Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00"

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Karsten Uno Petersen Afbud: Marianne Dietz Pedersen Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Øvrige deltagere: Administrationschef Ulla Hygum Udviklingschef Mogens Schlüter Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Maiken Haugaard Villadsen, udpeget af elevrådet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2014 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Årsrapport 2014 Gennemgang og godkendelse. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat for årsrapport 2014 blev fremlagt af revisor Per Schøtt. Revisoren gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisoren konstaterede, at det var god årsrapport og der var ikke særlige forhold at tage hensyn til.

2 2 Der har i 2014 været en stigning i aktivitet og resultat, men på en faldende omsætning, hvilket er udtryk for en produktivitetsfremgang. Det har været et år med mindre fokus på investeringer end de to foregående, men dog stadig et investeringsår. Der er et positivt resultat på IDV, og det akkumulerede resultat er nu for første gang positivt. Der er en fin likviditet og soliditeten på ca. 40% vurderes at være på et gennemsnitligt niveau for erhvervsskoler. Årets resultat er et overskud på ca. 3 mill.kr., hvilket er ca. 1,5 mill.kr mere end budgetteret. Dette skyldes primært en forøgelse af grundforløbsaktiviteterne, øgede tilskud til kompetenceudvikling samt færre udgifter til overarbejde. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet. Revisor havde ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten, vil årsregnskabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisoren sluttede af med at rose skolen for godt samarbejde og en god dialog under revisionen. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen og påtegnet af revisoren. Årsrapporten og Revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværendes underskrifter vil blive indhentet efterfølgende. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapporten og resultatet. Bestyrelsen udtrykte stor ros til såvel ledelsen som alle medarbejdere for et godt resultat. Årsrapport 2014 og Revisionsprotokollat til Årsrapport blev godkendt Der blev spurgt til ledelsens forventninger til 2015 resultatet set i lyset af omlægning af uddannelserne. Direktøren svarede, at netop 2015 indeholder mange usikkerheds momenter, som gør budgetlægningen meget vanskeligt. Skolen kender ikke aktiviteten i efteråret, der er usikkerhed om dimensioneringen og konsekvenserne af de nye optagskrav. Dette kan påvirke aktivitetsniveauet negativt. Bilag: 3.1 Årsrapport Bilag: 3.2 Revisionsprotokollat til Årsrapport Orientering ved direktøren 4.1 Status på fusion af Danske SOSU-skoler og DE-L På direktørmødet i januar blev det konstateret, at der formentligt tegner sig et flertal for at opretholde status quo. Der er således på nuværende tidspunkt ikke et flertal for den påtænkte

3 3 fusion med DE-L ligesom, der ikke er opbakning til andre alternativer herunder den af B- SOSU foreslåede sammenlægning. Samtlige tilstedeværende direktører understregede behovet for fortsat enhed, idet enkelte dog oplyste, at de af lokale årsager vil overveje dobbeltmedlemskab af Danske SOSU-skoler og DE-L. Det forestår nu en opgave i at styrke kompetencerne i sekretariatet således, at Danske SOSU-skoler fremover kan fastholde foreningen som en aktiv aktør indenfor uddannelsesområdet. 4.2 Ny kvalitetsbeskrivelse for skolen er udarbejdet I forbindelse med skolens arbejde med et fælles pædagogiske og didaktisk grundlag er der også sat fokus på skolens kvalitetsarbejde. Det er derfor blevet udarbejdet en ny kvalitetsbeskrivelse. Beskrivelsen danner rammen for kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter og lever op til ministeriets krav om interne kvalitetssystemer. Den nye kvalitetsbeskrivelse kan læses på skolens hjemmeside indenfor de næste 2 uger. 4.3 Partnerskabsaftaler Skolen har nu indgået en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune og forventer at indgå en partnerskabsaftale med UC-Syddanmark senere i denne måned. Yderligere partnerskabsaftaler forventes indgået i løbet af året. 4.4 Dimensionering og optag Der er endnu ikke fastlagt en dimensionering for 2016 og frem. Der tegner sig dog et billede af, at behovet for SSA elever vil være markant større end i dag og omvendt vil behovet for SSH elever være mindre. Der pågår dialog med kommunerne om samarbejdet vedr. fremtidigt optag. Såfremt kommunerne ønsker, at skolen skal varetage opgaven vedr. optag skal der findes en afregningsmodel. Skolen arbejder aktuelt på dette. Under det faglige udvalg (PASS) er en arbejdsgruppe aktuelt ved at undersøge mulighederne for at ændre SSA uddannelsen. Denne uddannelse vil være med et større kommunalt ejerskab. Efter sigende skulle gruppen være hurtigt arbejdende og muligvis allerede have en ny uddannelse klar fra 1.januar Hvis ikke dimensioneringen fastsættes centralt, ønsker skolen en lokal aftale om en dimensionering. Der var en kort drøftelse af det fremtidige behov for SSH/SSA. I Vejen kommune er det aktuelt vanskeligt at få faglærte, - der er hverken ledige SSA`er eller SSH`er. Dette sammenholdt med demografien viser, at der ikke er behov for at sænke dimensioneringen, - tværtimod. Der er ligeledes rekrutteringsproblemer. SOSU området, og det vigtige arbejdet, som disse faggrupper udfører, skal synliggøres noget mere, og uddannelserne fremstå attraktive for de unge mennesker.

4 4 Direktøren kunne fortælle at Danske SOSU-skoler er i gang med en større image kampagne, som skal løbe af stablen i efteråret. Fokus er på faget og fagets indhold. I forhold til PA uddannelsen kunne formanden fortælle, at Esbjerg kommune fremover vil placere kommunens uddannelsespladser på én uddannelsesinstitution. Indstillingen fra direktionen er, at det bliver på Social- og Sundhedsskolen. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Kort referat fra formandsmøde den 28.januar 2015 /v Ruth Nykjær På mødet var fokus på samme tema som under pkt. 4.1, nemlig evt. fusion af Danske SOSUskoler og DE-L. Der var på mødet ingen opbakning til en sådan fusion. Der var ligeledes en drøftelse af, hvad SOSU skolerne i fremtiden strategisk skulle fokusere på. Der blev nævnt flere områder, uden der dog kom en konklusion. Endvidere var der en drøftelse af hvorledes man kunne styrke SOSU skolerne i det politiske felt. Både KL, Danske Regioner og FOA er opmærksomme på SOSU, men en organisation som LO er fraværende LO er optaget af andre erhvervsskoler. Ruth Nykjær vil forfølge dette i sit bagland, og forsøge at påvirke, at SOSU også bliver synlig for LO. 6. Handlingsplan for øget gennemførelse Resultater for 2014 og indsatser i 2015 Skolen arbejder aktuelt med beskrivelser og indsatser, som knytter an til de obligatoriske områder, ministeriet har udmeldt, skal indeholdes i dette års handlingsplan. Fremlæggelse af 2014 resultater. Indsatser i 2014 Handlingsplanen 2015 vil være den sidste i den form vi kender. I 2016 vil der ikke skulle udarbejdes en handlingsplan. Den nye skabelon forventes introduceret i 2016 og skal gælde fra og med Udvalgte områder fra bilaget blev gennemgået, og der var en længere drøftelse af årsagerne til frafaldet på de enkelte områder. Det er især i praktikken frafaldet er steget. Der var flere bud på grunden hertil; at eleverne får et praksischok, at eleverne ikke får den nødvendige støtte og vejledning, at de fagligt ikke er godt nok rustet. Også den nye lovgivning vedr. uddannelsespålæg blev nævnt som mulig årsag. Flere elever presses nu ind i uddannelsessystemet uden at være motiveret herfor. Mange elever frafalder pga. sygdom/personlige/sociale problemer. Årsager er samlet set meget komplekst og umiddelbart vanskeligt at isolere til enkelte mønstre. Dette gør også indsatser usikre. Skolen opererer derfor med en vifte af forskellige fastholdelsesinitiativer. Praktikvejledernes kompetencer blev også drøftet. Kommunerne er meget opmærksomme på dette og har indledt et samarbejde med skolen om at udvikle og gennemføre særlige efteruddannelsesforløb for praktikvejlederne. Voksenelevløn blev nævnt som en væsentlig motivationsfaktor, både i forhold til rekruttering og fastholdelse.

5 5 Handlingsplan 2015 kommer til endelig godkendelse i bestyrelsen efter påske. Bestyrelsen vil få tilsendt et udkast i uge 15/16 og godkendelsen vil ske via mail Bilag 6.1 Resultater for 2014 og indsatser i Uddannelserne 7.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg På sidste møde har LUU især været optaget af status på arbejdet vedr. implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen. Der er bl.a. blevet drøftet, fremtidigt samarbejde omkring optag, antal optag og placering af disse på SSH og evt. muligheder for en anden optag kadence Endvidere var der fokus på rekrutteringsindsatsen. Ankerkommunen (Esbjerg Kommune) kunne oplyse, at der arbejdes på udkast til ny skabelon til at strukturere SSA uddannelsen på (borgerens vej gennem systemet). Kommunal praktik bliver med dette udspil den største del af uddannelsen. 7.2 Nyt om erhvervsuddannelsesreformen Der er aktuel stor aktivitet på skolen vedrørende implementeringen af den nye reform. Bekendtgørelser og uddannelsesordning på hovedforløbene forventes i høring i marts/april. Reformen træder i kraft pr. 1.august Elevtrivselsundersøgelser (ETU) 2014 og evalueringer for AMU 2014 ETU 2014 viser, at eleverne er meget tilfredse og trives godt på skolen. Undersøgelsen viser en samlet score på den overordnede trivsel på 78 point. Denne score er ét point lavere end sidste år, men placerer fortsat skolen helt i top ift. øvrige social- og sundhedsskoler. Scoren på de enkelte uddannelser variere, hvor grundforløbet er på 71 point, SSH er på 82 point, SSA er 87 point og PA på 45 point. Aktuelt foregår der opfølgning på de enkelte uddannelsesniveauer. Skolerapporten og områderapporterne kan læses på skolens hjemmeside. AMU kvaliteten målt i VIS kvalitet for kursistevalueringer var i 2014 på 4,2 (plads 1 ud af alle AMU udbydere), og for virksomhedsevalueringen på 4,3 (plads 10) Bestyrelsen anerkendte det flotte resultat. Der var ros til alle medarbejdere. 8. Resultatlønskontrakt for direktøren 8.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2014 I januar 2015 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens forslag til vurdering af direktørens afrapportering. Der var ingen indsigelser til den foreslåede vurdering. 8.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2015

6 6 I januar 2015 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens forslag til resultatlønskontrakt for Der var ingen indsigelser til den foreslåede kontrakt. 9. Eventuelt Direktøren orienterede om at den nye EUD reform får betydning for ledelsesorganiseringen. Samtidigt har uddannelseschef Agnethe Haahr valgt at gå på pension ved udgangen af juni måned. En ny chef forventes ansat fra 1.juni Der pågår aktuelt et samarbejde med folkeskolerne. Skolen ser det som meget væsentligt at være med til at præge de fag/linjer, der fremover vil blive en del af 10.klasserne. Peter Petersen refererede kort fra mødet med arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen vedr. mulighederne for at uddanne flere SSA. Aktuelt står der 125 ledige SSA`er. Dette giver et falsk billede, da mange af disse reelt set ikke vil kunne varetage et SSA job. Peter Petersen opfordrer FOAs arbejdsløshedskasse til at få renset ud, før Peter Graversen kan komme videre. Referent: Mogens Schlüter Den 18.marts 2015 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Marianne Dietz Pedersen Maiken Haugaard Villadsen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere