Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fredensborg Søpark"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Onsdag den 26. marts 2014 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 40. ordinære generalforsamling i Restaurant Fredensborghusenes selskabslokale. Efter den traditionsrige og velbesøgte forudgående generalforsamlingsmiddag åbnede formanden Anders Helner (AH) kl. 19:30 den ordinære generalforsamling, bød forsamlingen officielt velkommen og påbegyndte dagsordenen. AH henviste til den udsendte dagsorden og påpegede, at bestyrelsen som noget helt nyt havde forsynet dagsordenens forskellige dagsordenpunkter med et vejledende tidsforbrug. AH understregede at dette på ingen måde af forsamlingen skulle opfattes som et forsøg på at begrænse forsamlingens muligheder for at komme til orde men alene var ment som et tiltag, der i bedste fald kunne resultere i at generalforsamlingen sluttede inden kl. 22. Herefter gav AH ordet til grundejer Claus Parkhøi, Maglegårdsvej 435, som sammen med bestyrelsens 2. suppleant Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123, gennem de sidste 6 måneder havde arbejdet med udviklingen af foreningens 3. generation hjemmeside. Foreningens helt nyudviklede hjemmeside blev præsenteret. Claus Parkhøis store professionelle tekniske viden på området og Verner Thomsens omfattende fotomateriale optaget siden 2012 lå til grund for den nye hjemmeside. Hjemmesidearbejdet høstede stor ros og anerkendelse fra både AH og forsamlingen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog AH advokat Erik Matthiesen (EM) fra Advodan Helsingør som generalforsamlingens dirigent. Efter at AH have sikret sig, at der fra forsamlingen ikke var alternative forslag til dirigent, blev EM valgt. EM konstaterede at generalforsamling var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes 8. Fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter var 79. Generalforsamlingens referenter, bestyrelsesmedlem Erik Løye-Philipsen og bestyrelsesmedlem Inger Axholm. Som stemmetællere blev Jan Larsen, Kovangen 204, og Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501, valgt. Herefter oplyste EM, at bestyrelsen under dagsordenpunkt 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag, havde 3 forslag til behandling. Ud af bestyrelsens 3 forslag omhandlede det ene forslag vedtægtsforhold. For vedtægtsforhold gælder særlige afstemningsregler i henhold til vedtægternes 10 stk. 3. Antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter ved denne generalforsamling opfyldte ikke vedtægternes 10 stk. 3. 1

2 Derfor kunne der på generalforsamlingen ikke træffes endelig beslutning om vedtægtsændring. EM understregede at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 9 efterfølgende måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som eneste dagsordenpunkt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år AH indledte bestyrelsens mundtlige beretning med at henvise til den skriftlige beretning, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Foreningens medlemmer havde således i god tid inden generalforsamlingen haft mulighed for at sætte sig ind i beretningen og forberede eventuelle kommentarer og spørgsmål. I AH s mundtlig beretning koncentrerede AH sig om 3 væsentlige overordnede forhold. Den officielle igangsætning af foreningens grønne vision, den kommunale asfaltering af stam- og stikveje og områdets stisystemer og udbygningen af bestyrelsens samarbejde med eksisterende og nye samarbejdspartnere. Også foreningens skovmandsordning fik mange rosende ord med på vejen. Både Den Grønne Visions omfattende naturgenopretningsopgaver og de 2 store storme, Bodil og Allan, havde givet skovmændene sved på panden i 2013 og fortsat ind i AH citerede den skriftlige beretnings afsnit 2013 overordnet set side 2 således: Et forsigtigt men kvalificeret skøn over forbrugte frivillige timer i marken i 2013 ligger på omkring 660 timer. Skulle timeantallet gøres op i økonomi med f. eks. en timelønsfaktor på kr. 250,00 vil den anslåede værdi af den frivillige arbejdsindsats andrage kr Med i timelønsopgørelsen er IKKE medregnet bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde og Aktivitets- og familieudvalgets mange omfattende beboerarrangementer. AH påpegede i sin afslutning at ikke alt var lutter idyl. Særligt to forhold synes at udvikle sig i en helt forkert retning. Affaldssvineri og den manglende respekt for Fredensborg Søparks lokalplan F27. Affaldssvineri. Affald, svineri og hundeefterladenskaber havde over de sidste par år udviklet sig til et voldsomt stigende problem, som AH opfordrede alle til at tage medansvar for. Det mildes talt flyder med gamle cykler, husholdningsaffald, haveaffald, glasflasker, dåser og hundeefterladenskaber. Hundeefterladenskaberne både direkte i naturen og indpakket i små sorte plastposer. Affaldsproblemet har nu et sådan omfang, at bestyrelsen fra 2014 har set sig nødsaget til at budgetterer med kr alene til denne opgave, fortsatte AH. AH opfordrede alle til at have opmærksomheden rettet mod dette stigende problem. Helt uforståeligt er det, at hundeefterladenskaber fortsat indpakkes i sorte plastposer og efterfølgende efterlades på plænerne, i det høje græs og i buske og småtræer, fortsatte AH. Dette plasticpose svineri må og skal høre op nu. Lokalplan F27. Fredensborg Søparks natur var oprindelig fra starten i 2011 det helt centrale omdrejningspunkt for skabelsen af en grøn vision. 2

3 Med en øget plejeplan og en storstilet genopretningsplan skulle Den Grønne Vision sikre, at Fredensborg Søpark også i fremtiden vil fremstå velbevaret og velplejet og som sådan repræsentere et af Danmarks smukkeste boligområder. Siden 2011 og i forlængelse af arkitekt Michael Sten Johnsens meget oplysende og tankevækkende indlæg på generalforsamlingen i 2012 om Søparkens kædehusbyggeri og arkitekten bag, Henrik Iversen, har det imidlertid vist sig, at vores arkitekttegnede huse og deres nænsomme placering i landskabet kan blive visionens største udfordring. Alt imedens der fra bestyrelsens side i tæt samarbejde med dygtige og kompetente rådgivere og samarbejdspartnere bruges rigtig mange kræfter og penge på at pleje og genoprette naturen, overtrædes lokalplanen i stigende omfang på de enkelte parceller. Huse renoveres, dør- og vinduespartier udskiftes, tilbygninger opføres og carporte og udhuse ombygges desværre i et stigende omfang helt i strid med den lokalplan, som jo netop skal sikre at Søparkens menneskabte værdier bevares i tråd med fredningsbestemmelserne og områdets naturmæssige herlighedsværdi. AH opfordrede alle til at være opmærksom på dette tiltagende problem. Et problem som meget vel fremover kan tage til i takt med den løbende husrenovering og som på sigt kan ødelægge hele Fredensborg Søpark og områdets mulighed for ar realisere Den Grønne Vision. Bestyrelsen vil fra og med 2014 overveje, hvilke skridt der sammen med grundejerne kan tages for at forhindre denne kedelige udvikling. Forsamlingens kommentarer og spørgsmål til beretningen: Birgitte Garde, Kovangen 129B. Parkeringsregler på stikveje? I henhold til lokalplan F27 er parkering kun lovlig i parkeringsbåsene på stikvejene og den offentlige parkeringsplads for enden af Kovangsområdets stamvej. Alle andre steder inkl. vendepladserne er parkering ikke tilladt. Kurt Jensen, Kovangen 632. Lokalplan F27s farvekoder bliver ikke overholdt af alle, hvad gør bestyrelsen ved problemet? Bestyrelsen henstiller til overholdelse og henviser til lokalplanens påbud om farver og beskrivelse af lovlige farvekoder. Derudover henviser bestyrelsen til de lovlige farvekoder tydeligt beskrevet på foreningens hjemmeside. Emnet vil, som nævnt i min mundtlige beretning, blive opprioriteret i det kommende år. En øget renoveringsaktivitet af husene pågår i denne tid og bestyrelsen vil derfor rette en forstærket opmærksomhed på problemet. Alle grundejere må involveres i opgaven at overholde lokalplanens påbud og anvisninger. Susanne Holst, Kovangen 201. Gør bestyrelsen opmærksom på, at problemet med græsarealet foran Kovangen 201 stadig er uløst efter flere år. Bestyrelsen erkender til fulde dette problem. 3

4 Problemet er ganske stort. Bestyrelsen erkendte allerede i 2013 problemets omfang og besluttede dengang at involvere Kommunen. I løbet af foråret skal bestyrelsen til møde med kommunen om dette problem og andre lignende problemer omkring vores søer, vandhuller, vådområder og lavtliggende fællesområder. Bestyrelsen vil i samarbejde med Fredensborg kommunes miljøafdeling arbejde for en samlet løsning af disse problemer. Problemet ved jeres parcel har allerhøjeste prioritering her i EM kunne afslutte dagsordenpunktet med at konstatere, at spørgsmål til beretningen var udtømt og at forsamlingen kunne tage såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til efterretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse Kasserer Laust Sønderkær (LS) gennemgik årsregnskabet, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. LS noterede sig med stor tilfredshed, at stort set alle medlemmer havde indbetalt medlemsbidrag rettidigt. Der var kun udsendt 2 rykkere. Ingen medlemmer var p.t. i restance. Jørgen Christensen, Kovangen 336 Hensættelser på kr til oprensning af områdets søer langt fra er nok, fordi alt oprenset skal i deponi hvilket koster rigtig mange penge. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke et realistisk overblik over hvad de faktiske omkostninger til søoprensninger vil beløbe sig til. Bestyrelsen er i dialog med kommunens miljøfolk og skal her i 2014 sammen med miljøafdelingen bese søer og vådområder med vedligeholdelse for øje. Indtil denne gennemgang og vedligeholdelsesvurdering er gennemført, vil bestyrelsen fortsat hensætte beløb i den størrelsesorden, vi kender i dag. Herefter kunne EM konstatere at forsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 4. Forslag fra medlemmerne EM kunne oplyse, at der ikke var indsendt forslag fra medlemskredsen. 5. Forslag fra bestyrelsen Som oplæg til bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2014 dagsordenpunkt 5.1 gennemgik LS budgettet for Bestyrelsen oplæg til budget for 2014 var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. I forlængelse af LS s budgetgennemgang henviste AH til sin mundtlige beretnings omtale af affaldsproblemerne i Søparken. AH appellerer endnu engang til medlemmerne om selv at være opmærksomme på problemet og rydde op. AH fortsatte det er således ikke længere muligt for bestyrelsesmedlemmerne frivilligt at påtage sig opgaven at indsamle affald m.m. Det er heller ikke rimeligt og ingen kan forvente at oprydning og indsamling af diverse efterladenskaber udføres som tidligere år frivilligt af bestyrelsesmedlemmer. I budgettet for 2014 er der afsat kr øremærket denne affaldsoprydning. Skulle det helt mod forventning vise sig at problemet fortsat udvikler sig i den forkerte retning, må budgettet for 2015 antagelig forøges for at kunne rumme opsætning af affaldsstativer med dertil hørende tømningsordning og vedligeholdelse. Bestyrelsen vil løbende året igennem iagttage problemets omfang og omtale sagen i nyhedsbrevene. 4

5 5.1 Forslag til medlemsbidrag for 2014 Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2014 var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen foreslog for 2014 et årligt medlemsbidrag på kr Spørgsmål: Jan Nørskov, Maglegårdsvej 339. Tak for bestyrelsens store arbejde. Kontingentet er steget med 25 % siden 2011, hvornår stopper stigningerne? Hvad dækker advokatudgift? Mht. til advokatudgiften dækker beløbet flere forhold. 1) Bestyrelsen haft behov for advokatbistand i en sag i Æbleskoven, hvor en naboejendom til Æbleskoven i forbindelse med hussalg har fældet skov på et ca m 2 stort område og kun fjernet nogle stammer til brænde men i øvrigt efterladt området uden oprydning. Med advokatens hjælp og rådgivning blev sagen afslutte på et for begge parter tilfredsstillende resultat idet skadevolderen erkendte forholdet og betalte erstatning. 2) Bestyrelsen har modtaget advokatens hjælp og rådgivning i det forhold, hvor nogle af de øvrige naboer i skellet til Æbleskoven gennem længere tid har overskredet skellinjen uretmæssigt med tilbygninger, udhuse, beplantninger af forskellig art, henkastet affald og i mindre omfang skovning af træer med tilhørende arbejdsplads. 3) Bestyrelsen har konsulteret advokaten i den praktiske fortolkning af foreningens vedtægter primært hvad foreningens beboeraktiviteter og arrangementer angår. Det må således også fremover kunne forventes, at bestyrelsen i begrænset omfang vil have behov for at trække på professionel rådgivning fra foreningens advokat Advodan i Helsingør. Bestyrelsen vil også fremover anbefale en advokat som generalforsamlingers dirigent. Jan Nørgaard foreslog at man burde overveje at sælge Æbleskoven. Umiddelbart kunne det måske være én af flere fremtidsmuligheder. Der er dog en række forhold, som skal undersøges meget grundigt. Grundejerforeningen skal tænke sig meget grundigt om før man endelig beslutter, hvad der skal være fremtiden for Æbleskoven og hvad der i givet fald er lovligt og realistisk. Bestyrelsen har allerede i 2013, som en naturlig følge af de verserende sager med vores naboejendomme, besluttet snarest muligt at igangsætte de nødvendige forundersøgelser. De voldsomme efterårsstorme har også skadet Æbleskoven i et væsentlig omfang. Hvornår stopper stigningerne i medlemsbidraget? Grundejernes medlemsbidrag er ikke stort, når man tager i betragtning, at fællesarealernes mest vedligeholdelsestunge område, parkområderne, alene udgør 26 td. svarende til ca m2. Hertil kommer et betragteligt område med skov, buske og levende hegn og vådområde. 5

6 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark hører til én af kommunens største grundejerforeninger arealmæssigt set. Den største enkeltpost i vedligeholdelsesbudgettet er pleje af park- og engområder. I 2010 indgik den daværende bestyrelse en 3-årig kontrakt med gartner- og anlægsvirksomheden Den Grønne Gren. Denne kontrakt udløb ultimo En ny kontrakt med en samarbejdspartner skal forhandles på plads i løbet af sommeren På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvad det vil komme til at betyde for vedligeholdelsesbudgettet i den næste 3-årige periode fra 2015 til og med Denne usikkerhed kan i et vist omfang komme til at påvirke medlemsbidraget i denne nye 3-årige periode. Efterårsstorme er det fænomen grundejerforeningen må vende sig til at leve med. De globale klimaændringer vil med stor sandsynlighed forudsætte, at vi fremover må overveje at hensætte økonomiske midler til opretning og udbedring af stormskader på fællesarealerne. Alene i 2013 er anvendt et beløb i størrelsesordenen kr på stormskadeudbedringer. Med et dette beløb er ikke medtaget stormskader i Æbleskoven som, hvis de skulle udbedres nu, ville andrage ca. kr Det står dog allerede nu klart, at det fortsatte arbejde med Den grønne Vision og større hensættelser til vedligeholdelse af søer og vådområder antagelig vil forudsætte, at bestyrelsen får generalforsamlingens tilladelse på generalforsamlingen i 2016 til at anvende af formuen. Men når disse forbehold er taget i betragtning, tyder alt på at medlemsbidraget i de kommende år antagelig har fundet et naturligt niveau. Helmer Knuth, Maglegårdsvej 623. Foreslog genopsætning af bom for enden af Maglegårdsvej områdets stamvej for at forhindre udefrakommende at køre/cykle ned til søen, hvor han har konstateret hærværk på diverse genstande. Bestyrelsen har siden slutningen af 2012 været opmærksom på problemet. Vi er i løbende kontakt med Fredensborg forsyning om både bommen og skrænten/adgangsvejens vedligeholdelse. Herefter bragte EM bestyrelsens forslag til et årligt medlemsbidrag for 2014 på kr til afstemning. Én stemte imod, resten af forsamlingen stemte for forhøjelsen. Bestyrelsens forslag blev således godkendt. 5.2 Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. EM konstaterede igen med henvisning til vedtægternes 10 afsnit 3, at en ændring af vedtægterne ville forudsætte, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer afgav stemme. Foreningen tæller i alt 303 stemmeberettigede medlemmer. Heraf var 79 inkl. fuldmagter tilstede. Derfor kunne der kun afholdes en indledende afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 6

7 Dirigenten foreslog, at specificerede dele af de foreslåede ændringer udgik, da vedtægter og ordensregler altid skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området. AH gennemgik de paragraffer bestyrelsen stiller ændringsforslag til. EM havde nogle sproglige rettelser til enkelte paragraffer. Disse rettelser blev dikteret til forsamlingen. Indlæg fra deltagere i salen. Jørgen Christensen (JC), Kovangen 336. JC var helt uenig med bestyrelsen i behovet for vedtægtsændringer. At godkende bestyrelsens forslag til tekstændring under 3 vil i værste fald kunne resultere i en ladeport af omkostninger til alle mulige sociale formål som intet har med foreningens egentlige opgave at gøre, vedligeholdelse af de grønne områder. JC betegnede denne tekstmæssige vedtægtsformulering som helt uforsvarlig. JC opfordrede AH til at trække bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer tilbage her på generalforsamlingen. Bestyrelsen delte ikke JC s bekymring. Bestyrelsen ønskede på ingen måde at skabe mulighed for misbrug af foreningens økonomiske midler. I henhold til vedtægternes 8 skal budgettet som sådan ikke goldkendes på den ordinære generalforsamling, men det skal bestyrelsers forslag til medlemsbidrag. Medlemsbidraget udspringer af de budgetterede omkostninger, hvorfor en generalforsamling til enhver tid kan afvise en bestyrelses forslag til medlemsbidrag hvis en generalforsamling finder de budgetterede omkostninger for omfattende. Det vil i praksis betyde, at generalforsamlingen altid har mulighed for at kunne følge omkostningsudviklingen nøje og i sidste ende ved fastsættelse af medlemsbidraget sikre sig afgørende indflydelse på omkostningsbudgettet. På JC s anmodning om at bestyrelsen skulle trække sit forslag tilbage, måtte AH på bestyrelsens vegne helt afvise dette forslag. Bestyrelsen står naturligvis bag det fremsatte forslag, understregede AH. JC var helt uenig med bestyrelsen og anmodede efterfølgende EM om lov til at læse et personligt ændringsforslag op for forsamlingen. EM kommenterede JC s ændringsforslag: I henhold til vedtægternes kan generalforsamlingen KUN behandle forslag som er indsendt skriftligt rettidigt. Forsamlingen kan således desværre ikke tage stilling til JC s ændringsforslag på denne generalforsamling. Når vedtægterne ikke giver mulighed for at behandle forslag som fremsættes under selve generalforsamlingen skyldes det hensynet til de medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen og som har tillid til at generalforsamlingen kun behandler de med indkaldelsen varslede og udsendte skriftlige forslag. Bestyrelsen har med referenternes accept efterfølgende besluttet at vedlægge JC s personlige forslag som et bilag til referatet, bilag 1, desuagtet at forslaget ikke kunne behandles på lovlig vis. AH s svar 2 til JC: 7

8 Da jeg i bestyrelsens mundtlige beretningen fremhævede de sociale aktiviteter, nævnte jeg skovmandsordningen som et fremragende eksempel på et af foreningens stærkeste sociale aktiviteter, hvor nytteværdien for foreningen bedst kommer til udtryk. Skovmandsordningen er i bund og grund et godt socialt netværk baseret på den tanke, at det frivillige arbejde skal komme foreningen og dermed fællesskabet til glæde og gavn på bedste måde i særdeleshed økonomisk. Medlemmerne af Skovmandsordningen udfører et stort og nyttigt arbejde. De afholder selv udgifterne til deres påkrævede sikkerhedsudstyr og redskaber/værktøj og de sparer foreningen for meget store udgifter til skovmænd udefra, og aflønningen er pejsebrænde for arbejde. Bestyrelsen påtænker ikke på nogen måde at åbne en ladeport med deraf følgende himmelflugt for sociale udgifter. Omkostningerne til de sociale aktiviteter og arrangementer vil altid være afstemt i forhold til medlemmernes lyst til og interesse for at deltage. De reelle udgifter til sociale aktiviteter og arrangementer vil som nu også fremover udgøre en meget begrænset del af foreningens samlede driftsbudget. Peter Vagn Jensen, Kovangen 307 Var meget tilfreds med bestyrelsens store arbejdsindsats. Men, forstod ikke ændringsforslaget af vedtægtsteksten i 1, andet afsnit. Med bestyrelsens ændringsforslag nedprioriterer man bestyrelsens hovedopgave, vedligeholdelse af de grønne områder. Når man i forslaget benytter teksten herunder at vedligeholde de grønne områder er det helt forkert. Man nedprioriterer bestyrelsens vigtigste opgave, den går ikke. Bestyrelsen opfatter det bestemt ikke som en nedprioritering. At varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggende herunder at vedligeholde de grønne områder i overensstemmelse med lokalplanen er blot en understregning af hvor tungtvejende netop denne opgave er. Der er flere andre opgaver bestyrelsen også kunne have henvis til under herunder. Det gør bestyrelsen bevidst ikke. Bestyrelsen ønsker at understrege områdevedligeholdelsen fordi den grønne vedligeholdelse er så omfattende og vigtig, som tilfældet er. Allan Djørup, Kovangen 314 Er lejere også medlemmer af foreningen. EM s svar: Nej. Det er kun grundejere som kan være medlem af grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Helmer Knuth, Maglegårdsvej 623. Bestyrelsen står til ansvar for GF. Bestyrelsen gør et utroligt stort og godt arbejde. Hvad hvis man sagde, at bestyrelsen har et max. beløb til sociale aktiviteter? Jørgen Christensen, Kovangen 336. Jeg synes også, at bestyrelsen gør et godt og stort arbejde. Der er bare ingen grund til at ændre vedtægterne. Ingen brokker sig jo over de sociale aktiviteter. Det har tidligere været bragt på tale, hvorvidt bestyrelsen inden for vedtægternes rammer lovligt kunne afholde medlemsarrangementer, hvis omkostninger dækkes af driftsbudgettet. 8

9 Medlemsarrangementer i den størrelsesorden vi oplever i disse år har bestyrelsen ment var vedtægtsmæssigt lovligt og dermed fuldt forsvarligt. Men, intet skal være uafklaret. Derfor bad bestyrelsen i 2013 advokat Erik Matthiesen om at vurdere forholdet. Henvendelsen resulterede i en klar tilkendegivelse fra advokatens side. Arrangementerne er i overensstemmelse med vedtægternes 3 så længe aktiviteter og arrangementer henvender sig til et meget bredt udsnit af medlemskredsen og således dækker en væsentlig del af medlemskredsens interesser og behov.. Når bestyrelsen så efterfølgende anbefaler at vedtægternes tekst i 3 ændres og dermed tydeliggør, at sociale aktiviteter kan afholdes på de ovenfor anførte premisser, skyldes det udelukkende ønsket om at imødegå fremtidige evt. misforståelser eller tvivlsspørgsmål. Eivind Christiansen (EC), Kovangen 416. Jeg er meget glad for bestyrelsens store arbejde. Vi har fået en god orientering af dirigenten. Bestyrelsens ønsker om sociale aktiviteter kan godt lade sig gøre inden for de nuværende vedtægter. De foreslåede ændringer er unødvendige. Ændringerne skulle have været udsendt sammen med indkaldelsen. Jeg vil gerne have 2 forklaret nærmere. EM: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i fælles anliggender. Det er også sådan, at bestyrelsen kan foreslå hvad den vil og ønsker. Medlemmerne kan efterfølgende forkaste bestyrelsens forslag og dermed begrænse bestyrelsens ønskede arrangementer og aktiviteter. Men juridisk set skal bidrag til foreningens arrangementer og aktiviteter godkendes hvert år som et naturligt grundlag for fastsættelse af medlemsbidraget. Fastsættelse af medlemsbidraget indgår som et selvstændigt dagsordenpunkt i generalforsamlingen. Et dagsordenpunkt der på generalforsamlinger skal bringes til afstemning. AH supplerede: De foreslåede vedtægtsændringer var blevet udsendt sammen med indkaldelsen sammen med bestyrelsen 2 andre skriftlige forslag. Eivind Christiansen (EC), Kovangen 416. EC gav udtryk for sin skuffelse over at forslag til vedtægtsændringer ikke var blevet forberedt bedre end tilfældet var. Forslaget bærer præg af manglende forklaringer, manglende motivering og er i det hele taget helt utilstrækkeligt i det omfang, man som bestyrelse overhovedet vil arbejde med vedtægtsændringer. Det der i denne sammenhæng ville have været brug for, var en gennemgribende opdatering af hele foreningens vedtægter. Jeg stiller mig i øvrigt gerne til rådighed for bestyrelsen med råd og vejledning i det omfang en sådan opgave af bestyrelsen ønskes iværksat. I bestyrelsens forslag forekommer betegnelsen intern revisor. Hvorfor det? Denne betegnelse fremgår ingen andre steder i vedtægterne. I øvrigt kunne EC finde andre forhold omkring revisionsarbejdet og registrering af bilag som burde ses efter og strammes op. EC afsluttede sine kommentarer med at give klart udtryk for, at de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer forekom dårligt planlagt og utilstrækkeligt gennemtænkt og derfor var helt unødvendige. Poul Juul, Kovangen 532. Fejringen af Skt. Hans var tidligere på lavt niveau. Men i de seneste 3 år har fællesskabet udviklet sig meget fra minimalistisk til en social aktiv forening. Nu skriver vi ind i vedtægterne, hvad foreningen har udviklet sig til. Jeg kan tilslutte mig de foreslåede vedtægtsændringer. 9

10 Debatten om bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer var udtømt og EM bad forsamlingen om en tilkendegivende/vejledende afstemning. For bestyrelsens forslag 55, imod 11. EM konstaterede at der var et bekvemt flertal for bestyrelsens forslag. Den endelige afstemning skal afholdes på en ekstraordinær generalforsamling som EM opfordrede bestyrelsen til at indkalde til i henhold til vedtægternes 10, afsnit 3. EM gjorde opmærksom på at vedtægtsændringerne, i det omfang de bliver godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, efterfølgende skal godkendes af Fredensborg Kommunes byråd. 5.3 Foreningens ordensregler. Bestyrelsens forslag til revision af foreningens ordensregler var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. EM gav AH ordet. AH motiverede bestyrelsens forlag til en omfattende revision af foreningens ordensregler. De reviderede ordensregler vedlægges referatet som bilag 2. Poul Juul, Kovangen 532. Tak til bestyrelsen for udarbejdelse og forelæggelse af et ordensreglement. Jeg kan være i tvivl om, hvad der præcist er fællesarealer? Ordensreglerne gælder alle de grønne områder. Der må eksempelvis ikke køres eller parkeres på de grønne områder. Dog kan man med særlig tilladelse fra bestyrelsen køre og parkere for af- og pålæsning i henhold til ordensreglementets side 2 nederst under overskriften Begrænsninger. Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501: Glæder sig over, at der må støjes ud over de fastsatte tidspunkter den sidste og første weekend i hhv. oktober og april. Så må man håbe det ikke er regnvejr. Kan benyttelse af havemaskiner udvides til kl. 15 om lørdagen? EM s svar: Af hensyn til de medlemmer som ikke deltager i generalforsamlingen kan vi kun tage stilling til de af bestyrelsen foreslåede ændringer/tilføjelser til ordensreglementet. Et sådan forslag om en yderligere lempelse af reglerne for anvendelse af støjende maskiner må fremsættes som et skriftligt forslag op til en generalforsamling. Herefter bragte EM bestyrelsens forslag til ordensreglementet til afstemning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. 6b. Valg til bestyrelsen Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110, var på valg, modtog genvalg. Erik Løye-Philipsen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 10

11 Lone Borgstrøm, K616, var på valg men genopstillede ikke som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Kenneth Kristensen, Kovangen 210C. Kenneth Kristensen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 6c. Valg af 1 suppleant Kenneth Kristensen, Kovangen 210C, genopstillede ikke som 1. suppleant. Bestyrelsen foreslog Lone Borgstrøm, Kovangen 616. Lone Borgstrøm blev valgt uden modkandidat for 2 år som 1. suppleant. 6.d. Valg af 1 revisor Ulf Søgaard Maglegårdsvej 205 genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Bjarni Øvlisen, K617. Bjarni Øvlisen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 7. Eventuelt Hans Jørgen Jensen, Kovangen buslinjer nedlægges heriblandt vores minibuslinje. Bestyrelsen bør tage kontakt til kommunen. Bestyrelsen vil følge busudviklingen nøje. EM konstaterede at generalforsamlingens dagsorden var udtømt. EM takkede forsamlingen for god ro og orden og en vel gennemført generalforsamling og gav ordet tilbage til AH. Klokken er nu 22:04 og vi har næsten på klokkeslæt afviklet foreningens 40. ordinære generalforsamling helt efter tidsplanen, stor tak for det, sagde AH. AH fortsatte, også en stor tak til aftenens dirigent advokat Erik Matthiesen Advodan Helsingør, som med sin imødekommenhed, dygtighed og retfærdighed har styret os alle igennem en udbytterig og rummelig generalforsamling, tak Erik. AH benyttede herefter lejligheden til at huske forsamlingen på bestyrelsens næste TEMA- ARRANGEMENT under overskriften Arv og testamente. Arrangementet finder sted onsdag den 23. april her i Restaurant Fredensborghusenes lokaliteter kl 19:30. Aftenens indlæg ved Advodan Helsingør. Bestyrelsen vil snarest udsende invitation til alle grundejere. Også den afgående revisor Ulf Søgaard, Maglegårdsvej 205, fik en varm personlig tak fra AH for sit store arbejde som foreningens interne revisor siden generalforsamlingen i marts Afslutningsvist takkede AH forsamlingen for en god aften med et flot fremmøde. Referatoriginal foreligger godkendt og underskrevet af dirigent og de 2 referenter den 14. april

12 Referatet godkendt af dirigent og de 2 referenter Dirigent advokat Erik Matthiesen, Advodan Helsingør. Referent Erik Løye-Philipsen. Referent Inger Axholm Grundejerforeningen Fredensborg Søpark, referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014, 12 sider 12

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Generalforsamlingsreferat 2013

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Generalforsamlingsreferat 2013 Generalforsamlingsreferat 2013 Referat af Grundejerforeningen Fredensborg Søparks 39. ordinære generalforsamling afholdt den 20. marts 2013 i Restaurant Fredensborghusene. Anders Helner introducerede dette

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere