Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø"

Transkript

1 Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

2 OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholdsog parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra land-zone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at ud-arbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning Dispensation En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommuneplanen eller anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod formåls- og anvendelsesbestemmelserne. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning og lovgivning Lejre Kommuneplan 2013 Rammebestemmelser Kommuneplantillæg Zoneforhold Museumsloven Områder med særlige drikkevandsinteresser Forurening Spildevand og regnvand Vandforsyning Varmeforsyning Veje og trafik Miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanens bestemmelser 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Varmeforsyning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Skiltning og reklamer 10 Ubebyggede arealer 11 Terrænregulering 12 Grundvand, regnvand og spildevand 13 Støj 14 Ejerforening 15 Forudsætninger for ibrugtagen 16 Ophævelser af lokalplaner og servitutter 17 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 18 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1. Områdets afgrænsning Kortbilag 2. Byggeområder Kortbilag 3. Parkering og fremtidig daginstitution Kortbilag 4. Tilkørsel ved vareindlevering og brand Kortbilag 5. Niveauplan

4 Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: juni 2013 Offentlig høring:...2. juli til 24. september 2013 Fornyet høring december januar 2014 Endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen: februar 2014 Offentligt bekendtgjort:...4. marts

5 REDEGØRELSE Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i Kirke Hvalsø bymidte mellem Hovedgaden, Søvej og Skolevej (se kortbilag nr.3). Området omfatter dele af den eksisterende randbebyggelse mod Hovedgaden, parkeringspladsen mod Søvej samt havearealerne mellem parkeringspladsen og randbebyggelsen mod Hovedgaden. Det nye område kommer til at binde Hovedgaden sammen med det grønne rekreative område ved Skolesøen vest for Søvej. Lokalplanområdet på m² ligger i byzone og er en del af bymidten med butikker, serviceerhverv, boliger og parkeringspladser. Områdets nuværende bebyggelse er en del af randbebyggelsen mod Hovedgaden og er beliggende på lange smalle øst/vest vendte grunde, som strækker sig til parkeringspladsen ved Søvej. De smalle grunde anvendes i dag til private haver. I det nye forslag lægges der op til at nedlægge dele af Skolevej for at skabe et kvalitativt byrum foran brugsen. Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 71 for boligområder på Sarbjerg, Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte, Lokalplan 88 for Søvejsområdet, Lokalplan LK 15 for Søarkaden og Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44. 5

6 Lokalplanenes baggrund og formål Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få udvalgsvarebutikker langs Hovedgaden. Lejre Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, som bl. a. viser at handlende fra byens opland i høj grad søger mod andre byer for at købe udvalgsvarer, men at der vil være basis for en koncentration af detailhandlen i Hvalsø Bymidte og for en begrænset udbygning af udvalgsvarehandlen. Inden for de kommende år forventes indbyggertallet i byen desuden at stige som følge af byudviklingen. Lejre kommunalbestyrelse har udpeget Kirke Hvalsø som det naturlige centrum for detailhandlen i Lejre Kommune. Der ligger således et uudnyttet potentiale i at videreudvikle et succesfuldt handelsliv omkring Brugsen, samt at skabe en øget fornemmelse for bymidte i Hvalsø. Ambitionen bag denne lokalplan er at skabe et nyt attraktivt bycentrum, der fungerer som byens handels- og bylivsmæssige hjerte. Bystrukturen foreslås fortættet med et nyt byggeri indeholdende butikker, boliger samt liberalt erhverv. Denne intensivering af by og blanding af funktioner giver mulighed for at sikre liv henover døgnet. Den nye bymidte vil fungere som et multifunktionelt torv, der vil kunne huse alt fra markedsdage, til musik- og foreningsarrangementer. Herudover integreres en række solrige pladser og strøg, der indbyder til længerevarende ophold, og som vil medvirke til at fastholde livet i byen. Byggeriet formidler en kontakt imellem Hovedgaden og det rekreative område ved Søvej, og tænkes udført i en skala og med materialer, der passer til den eksisterende bys kontekst. De nye byrum udformes på de bløde trafikanters betingelser, så borgerne ugenert kan færdes i en bilfri zone. Overgangen imellem det rekreative område og skolen vest for Søvej og den nye bymidte kan bearbejdes så bilernes fart dæmpes, og der opnås større trafiksikkerhed. Dette vil gøre området mere sikkert at færdes i for skolebørnene fra Hvalsø skole og idrætshal. Bytorvet 6

7 Lokalplanens indhold Lokalplanens fokus er at skabe en række varierede byrum og attraktive pladser, samt en central visuel akse igennem byggeriet. Området forbindes til Hovedgaden samt Søvej via en række passager og Skolevej foreslås lukket af for biltrafik. Parkering placeres i byggeriets ydrekant, i forbindelse med de to store dagligvareforretninger. Lokalplanen er organiseret i 6 byggeområder, der er vist på kortbilag 2. I byggeområde 1, der ligger centralt imellem Hovedgaden og Søvej, placeres en 2 etagers sadeltagsbygning med f. eks. detailhandel i bunden og boliger for unge på første sal. Områdets maksimale højde er 9 meter, for at sikre indsyn til Hvalsø kirke og for at tilpasse de nye bygninger med skalaen fra eksisterende randbebyggelse mod Hovedgaden. I områdets nordlige ende etableres en portgennemgang, så det rekreative areal vest for lokalplanområdet bliver lettere tilgængeligt. Indenfor byggeområde 2, der ligger som randbebyggelse mod Søvej, placeres ligeledes en 2 etagers sadeltagsbygning med f.eks. detailhandel i bunden og familieboliger samt liberalt erhverv på 1. sal, med taghaver ud mod det rekreative område ved søen. I dette område er den maksimale højde ligeledes 9 m. Byggeområde 3 indeholder 2 bygningskroppe, og er placeret nordligst i lokalplansområdet. Begge bebyggelser er primært på 3 etager og kan f.eks. indeholde detailhandel i bunden, og familieboliger eller liberalt erhverv på 1. og 2. sal. Den nordligste af bebyggelserne vil via forskydninger i bygningskroppen fremstå som 3 bygninger, hvor den yderste del er holdt i 2 etager for at imødekomme hovedgadens skala samt skabe gunstige lysforhold for nabobebyggelsen på Hovedgaden 20. Herudover indeholder lokalplanen to solitære bygninger placeret i byggeområde 4 og 5. Disse bebyggelser vil adskille sig fra de øvrige via materialitet og arkitektonisk udtryk, og vil således skabe en dynamik og identitet i byrummet. Bygningerne tænkes opført, når funktionen er defineret, og er tænkt til detailhandel. Derudover indeholder lokalplanen endnu en bygning placeret i byggeområde 6, som kan opføres i 3 etager med sadeltag. Retninger og sigtelinier tager udgangspunkt i byens nuværende struktur. Udgangspunktet for disponeringen af byggeriet, er skabelsen af en serie pladser. Dele af skolevej lukkes for at skabe et kvalitativt byrum foran brugsen. P-pladserne placeres i udkanten af bebyggelsen 7

8 Østergade Søvej Hovedgaden Byrum og pladsdannelser Lokalplanens nye bymidte har et fodaftryk på: ca m 2 og et samlet etageareal på ca m 2. Bebyggelsen er kendetegnet ved en serie af pladser, der forbindes af et butiksstrøg, der fungerer som en klar visuel akse igennem hele byggeriet. Handelspladsen er placeret i forbindelse med Brugsen, og opnår sin pladskarakter via lukningen af Skolevej for biltrafik samt placeringen af en skråtstillet huskrop der i form og karakter skiller sig ud fra den øvrige by struktur. Fra handelspladsen kan man fortsætte igennem handelsstrøget, hvor husene står tættere og således skaber et intimt byrum. Handelstrøget leder til det centrale bytorv, der ligesom handelspladsen markeres med et skråtstillet hus, men har en mere fortættet skala og karakter. Fra bytorvet er der et kig til grønningen og søen. I områdets nordlige del ved Fakta placeres Strøgpladsen, der via bygningernes forskudte former åbner sig imod Hovedgaden. Udover den centrale gågade, er det også muligt at sive igennem bebyggelsen via en række passager. Skolevej Bytorvet Handelspladsen Strøgpladsen Nyfortolkning af landsbykarakteren Bygningernes skala og materialitet lægger sig i forlængelse af den eksisterende arkitektur i Hvalsø, både hvad angår skala og form. Det er lokalplanens vision at skabe en sammenhæng imellem den eksisterende by struktur og den nye bebyggelse. Den nye arkitektur skal være levende og tryg at færdes i, så bymidten også vil fremstå attraktiv udenfor butikkernes åbningstid. Ved at lave forskydninger og materialeskift i de enkelte bygninger, vil arkitekturen ikke fremstå monumental, men derimod som en by struktur der er vokset frem med tiden og passer ind på stedet - på en nutidig og nyfortolket måde. Handelspladsen 8

9 Uudnyttet tagrum Bebyggelsen De enkelte byggerier består grundlæggende af en base som rummer f.eks. detailhandel, hvorpå boliger eller liberalt erhverv placeres i enten 1 eller 2 etager. Alle familieboliger har enten rummelig altan eller taghave, hvilket også vil medvirke til liv og tryghed i bymidten samt sikre et grønt udtryk i byggeriet. Boliger og liberalt erhverv Taghaver Detailhandel Kirken og byen Hvalsø Kirke er byens historiske og naturlige centrum. Kirken ligger hævet over byen og er belyst om aftenen. Det er lokalplanens ambition at den nye bebyggelse ikke skærmer unødigt for udsigten til kirken, derfor er den tænkt og skitseret med opmærksomhed på kirkens synlighed og betydning m Ny bebyggelse Søvej Søvej Ny bebyggelse Øst/vest gående principsnit Eksisterende bebyggelse Hovedgaden Eksisterende bebyggelse Hovedgaden 9 Hvalsø Kirke Hvalsø Kirke snit 1:1000

10 Forhold til anden planlægning og lovgivning Lejre Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt til rammeområde 6.C1. Rammebestemmelse for 6.C1: Generel anvendelse: Centerområde. Specifik anvendelse: Bycenterområde. Konkret anvendelse: Butiksgade blandet med boliger. Inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, butikker, kontorer, håndværk og værksteder i tilknytning til en butik, hoteller, restauranter, klinikker, liberale erhverv, institutioner, bibliotek og kommunal administration samt lignende formål. Zonestatus: Byzone. Max. bebyggelsesprocent: 95 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: For den enkelte ejendom. Max. antal etager: 3 etager. Max. højde: 11,5 m. Min. grundstørrelse: Tilladte miljøklasse (min/max): Miljøklasse 2. Eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter: Lokalplan 71 for boligområder ved Sarbjerg, Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte, Lokalplan 88 for Søvejsområdet i Kirke Hvalsø, Lokalplan LK 15 for Søarkaden og Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44. Særlige bestemmelser: Friarealet skal udgøre mindst 25 % af etagearealet. For fornyelsesområderne gælder det, at adgangsveje, par kering og friarealer samlet skal udgøre mindst 25 %. Bevaringsværdige bebyggelsestræk, bygninger og beplantning bevares. Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt som en del af rammeområde 6.O1 og 6.R2. Når det nye butikscenter, Søtorvet, i Hvalsø bymidte bliver realiseret, vil der være behov dels at flytte nogle af de eksisterende parkeringspladser ved Søvej samt behov flere parkeringspladser. Desuden vil den nye parkeringsplads også kunne benyttes af hallens, Kulturhusets og skolens brugere. Derfor har der været behov for at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013, som udlægger et nyt rammeområde 6.T1 til teknisk anlæg, parkeringsanlæg. Fremtidige rammebestemmelser for 6.T1 Generel anvendelse: Tekniske anlæg. Specifik anvendelse: Trafikanlæg. Konkret anvendelse: Parkeringsanlæg. Zonestatus: Byzone. Eksisterende lokalplan: Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø. Særlige bestemmelser: Bevaringsværdig beplantning skal bevares. Bæredygtighed: Af hensyn til Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI) skal parkeringsarealet være befæstet med tæt belægning, og afvandingen herfra skal ske mod afløb til kontrolleret afledning. Zoneforhold Lokalplanområder er beliggende i byzone. 10

11 Museumsloven Roskilde Museum skal høres om arkæologiske fund. Områder med særlige drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at der inden for området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanområdet. Spildevand og regnvand Spildevand skal tilsluttes Lejre Forsynings forsyningsnet. Der skal indhentes udledningstilladelse til afledning af regnvand og overfladevand. Da Skolesøen løber over sine bredder et par gange om året, må det derfor forventes at der af hensyn til klimatilpasningen vil blive stillet krav i udledningstilladelsen om forsinkelse af regnvand og overfladevand inden det ledes via regnvandsledning til Skolesøen. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Vandværks forsyningsområde, hvorfra vandforsyning skal finde sted. Varmeforsyning Byggeri inden for lokalplanområdet skal opføres som lavenergibebyggelse. Ejendommene i lokalplanområdet kan derfor ikke kræves tilsluttet fjernvarme, men kan supplere med fjernvarme, hvis dette er økonomisk rentabelt. Med lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet (det til enhver tid gældende). Veje og trafik Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søvej og Hovedgaden. Der skal etableres sikre overgange på Søvej mellem parkeringspladsen øst for hallen og Hvalsø Bytorv og på Hovedgaden mellem Kropladsen og Hvalsø Bytorv. Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion af den indledende screening: Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø, og på denne baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan LK 30. Denne beslutning er truffet ud fra en vurdering af, at de muligheder der ligger Lokalplan LK 30 ikke vil påvirke miljøet væsentlig i forhold til de muligheder, der allerede ligger i Lokalplan LK 15, Lokalplan 76 og 88. Miljøscreeningen har bevirket, at der i lokalplanarbejdet har været ekstra fokus på bl.a. at sikre: Hvalsø Kirkes synlighed gode adgangsforhold og udendørs opholdsarealer for handicappede en klimasikret afledning regnvand og overfladevand 11

12 nedsætte skyggevirkninger fra byggeområde 3 Bebyggelsen i det nordligste hjørne af byggeområde 3 er arbejdet ned i skala for at opnå gode skyggeforhold i forbindelse med bebyggelsen på Hovedgaden 20. Der er samtidig skabt en mindre husdybde i boligetagerne får at mindske indbliksgener og skabe mere luft imellem den nye bebyggelse og Hovedgaden 20 - se illustrationerne nedenfor. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål 1.1. Det er lokalplanens formål: At sikre og udvikle et fortsat handels- og erhvervsliv i Hvalsø. At sikre kirkens dominans i bybilledet ved at begrænse bebyggelsens højde i dele af området. At skabe mulighed for en udbygning af bymidtens handelscenter med nye butikker, service og kontor samt nye boliger og samtidig sikre, at denne udvikling skaber et sammenhængende bymæssigt udtryk. At sikre en mere tryg trafikafvikling i lokalplanområdet. At skabe kvalitative, trygge byrum. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen omfatter matrikel numre: 2cm, 2ai, 2cl, 2av, 2ak, del af 2bv, 2cg, 2ch, 2r, 2q, 7x, 7v, 7o, del af 7y alle Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø samt del af litra 7000q og 7000h ligeledes Kirke Hvalsø. 2.2 Lokalplanen er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C som vist på kortbilag 3. Delområde A inddeles endvidere i byggeområde 1-6 som vist på kortbilag 2. Delområde A udgør m 2, delområde B udgør m 2 og delområde C udgør m 2. Lokalplanområdet udgør i alt m 2. 3 Anvendelse 3.1 Delområde A skal anvendes til centerformål: Detailhandel, restauranter, cafeer, frisører, boligformål, offentlige og kulturelle formål samt liberale erhverv. Liberale erhverv omfatter bl.a. advokater, ejendomsformidlere, revisorer, ingeniører, arkitekter, landinspektører, læger og tandlæger. Der må ikke etableres boliger i stueetagen. Området skal anvendes således, at Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra virksomheder kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra varetransport, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign. Bebyggelsen skal i øvrigt etableres således, at der foretages støjdæmpende foranstaltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr om Støj fra veje, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes. 3.2 Delområde B skal anvendes til detailhandelsformål, liberalt erhverv og parkering. 3.3 Delområde C skal anvendes til parkeringsformål. 13

14 4 Udstykning 4.1 Der kan ske yderligere udstykning. 5 Veje, stier, parkering og adgangsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hovedgaden og Søvej. 5.2 Der etableres en central gågade som forbinder lokalplanområdet, samt passager der gør det muligt at sive igennem området og derved styrker forbindelsen mellem Hovedgaden og det rekreative område vest for Søvej. 5.3 Skolevej bliver lukket for biltrafik mellem Hovedgaden og Søvej for at skabe et kvalitativt byrum foran Brugsen. 5.4 Der skal anlægges 130 parkeringspladser, som placeres vest for Søvej ved Hvalsøhallen i delområde C. I den vestlige del af delområde B skal der anlægges 3 parkeringspladser til handicappede. Delområde C anlægges til fælles offentlig parkeringsplads efter principperne som vist på Kortbilag Parkeringspladser skal være befæstet med tæt belægning, og afvandingen herfra skal ske mod afløb til kontrolleret afledning. Alle parkeringsbåse skal være markeret. Parkeringspladsen skal udformes med fortov som afgrænsning mod vest. 5.6 Adgangsforholdene til de enkelte boliger skal udformes handicapvenligt i henhold til SBi anvisning 230 Anvisning om bygningsreglement 2010 kap. 2 og 3, eller nyeste standarder på området. 6 Varmeforsyning 6.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres som lavenergibebyggelse. Med lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibebyggelse, der er fastsat i bygningsreglementet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Indenfor byggeområde 1 til 6 i delområde A kan der etableres op til ca m 2 detailhandel, m 2 kontorer og m 2 boliger. Butikstørrelsen indenfor byggeområde 1,2,3,4,5 og 6 må maksimalt være 500 m Delområde A inddeles i 6 byggeområder som vist på kortbilag 2: o o o Bebyggelsen indenfor byggeområde 1 og 2 skal opføres i maks. 2 etager med en maks. bebyggelseshøjde på 9 meter målt fra det på kortbilag 5 fastsatte niveauplan, som dog kan terrænreguleres +/- 0,50 meter. Bebyggelsen indenfor byggeområde 3 og 6 skal opføres i maks. 3 etager med en maks. bebyggelseshøjde på 11,5 meter målt fra det på kortbilag 5 fastsatte niveauplan, som dog kan terrænreguleres +/- 0,50 meter. Det nordøstlige hjørne af byggeområde 3 kan, som vist på kortbilag nr. 2, kun opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 meter. Bebyggelsen indenfor byggeområde 4 og 5 skal opføres i maks. 2 etager med en maks. 14

15 . bebyggelseshøjde på 9 meter målt fra det på kortbilag 5 fastsatte niveauplan, som dog kan terrænreguleres +/- 0,50 meter. Hvert byggeområde skal opføres som en samlet helhed. 7.3 Inden for byggeområde 1, 2, 3 og 6 skal gavlfacaderne vende ud mod plads- og torvedannelserne. 7.4 I delområde B kan bebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter inden for matrikel 7x. Matrikel 7o og 7v kan ikke bebygges. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facaderne skal fremstå forskelligartede, i traditionelle materialer som blank mur, glatpudset, berappet, vandskuret e.lign., med partier i lette materialer som træ eller glas. Indenfor byggeområde 2, 4 og 5 skal vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 40 % af facadearealet ud mod Søvej. Indenfor byggeområde 3 skal vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 40 % af facadearealet ud mod Hovedgaden. 8.2 Bebyggelsen mod det nye strøgforløb skal opføres med facader som brydes for mindst hver 25 m f.eks. gennem bygningsfremspring, ændret gesimshøjde og/eller ændring af facadens materialer. Dette gælder ikke for Delområde B. 8.3 Vinduer og døre skal udføres i aluminium og/eller træ. 8.4 Tage skal enten dækkes med røde lerteglsten eller sort/grå skifer. I byggeområde 1, 2, 3 og 6 skal tage udføres som saddeltage med en taghældning på grader og dækkes med samme tagmateriale, dog kan en del af tagarealet etableres som taghaver, tagterrasser eller grønne tage. I byggeområde 4 og 5 skal tage fremstå som flade tage, hvorpå der kan etableres taghaver eller tagterrasser. I delområde B skal tage dækkes med røde lerteglsten med en taghældning på grader, udføres som grønne tage eller fremstå som flade tage. Indenfor hele lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Solceller kan opsættes, såfremt de integreres i sorte tagflader. 8.5 Tagrender og -nedløb skal udføres i PVC-frit materiale, gerne i zink. 8.6 Markiser kan placeres over døre og/eller vinduer i stueetagen. De skal være af ensfarvet lærred og have enten smal metal forkant på max. 10 cm eller flæser på max. 15 cm. Tekst tillades kun på markisens flæser. Markisers dug skal opdeles efter facadens eller vinduernes opdeling. Markiser skal kunne rulles ind. Der gives ikke tilladelse til baldakiner eller faste markiser over butiksfacader. 9 Skiltning og reklamer 9.1 Generelt skal skilte udformes, så der skabes en god helhedsvirkning med de enkelte bygningers arkitektur og med området som helhed. Der bør være sammenfald mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige fx. firmanavn, logo, åbningstider m.v. 9.2 Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, ligesom skilte fra forskellige virksomheder/forretninger skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. 9.3 Facadeskiltning 15

16 Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal i princippet følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte. Størrelse og placering af skilte på samme facade fra forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden. Effektfarver, fluoriserende eller selvlysende farver tillades ikke. Skilte til den enkelte butik må have en maksimal højde på 0,5 m. Facadeskilte skal udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, så facaden kan ses gennem bogstaverne. Udhængsskilte skal hænge vinkelret på facaden. De må ikke have en sidelængde over 0,8 m, må ikke være større end 0,5 m 2 og skal placeres mindst 2,3 m over terræn. Udover ovenstående gælder følgende for dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Dagligvarebutikker: Navn, logo, åbningstider og mindre reklamer kan tillades opsat på max. 1/3 af det enkelte vindue/dør. Enkelte vinduer kan dog blændes helt eller delvist med ensfarvet folie i hvide, grå, brune eller sorte nuancer. Udvalgsvarebutikker: Der må ikke opsættes klæbefilm, reklamer, males eller lignende på vinduer og døre. Navn, logo og åbningstider kan dog tillades. 9.4 Henvisningsskilte Henvisningsskilte skal opsættes ved virksomhedens adgangsveje og i tilknytning til virksomheden. 9.5 Skilte på skiltestandere Skiltning med skilte på skiltestandere må kun ske efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Skilte/skilte standere må maksimalt have en højde på 2,0 m og en bredde på 1,2 m. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende Beplantningen skal have en fremtrædende rolle og skal integreres på overbevisende og funktionel vis. Træer og buske skal være af løvfældende arter. Inden for delområde A skal der plantes 10 træer med en minimumshøjde på 3 meter Møbleringen af strøgforløbet og de forskellige plads- og torvedannelser skal skabe mulighed for både lej og stille ophold. Der skal etableres mindre legearealer på torvearealerne Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring. Dette gælder dog ikke opstilling i butikkernes åbninsgtider De på kortbilag 2 viste offentligt tilgængelige strøg og torvearealer skal udføres med fast belægning af betonsten, fliser e.lign. i et varieret udtryk. Belægning kan på udvalgte steder være et identitetsskabende element, der sætter funktioner eller steder i scene. Der skal i etableringen af de offentligt tilgængelige strøg og torvearealer tages hensyn til synshandicappedes og bevægelseshandicappedes behov - se i øvrigt DS-Håndbog 105 Udearealer for alle - anvisning med henblik på handicappedes færden Belægningen skal etableres således, at arealet afvandes væk fra bygningerne, således at der er taget højde for klimatilpasningen Belysning af vejarealer, stier og stræder skal finde sted med maksimalt 4 meter høje standere og med lyskilder, som ikke virker blændende. 16

17 10.8 Der skal etableres udendørs opholdsarealer minimum svarende til 15 % af boligetagearealet og 5 % af butiks- og erhvervsetagearealet, dog minimum 10 m 2 pr. butiks- og erhvervsenhed. Til opholdsareal henregnes altaner, tagterrasser og haver. 11 Terrænregulering 11.1 Terrænspringet mellem Hovdgaden og Søvej nivelleres med et jævnt fald i henhold til øst/vest gående principsnit vist på side 9 og efter koterne på Kortbilag Grundvand, regnvand og spildevand 12.1 Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet Der skal indhentes udledningstilladelse til afledning af spilde-, regn- og overfladevandet. 13 Støj 13.1 Området skal planlægges således, at Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern støj fra virksomheder kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra varetransport, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign Området skal i øvrigt planlægges således, at der foretages støjdæmpende foranstaltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr om Støj fra veje, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes. 14 Ejerforening 14.1 Der skal etableres en ejerforening med medlemspligt for alle ejere inden for delområde A og B Ejerforeningen skal oprettes, når Lejre Kommune forlanger det Ejerforeningen skal overtage og vedligeholde alle fællesanlæg og de private fællesveje. 15 Forudsætninger for ibrugtagen 15.1 Inden der kan gives ibrugtagningstilladelse til områdets bebyggelse i byggeområde 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 skal parkeringspladserne i Delområde C være etableret Inden Skolevej og parkeringsarealet Søvej lukkes for biltrafik skal det ved tinglysning sikres, at der opretholdes vejadgang til ejendomme, som måtte blive afskåret Inden hvert enkelt byggeområde tages i brug skal de naturligt tilhørende udearealer være færdiggjort Inden byggeområde 1, 2, 4 eller 5 tages i brug skal torvearealerne, som i dag udgør Skolevej, være etableret Før ibrugtagning skal de nødvendige udledningstilladelser til afledning af spilde-, regn- og overfladevand være indhentet Før ny bebyggelse i et byggeområde tages i brug, skal de i 10.8 nævnte opholdsarealer være etableret. 17

18 16 Ophævelse af lokalplaner og servitutter 16.1 Lokalplan 71 for Sarbjerg, Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte, Lokalplan 88 for Søvejsområdet, Lokalplan LK 15 for Søarkaden og Lokalplan LK 26 ophæves for nærværende lokalplanområde. Servitut tinglyst 28. november 1980 med krav fra Hvalsø Kommune om, at ejendommen skal beholde dens udvendige karakteristika ophæves, da ejendommen er revet ned. 17 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 17.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfat tet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 18 Lokalplanen retsvirkninger 18.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 18

19 Vedtagelsespåtegning Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø er vedtaget som forslag den 24. juni I henhold til 27 i planloven er nærværende Lokalplan LK 30 for Søtorvet vedtaget endeligt af Lejre Kommunalbestyrelse den 24. februar

20 20 Præstegå Skolevej Hovedgaden Søvej 1a 2ac 2ab 2ai 2cl 2ck 2al 2bv 2ac 2n 2l 2cg 2ch 2r 2e 2cm 2av 7x 7v 7o 7p 7e 7b 32c 4l 41a 41c 7000ac 2ci 1e 17a 21b 17d 7000e 1 2q 7000h 7000q 1:1000 KORTBILAG nr. 1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Lokalplangrænse Matrikel grænser Eksisterende bygninger 1:1000

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus

Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej

Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183

Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183 Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183 Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården

Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager

Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere