Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009."

Transkript

1 Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk Med det andet møde i Læremiddel.dk s følgegruppe og den anden store konference om læremidler har videncentret skabt en vis tradition. Mødet og konferencen finder sted torsdag d. 5. november 2009, og i den forbindelse falder det naturligt at følge op med en status over videncentrets andet år. Hvor den første årsberetning var præget af nybyggermentalitet, står det klart, at videncentret har bevæget sig fra en innovationsfase til en bureaukratiseringsfase. Videncentrets grundlæggende konturer lægger fast. Den aktuelle udfordring består i at organisere og realisere videncentrets udviklingsprojekter og opsamle og systematisere den viden, der produceres i projekterne. Videncentret står imidlertid også over for nye udfordringer og udviklingsmuligheder, idet vi er begyndt at udvide vores samarbejdsrelationer og vores arbejdsfelt i flere henseender. Hvor første årsberetning havde fokus på overgangen fra etablering til konsolidering, dér vil denne anden årsberetning derfor sætte fokus på konsolidering og videreudvikling. Videncentre er ikke for fastholdere for nu at bruge et tillempet Rifbjerg-citat. Det ligger ellers i opdraget fra Undervisningsministeriet, at vi som nationalt videncenter skal opnå permanens, men det bør tilføjes, at permanens for et videncenter er ensbetydende med at være i stadig udvikling. Når vi har prioriteret en udvikling af videncentret, der kan sikre dets fremtidige eksistens, er det altså en eksistens som dynamisk udviklingsenhed. Videncentrets videreudvikling afspejles i prioriteringen af drift og basisudgifter. Vores kommunikationskonsulent er gået ned i tid til 50 % i overensstemmelse med videncentrets udvikling. Til gengæld har vi fået en sekretær, Tina Danielsen, der har 20 timer af sin ansættelse i videncentret, og en studentermedhjælp, Denis Dzankovic. Tina har til opgave at facilitere den daglige drift af videncentret og den fortløbende projektstyring og dokumentation af vidensproduktionen, mens Denis hjælper med at holde styr på de mange regneark. Omdrejningspunktet er stadig ledelsesgruppen Jens Jørgen Hansen (UC Syd), Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) der sammen løser de opgaver, som er vurderet til at være af vital betydning for centrets fortsatte eksistens. Konsolideringen og videreudviklingen af Læremiddel.dk er således koncentreret om en kerne af medarbejdere, der på forskellig vis har bidraget til videncentrets basisaktiviteter: a) fortsat teoriudvikling og udarbejdelse af nye projektdesign, der i overensstemmelse med udviklingsplanen udvider praksisfeltet til også at omfatte professionsuddannelsernes egen brug af læremidler,

2 b) kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, c) udbygning af det internationale netværk og samarbejde herunder et samarbejde med chefanalytiker Francesc Pedró, CERI, OECD (sparring og respons på OECD-koncepter og rapporter), deltagelse i CERIs konference New Millinimum learners og deltagelse med oplæg i det globale netværk IARTEM s (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media) konference i Spanien i september 2009, d) etablering af et systematisk samarbejde med bladet Folkeskolen og udvikling af en model for vurdering af læremidler, der vil blive lanceret i bladet og som digitalt værktøj på Folkeskolens hjemmeside med link til Læremiddel.dk, e) redaktion af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og bidrag til det andet nummer af tidsskriftet, der sætter fokus på læremidler i fagene, f) bidrag til et temanummer om læremidler i tidsskriftet Unge pædagoger, g) en større konference om Kvalitet i læremidler med 200 deltagere, h) Forum for læremiddeldidaktik, en række af mindre seminarer, der bliver holdt med to måneders mellemrum for projektdeltagere i Læremiddel.dk og nære samarbejdspartnere, i) udbygning af forlagssamarbejde, hvor videncentret løser evalueringsopgaver for forlag, j) gennemførelse af et forskningssamarbejde med dels forskningscentret DREAM (SDU) om en større kvantitativ undersøgelse af læremidler i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, dels forskningsprogrammet IT og Medier i et læringsperspektiv (DPU) med henblik på at styrke dialogen mellem praksis- og forskningsfeltet, k) fundraising, der omfatter ansøgninger til Undervisningsministeriet og til Det strategiske forskningsråd. De nævnte basisaktiviteter involverer desuden en række konsulenter, der er blevet knyttet til centrets kerne. Særligt Dorthe Carlsen (UC Syd), Bjarne K. Pedersen (UC Sjælland) og Martin K. Reng (UC Lillebælt) bør fremhæves. De tre har således fået en central placering i videreudviklingen af videncentret med projektansvar og en stor del af deres ansættelse i videncentret. I forlængelse heraf kunne man pege på en kreds af kernemedarbejdere, der er blevet udvidet i takt med, at vi er blevet stadigt mere synligt forankret i professionsuddannelserne og centrene for undervisningsmidler i partnerskabet. Med de nye projekter, vi har sat i gang i løbet af det sidste år, har vi samlet set involveret 114 medarbejdere i de tre professionshøjskoler. På denne baggrund kan vi beskrive vores udvikling som et kombineret videnshus og uddannelseshus Danmarks evalueringsinstituts (EVA) betegnelse for de to typer af videncentre, der er tradition for. På den ene side har vi et videnshus: et hold kernemedarbejdere med spydspidskompetencer i relation til læremidler, dvs. kompetencer, der gør dem særligt egnede til projektstyring og løsning af konsulentopgaver ud af huset. På den anden side har vi et uddannelseshus: en forankring indadtil i uddannelserne i kraft af interne udviklingsprojekter og kompe-

3 tenceudvikling af medarbejdere, der er begyndt at arbejde med læremidler og en læremiddeloptik som en vigtig del af deres professionsfaglige identitet. Årsberetningen bliver derfor en beretning om, hvordan vi konsoliderer og udvikler os som henholdsvis videns- og uddannelseshus gennem strategisk kommunikation, udbygning af videncentrets tre projektspor og forankring i professionshøjskolerne. Kommunikationsindsatsen Læremiddel.dk udvikler og formidler ny viden om læremidler til en bred gruppe af interessenter gående fra undervisere i folkeskolen og i professionsuddannelserne over skolebibliotekarer, CFUkonsulenter og læremiddelkonsulenter i kommunerne til forlagsbranchen og andre med relation til produktion af læremidler. Kommunikationsindsatsen i Læremiddel.dk har i den forgangne periode været fokuseret på formidling af aktiviteter og synliggørelse direkte til denne målgruppe. Igangsatte formidlingsaktiviteter er således begrundet ud fra et ønske om at ville servicere en målgruppe, der har valg og brug af læremidler som en stor og konkret del af deres hverdag. Hjemmesiden er videncentrets elektroniske platform og udgør omdrejningspunkt for den største del af kommunikationen. Sitet har i runde tal hver måned besøgende, der læser knap sider. Via hjemmesiden formidler videncentret resultater fra de igangværende projekter, aktiviteter i centret samt på det faglige område. Med henblik på at styrke overblikket over det faglige område er der igangsat et udviklingsprojekt, der skal styrke hjemmesidens videndelingspotentiale. Dette arbejde forventes implementeret på platformen primo Derudover medtænkes hjemmesiden som central platform i projektet Læremiddeltjek, hvor Læremiddel.dk i samarbejde med Folkeskolen udvikler en model til vurdering af læremidler (yderligere beskrivelse under gennemgangen af projekter). Læremiddel.dk udsender hver måned et elektronisk nyhedsbrev, der opsamler nyt fra videncentrets projekter og det faglige område. I skrivende stund er der knap 400 abonnenter, hvilket er mere end en fordobling i forhold til samme tid sidste år. Videncentrets elektroniske tidsskrift distribueres tillige via og har for nærværende 350 abonnenter. Ultimo 2009 lancerer Læremiddel.dk et subsite for videncentrets største projekt Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Formålet med at lancere et selvstændigt site for projektet er at synliggøre og profilere de metoder og resultater, som projektet udarbejder. Formidlingsformen vil have fokus på videosekvenser og lydklip. I januar 2009 offentliggjorde Læremiddel.dk den første større rapport Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Rapporten, der blev udarbejdet i samarbejde med DREAM, medførte stor omtale i de landsdækkende (Politiken, JP og søndagsavisen) og regionale medier (Fyens Stiftstidende og Århus Stiftstidende) både omkring udgivelsestidspunktet samt løbende henover foråret i forbindelse med den offentlige debat om folkeskolens brug af IT. Videncenterleder Thomas Illum Hansen udarbejdede i forlængelse af offentliggørelsen af rappor-

4 ten en kronik om emnet under titlen IT i folkeskolen vision eller realitet, som blev publiceret via fagbladet Folkeskolen. Samarbejdet med Folkeskolen er intensiveret i det forgangne år, og videncentret har igennem dette samarbejde en god kontakt til den udvalgte målgruppe. I foråret var Læremiddel.dk repræsenteret på skolebogsmesserne i Århus og Roskilde. I 2010 planlægges igen deltagelse i messen i form af en fællesstand i samarbejde med Folkeskolen. Generelt har der været stor opmærksomhed omkring og interesse for videncenteret. De tre repræsentanter i ledelsesgruppen har deltaget i adskillige seminarer og konferencer med oplæg om videncentrets aktiviteter og resultater. Dags dato har mere end 150 interesserede meldt sig til videncentrets årlige konference, der i 2009 fokuserer på læremidler og fagenes didaktik. Projekterne I overensstemmelse med videncentrets reviderede udviklingsplan er der sat nye projekter i gang, der kan udbygge centrets tre projektspor: produktionssporet, anvendelsessporet og vurderingssporet. Forudsætningen for, at vi har kunnet realisere denne udbygning, er en række eksterne bevillinger og køb af ydelser, der har ført til en samlet omsætning på godt og vel 20 millioner i løbet af bevillingsperioden. For at sikre kvalitet i projekter og vidensproduktion har vi derfor af Undervisningsministeriet fået bevilliget en forlængelse af videncentrets bevillingsperiode på ½ år, så slutdatoen nu er Produktionssporet Inden for produktionssporet har Læremiddel.dk gennemført de fire pilotprojekter, der blev sat i gang i løbet af foråret 2008 i samarbejde med Alinea og Gyldendal. I forlængelse heraf har vi fået tre nye projekter, en evaluering af læringsportalen Bog & Sprog (gennemført i foråret 2009), en kvantitativ undersøgelse af matematik-systemet Kolorit til første klasse i samarbejde med Gyldendal og en effektevaluering og konceptudvikling af en grundbog til Social- og Sundhedsuddannelserne for forlaget Munksgaard. Derudover realiseres samarbejdet med forlagsbranchen i projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Desuden bør det nævnes, at det er lykkes os at få skrevet vores forlagssamarbejde ind ved Rådet for Teknologi og Innovation som et eksempel på en type samarbejde, hvor små og mellemstore erhvervsvirksomheder kan søge om en videnkupon til kr., der kan dække køb af videncentrets konsulentydelser. På baggrund af de første pilotprojekter kan vi konstatere, at forlagene generelt er mest interesserede i lærerne som slutbrugere, effektevalueringer og dokumentation af brug, der kan lægges til grund for konceptudvikling af læremidlerne. Projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler er med en omsætning på lige godt 6 millioner i løbet af to år fra februar 2009 til februar 2011 det hidtil største enkeltstående projekt

5 i Læremiddel.dk. Projektet er finansieret af en bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og medfinansiering fra partnerne i projektet: SDU, DPU, UNI C, Alinea, Dafolo, Mikro Værkstedet, Odense Kommune og Fredericia Kommune. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation med henblik på at bidrage til en ny generation af digitale læremidler, der ikke er teknologidrevet, men udviklet med afsæt i brugernes behov og perspektiver. Til det formål benytter vi antropologiske feltstudier og involvering af forskellige brugergrupper (elever, lærere og pædagogiske konsulenter) i selve designprocessen, hvor nye prototyper på digitale læremidler bliver skitseret og afprøvet. Det interessante ved projektet er, at udviklingspotentialet ikke viser sig i den enkelte aktørs perspektiv, men først bliver artikuleret i kraft af de antropologiske studier af erkendte og ikke-erkendte behov og i selve designprocessen, hvor forskellige typer af aktører er involveret fra forlagsfolk, og distributører til lærere og skolebibliotekarer. Anvendelsessporet Inden for anvendelsessporet har Læremiddel.dk i samarbejde med det nationale forskningscenter DREAM gennemført den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Undersøgelsen skabte en del omtale, som nævnt under kommunikationsindsats. Projektet Læremiddelkultur 2,0, der blev sat i gang i 2008, forløber planmæssigt og fungerer samtidig som kontrastperspektiv i det ovenfor beskrevne projekt Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Der er truffet aftale med et forlag om en publikation, der formidler projektets resultater, maj De fem faglige udviklingsskoler i Odense Kommune er blevet udvidet med fem skolebibliotekarer og en koordinator med ansvar for at indsamle viden om skolebiblioteket som læringscenter. Endelig har vi sat to nye projekter i gang: Evaluering af brugen af ITIF-læremidlerne i Københavns Kommune og Professionsuddannelser og læremidler. ITIF er en forkortelse af "It i folkeskolen", der var en del af regeringens handlingsplan for at hæve faglighed og kvalitet i folkeskolen gennem øget brug af it. Projektet løb fra med et budget på 495 mill.kr og omfatter primært tilskud til computere til 3. klassetrin (75 % af midlerne). Initiativet omfatter også udvikling af digitale læremidler og andet digitalt indhold på nettet, øget faglig brug af it på alle klassetrin - herunder i specialundervisningen - efteruddannelse af lærere og udvikling af nye organisations- og undervisningsformer. Et af disse initiativer var udviklingen af en række digitale læremidler i dansk, natur og teknik, matematik, engelsk og billedkunst. Formålet med projektet Evaluering af brugen af ITIF-læremidlerne i Københavns Kommune er at gennemføre en større kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne i en hel kommune. Projektet er blevet muligt i kraft af en bevilling fra Undervisningsministeriet, medfinansiering fra Københavns Kommune og involvering af konsulenter fra Center for Informatik, Københavns Kommune. Således peger det på en ny form for kommunalt samarbejde, der styrker relationen til aftagerfeltet, idet vi arbejder tæt sammen med pædagogiske konsulenter i kommunen.

6 Professionsuddannelser og læremidler (POL 1) er det sidste store projekt, som vi har sat i gang med midler fra videncenterbevillingen. Projektet består af mere end 20 delprojekter, der har det tilfælles, at de evaluerer eksisterende læremiddelpraksis i professionsuddannelserne og eksperimenterer med nye læremidler med henblik på at undersøge, hvordan læremidler kan bidrage til udvikling af professionsuddannelser og understøtte de studerendes udvikling af professionsfaglige kompetencer. Forskellige typer af læremidler indgår i projektet, men et særligt fokus er digitale læremidler i almindelighed og web 2.0 medier i særdeleshed. Med dette projekt har vi udvidet praksisfeltet til også at dække vores egne uddannelser i professionshøjskolerne. I projektet inddrages et bredt udsnit af partnerskabets professionsuddannelser og erfaringerne formidles efterfølgende på en konference og på Læremiddel.dk s website. Desuden leverer delprojekterne empiri til et parallelprojekt, Professionsdidaktik og læremidler (POL 2), der hører ind under vurderingssporet, fordi det er et metaprojekt, der udvikler didaktisk teori og kriterier for vurdering med basis i POL 1. Vurderingssporet Inden for vurderingssporet er de første projekter ved at være afsluttet. I projektet Læremidler i praktiksamarbejdet er data ved at blive behandlet med henblik på publicering på vores hjemmeside. I projektet Læremiddelformidling er de deltagende cfu ers medarbejdere ved at afslutte deres projekter og forbereder udgivelser af en række artikler i vores e-tidsskrift". Projektet Læremidler om læremidler fortsætter som bogudgivelsesprojekt, idet resultaterne fra de syv delprojekter er ved at blive bearbejdet med henblik på udgivelse af en serie af Læremidler om læremidler med læreruddannelsen som den primære målgruppe. LÆRGE og Klassikere i klasseværelset fortsætter ligeledes som bogprojekter, idet der er indgået aftale med forlag. Derudover har vi fået tre nye projekter: Læremiddeltjek, der er et samarbejde med bladet Folkeskolen, EUDprojektet, der er en kvalitativ undersøgelse af læremidler i erhvervsuddannelserne i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning, og POL 2, der blev beskrevet kort ovenfor. Endelig kipper vi med flaget, fordi vores første udgivelsesprojekt i samarbejde med et forlag udkom foråret 2009: et studiehæfte til dansk i læreruddannelsen om analyse og vurdering af læremidler. Hæftet er udgivet af Dansklærerforeningens forlag. Læremiddeltjek er en helt ny form for projekt, der i særlig grad sigter mod udbredelse og offentlighed omkring vurdering af læremidler. Formålet med projektet er at styrke lærerne i folkeskolens læremiddelfaglighed gennem dels en række af sammenlignende læremiddeltjek, der bliver offentliggjort i bladet Folkeskolen, dels udvikling og implementering af en digital tjekmodel på Folkeskolens hjemmeside (med link til Læremiddel.dk s hjemmeside), som vil gøre det muligt for lærerne selv at benytte modellen og publicere resultatet direkte på hjemmesiden. Projektet er i første omgang finansieret af Læremiddel.dk og Folkeskolen, men der vil blive søgt om midler til at gennemføre og offentliggøre et systematisk læremiddeltjek af de mest udbredte systemer i folkeskolen.

7 EUD-projektet udmærker sig ved at udvide videncentrets praksisfelt til også at omfatte de kortere erhvervsuddannelsers område. Læremiddel.dk har tidligere deltaget i et mindre pilotprojekt i dette regi. Og samarbejdsprojektet med Munksgaard falder også inden for dette område, men det er først med EUD-projektet at vi er med til at gennemføre en mere systematisk undersøgelse af læremidler inden for EUD-området. Formålet med projektet er at gennemføre en kvalitativ undersøgelse med henblik på at udvikle et koncept med vejledende kriterier og handlingsanvisninger, der kan lægges til grund for produktion, anskaffelse og brug af læsbare læremidler inden for EUD-området. Projektet er finansieret via en bevilling fra Undervisningsministeriet til erhvervsskolerne. POL 2 er som beskrevet knyttet til POL 1. Formålet med projektet er at analysere den aktuelle læremiddelpraksis i professionsuddannelserne og udvikle didaktisk teori om læremidlers rolle herunder kriterier for evaluering af, hvorvidt og hvordan læremidlerne støtter de studerendes udvikling af professionsfaglighed. Udover data fra POL 1, hvor projektdeltagerne evaluerer egen praksis, gennemfører POL 2 en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en række kvalitative undersøgelser, der skal danne grundlag for teoriudviklingen. Forankring i professionshøjskolerne Læremiddel.dk har, som det blev fremhævet i den første årsberetning, hele tiden prioriteret en forankring i professionsuddannelserne. Først og fremmest har vi realiseret målsætningerne i videncentrets udviklingsplan vedrørende involvering og kompetenceudvikling af medarbejdere ved de tre professionshøjskoler i partnerskabet. Næste led i denne forankring er organisatorisk. Derfor har vi satset på store projekter som Læremidler om læremidler, Læremiddelkultur 2,0, Professionsuddannelser og læremidler og Professionsdidaktik og læremidler, der har det til fælles, at de kan bidrage til udvikling af såvel fag som uddannelser. For eksempel har Læreruddannelsen i Odense valgt at gøre arbejdet med læremidler til løftestang for udvikling af uddannelsen hen mod en egentlig læremiddelprofil, hvor undervisere og studerendes analyse og produktion af læremidler udgør omdrejningspunktet for en professionsrettet uddannelse. Bl.a. er der i år 20 bachelorstuderende, der arbejder med læremidler. Denne form for organisatorisk udvikling vil vi også fremover med til at facilitere, så vi kan få profileret den kompetenceudvikling, som videncentret har været initiator og katalysator for. Aktuelle udfordringer På baggrund af de to første år i Læremiddel.dk s bevillingsperiode kan vi konstatere, at to af vores vigtigste succeskriterier fortsat er to af vores største udfordringer: intern forankring og eksterne finansieringskilder.

8 Internt har vi som beskrevet omsat vores viden i en professionsfaglig udvikling af medarbejdere og professionsuddannelser, men det er afgørende, at vi arbejder videre ad det spor og synliggør fordelene ved Læremiddel.dk s: Profilværdi Formidling af professionsviden om læremidler Kompetenceudvikling af medarbejdere Løsning af interne opgaver Facilitering af organisatorisk udvikling Eksternt står det ligeledes klart, at vi har været i stand til at tiltrække eksterne midler og er blevet anerkendt af en række vigtige samarbejdspartnere og forskningsinstitutioner og -netværk. I denne sammenhæng bør især nævnes Erhvervs- og Byggestyrelsen, OECD, IARTEM, DPU, DREAM, EUD, EVA, UNI C, CFU erne, Odense kommune, Københavns Kommune, Kolding Kommune, Køge kommune, Nationalt Videncenter for Læsning og de store forlag, der alle aktivt har støttet vores udvikling og investeret i tid og/eller penge i Læremiddel.dk. Desuden har vi af flere omgange fungeret i en ekspertrolle i relation til Undervisningsministeriet herunder UNI C: Evaluering af ITIF-projektet (EVA fik opgaven, og de involverede Læremiddel.dk i en ekspertrolle) Undersøgelse af læreres valg og brug af undervisningsmidler (EVA fik opgaven, og de involverede Læremiddel.dk i en ekspertrolle), Udvikling af e-læringsmoduler rettet mod lærerne i grundskolen (UNI C fik opgaven, og de inviterede Læremiddel.dk med i en mindre ekspertrolle), Evaluering af E-museum (DPU fik opgaven, men Læremiddel.dk blev indkaldt i en ekspertrolle i forbindelse med vurdering af design for undersøgelsen). I forlængelse heraf står det klart, at vi er blevet anerkendt som eksperter i læremidler. Udfordringen består i at bringe os selv i spil som projektholdere og en aktør, der også kan løse opgaver for UNI C og Undervisningsministeriet. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen, oktober 2009

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter Årsberetning Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter. Beretning om det tredje og sidste år fra september 2009 til september 2010 i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode. Fra bevilling til et

Læs mere

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Læremiddelkulturer 2,0

Læremiddelkulturer 2,0 Læremiddelkulturer 2,0 Karsten Gynther Medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Læremiddel.dk Nye læremiddelkulturer i folkeskolen læremiddelkulturer 2,0 Traditionel læremiddelkultur Læremiddelkæde præget

Læs mere

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Brugerdreven innovation af digitale læremidler Brugerdreven innovation af digitale læremidler Generel projektbeskrivelse (7200 anslag) Baggrund De seneste årtier er der investeret en del ressourcer i at fremme brugen af digitale læremidler og læringsressourcer

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer Bilag 6a Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH06-13611 Modul 1: Læring og læringsressourcer Efteråret 2013 Læringsmål Den studerende har kendskab til evalueringsteori, metoder

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Jens Juulsgaard Larsen

Jens Juulsgaard Larsen Jens Juulsgaard Larsen Videreuddannelseschef UC Danmark 06-03-2014 1 NÅR SKOLEN FLYTTER SIG, SKAL SKOLEBIBLIOTEKET OGSÅ FLYTTE SIG! Mange grunde til at skolen flytter sig : * ny ramme for lærernes arbejdstid

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014

DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 RESUMÉ År 2014 i Nationalt Videncenter for de Frie Skoler bar præg af to restruktureringer. Den første præciserede en række indsatsområder,

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

undervisere.dk folkeskolen.dk januar 2010

undervisere.dk folkeskolen.dk januar 2010 (mail fra Uni C som svar på månedsmagasinet Underviseres anmodning om aktindsigt): Under henvisning til din anmodning om aktindsigt i dokumenter, der vedrører afrapporteringer for salg og markedsføringsinitiativer

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Web2Beviset - Digitale kompetencer

Web2Beviset - Digitale kompetencer MOVE Projektrapport Projektnummer 1920320313 Link til Teamshare arbejdsområde ID nummer I Teamdesk 444 Sidst opdateret 03-06-2013 14:10:39 Dokumentejer Web2Beviset - Digitale kompetencer Projektrapport

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

En stemme til alle. Om it og læring i et web 2.0 perspektiv. Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014. Mette Hermann

En stemme til alle. Om it og læring i et web 2.0 perspektiv. Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014. Mette Hermann En stemme til alle Om it og læring i et web 2.0 perspektiv Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014 Indhold Hvordan takler man den udfordring, at der i klasserne er op mod 30 elever? Hvordan sikrer man

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Hvor sidder kvaliteten?

Hvor sidder kvaliteten? Hvor sidder kvaliteten? Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Hvad er læremidler? Hvad er læremidler? Type Undervisningsmidl

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 9. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere