Verdens borgere debatterede, stemte og anbefalede. Biometrien i samfundet. EU-borgere former forskningsagenda. BaltCICA langs Østersøen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens borgere debatterede, stemte og anbefalede. Biometrien i samfundet. EU-borgere former forskningsagenda. BaltCICA langs Østersøen"

Transkript

1 NR 1 MARTS 2010 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET TEKNOLOGIRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 INTERNATIONALT PROJEKT EU-borgere former forskningsagenda INTERNATIONALT PROJEKT BaltCICA langs Østersøen HØRING FOR FOLKETINGETS SUNDHEDSUDVALG Fedme som samfundsproblem HØRING FOR FOLKETINGETS FØDEVAREUDVALG GDA-mærket PROJEKT I TEKNOLOGIRÅDET Biometrien i samfundet INTERNATIONALT PROJEKT Verdens borgere debatterede, stemte og anbefalede

2 Teknologirådet opfatter teknologi som teknik og de forhold, der omgiver dens udvikling og dens anvendelse. Vi tager derfor udgangspunkt i omgivelserne, når vi vurderer teknologien. Det gør vi ved at involvere interesse parter, eksperter, brugere, politi kere og borgere i vores analyseog debataktiviteter, så der kan ske en fælles afklaring af, hvor dan teknikken skal se ud, anven des og reguleres. Til det formål har vi udviklet en stor værktøjs kasse af vurderingsmetoder. Teknologirådet igangsætter vur deringsprojekter af egen drift indenfor sin egen bevilling. Vi kan også gå i samarbejde med andre om at igangsætte aktivite ter. Som det kan ses af denne årsberetning, har vi i 2009 arbejdet med aktiviteter, der er helt eller delvist finansieret af eksempelvis styrel ser, kommuner, Europa-Kommissio nen og Europa-Parlamentet. Teknologirådets bestyrelse Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og ti medlemmer, der beskikkes af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Videnskabsministeren udpeger formanden og tre medlemmer. Rådets øvrige medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, FTF, LO, DA, Danmarks Vækstråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Poul Ernst Rasmussen Rådets formand Hanne Severinsen Lektor, cand.mag. Jakob Aagaard Harder Centerchef, Kommunernes Landsforening Elisabeth Arnold Cand.scient. Tine Tjørnhøj-Thomsen Lektor, Viceinstitutleder Københavns Universitet Christian Koch Professor på Handels- og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Marianne Toftegaard Poulsen Head of European Office SRI International Anne Brændstrup Chefkonsulent, IBM Denmark Peter Ussing Systemarkitekt, CSC Danmark John Meinert Jacobsen Forretningsfører i AOF Udtrådt af bestyrelsen i 2009: Karin Bancsi Næstformand i HK Teknologirådets sekretariat Sekretariatet har til opgave at gennemføre og formidle Teknologirådets aktiviteter og består af: Sekretariatschef Lars Klüver Projektledere Anders Jacobi Anne Funch Rohmann Bjørn Bedsted Gyrethe Larsen Ida Leisner Ida-Elisabeth Andersen Jacob Skjødt Nielsen Jørgen Madsen Rasmus Øjvind Nielsen Søren Gram Ulla Holm Vincentsen Administrative medarbejdere Eva Glejtrup Heidi Johannesen Jannie Poulsen Jeannette Thomsen Lene K. Dalsgaard Lonni Rasmussen It Axel O. Fredriksen Claus Bové Lars H. Fischer Projektmedarbejdere i løbet af 2009 Hans Cz. Jørgensen Jonas Mortensen Julie Fjendbo Jørgensen Julie Refsgaard Lawaetz Kristian Møller Jørgensen Louise Therese Schou Nielsen Mads Hauptmann Larsen Mads Laurids Pedersen Marie Louise Jørgensen Marie Petri Naja Hertzum Nina Bryndum Oliver Bo Schmidt Peter Lemcke Frederiksen Per Skougaard Kaspersen Sune B. Steffanson Thorbjørn Nyander Tormod Olsen Zara Wölck 4 Verdens borgere debatterede, stemte og anbefalede I World Wide Views on Global Warming deltog mere end borgere i 44 møder i 38 lande. 5 World Wide Views on Global Warming: Policy Report Resultaterne af de mange borgeres debatter blev samlet i en Policy Rapport med ni præcise anbefalinger til forhandlerne ved COP15 som også efter klimatopmødet er aktuel læsning for klimapolitikere. 6 Klar tale 360 kloden rundt COP15-forhandlerne skulle kende deres eget lands bidrag i WWViews, derfor fik ambassadører overrakt Policy Rapporten på Christiansborg og projektet blev præsenteret på NGO ernes Klima Forum09 og i Bella Center på Climate Consortium Denmark. 7 Biometrien i samfundet Biometrien åbner nye muligheder for identifikation som både er mere sikre og bekvemme til autentifikation, men prisen kan blive øget registrering og overvågning. 8 EU-borgere former forskningsagenda Det EU-støttede projekt CIVISTI koordineres af Teknologirådet, og vil identificere relevante forskningsemner for EU-Kommissionens forskningsprogram FP8 på grundlag af europæiske borgeres visioner for fremtiden. 9 BaltCICA langs Østersøen Når havspejlet i Østersøen for alvor begynder at stige som følge af klimaforandringerne, skal der eksistere både planer og handemuligheder. Teknologirådet og Kalundborg Kommune udviser omhu i tide. 10 Fedme som samfundsproblem Folketingets Sundhedsudvalg ønskede at få et overblik over de politiske opgaver, som er forbundet med at bekæmpe fedme. Teknologirådet afholdt en høring om emnet med debat om tiltag med de bedste resultater. 10 GDA-mærket Fordele og ulemper ved EU s GDA-fødevaremærke blev debatteret på en høring som Teknologirådet arrangerede for Folketingets Fødevareudvalg. 11 Årsberetning og regnskab for Teknologirådet og medierne TEKNOLOGIDEBAT udgives af Teknologirådet, Antonigade 4, 1106 København K. Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Madsen og Zara Wölck. Grafisk produktion: Maarbjerg Grafisk Design. Foto: Teknologirådet. Forsidefoto: Søren Osgood. Typografi: The Sans og Swift. ISSN Oplag: Papir: Soporset. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Rådets holdninger afspejles kun i indlæg, hvor dette tydeligt er angivet. Abonnement er gratis. Bestilling eller adresseændring kan ske pr. telefon, telefax -eller ILLUSTRATION: NIELS BO BOJESEN 2 TEKNOLOGIDEBAT

3 Teknologirådets globale fodaftryk I 2009 har Teknologirådet haft fokus på de globale klimaforandringer og på COP15 i det mest omfattende projekt, som rådet endnu har gennemført. World Wide Views on Global Warming var den første verdensomspændende borgerinddragelse nogensinde. Den omfattede mere end borgere på 100-personers dag-møder i 38 lande. Teknologirådet tog initiativet, samlede partnere verden over, udviklede en metode, en it-platform til at indsamle og præsentere resultaterne, koordinerede den globale WWViewsdag den 26. september, stod for det globale samarbejde om projektets Policy Report og overgav borgernes anbefalinger til COP15-forhandlerne i december. Rapporten rummer ni anbefalinger om politiske handlingsveje, den er udsendt til alle partnerlandes forhandlingsdelegationer og uddelt i stort antal i løbet af COP15. Synligheden og indtrykkene fra WWViews-dagen er bevaret i en dokumentarfilm. Dette projekt har vist, at Teknologirådet er en global nøglespiller indenfor teknologivurdering og borgerinddragelse. Teknologirådets råstof er viden og dialog, som er udvundet af samarbejde mellem borgere, politikere, interessenter og eksperter. Det er rådets styrke at kunne tilvejebringe ny viden, nye holdninger og løsningsforslag ved at sætte mennesker til at lægge deres ressourcer sammen gennem veltilrettelagte processer. Denne måde at skabe politisk rådgivning på er gennemgående i denne årsberetning. Rådet har en central rolle i det EU-støttede Østersøprojekt The BaltCICA Project, Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea, der er et samarbejde mellem 23 partnere fra 8 lande omkring Østersøen. Projektet skal formulere handleplaner for klimatilpasning i partnerlandene, og det er Teknologirådets opgave at udvikle metoder til at inddrage borgere, stakeholders og politikere i de følsomme processer omkring fremtidens arealanvendelse. Projektet rækker frem til 2012, men virkelighedens havstigning viser, at der allerede nu er brug for resultaterne, fx i Kalundborg Kommune som er samarbejdspartner og metodisk test-område. Offentlig forskning er til for borgerne, så hvorfor ikke spørge dem om, hvad de synes, forskningen skal beskæftige sig med? EU Kommissionen har finansieret projektet CIVISTI, der koordineres af Teknologirådet, og som har til formål at identificere relevante forskningsemner for Kommissionens forskningsprogram FP8 på grundlag af europæiske borgeres visioner for fremtiden. CIVISTI, Citizen Visions on Science, Technology and Innovation, giver borgere fra syv europæiske lande mulighed for at bidrage. Borgerne har formuleret visioner, der nu på en ekspertworkshop skal oversættes til forskningsemner, som borgerne herefter skal prioritere. For Teknologirådet ligger dette projekt i naturlig forlængelse af vores arbejde med åben innovation, drevet af samfundsbehov. Forskningens kobling til borgernes fremtidsvisioner er mindst lige så relevant. Disse tre projekter er eksempler på, hvordan Teknologirådet har oparbejdet en ekspertise af international relevans. Teknologirådets metoder er blevet global ejendom. Det begynder med rådets danske aktiviteter og metoder. Erfaringerne prøves af i internationale samarbejder. Og projekterne designes, så de egner sig til gentagelse med andre emner. Det er i sig selv en succes, men man skal huske, at grundlaget er et godt og vedvarende forarbejde på dansk grund. Denne årsberetning fortæller om den brede vifte af aktiviteter, rådet har gennemført i Udredninger, konferencer, høringer for Folketinget, borgerinddragende aktiviteter for kommuner og regioner, tværfaglige ekspertvurderinger, workshops og internationale debatter. Projekternes rapporter, bladet Teknologidebat og rådets nyhedsbreve kan alle hentes på som besøges af godt brugere i døgnet, der foretager ca årlige downloads af vores danske rapporter. Lad mig benytte lejligheden til at takke alle dem, der hvert år bidrager til vores indsamling af emner til Teknologirådets arbejdsplan jeres bidrag er uundværligt. Desværre viser det også et meget større behov for Teknologirådet, end vi er i stand til at honorere. Bestyrelsen prioriterer midlerne hårdt og sekretariatet udvikler til stadighed nye måder at gennemføre arbejdet på for små ressourcer. Rådet går i samarbejde med andre organisationer, som i eksternt finansierede projekter trækker på rådets kompetencer indenfor dialogbaserede vurderingsmetoder. Hidtil har det muliggjort, at rådet har levet op til sit formål gennem spændende, vigtige, vedrørende, aktuelle projekter om, hvordan vi optimerer brugen af viden og teknologi i vores samfund. I 2010 lægger Teknologirådet kræfterne indenfor projekter om vandforsyning, selv-tests på sundhedsområdet, e-valg og demokrati, bæredygtig transport og ekstrem genteknologi. Politikere, borgere, eksperter, interessenter og danske institutioner vil fortsat blive inddraget i rådets arbejde, hvilket bringer mig til at rette en stor tak til selv samme for deres bidrag til rådets arbejde i Med venlig hilsen Poul Ernst Rasmussen Formand for Teknologirådet TEKNOLOGIDEBAT 3

4 INTERNATIONALT PROJEKT Verdens borgere debatterede, stemte og anbefalede Lørdag den 26. september 2009 skulle World Wide Views on Global Warming -projektet stå sin store prøve. Ville det kunne lade sig gøre at afholde borgermøder for borgere i 38 lande, fordelt på alle kontinenter simultant i løbet af et døgn? Ville det lykkes, at få de adspurgte borgere til at forholde sig til problematikken som verdensborgere og ikke bare forholde sig ud fra, hvordan en ny klimapolitik ville påvirke deres egen hverdag? Og ville der være enighed om løsningen, på de udfordringer, kloden står overfor som en konsekvens af den globale opvarmning, således at resultaterne ville kunne bruges konstruktivt af verdens beslutningstagere på FN s klimatopmøde i København? AF MADS LAURIDS PETERSEN Dette var blot nogle af de spørgsmål, som man i Teknologirådets sekretariat stillede sig i dagene omkring den 26. september. World Wide Views on Global Warming var nemlig ikke et hvilket som helst teknologivurderingsprojekt. Det var rådets hidtil største og på mange måder mest ambitiøse projekt til dato. Derudover var det et projekt, der ikke har set sit lige nogen steder i verden før. Ens information til alle Forventningerne var derfor store og stemningen intens, da 100 australske borgere mødtes i et konferencelokale i Sidney klokken 9.00 lørdag morgen. En time senere mødtes borgere i Osaka, Japan efterfulgt af borgere i Kina, Taiwan, Indonesien og resten af Asien, så Afrika, Europa og sidst Syd- og Nordamerika, og efter 36 times borgermøder blev det sidste møde afsluttet i Californien, USA. I løbet af dagen blev de 100 repræsentativt udvalgte borgere i hver af de 38 lande præsenteret for de samme fire informationsfilm, der illustrerede de problemer og udfordringer den globale opvarmning medfører, samt introducerede borgerne til COP15-forhandlingerne og de spørgsmål, der forventedes at blive væsentligst på topmødet. Borgerne var fordelt i mindre grupper, og efter hver informationsfilm, havde de tid til at diskutere de problemstillinger, der blev præsenteret i filmene, før de skulle stemme om spørgsmål, der blev rejst i de enkelte informationsfilm. Dagen blev afsluttet med en session, hvor borgerne selv skulle formulere deres egne anbefalinger til de delegerede på COP15, og hvert land stemte sig frem til én topanbefaling. Resultater og anbefalinger blev løbende rapporteret ind på WWViews webside, således at alle, kloden rundt, løbende kunne følge med i, hvordan borgerne i de 38 lande forholdt sig til klimaproblematikken. Her kunne man også sammenligne resultaterne på tværs af lande, kontinenter og økonomiske grupperinger. København som centrum Det danske møde blev afholdt på Københavns Rådhus og indledt af daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, der også var ambassadør for projektet. Københavns Rådhus blev derfor stedet, hvorfra Teknologirådet, som koordinator af WWViews, sammen med journalister og forskere fulgte resultaterne tæt, når de kom ind. Efterhånden som resultaterne indløb fra landene øst mod vest, blev det stadig mere klart, at verdens befolkninger faktisk ikke tænkte så forskelligt, når det gælder klimaforandringer og forventningerne til COP15. Resultaterne viste, at verdens borgere generelt, ønskede at deres politikere skulle gøre en indsats for at nedbringe CO2- udledningen, og at borgerne verden over mente, at det var meget vigtigt at få en bindende aftale på plads i København. Projekttitel: World Wide Views on Global Warming. Opgave: At give et væsentligt udsnit af verdens borgere adgang til at formulere deres anbefalinger til politikere og klimaforhandlere der deltog i COP15. Metode: Nyudviklet metode til global borgerinddragelse og internetbåret resultatpræsentation. Målgruppe: Så mange politikere og klimaforhandlere som muligt. Produkt: International funding, 44 borgerindddragelsesmøder, internationalt debathæfte, fire debatfilm, Policy Rapport med ni anbefalinger, WWViews dokumentarfilm, to sideevents under COP15. Status: Projektet er afsluttet. Projektleder: Bjørn Bedsted Fra tidlig start i Australien til den sene afslutning i Californien blev de mange stemmer og anbefalinger umiddelbart indberettet på wwviews.org for at kunne blive sammenlignet. Resultaterne er stadig tlgængelige. 4 TEKNOLOGIDEBAT ILLUSTRATION: NIELS BO BOJESEN

5 1 Indgå en aftale på COP15. Ni ud af ti deltagende borgere mente, at en bindende global klimaaftale er presserende og 91% af de adspurgte mente, at deres egne nationale politikere skulle underskrive en aftale. World Wide Views on Global Warming Policy Report Da resultaterne fra det globale borgertopmøde forelå tidligt om morgenen den 27. september stod en konklusion helt klar: Vi har ikke tid til at vente længere - der skal indgås en ambitiøs aftale på COP15. Men bag denne åbenlyse konklusion, der nemt kan omformes til en politisk opfordring til verdens beslutningstagere om at få en aftale i hus på COP15, lå en hel masse data som krævede en dybere analyse før en mere dybdegående fortolkning af resultaterne kunne udledes. Derfor nedsatte Teknologirådet en international arbejdsgruppe bestående af eksperter og WWViews partnere fra England, Egypten, Norge, Japan, Indonesien og USA. Arbejdsgruppen bearbejdede resultaterne med henblik på at udlede nogle klare politiske anbefalinger, der med direkte adressat til de politiske beslutningstagere på COP15 præcist opsummerede, hvad verdens borgere mener, at en klimaaftale skulle indeholde. Arbejdsgruppen nåede frem til ni politiske anbefalinger som blev udgivet i en Policy Report i midten af november 2009: FOTOS: WWVIEVS PARTNERE 2 Hold temperaturstigningen under 2 grader. 88% procent af de adspurgte mente, at temperaturstigningen skal holdes på 2 grader eller mindre i forhold til det præindustrielle niveau, og halvdelen af deltagerne vil endda holde temperaturstigningen på det nuværende niveau eller endda bringe temperaturen ned på det præindustrielle niveau. 3 Annex-1 lande bør reducere CO2 udledninger med 25-40% eller mere i % af de adspurgte, både fra udviklede- og udviklingslande, vil reducere udledningen med 25-40% i 2020, og en tredjedel vil endda reducere udledningen med mere end 40%. 4 Hurtigt voksende økonomier bør også reducere deres CO2-udledninger i Vækstøkonomier som Brasilien, Chile, Egypten, Indien, Indonesien, Kina, Sydafrika og Uruguay skal også reducere deres udledninger. Halvdelen af de adspurgte mener, at disse landes reduktioner skal ske i proportion til landenes økonomiske situation og udledningsniveau, mens 27% mener at reduktionsmålene for vækstøkonomierne skal være den samme som for annex 1 landene. 5 Lavindkomstlande bør begrænse deres CO2-udledning. 89% af de adspurgte mener, at lav indkomstlandene som minimum skal begrænse stigningen i deres CO2 udledning proportionelt i forhold til deres indkomst og mængden af deres udledning. Jo mere deres økonomi vokser, og jo mere de udleder, des mere skal de begrænse stigningen. 41% mener endda, at lavindkomstlandene skal reducere deres CO2 udledning i Giv høj prioritet til en international finansieringsmekanisme. 87% af de adspurgte borgere udtrykker et stærkt ønske om, at der bliver oprettet en finansieringsmekanisme der kan sikre klimatilpasning i udviklingslandende. 84% mener, at alle lande, eller alle lande på nær de mindst udviklede, skal forpligtes til at betale for dette. 7 Lande der ikke overholder kravene skal straffes. Otte ud af ti borgere mener, at lande der ikke overholder deres forpligtelser skal straffes. Halvdelen mener, at staffen skal være af en sådan art, at det på ingen måde kan betale sig ikke at overholde forpligtelserne. 8 Gør teknologi tilgængelig for alle. En stor del af borgernes anbefalinger fra alle seks kontinenter udtrykker et ønske om, at der skal gøres investeringer i ny klimavenlig teknologi og teknologioverførsel til udviklingslandene. Mange anbefalinger pointerer også, at teknologierne skal stilles gratis eller billigt til rådighed for udviklingslandene. Derudover kædes investeringer i ny teknologi og teknologioverførsel sammen med en international finansieringsmekanisme. 9 Styrk de eksisterende eller etabler nye internationale institutioner. Mange af borgernes anbefalinger udtrykker et ønske om at styrke de eksisterende internationale institutioner eller supplere med helt nye institutioner. Omkring en tredjedel af borgernes anbefalinger handler om etableringen af nye internationale institutioner. TEKNOLOGIDEBAT 5

6 INTERNATIONALT PROJEKT Klar tale 360 kloden rundt Tre uger før forhandlerne mødtes i Bella Centret overgav WWViews partnere Policy Rapporten ved et offentligt arrangement i Landstingssalen på Christiansborg til en række særligt udvalgte ambassadører fra lande med deltagelse i de officielle COP15-forhandlinger. Under COP15 afholdt WWViews to sideevents, én på NGO-deltagernes KlimaForum09 og én i Bella Centret på Climate Consortium. AF JØRGEN MADSEN Som sidste væsentlige opgave i WWViews-projektet var det både en ambition og en plan, at så få officielle forhandlere fra lande, der havde deltaget i WWViews, som muligt, skulle møde op i København uden at kende til deres eget lands bidrag. Alle projektets partnere havde udarbejdet en plan for at bringe budskaberne til egne forhandlere, og som værtsnation inviterede Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg sammen med Teknologirådet ambassadører fra netop de lande, der havde deltaget i WWViews til en overrækkelse af borgernes anbefalinger. Den 19. november præsenterede WWViews så både projektet og Policy Rapporten med særlig adresse til ambassadører fra de to største asiatiske lande Kina og Indien og med Ugandas ambassadør som repræsentant for Afrika, Chiles ambassadør som repræsentant for Sydamerika og endelig Sveriges ambassadør som også var repræsentant for EU i perioden. Sekretariatschef Lars Klüver gjorde rede for projektets omfang og hensigt, mens projektleder Bjørn Bedsted gennemgik de ni anbefalinger som borgernes debatter og formuleringer var blevet koncentreret til. Global revolution i København Parallelt med COP15s officielle program lagde København rum og ramme for et mægtigt opbud af møder, seminarer, kunst, teater og arrangementer sideevents. WWViews var programsat den 9. december på KlimaForum09, det store NGO arrangement, som blev afholdt under det meste af COP en i DGI-Byen. Mødesalen var tæt pakket og mange interesserede måtte stå i løbet af de knapt to timer som præsentation, oplæg og den efterfølgende debat varede. Blandt andet med amerikansk støtte er det lykkedes at få optaget og tilrettelagt en dokumentarfilmproduktion om WWViews. Filmen fortæller om WWViews tilblivelse fra planlægningsstadie til og med WWViews-day den 26. september, og giver et godt indtryk af, hvor omfattende de mange samtidige møder bliver, når de vises som ét globalt møde med deltagere. Filmen gav god baggrund for den efterfølgende paneldebat med repræsentanter for både danske og udenlandske politikere, forskere, deltagende projektledere og ikke mindst to deltagende borgere fra henholdsvis Vietnam og Egypten. En vigtig pointe, som blev bragt frem under debatten, var især deltagernes men også projektledernes oplevelse af, at projektet blev gennemført efter en vel tilrettelagt skabelon men uden manipulation eller ubalanceret information. Et andet diskussionspunkt var deltagernes repræsentativitet, hvor det blandt har været fremhævet, at der måske har været en overvægt at klimaengagerede, men paneldeltager professor Birgit Jæger mente ikke at der kunne konkluderes så håndfast efter den udvælgelsesmetode der har været anvendt i projektet, og i øvrigt at demokratisk valgte forsamlinger næsten heller aldrig er repræsentative for de, der har valgt dem. Shaun Sylvester, WWViews canadiske projektleder, havde ikke så høje forventninger til projektets gennemslag hos de forhandlende embedsmænd. Til gengæld oplevede hun COP15 og WWViews som en tiltrængt demokratiske fornyelse og en næsten revolutionær begyndelse for borgerindflydelse i politikudvikling. Climate Consortium i Bella Center Den anden og sidste sideevent havde en noget anderledes kulisse i Bella Centers store åbne topmødeområde som kronisk var hektisk og overfyldt af COP-deltagere, politikere, forhandlere, embedsmænd, journalister, servicefolk og sikkerhedsfolk der hele tiden var på vej til eller fra et møde. I lighed med præsentationen i DGI-Byen blev de flere hundrede tilhørere introduceret til projektet med et overblik, WWViews-dokumentarfilmen, borgernes anbefalinger og en større efterfølgende debat med prominente deltagere, herunder udviklingsminister Ulla Tørnæs, direktøren for FNs Miljø- og Energigruppe, Verle Vandeweerd og direktør for klimabevægelsen 350.org, Bill McKibben. Interessen for projektet på COP15 var stor. 6 TEKNOLOGIDEBAT

7 PROJEKT I TEKNOLOGIRÅDET Biometrien i samfundet De biometriske løsninger har vundet indpas på mange samfundsområder både til forebyggelse af kriminalitet og i form af serviceforbedrende løsninger. Teknologirådets projekt Biometri - brug af biometriske teknologier i det danske samfund skal undersøge, hvilke reelle fordele og ulemper de biometriske teknologier bringer med sig? AF ZARA WÖLCK,INFORMATIONSMEDARBEJDER Biometriske kendetegn er særlige karakteristika, som man kan bruge til at identificere et menneske ud fra udformningen af fx øje, ansigtstræk, fingeraftryk, vener i hånden, lugt, bevægelsesmønster, tastaturtryk, stemme eller DNA. I dag øges omfanget og rækkevidden af biometriske metoder og teknologier hurtigt. Indenfor det offentlige anvendes biometri i dag af politiet i dna-registre, ved registrering af fingeraftryk og med pasmyndighedernes digitale billeder, ligesom det overvejes at integrere biometriske sikkerhedsløsninger i et fremtidigt borgerkort. Samtidig benytter azzsTRffx flere danske arbejdspladser, restauranter og diskoteker sig af biometriske data til at identificere kunderne. Teknologirådets projekt om biometri er et forsøg på at vurdere anvendelsen af disse nye biometriske løsninger i samfundet og præsentere en række overvejelser og anbefalinger om den fremtidige brug af biometri. Den 30. september 2009, blev der afholdt en workshop, hvor FOTO: SØREN OSGOOD en tværfaglig arbejdsgruppe diskuterede teknologiernes fordele: bl.a. øget sikkerhedsniveau og udgiftsbesparende løsninger, men også ulemper i form af identitetstyveri og øget overvågning, som de biometriske løsninger bringer med sig. Workshoppen er med til at danne baggrund for projektets endelige rapport, der indeholder et sæt anbefalinger til lovgiver, myndigheder, virksomheder og privatpersoner om hensigtsmæssig brug af biometriske teknologier. Rapporten offentliggøres i foråret Derudover har Teknologirådet lavet en hjemmeside: hvor man kan få information om de eksisterende biometriske teknologier, læse præsentationer af konkrete cases og fremtidsscenarier samt mulighed for at give sin personlige mening til kende ved at deltage i en holdningsundersøgelse. Projekttitel: Biometri - brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Opgave: Vurdering af fordele og ulemper ved anvendelse af biometri. Metode: Arbejdsgruppe og workshop. Målgrupper: Folketingspolitikere, erhvervsliv, offentlige myndigheder, medier. Produkt: Rapport, website, blad. Status: Projektet er igangværende. Projektleder: Jacob Skjødt Nielsen FOTO: SØREN OSGOOD TEKNOLOGIDEBAT 7

8 INTERNATIONALT PROJEKT EU-borgere former forskningsagenda Hvilken slags mål bør vi sætte for udviklingen af det europæiske samfund? Hvilken social profil ønsker vi, Europa skal have i fremtiden? Disse og mange flere spørgsmål skal Teknologirådets projekt CIVISTI, Citizen Visions on Science, Technology and Innovation, behandle ved to borgerkonsultationer i syv europæiske lande. AF ZARA WÖLCK, INFORMATIONSMEDARBEJDER Som en konsekvens af globalisering skabes nye teknologier, multikulturelle samfund, medieudvikling, miljø- og klimaændringer, nye energimuligheder, øget velfærd og forbrug. Teknologirådets CIVISTI-projekt, som er finansieret af EU- Kommissionen under EU s 7. Rammeprogram skal i lyset af denne udvikling inddrage borgernes behov og ønsker som grundlag for nye og fremadrettede forskningsemner, der vil skabe relevante forskningsagendaer. Projektet vil give borgerpaneler fra Danmark, Østrig, Belgien, Finland, Malta, Bulgarien og Ungarn mulighed for at definere og kommunikere deres fremtidsvisioner og omsætte disse til relevante emner for forskning og udvikling. CIVISTIs målsætninger Hvert borgerpanel vil producere et Borgernes visionskatalog. Derefter vil projektet involvere eksperter og interessenter, som vil analysere borgernes visionskataloger og måske opdage nye vinkler og nye tilgange og forskningsemner. Projektets slutprodukt er en endelige rapport, som vil være klar til Resultat Workshoppen i januar Resultaterne fra CIVISTI-projektet vil blive direkte knyttet til målsætningerne for Blue Sky Research indenfor EU s 7. rammeprogram, det såkaldte Science in Society Programme. Læs mere om Teknologirådets CIVISTI-projekt på website:www.civisti.org Fremadrettede forskningsemner Udgangspunktet er idéen om, at arbejdet med at definere relevante og fremadrettede forskningsemner i mange henseender kan blive bedre af at der bliver lyttet til borgeres ideer og forslag. Den 16. maj 28. juni 2009 afholdt Teknologirådet og de seks partnere første runde af borgerkonsultationer i hvert af partnerlandene. Den næste borgerkonsultation finder sted i oktober Dialogen og diskussionerne bliver organiseret af et sæt af spørgsmål, som har sit fundament i to ligeværdige perspektiver: Hvilke udfordringer kan borgerne forvente sig af fremtiden? Og hvilken forskning er nødvendig for at imødekomme disse? Derudover vil der blive afholdt en ekspert- og interessentworkshop i april De ovenstående workshops og borgerkonsultationer vil endelig resultere i en Resultatworkshop i Bruxelles i januar Projekttitel: CIVISTI, Citizen Visions on Science, Technology and Innovation. Opgave: Producere forslag til EU s fremtidige rammeprogrammer for forskning. Metode: En proces af borgerkonsultationer i syv EU-medlemslande. Målgrupper: EU-Parlamentet, europæisk offentlighed og europæiske medier, EU-forskermiljøer. Produkt: En policy workshop i Bruxelles for Europa Parlamentet (STOA og IT- RE).. Status: Projektet er igangværende. Projektleder: Ida-Elisabeth Andersen BORGERE HVAD KAN DE? Borgerkonsultationer kan bidrage til et godt resultat på flere unikke måder: Borgere bringer demokratisk troværdighed ind i analysen Viden bliver mere relevant, når videnskab tilføres daglige erfaringer og skjult viden. Borgere er uafhængige af direkte interesser og muliggør en mere objektiv analyse. Borgerkonsultationer giver socialt robuste resultater. Et emnes kompleksitet bliver ofte åbent, fordi borgere ser sammenhænge med andre emner. I forventning om at blive overbevist bidrager borgere til gennemsigtighed i en analytisk proces. 8 TEKNOLOGIDEBAT

9 INTERNATIONALT PROJEKT BaltCICA langs Østersøen Klimaændringerne vil medføre havstigning - det er ikke længere til diskussion. Derimod er diskussionen om, hvordan vandmasserne skal håndteres mere aktuel end nogensinde før. BaltCICA-projektet giver borgerne i udsatte områder langs Østersøen mulighed for at få indflydelse på planerne for netop deres lokalområder. AF ZARA WÖLCK, INFORMATIONSMEDARBEJDER FN s klimapanel IPCC har én gang for alle slået fast, at havspejlets stigning bliver en realitet, og det i en størrelsesorden, der kræver stillingtagen nu, hvis vi vil være på forkant med udviklingen. De seneste forskningsresultater har ført til en kraftig revision af fremskrivningerne for stigningstakten i havspejlet, idet afsmeltningen fra såvel Grønlands indlandsis som Vestantarktis har oversteget selv de mest konservative prognoser. BaltCICA-projektet åbner debatten i de tætbefolkede kystområder i landene omkring Østersøen, der er særligt sårbare over for havstigningen. En bred vifte af lokale interessenter involveres i projektet, der skal munde ud i formulering af konkrete handleplaner for hvert af områderne. Projektet er støttet af EU, og løber over 3 år fra 2009 til Borgerne kommer til orde I de omgivelser omkring Kalundborg, som kan blive berørt af klimaforandringerne, samledes 25 borgere to dage i efteråret 2009 for at diskutere tre fremtidsscenarier for de lave kyster og området omkring Tissø. Skal området beskyttes mod havstigningen, tilpasses eller skal man lade stå til, og lade naturen gå sin gang? Fugledegård, hvor mødet blev holdt, var ramme om debatdage med stort engagement, og samtlige borde var begravet i kort dekoreret med forslag, der griber langt ind i fremtiden. Alle deltagere så 3D-animationen af, hvilke konsekvenser vandmasserne kan få for deres lokalområde. Der var ikke længere nogen tvivl blandt deltagerne om behovet for handling. Dele af Vestsjælland er så lavt, at stormflod allerede nu kan medføre omfattende skader på kyster, landbrugsjord og bygninger. Her område syd for Kalundborg ved Reersø ved henholdvis 0,1 m. og 1,4m stigning af havspejlet. Kilde: Kalundborg Kommune. Scenarierne tager udgangspunkt i et konservativt skøn, hvor havspejlet forventes at stige 90 cm i løbet af en horisont på 100 år. Beregningerne er foretaget af den danske samarbejdspartner GE- US. Med udgangspunkt i en kritik af de tre scenarier formulerede deltagerne visioner og handlingsforslag med både kort og langt sigte. Forslag og meninger blev diskuteret ligeværdigt, hvad enten de kom fra kommunalbestyrelsesmedlemmet, repræsentanten fra den lokale lystfiskerforening eller gymnasieeleven, og lokalkendskabet er imponerende. Alle har noget at byde ind med, og vigtigst af alt alle kom til orde. Fra Kalundborg til Klaipeda Borgerinddragelse er et af projektets nøgleord hvad enten der er tale om Kalundborg eller Klaipeda i Litauen. Kalundborg Kommune og GEUS er projektets danske samarbejdspartnere, og planen er, at scenarieværkstedet i Kalundborg skal spredes som ringe i Østersøen til projektets 23 øvrige samarbejdspartnere fordelt på otte lande. Udbredelsen af borgerinddragelse som metode er en del af projekt BaltCI- CA s målsætninger. Ud over at udvikle metoden og facilitere mødet i Kalundborg, står Teknologirådet også for at undervise og supervisere partnerne i forbindelse med borgerinddragelse i deres hjemlande. Ambitionerne stopper dog ikke ved de otte partnerlande. Erfaringerne fra Kalundborg og samarbejdet med de andre partnerlande samles til en manual for borgerinddragelse til brug for de øvrige områder i Østersøregionen herunder også de danske kommuner. Borgertopmøde 2011 Projektets danske del rundes af med et borgertopmøde i Kalundborg i starten af Her præsenteres løsningsforslagene fra scenarieværkstedet samt de omkostningsanalyser der lige nu bliver arbejdet på. Målet for borgertopmødet er, at det fører til udarbejdelse af langsigtede planer for Kalundborgområdet, der vil blive implementeret i kommunalplanerne i årene fremover. Hvordan projektet afrundes i de andre partnerlande bliver forskelligt. Nogle vil følge den danske model med borgertopmøder - citizen summits - andre vil ikke. Partnerne og områderne, de repræsenterer, spænder vidt ligesom resultaterne. Det fælles mål for projekt BaltCICA er ved hjælp af borgerinddragelse at skabe et solidt grundlag for udarbejdelsen af lokale handleplaner planer som gerne skal føre til lokal politisk handling. Projekttitel: BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region. Opgave: At forberede borgere, interessenter og politikere i berørte områder rundt om Østersøen på forandringer som følge af stigning i havspejlet. Metode: Scenarieværksted. Målgruppe: Borgere, interessenter, nationale og regionale politikere og journalister. Produkt: Internationalt netværk og manual om borgerinddragelsesproces, informationsfilm. Status: Projektet er igangværende. Projektledere: Søren Gram og Bjørn Bedsted TEKNOLOGIDEBAT 9

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6 NR 1 MARTS 2009 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET WWW.TEKNO.DK PROJEKT Fremtidens sundhedsvæsen 4 HØRING Udviklingslande og klimaændringer 5 PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne 6 PROJEKT PRISE PRIvacy and

Læs mere

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Borgere ønsker klimaaftale nu

Borgere ønsker klimaaftale nu Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Projektmedarbejder: Peter Lemcke Frederiksen Projektsekretær: Jannie Poulsen

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere