Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse."

Transkript

1 Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Donika Tufa Udviklings og Kvalitetskoordinator Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, August 2013.

2 Indhold 1.0 Introduktion Formål Metode Metode og interviews Semistruktureret interviews med patienter Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Nervøsitet i forhold til undersøgelsen inden og efter patienten ser filmen Nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelsen både inden og efter patienten ser filmen Delkonklusion Resultaterne fra interviews med patienterne Delkonklusion Afsluttende konklusion Bilag 1. Guide til kontakt af patienten i venteværelset Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse nr Bilag 3. Spørgeskemaundersøgelse Bilag 4. QR koder til informationsfilmene

3 1.0 Introduktion På Radiologisk Afdeling i Diagnostisk Center udføres der årligt ca undersøgelser fordelt på forskellige modaliteter, hvoraf er MR undersøgelser i. Personalet oplever jævnligt, at patienter er ængstelige eller har klaustrofobi i forbindelse med MR undersøgelsen. De er oftest nød til at aflyse MR undersøgelsen, idet patienten ikke er i stand til at gennemføre undersøgelsen. Litteratur studier viser også, at 5-10,6 % af de mennesker, som blev screenet før en MR, havde klaustrofobi. Derudover havde 7 % af patienterne uidentificeret klaustrofobi og måtte stoppe skanningen før tid. 30 % af patienterne beskrev et mindre ubehag ved at være nødt til at ligge i et indelukket rum i lang tid 1. I litteraturen beskrives at patienter også er ængstelige for andre billeddiagnostiske undersøgelser, såsom CT. 2 I dag informeres patienterne både skriftligt og mundligt i forbindelse med deres undersøgelse. Ved at kombinere skriftlig og mundlig kommunikation øges informationernes gennemslagskraft. Generelt set er patienterne positive over for skriftlig information, og studier viser, at patienter, der har modtaget skriftlig information, har større viden og er mere tilfredse end dem, der ikke har modtaget skriftlig information 3. Studier viser også, at en kombination af skriftligt materiale og videofilm, har en positiv effekt på informationsdelen og kan bidrage til, at patienterne er bedre informeret og udvikler en større forståelse for deres sygdom og behandling 4. Andre studier viser også at audio visuel formidling af information kan bidrage til, at patienter er mindre ængstelige i forhold til billeddiagnostiske undersøgelser 5. I 2013 blev udvikling af informationsfilm sat i gang med det formål at undersøge, hvorvidt en audiovisuel (video) formidling kan bidrage til at reducere patienters nervøsitet i forbindelse med en billeddiagnostisk undersøgelse. At formidle noget med billeder/video kan ofte forklare mere end tekst alene, ligesom det at supplere med visuel formidling kan inkludere de patienter, der ikke er tekstligt orienterede og/eller som har læseudfordringer. Den tekniske del af filmene blev udarbejdet af Fakta film i samarbejde med personalet på Radiologisk Afdelingen. Indholdet i filmene er lavet i samarbejde med Fakta film, Kommunikationsafdeling i Hospitalsenhed Midt og koordinerende specialister i afdelingen. Filmene er tilgængelige på You-Tube, og det forventes, at alle patienter i løbet af 2015 får et link af filmene med deres elektroniske indkaldelsesbreve. Filmene er udarbejdet til patienter, som skal gennemgå en billeddiagnostisk undersøgelse på Radiologisk Afdeling. Filmene er målrettet voksne brugere/patienter, da disse udgør den 1 Fishbain D, Goldberg M, Labbé E, Zacher D, Steel-Rosomoff R, Rosomoff H. MR imaging as a trigger for persistent claustrophobia Mar;152(3): Heyer CM, Thüring J, Lemburg SP, Kreddig N, Hasenbring M, Dohna M, Nicolas V. Anxiety of patients undergoing CT imaging-an underestimated problem? Acad Radiol Jan;22(1): doi: /j.acra Epub 2014 Sep Ley P. Communicating with patients. Improving communication, satisfaction and compliance. London: Croom Helm; P Weston J,, Downes J:( 1997): Evaluating the benefits of a patient information video during the informed consent process.. 5 C Hutchison C Cowan T McMahon and J Paul (2007): A randomised controlled study of an audiovisual patient information intervention on informed consent and recruitment to cancer clinical trials. British Journal of Cancer (2007) 97, Published online 11 September

4 primære målgruppe af patienter på Radiologisk Afdeling. Filmene er produceret på Radiologisk Afdeling Silkeborg og personalet er medvirkende i filmene. Der er produceret i alt 4 film 1 svarende per modalitet henholdsvis CT (computer tomografi), MR (Magnetisk resonans), Konventionel røntgen og Ultralyd skanning. Filmene indeholder visuelle informationer samt en kort og generel fortælling omkring en billeddiagnostisk undersøgelse. I forbindelse med f.eks MR skanning fortælles og vises, hvordan det er at udføre en MR skanning af nakken, forholdsregler ift. skanningen samt procedure for svar på undersøgelsen. De andre film indeholder en beskrivelse af det, at udføre en CT skanning, blive ultralydsskannet samt foretage en røntgen undersøgelse. Via filmen får man et indblik i afdelingens rammer samt et indtryk af undersøgelsen fra undersøgelses start til undersøgelsesslut. Denne rapport indeholder en evaluering af informationsfilmene op bygger på spørgeskema og kvalitative interviews med patienter. 2.0 Formål Formålet med denne evaluering er, at undersøge hvorvidt informationsfilmene bidrager til, at patienterne bliver mere trygge, når de skal igennem en billeddiagnostik undersøgelse. For at opnå viden omkring patienternes nervøsitet i forbindelse med undersøgelsen benyttes både spørgeskemaer samt semistrukturerede interviews. Spørgeskemaerne benyttes som et kvantitativt redskab med henblik på at måle patientenes nervøsitet før og efter patienten ser filmen. Der måles på graden af nervøsitet før og efter filmen med henblik på at måle, om filmen gør en forskel i patienternes nervøsitet. De kvalitative interviews benyttes til at afdækkes patienterne oplevelse af undersøgelsen samt nervøsitet på stuen. I interviewene bliver der også spurgt til mangler og forbedringer generelt, men også i forhold til kommentarer til filmens indhold. Det sidstnævnte med henblik på læring og forbedringer i vores kommunikation med patienterne i afdelingen. 3

5 3.0 Metode Der tages kontakt til patienten i venteværelset og spørges om patienten ønsker at deltage til undersøgelsen (bilag 1). Det drejer sig om udvalgte patienter, som møder op til en billeddiagnostisk undersøgelse. Patienterne er ikke orienteret på forhånd, men jeg tager kontakt til dem i venteværelset. Forinden jeg har screenet Røntgen Informations Systemet for patienter, som kommer til forskellige modaliteter, deres alder, samt hvorvidt de har fået udført en lignende undersøgelse tidligere. Jeg præsenterer mig for patienten med navn og titel og fortæller om årsagen til henvendelsen. Jeg spørger patienten, om han/hun tidligere har fået foretaget en lignende undersøgelse og beder om patientens accept til undersøgelsen, der både dækker spørgeskema og interview. 3.1 Metode: spørgeskema og interviews I spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet spørgsmål, og der benyttes Visuel Analog Skala (VAS), som måleredskab for patienternes nervøsitet både i forhold til den undersøgelse, som de skal igennem, men også i forhold til svaret på undersøgelsen. Patienterne udfylder to spørgeskemaer. Det ene spørgeskema udfyldes inden patienten ser filmen og før undersøgelsen (bilag 2), mens det andet spørgeskema udfyldes efter, patienten ser filmen og før undersøgelsen (bilag 3). Der er følgende kriterier i forhold til spørgeskemaet og interviews: 4

6 Køn 10 kvinder og 6 mand Aldersgruppe år Inklusions- og eksklusionskriterier Analyse af spørgeskema og interviews Det er udvalgt, kvinder og mænd som skulle deltage i en bestemt undersøgelse og som levede op til inklusionskriteriet. Deltagerne blev screenet i Røntgen Informations Systemet og blev kontaktet i venteværelset på Radiologisk Afdeling. Det er sket en afvigelse i forhold til aldersgruppen, da det tidligere blev udvalgt en population i aldersgruppen år. Det var ikke muligt at finde patienter i aldersgruppen mellem år, som ikke havde gennemført en røntgen- eller ultralydsundersøgelse inden for projektets tidsramme. For at undersøge hvilket betydning filmene havde for patienterne, udvælges derfor patienter i aldersgruppen mellem år. Inklusionskriteriet er patienter som er i aldersgruppen år, som skal have foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Eksklusionskriteriet er, at patienten har fået foretaget en tilsvarende billeddiagnostisk undersøgelse. Data på spørgeskemaer føres i et separat ark, hvor der tælles på antal svar og afkrydsninger af VAS skalaen. Der undersøges mønstre, antal og der sammenlignes ud fra hver enkelt modalitet. Det benyttes en semistruktureret interviewguide og der tages noter undervejs. Data på interviews blev renskrevet og gemt. Det blev gennemlæst for mønstre og tendenser samt afvigelser både samlet men også ud fra hver modalitet. Dataopbevaring Samtlige spørgeskemaer opbevares i et låst skab på kontoret. Der fremgår ingen personlige oplysninger på spørgeskemaet. Der noteres accessionsnumre på skemaerne, som er et identifikationsnummer i Røntgen Informations Systemet. Interviewene opbevares elektronisk og de kodes med en accessionsnummer ii. Rammer Etiske overvejelser Begrænsning Der reserveres et kontor/rum til udfyldelse af spørgeskemaet, visning af film og interviews. Der tages noter undervejs. Samtlige patienter blev informeret om formål, indhold og i hvilket sammenhæng studiet skal bruges til. Patienterne blev informeret om at deltagelse er frivillig. Desuden blev patienterne informeret om at data er fortrolig og anonymiseret. Af hensyn til anonymitet nævnes patienternes navne ikke. Der er udvalgt i alt 16 patienter (4 svarende for modalitet), da det vurderes som et tilstrækkeligt antal patienter til dataindsamling. 5

7 3.2 Semistruktureret interviews med patienter Efter at patienterne har fået foretaget undersøgelsen, bliver patienterne interviewet. Der benyttes følgende guide til interviews: Interview 1. guide Hvordan til semistruktureret oplevede du undersøgelsen? interview 2. Hvilken betydning havde det, at du fik set filmen inden undersøgelsen? 3. Hvordan havde du det med at ligge i skanneren? 4. Hvordan havde du det med larm og antennerne? 5. Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? 2.1 Formål: 6. Hvad savnede du i løbet af undersøgelsen? At udvikle informationsfilm, 7. Har du behov der for at kan opsøge informere mere patienter viden omkring før CT scanning, røntge skanning/undersøgelsen? Hvad skulle det være? 4.0 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 4.1 Nervøsitet i forhold til undersøgelsen inden og efter patienten ser filmen Patienterne blev spurgt om de havde søgt informationer omkring undersøgelsen, og der var ingen, som havde opsøgt information omkring den forestående undersøgelse. I den nedenstående figur (figur 1) vises resultaterne for scoring på VAS skalaen, inden patienten ser filmen. VAS skala hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 3 pt. 1 pt. 1 pt. 2 pt. 3 pt. 1 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. Antal patienter Figur 1. Nervøsitet inden patienten ser filmen Målingerne efter at patienterne ser filmen ses på figur nr. 2. 6

8 Antal pt VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 4 pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. Antal patienter Figur 2. Nervøsitet efter at patienten ser filmen. I den nedenstående tabel vises en sammenligning af resultater for nervøsitet for undersøgelsen før og efter patienten ser filmen Nervøsitet for undersøgelsen Patienternes nervøsitet før pt. ser filmen Patienternes nervøsitet efter pt. ser filmen VAS skala - 0 er ingen nevøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet Figur 3. Patienternes nervøsitet for undersøgelsen. Derudover er der valgt at beregne på gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet med udgangspunkt i de forskellige modaliteter for at give et billede af, om der er forskel på graden af nervøsitet i forhold til undersøgelsen. I det nedenstående billede vises der gennemsnitsværdier i forhold til patienternes nervøsitet set ud fra hver enkelt modalitet. Gennemsnitsværdi af nervøsitet for undersøgelsen Nervøsitet for undersøgelsen (før pt. ser filmen) Nervøsitet for undersøgelsen (efter at pt. har set filmen) CT MR UL Røntgen Samlet (N=16) 3,5 1,7 0,5 1,7 1,4 4,0 3,2 0,2 2,7 1,4 Figur 4. Gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet for undersøgelsen. 7

9 På baggrund af resultaterne i Figur 3 & 4 tyder det på, at det ikke er forskel i patienternes nervøsitet i forhold til undersøgelsen før og efter patienten ser filmen. Desuden er der en tendens til stigning i nervøsitet efter, at patienten ser filmen. 4.2 Nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelsen både inden og efter patienten ser filmen Ud over at måle nervøsiteten for undersøgelsen, måles der også nervøsitet for svaret for undersøgelsen. Nervøsiteten måles både før og efter patienten ser filmen. Der er følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret før patienten ser filmen: VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 1 pt. 3 pt. 1 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. Antal patienter Figur 5. Nervøsitet for svaret inden patienten ser filmen. Desuden er der følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret efter patienten ser filmen: VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. 2 pt. 1 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. Antal patienter Figur 6. Nervøsitet for svaret efter at patienten ser filmen. På baggrund af ovenstående, ses der også en bred variation i scoring iblandt patienterne. Nedenstående er en grafisk fremstilling af resultaterne, ift. patienternes nervøsitet før og efter patienten ser filmen: 8

10 Antal pt Nervøsitet for svaret Nervøsitet for svaret - før pt. ser filmen Nervøsitet for svaret - efter at patienten ser filmen VAS skala - 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet Figur 7. Nervøsitet før og efter patienten ser filmen Det er ligeledes valgt at lave en gennemsnitsberegning af patienternes nervøsitet i forhold til svaret som er fordelt på modalitet. Nedenstående tabel viser graden af nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelses med udgangspunkt i billeddiagnostiske modaliteter. Gennemsnitsværdi for nervøsitet for svaret Nervøsitet for svaret (før pt. ser filmen) CT MR UL RTG Samlet (N=16) 5,0 6,0 4,2 3,2 4,8 Nervøsitet for svaret (efter at pt. ser filmen) 5,0 5,9 4,2 3,7 4,7 Figur 8. Gennemsnitsværdier i forhold til svar På baggrund af ovenstående tyder det på, at der er en lille reduktion af patientens nervøsitet i forhold til svaret, efter at patienten ser filmen. 4.3 Delkonklusion Nervøsiteten for undersøgelsen er uændret både før og efter at patienten ser filmen. Nervøsiteten for svaret for undersøgelsen falder en smule efter, at patienten ser filmen. Patienterne er mere nervøse for svaret for undersøgelsen, end selve det at få foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. 9

11 Nervøsitet for undersøgelsen inden patienten ser filmen. 1,4 Nervøsitet for svaret inden patienten ser filmen 4,8 Gennemsnitsværdier på nervøsitet fra en skala (N=16) Nervøsitet for undersøgelsen efter at patienten ser filmen 1,4 Nervøsitet for svaret efter at patienten ser filmen 4,7 Figur 9. Gennemsnitsværdier på nervøsitet for svaret samt undersøgelsen. 5.0 Resultaterne fra interviews med patienterne I det nedenstående beskrives en opsummering af interviewene med patienterne fordelt på modaliteterne. Hvordan oplevede du undersøgelsen? Røntgen undersøgelse Ultralyd undersøgelser Alle 4 patienter giver Patienterne siger, at udtryk for, at det var det var en god en positiv oplevelse oplevelse, og de var at få foretaget lettede over, at de fik undersøgelsen. svar med det samme. CT undersøgelser Patienterne siger, at de havde en ok oplevelse af undersøgelsen på stuen. En af patienterne fortæller, at han var meget nervøs for undersøgelsen, og slet ikke var forberedt på undersøgelsen. MR undersøgelser Generelt synes patienterne, at det var en ok oplevelse. En af patienterne synes, at det var hårdt at holde bolden, og en anden patient synes, at det var hårdt at ligge i skanneren. Alle patienter er overraskede over skannerens høje lyd/larm. Hvilken betydning havde det, at du havde set filmen inden undersøgelsen? Røntgen Ultralyd CT undersøgelser MR undersøgelser undersøgelse undersøgelser Patienterne tilkendegiver, at de blev mere afslappet efter, at de havde set filmen. Patienterne oplever, at de havde mere forståelse for og viden om UL undersøgelsen. 3 af patienterne siger, at de følte sig bedre forberedte til undersøgelsen, mens den ene patient siger, Alle 4 patienter fortæller, at de følte sig bedre forberedte til undersøgelsen og blev mere afslappet 10

12 at hun følte sig mere tryg inden undersøgelsen. omring skanningen. Hvordan havde du med at ligge i skanneren? (CT og MR) CT undersøgelser MR undersøgelser Patienterne havde det ok med at ligge i Patienterne synes, at det var rart med musik skanneren. Den ene patient fortæller, at han og høretelefoner. En af patienterne fortæller, havde svært at holde på urinen, og undrede at det var hårdt at ligge i skanneren. En af sig over det gule laserlys, når man skulle patienterne synes, at det var hårdt at holde igennem skanneren. Patienterne fortæller, at bolden i hånden. Den anden patient fortæller, de kunne mærke varmefornemmelsen og at det gjorde ondt i skulderen at skulle ligge i smagen af kontrasten. En enkelt patient en bestemt stilling. En anden patient efterspøger adgang til egne CT billeder. Mens fortæller, at antennen blev lidt varm en anden patient fortæller, at undervejs. testikelbeskytteren ikke var særlig behagelig. Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? Samtlige patienter siger, at der blev lyttet til dem, mens de var på stuen og fik foretaget undersøgelsen. Personalet var venligt og imødekommende, og patienterne følte sig inddraget under undersøgelsen. Har du brug for at opsøge flere informationer omkring skanningen/undersøgelsen? Samtlige patienter giver udtryk for, at de ikke har behov for flere informationer om undersøgelsen. I forbindelse med ultralyd skanningen siger en af patienterne, at i tilfælde af kræft havde han brug for flere informationer i forhold til udredning. Andre kommentarer fra patienterne Alle patienter siger, at filmen svarer meget godt til oplevelsen og undersøgelsen på stuen. Der er enkelte afvigelser i forhold til informationen i filmen, og det som bliver formidlet af personalet på stuen. F.eks. siger en af patienterne, at I siger i filmen, at man ikke må have metal genstande på, mens der i filmen kan man se, at patienten har cowboybukser med metalknapper på.. og en anden patient siger.. i filmen siger I, at vi får udleveret tøj, men det var ikke tilfældet med mig. Derudover siger alle patienterne, at de er mere nervøse for svaret for undersøgelsen end selve det at få foretaget en skanning eller røntgenundersøgelse. De er spændte på, hvornår de får svaret, da dette har en afgørende betydning for dem. Derudover siger patienterne, at det at se filmen gjorde, at de følte sig bedre forberedt til undersøgelsen. En af patienterne siger, at filmen er et godt supplement til den skriftlige information, som bliver udleveret inden undersøgelsen. 11

13 5.1 Delkonklusion Det er enighed iblandt patienterne om, at deres oplevelse af undersøgelsen på stuen overvejende svarer til den visuelle del af filmen. Flertallet af patienterne siger også, at de føler sig bedre forberedt til undersøgelsen efter, at de ser filmen. Desuden siger patienterne, at de føler sig mere tilpas på stuen. Efter afsluttet undersøgelse, siger patienterne, at de ikke har behov for søge flere informationer andre steder. 6.0 Afsluttende konklusion Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at patienterne ikke har opsøgt informationer i forhold til undersøgelsen. Der ses en generel spredning og variation i scoring af VAS skalaen. På baggrund af patienternes scoring af VAS skalaen, drages den konklusion, at det er en del variation i patienternes nervøsitet, og det ikke er tegn på, at filmen reducerer patienternes nervøsitet for undersøgelsen. Der ses en lille stigning i patienternes nervøsitet for undersøgelsen efter, at patienterne ser filmen. Patienterne er nervøse for selve svaret for undersøgelsen. Dette fremgår både fra resultaterne fra spørgeskemaet og interviews med patienterne. Patienterne er nervøse for svaret, både inden de ser filmen og efter filmen, men der ses en lille reduktion i forhold til svaret, efter at patienten ser filmen. Patienterne føler sig bedre forberedt og rustet til at gennemføre undersøgelsen, efter de har set filmen. De føler sig mere trygge og bedre tilpas på stuen i løbet af undersøgelsen. Det generelle billede er, at patienterne får en bedre oplevelse af undersøgelsen ved at se filmene og at svaret for undersøgelsen har stor betydning for patientens nervøsitet. 12

14 Bilag 1. Guide til kontakt af patienten i venteværelset Introduktion Goddag. Mit navn er, og jeg er ansat i Diagnostisk Center - Regionshospitalet Silkeborg. Vi er i gang med at evaluere vores røntgenfilm og jeg vil gerne spørge dig om, du vil hjælpe med at udfylde et spørgeskema samt blive interviewet mens du er her i afdelingen? Det vil tage ca. 15 min i alt og jeg det kræver at du bliver 5-10 efter at du har afsluttet undersøgelsen. Jeg sørger for at personalet på Radiologisk Afdeling er informeret, at du indgår i denne undersøgelse. Desuden venter jeg på dig, indtil du afslutter undersøgelsen. Har du lyst at hjælpe? Hvis ja: Tak for det. Patienten følger med i et andet værelse/rum. Hvis nej: Det er helt i orden. God dag. Spørgeskema (Der henvises til spørgeskemaet før og efter filmen er set) Interview (Der henvises til interview guide). 13

15 Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse nr. 1 Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr Køn Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? dato mdr. år 3. Har du søgt information om undersøgelsen andre steder end det materiale du har fået fra afdelingen? Ja Nej 4. Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse fra en skala 1-10? 0 ingen nervøsitet 10 værst tænkelige nervøsitet 5. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 14

16 Oplysninger til internt brug: Dato Acc. Nr. Modalitet: 15

17 Bilag 3. Spørgeskemaundersøgelse 2. Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse? 0 ingen nervøsitet 10 værst tænkelige nervøsitet 2. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 0- Ingen nervøsitet 10 Værst tænkelige nervøsitet 16

18 Oplysninger til internt brug: Dato Acc. Nr. Modalitet: 17

19 Bilag 4. QR koder til informationsfilmene Se en film om CT skanning Se en film om MR skanning Se en film om en røntgenundersøgelse Se en film om ultralydsskanning i Tallet stammer fra Røntgen Informations Systemets database og det gælder for

20 ii Accessionsnummer er et specifikt tal, som kun kan slås op/identificeres af ansatte i Radiologisk Afdeling. Region Midt. 19

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Evalueringsprojekt på CBS Projekt til styrkelse af CBS evalueringspraksis i relation til de pædagogiske målsætninger Det Pædagogiske Udvalg EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Introduktion til Delphi-metoden

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere