Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2015-2016"

Transkript

1 Indholdsplaner for Kursusstart søndag d. 9. aug Kursusafslutning søndag d. 26. juni 2016 Side 1 af 160

2 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kostskoleliv Skolens inklusionstilbud Elevråd 4. Årets fælles aktiviteter: Introdage Ud i det blå Åbent Hus Weekend Aktivitetsweekend Idrætsdag Musicaluge Musicalweekend Praktikuge Julearrangement Job & Drømme Gallaweekend Forberedelse af studieturen Studietur Elevmødeweekend Søndagsundervisning 5. Skemaaktiviteter på tværs af holdene: Morgensang Fredagscafé Foredragsaftner Boligens vedligeholdelse Valgfag 1: Boligens vedligeholdelse det er Leth Boligfag & boligens udsmykning Kreativ køkken Mode & Design Valgfag 2: Sammenspil Boldspil Glas Kreativ Værksted Malerværksted Psykologi Vejledning Diabetes 6. Holdet Vild med Gastronomi Kursusbeskrivelse Ernæring & Sundhed Idræt Kreativ Værksted Side 2 af 160

3 Mode & Design Projektformiddag Teoretisk og praktisk madlavning Drømmerejse Psykologi 7. Botræning Kursusbeskrivelse Boligfag Dansk og regning Drømmerejse Familie & Samfund Idræt Kreativt Værksted Teoretisk og praktisk madlavning Kontaktlærer ordning 8. Musiker på 1 år Kursusbeskrivelse Idræt Musik Praktisk og teoretisk madlavning Samfundsfag Turnéugen Øvetimen 9. Tiende klasse Kursusbeskrivelse Dansk Engelsk Idræt Liniefag Gastronomi Liniefag Musik Liniefag Mode & Design Liniefag Teater Matematik Praktisk og teoretisk madlavning Selvvalgt obligatorisk opgave Tysk Let på den fede måde Specialundervisning 10. Tøj, Trends og Tilskæring Kursusbeskrivelse Drømmerejse Idræt Kreativ Værksted Mode & Design Praktisk og teoretisk madlavning Samfundsfag Side 3 af 160

4 11. Skolens korte kurser 12. Skolens husorden Side 4 af 160

5 Indledning: er en selvejende institution og har sine rødder i den danske folkehøjskole med dens traditioner for folkeoplysning og samvær, men tilpasset nutidens krav. Skolens formål er at drive husholdningsskole inden for rammerne af de gældende regler om frie skoler. tilbyder kurserne: Vild med Gastronomi, Musiker på 1 år, Tøj, Trend & Tilskæring, 10. klasse (med liniefagene: Gastronomi, Musik, Mode & Design og Teater) samt Botræning Desuden tilbyder vi kortere kurser indenfor Mad & Diabetes. Værdigrundlag: bygger på de traditioner og den kultur, som de frie kostskoler står for: - respekt for frihed og forskellighed - udvikling af personlig identitet og selvværd - udvikling af ansvarlighed over for sig selv og fællesskabet - udvikling af kompetencer til at leve i et nationalt og internationalt samfund. Skolens undervisning foregår i en varm, personlig atmosfære og tager sit udgangspunkt i praktiske og musiske aktiviteter. Målgruppen: Kurserne henvender sig til unge, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9 klasse, som gerne vil tage et husholdningskursus på Vinding Husholdningsskole. Undervisningen: Undervisningen er en kombination af teoretisk / praktiske opgaver, der udføres selvstændigt eller i samarbejde med andre. I undervisningsforløbet indgår forskellige projekter, temaer og emner over dage / uger. Der vil blive arrangeret relevante ekskursioner og studieture i forbindelse med undervisningen. På kurset vil der være mulighed for af afholde FS10 og FSA. I forbindelse med undervisningen kan der gives specialpædagogisk bistand. Kostskolearbejdets hovedsigte: Skolen tilstræber igennem hele sin virksomhed at bibringe eleverne: - Livsoplysning - Folkelig oplysning og - Demokratisk dannelse Dette kan naturligvis foregå igennem undervisning, men ikke kun. Alt afgørende for at hovedsigtet nås er, at der etableres et frugtbart kostskoleliv, der danner en god ramme for at eleverne, hver især og i samspil med andre, kan udvikle sig indenfor de 3 områder. Side 5 af 160

6 Klima og miljø Skolen har også tidligere medtænkt et bæredygtigt miljø både i undervisningen og i dagliglivet på skolen. Når undervisningen har drejet sig om samfundsfaglige spørgsmål, har resurser, energiforbrug og forurening, således haft en naturlig placering og været genstand for debat. Set i lyset af klimaforandringerne ønsker skolen dog at sætte yderligere fokus på miljøet ved også at bringe debatten ind på det nære og hverdagsmæssige plan, hvor eleverne på en mere direkte måde lærer at forholde sig til det fornuftige i at bruge årstidens frugt i madlavningen, skrue ned for varmen, når der luftes ud, genbruge ting, eller engang imellem at vælge cyklen frem for bilen. Skolen har igennem årene forsøgt at spare på energien ved at efterisolerer, skifte vinduer ud eller sætte termostater på radiatorerne. Da vi ønsker at styrke miljøet yderligere, vil vi i fremtiden supplere disse tiltag med energirigtige løsninger som jordvarme og andet, hvor den økonomiske besparelse ikke nødvendigvis vil være det vigtigste incitament til at skifte. Side 6 af 160

7 Forløbets Titel: Kostskoleliv Formål: Formålet er, at der skabes et frugtbart miljø, hvor eleverne i en friere ramme end det er tilfældet i undervisningen kan opleve livsoplysning, folkelig oplysning og udvikle demokratisk dannelse for herigennem at blive udviklet til hele mennesker. Målgruppen: Alle elever, som er optaget på skolen. Den konkrete planlægning: Da denne udvikling sjældent foregår i et neutralt rum, men er et biprodukt af det daglige samspil imellem eleverne, er det vigtigt, at rammerne herfor er i orden. Dagligdags gøremål, hvor man på tværs af holdstrukturer har fællesopgaver, som skal løses så som rengøring, borddækning og andet udfordrer den enkeltes evne til samarbejde. På skolen bor eleverne primært sammen 2 og 2, hvilket også udvikler deres livsoplysning og demokratiske dannelse, da man her møder værelseskammerater, der ofte har en helt anden baggrund end en selv. Samtlige værelsesafsnit har en ganglærer, der står for gangmøder, hvor bl.a. problemer af fælles interesse diskuteres og løses. Gennem året arrangeres en række vidt forskellige kostskoleaktiviteter, der giver den enkelte mulighed for at udvikle sig gennem mødet med de andre det være sig. I denne sammenhæng er det vigtigt at understreje, at skolen bevidst har valgt at udbyde meget forskellige holdtyper, da det er vores erfaring at det er mødet med det forskellige, der udvikler. Efter endt undervisning står samtlige faglokaler til fri disposition det være sig idrætshal, svømmesal, kondirum, sylokale, Edb, musik, studiet, mv. Ud over de mere lærerstyrede aktiviteter er det vigtigt, at eleverne også erfarer at egne initiativer er frugtbare. Skolens vagtlærer annoncerer fra tid til anden at være til disposition i et bestemt faglokale, hvilket specielt understøtter den gruppe af elever, der har sværest ved at få startet aktiviteter op selv. I ugens løb tilbydes i perioder aftenundervisning af friere tilsnit - det være sig boldspil, kreativt værksted, showdans eller lignende, ligesom der i vinterhalvåret ofte etableres en filmklub på skolen. Fællesoplevelser indenfor kultur, musik og politik er også en del af de fælles oplevelser. Elevrådet som er beskrevet andetsteds spiller i flere sammenhænge en central rolle i den demokratiske dannelse ligesom fællesmøderne, hvor eleverne har lejlighed til at ytre sig om hverdagens mange forhold. Hertil kommer et kostudvalg, der mødes med køkkenet en gang om måneden. Af fællesaktiviteter kan i øvrigt nævnes: Tur til Vejlefjord. Boldspil. Bålaften. Besøg i Musikteatret i Vejle. Møde med de politiske partier. Side 7 af 160

8 Konkurrencer Museumsbesøg. Temafester. Arbejder med julens traditioner. Gallafest. Ryste sammen aften. Teatertur. Elevarrangementer. Karneval. Rejseoplevelser. Påsken og dens traditioner. Mv. Evaluering: Kostskolelivet evalueres løbende, men har også været mål for vores selvevaluering. Perspektivering: En lang række af de ting man senere har brug for i tilværelsen kan dårligt læres igennem almindelig klasseundervisning. Det er her kostskolelivet for alvor har sin berettigelse. Side 8 af 160

9 Inklusionstilskud på jf. 25 stk. 1 og 2. I forbindelse med visitation af elever til forløb på skolen for gastronomi, musik og design, vurderer skolens visitationsudvalg, hvorvidt der er behov for særlig støtte i undervisningsregi/sammenhænge og udarbejder i givet fald en skriftlig plan for den enkelte. Støtten kan således bestå af faglig ekstra undervisning i et omfang svarende til det bevilligede antal støttetimer, eller støtten kan ydes til rammerne i relation til undervisningen, så der for eleven skabes de bedst mulige vilkår for indlæring. Fokus på ekstra støtte i undervisningsregi sker ud fra den betragtning, at skolen tilstræber at skabe de mest optimale rammer for eleverne, således at de for hovedparten kan inkluderes i den daglige undervisning og opnå succes under hensyntagen til særlige behov. Skolen har i lærerkollegiet etableret et specialteam bestående af relevante faggrupper bl.a. pædagoger, socialrådgivere, folkeskolelærer og andre med uddannelse inden for specialområdet. Når eleven tildeles PPR-timer under henvisning til 25.1, vil støtten omfatte individuel ekstra undervisning, hvis omfang afhænger af det timetal, der er tildelt eleven. Undervisningen aftales mellem den til timerne ansatte faglærer og eleven og tilrettelægges udenfor normalt skema. Formålet er, at hjælpe den unge til en større forståelse af det faglige pensum og optimere chancen for gennemførelse af skoleåret med eksamen i respektive fag. Samlet set tilstræber skolen med anvendelse af 25.1, at sikre at den enkelte elev bliver i stand til at følge gruppens faglige niveau og pensum, i det omfang det tildelte antal ekstraundervisningstimer tillader. Ved ansøgning om PPR-timer under henvisning til 25.2 bliver eleven tilknyttet en støtteperson, som i samråd med det øvrige lærerkollegie aftaler, på hvilke områder eleven har brug for vejledning og støtte for at kunne fungere i undervisningssammenhænge støtten etableres såvel i undervisningen som udenfor undervisningen og omfatter typisk hjælp til strukturering af lektielæsning, mødedisciplin, fokusering i undervisningen, behov for time out, særlige aftaler mht. indlæringsmetoder, behov for udbygget pensum. Generelt forsøger skolen at tilpasse de 25.2 støttede elevers behov for særlig hensyntagen i undervisningen med kreativitet og alternative læringsrum etableret mellem den pågældende elev, støttepersonen og skolens øvrige undervisningspersonale. Overordnet set har skolen valgt at benytte sig af 25.1 og 25.2 støtte for i tråd med folkeskolens politik om inklusion af børn og unge med særlige behov i normalklasserne, at følge den samfundsmæssige og pædagogiske målsætning. Tilbuddet evalueres løbende. Som skole med maksimalt 90 elever, oplever vi succes med anvendelse af 25.1 og 25.2 støtte i undervisningen, hvor resultater har vist, at den kontinuerlige og konsekvente hjælp af den enkelte elev skaber basis for større udbytte af pensum og styrker elevens tro på egne evner. Side 9 af 160

10 Emne: Elevråd Formålet: Formål med elevrådet er at inddrage eleverne på demokratisk vis i skolens daglige beslutningsprocesser, således at de udvikler demokratisk dannelse. Målgruppe: Alle - elevrådet består af to elever fra hvert hold. Den konkrete planlægning: Elevrådet kan bl.a. inddrages i følgende sager: Morgensamling Fællesmøder Fællesaftener Ekskursioner Nyanskaffelser i begrænset omfang. Hverdagen på skolen Elevarrangementer Mv. Ansvarsområde: Elevrådet udarbejder mødereferater fra møderne. Klasserepræsentanterne orienterer kammeraterne om deres beslutninger. Elevrådet råder over et fast månedligt beløb.. Elevrådet skal udarbejde et program for de aktiviteter de arrangerer. Evaluering: Der evalueres både løbende og ved afslutning af skoleåret. Perspektivering: Arbejdet i elevrådet lægger direkte op til deltagelsen i et demokratisk samfund. Side 10 af 160

11 Årets fælles aktiviteter Side 11 af 160

12 Hold: Alle Forløbets tittel: Introdagene Formål Formålet med dagene er at eleverne får en god og fyldig introduktion til det kommende skoleår, samtidig med at de hurtig lærer hinanden, personalet, skolen og omegnen at kende. Det brede almene Da der er tale om en generel introduktion til skolens liv, vil en stort del af stoffet være af almen karakter. Undervisningen indeholder elementer af kulturel, psykologisk og samfundsmæssig karakter, ligesom der vil være rig lejlighed til at modtage folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Målgruppen Målgruppen er unge, der er fyldt 16 år eller har gået i 9. klasse. Materialer Planer og skemaer for det kommende år. Noder Opskrifter Digte Film Internettet Cykler Madpakker Kort over Vejle by mv. Undervisningsmetoder: Læreroplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, ekskursion, samtale, klasseundervisning og diskussion. Den konkrete planlægning: Varighed: 2 dage. Gennemgang af årsplanen Gennemgang af skoleskemaet Gennemgang af de forskellige aktivitetstyper Introduktion til stamholdene Kostskoleliv og den enkeltes rolle. Gennemgang og diskussion af regelsættet. Forventninger til det kommende år Morgensang Fællessang Undervisning af samtlige lærere Side 12 af 160

13 Lær din by at kende Folkedans Tur de chambre Mv. Evaluering Forløbet evalueres i lærergruppen på det førstkommende lærermøde. Eleverne evaluerer først senere i forløbet. Perspektivering Hele perspektivet i introdagene er jo netop at få et kommende godt skoleår. Desuden er det vores oplevelse, at de erfaringer man høster, når nye mennesker mødes (og er åbne og modtagelige) i stor udstrækning kommer til at danne grund for hele det kommende skoleår. Side 13 af 160

14 Temaugen: Ud i det blå Formål: Eleverne skal få større bevidsthed og viden om sund levevis på områderne kost, krop og motion. Igennem de forskellige aktiviteter får eleverne mulighed for, at opleve glæden ved fysisk såvel som psykisk velvære. Det tilstræbes at eleverne af prøver deres sociale relationer således at demokratisk dannelse udvikles. Det brede almene: Eleverne får mulighed for at afprøve egne grænser fysisk såvel som psykisk. Medvirken til fællesskabet betyder at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser. En del af aktiviteterne, hvor eleverne prøver sig selv af indeholder det brede, almene aspekt. Eleverne finder glæden ved fysisk aktivitet og får dermed større velvære. Det sociale fællesskab på tværs af holdene styrkes ved fælles naturoplevelse i form af en vandre- og kanotur, samt kendskabet til den danske natur. Forløbet indeholder en række bundne opgaver som grupperne skal løse fælles. Målgruppen: Samtlige skolens elever. Materialer: Kogebøger om mad tilberedt i naturen Sangbøger Træningsdagbog fra Dansk skoleidræt Massagekompendium Afspændingsmusik og anden musik Friluftudstyr Danseundervisning Undervisningsmetoder: Opgaveløsning Diskussion Klasseundervisning Gruppearbejde De forskellige undervisningsmetoder er vekslende alt efter aktivitet. De selvvalgte grupper er gennemgående i ugens aktiviteter (dog nogle gange splittet op) Undervisningsdifferenceting er en nødvendighed af hensyn til den enkelte elevs niveau på grund af, at alle skolens hold arbejder sammen på tværs i temaugen. Side 14 af 160

15 Planlægning: Den overordnede rammer planlægges på lærermøder, hvorimod eleverne er med i udfyldningen af disse. Evaluering: Elevernes evaluering danner grundlag for lærernes evaluering, hvori der indgår vurdering af om formålet er opfyldt. I evalueringen inddrages og vurderes metoder, læringssituationer, materialer og undervisningsform i forhold til temaugens indhold og skolens værdigrundlag. Perspektivering: Af andre aspekter indenfor tema: Kost, krop og motion Ud i det blå kunne nævnes: Førstehjælp Anatomi og fysiologi Mad for sportsfolk Praktisk kæntringsmanøvre i kano/ kajak Indføring i andre sportsgrene osv. Nye undervisningsforløb kunne være tilsvarende fysisk krævende friluftsturen Ud i det blå med nye mål for øje både i geografisk sammenhæng og med hensyn til andre udfordrende friluftsaktiviteter. Disse uforglemmelige ture styrker i høj grad sammenholdet blandt eleverne, og giver dem venskaber og minder for livet. Side 15 af 160

16 Forløbets Titel: Åbent hus weekend Formål: At nuværende elevers forældrene og kommende elever får en oplevelse af, hvordan undervisningen og livet på skolen foregår. Det brede almene: Er at eleverne får kendskab til det æstetiske ved borddækning, fremstilling og anretning af maden. Eleverne får ansvaret for at modtage og rundvisning gæster, og være en del af det repræsentative for skolen. Eleverne oplever fællesskabets betydning for at et større arrangement kan forløbe. Eleverne oplever glæden ved at gøre noget for andre. Målgruppen: Alle elevgrupper, som går på skolen. Indhold : Arbejdende værksteder. Underholdning v/eleverne. Foredrag. Undervisning. Fællessang. Fælles spisning. Planlægning: På lærermødet nedsættes et arbejdsudvalg, som planlægger og tilrettelægger arrangementet. Eleverne indgår både i stamholdsgrupper og på tværs af disse hvor man vælger sig ind på en aktivitet. Eleverne arbejde med madlavning, borddækning, servering, underholdning, musik, teater, modeshow m.m. Evaluering : Arrangementet evalueres af både elever og lærere. Perspektivering: Forældredag og Åbent Hus kunne opbygges om et aktuel tema, hvor eleverne arbejde med en tidsperiode set i lyset af samfundsudviklingen. Eksempler: Fremtidens madkultur, moden igennem 50 år, motion og energiforbrug igennem 100 år. Side 16 af 160

17 Emne: Aktivitetsweekend Formål Hvor mange weekendaktiviteter aftales mere eller mindre spontant imellem de tilbageblevne elever og vagtlæreren, er aktivitetsweekender et forsøg på i god tid at annoncerer en aktivitet, som kan virke tillokkende på eleverne og derfor anspore dem til at blive på skolen netop denne weekend. Aktivitetstyper: Grill på stranden Biograftur Tur ned og bowle Temafest Museumsbesøg Mv. Målgruppen Samtlige skolens elever Mål for aktiviteten Medvirke til at styrke kostskolelivet. Den konkrete planlægning: Planlægningen sker på et lærermøde. Hvis eleverne ønsker indflydelse, er der mulighed herfor. Evaluering Der evalueres efter arrangementet. Side 17 af 160

18 Forløbets Titel: Idrætsdag Formål: Formålet er at eleverne oplever glæden ved at udfolde sig fysisk. Formålet er også at eleverne oplever at være en del af et større idrætsarrangement, hvor både menneskelige og sociale aspekter indgår. Målgruppen: Alle skolens elever. Det brede almene: Der indgår både menneskelige og sociale elementer i undervisningen. Undervisningen favoriserer ikke en bestemt sportsgren. Den konkrete planlægning: Lærernes inddrager ofte et par interesserede elever i den konkrete planlægning, ligesom der før dagen foregår en dialog omkring mulige sportsgrene. Undervisningsmetoder: Konkurrencemomentet er ikke centralt i idrætsdagen, men det at få nogle gode fælles oplevelser sammen. Der er således lagt op til mange forskellige aktiviteter lige fra løb, cykling, svømning til de mere useriøse sækkeløb mv. Evaluering: Efter idrætsdagen evalueres der både på indhold og metode. Perspektivering: Idrætsudøvelse kan siden hen i livet tjene som motion og afstresning, ligesom deltagelse i idrætsforeninger kan danne grundlag for mange gode kammeratskaber. Side 18 af 160

19 Temaugen: Musicalugen Formål: At eleverne på en uge oplever at kunne sætte en musical op, hvor deres normale liniefag (gastronomi, teater, mode & design og musik) er tvunget til at samarbejde på nye måder og dermed oplever at se sig selv som del af en større helhed. At eleverne får mulighed for selvudfoldelse på tværs af holdene og hermed også skabe nye relationer til andre. At eleverne får arbejdet med deres kreativitet, både når nye tekster skal skrives, teatermenuen komponeres eller stykket sættes op. At eleverne møder livsoplysning og folkelig oplysning i samspillet med de andre. Det brede almene: Udgangspunktet tages i et emne, der er vedkommende for de ung,e og stykket kan således handle om ungdomskultur, ensomhed, forsmået kærlighed eller andre af de klassiske temaer. Målgruppen: Samtlige skolens elever. Materialer: Computere Udklædning Musik Madvarer Rekvisitter Musikanlæg Musikinstrumenter Symaskiner Blyant og papir Mv. Undervisningsmetoder: Læreroplæg, elevoplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, analyse, samtale, diskussion og projektarbejde. Planlægning: Musicalen bygges op helt fra bunden, og eleverne oplever at være med i beslutningerne omkring stykkets indhold, fremstilling af melodier og tekster, dragterne og deres udseende, kulisser mv. Undervejs i forløbet indgår man i forskellige undervisningssammenhænge og gruppearbejder, ligesom der fra tid til anden arbejdes med hele holdet samtidig. Ugen er ofte præget af stor travlhed og usikkerhed omkring, hvorvidt vi når det, hvilket vi imidlertid altid gør. Side 19 af 160

20 Evaluering: Der evalueres både omkring form og indhold. Der evalueres både blandt elever og på det efterfølgende lærermøde. Perspektivering: Mange af de tanker, som danner grundlag for stykket handler om almenmenneskelige relationer og kan således efterfølgende bruges som livsoplysning i den hverdag, der møder en. Side 20 af 160

21 Forløbets titel: Musicalweekenden Formål: Musicalweekenden skal ses i direkte forlængelse af musicalugen, og formålet er som sådan overordnet det samme. Dog er det her stykket vises for forældre, venner og andre interesserede, og selve fremførelsen af stykket er derfor det overordnede tema disse dage. Et tillægsmål bliver derfor at give eleverne mulighed for at prøve sig selv af i en situation, hvor der skal præsteres et resultat i forhold til en forventningsfuld sal, hvilket ofte kan være meget krævende og ikke mindst udviklende. Det brede almene: Se musicalugen. Målgruppen: Samtlige skolens elever. Materialer: Computere Udklædning Musik Madvarer Rekvisitter Musikanlæg Musikinstrumenter Symaskiner Blyant og papir Mv. Undervisningsmetoder: Læreroplæg, elevoplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, analyse, samtale, diskussion og projektarbejde. Planlægning: I denne bliveweekend arbejdes der med finpudsning og prøver før stykket gennemspilles for publikum et antal gange. Efter stykket afholdes der om aftenen teaterbar, hvor præstationerne vendes og evalueringen påbegyndes. Perspektivering: Se musicalugen. Side 21 af 160

22 Forløbets Titel: Praktikuge Formål: Målet i praktikugen er at give eleverne mulighed for at prøve sig selv af inden for et fag eller en uddannelse, således at de bringes tættere på en afklaring af erhvervsvalg. Det brede almene: Det brede almene ligger bl.a. i, at eleverne vælger vidt forskellige uddannelser. De enkelte klasselærere står for oplægget til denne uge og søger gennem deres undervisning at vise flere veje. Som musikinteresseret underviser kunne der evt. foreslås en uddannelse som folkeskolelærer, børnehavepædagog med specielt fokus på rytmik, læse musik på universitetet eller en uddannelse som fritidspædagog, hvor sammenspil kunne få en central placering. Målgruppen: Samtlige elever på skolen Indhold : Indholdet i praktikugen forløber naturligvis meget forskelligt afhængig af hvilken uddannelse, der vælges, og også afhængig af om der vælges brobygning i stedet. Eleverne skal selv med lærerens støtte finde sit praktiksted og lave en aftale hermed. Læreren besøger i praktikugen samtlige elever ude på praktikstedet og taler med både denne som personer fra virksomheden. Evaluering : Efter praktikugen evalueres der på holdet. Perspektivering: Perspektiveringen ligger i at der arbejdes med elevernes kommende erhvervsvalg. Side 22 af 160

23 Hold: Alle Forløbets tittel: Julearrangement Formål Formålet med julearrangementet er at fastholde interessen for nogle af de kulturelle og religiøse traditioner vort samfund bygger på samtidig med at der skabes forbindelse til en nutidige måder at fejre denne fest på. Det brede almene Arrangementet indeholder elementer af religiøs, kulturel og samfundsmæssig karakter. Målgruppen Målgruppen er unge, der er fyldt 16 år eller har gået i 9. klasse. Materialer Sangbøger Juletræ Julepynt Kirke Flæskesteg Gaver Juleeventyr Fakler Musikinstrumenter mv. Den konkrete planlægning: Varighed: 6-7 timer. Julegudstjeneste Julemiddag Dans om juletræ Julefortælling Pakkeleg Dans igennem skolen Musik og dans Evaluering Der evalueres på dette forløb blandt både lærerne og eleverne. Perspektivering Det er vores erfaring af sådanne arrangementer er med til siden hen at skabe interesse for årets fester og traditioner. Side 23 af 160

24 Temaugen: Job & Drømme Formål: Eleverne skal undersøge, hvilke uddannelsesmuligheder, der findes inden for deres ønsker og drømme beskæftigelse. Samtidig skal ugen give dem en indsigt i, hvad de selv gerne vil arbejde med i fremtiden og, hvilke kvalifikationer det kræver. Ugen skal give eleverne en forståelse af erhvervslivet og uddannelsesområdet i forhold til egen tid og samfund. Ydermere skal temaugen også give elever indsigt i, sammenhængen mellem egenindsats og resultat af det opsøgende arbejde. Det brede almene: At arbejde med samtid, erhvervsrelaterede og kulturelle perspektiver i forhold til kommende erhvervsvalg og ønsker. Erkendelsen af egen formåen både i relation til kommende uddannelsesønsker og i relation til opnået resultat i ugens løb sat i forhold til egen indsats. Ydermere er mulighed for at tilegne sig begreberne tolerance, tålmodighed og at kunne frasige sig individualitetsprincippet i og med temaugen er på tværs af holdene samt at lærerkapaciteten og ressourcerne ikke kan tilgodese den enkelte elev hele tiden. Målgruppen: Samtlige skolens elever. Materialer: Besøg på Uddannelsesmesse i Herning Tekster, der er relevante for emnet Aviser stillingsannoncer, Internetsider med jobannoncer, bl.a. *Ofir, Job Danmark, Stepstone, AF Jobbutikken Besøg på relevante uddannelsessteder fx: Refu - Vejle, Domus Pau,- levnedsmiddellinien på Vejle Tekniske Skole, gennemgang af andre erhvervsuddannelser på Vejle Tekniske Skole, Besøg på AF, herunder arbejdet med div. databaser DUEL uddannelsesbøger Div. Uddannelsesbøger fra Vejle bibliotek. Pjecer, håndbøger og brochure fra forskellige uddannelsesinstitutioner Undervisningsmetoder: Lærerstyret klasseundervisning Projektorienteret undervisning Vejledning og samtale/dialog med den enkelte elev Undervisningsdifferentiering De forskellige undervisningsmetoder er vekslende alt efter aktivitet. Side 24 af 160

25 Planlægning: Eleverne skal i forbindelse med besøget på uddannelsesmessen i Herning indhente materialer, som de mener, de skal kunne anvende i temaugen. Ugen starter med en lærerstyret klasseundervisning/opstart, hvor eleverne arbejder med deres drømme og ønsker for fremtiden. Derefter skal eleverne udarbejde egen handlingsplan for ugens forløb, hvorved de oplever egenansvar, indhold og dermed resultatet. Ugen igennem er der tilknyttet gennemgående lærere, der skal medvirke som konsulenter og vejledere for eleverne. Evaluering: Elevernes evaluering danner grundlag for lærernes evaluering, hvori der indgår vurdering af om formålet er opfyldt. I evalueringen inddrages og vurderes metoder, læringssituationer, materialevalg og undervisningsform i forhold til temaugens indhold og skolens værdigrundlag. Perspektivering: Hvilke andre aspekter kan inddrages? Hvilke nye undervisningsforløb lægger dette op til? F.eks.: Praktik ophold Beskrivelse af egen uddannelse, afprøvning af egne uddannelsesønsker (kræver at forløbet bliver forlænget) Fremtiden, visioner om hverdagen i fremtiden. Side 25 af 160

26 Forløbets Titel: Galla weekend Formål: Eleverne skal lære, hvordan man begår sig til en gallafest, såvel omkring bordskikke, borddækning, menusammensætning og hvilke vine man serverer til de enkelte retter. Eleverne skal have kendskab til påklædning, invitation, hvordan man skriver sange, taler samt toastmasterens rolle. Eleverne skal lære at danse lancier. Det brede almene: At arbejde med nutiden og få forståelse for fortidens traditioner for god opførsel og traditioner ved afholdelse af større fester. Der er mulighed for at tilegne sig bred almen kendskab til digtning, skrivning af taler, og få prøvet at rejse sig i en større forsamling og holde tale. Ligeledes vil eleverne få mulighed for at sætte sig ind i dansk/ international madkultur og opleve festmåltidets betydning for fællesskabet. Eleverne vil få indsigt i at designe festtøj, der er op i tiden. Målgruppen: Samtlige elever på skolen Indhold : Eleverne er inddelt i forskellige områder. I syning arbejdes der med at færdiggøre gallakjolerne - der sminkes og sættes hår. I kokkeværkstedet planlægges aftenens menu og der arbejdes med pyntning af maden og eleverne undervises i div. traditioner. I dekorationsværkstedet planlægges borddækningen og dekorationerne - der skrives sange og festtaler og udtænkes anden underholdning til om aftenen. Fælles for alle: Introduktion Formålet med temaer Hvad er en gallafest. Bevidstgøre eleverne om egen indsats betydning for at lave en god fest. Takt og tone Som led i optakten til festen undervises piger og drenge hver for sig i takt og tone set i forhold til det enkelte køn. Danse lancier Eleverne får professionel danseundervisning Alle elever skal danse med Evaluering : Både lærer og elever evaluerer efter festen såvel indholdet som den enkeltes indsats. Side 26 af 160

27 Perspektivering: Takt og tone er ikke noget eleverne til hverdag beskæftiger sig voldsom meget med, men alligevel et område, som kan få ganske stor betydning, når de senere skal klare sig ude i arbejdslivet. Side 27 af 160

28 Forløbets Titel: Forberedelse af studieturen Formål: Skolens årlige studietur kan både gå til en hovedstad eller være en skitur. Formålet med forberedelsesdagene er at klæde elever på både kulturelt, historisk og samfundsmæssigt med hensyn til det land, man skal besøge, så udbyttet af turen bliver størst muligt. Desuden forberedes eleverne på de samarbejdsmæssige relationer på turen, der skal styrke deres livsoplysning, folkelige oplysning og demokratiske dannelse. Målgruppen: Alle skolens elever. Den konkrete planlægning: Forberedelsesdagene er lagt ind i det almindelige skema og kan både indeholde foredrag, klasseundervisning, diskussion planlægning, gruppearbejde mv. Som en del af arbejdet skal eleverne selv undersøge stofområder, der efterfølgende fremlægges og kommenteres for de øvrige elever. Der arbejdes også med det pågældende lands madkultur, og specialiteter frembringes til det fælles bord. Den overordnede planlægning foretages af lærergruppen, hvorimod eleverne i vid udstrækning er med til at sætte deres fingeraftryk på det konkrete indhold. Evaluering: Der evalueres efter turen Perspektivering: At opleve sig selv i en anden kultur skaber altid debat om det liv man selv lever både gennem undervisningssituationen og ved det konkrete møde. Side 28 af 160

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

SKA DU PÅ EFTERSKOLE?

SKA DU PÅ EFTERSKOLE? SKA DU PÅ EFTERSKOLE? GASTRONOMI MUSIK TØJDESIGN TEATER SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Introduktion Kære Kommende elev I denne brochure finder du en oversigt over alle skolens hold og du kan her

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere