PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL"

Transkript

1 PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

2 INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN Baggrund og lovgrundlag Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2014 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Marianne la Cour Sonne, direktør REDAKTION & PRODUKTION Claus P.B. Hansen, administrator David Erichsen, kommunikationschef Gitte Brückner, specialkonsulent Hanne Bech, chefkonsulent Iben Hollænder Schmidt, studentermedhjælp Mette Thorsen, projektleder UC Effektivisering FOTOGRAF Carsten Lundager Foto er fra professionshøjskolernes to fælles oplysningskampagner i 2014 for hhv. ny læreruddannelse og ny pædagoguddannelse. 2 SEKTORENS UDDANNELSER Uddannelserne Forsknings - og udviklingsaktiviteter og videnbasering af uddannelserne International mobilitet 19 3 SEKTORENS DIMENSIONERING, SØGNING, OPTAG OG DIMITTENDER Dimensionering Søgning og optag Dimittender 26 4 SAMARBEJDE I SEKTOREN Effektivisering af administration Partnerskabsaftaler 30 5 SEKTORENS ØKONOMI Omsætning Omkostninger Resultat 37 KILDER 38 LAYOUT Nylin Grafik TRYK Lasertryk 3

3 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 Professionshøjskolernes overordnede samfundsopgave er skal deltage i forskning, og på længere sigt skal 50 pct. af et andet eksempel, hvor professionshøjskolerne har læreruddannelsen, men størstedelen af faldet skyldes, at uddanne til centrale professioner og erhverv, og deri- sektorens undervisere ifølge sektorens målsætning have en formuleret fælles mål inden for kvalitet i uddannelserne, at en række af sektorens uddannelser er dimensioneret gennem bidrage til udvikling, vækst og velstand med viden ph.d-grad. sammenhæng og samarbejde, social mobilitet, forsknings- og derfor har et loft over, hvor mange der kan optages. og uddannelse. Vi skal som sektor bidrage med forsk- og udviklingsbasering og kapacitetsopbygning. nings- og udviklingsaktiviteter inden for de professioner, vi De ambitioner rækker omfanget af de nuværende bevillin- De tre største videregående uddannelser i Danmark uddanner til, og dermed til en værdiskabende sammen- ger ikke til, og derfor er det også en af professionshøjsko- Derudover har professionshøjskolerne som sektor i 2014 er pædagog -, lærer - og sygeplejerskeuddannelsen. hæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse samt ny lernes mærkesager at få en højere og permanent bevilling indgået to partnerskabsaftaler med ministerier, Danmarks Derudover står professionshøjskolerne for: viden, som medvirker til at løse de aktuelle samfundsmæs- til udviklings- og forskningsaktiviteter. Ifølge nøgletallene for Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forskningscen- sige udfordringer modtager professionshøjskolerne beskedne 3 pct. af ter for Velfærd (SFI). Den ene skal bidrage til realisering af at optage 32 pct. af de studerende på de videre- det samlede forskningsbudget til uddannelsesinstitutioner, folkeskolereformen med fokus på de r, som profes- gående uddannelser Professionshøjskolerne fik med lovændringen i december mens vi uddanner 38 pct. af dimittenderne på de videregå- sionshøjskolerne har en særlig ekspertise indenfor. at uddanne 38 pct. af dimittenderne på de videre den formelle ret og pligt til at udføre forsknings- og ende uddannelser. Den anden handler om at styrke samarbejdet om udvikling gående uddannelser udviklingsaktiviteter. Det er positivt for samfundet, da vejen af de socialfaglige uddannelser og pædagoguddannelsen at modtage 30 pct. af statens midler til offentlige dermed er banet for, at professionshøjskolerne med afsæt Et afgørende element i forhold til at øge uddannelsernes og sikre borgerne sociale indsatser af høj kvalitet. videregående uddannelser i deres mangeårige tætte samarbejde og partnerskaber videnbasering er, at indsatsen sker sammenhængende i med både offentlige og private aftagere kan skabe og levere sektoren. Derfor fremlagde professionshøjskolerne i 2014 I denne publikation præsenteres fakta om og nøgletal for anvendelsesorienteret forskning på r, der ellers ikke deres første samlede videnregnskab med afsæt i en fælles professionshøjskolesektoren, som sektoren ser ud Publikationen er udarbejdet af sekretariatet for er forskningsmæssigt prioriterede. Det kommer til at spille ramme for performance på forsknings- og udviklingsom- i Når der i publikationen bruges betegnelsen, Danske Professionshøjskoler i efteråret en central rolle i den nødvendige fornyelse og innovation i de rådet. En del af dette videnregnskab præsenteres i denne professionshøjskolerne, er det hele sektoren inklusive Redaktionen er afsluttet den 5. december store erhverv og professioner, som sektoren uddanner til. publikation i afsnittet om forsknings- og udviklingsaktiviteter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der henvises til. og videnbasering af uddannelser. For at professionshøjskolerne kan løfte den afgørende Af tallene i denne publikation kan man se, at mange unge God fornøjelse! samfundsopgave, det er at udbyde uddannelser og skabe I det hele taget er det en kendetegnende styrke for profes- fortsat vælger professionshøjskolernes uddannelser. de bedst mulige rammer for mange tusinde studerende, sionshøjskolerne, at vi samarbejder på sektorniveau om I 2014 var der en samlet stigning på 6 pct. i ansøgere med skal undervisningen baseres på den nyeste teknologi og fælles sektorpolitiske mål. Det gælder eksempelvis UC 1. prioritet i forhold til Denne stigning afspejles ikke forskning. Formålet er at styrke videngrundlaget i uddan- effektiviseringsprojektet, hvor vi er i gang med at udvikle direkte i det samlede antal af optagne studerende, hvor nelserne, og i den praksis forskningen omhandler. Derfor fælles effektiviseringsløsninger inden for administration og der var et fald på 1,6 pct. i forhold til En lille del af Harald Mikkelsen skal uddannelsesmiljøerne være videnmiljøer, underviserne studieadministration. Udviklingskontrakterne for er dette fald kan tilskrives de skærpede krav til optagelse på Formand for Danske Professionshøjskoler 4 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I

4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN

5 1.1 BAGGRUND OG LOVGRUNDLAG Professionshøjskolerne blev etableret den 1. januar 2008 ved fusioner af de tidligere CVU er og enkeltstående MVUinstitutioner. Professionshøjskolerne udbyder og udvikler praksisnære videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på et internationalt fagligt niveau. Der er i Danmark syv professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der i denne publikation til sammen benævnes professionshøjskolerne. Se FIGUR 1. Ifølge loven er formålet med professionshøjskolerne at udbyde og udvikle videregående uddannelser og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forskningsog udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Derudover at styrke både kvalitet og kapacitet i de videregående uddannelser, da begge dele er en forudsætning for at kunne indfri regeringens uddannelsespolitiske vision med at udbyde praksisorienterede videregående uddannelser, så flere dimittender kan virke i og kvalificere praksis. Professionshøjskolerne skal derfor både fastholde og videreudvikle kvaliteten i de nuværende uddannelser samt udvikle nye. En professionshøjskole skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagr og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Derudover er det vigtigt, at dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser i sit dæknings, som kan være en region eller dele af en region. Derudover er det professionshøjskolernes opgave at uddanne kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som offentlige sektor inden for r som sundhed, pædagogik, det samfundsfaglige, det teknisk merkantile, samt medier og kommunikation. For eksempel ved at uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker og diplomingeniører. I december 2013 blev der truffet politisk beslutning om UCSj - Logo en ny arbejdsdeling mellem professionshøjskolerne og erhvervsakademierne om de videregående uddannelser. Erhvervsakademierne skal dække de teknisk/merkantile fagr, og professionshøjskolerne skal dække alle øvrige r og fortsætte med at udbyde og udvikle de teknisk/merkantile uddannelser, der allerede udbydes fra professionshøjskolerne. Med lovændringen i december 2013 fik professions højskoler og erhvervsakademier også formel ret og pligt til at udføre forskningsaktiviteter med udgangspunkt i institutionens uddannelsesudbud, som en integreret del af både erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes arbejdsopgaver og som videngrundlag for uddannelserne. Institutionernes rolle i forhold til at varetage praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, producere ny viden og bringe den i anvendelse i både den private og den offentlige sektor blev dermed konsolideret. Professionshøjskolerne skal med udgangspunkt i uddannelsesudbuddet varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklings aktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejds marked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund. Forskningsog udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod. University College SJÆLLAND University College FIGUR 1. Geografiske dækningsr for professionshøjskolerne. Enkelte professions højskoler udbyder også uddannelser i andre dækningsr. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og København har hele landet som dæknings. SJÆLLAND University College SJÆLLAND XDANMARKSMEDIE-OG JOURNALISTHØJSKOLE 8 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 9

6 1.2 DET VIDEREGÅENDE UDDANNELSESBILLEDE Professionshøjskolerne havde i 2013 i alt over studerende på grunduddannelser og ca ansatte. I 2014 optog institutionerne nye studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Hertil kommer studerende på Åben Uddannelse og korte kurser. TABEL 1 viser optag 2014 under Den Koordinerede Tilmelding fordelt på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. I tabellen anvendes de officielle tal fra Den Koordinerede Tilmelding, KOT pr. 30. juli. I KOT registreres antal tilbudte studiepladser. Dette tal er ikke identisk med tallet for studerende, som reelt starter på de pågældende uddannelser, da der efterfølgende sker forskydninger, når studiepladser skal accepteres og fyldes op gennem efteroptag. Det reelle tal er større. Herudover skal det særligt bemærkes, at flere uddannelser optager studerende på vinteroptag, som ikke er med taget i de officielle tal fra Den Koordinerede Tilmelding, KOT pr. 30. juli. Desuden sker der på ikke- dimensionerede uddannelser et vist optag, der fra 2012 ikke længere bliver registreret af KOT. Det fremgår, at de syv professionshøjskoler er blandt de 14 største videregående uddannelsesinstitutioner målt ud fra antallet af optagne studerende. Kun de to største universiteter, Københavns Universitet og Aarhus Universitet optog i 2014 flere studerende end den største professionshøjskole, VIA University College. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er placeret som nummer 23 og er dermed større end IT-Universitetet, som er det mindste universitet i Danmark. Et mere overordnet billede af sektorerne viser, at professionshøjskolesektoren i 2014 udgør 32 pct. af det samlede optag under Den Koordinerede Tilmelding. Sektoren er dermed den næststørste sektor for videregående uddannelser, som det fremgår af FIGUR 2. FIGUR 2. Professionshøjskolernes andel af det samlede optag under Den Koordinerede Tilmelding. Kilde: Den Kordinerede Tilmelding. 32% Professionshøjskoler 49% Universiteter 16% Erhvervsakademier 3% Andre institutioner TABEL 1. Optaget under Den Koordinerede Tilmelding i 2014 fordelt på uddannelsesinstitutioner. INSTITUTION OPTAG PR ANDEL AF SAMLEDE OPTAG 1. Københavns Universitet ,8% 2. Aarhus Universitet ,2% 3. VIA University College ,4% 4. Syddansk Universitet ,3% 5. Aalborg Universitet ,2% 6. Professionshøjskolen Metropol ,9% 7. University College Nordjylland ,6% 8. Copenhagen Business School Handelshøjskolen ,3% 9. Professionshøjskolen UCC ,7% 10. University College Sjælland ,7% 11. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ,2% 12. University College Lillebælt ,1% 13. Danmarks Tekniske Universitet ,1% 14. University College Syddanmark ,8% 15. Roskilde Universitet ,7% 16. Erhvervsakademi Århus ,6% 17. KEA Københavns Erhvervsakademi ,4% 18. Erhvervsakademiet Lillebælt ,1% 19. Erhvervsakademi Sjælland ,0% 20. Erhvervsakademi Dania ,7% 21. Erhvervsakademi Kolding 640 1,0% 22. Erhvervsakademi SydVest 613 1,0% 23. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 560 0,9% 24. Erhvervsakademi MidtVest 366 0,6% 25. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 327 0,5% 26. Aarhus Maskinmesterskole 288 0,4% 27. IT-Universitetet i København 256 0,4% 28. Pharmakon 217 0,3% 29. Arkitektskolen Aarhus 159 0,2% 30. Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 139 0,2% 31. Maskinmesterskolen København 126 0,2% 32. Fredericia Maskinmesterskole 99 0,2% 33. MARTEC 86 0,1% 34. Designskolen Kolding 72 0,1% 35. Den Frie Lærerskole 64 0,1% 36. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 34 0,1% Kilde: Den Koordinerede Tilmelding PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 11

7 2.1 UDDANNELSERNE 2 SEKTORENS UDDANNELSER Professionshøjskolerne udbyder tilsammen 65 forskellige professions - og erhvervsrettede videregående uddannelser på fuldtid, se TABEL 2 på næste side. Blandt disse 65 uddannelser er der 47 professionsbacheloruddannelser, hvoraf otte er overbygningsuddannelser, der kræver en bestået erhvervsakademiuddannelse. De resterende 18 er erhvervsakademiuddannelser. 26 uddannelser udbydes også på engelsk, og 10 uddannelser udbydes også som e-læring. Professionshøjskolernes uddannelser er af meget varierende størrelse, med årlige optag fra 10 til over studerende, som det fremgår af TABEL 2 på næste side. De største uddannelser er uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver og fysioterapeut. Tilsammen står disse fem uddannelser i 2014 for 68 pct. af optaget (KOT) på sektorens institutioner. Se også afsnit 3.2 om optag. Professionshøjskolerne står samlet for 32 pct. af optaget og 38 pct. af dimittenderne på det videregående uddannelses. 2 SEKTORENS UDDANNELSER 13

8 TABEL 2. Professionshøjskolernes udbud af grunduddannelser i Optag i 2014 er Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet. UDDANNELSE ANTAL AF UDBUDSSTEDER INDENFOR UC-SEKTOREN DIMEN SIONERING OPTAG 2013 INDEN- FOR UC-SEKTOREN PR. 1. OKTOBER OG 1. MARTS. UDBYDES PÅ ENGELSK DE PÆDAGOGISKE UDDANNELSER PB som lærer i folkeskolen 16 X PB ii diakoni og socialpædagogik 1 X 73 PB i kristendom, kultur og kommunikation 2 59 PB i natur- og kulturformidling 2 92 X PB i tekstile fag og formidling 2 X 71 PB som pædagog 27 X PB i dansk tegnsprog og tolkning 2 X 63 DE SUNDHEDSFAGLIGE UDDANNELSER PB som Bandagist 1 10 PB i biomedicinsk laboratorieanalyse 5 X 398 PB i ergoterapi 7 X 632 PB i fysioterapi 10 X PB i jordemoderskab 3 X 189 PB i ernæring og sundhed 4 X 631 X PB i laboratorie-, fødevare og procesteknologi (O) (Δ) 1 12 PB i i afspændingspædagogik og psykomotorik 2 X 139 PB i radiografi 3 X 200 PB i sygepleje 22 X DE SOCIAL- OG SAMFUNDSFAGLIGE UDDANNELSER Administrationsøkonom* 1 95 PB i offentlig administration PB som socialrådgive (x) DE TEKNISKE UDDANNELSER Automationsteknolog * 1 15 X Byggetekniker * ( ) 4 Optages på bygningskonstruktør PB som bygningskonstruktør (Δ) X Designteknolog * 2 X 559 X PB som Diplomingeniør (x) X PB som Eksportingeniør (x) 3 80 X Energiteknolog * 1 58 X Installatør VVS * 1 35 Installatør Stærkstrøm * 1 0 IT- teknolog * 1 42 X Kort- og landmålingstekniker * ( ) 4 Optages på bygningskonstruktør Laborant * 2 X 180 PB i design og business (O) (Δ) PB i katastrofe- og risikomanagement 1 X 70 PB i produktudvikling og teknisk integration (O) (Δ) 2 33 Procesteknolog * 1 48 Produktionsteknolog * 2 90 DE MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSFAGLIGE UDDANNELSER Datamatiker * X PB i fotojournalistik 1 16 PB i journalistik 1 X 251 PB i animation 1 X 53 X Multimediedesigner * X PB i grafisk fortælling 1 X 0 X PB i grafisk kommunikation 1 X 63 PB i kommunikation 2 X 102 PB i medie- og sonokommunikation 1 X 40 PB i medieproduktion og ledelse 1 X 60 PB i Multiplatform Storytelling & Production 1 X 30 X PB i softwareudvikling (O) (Δ) 1 24 X PB i TV- og medietilrettelæggelse 1 X 40 PB i visuel kommunikation 1 X 90 PB i webudvikling (O) (Δ) 1 26 X DE ØKONOMISK-MERKANTILE UDDANNELSER Bachelor of Value Chain Management X PB i e-konceptudvikling (O) (Δ) 1 56 X Financial Controller* 1 48 Finansøkonom * X PB i international Hospitality Management (o)(δ) 1 53 X Markedsføringsøkonom * X PB i eksport og teknologi (Δ) 1 34 X PB i erhvervssprog og IT-baseret markedskomm. (x) 1 X 56 PB i finans (Δ) PB i leisure management X PB i international handel og markedsføring (O) (Δ) X PB i sportsmanagement (O) (Δ) X Seviceøkonom * X (x) angiver, at uddannelsen også udbydes af andre institutioner med lange eller mellemlange uddannelser (O) angiver, at det er en overbygningsuddannelse, hvor der ikke optages gennem KOT (Δ) angiver, at uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som både udbydes på en profesisonshøjskole og et erhvervsakademi ( ) Optages på uddannelsen til bygningskonstruktør * Angiver, at uddannelsen er en erhversakademiuddannelse, som udbydes på en professionshøjskole Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet SEKTORENS UDDANNELSER 15

9 2.2 FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER OG VIDENBASERING AF UDDANNELSER I 2014 har Danske Professionshøjskoler prioriteret at følge op på sektorens forskningspolitiske strategi. Der er på flere punkter blevet gennemført eller iværksat et arbejde for at understøtte en sammenhængende indsats i sektoren med henblik på at øge kvaliteten i uddannelsernes videnbasering. Satsningen har tydeligt fokus på anvendelsesorienteret, praksisnær forskning og udvikling samt omsætning i uddannelserne. Sektorens opbygning af kapacitet inden for forskning og udvikling er en vigtig forudsætning for, at professionshøjskolerne kan udfylde deres rolle som uddannelsesinstitutioner, der står på en solid grund af højt kvalificeret viden. Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er fordelt på de fleste af de faglige r, sektoren uddanner til, og foregår i tæt samarbejde med praksis. Se et mindre udvalg af eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter på I 2014 fremlagde Danske Professionshøjskoler sektorens første videnregnskab, som præsenterer nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i Regnskabet skal imødekomme krav og forventninger i ministeriet og blandt professionshøjskolernes interessenter samt tjene til sektorens egen, interne videndeling og erfaringsudveksling. Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet er FoU Baseline -rapporten fra 2013, der blev igangsat for at udvikle en ramme for professionshøjskolesektorens performance på forsknings- og udviklingst (FoU). Rapporten rammesætter hvilke indikatorer, der kan arbejdes med, og den giver samtidig et bud på, hvordan denne udvikling bedst kan monitoreres (rapporten kan læses på www. uc-dk.dk). Projektet lægger vægt på at benytte og tilpasse allerede eksisterende registreringsrammer. Det vil sige, at data primært trækkes fra UC Viden, som er sektorens fælles videnregistreringssystem, og fra sektorens indrapportering til Danmarks Statistiks nationale forskningsstatistik. Ud over at levere data til sektorens videnregnskab er det UC Viden portalens primære formål at give aftagerne og andre adgang til professions- og erhvervsrettet viden, der adresserer samfundsrelevante udfordringer. Professionshøjskolerne skal kunne sætte en viden i spil, der kombinerer videnskabelig stringens og evidensbasering med et praksisnært, anvendelsesorienteret og innovativt sigte. Derfor skal den leve op til fælles, nationalt fastsatte kriterier. Med det formål er der udviklet en kvalitetsramme for de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der synliggøres i den nationale UC Viden portal. UC Videns kvalitetsramme er udformet på grundlag af velkendte akademiske kriterier, men også suppleret med de særlige krav, der må stilles til viden, som skal være direkte relevant, innovativ og kunne omsættes i en professionel hverdag. Se kvalitetsammen på Som det fremgår af tabellerne herunder, bidrager medarbejdere i sektoren til innovation og videnomsætning i form af f.eks. publiceringer og produkter til undervisningen. Publicering kan være i tidsskrifter eller på forlag, der er angivet på sektorens to anerkendte lister Styrelsen for Forskning og Innovations autoritetsliste og UC Videns liste. Da der er tale om en opbygningsfase på hele FoU-t, er der i tabellerne 3, 4, 5 og 6 på de følgende sider kun vist tal for 2013, hvor der fremadrettet vil være mulighed for at tilføje flere år, så en udvikling kan ses. TABEL 3. Antal publicerende medarbejdere og antal publikationer, der er udgivet i tidsskrifter eller på forlag, som står angivet på Styrelsen for Forskning- og Innovations autoritetsliste. Antal medarbejdere, der i 2013 har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Kilde: UC Viden/Videnregnskab Antal medarbejdere, der i 2013 har publiceret i tidsskrifter eller forlag på UC Videns anerkendte liste Antal lærebøger Antal medarbejdere, der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Antal artikler i tidsskrifter på autoritetslisten i 2013 Antal bidrag til bøger / antologier på autoritetslisten i 2013 Antal bøger/monografier på autoritetslisten i TABEL 4. Antal publicerende medarbejdere og antal publikationer, der er udgivet i tidsskrifter eller på forlag, som står angivet på UC Viden kvalitetsudvalgs liste over anerkendte tidsskrifter og forlag. Kilde: UC Viden/Videnregnskab Antal medarbejdere, der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter eller forlag på UC Videns anerkendte liste Antal artikler i tidsskrifter på UC Videns anerkendte liste i 2013 Bidrag til bøger / antologier på UC Videns anerkendte liste i 2013 Bøger/monografier på UC Videns anerkendte liste i TABEL 5. Antal lærebøger, undervisningsmateriale og bachelorprojekter, der er produceret i løbet af Kilde: UC Viden/Videnregnskab Undervisningsmateriale skriftlige produktioner med studerende på professionshøjskolerne som målgruppe Antal bachelorprojekter, hvis resultater er rekvireret af en ekstern samarbejdspartner SEKTORENS UDDANNELSER 17

10 2.3 INTERNATIONAL MOBILITET Der er behov for at arbejde videre med datakvaliteten skal understøtte og kvalificere professions højskolernes Internationalisering af uddannelse får øget fokus på studerende på udvekslingsophold udgjorde ca. 23 pct. i videnregnskabet, men med Videnregnskab 2013 har videnbehov, uddannelser og under visningsfelter. landsplan gennem regeringens internationaliseringsudspil af det samlede antal danske udvekslingsstuderende fra sektoren fået et grundlag for at sætte konkrete mål og Øget indsigt gennem globalt udsyn og på institutions- alle videregående uddannelser i vurdere udviklingen på FoU-t. Således indgår fire Som det fremgår af TABEL 6, var der i 2013 samlet set plan som en vigtig bestanddel af institutionernes stra- af videnregnskabets nøgletal som sektorfælles målepunk medarbejdere, der beskæftigede sig med FoU i tegi. Målet er dels at give de studerende internationale Som det fremgår af TABEL 8 og TABEL 9 på næste ter i alle professionsionshøjskolernes udviklingskontrakter, mindst 5 pct. af deres arbejdstid. Heraf havde 223 medar- kompetencer gennem udvekslingsaktiviteter, dels at side er antallet af studerende, der tager til Danmark på som er indgået med Uddannelses- og Forskningsmini- bejdere en ph.d-grad. Antal FoU-årsværk udtrykker en tiltrække udenlandske studerende på hele uddannelser udvekslingsophold på en mellemlang videregående steriet for Målepunkterne skal dokumentere det omregning af den forskningstid, som medarbejdere ved med henblik på, at de skal bidrage til den danske arbejds- uddannelse, faldet fra 2012 til Til gengæld har sektorfælles mål om en styrket forsknings- og udviklings- professionshøjskolerne har anvendt i Samlet set styrke. Yderligere er der mere og mere fokus på uddan- antallet af udenlandske studerende på en hel professions- basering og kapacitetsopbygning som centralt led i en anslås det, at der i sektoren var omkring undervisere nelseseksport. uddannelse været stigende siden Andelen af uden- styrkelse og udvikling af professionshøjskolernes uddan- i landske internationale professionsbachelorer i Danmark nelser og udbud. Professionsbachelorstuderendes mobilitet på tværs af udgjorde i 2012 ca. 20 pct. af det samlede antal interna- For at følge op på ph.d-strategien har foreningen igangsat landegrænserne er steget de seneste år. Udvekslings- tionale studerende på en hel uddannelse i Danmark. Foreningens forskningspolitiske strategi indeholder også en et ph.d.-implementeringsprojekt i sektoren. Projektet skal studerende defineres af Uddannelses- og Forskningsmi- målsætning om, at 50 pct. af underviserne i sektoren har understøtte en sammenhængende indsats på det strategi- nisteriet som studerende, der tager på et meritgivende Antallet af danske studerende, der læser hele uddannelser forskningskvalifikationer svarende til ph.d.-niveau i ske og det operationelle niveau på professionshøjskolerne studieophold i udlandet. Opholdet foregår oftest inden for med SU- støtte i udlandet, har været støt faldende over en Videreuddannelsen af sektorens medarbejdere på ph.d.- ved at forsyne ledere og medarbejdere med viden, erfarin- et program eller en udvekslingsaftale, men kan også være årrække. Fra 2008, hvor udlandsstipendieordningen blev niveau og nyrekruttering af universitetsuddannede ph.d. ere ger og ideer til opgaveløsning. arrangeret af den studerende selv. Alle institutioner, der indført, har antallet dog været stigende igen. udbyder professionsbacheloruddannelser, arbejder med både ind- og udgående mobilitet i regi af udvekslingsaftaler. Hvis man ser på uddannelsessektorernes dimittender i 2013 er der en sammenhæng mellem uddannelses- TABEL 7 på næste side viser, at antallet af danske længde og antallet af dimittender, der har været på studerende på mellemlange videregående uddannel- udveks lings ophold i løbet af deres studietid, se FIGUR 3 ser (MVU, herunder professionsbachelor), der tager til på næste side. Næsten hver fjerde kandidat har været TABEL 6. Medarbejdere på professionshøjskolerne, der har brugt mindst 5 pct. af arbejdstiden på FoU i ud landet som en del af deres uddannelse, har været stigende de år, som opgørelsen viser. Andelen af MVU- på udlandsophold i 2013, mens det kun er godt hver tiende professionsbachelor. Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad Antal FoU aktive medarbejdere i alt Antal FoU årsværk i alt Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik /Videnregnskab SEKTORENS UDDANNELSER 19

11 TABEL 7. Danske studerende på studieophold fordelt på sektorer Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser I alt Kilder: Statistikbanken.dk (UDVSTD01). TABEL 8. Internationale studerende på studieophold i Danmark fordelt på sektorer Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser I alt Kilder: Statistikbanken.dk (UDVSTD01). TABEL 9. Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på uddannelsesniveauer Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser I alt Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks data. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Professionsbacheloruddannelser Kandidatuddannelser Erhvervsakademiuddannelser Alle FIGUR 3. Andel af dimittender i 2013, der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks data. Note: Omfatter alle udvekslingsophold uanset varighed og kun uddannelser under UFMs ressort. Internationale studerende er ikke medtaget. Kandidater har enten været på udvekslingsophold på bachelor- eller kandidatuddannelsen. 20

12 3.1 DIMENSIONERING For studieåret 2014/2015 er i alt 27 videregående uddannelser og ét speciale (klinisk diætist) dimensioneret på professionshøjskolerne (TABEL 2 side 14). På disse uddannelser kan antallet af studiepladser således ikke forøges uden tilladelse fra uddannelsesministeren. Dimensioneringen kan også være begrundet i, at uddannelserne er meget udstyrstunge eller stiller særlige krav til faciliteterne, der resulterer i, at uddannelserne enten er meget omkostningstunge eller kun kan udbydes med en begrænset kapacitet. 3 SEKTORENS DIMENSIONERING, SØGNING, OPTAG OG DIMITTENDER Inden for de store velfærdsuddannelser på det pædagogiske og det sundhedsfaglige er næsten alle uddannelser dimensioneret. Desuden er de fleste medie- og kommunikationsfaglige uddannelser dimensioneret. At en uddannelse er dimensioneret betyder, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter det maksimale optagelsestal på hver enkelt institution. Dimensioneringen sker primært af hensyn til antallet af praktikpladser og beskæftigelsesmulighederne for færdiguddannede, men kan også have til formål at sikre en regional fordeling af uddannelsespladserne. Dimensioneringen sker i forhold til den enkelte institution, men en given uddannelse er ikke nødvendigvis dimensioneret på alle institutioner med den givne uddannelse. Generelt dimensioneres nye uddannelser ud fra et forsigtighedsprincip, da praktikplads og beskæftigelsessituationen ofte ikke er kendt. De ikke-dimensionerede uddannelser har frit optag. Det betyder, at institutionerne selv fastsætter deres kapacitet under hensyntagen til muligheden for at sikre en forsvarlig undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet og praktikpladser. Uddannelses- og forskningsministeren har i efteråret 2014 fremlagt udspil til en ny dimensionering af uddannelsespladser i den videregående uddannelsessektor. Da udspillet ikke berører 2014, omtales det ikke nærmere i denne publikation. 3 SEKTORENS DIMENSIONERING, SØGNING, OPTAG OG DIMITTENDER 23

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN Til Danske me Professionshøjskoler Dokumenttype Rapport Dato 28. Maj 2015 RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIONALISERING

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N I: www.dmjx.dk M: info@dmjx.dk T: 89 440 440 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 1 I 2014 uddannedes de første bachelorer fra højskolens uddannelse i Fotografisk Kommunikation, der er specialiseret

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere