder, at TOR-anvisning 22.5 ikke længere er korrekt. Anvisningen er derfor under revision. TOR s nye Fastgørelsesvejledning TOR-anvisning 22.3, som blev udsendt i september 2007, er nu for alvor begyndt at fungere i branchen. Udskiftning af tagdækning er nu altid en enkeltforanstaltning og der skal derfor isoleres op til dagens standard, hvis det er rentabelt. Hvis en tagdækning f.eks. ændres fra bølgeplader til tagpapdækning skal taget altså isoleres svarende til en U-værdi på 0,15. Bestemmelsen gælder, hvis tagdækningen ændres, mens der stadig kan udlægges en ny 1- eller 2-lags tagpapdækning direkte på en gammel tagpapdækning uden at isolere op til dagens standard. Fast undertag Dette fremgår klart af SBI-anvisning 216, der knytter sig til BR08. Hvis et paralleltag skal renoveres, er det dog fortsat tvivlsomt, om det er rentabelt at isolere op til 0,15, idet det kan medføre væsentlige bygningsmæssige ændringer i form af forhøjede tagkanter, hævning af ovenlys m.v. Det er derimod ikke nogen undskyldning, hvis huset kommer til at se grimt ud, idet der ikke er nogen undtagelse for arkitektoniske hensyn. TRÆ 54 blev udgivet af Træinformation (tidligere TOP) i december 2007 som resultatet af et samarbejde mellem Træinformation og TOR. Anvisningen er udsendt til alle TOR s abonnenter. Hver kombination af tagpapspecifikation og fastgørelsesbeslag skal have fastlagt individuelle styrkeværdier, som kan anvendes ved dimensionering af fastgørelser. Denne dokumentation er normalt baseret på afprøvninger på Sintef i Norge efter enten NT Built 307 eller ETAG 006. Prøvningen udføres som en dynamisk storskalaprøvning suppleret med prøvning i mindre skala af forskellige kombinationer af tagdækning og beslag. Styrken afhænger af blandt andet tagpappens armering samt af beslagenes udformning. Beslagene til tagpap på underlag af isolering skal være teleskop-beslag af plast, hvor skiver har en diameter på mm. På træbaserede underlag Buede tage anvendes metalskiver med diameter på mm. Hvis der ikke findes dokumenterede styrkeværdier, kan maximalt anvendes regningsmæssige styrkeværdier på 500 N/ beslag. Ved individuel dokumentation opnås typisk væsentlig større regningsmæssig styrkeværdi fra N/beslag. Der er således store fordele ved at optimere kombinationen af fastgørelsesbeslag og tagpapspecifikation. Ved udførelse af mekanisk fastgjort tagdækning, er det derfor vigtigt at sikre, at dimensionering af fastgørelserne er udført på basis af de produkter, der rent faktisk anvendes på taget. Det har ved forsøg vist sig, at det er vigtigt for styrken af beslagene, at overlæggene på tagpappen er omhyggeligt svejst. I mekanisk fastgjorte tagpapdækninger har vi derfor øget den nominelle overlægsbredde til 100 mm i underpappen. Mens 120 mm er bibeholdt som overlægsbredde på mekanisk fastgjort overpap i 1-lags løsninger. For tagdækninger, der er svejst til underlag af f.eks. krydsfiner eller beton er overlægsbredden for underpap stadig 80 mm. Overpap svejst til mekanisk fastgjort underpap skal fortsat have en overlægsbredde på 100 mm. TRÆ 54 indeholder anvisninger for faste undertage med tagpap på brædder, krydsfiner elle OSB-plader samt for undertage af træfiberplader. Anvisningen indeholder de nyeste brandregler for undertage og de nyeste regler for ventilation af tagkonstruktioner og bør derfor kendes af alle, der beskæftiger sig med tage. For de faste undertage er alle væsentlige detaljer vist i klare 3-dimensionale figurer, som viser detaljerne i forskellige stadier og udførelse. Det er også værd at bemærke, at reglerne for underlaget for faste undertage er blevet præciseret både for krydsfiner, OSB-plader og brædder. Faste undertage bliver kun belastet i udførelsesperioden og tykkelseskravene til underlaget er derfor lempeligere end for almindelige tagpaptage. TOR-anvisning 26 vil blive revideret, så den er i overensstemmelse med TRÆ 54. Tagpap er velegnet til buede tage, så længe de kun er enkeltkrumme. Organiske former er moderne i byggeriet og tagpap er velegnet til at opfylde arkitektens intentioner om buede tagformer. Ved buede tage med lille radius begynder overlæggene at få betydning, idet omkredsen bliver større i overlæggene end mellem overlæggene. Dette kan føre til folder i tagdækningen. TOR s teknikere har set på nogle sager med foldeproblemer og vi har på det grundlag gjort nogle erfaringer, som kan være andre til gavn. Hvis radius i krumningen er mindre end ca. 1 m, bør tagpapdækningen udføres uden overlæg. Dette gøres ved at udføre tagdækningen som en 2-lags dækning med stødte samlinger i begge lag. Ved at forskyde overlæggene ca. ½ bane i de to lag opnås et tæt tag. Dette kræver dog en hældning på over 1:5, idet dette er minimum-hældningen for 1-lags dækninger. Hvis hældningen er mindre end 1:5, må forstærkes med endnu et lag.

7 Side _ 11 Side _ 12 Bygherre: Nordisk Skoletavle Fabrik A/S 6000 Kolding Arkitekt: Clausen & Weber A/S, Odense og Svendborg Tagpap entreprenør: Phønix Tag Vejle A/S Inddækningshøjder ved tagterrasser Af Tommy Bunch-Nielsen I næsten alt nyt boligbyggeri er der tagterrasser og altaner, som ligger over boligarealer og derfor skal isoleres. Samtidig skal der sikres niveaufri adgang til altaner og tagterrasser. Tagets nye formsprog I dette byggeri er tagets formsprog en væsentlig del af det arkitektoniske udtryk. Pyramidetagene er udført som pladedækninger, der er opbygget af krydsfinerplader, der er udlagt på klink. Tagpapdækningen er en 2-lags SBS-tagdækning. De sorte tagpapflader understreger sammen med de hvide facader en kvalitet, der gør dette firmadomicil til noget særligt. Det er vigtigt at huske, at afsætte etagehøjde til både inddækningshøjde, isolering og faldopbygning, allerede når de første skitser tegnes til byggeriet. Etagedækket skal typisk være mm for at få plads til det hele og dette giver nogle ret høje gulvopbygninger i de tilstødende rum for at sikre niveaufri adgang. Der er netop udkommet et nyt Byg-Erfa blad, som beskriver disse forhold detaljeret. Se Byg-Erfa blad Ved opbygningen af tagterrassen skal der tages hensyn til følgende højder: Inddækningshøjde; min. 150 mm på det laveste sted. Isoleringstykkelse og fald på isolering, typisk mm. Opbøjning af forspændte dækelementer, typisk mm. Dæktykkelse typisk mm. Ved indeliggende tagterrasser og altaner er belastningen fra fygesne og slagregn væsentlig mindre og inddækningshøjden tillades reduceret til 100 mm på det laveste sted. Ved indeliggende tagterrasser og altaner forstås arealer, hvor facadepartiet ligger mindst 1 m inde under den overliggende etage og hvor der er et lukket værn på mindst 1,0 m i højden. Forskellen mellem frie og indeliggende tagterrasser er vist på skitser ovenfor. De almindelige regler til højden på værnet skal selvfølgelig også overholdes.

8 Side _ 13 Side _ 14 Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S, GDT, er ophørt med at udstede garantier Af Tommy Bunch-Nielsen Direktør for Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S Græstørvstage på Færøerne Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S blev etableret i 1989 af Icopal a/s og Phønix A/S og har siden udstedt 10 års garantier på mere end 17 mio. m 2 tagpaptage. Græstørvstage er som bekendt en del af den færøske byggetradition og er anvendt på mange gamle og nye bygninger. Det fælles garantisystem er nu ophævet og GDT udsteder ikke flere garantier, men dækningen på de eksisterende garantier opretholdes uændret i de kommende 10 år, indtil alle garantier er udløbet. Det fælles garantisystem afløses af individuelle garantier fra de to danske leverandører Icopal a/s og Trelleborg Phønix A/S og der tilbydes nu også 15 års garantier. Det er således ikke muligt i forbindelse med tagbeskrivelser og udbud af tagentrepriser at henvise til GDT s garantivilkår. Nu må der beskrives mere specifikt, hvilke krav der stilles til garantien og de tilbudte garantier må vurderes i forhold til dette. Der kunne f.eks. anføres følgende tekst i beskrivelsen: Der skal ydes 10/15 års garanti på tagpapentreprisen omfattende tagpapdækning og tagisolering gældende fra det bærende underlag. Garantien skal omfatte fejl og skader på materialer, fejl og mangler ved udførelsen samt følgeskader på bygning og inventar. Den samlede dækning for udførelse i et kalenderår skal udgøre mindst 10 mio. kr. Der er således et større behov for at vurdere de indkomne garantibetingelser. Garantier er dog stadig en væsentlig parameter for tagkvaliteten, idet de firmaer, der står bag garantien overvåger kvaliteten hos de tilknyttede entreprenørfirmaer. Taggarantier er således normalt en garant for, at de udførende firmaer følger kvalitetssikringsprocedurer og overholder TOR s anvisninger. Underlaget for græstørvstage er normalt en tagpapdækning. Som drænplade og underlag for græstørvene anvendes en PE-knopplade. Det blæser også kraftigt på Færøerne og der er en del problemer med at græstørvene blæser af omkring kippen. TOR s forslag til forbedring er, at indlægge et plast-armeringsnet i græstørvene. Disse armeringsnet anvendes i Danmark som armering af bevoksning på skrænter og lignende, men ville være velegnet til forstærkning af grønne tage.

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000

Decemberstormen 1999. TOR-NYT 1/2000 Oktober 2000 1 Decemberstormen 1999 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Den 3. december 1999 blev den sydlige del af Danmark hærget af en voldsom storm med vindhastigheder i stødene på

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd

Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Vedtægter for Tagpapbranchens Oplysningsråd Staktoften 22D Telefon: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2950 Vedbæk (+45) 45 66 07 11 19 16 69 88 info@tor.info www.tor.info NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Tagpapbranchens

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1472 København K Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere