Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00"

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen Maiken Haugaard Villadsen Inge Hynkemejer Karsten Uno Petersen Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl Øvrige deltagere: Souschef/uddannelseschef Karen Rasmussen Administrationschef Ulla Hygum Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. marts 2015 I forhold til den sidste sætning under pkt.9 har Peter Petersen ønsket formuleringen ændret til: Peter Petersen opfordrede til at a-kasser og Jobcentre i fællesskab får kortlagt hvem der reelt er arbejdssøgende indenfor området Herefter blev referatet godkendt. 3. Økonomi rapportering 3.1 Opfølgning af kvartalsrapport for 1.kvartal 2015 Administrationschefen orienterede om den aktuelle status på baggrund af det udsendte bilag.

2 2 Budgetopfølgningen er præget af flere usikre parametre, bl.a. den nye EUD reform. Det betyder, at det er et vanskeligt år, at styre økonomien. Aktuelt er forventningen til årets resultat nedjusteret fra ca. 65 mill. kr til ca. 63 mill. kr. De enkelte uddannelsesområder blev herefter gennemgået, svarende til note 1 i bilag 3.1 En væsentlig ændring er, at vi er blevet pålagt en dispositionsændring. Den kom sent, og er begrundet i, at pris- og lønforudsætningerne for 2015 er nedjusteret siden pris- og lønopregningen af finansloven for Det betyder ca kr. mindre i indtægt. Også et større rekrutteringsprojekt på ca. 1,5 mill. kr., som skolen havde forventet gennemført, blev ikke til noget. Omvendt er der også områder, som ser ud til at give en større aktivitet end tidligere forudset, bl.a. PA/GF2. Det skal endvidere bemærkes, at der aktuelt hele tiden tilmeldes nye elever til GF2, hvilket er meget positiv. Samlet ser det dog aktuelt ud til, at skolen får ca. 2 mill. kr. mindre i indtægt end budgetteret. På udgiftssiden er der sket reduktion i undervisningsrelaterede lønomkostninger svarende til ca. 1 mill. kr. Der forventes nu et positivt resultat på ca. 1,4 mill. kr., svarende til en overskudsgrad på 2,2 % Bilag 3.1 Kvartalsrapport pr med noter og kommentarer 4. Orientering ved direktøren 4.1 Resultatet af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) og Arbejdspladsvurdering (APV) I marts gennemførte konsulentfirmaet ENNOVA i regi af ESB-netværket en MTU og en APV. 94 % deltog i undersøgelsen. MTU: Generelt viser undersøgelsen, at skolens medarbejdere har høj arbejdsglæde og stor loyalitet. Det samlede resultat placerer fortsat skolen i den absolutte top, sammenlignet med andre skoler. Der er dog sket et fald på alle områder sammenlignet med målingen i Og der er en større variation i svarene mellem de enkelte teams, end vi har set tidligere. Det samlede resultat har været drøftet i SU. Den 18.maj blev resultatet præsenteret af ENNOVA på et personalemøde, og siden da er der sket opfølgning af områderapporterne i de enkelte teams i samarbejde med nærmeste leder. Skolerapporten kan fremsendes, hvis dette ønskes APV: Generelt viser undersøgelsen, at skolens medarbejdere har et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. 4.2 Ny ledelsesorganisering / ny chefer Som konsekvens af EUD reformen og lov 409 er der sket ændringer i skolens organisering. Den nye uddannelsesstruktur har været retningsgivende for hvordan medarbejderne (de enkelte teams) nu er organiseret. Uddannelseschef Agnethe Haahr fratræder sin stilling ved udgangen af juni måned. I stedet er ansat Kim Madsen som ny kursuschef og Hanne Fredslund Kristensen som ny uddannelseschef. Direktøren uddybede årsagen til ændringerne i organisationen og baggrunden for at udvide ledelsen med én person. Den ene chefstilling er dog en midlertidig ansættelse, og løber i første omgang til udgangen af 2016.

3 4.3 Fælles Image og PR kampagne 3 For at højne sosu-uddannelsernes anseelse og tiltrække flere dygtige elever til faget har Danske SOSU-skoler lavet aftale med et københavnsk reklamebureau om en fælles Image og PR kampagne. Kampagnen foregår i efteråret 2015 og foråret 2016 under overskriften En uddannelse i livskvalitet` Den samlede udgift er på 1.5 mill. Skolens udgift er på ,- fordelt på 2 regnskabsår. 4.4 Dimensionering og optag Der pågår aktuelt forhandlinger mellem staten og parterne (Danske Regioner, KL og LO). Fokus er især at finde en ny styringsmodel, der tager højde for det fremtidige behov. Noget tyder på at dimensioneringen for 2016 bliver på samme niveau som KL har ønsket at kommunerne fremover selv står for optag. Skolen er ikke direkte med i arbejdet, men forventer at blive inddraget heri i nær fremtid. Kirsten Dyhrholm spurgte til status på en nye SSA uddannelse, og håbede at en ny uddannelse kan medfører flere uddannede assistenter. Direktøren kender ikke status, men henviste til PASS og at FOA måske ved mere. Ruth Nykjær gav udtryk for, at FOA gerne vil have flere assistenter, men at der er en udfordring i forhold til at uddanne flere, da der skal opfindes et alternativ til sygehuspraktikken. 4.5 Generalforsamling og årsmøde i Danske SOSU-skoler Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn) og Bente Strager (SOSU Silkeborg) var på valg og blev begge valgt til bestyrelsen for to år. Jeppe Rosengård Poulsen (SOSU Nyk), Hanne Helleshøj (SOSU FVH) og Joan Jessen (SOSU Syd) var ikke på valg og fortsætter deres periode. Lisbeth Nørgaard (SOSU Esbjerg) blev valgt som 1. suppleant. Da der ikke kom til en fusion med lederforeningen i DE, er Danske SOSU-skoler nu optaget af, hvordan sekretariatet kan spilles stærk. Der er bl.a. ansat en ny sekretariatschef. 4.6 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler Den 11.maj 2015 indgik skolen en partnerskabsaftale med UC Syddanmark. Aftalen har til formål at styrke samarbejdet mellem UC Syddanmark og SOSU Esbjerg omkring uddannelser og efteruddannelsesområdet. Selve aftalen kan læses på skolens hjemmeside. Den 26.maj 2015 indgik skolen en samarbejdsaftale med VUC Vest. Aftalen har til formål at styrke de unges studievalg og forudsætninger i overgangen fra VUC til erhvervsuddannelse. Bilag 4.1 MTU 2015 udvalgte slides fra præsentationen 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden indledte dette punkt med at fortælle at Esbjerg kommune også uddanner pædagogisk assistenter, og har indtil nu haft 30 pladser pr. år.

4 4 Disse 30 pladser har været fordelt mellem SOSU-skolen og UC Syddanmark. Men i kraft af at der kommer færre centrale midler, har kommunen ønsket at ændre antallet af uddannelsespladser til 20 pr. år. Kommunes forvaltning har i lyset af dette genovervejet det fornuftige i fortsat at dele disse pladser, dels på grund af det forholdsvis lille antal, dels fordi det giver god mening at en erhvervsuddannelse placeres på en erhvervsskole, hvilket også på landsplan i langt de fleste tilfælde er praksis. Det som gør denne sag rigtig træls, er at FOA nærmest har hetzet mod Esbjerg kommune for denne beslutning, og dette uden nogen form for fornuftig argumentation. Det undrer formanden, at FOA åbenbart er så skeptiske overfor SOSU-skolen. Ruth Nykjær svarede, at der i FOA er en pædagogisk sektor, som mener det er bedst, at uddannelsen varetages på både UC Syddanmark og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Dagplejerne og pædagogmedhjælperne er vant til at komme på UC Syd og er glade for det. De er ofte lidt ældre og forbinder SOSU-skolen med yngre elever. De er derfor blevet ærgerlige over den beslutning som kommunen har truffet. De forudser, at de nu fremover bliver nød til at komme på SOSU-skolen, og det er ikke det, de ønsker. Ruth Nykjær gav udtryk for, at FOA er rigtig glade for samarbejdet med SOSU skolen, men kender ikke så meget til den pædagogiske del. Både FOA Varde og FOA Esbjerg har en pædagogisk sektor og bagland, som ser anderledes på det. FOA`s organisation er bygget således op, at FOA formanden ikke kan træffe beslutningen. Direktøren orienterer om, at denne sag også er kommet frem i skolens LUU. Her har FOA`s medlemmer været meget kritiske overfor Esbjerg kommunes ønske om alene at placere PA uddannelsespladserne på SOSU-skolen. Skolen har efterfølgende fået kendskab til, at FOA ligeledes har rejst tvivl om skolens kvalitet på uddannelsen. Det har været forstemmende at høre, hvorledes en samarbejdspartner på den måde har misbilliget skolen. Når disse medlemmer bruger samme retorik overfor det almindelige FOA medlem (pædagogmedhjælper, dagplejer) så er det jo ganske forståeligt, at disse medlemmer foretrækker UC-Syd. Det er fra skolens side svært at forstå, at når FOA fremadrettet ønsker at have et godt samarbejde med SOSU skolen, hvorfor FOA så modarbejder at PA aktiviteten skal være på skolen. Som skole er det svært at bevare den positive tilgang til samarbejdet, når noget sådant sker. Direktøren synes, det er rigtig ærgerligt at FOA har etableret en negativ retorik om skolen i medlemskredsen. Det kan betyde, at det fremadrettet bliver særdeles svært at motivere disse medlemmer til uddannelse på SOSU-skolen. Direktøren forventer, at FOA ændrer dette. Hvis ikke det sker, er det svært at se en konstruktiv vej frem i denne sag. 5.1 Referat fra repræsentantskabsmødet den 4.maj 2015 Ruth Nykjær deltog i mødet På Repræsentantskabsmødet i B-SOSU var der valg til bestyrelsen. Finn Stengel Pedersen (SOSU Herning) og Knud Henning Andersen (SOPU) var på valg og blev begge valgt. Kurt Pedersen (SOSU C), Ebbe Lilliendahl (SOSU Syd) var ikke på valg og fortsætter deres periode De emner som blev drøftet var bl.a.: Sammenlægning af de to foreninger (DE og SOSU). Som ikke bliver til noget.

5 5 EUD reformen, det kommende uddannelsesudbud, den kommende PR/profil kampagne samt styrkelse af SOSU sekretariatet. Endvidere blev der talt om, at man ønskede at påvirke LO/DA til at synliggøre SOSU uddannelserne. Isoleret set er SOSU Danmarks største erhvervsuddannelse. 5.2 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Konferencen afholdes den 7.oktober Konferencen handler i år om det værdiskabende arbejde i bestyrelsen. Konferencen sætter fokus på, hvordan bestyrelsens kompetencer sættes i spil for at skabe den størst mulige værdi for virksomheden/institutionen. Afholdes på Radisson Blu i København. Hvis nogen er interesseret i at deltage, skal man kontakte Mogens Schlüter senest onsdag den 19.august, så sørger skolen for tilmelding. 6. Strategi Strategi 2020 Jf. referatet fra bestyrelsesmødet den 3.december 2014 pkt præsenteres hermed et udkast til strategibeskrivelsen Direktøren gennemgik Strategi 2020 og fremhævede de centrale emner for hvert temaområde. Det er tanken, at hvert emne nu skal udfoldes i en projektbeskrivelse og indgå i en procesplan, svarende til det, som blev vist på strategiseminaret i efteråret. Der vil i forskelligt tempo og på forskellige tidspunkter blive arbejdet med alle emner frem mod Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen strategien. Bilag 6.1 Strategibeskrivelsen Strategi Uddannelserne 7.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg Udvalget er aktuelt optaget af erhvervsuddannelsesreformen og de konsekvenser den har på indhold, struktur og optageproces. De kommunale repræsentanter forventer at dimensioneringsaftalen i 2016 forbliver den samme som i Så snart der kommer en udmelding fra ministeriet indkaldes til ekstraordinært LUU møde. I forhold til pædagogisk assistent uddannelse: FOA orienterede om, at der er rettet henvendelse til Esbjerg kommune, med en forespørgsel om argumentationen for at kommunen har valgt at placere deres uddannelsespladser på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Skolen udtrykte håb om, at det lokale uddannelsesudvalg vil støtte og bakke op omkring PA uddannelsen på SOSU Esbjerg.

6 6 7.2 Nyt om erhvervsuddannelsesreformen Der pågår fortsat et stort arbejde, med at udvikle og beskrive de nye forløb og uddannelserne jf. reformen. Der arbejdes i alle arbejdsgrupper med indholdet og strukturen i uddannelserne efter de nye bekendtgørelser. Dette udmøntes i masterplaner og senere lokale uddannelsesplaner for de enkelte uddannelser. Der er et stort engagement blandt de involverede medarbejdere og praktikken. Ny uddannelsesordning er netop kommet. Lige efter sommerferien er der holdstart på SSH og PA efter nuværende bekendtgørelse. SSA holdene starter efter ny bekendtgørelse Der var ros til medarbejderne for det store engagement og energi der bliver lagt i arbejdet med den nye reform. 7.3 Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Jf. referatet fra 18.marts 2015 pkt. 6.1 blev Handlingsplanen sendt til bestyrelsen i uge 16 til kommentering og godkendelse. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse Handlingsplanen for øget gennemførelse Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Skolen arbejder fortsat målrettet med implementeringen af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Omdrejningspunktet for det aktuelle implementeringsarbejde er lærernes arbejde med masterplaner for undervisningen. Der er lavet en lille tegnefilm og en pixi-udgave af skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Tegnefilmen blev vist og pjecen omdelt. 8. Eventuelt Christian Jørgensen orienterede om at Sydvestjysk Sygehus skal have nye ledelse. Om hvorvidt det får betydning for sygehusets repræsentation i bestyrelsen vides endnu ikke. Direktøren spurgte til om der var stemning for et bestyrelsesseminar i efteråret. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at fastholde de ordinære møder i efteråret. På mødet i september kan det afgøres, om der er emner, som egner sig til et egentligt seminar. Referent: Mogens Schlüter Den 22.juni 2015

7 Bestyrelsens underskrifter: 7 Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Marianne Dietz Pedersen Maiken Haugaard Villadsen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5

Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere