Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fredensborg Søpark"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Onsdag den 26. marts 2014 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 40. ordinære generalforsamling i Restaurant Fredensborghusenes selskabslokale. Efter den traditionsrige og velbesøgte forudgående generalforsamlingsmiddag åbnede formanden Anders Helner (AH) kl. 19:30 den ordinære generalforsamling, bød forsamlingen officielt velkommen og påbegyndte dagsordenen. AH henviste til den udsendte dagsorden og påpegede, at bestyrelsen som noget helt nyt havde forsynet dagsordenens forskellige dagsordenpunkter med et vejledende tidsforbrug. AH understregede at dette på ingen måde af forsamlingen skulle opfattes som et forsøg på at begrænse forsamlingens muligheder for at komme til orde men alene var ment som et tiltag, der i bedste fald kunne resultere i at generalforsamlingen sluttede inden kl. 22. Herefter gav AH ordet til grundejer Claus Parkhøi, Maglegårdsvej 435, som sammen med bestyrelsens 2. suppleant Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123, gennem de sidste 6 måneder havde arbejdet med udviklingen af foreningens 3. generation hjemmeside. Foreningens helt nyudviklede hjemmeside blev præsenteret. Claus Parkhøis store professionelle tekniske viden på området og Verner Thomsens omfattende fotomateriale optaget siden 2012 lå til grund for den nye hjemmeside. Hjemmesidearbejdet høstede stor ros og anerkendelse fra både AH og forsamlingen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog AH advokat Erik Matthiesen (EM) fra Advodan Helsingør som generalforsamlingens dirigent. Efter at AH have sikret sig, at der fra forsamlingen ikke var alternative forslag til dirigent, blev EM valgt. EM konstaterede at generalforsamling var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes 8. Fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter var 79. Generalforsamlingens referenter, bestyrelsesmedlem Erik Løye-Philipsen og bestyrelsesmedlem Inger Axholm. Som stemmetællere blev Jan Larsen, Kovangen 204, og Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501, valgt. Herefter oplyste EM, at bestyrelsen under dagsordenpunkt 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag, havde 3 forslag til behandling. Ud af bestyrelsens 3 forslag omhandlede det ene forslag vedtægtsforhold. For vedtægtsforhold gælder særlige afstemningsregler i henhold til vedtægternes 10 stk. 3. Antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter ved denne generalforsamling opfyldte ikke vedtægternes 10 stk. 3. 1

2 Derfor kunne der på generalforsamlingen ikke træffes endelig beslutning om vedtægtsændring. EM understregede at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 9 efterfølgende måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som eneste dagsordenpunkt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år AH indledte bestyrelsens mundtlige beretning med at henvise til den skriftlige beretning, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Foreningens medlemmer havde således i god tid inden generalforsamlingen haft mulighed for at sætte sig ind i beretningen og forberede eventuelle kommentarer og spørgsmål. I AH s mundtlig beretning koncentrerede AH sig om 3 væsentlige overordnede forhold. Den officielle igangsætning af foreningens grønne vision, den kommunale asfaltering af stam- og stikveje og områdets stisystemer og udbygningen af bestyrelsens samarbejde med eksisterende og nye samarbejdspartnere. Også foreningens skovmandsordning fik mange rosende ord med på vejen. Både Den Grønne Visions omfattende naturgenopretningsopgaver og de 2 store storme, Bodil og Allan, havde givet skovmændene sved på panden i 2013 og fortsat ind i AH citerede den skriftlige beretnings afsnit 2013 overordnet set side 2 således: Et forsigtigt men kvalificeret skøn over forbrugte frivillige timer i marken i 2013 ligger på omkring 660 timer. Skulle timeantallet gøres op i økonomi med f. eks. en timelønsfaktor på kr. 250,00 vil den anslåede værdi af den frivillige arbejdsindsats andrage kr Med i timelønsopgørelsen er IKKE medregnet bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde og Aktivitets- og familieudvalgets mange omfattende beboerarrangementer. AH påpegede i sin afslutning at ikke alt var lutter idyl. Særligt to forhold synes at udvikle sig i en helt forkert retning. Affaldssvineri og den manglende respekt for Fredensborg Søparks lokalplan F27. Affaldssvineri. Affald, svineri og hundeefterladenskaber havde over de sidste par år udviklet sig til et voldsomt stigende problem, som AH opfordrede alle til at tage medansvar for. Det mildes talt flyder med gamle cykler, husholdningsaffald, haveaffald, glasflasker, dåser og hundeefterladenskaber. Hundeefterladenskaberne både direkte i naturen og indpakket i små sorte plastposer. Affaldsproblemet har nu et sådan omfang, at bestyrelsen fra 2014 har set sig nødsaget til at budgetterer med kr alene til denne opgave, fortsatte AH. AH opfordrede alle til at have opmærksomheden rettet mod dette stigende problem. Helt uforståeligt er det, at hundeefterladenskaber fortsat indpakkes i sorte plastposer og efterfølgende efterlades på plænerne, i det høje græs og i buske og småtræer, fortsatte AH. Dette plasticpose svineri må og skal høre op nu. Lokalplan F27. Fredensborg Søparks natur var oprindelig fra starten i 2011 det helt centrale omdrejningspunkt for skabelsen af en grøn vision. 2

3 Med en øget plejeplan og en storstilet genopretningsplan skulle Den Grønne Vision sikre, at Fredensborg Søpark også i fremtiden vil fremstå velbevaret og velplejet og som sådan repræsentere et af Danmarks smukkeste boligområder. Siden 2011 og i forlængelse af arkitekt Michael Sten Johnsens meget oplysende og tankevækkende indlæg på generalforsamlingen i 2012 om Søparkens kædehusbyggeri og arkitekten bag, Henrik Iversen, har det imidlertid vist sig, at vores arkitekttegnede huse og deres nænsomme placering i landskabet kan blive visionens største udfordring. Alt imedens der fra bestyrelsens side i tæt samarbejde med dygtige og kompetente rådgivere og samarbejdspartnere bruges rigtig mange kræfter og penge på at pleje og genoprette naturen, overtrædes lokalplanen i stigende omfang på de enkelte parceller. Huse renoveres, dør- og vinduespartier udskiftes, tilbygninger opføres og carporte og udhuse ombygges desværre i et stigende omfang helt i strid med den lokalplan, som jo netop skal sikre at Søparkens menneskabte værdier bevares i tråd med fredningsbestemmelserne og områdets naturmæssige herlighedsværdi. AH opfordrede alle til at være opmærksom på dette tiltagende problem. Et problem som meget vel fremover kan tage til i takt med den løbende husrenovering og som på sigt kan ødelægge hele Fredensborg Søpark og områdets mulighed for ar realisere Den Grønne Vision. Bestyrelsen vil fra og med 2014 overveje, hvilke skridt der sammen med grundejerne kan tages for at forhindre denne kedelige udvikling. Forsamlingens kommentarer og spørgsmål til beretningen: Birgitte Garde, Kovangen 129B. Parkeringsregler på stikveje? I henhold til lokalplan F27 er parkering kun lovlig i parkeringsbåsene på stikvejene og den offentlige parkeringsplads for enden af Kovangsområdets stamvej. Alle andre steder inkl. vendepladserne er parkering ikke tilladt. Kurt Jensen, Kovangen 632. Lokalplan F27s farvekoder bliver ikke overholdt af alle, hvad gør bestyrelsen ved problemet? Bestyrelsen henstiller til overholdelse og henviser til lokalplanens påbud om farver og beskrivelse af lovlige farvekoder. Derudover henviser bestyrelsen til de lovlige farvekoder tydeligt beskrevet på foreningens hjemmeside. Emnet vil, som nævnt i min mundtlige beretning, blive opprioriteret i det kommende år. En øget renoveringsaktivitet af husene pågår i denne tid og bestyrelsen vil derfor rette en forstærket opmærksomhed på problemet. Alle grundejere må involveres i opgaven at overholde lokalplanens påbud og anvisninger. Susanne Holst, Kovangen 201. Gør bestyrelsen opmærksom på, at problemet med græsarealet foran Kovangen 201 stadig er uløst efter flere år. Bestyrelsen erkender til fulde dette problem. 3

4 Problemet er ganske stort. Bestyrelsen erkendte allerede i 2013 problemets omfang og besluttede dengang at involvere Kommunen. I løbet af foråret skal bestyrelsen til møde med kommunen om dette problem og andre lignende problemer omkring vores søer, vandhuller, vådområder og lavtliggende fællesområder. Bestyrelsen vil i samarbejde med Fredensborg kommunes miljøafdeling arbejde for en samlet løsning af disse problemer. Problemet ved jeres parcel har allerhøjeste prioritering her i EM kunne afslutte dagsordenpunktet med at konstatere, at spørgsmål til beretningen var udtømt og at forsamlingen kunne tage såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til efterretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse Kasserer Laust Sønderkær (LS) gennemgik årsregnskabet, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. LS noterede sig med stor tilfredshed, at stort set alle medlemmer havde indbetalt medlemsbidrag rettidigt. Der var kun udsendt 2 rykkere. Ingen medlemmer var p.t. i restance. Jørgen Christensen, Kovangen 336 Hensættelser på kr til oprensning af områdets søer langt fra er nok, fordi alt oprenset skal i deponi hvilket koster rigtig mange penge. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke et realistisk overblik over hvad de faktiske omkostninger til søoprensninger vil beløbe sig til. Bestyrelsen er i dialog med kommunens miljøfolk og skal her i 2014 sammen med miljøafdelingen bese søer og vådområder med vedligeholdelse for øje. Indtil denne gennemgang og vedligeholdelsesvurdering er gennemført, vil bestyrelsen fortsat hensætte beløb i den størrelsesorden, vi kender i dag. Herefter kunne EM konstatere at forsamlingen godkendte det reviderede regnskab. 4. Forslag fra medlemmerne EM kunne oplyse, at der ikke var indsendt forslag fra medlemskredsen. 5. Forslag fra bestyrelsen Som oplæg til bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2014 dagsordenpunkt 5.1 gennemgik LS budgettet for Bestyrelsen oplæg til budget for 2014 var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. I forlængelse af LS s budgetgennemgang henviste AH til sin mundtlige beretnings omtale af affaldsproblemerne i Søparken. AH appellerer endnu engang til medlemmerne om selv at være opmærksomme på problemet og rydde op. AH fortsatte det er således ikke længere muligt for bestyrelsesmedlemmerne frivilligt at påtage sig opgaven at indsamle affald m.m. Det er heller ikke rimeligt og ingen kan forvente at oprydning og indsamling af diverse efterladenskaber udføres som tidligere år frivilligt af bestyrelsesmedlemmer. I budgettet for 2014 er der afsat kr øremærket denne affaldsoprydning. Skulle det helt mod forventning vise sig at problemet fortsat udvikler sig i den forkerte retning, må budgettet for 2015 antagelig forøges for at kunne rumme opsætning af affaldsstativer med dertil hørende tømningsordning og vedligeholdelse. Bestyrelsen vil løbende året igennem iagttage problemets omfang og omtale sagen i nyhedsbrevene. 4

5 5.1 Forslag til medlemsbidrag for 2014 Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2014 var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen foreslog for 2014 et årligt medlemsbidrag på kr Spørgsmål: Jan Nørskov, Maglegårdsvej 339. Tak for bestyrelsens store arbejde. Kontingentet er steget med 25 % siden 2011, hvornår stopper stigningerne? Hvad dækker advokatudgift? Mht. til advokatudgiften dækker beløbet flere forhold. 1) Bestyrelsen haft behov for advokatbistand i en sag i Æbleskoven, hvor en naboejendom til Æbleskoven i forbindelse med hussalg har fældet skov på et ca m 2 stort område og kun fjernet nogle stammer til brænde men i øvrigt efterladt området uden oprydning. Med advokatens hjælp og rådgivning blev sagen afslutte på et for begge parter tilfredsstillende resultat idet skadevolderen erkendte forholdet og betalte erstatning. 2) Bestyrelsen har modtaget advokatens hjælp og rådgivning i det forhold, hvor nogle af de øvrige naboer i skellet til Æbleskoven gennem længere tid har overskredet skellinjen uretmæssigt med tilbygninger, udhuse, beplantninger af forskellig art, henkastet affald og i mindre omfang skovning af træer med tilhørende arbejdsplads. 3) Bestyrelsen har konsulteret advokaten i den praktiske fortolkning af foreningens vedtægter primært hvad foreningens beboeraktiviteter og arrangementer angår. Det må således også fremover kunne forventes, at bestyrelsen i begrænset omfang vil have behov for at trække på professionel rådgivning fra foreningens advokat Advodan i Helsingør. Bestyrelsen vil også fremover anbefale en advokat som generalforsamlingers dirigent. Jan Nørgaard foreslog at man burde overveje at sælge Æbleskoven. Umiddelbart kunne det måske være én af flere fremtidsmuligheder. Der er dog en række forhold, som skal undersøges meget grundigt. Grundejerforeningen skal tænke sig meget grundigt om før man endelig beslutter, hvad der skal være fremtiden for Æbleskoven og hvad der i givet fald er lovligt og realistisk. Bestyrelsen har allerede i 2013, som en naturlig følge af de verserende sager med vores naboejendomme, besluttet snarest muligt at igangsætte de nødvendige forundersøgelser. De voldsomme efterårsstorme har også skadet Æbleskoven i et væsentlig omfang. Hvornår stopper stigningerne i medlemsbidraget? Grundejernes medlemsbidrag er ikke stort, når man tager i betragtning, at fællesarealernes mest vedligeholdelsestunge område, parkområderne, alene udgør 26 td. svarende til ca m2. Hertil kommer et betragteligt område med skov, buske og levende hegn og vådområde. 5

6 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark hører til én af kommunens største grundejerforeninger arealmæssigt set. Den største enkeltpost i vedligeholdelsesbudgettet er pleje af park- og engområder. I 2010 indgik den daværende bestyrelse en 3-årig kontrakt med gartner- og anlægsvirksomheden Den Grønne Gren. Denne kontrakt udløb ultimo En ny kontrakt med en samarbejdspartner skal forhandles på plads i løbet af sommeren På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvad det vil komme til at betyde for vedligeholdelsesbudgettet i den næste 3-årige periode fra 2015 til og med Denne usikkerhed kan i et vist omfang komme til at påvirke medlemsbidraget i denne nye 3-årige periode. Efterårsstorme er det fænomen grundejerforeningen må vende sig til at leve med. De globale klimaændringer vil med stor sandsynlighed forudsætte, at vi fremover må overveje at hensætte økonomiske midler til opretning og udbedring af stormskader på fællesarealerne. Alene i 2013 er anvendt et beløb i størrelsesordenen kr på stormskadeudbedringer. Med et dette beløb er ikke medtaget stormskader i Æbleskoven som, hvis de skulle udbedres nu, ville andrage ca. kr Det står dog allerede nu klart, at det fortsatte arbejde med Den grønne Vision og større hensættelser til vedligeholdelse af søer og vådområder antagelig vil forudsætte, at bestyrelsen får generalforsamlingens tilladelse på generalforsamlingen i 2016 til at anvende af formuen. Men når disse forbehold er taget i betragtning, tyder alt på at medlemsbidraget i de kommende år antagelig har fundet et naturligt niveau. Helmer Knuth, Maglegårdsvej 623. Foreslog genopsætning af bom for enden af Maglegårdsvej områdets stamvej for at forhindre udefrakommende at køre/cykle ned til søen, hvor han har konstateret hærværk på diverse genstande. Bestyrelsen har siden slutningen af 2012 været opmærksom på problemet. Vi er i løbende kontakt med Fredensborg forsyning om både bommen og skrænten/adgangsvejens vedligeholdelse. Herefter bragte EM bestyrelsens forslag til et årligt medlemsbidrag for 2014 på kr til afstemning. Én stemte imod, resten af forsamlingen stemte for forhøjelsen. Bestyrelsens forslag blev således godkendt. 5.2 Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. EM konstaterede igen med henvisning til vedtægternes 10 afsnit 3, at en ændring af vedtægterne ville forudsætte, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer afgav stemme. Foreningen tæller i alt 303 stemmeberettigede medlemmer. Heraf var 79 inkl. fuldmagter tilstede. Derfor kunne der kun afholdes en indledende afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 6

7 Dirigenten foreslog, at specificerede dele af de foreslåede ændringer udgik, da vedtægter og ordensregler altid skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området. AH gennemgik de paragraffer bestyrelsen stiller ændringsforslag til. EM havde nogle sproglige rettelser til enkelte paragraffer. Disse rettelser blev dikteret til forsamlingen. Indlæg fra deltagere i salen. Jørgen Christensen (JC), Kovangen 336. JC var helt uenig med bestyrelsen i behovet for vedtægtsændringer. At godkende bestyrelsens forslag til tekstændring under 3 vil i værste fald kunne resultere i en ladeport af omkostninger til alle mulige sociale formål som intet har med foreningens egentlige opgave at gøre, vedligeholdelse af de grønne områder. JC betegnede denne tekstmæssige vedtægtsformulering som helt uforsvarlig. JC opfordrede AH til at trække bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer tilbage her på generalforsamlingen. Bestyrelsen delte ikke JC s bekymring. Bestyrelsen ønskede på ingen måde at skabe mulighed for misbrug af foreningens økonomiske midler. I henhold til vedtægternes 8 skal budgettet som sådan ikke goldkendes på den ordinære generalforsamling, men det skal bestyrelsers forslag til medlemsbidrag. Medlemsbidraget udspringer af de budgetterede omkostninger, hvorfor en generalforsamling til enhver tid kan afvise en bestyrelses forslag til medlemsbidrag hvis en generalforsamling finder de budgetterede omkostninger for omfattende. Det vil i praksis betyde, at generalforsamlingen altid har mulighed for at kunne følge omkostningsudviklingen nøje og i sidste ende ved fastsættelse af medlemsbidraget sikre sig afgørende indflydelse på omkostningsbudgettet. På JC s anmodning om at bestyrelsen skulle trække sit forslag tilbage, måtte AH på bestyrelsens vegne helt afvise dette forslag. Bestyrelsen står naturligvis bag det fremsatte forslag, understregede AH. JC var helt uenig med bestyrelsen og anmodede efterfølgende EM om lov til at læse et personligt ændringsforslag op for forsamlingen. EM kommenterede JC s ændringsforslag: I henhold til vedtægternes kan generalforsamlingen KUN behandle forslag som er indsendt skriftligt rettidigt. Forsamlingen kan således desværre ikke tage stilling til JC s ændringsforslag på denne generalforsamling. Når vedtægterne ikke giver mulighed for at behandle forslag som fremsættes under selve generalforsamlingen skyldes det hensynet til de medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen og som har tillid til at generalforsamlingen kun behandler de med indkaldelsen varslede og udsendte skriftlige forslag. Bestyrelsen har med referenternes accept efterfølgende besluttet at vedlægge JC s personlige forslag som et bilag til referatet, bilag 1, desuagtet at forslaget ikke kunne behandles på lovlig vis. AH s svar 2 til JC: 7

8 Da jeg i bestyrelsens mundtlige beretningen fremhævede de sociale aktiviteter, nævnte jeg skovmandsordningen som et fremragende eksempel på et af foreningens stærkeste sociale aktiviteter, hvor nytteværdien for foreningen bedst kommer til udtryk. Skovmandsordningen er i bund og grund et godt socialt netværk baseret på den tanke, at det frivillige arbejde skal komme foreningen og dermed fællesskabet til glæde og gavn på bedste måde i særdeleshed økonomisk. Medlemmerne af Skovmandsordningen udfører et stort og nyttigt arbejde. De afholder selv udgifterne til deres påkrævede sikkerhedsudstyr og redskaber/værktøj og de sparer foreningen for meget store udgifter til skovmænd udefra, og aflønningen er pejsebrænde for arbejde. Bestyrelsen påtænker ikke på nogen måde at åbne en ladeport med deraf følgende himmelflugt for sociale udgifter. Omkostningerne til de sociale aktiviteter og arrangementer vil altid være afstemt i forhold til medlemmernes lyst til og interesse for at deltage. De reelle udgifter til sociale aktiviteter og arrangementer vil som nu også fremover udgøre en meget begrænset del af foreningens samlede driftsbudget. Peter Vagn Jensen, Kovangen 307 Var meget tilfreds med bestyrelsens store arbejdsindsats. Men, forstod ikke ændringsforslaget af vedtægtsteksten i 1, andet afsnit. Med bestyrelsens ændringsforslag nedprioriterer man bestyrelsens hovedopgave, vedligeholdelse af de grønne områder. Når man i forslaget benytter teksten herunder at vedligeholde de grønne områder er det helt forkert. Man nedprioriterer bestyrelsens vigtigste opgave, den går ikke. Bestyrelsen opfatter det bestemt ikke som en nedprioritering. At varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggende herunder at vedligeholde de grønne områder i overensstemmelse med lokalplanen er blot en understregning af hvor tungtvejende netop denne opgave er. Der er flere andre opgaver bestyrelsen også kunne have henvis til under herunder. Det gør bestyrelsen bevidst ikke. Bestyrelsen ønsker at understrege områdevedligeholdelsen fordi den grønne vedligeholdelse er så omfattende og vigtig, som tilfældet er. Allan Djørup, Kovangen 314 Er lejere også medlemmer af foreningen. EM s svar: Nej. Det er kun grundejere som kan være medlem af grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Helmer Knuth, Maglegårdsvej 623. Bestyrelsen står til ansvar for GF. Bestyrelsen gør et utroligt stort og godt arbejde. Hvad hvis man sagde, at bestyrelsen har et max. beløb til sociale aktiviteter? Jørgen Christensen, Kovangen 336. Jeg synes også, at bestyrelsen gør et godt og stort arbejde. Der er bare ingen grund til at ændre vedtægterne. Ingen brokker sig jo over de sociale aktiviteter. Det har tidligere været bragt på tale, hvorvidt bestyrelsen inden for vedtægternes rammer lovligt kunne afholde medlemsarrangementer, hvis omkostninger dækkes af driftsbudgettet. 8

9 Medlemsarrangementer i den størrelsesorden vi oplever i disse år har bestyrelsen ment var vedtægtsmæssigt lovligt og dermed fuldt forsvarligt. Men, intet skal være uafklaret. Derfor bad bestyrelsen i 2013 advokat Erik Matthiesen om at vurdere forholdet. Henvendelsen resulterede i en klar tilkendegivelse fra advokatens side. Arrangementerne er i overensstemmelse med vedtægternes 3 så længe aktiviteter og arrangementer henvender sig til et meget bredt udsnit af medlemskredsen og således dækker en væsentlig del af medlemskredsens interesser og behov.. Når bestyrelsen så efterfølgende anbefaler at vedtægternes tekst i 3 ændres og dermed tydeliggør, at sociale aktiviteter kan afholdes på de ovenfor anførte premisser, skyldes det udelukkende ønsket om at imødegå fremtidige evt. misforståelser eller tvivlsspørgsmål. Eivind Christiansen (EC), Kovangen 416. Jeg er meget glad for bestyrelsens store arbejde. Vi har fået en god orientering af dirigenten. Bestyrelsens ønsker om sociale aktiviteter kan godt lade sig gøre inden for de nuværende vedtægter. De foreslåede ændringer er unødvendige. Ændringerne skulle have været udsendt sammen med indkaldelsen. Jeg vil gerne have 2 forklaret nærmere. EM: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i fælles anliggender. Det er også sådan, at bestyrelsen kan foreslå hvad den vil og ønsker. Medlemmerne kan efterfølgende forkaste bestyrelsens forslag og dermed begrænse bestyrelsens ønskede arrangementer og aktiviteter. Men juridisk set skal bidrag til foreningens arrangementer og aktiviteter godkendes hvert år som et naturligt grundlag for fastsættelse af medlemsbidraget. Fastsættelse af medlemsbidraget indgår som et selvstændigt dagsordenpunkt i generalforsamlingen. Et dagsordenpunkt der på generalforsamlinger skal bringes til afstemning. AH supplerede: De foreslåede vedtægtsændringer var blevet udsendt sammen med indkaldelsen sammen med bestyrelsen 2 andre skriftlige forslag. Eivind Christiansen (EC), Kovangen 416. EC gav udtryk for sin skuffelse over at forslag til vedtægtsændringer ikke var blevet forberedt bedre end tilfældet var. Forslaget bærer præg af manglende forklaringer, manglende motivering og er i det hele taget helt utilstrækkeligt i det omfang, man som bestyrelse overhovedet vil arbejde med vedtægtsændringer. Det der i denne sammenhæng ville have været brug for, var en gennemgribende opdatering af hele foreningens vedtægter. Jeg stiller mig i øvrigt gerne til rådighed for bestyrelsen med råd og vejledning i det omfang en sådan opgave af bestyrelsen ønskes iværksat. I bestyrelsens forslag forekommer betegnelsen intern revisor. Hvorfor det? Denne betegnelse fremgår ingen andre steder i vedtægterne. I øvrigt kunne EC finde andre forhold omkring revisionsarbejdet og registrering af bilag som burde ses efter og strammes op. EC afsluttede sine kommentarer med at give klart udtryk for, at de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer forekom dårligt planlagt og utilstrækkeligt gennemtænkt og derfor var helt unødvendige. Poul Juul, Kovangen 532. Fejringen af Skt. Hans var tidligere på lavt niveau. Men i de seneste 3 år har fællesskabet udviklet sig meget fra minimalistisk til en social aktiv forening. Nu skriver vi ind i vedtægterne, hvad foreningen har udviklet sig til. Jeg kan tilslutte mig de foreslåede vedtægtsændringer. 9

10 Debatten om bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer var udtømt og EM bad forsamlingen om en tilkendegivende/vejledende afstemning. For bestyrelsens forslag 55, imod 11. EM konstaterede at der var et bekvemt flertal for bestyrelsens forslag. Den endelige afstemning skal afholdes på en ekstraordinær generalforsamling som EM opfordrede bestyrelsen til at indkalde til i henhold til vedtægternes 10, afsnit 3. EM gjorde opmærksom på at vedtægtsændringerne, i det omfang de bliver godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, efterfølgende skal godkendes af Fredensborg Kommunes byråd. 5.3 Foreningens ordensregler. Bestyrelsens forslag til revision af foreningens ordensregler var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. EM gav AH ordet. AH motiverede bestyrelsens forlag til en omfattende revision af foreningens ordensregler. De reviderede ordensregler vedlægges referatet som bilag 2. Poul Juul, Kovangen 532. Tak til bestyrelsen for udarbejdelse og forelæggelse af et ordensreglement. Jeg kan være i tvivl om, hvad der præcist er fællesarealer? Ordensreglerne gælder alle de grønne områder. Der må eksempelvis ikke køres eller parkeres på de grønne områder. Dog kan man med særlig tilladelse fra bestyrelsen køre og parkere for af- og pålæsning i henhold til ordensreglementets side 2 nederst under overskriften Begrænsninger. Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501: Glæder sig over, at der må støjes ud over de fastsatte tidspunkter den sidste og første weekend i hhv. oktober og april. Så må man håbe det ikke er regnvejr. Kan benyttelse af havemaskiner udvides til kl. 15 om lørdagen? EM s svar: Af hensyn til de medlemmer som ikke deltager i generalforsamlingen kan vi kun tage stilling til de af bestyrelsen foreslåede ændringer/tilføjelser til ordensreglementet. Et sådan forslag om en yderligere lempelse af reglerne for anvendelse af støjende maskiner må fremsættes som et skriftligt forslag op til en generalforsamling. Herefter bragte EM bestyrelsens forslag til ordensreglementet til afstemning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. 6b. Valg til bestyrelsen Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110, var på valg, modtog genvalg. Erik Løye-Philipsen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 10

11 Lone Borgstrøm, K616, var på valg men genopstillede ikke som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Kenneth Kristensen, Kovangen 210C. Kenneth Kristensen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 6c. Valg af 1 suppleant Kenneth Kristensen, Kovangen 210C, genopstillede ikke som 1. suppleant. Bestyrelsen foreslog Lone Borgstrøm, Kovangen 616. Lone Borgstrøm blev valgt uden modkandidat for 2 år som 1. suppleant. 6.d. Valg af 1 revisor Ulf Søgaard Maglegårdsvej 205 genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Bjarni Øvlisen, K617. Bjarni Øvlisen blev valgt uden modkandidat for 2 år. 7. Eventuelt Hans Jørgen Jensen, Kovangen buslinjer nedlægges heriblandt vores minibuslinje. Bestyrelsen bør tage kontakt til kommunen. Bestyrelsen vil følge busudviklingen nøje. EM konstaterede at generalforsamlingens dagsorden var udtømt. EM takkede forsamlingen for god ro og orden og en vel gennemført generalforsamling og gav ordet tilbage til AH. Klokken er nu 22:04 og vi har næsten på klokkeslæt afviklet foreningens 40. ordinære generalforsamling helt efter tidsplanen, stor tak for det, sagde AH. AH fortsatte, også en stor tak til aftenens dirigent advokat Erik Matthiesen Advodan Helsingør, som med sin imødekommenhed, dygtighed og retfærdighed har styret os alle igennem en udbytterig og rummelig generalforsamling, tak Erik. AH benyttede herefter lejligheden til at huske forsamlingen på bestyrelsens næste TEMA- ARRANGEMENT under overskriften Arv og testamente. Arrangementet finder sted onsdag den 23. april her i Restaurant Fredensborghusenes lokaliteter kl 19:30. Aftenens indlæg ved Advodan Helsingør. Bestyrelsen vil snarest udsende invitation til alle grundejere. Også den afgående revisor Ulf Søgaard, Maglegårdsvej 205, fik en varm personlig tak fra AH for sit store arbejde som foreningens interne revisor siden generalforsamlingen i marts Afslutningsvist takkede AH forsamlingen for en god aften med et flot fremmøde. Referatoriginal foreligger godkendt og underskrevet af dirigent og de 2 referenter den 14. april

12 Referatet godkendt af dirigent og de 2 referenter Dirigent advokat Erik Matthiesen, Advodan Helsingør. Referent Erik Løye-Philipsen. Referent Inger Axholm Grundejerforeningen Fredensborg Søpark, referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014, 12 sider 12

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere