Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport fra. projekt Del din stemme"

Transkript

1 Slutrapport fra projekt Del din stemme

2 Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold... 6 Resultater... 6 Organisering... 7 Aktiviteter i projektet... 7 Markedsføring... 8 Evaluering... 8 Erfaringer... 9 Konklusion... 9

3 Projektresumé Projektets omdrejningspunkt var at få frivillige flersprogede borgere inddraget i formidlingen af primært litteratur, film og musik. Da projektet søgte at inkludere flest mulige borgere skete formidlingen via skrift, videooptagelser og podcasts. Derved kunne borgere fra overvejende orale kulturer som somali også deltage. En meget omfattende og ressourcekrævende rekrutteringsproces har resulteret i rekruttering af 41 frivillige, der har produceret brugerbidrag med anmeldelser af litteratur, musik og film til flersprogede brugere samt flere fortællinger og livshistorier. Samlet er der publiceret 114 anmeldelser, podcast og videoer i projektperioden. Projektet har givet gode erfaringer vedrørende anvendelse af nye teknologier til formidlingen og til rekruttering af frivillige til indholdsproduktion på en national, digital biblioteksservice. Projektets formål Der var inden projektstart fastlagt følgende formål: At teste metoder til aktiv borgerinddragelse, frivillighed At positionere flersprogede borgere som kulturelle bidragsydere og skabe et nuanceret digitalt materialetilbud til dem At styrke forholdet mellem flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektet har med succes indfriet alle formål. Der er testet forskellige metoder til aktiv borgerinddragelse og frivillighed, hvilket bliver uddybet i afsnittet om rekruttering. Der er blevet skabt en platform, hvor flersprogede borgere har deltaget aktivt i kulturformidling, hvilket har styrket projektbibliotekernes relation til de flersprogede borgere. Mål og succeskriterier Projektets mål var: At teste og implementere software og teknik til brugergenereret indhold At få mere brugergenereret indhold på minoritetssprog At teste forskellige metoder til brugerinddragelse At forankre borgerinddragelsen i fremtidig drift At styrke forholdet ml. flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektets succeskriterier var: Nye teknikker til brug i forbindelse med brugergenereret indhold Produktion af minimum 50 bruger-bidrag i projektperioden Redskabskatalog til borgerinddragelse 30 brugerformidlere i projektperioden 20 fast tilknyttede brugerformidlere der bidrager aktivt efter projektets afslutning. Projektet har været en succes med 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer, hvilket uddybes i afsnittet om projektets resultater.

4 Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne. Det har været meget ressourcekrævende at rekruttere de frivillige, så der har ikke været ressourcer i projektperioden til at arbejde målrettet og fokuseret med fastholdelse af de frivillige. Det vurderes at ca. 10 frivillige efter projektafslutningen stadig vil bidrag aktivt med kulturformidling, så succeskriteriet med 20 fast tilknyttede brugerformidlere efter projektet er ikke opnået. De ca. 10 frivillige, der fortsat ønsker at bidrage med kulturformidling efter projektets afslutning, er dog meget aktive, så der er tilfredshed med projektets resultat blandt projektbibliotekerne. Den store fokus på rekruttering har også medført, at det ikke har været muligt, at udarbejde et redskabskatalog til borgerinddragelse. Der er i stedet for udarbejdet en liste med tips til rekruttering af frivillige blandt sproglige minoriteter, der er tilgængelig på projektets hjemmeside. https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci/del-dinstemme/tipstilrekrutteringafflersprogedefrivillige.pdf Målgruppen Den primære målgruppe var flersprogede borgere med fokus på følgende sprog; arabisk, tyrkisk, persisk og somali. Sekundært bibliotekspersonale fra hele landet og andre sprog. Frivillige med tyrkisk, persisk, somalisk, afghansk, congolesisk, polsk, russisk, bulgarsk, spansk, tysk, vietnamesisk, portugisisk, kinesisk, aserbajdsjansk, arabisk og dansk baggrund har bidraget til formidlingen. Ud af de 41 frivillige er 19 frivillige fra den primære målgruppe. Sprog Antal frivillige Arabisk 12 Aserbajdsjansk 1 Bulgarsk 1 Dansk 9 Engelsk 1 Kinesisk 1 Pashto 1 Persisk 3 Polsk 1 Portugisisk 1 Russisk 1 Spansk (En fra Columbia) 2 Somali 1 Swahili 1 Tyrkisk 3 Tysk 1 Vietnamesisk 1 I alt 41

5 Rekruttering af frivillige Opgaven med rekruttering har været den mest ressource- og tidskrævende opgave i projektet. I forhold til den oprindelige ansøgning var de ugentlige timer til projektet reduceret, så det var derfor nødvendigt at få forlænget projektet i to måneder, hvor projektbibliotekerne selv finansierede de nødvendige timer. Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. I Skanderborg blev der indgået et meget vellykket samarbejde med projekt Højvang. Projektet er et boligsocialt projekt med tre medarbejdere, der har til formål at skabe en positiv og varig forandring i boligområdet Højvang. Der bor mange flersprogede borgere i boligområdet og projektmedarbejderne har en meget tæt kontakt til mange af beboerne. Medarbejderne reklamerede for projekt Del din stemme, og der blev afholdt et informationsmøde for beboerne med deltagelse af Skanderborg Bibliotek og projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration. Projekt Højvangs tætte kontakt til målgruppen bevirkede, at der hurtigt blev rekrutteret voksne frivillige og produceret podcast. På Blågårdens Bibliotek var det i første omgang en af de ansatte, der havde ansvaret for rekruttering. Det viste sig hurtigt, at rekruttering af målgruppen var meget tidskrævende. Det var ikke nok at dele flyers ud og holde møder om projektet med bibliotekets etablerede netværk og samarbejdspartnere. Der var brug for helt konkret og vedholdende opfølgning, så det var nødvendigt at ansætte en projektmedarbejder. På Blågårdens Bibliotek har man valgt at fokusere på børn og unge i målgruppen. Projektmedarbejderen har tidligere arbejdet med lokalmediet Gadepressen og været vikar på Blågårds Skole, så hun havde tætte personlige kontakter til målgruppen. Efter ansættelsen af projektmedarbejderen lykkes det at få rekrutteret frivillige til at skrive anmeldelser og få produceret podcast. På Ringsted Bibliotek er rekrutteringen sket ved annoncering på bibliotekets facebookprofil og hjemmesiden, uddeling af flyer og plakater på biblioteket, kontakt til institutioner og deltagelse i forskellige arrangementer. Der er blevet netværket meget med faste lånere, frivillige i Lektiecaféen og andre relevante kontakter, og det er hovedsageligt netværket, der har givet resultater i rekrutteringen af de frivillige. Efter en langvarig rekrutteringsfase er det lykkes at få de frivillige til at skrive anmeldelser, samt at få produceret både podcast og videoer. På BiblioteksCenter for Integration blev der taget kontakt til mere end 100 relevante foreninger i hele Danmark samt bibliotekets traditionelle netværk. Trods det omfangsrige kontaktarbejde, så lykkedes det ikke at skaffe en eneste frivillig via de kanaler. Der blev endvidere annonceret efter frivillige på flere folkebiblioteker foruden projektbibliotekerne og på Bibzoom World. Det lykkedes at rekruttere én frivillig på den baggrund. Resultatet af den første rekrutteringsstrategi var rigtig dårligt i forhold til den store arbejdsindsats. Strategien for rekruttering blev ændret, og der var fokus på at samarbejde med aktører, der havde tæt kontakt til frivillige. Der blev blandt andet indgået et samarbejde med Copenhagen Volunteers og annonceret efter frivillige på Det gav med det samme resultater, men flere af de frivillige var danskere og højtuddannede newcomers og dermed ikke den primære målgruppe. Der blev også taget kontakt til flere boligsociale projekter i Danmark, hvilket også resulterede i flere bidrag. Det var utroligt tidskrævende for alle projektbibliotekerne at rekruttere frivillige, og resultaterne stod ikke helt mål med indsatsen. I november 2012 var der kun modtaget 3 brugerbidrag, så på styregruppemødet den 27. november 2012 blev det besluttet at give de potentielle frivillige en

6 gulerod ved, at frivillige, der fik publiceret brugerbidrag, modtog et gavekort på kr. 100,- til den lokale biograf. Efter den beslutning blev det lettere at rekruttere frivillige Delkonklusion: Erfaringer fra projektet viser, at det er fuldstændig essentielt at have tætte personlige kontakter ved rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter er ikke nok til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det har endvidere vist sig i evalueringen af projektet, at flere af de frivillige ikke på forhånd vidste, hvad det vil sige at være frivillig, hvilket sandsynligvis har været medvirkende til, at det har været svært at rekruttere flersprogede som frivillige. En gulerod i form af gavekort til den lokale biograf lettede rekruttering. Teknikker til brugergenereret indhold En af de første opgaver i projektet var at få afklaret, hvilke teknikker og formater, der ville fungere bedst ved publicering af brugerbidrag på video og podcast. Udgangspunktet var, at brugerbidragene ville blive tilgængelige på hvor ambitionen var og er at skabe et digitalt bibliotek med fokus på interaktion, formidling og engagement fra brugerne. Brugerbidragene ville ligeledes være tilgængelige på bibliotekernes hjemmesider og skulle stilles til rådighed for andre digitale biblioteksservices. Der findes mange forskellige filformater til produktion af video f.eks..mp4,.3gp,.m2ts og avi. For at undgå at brugere fik problemer med at afspille nogle af filformaterne, blev det besluttet at alle videoer skulle uploades til Youtube, der er tilgængeligt for alle. Der kan gratis maksimalt uploades videoer på 2 GB og af 15 minutters varighed på Youtube, så platformen passede godt til korte formidlingsvideoer. Til podcast i lyd er der også flere mulige filformater, og her blev det besluttet at anvende mp3, som er det mest anvendte format, som langt de fleste musikafspilningsprogrammer understøtter. Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne Resultater Der er publiceret 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer på 13 forskellige sprog. Podcast har vist sig at være en rigtig god formidlingsform til de borgere, der ikke er skriftlig stærke på modersmålet og dansk. Alle der har ønsket at blive frivillig i projektet er blevet accepteret, og alle bidrag er blevet publiceret.

7 Sprog Anmeldelser Podcast Videoer Arabisk 3 Aserbajdsjansk 2 Bulgarsk 1 1 Dansk 70 9 Engelsk 5 1 Kinesisk 1 Pashto 3 Persisk 3 4 Polsk 1 Portugisisk 1 Somali 2 Swahili 3 Tyrkisk 3 1 I alt Der er lykkedes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål. Der er flere grunde til at hovedparten af bidragene er på dansk: De frivillige ønsker at øve og blive bedre til dansk. Der er f.eks. en frivillig, der er født og uddannet i Rusland og senere bosat i Kina, der både kan tale og skrive på russisk og kinesisk, men den frivillige har ønsket at blive bedre til dansk og har derfor skrevet anmeldelse af kinesisk musik og russisk litteratur på dansk. De frivillige taler f.eks. arabisk, men kan ikke skrive på arabisk. De danske frivillige er meget aktive kulturformidlere Alle brugerbidragene er tilgængelige for alle interesserede på Statsbibliotekets hjemmeside og er blevet publiceret på Bibzoom World og projektbibliotekernes hjemmesider. Podcast er desuden publiceret på Bibzoom Radio. Organisering Der blev fra projektets start nedsat en styre- og projektgruppe med deltagelse fra alle projektbiblioteker: Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration, Blågårdens Bibliotek, Ringsted Bibliotek og Skanderborg Kommunes Biblioteker. Projektet blev ledet af en projektleder fra SCBI. Aktiviteter i projektet Møder i styre- og projektgrupperne Der er afholdt 3 styregruppemøder den 11. september 2012, den 27. november 2012 og den 30. april 2013.

8 Der er afholdt 5 projektgruppemøder den 19. september 2012, den 2. november 2012, den 11. januar 2013, den 22. marts 2013 og den 19. juni De fysiske møder blev suppleret med løbende bilaterale telefonmøder. Informationsmøder for frivillige Der er afholdt 2 infomøder for frivillige på BiblioteksCenter for Integration den 22. november 2012 og den 31. januar Der er afholdt et infomøde for frivillige i Skanderborg den 21. januar. Markedsføring Der blev produceret en flyer til rekruttering af frivillige i projektets opstart. Flyeren er sendt ud til ca. 150 foreninger og biblioteker. Projektets erfaring er, at der ingen respons har været på flyeren, mens den virtuelle rekruttering via f.eks. har været succesfuld. Der vil en anden gang blive produceret en kortere flyer med de vigtigste oplysninger til at uddele til potentielle frivillige efter den første personlige kontakt. Eftersom rekrutteringsperioden var længere end beregnet, så blev markedsføringen af brugerbidragene udskudt til slutningen af projektet, så flest mulige bidrag var produceret og publiceret, hvilket også muliggjorde en mere målrettet markedsføring. Projektets brugerbidrag er alle digitalt tilgængelige, så derfor er det valgt udelukkende at lave en digital markedsføring af brugerbidragene. Markedsføringen skete ved en webkampagne i maj og juni 2013, hvor der blev købt relevante AdWords og kampagnen blev udført af firmaet Webdanmark. Kampagnen har resulteret i visninger i maj og visninger i juni, hvilket har medført 204 klik i maj og 833 klik i juni. Der er løbende igennem projektperioden blevet publiceret artikler i Statsbibliotekets nyhedsbrev For biblioteker. I alt er der skrevet 4 artikler. Der er publiceret ca. 100 artikler med brugerbidragene på Bibzoom World. Evaluering Der er lavet en intern evaluering af projektet, hvor 13 frivillige, projekt Højvang, Copenhagen Volunteers og projektbibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer. Evalueringens konklusion er, at generelt har både de frivillige og projektbibliotekerne haft udbytte af at deltage i projektet. Det har været meget udfordrende og tidskrævende at rekruttere frivillige sproglige minoriteter til kulturformidling. Netværk og personlig relation til de frivillige er helt nødvendig og meget vigtig i forhold til rekrutteringen.

9 Frivillighed er ikke et generelt udbredt fænomen for målgruppen, hvorfor tendensen i projektet har været, at det kun er de frivillige med ressourcer og uddannelse, der har opnået at lave flere bidrag i projektperioden. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Den meget tidskrævende rekrutteringsproces har bevirket at projektperioden har været for kort til at afprøve forskellige tiltag for de frivillige med henblik på fastholdelse. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. Erfaringer Flere af de potentielle frivillige har haft behov for eksempler på brugerbidrag, så de lettere har kunnet vurdere opgavens omfang. Rekruttering af flersprogede frivillige lykkes bedst, når der er personlige og tætte kontakter i forvejen. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Det er stort set ikke muligt at fastholde børn og unge som frivillige gennem længere tid, da der er rigtig mange tilbud til den del af målgruppen. De frivillige bor i Danmark og mange vil gerne formidle deres kultur på dansk. Mp3 er det hyppigst anvendte format til lydfiler, og har fungeret godt til podcast. Uploading af videoer på Youtube har fungeret godt til formidlingen af videoer. Konklusion Projektet har opfyldt de formål, der var fastlagt fra projektstart. Der er testet forskellige metoder til rekruttering og borgerinddragelse, de flersprogede frivillige er blevet positioneret som kulturformidlere, og projektet har bevirket et styrket forhold mellem projektbibliotekerne og de frivillige. Succeskriterierne er delvist opfyldt. Der er opnået rigtigt gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne i det omfang, der er ressourcer til det. Succeskriterierne med minimum 50 brugerbidrag fra 30 frivillige er lykkedes over al forventning med 114 publicerede bidrag fra 41 frivillige. Der er lykkes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål.

10 Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. Erfaringerne viser, at tætte personlige kontakter med målgruppen giver en mere succesfuld og lettere rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Det er ikke nok at anvende bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det lettede rekruttering, da det blev besluttet at give frivillige gavekort til en lokal biograf for publicerede bidrag. En medvirkende årsag til at det er så ressourcekrævende at rekruttere frivillige blandt flersprogede borgere er sandsynligvis, at flere i målgruppen ikke helt konkret ved, hvad det vil sige at være frivillig. Der skal anvendes en meget tydelig kommunikation i rekrutteringsprocessen. Det er kun delvist lykkedes at opfylde succeskriteriet med 20 fast tilknyttede frivillige kulturformidlere efter projektets afslutning. Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, men det vurderes, at ca. 10 af de frivillige fortsat vil bidrage aktivt med kulturformidling efter projektet. De frivillige, som det forhåbentligt lykkes at fastholde, var for størstedelen i forvejen aktive biblioteksbrugere, og har været meget aktive kulturformidlere i projektet. Det forventes ikke, at de børn og unge, der producerede bidrag til projektet, fortsætter efter projektperioden. I betragtning af at der ikke har været tid og ressourcer til at fokusere på fastholdelse pga. den meget krævende rekrutteringsproces, så er der blandt projektbibliotekerne stor tilfredshed med resultatet. Det må dog også konkluderes, at frivillige bidrag til kulturformidling er meget ressourcekrævende, svingende i kvaliteten og leveringerne er ustabile, så det vil være nødvendigt med en form for kontrakt med betaling til formidlerne, hvis der skal leveres kvalitetsformidling regelmæssigt. Det var oprindeligt meningen, at der skulle udarbejdes et redskabskatalog til borgerinddragelse, men den megen fokus på rekruttering i projektet har bevirket, at der i stedet for er udarbejdet en liste med tips til rekruttering af flersprogede borgere som frivillige. Det har været et meget lærerigt projekt, hvor projektbibliotekerne har fået etableret samarbejder med helt nye aktører og lært rigtig meget om rekruttering. Der har været en meget konstruktiv dialog med de frivillige om kulturformidling og frivillighed, så projektet har givet en ny indgang til målgruppen.

Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer

Evaluering af projekt Del din stemme. Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer OVERGADEN OVEN VANDET 58 A, 3 1415 KØBENHAVN K +45 4473 4604 sbci@statsbiblioteket.dk statsbiblioteket.dk/sbci Evaluering af projekt Del din stemme Bilag 1: Besvarelse af evalueringsskemaer Danske Bank

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE D. 30.01.2014 Læs dansk på bibliotekerne. v/eva Mikkelsen emi@statsbiblioteket.dk PROJEKTETS FORMÅL Udvikling og etablering af online lektiehjælpsordning. Bidrage positivt

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere