Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009."

Transkript

1 Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk Med det andet møde i Læremiddel.dk s følgegruppe og den anden store konference om læremidler har videncentret skabt en vis tradition. Mødet og konferencen finder sted torsdag d. 5. november 2009, og i den forbindelse falder det naturligt at følge op med en status over videncentrets andet år. Hvor den første årsberetning var præget af nybyggermentalitet, står det klart, at videncentret har bevæget sig fra en innovationsfase til en bureaukratiseringsfase. Videncentrets grundlæggende konturer lægger fast. Den aktuelle udfordring består i at organisere og realisere videncentrets udviklingsprojekter og opsamle og systematisere den viden, der produceres i projekterne. Videncentret står imidlertid også over for nye udfordringer og udviklingsmuligheder, idet vi er begyndt at udvide vores samarbejdsrelationer og vores arbejdsfelt i flere henseender. Hvor første årsberetning havde fokus på overgangen fra etablering til konsolidering, dér vil denne anden årsberetning derfor sætte fokus på konsolidering og videreudvikling. Videncentre er ikke for fastholdere for nu at bruge et tillempet Rifbjerg-citat. Det ligger ellers i opdraget fra Undervisningsministeriet, at vi som nationalt videncenter skal opnå permanens, men det bør tilføjes, at permanens for et videncenter er ensbetydende med at være i stadig udvikling. Når vi har prioriteret en udvikling af videncentret, der kan sikre dets fremtidige eksistens, er det altså en eksistens som dynamisk udviklingsenhed. Videncentrets videreudvikling afspejles i prioriteringen af drift og basisudgifter. Vores kommunikationskonsulent er gået ned i tid til 50 % i overensstemmelse med videncentrets udvikling. Til gengæld har vi fået en sekretær, Tina Danielsen, der har 20 timer af sin ansættelse i videncentret, og en studentermedhjælp, Denis Dzankovic. Tina har til opgave at facilitere den daglige drift af videncentret og den fortløbende projektstyring og dokumentation af vidensproduktionen, mens Denis hjælper med at holde styr på de mange regneark. Omdrejningspunktet er stadig ledelsesgruppen Jens Jørgen Hansen (UC Syd), Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) der sammen løser de opgaver, som er vurderet til at være af vital betydning for centrets fortsatte eksistens. Konsolideringen og videreudviklingen af Læremiddel.dk er således koncentreret om en kerne af medarbejdere, der på forskellig vis har bidraget til videncentrets basisaktiviteter: a) fortsat teoriudvikling og udarbejdelse af nye projektdesign, der i overensstemmelse med udviklingsplanen udvider praksisfeltet til også at omfatte professionsuddannelsernes egen brug af læremidler,

2 b) kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, c) udbygning af det internationale netværk og samarbejde herunder et samarbejde med chefanalytiker Francesc Pedró, CERI, OECD (sparring og respons på OECD-koncepter og rapporter), deltagelse i CERIs konference New Millinimum learners og deltagelse med oplæg i det globale netværk IARTEM s (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media) konference i Spanien i september 2009, d) etablering af et systematisk samarbejde med bladet Folkeskolen og udvikling af en model for vurdering af læremidler, der vil blive lanceret i bladet og som digitalt værktøj på Folkeskolens hjemmeside med link til Læremiddel.dk, e) redaktion af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og bidrag til det andet nummer af tidsskriftet, der sætter fokus på læremidler i fagene, f) bidrag til et temanummer om læremidler i tidsskriftet Unge pædagoger, g) en større konference om Kvalitet i læremidler med 200 deltagere, h) Forum for læremiddeldidaktik, en række af mindre seminarer, der bliver holdt med to måneders mellemrum for projektdeltagere i Læremiddel.dk og nære samarbejdspartnere, i) udbygning af forlagssamarbejde, hvor videncentret løser evalueringsopgaver for forlag, j) gennemførelse af et forskningssamarbejde med dels forskningscentret DREAM (SDU) om en større kvantitativ undersøgelse af læremidler i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, dels forskningsprogrammet IT og Medier i et læringsperspektiv (DPU) med henblik på at styrke dialogen mellem praksis- og forskningsfeltet, k) fundraising, der omfatter ansøgninger til Undervisningsministeriet og til Det strategiske forskningsråd. De nævnte basisaktiviteter involverer desuden en række konsulenter, der er blevet knyttet til centrets kerne. Særligt Dorthe Carlsen (UC Syd), Bjarne K. Pedersen (UC Sjælland) og Martin K. Reng (UC Lillebælt) bør fremhæves. De tre har således fået en central placering i videreudviklingen af videncentret med projektansvar og en stor del af deres ansættelse i videncentret. I forlængelse heraf kunne man pege på en kreds af kernemedarbejdere, der er blevet udvidet i takt med, at vi er blevet stadigt mere synligt forankret i professionsuddannelserne og centrene for undervisningsmidler i partnerskabet. Med de nye projekter, vi har sat i gang i løbet af det sidste år, har vi samlet set involveret 114 medarbejdere i de tre professionshøjskoler. På denne baggrund kan vi beskrive vores udvikling som et kombineret videnshus og uddannelseshus Danmarks evalueringsinstituts (EVA) betegnelse for de to typer af videncentre, der er tradition for. På den ene side har vi et videnshus: et hold kernemedarbejdere med spydspidskompetencer i relation til læremidler, dvs. kompetencer, der gør dem særligt egnede til projektstyring og løsning af konsulentopgaver ud af huset. På den anden side har vi et uddannelseshus: en forankring indadtil i uddannelserne i kraft af interne udviklingsprojekter og kompe-

3 tenceudvikling af medarbejdere, der er begyndt at arbejde med læremidler og en læremiddeloptik som en vigtig del af deres professionsfaglige identitet. Årsberetningen bliver derfor en beretning om, hvordan vi konsoliderer og udvikler os som henholdsvis videns- og uddannelseshus gennem strategisk kommunikation, udbygning af videncentrets tre projektspor og forankring i professionshøjskolerne. Kommunikationsindsatsen Læremiddel.dk udvikler og formidler ny viden om læremidler til en bred gruppe af interessenter gående fra undervisere i folkeskolen og i professionsuddannelserne over skolebibliotekarer, CFUkonsulenter og læremiddelkonsulenter i kommunerne til forlagsbranchen og andre med relation til produktion af læremidler. Kommunikationsindsatsen i Læremiddel.dk har i den forgangne periode været fokuseret på formidling af aktiviteter og synliggørelse direkte til denne målgruppe. Igangsatte formidlingsaktiviteter er således begrundet ud fra et ønske om at ville servicere en målgruppe, der har valg og brug af læremidler som en stor og konkret del af deres hverdag. Hjemmesiden er videncentrets elektroniske platform og udgør omdrejningspunkt for den største del af kommunikationen. Sitet har i runde tal hver måned besøgende, der læser knap sider. Via hjemmesiden formidler videncentret resultater fra de igangværende projekter, aktiviteter i centret samt på det faglige område. Med henblik på at styrke overblikket over det faglige område er der igangsat et udviklingsprojekt, der skal styrke hjemmesidens videndelingspotentiale. Dette arbejde forventes implementeret på platformen primo Derudover medtænkes hjemmesiden som central platform i projektet Læremiddeltjek, hvor Læremiddel.dk i samarbejde med Folkeskolen udvikler en model til vurdering af læremidler (yderligere beskrivelse under gennemgangen af projekter). Læremiddel.dk udsender hver måned et elektronisk nyhedsbrev, der opsamler nyt fra videncentrets projekter og det faglige område. I skrivende stund er der knap 400 abonnenter, hvilket er mere end en fordobling i forhold til samme tid sidste år. Videncentrets elektroniske tidsskrift distribueres tillige via og har for nærværende 350 abonnenter. Ultimo 2009 lancerer Læremiddel.dk et subsite for videncentrets største projekt Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Formålet med at lancere et selvstændigt site for projektet er at synliggøre og profilere de metoder og resultater, som projektet udarbejder. Formidlingsformen vil have fokus på videosekvenser og lydklip. I januar 2009 offentliggjorde Læremiddel.dk den første større rapport Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Rapporten, der blev udarbejdet i samarbejde med DREAM, medførte stor omtale i de landsdækkende (Politiken, JP og søndagsavisen) og regionale medier (Fyens Stiftstidende og Århus Stiftstidende) både omkring udgivelsestidspunktet samt løbende henover foråret i forbindelse med den offentlige debat om folkeskolens brug af IT. Videncenterleder Thomas Illum Hansen udarbejdede i forlængelse af offentliggørelsen af rappor-

4 ten en kronik om emnet under titlen IT i folkeskolen vision eller realitet, som blev publiceret via fagbladet Folkeskolen. Samarbejdet med Folkeskolen er intensiveret i det forgangne år, og videncentret har igennem dette samarbejde en god kontakt til den udvalgte målgruppe. I foråret var Læremiddel.dk repræsenteret på skolebogsmesserne i Århus og Roskilde. I 2010 planlægges igen deltagelse i messen i form af en fællesstand i samarbejde med Folkeskolen. Generelt har der været stor opmærksomhed omkring og interesse for videncenteret. De tre repræsentanter i ledelsesgruppen har deltaget i adskillige seminarer og konferencer med oplæg om videncentrets aktiviteter og resultater. Dags dato har mere end 150 interesserede meldt sig til videncentrets årlige konference, der i 2009 fokuserer på læremidler og fagenes didaktik. Projekterne I overensstemmelse med videncentrets reviderede udviklingsplan er der sat nye projekter i gang, der kan udbygge centrets tre projektspor: produktionssporet, anvendelsessporet og vurderingssporet. Forudsætningen for, at vi har kunnet realisere denne udbygning, er en række eksterne bevillinger og køb af ydelser, der har ført til en samlet omsætning på godt og vel 20 millioner i løbet af bevillingsperioden. For at sikre kvalitet i projekter og vidensproduktion har vi derfor af Undervisningsministeriet fået bevilliget en forlængelse af videncentrets bevillingsperiode på ½ år, så slutdatoen nu er Produktionssporet Inden for produktionssporet har Læremiddel.dk gennemført de fire pilotprojekter, der blev sat i gang i løbet af foråret 2008 i samarbejde med Alinea og Gyldendal. I forlængelse heraf har vi fået tre nye projekter, en evaluering af læringsportalen Bog & Sprog (gennemført i foråret 2009), en kvantitativ undersøgelse af matematik-systemet Kolorit til første klasse i samarbejde med Gyldendal og en effektevaluering og konceptudvikling af en grundbog til Social- og Sundhedsuddannelserne for forlaget Munksgaard. Derudover realiseres samarbejdet med forlagsbranchen i projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Desuden bør det nævnes, at det er lykkes os at få skrevet vores forlagssamarbejde ind ved Rådet for Teknologi og Innovation som et eksempel på en type samarbejde, hvor små og mellemstore erhvervsvirksomheder kan søge om en videnkupon til kr., der kan dække køb af videncentrets konsulentydelser. På baggrund af de første pilotprojekter kan vi konstatere, at forlagene generelt er mest interesserede i lærerne som slutbrugere, effektevalueringer og dokumentation af brug, der kan lægges til grund for konceptudvikling af læremidlerne. Projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler er med en omsætning på lige godt 6 millioner i løbet af to år fra februar 2009 til februar 2011 det hidtil største enkeltstående projekt

5 i Læremiddel.dk. Projektet er finansieret af en bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og medfinansiering fra partnerne i projektet: SDU, DPU, UNI C, Alinea, Dafolo, Mikro Værkstedet, Odense Kommune og Fredericia Kommune. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation med henblik på at bidrage til en ny generation af digitale læremidler, der ikke er teknologidrevet, men udviklet med afsæt i brugernes behov og perspektiver. Til det formål benytter vi antropologiske feltstudier og involvering af forskellige brugergrupper (elever, lærere og pædagogiske konsulenter) i selve designprocessen, hvor nye prototyper på digitale læremidler bliver skitseret og afprøvet. Det interessante ved projektet er, at udviklingspotentialet ikke viser sig i den enkelte aktørs perspektiv, men først bliver artikuleret i kraft af de antropologiske studier af erkendte og ikke-erkendte behov og i selve designprocessen, hvor forskellige typer af aktører er involveret fra forlagsfolk, og distributører til lærere og skolebibliotekarer. Anvendelsessporet Inden for anvendelsessporet har Læremiddel.dk i samarbejde med det nationale forskningscenter DREAM gennemført den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Undersøgelsen skabte en del omtale, som nævnt under kommunikationsindsats. Projektet Læremiddelkultur 2,0, der blev sat i gang i 2008, forløber planmæssigt og fungerer samtidig som kontrastperspektiv i det ovenfor beskrevne projekt Brugerdreven innovation af digitale læremidler. Der er truffet aftale med et forlag om en publikation, der formidler projektets resultater, maj De fem faglige udviklingsskoler i Odense Kommune er blevet udvidet med fem skolebibliotekarer og en koordinator med ansvar for at indsamle viden om skolebiblioteket som læringscenter. Endelig har vi sat to nye projekter i gang: Evaluering af brugen af ITIF-læremidlerne i Københavns Kommune og Professionsuddannelser og læremidler. ITIF er en forkortelse af "It i folkeskolen", der var en del af regeringens handlingsplan for at hæve faglighed og kvalitet i folkeskolen gennem øget brug af it. Projektet løb fra med et budget på 495 mill.kr og omfatter primært tilskud til computere til 3. klassetrin (75 % af midlerne). Initiativet omfatter også udvikling af digitale læremidler og andet digitalt indhold på nettet, øget faglig brug af it på alle klassetrin - herunder i specialundervisningen - efteruddannelse af lærere og udvikling af nye organisations- og undervisningsformer. Et af disse initiativer var udviklingen af en række digitale læremidler i dansk, natur og teknik, matematik, engelsk og billedkunst. Formålet med projektet Evaluering af brugen af ITIF-læremidlerne i Københavns Kommune er at gennemføre en større kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne i en hel kommune. Projektet er blevet muligt i kraft af en bevilling fra Undervisningsministeriet, medfinansiering fra Københavns Kommune og involvering af konsulenter fra Center for Informatik, Københavns Kommune. Således peger det på en ny form for kommunalt samarbejde, der styrker relationen til aftagerfeltet, idet vi arbejder tæt sammen med pædagogiske konsulenter i kommunen.

6 Professionsuddannelser og læremidler (POL 1) er det sidste store projekt, som vi har sat i gang med midler fra videncenterbevillingen. Projektet består af mere end 20 delprojekter, der har det tilfælles, at de evaluerer eksisterende læremiddelpraksis i professionsuddannelserne og eksperimenterer med nye læremidler med henblik på at undersøge, hvordan læremidler kan bidrage til udvikling af professionsuddannelser og understøtte de studerendes udvikling af professionsfaglige kompetencer. Forskellige typer af læremidler indgår i projektet, men et særligt fokus er digitale læremidler i almindelighed og web 2.0 medier i særdeleshed. Med dette projekt har vi udvidet praksisfeltet til også at dække vores egne uddannelser i professionshøjskolerne. I projektet inddrages et bredt udsnit af partnerskabets professionsuddannelser og erfaringerne formidles efterfølgende på en konference og på Læremiddel.dk s website. Desuden leverer delprojekterne empiri til et parallelprojekt, Professionsdidaktik og læremidler (POL 2), der hører ind under vurderingssporet, fordi det er et metaprojekt, der udvikler didaktisk teori og kriterier for vurdering med basis i POL 1. Vurderingssporet Inden for vurderingssporet er de første projekter ved at være afsluttet. I projektet Læremidler i praktiksamarbejdet er data ved at blive behandlet med henblik på publicering på vores hjemmeside. I projektet Læremiddelformidling er de deltagende cfu ers medarbejdere ved at afslutte deres projekter og forbereder udgivelser af en række artikler i vores e-tidsskrift". Projektet Læremidler om læremidler fortsætter som bogudgivelsesprojekt, idet resultaterne fra de syv delprojekter er ved at blive bearbejdet med henblik på udgivelse af en serie af Læremidler om læremidler med læreruddannelsen som den primære målgruppe. LÆRGE og Klassikere i klasseværelset fortsætter ligeledes som bogprojekter, idet der er indgået aftale med forlag. Derudover har vi fået tre nye projekter: Læremiddeltjek, der er et samarbejde med bladet Folkeskolen, EUDprojektet, der er en kvalitativ undersøgelse af læremidler i erhvervsuddannelserne i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning, og POL 2, der blev beskrevet kort ovenfor. Endelig kipper vi med flaget, fordi vores første udgivelsesprojekt i samarbejde med et forlag udkom foråret 2009: et studiehæfte til dansk i læreruddannelsen om analyse og vurdering af læremidler. Hæftet er udgivet af Dansklærerforeningens forlag. Læremiddeltjek er en helt ny form for projekt, der i særlig grad sigter mod udbredelse og offentlighed omkring vurdering af læremidler. Formålet med projektet er at styrke lærerne i folkeskolens læremiddelfaglighed gennem dels en række af sammenlignende læremiddeltjek, der bliver offentliggjort i bladet Folkeskolen, dels udvikling og implementering af en digital tjekmodel på Folkeskolens hjemmeside (med link til Læremiddel.dk s hjemmeside), som vil gøre det muligt for lærerne selv at benytte modellen og publicere resultatet direkte på hjemmesiden. Projektet er i første omgang finansieret af Læremiddel.dk og Folkeskolen, men der vil blive søgt om midler til at gennemføre og offentliggøre et systematisk læremiddeltjek af de mest udbredte systemer i folkeskolen.

7 EUD-projektet udmærker sig ved at udvide videncentrets praksisfelt til også at omfatte de kortere erhvervsuddannelsers område. Læremiddel.dk har tidligere deltaget i et mindre pilotprojekt i dette regi. Og samarbejdsprojektet med Munksgaard falder også inden for dette område, men det er først med EUD-projektet at vi er med til at gennemføre en mere systematisk undersøgelse af læremidler inden for EUD-området. Formålet med projektet er at gennemføre en kvalitativ undersøgelse med henblik på at udvikle et koncept med vejledende kriterier og handlingsanvisninger, der kan lægges til grund for produktion, anskaffelse og brug af læsbare læremidler inden for EUD-området. Projektet er finansieret via en bevilling fra Undervisningsministeriet til erhvervsskolerne. POL 2 er som beskrevet knyttet til POL 1. Formålet med projektet er at analysere den aktuelle læremiddelpraksis i professionsuddannelserne og udvikle didaktisk teori om læremidlers rolle herunder kriterier for evaluering af, hvorvidt og hvordan læremidlerne støtter de studerendes udvikling af professionsfaglighed. Udover data fra POL 1, hvor projektdeltagerne evaluerer egen praksis, gennemfører POL 2 en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en række kvalitative undersøgelser, der skal danne grundlag for teoriudviklingen. Forankring i professionshøjskolerne Læremiddel.dk har, som det blev fremhævet i den første årsberetning, hele tiden prioriteret en forankring i professionsuddannelserne. Først og fremmest har vi realiseret målsætningerne i videncentrets udviklingsplan vedrørende involvering og kompetenceudvikling af medarbejdere ved de tre professionshøjskoler i partnerskabet. Næste led i denne forankring er organisatorisk. Derfor har vi satset på store projekter som Læremidler om læremidler, Læremiddelkultur 2,0, Professionsuddannelser og læremidler og Professionsdidaktik og læremidler, der har det til fælles, at de kan bidrage til udvikling af såvel fag som uddannelser. For eksempel har Læreruddannelsen i Odense valgt at gøre arbejdet med læremidler til løftestang for udvikling af uddannelsen hen mod en egentlig læremiddelprofil, hvor undervisere og studerendes analyse og produktion af læremidler udgør omdrejningspunktet for en professionsrettet uddannelse. Bl.a. er der i år 20 bachelorstuderende, der arbejder med læremidler. Denne form for organisatorisk udvikling vil vi også fremover med til at facilitere, så vi kan få profileret den kompetenceudvikling, som videncentret har været initiator og katalysator for. Aktuelle udfordringer På baggrund af de to første år i Læremiddel.dk s bevillingsperiode kan vi konstatere, at to af vores vigtigste succeskriterier fortsat er to af vores største udfordringer: intern forankring og eksterne finansieringskilder.

8 Internt har vi som beskrevet omsat vores viden i en professionsfaglig udvikling af medarbejdere og professionsuddannelser, men det er afgørende, at vi arbejder videre ad det spor og synliggør fordelene ved Læremiddel.dk s: Profilværdi Formidling af professionsviden om læremidler Kompetenceudvikling af medarbejdere Løsning af interne opgaver Facilitering af organisatorisk udvikling Eksternt står det ligeledes klart, at vi har været i stand til at tiltrække eksterne midler og er blevet anerkendt af en række vigtige samarbejdspartnere og forskningsinstitutioner og -netværk. I denne sammenhæng bør især nævnes Erhvervs- og Byggestyrelsen, OECD, IARTEM, DPU, DREAM, EUD, EVA, UNI C, CFU erne, Odense kommune, Københavns Kommune, Kolding Kommune, Køge kommune, Nationalt Videncenter for Læsning og de store forlag, der alle aktivt har støttet vores udvikling og investeret i tid og/eller penge i Læremiddel.dk. Desuden har vi af flere omgange fungeret i en ekspertrolle i relation til Undervisningsministeriet herunder UNI C: Evaluering af ITIF-projektet (EVA fik opgaven, og de involverede Læremiddel.dk i en ekspertrolle) Undersøgelse af læreres valg og brug af undervisningsmidler (EVA fik opgaven, og de involverede Læremiddel.dk i en ekspertrolle), Udvikling af e-læringsmoduler rettet mod lærerne i grundskolen (UNI C fik opgaven, og de inviterede Læremiddel.dk med i en mindre ekspertrolle), Evaluering af E-museum (DPU fik opgaven, men Læremiddel.dk blev indkaldt i en ekspertrolle i forbindelse med vurdering af design for undersøgelsen). I forlængelse heraf står det klart, at vi er blevet anerkendt som eksperter i læremidler. Udfordringen består i at bringe os selv i spil som projektholdere og en aktør, der også kan løse opgaver for UNI C og Undervisningsministeriet. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen, oktober 2009

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen 22.2.2013 Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen Denne projektbeskrivelse indeholder beskrivelse af opgaver, processer, tidsplan og milepæle for det arbejde, du har sagt ja til at

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere