Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport fra. projekt Del din stemme"

Transkript

1 Slutrapport fra projekt Del din stemme

2 Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold... 6 Resultater... 6 Organisering... 7 Aktiviteter i projektet... 7 Markedsføring... 8 Evaluering... 8 Erfaringer... 9 Konklusion... 9

3 Projektresumé Projektets omdrejningspunkt var at få frivillige flersprogede borgere inddraget i formidlingen af primært litteratur, film og musik. Da projektet søgte at inkludere flest mulige borgere skete formidlingen via skrift, videooptagelser og podcasts. Derved kunne borgere fra overvejende orale kulturer som somali også deltage. En meget omfattende og ressourcekrævende rekrutteringsproces har resulteret i rekruttering af 41 frivillige, der har produceret brugerbidrag med anmeldelser af litteratur, musik og film til flersprogede brugere samt flere fortællinger og livshistorier. Samlet er der publiceret 114 anmeldelser, podcast og videoer i projektperioden. Projektet har givet gode erfaringer vedrørende anvendelse af nye teknologier til formidlingen og til rekruttering af frivillige til indholdsproduktion på en national, digital biblioteksservice. Projektets formål Der var inden projektstart fastlagt følgende formål: At teste metoder til aktiv borgerinddragelse, frivillighed At positionere flersprogede borgere som kulturelle bidragsydere og skabe et nuanceret digitalt materialetilbud til dem At styrke forholdet mellem flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektet har med succes indfriet alle formål. Der er testet forskellige metoder til aktiv borgerinddragelse og frivillighed, hvilket bliver uddybet i afsnittet om rekruttering. Der er blevet skabt en platform, hvor flersprogede borgere har deltaget aktivt i kulturformidling, hvilket har styrket projektbibliotekernes relation til de flersprogede borgere. Mål og succeskriterier Projektets mål var: At teste og implementere software og teknik til brugergenereret indhold At få mere brugergenereret indhold på minoritetssprog At teste forskellige metoder til brugerinddragelse At forankre borgerinddragelsen i fremtidig drift At styrke forholdet ml. flersprogede borgere og folkebibliotekerne Projektets succeskriterier var: Nye teknikker til brug i forbindelse med brugergenereret indhold Produktion af minimum 50 bruger-bidrag i projektperioden Redskabskatalog til borgerinddragelse 30 brugerformidlere i projektperioden 20 fast tilknyttede brugerformidlere der bidrager aktivt efter projektets afslutning. Projektet har været en succes med 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer, hvilket uddybes i afsnittet om projektets resultater.

4 Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne. Det har været meget ressourcekrævende at rekruttere de frivillige, så der har ikke været ressourcer i projektperioden til at arbejde målrettet og fokuseret med fastholdelse af de frivillige. Det vurderes at ca. 10 frivillige efter projektafslutningen stadig vil bidrag aktivt med kulturformidling, så succeskriteriet med 20 fast tilknyttede brugerformidlere efter projektet er ikke opnået. De ca. 10 frivillige, der fortsat ønsker at bidrage med kulturformidling efter projektets afslutning, er dog meget aktive, så der er tilfredshed med projektets resultat blandt projektbibliotekerne. Den store fokus på rekruttering har også medført, at det ikke har været muligt, at udarbejde et redskabskatalog til borgerinddragelse. Der er i stedet for udarbejdet en liste med tips til rekruttering af frivillige blandt sproglige minoriteter, der er tilgængelig på projektets hjemmeside. https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/sbci/del-dinstemme/tipstilrekrutteringafflersprogedefrivillige.pdf Målgruppen Den primære målgruppe var flersprogede borgere med fokus på følgende sprog; arabisk, tyrkisk, persisk og somali. Sekundært bibliotekspersonale fra hele landet og andre sprog. Frivillige med tyrkisk, persisk, somalisk, afghansk, congolesisk, polsk, russisk, bulgarsk, spansk, tysk, vietnamesisk, portugisisk, kinesisk, aserbajdsjansk, arabisk og dansk baggrund har bidraget til formidlingen. Ud af de 41 frivillige er 19 frivillige fra den primære målgruppe. Sprog Antal frivillige Arabisk 12 Aserbajdsjansk 1 Bulgarsk 1 Dansk 9 Engelsk 1 Kinesisk 1 Pashto 1 Persisk 3 Polsk 1 Portugisisk 1 Russisk 1 Spansk (En fra Columbia) 2 Somali 1 Swahili 1 Tyrkisk 3 Tysk 1 Vietnamesisk 1 I alt 41

5 Rekruttering af frivillige Opgaven med rekruttering har været den mest ressource- og tidskrævende opgave i projektet. I forhold til den oprindelige ansøgning var de ugentlige timer til projektet reduceret, så det var derfor nødvendigt at få forlænget projektet i to måneder, hvor projektbibliotekerne selv finansierede de nødvendige timer. Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. I Skanderborg blev der indgået et meget vellykket samarbejde med projekt Højvang. Projektet er et boligsocialt projekt med tre medarbejdere, der har til formål at skabe en positiv og varig forandring i boligområdet Højvang. Der bor mange flersprogede borgere i boligområdet og projektmedarbejderne har en meget tæt kontakt til mange af beboerne. Medarbejderne reklamerede for projekt Del din stemme, og der blev afholdt et informationsmøde for beboerne med deltagelse af Skanderborg Bibliotek og projektgruppen fra BiblioteksCenter for Integration. Projekt Højvangs tætte kontakt til målgruppen bevirkede, at der hurtigt blev rekrutteret voksne frivillige og produceret podcast. På Blågårdens Bibliotek var det i første omgang en af de ansatte, der havde ansvaret for rekruttering. Det viste sig hurtigt, at rekruttering af målgruppen var meget tidskrævende. Det var ikke nok at dele flyers ud og holde møder om projektet med bibliotekets etablerede netværk og samarbejdspartnere. Der var brug for helt konkret og vedholdende opfølgning, så det var nødvendigt at ansætte en projektmedarbejder. På Blågårdens Bibliotek har man valgt at fokusere på børn og unge i målgruppen. Projektmedarbejderen har tidligere arbejdet med lokalmediet Gadepressen og været vikar på Blågårds Skole, så hun havde tætte personlige kontakter til målgruppen. Efter ansættelsen af projektmedarbejderen lykkes det at få rekrutteret frivillige til at skrive anmeldelser og få produceret podcast. På Ringsted Bibliotek er rekrutteringen sket ved annoncering på bibliotekets facebookprofil og hjemmesiden, uddeling af flyer og plakater på biblioteket, kontakt til institutioner og deltagelse i forskellige arrangementer. Der er blevet netværket meget med faste lånere, frivillige i Lektiecaféen og andre relevante kontakter, og det er hovedsageligt netværket, der har givet resultater i rekrutteringen af de frivillige. Efter en langvarig rekrutteringsfase er det lykkes at få de frivillige til at skrive anmeldelser, samt at få produceret både podcast og videoer. På BiblioteksCenter for Integration blev der taget kontakt til mere end 100 relevante foreninger i hele Danmark samt bibliotekets traditionelle netværk. Trods det omfangsrige kontaktarbejde, så lykkedes det ikke at skaffe en eneste frivillig via de kanaler. Der blev endvidere annonceret efter frivillige på flere folkebiblioteker foruden projektbibliotekerne og på Bibzoom World. Det lykkedes at rekruttere én frivillig på den baggrund. Resultatet af den første rekrutteringsstrategi var rigtig dårligt i forhold til den store arbejdsindsats. Strategien for rekruttering blev ændret, og der var fokus på at samarbejde med aktører, der havde tæt kontakt til frivillige. Der blev blandt andet indgået et samarbejde med Copenhagen Volunteers og annonceret efter frivillige på Det gav med det samme resultater, men flere af de frivillige var danskere og højtuddannede newcomers og dermed ikke den primære målgruppe. Der blev også taget kontakt til flere boligsociale projekter i Danmark, hvilket også resulterede i flere bidrag. Det var utroligt tidskrævende for alle projektbibliotekerne at rekruttere frivillige, og resultaterne stod ikke helt mål med indsatsen. I november 2012 var der kun modtaget 3 brugerbidrag, så på styregruppemødet den 27. november 2012 blev det besluttet at give de potentielle frivillige en

6 gulerod ved, at frivillige, der fik publiceret brugerbidrag, modtog et gavekort på kr. 100,- til den lokale biograf. Efter den beslutning blev det lettere at rekruttere frivillige Delkonklusion: Erfaringer fra projektet viser, at det er fuldstændig essentielt at have tætte personlige kontakter ved rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter er ikke nok til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det har endvidere vist sig i evalueringen af projektet, at flere af de frivillige ikke på forhånd vidste, hvad det vil sige at være frivillig, hvilket sandsynligvis har været medvirkende til, at det har været svært at rekruttere flersprogede som frivillige. En gulerod i form af gavekort til den lokale biograf lettede rekruttering. Teknikker til brugergenereret indhold En af de første opgaver i projektet var at få afklaret, hvilke teknikker og formater, der ville fungere bedst ved publicering af brugerbidrag på video og podcast. Udgangspunktet var, at brugerbidragene ville blive tilgængelige på hvor ambitionen var og er at skabe et digitalt bibliotek med fokus på interaktion, formidling og engagement fra brugerne. Brugerbidragene ville ligeledes være tilgængelige på bibliotekernes hjemmesider og skulle stilles til rådighed for andre digitale biblioteksservices. Der findes mange forskellige filformater til produktion af video f.eks..mp4,.3gp,.m2ts og avi. For at undgå at brugere fik problemer med at afspille nogle af filformaterne, blev det besluttet at alle videoer skulle uploades til Youtube, der er tilgængeligt for alle. Der kan gratis maksimalt uploades videoer på 2 GB og af 15 minutters varighed på Youtube, så platformen passede godt til korte formidlingsvideoer. Til podcast i lyd er der også flere mulige filformater, og her blev det besluttet at anvende mp3, som er det mest anvendte format, som langt de fleste musikafspilningsprogrammer understøtter. Der er opnået rigtig gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne Resultater Der er publiceret 114 brugerbidrag fra 41 bidragsydere med forskellig sproglig og kulturel baggrund i projektperioden. Der er publiceret 83 anmeldelser, 28 podcast og 3 videoer på 13 forskellige sprog. Podcast har vist sig at være en rigtig god formidlingsform til de borgere, der ikke er skriftlig stærke på modersmålet og dansk. Alle der har ønsket at blive frivillig i projektet er blevet accepteret, og alle bidrag er blevet publiceret.

7 Sprog Anmeldelser Podcast Videoer Arabisk 3 Aserbajdsjansk 2 Bulgarsk 1 1 Dansk 70 9 Engelsk 5 1 Kinesisk 1 Pashto 3 Persisk 3 4 Polsk 1 Portugisisk 1 Somali 2 Swahili 3 Tyrkisk 3 1 I alt Der er lykkedes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål. Der er flere grunde til at hovedparten af bidragene er på dansk: De frivillige ønsker at øve og blive bedre til dansk. Der er f.eks. en frivillig, der er født og uddannet i Rusland og senere bosat i Kina, der både kan tale og skrive på russisk og kinesisk, men den frivillige har ønsket at blive bedre til dansk og har derfor skrevet anmeldelse af kinesisk musik og russisk litteratur på dansk. De frivillige taler f.eks. arabisk, men kan ikke skrive på arabisk. De danske frivillige er meget aktive kulturformidlere Alle brugerbidragene er tilgængelige for alle interesserede på Statsbibliotekets hjemmeside og er blevet publiceret på Bibzoom World og projektbibliotekernes hjemmesider. Podcast er desuden publiceret på Bibzoom Radio. Organisering Der blev fra projektets start nedsat en styre- og projektgruppe med deltagelse fra alle projektbiblioteker: Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration, Blågårdens Bibliotek, Ringsted Bibliotek og Skanderborg Kommunes Biblioteker. Projektet blev ledet af en projektleder fra SCBI. Aktiviteter i projektet Møder i styre- og projektgrupperne Der er afholdt 3 styregruppemøder den 11. september 2012, den 27. november 2012 og den 30. april 2013.

8 Der er afholdt 5 projektgruppemøder den 19. september 2012, den 2. november 2012, den 11. januar 2013, den 22. marts 2013 og den 19. juni De fysiske møder blev suppleret med løbende bilaterale telefonmøder. Informationsmøder for frivillige Der er afholdt 2 infomøder for frivillige på BiblioteksCenter for Integration den 22. november 2012 og den 31. januar Der er afholdt et infomøde for frivillige i Skanderborg den 21. januar. Markedsføring Der blev produceret en flyer til rekruttering af frivillige i projektets opstart. Flyeren er sendt ud til ca. 150 foreninger og biblioteker. Projektets erfaring er, at der ingen respons har været på flyeren, mens den virtuelle rekruttering via f.eks. har været succesfuld. Der vil en anden gang blive produceret en kortere flyer med de vigtigste oplysninger til at uddele til potentielle frivillige efter den første personlige kontakt. Eftersom rekrutteringsperioden var længere end beregnet, så blev markedsføringen af brugerbidragene udskudt til slutningen af projektet, så flest mulige bidrag var produceret og publiceret, hvilket også muliggjorde en mere målrettet markedsføring. Projektets brugerbidrag er alle digitalt tilgængelige, så derfor er det valgt udelukkende at lave en digital markedsføring af brugerbidragene. Markedsføringen skete ved en webkampagne i maj og juni 2013, hvor der blev købt relevante AdWords og kampagnen blev udført af firmaet Webdanmark. Kampagnen har resulteret i visninger i maj og visninger i juni, hvilket har medført 204 klik i maj og 833 klik i juni. Der er løbende igennem projektperioden blevet publiceret artikler i Statsbibliotekets nyhedsbrev For biblioteker. I alt er der skrevet 4 artikler. Der er publiceret ca. 100 artikler med brugerbidragene på Bibzoom World. Evaluering Der er lavet en intern evaluering af projektet, hvor 13 frivillige, projekt Højvang, Copenhagen Volunteers og projektbibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer. Evalueringens konklusion er, at generelt har både de frivillige og projektbibliotekerne haft udbytte af at deltage i projektet. Det har været meget udfordrende og tidskrævende at rekruttere frivillige sproglige minoriteter til kulturformidling. Netværk og personlig relation til de frivillige er helt nødvendig og meget vigtig i forhold til rekrutteringen.

9 Frivillighed er ikke et generelt udbredt fænomen for målgruppen, hvorfor tendensen i projektet har været, at det kun er de frivillige med ressourcer og uddannelse, der har opnået at lave flere bidrag i projektperioden. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Den meget tidskrævende rekrutteringsproces har bevirket at projektperioden har været for kort til at afprøve forskellige tiltag for de frivillige med henblik på fastholdelse. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. Erfaringer Flere af de potentielle frivillige har haft behov for eksempler på brugerbidrag, så de lettere har kunnet vurdere opgavens omfang. Rekruttering af flersprogede frivillige lykkes bedst, når der er personlige og tætte kontakter i forvejen. Der er stort potentiale i, at bibliotekerne samarbejder med blandt andet foreninger, sprogskoler og boligsociale områder om kulturformidling af frivillige sproglige minoriteter. De fleste frivillige var i forvejen aktive brugere af biblioteket, men projektet har bevirket en konstruktiv dialog med de frivillige og givet en ny indgang til målgruppen. Det er stort set ikke muligt at fastholde børn og unge som frivillige gennem længere tid, da der er rigtig mange tilbud til den del af målgruppen. De frivillige bor i Danmark og mange vil gerne formidle deres kultur på dansk. Mp3 er det hyppigst anvendte format til lydfiler, og har fungeret godt til podcast. Uploading af videoer på Youtube har fungeret godt til formidlingen af videoer. Konklusion Projektet har opfyldt de formål, der var fastlagt fra projektstart. Der er testet forskellige metoder til rekruttering og borgerinddragelse, de flersprogede frivillige er blevet positioneret som kulturformidlere, og projektet har bevirket et styrket forhold mellem projektbibliotekerne og de frivillige. Succeskriterierne er delvist opfyldt. Der er opnået rigtigt gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne i det omfang, der er ressourcer til det. Succeskriterierne med minimum 50 brugerbidrag fra 30 frivillige er lykkedes over al forventning med 114 publicerede bidrag fra 41 frivillige. Der er lykkes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål.

10 Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. Erfaringerne viser, at tætte personlige kontakter med målgruppen giver en mere succesfuld og lettere rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Det er ikke nok at anvende bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter til rekruttering af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det lettede rekruttering, da det blev besluttet at give frivillige gavekort til en lokal biograf for publicerede bidrag. En medvirkende årsag til at det er så ressourcekrævende at rekruttere frivillige blandt flersprogede borgere er sandsynligvis, at flere i målgruppen ikke helt konkret ved, hvad det vil sige at være frivillig. Der skal anvendes en meget tydelig kommunikation i rekrutteringsprocessen. Det er kun delvist lykkedes at opfylde succeskriteriet med 20 fast tilknyttede frivillige kulturformidlere efter projektets afslutning. Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, men det vurderes, at ca. 10 af de frivillige fortsat vil bidrage aktivt med kulturformidling efter projektet. De frivillige, som det forhåbentligt lykkes at fastholde, var for størstedelen i forvejen aktive biblioteksbrugere, og har været meget aktive kulturformidlere i projektet. Det forventes ikke, at de børn og unge, der producerede bidrag til projektet, fortsætter efter projektperioden. I betragtning af at der ikke har været tid og ressourcer til at fokusere på fastholdelse pga. den meget krævende rekrutteringsproces, så er der blandt projektbibliotekerne stor tilfredshed med resultatet. Det må dog også konkluderes, at frivillige bidrag til kulturformidling er meget ressourcekrævende, svingende i kvaliteten og leveringerne er ustabile, så det vil være nødvendigt med en form for kontrakt med betaling til formidlerne, hvis der skal leveres kvalitetsformidling regelmæssigt. Det var oprindeligt meningen, at der skulle udarbejdes et redskabskatalog til borgerinddragelse, men den megen fokus på rekruttering i projektet har bevirket, at der i stedet for er udarbejdet en liste med tips til rekruttering af flersprogede borgere som frivillige. Det har været et meget lærerigt projekt, hvor projektbibliotekerne har fået etableret samarbejder med helt nye aktører og lært rigtig meget om rekruttering. Der har været en meget konstruktiv dialog med de frivillige om kulturformidling og frivillighed, så projektet har givet en ny indgang til målgruppen.

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BS . BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere