Tjörnarp Söpark 23. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjörnarp Söpark 23. maj 2007 www.tjornarp.dk"

Transkript

1 Tjörnarp Söpark 23. maj Referat af generalforsamling onsdag den 23. maj 2007 kl Sct. Georggårdens lokaler, Lyngborghave 42-46, 3460 Birkerød 1. Velkomst Formanden Christian Eifer (30) bød velkommen til deltagerne i generalforsamlingen. Der var 17 stemmeberettigede 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 3. Valg af ordstyrer Hanne Petræus (7) blev valgt uden modkandidater 4. Tilkendegivelse af ordstyrerens valg af referent Ellis Mebus (9) blev valgt uden modkandidater 5. Valg af to protokolunderskrivere og stemmetællere Dan Solholt (24) og Marianne Jensen (14) blev valgt til både protokolunderskrivere og stemmetællere. 6. Generalforsamlingens vedtægtsmæssige indkaldelse. Ordstyreren konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. 7. Stadfæstelse af valgliste Hanne Petræus meddelte, at på kommende generalforsamlinger vil man ikke være stemmeberettiget, hvis man er i restance i henhold til vedtægternes $ Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning Christian indledte beretningen med at gentage foreningens formål hentet fra vedtægterne: Foreningens formål er at fremme medlemmernes økonomiske interesser ved i foreningens hus at sælge brugsretten til andelsferieboliger til medlemmerne uden tidsbegrænsning. Et medlems ret i foreningen i henhold til sådant salg kaldes en andel/bostadsrätt. Beretningen dækker perioden til Bestyrelsen har holdt 12 møder siden sidste ordinære generalforsamling. Foreningen afholdt i weekenden juni 2006 en kombineret arbejdsweekend og sommerfest. Hjemmesiden viser opskæring af den omfattende træfældning og fordeling af træ til brænde. Der har været afholdt møde med kommunen, på grund af klage fra nogle svenskere, over at foreningen ikke respekterede almenretten. Almenretten indebærer, at man frit og til fods kan bevæge sig på områder som ikke umiddelbart støder op til et hus. Det har bl.a. afstedkommet at teksten privat område er blevet fjernet fra skiltet ved indkørselen til området. På hjemmesiden har der været orienteret om emner og aktiviteter af fælles interesse, træfældning mv. Bestyrelsen har løbende besvaret henvendelser fra medlemmer om konkrete forhold.

2 Foreningen afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at anlægge sag mod bostadsrethaverne af hus nr. 42 med det formål at få stadfæstet fratagelsen af bostadsretten. Baggrunden er grov misligholdelse af huset og ingen aktivitet omkring gennemførelse af byggesag, der for længst burde have været afsluttet. Ved samme lejlighed blev der orienteret om søgruppens arbejde, der henvises til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling Der er truffet aftale med en landskabsarkitekt, som skal give et bud på en samlet plan for landskabspleje af området. Det skal foregå i samarbejde med søgruppen og med respekt for naturbeskyttelsen. Bestyrelsen har indgået ny aftale med Tony om vedligeholdelsen af området herunder renovering og maling af svimmingpoolen. Brandsagen vedrørende genopbygning af Malmøhus/Glimminghus er nu afsluttet i relation til forsikringsselskabet. Bostadsretshaveren Peter Blauenkjær skal herefter selv færdiggøre det indvendige samt tagbeklædningen. Bostadsrethaverne af Restauranten og Sonata/Octavia mangler at færdiggøre ombygningen til boliger. Der skal foreligge slutbevis fra Kommunen før alle ombygninger kan tages i brug og andelsbevis udstedes. De nærmere forhold for færdiggørelsen af ovennævnte ombygninger drøfter bestyrelsen snarest med juristerne i SBC. For så vidt angår hus nr. 42 afholdes indledende retsmøde i Tingsretten i Lund, med henblik på stadfæstelse af fratagelse af bostadsret, herunder erstatning for udgifter påført foreningen. Hjemmesiden indeholder alle relevante oplysninger for medlemmerne og udvikles løbende. Webmasteren er Anni Eifer (30) Ellis Mebus er fra bestyrelsens side ansvarlig for korrekt opdatering af hjemmesiden. Christian Eifer (30) er trådt ud af poolhusgruppen og er blevet erstattet af Ove Nielsen (5) Poolhusgruppen har fremkommet med forslag til ombygning og arbejder nu med prissætning heraf. Poolhusgruppen har modtaget et meget detaljeret og flot forslag til ombygning af poolhuset fra Ove Nielsen. Forslaget ligger meget tæt op af det poolhusgruppen tidligere er fremkommet med, dog med undtagelse af at Ove Nielsen har en lejlighed med i sit forslag. En lejlighed i poolhuset ser bestyrelsen ikke som en realistisk mulighed. Da poolhuset i påkommende tilfælde skulle have ændret status, med deraf bl.a. følgende nye krav til isolering, for at leve op til nutidens standard. Huset ligger indenfor søbeskyttelseslinien, så det er et spørgsmål om en sådan anvendelse kan godkendes. Hvem skal evt. benytte en sådan lejlighed og hvordan skal det administreres. I kommende arbejdsweekend den 16./17. juni, er det planlagt, at poolhuset skal renses og males, så vi har det udvendige i orden. Poolen er nu malet. Tilbud på solvarmeanlæg til opvarmning af swimmingpool forelægges generalforsamlingen. Vejgruppen arbejder med forskellige tilbud på istandsættelse af veje, heri vil indgå beløb fra forsikringsselskabet til erstatning af ødelagte veje i forbindelse med brandsagen. El- og vandafregning er udført. Beboere, der har bemærkninger, bliver tilskrevet fra bestyrelsen. Låsene er omlagt i poolhuset (med adgang til sauna), bordtennisrummet under poolhuset, toilet ved pool, cykelskur ud for tidligere restaurant, garagerne og vaskeriet. De beboere, der endnu ikke har fået udleveret og kvitteret for en nøgle, kan afhente den hos Hanne i nr. 7. Desuden kan nøgler til postkasse købes (Dkr. 250,00) samme sted. Pt. Afventes tilbud på at få lavet flis fra grene fra tidligere fældede træer. Når disse er væk, vil containere blive flyttet hen til venstre for lampen og der vil blive lavet indhegning til flaskecontainere. To forsikringselskaber er anmodet om at give alternativ tilbud på forsikring på ejendommen. Nuværende forsikring, herunder ansvarsforsikring for bestyrelsen, vil blive sammenholdt med de nye for at se dækningsgrad og ydelse til forsikringen. Internetinstallationen i teknikrummet ved restauranten blev totalskadet ved tordenvejret sidst

3 på sommeren. Det udstyr, der var indkøbt til at udbygge dækningsområdet, måtte i stedet anvendes til at retablere det trådløse netværk ved restauranten. Det kom i drift i starten af september, for så at holde op med at virke igen da alle telefonledninger blev klippet i kælderen i restauranten. Der blev på bestyrelsens foranledning etableret en samlebox for telefonledninger uden for restaurantbygningen, og efter flere besøg af teknikere fra Telia kom internettet igen til at virke. I december blev der opsat et Access Point på hus nr. 9 og i januar kom der endnu et på hus nr. 14, således at hele området nu skulle være dækket. I september blev TV-masten med danmarksantennen flyttet i forsøg på at forbedre signalstyrken på modtagelsen fra Danmark. Dette gav dog ikke den forventede forbedring, så der arbejdes fortsat på mulige forbedringer. Det er et problem at finde ledige fagfolk i Sverige indenfor el-, TV- og dataanlæg. Regnskab 2006 gennemgås på generalforsamlingen. Det kan dog oplyses, at overskud for 2006, er mere end det dobbelte af det budgetterede, og at gælden er nedbragt med I hele perioden siden den stiftende generalforsamling er der solgt 8 huse. Pt. er der 10 huse til salg. Der var kommentarer til TV-situationen: Flemming (14) så tre valgmuligheder for at løse TV-problematikken 1) fortsæt som hidtil, 2) opsæt fælles parabol på restauranten 3) opsæt individuelle paraboler på husene. John (4) TV-ansvarlig i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at TV2 ikke kan modtages via parabol, så John konkluderede at strategien må være, at få det som næsten virker til at virke. Det blev drøftet om nettet skulle kodes, men indtil videre er beslutningen, at nettet er åbent og uden kodebeskyttelse. Dan Solholt (24) fortalte, at svenskere kommer kørende medbringende borde og stole og slår sig ned ved søen og fisker. Christian mente ikke, at denne adfærd var dækket af allemandsretten og ville følge op over for kommunen. Herefter blev beretningen godkendt. 9. Fremlæggelse af revisionsberetning Hanne Petræus (7) foreningens kasserer - fortalte at revisoren havde godkendt regnskabet. Herefter gik Hanne over til en gennemgang af regnskabet. Et stor post i regnskabet vedrører udtagning af den vandskadede indmad i hus nr. 42. Men den udgift forventes at blive dækket som følge af retssagen. Ejendomsskatterne falder til halvdelen. Vi venter med nedsættelse af de månedlige kontingenter, da vi har meget der skal laves i foreningen. Ove Nielsen (5) havde et spørgsmål til en post i regnskabet. Svaret var, at det var Tonys timeløn og materialer, som i dette regnskab er tydeligere specificeret end tidligere. Ove var tilfreds med svaret. Styrelsesomkostninger er først kommet på i år. Det er transportudgifter og udgifter til generalforsamlinger og lignende. Peter Busch (29) spurgte hvor meget mere der skal ofres på nr. 42 før det kan sælges. Christian svarede, at det er vanskeligt at sige på nuværende tidspunkt. Men det kunne være en løsning at sælge det, som det står. Under alle omstændigheder er vi nødt til at afvente udfaldet af retssagen. Henrik Visser (20) havde ros til regnskabet. Han tilkendegav, at man ikke skulle nedsætte kontingentet, men derimod nedbringe gælden. Hanne fortalte, at der p.t. er næsten kr. i restancer. Derfor har bestyrelsen truffet en ny

4 beslutning: SBC rykker kun 1 gang, derefter rykker bestyrelsen. Når bestyrelsen rykker, så koster det 500 kr. og der tilskrives morarenter, som består af en referencerente på p.t. 3% + 8% altså p.t. 11%. Dette har bestyrelsen gennemført med reference til vedtægterne. Flemming (14) ville gerne vide om det var reelle restancer eller om der blot var tale om en forskydning som følge af et par dages for sen indbetaling hver måned, kort sagt om det var mange, der var i restance med små beløb eller om det var få, der var i restance med store beløb. Henrik (20) mente, at man også skulle sætte ind over for de små restancer, da de er enormt irriterende og tidskrævende. Hanne (7) 20 medlemmer er i restance, men ingen af dem er til stede på generalforsamlingen. Hanne (7) fortalte, at SBCs regnskabsmedarbejder er forundret over at der er så mange, der ikke kan finde ud af autogiro. Hanne (12) synes, at det autogiro var svært i starten, fordi det er lidt tungt, men nu virker det upåklageligt. Peter (29) mener ikke, at man kan forlange, at medlemmerne benytter autogiro. Marianne (14) vil ikke tvinges ind i autogiro. Peter (Malmøhus) forslår at foreningen opretter en konto i Danmark. John (4) har oprettet en konto Skandiabank. Derfra kan han selv overføre til Handelsbanken i Sverige og betale sine regninger via netbank. Willy (36) fastholder, at det er besværligt. Hanne (7) som kasserer er ikke interesseret i dansk konto. Flemming (14) nævner, at det jo ikke er sikkert at, alle ejerne fremover er danskere, så vi bør fastholde den svenske ordning. Hanne (7) fortalte om forsikringstilbuddene og nævnte, at vi har betalt ALT for meget til Länsforsäkringen, fordi de har taget sig betalt, som om vi var en kursusejendom. Af de indhentede tilbud er TrygHansa er den billigste og har en bedre dækning. Hun understregede, at det er vigtigt at tegne en hem- og bostadsretsforsikring Hanne (7) fortalte endvidere, at foreningen har investeret i en brændekløver. Det kom på tale, ligeledes at investere i en flismaskine, men nogen mente, at det var for dyrt, og at vi hellere skulle leje den, når behovet opstod. Asfaltudvalget har indhentet tilbud på asfaltbelægning til henholdsvis 59 SEK og 300 SEK pr. kvadratmeter. Hanne (7) foreslår, at vi sætter penge til side til fremtidig asfaltbelægning. Flemming (14) mener ikke, at der skal asfalt over det hele, men tværtimod at det skal fjernes efterhånden. Flemming (12) mener, at fjernelse af asfalt vil være dyrt. Henrik (20) mener, at vi skal bevare og vedligeholde værdierne og ikke spare, så området forfalder. Der var enighed om, at vejen op til området var værst og samtidig vigtigst. Peter (Malmøhus) mente ikke, at det stykke kunne klare en frostperiode til. Peter (Malmøhus) går ind for grus i stedet for asfalt. Der blev fremsat et forslag om at acceptere tilbuddet på asfaltering af hele vejen til postkasserne formedelst SEK. Forslaget gik til afstemning og der var 17 stemmer for og ingen imod. 10. Godkendelse af resultatopgørelse og balance Resultatopgørelse og balance blev godkendt 11. Beslutning om resultatdisposition Uændret kontingent.

5 SEK til asfaltering af vej 12. Bestyrelsesmedlemmers ansvarsfrihed Vi har en forsikring, der dækker bestyrelsens ansvar. 13. Honorar til bestyrelsesmedlemmer Intet til afstemning. Skattevæsenet har godkendt, at der afregnes til firmatakst. 14. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Willy (36) og Christian (30) blev genvalgt Flemming (12) og Ove (5) blev valgt til suppleanter 15. Valg af revisor og revisorsuppleant Thomas Appelgren blev valgt som revisor og Magnus Arlebon blev valgt som revisorsuppleant 16. Spørgsmål fra bestyrelsen til generalforsamlingen samt forslag fra medlemmerne. Flemming (14) spurgte til stophanerne. Ove (5) svarede, at han ved gennemgang af samtlige stophaner i oktober 2006 havde konstateret at alle virker, de skal bare have et ekstra nøk. Hvis nogen fortsat mener, at deres stophane ikke virker, så er Ove villig til at aflægge et besøg og prøve at bevise det modsatte. Ove gav det råd at lukke stophanen i huset og åbne hanen i håndvasken og køkkenvasken. Flemming (14) kritiserede, at resultatet af undersøgelsen i oktober ikke er meldt ud noget før. Det havde været rart at kende udfaldet, da de netop havde problemer i vinter. Hanne (7) beklagede på bestyrelsens vegne. Ove (5) foreslår indkøb af 30 T-nøgler til stophanerne. Hanne (12) siger, at det først bør undersøges, hvem der allerede har T-nøgler. Flemming (14) anfægter informationsniveauet omkring retssag og restaurant. Hanne (7): Restauranten er næsten færdig, men slutbevis mangler, og der skal målere på, inden vi udsteder andelsbevis. De vil ikke længere betale bøder har ingen stophaner, men ventiler, der dog ikke virker. Oktania-Sonatas ventiler sidder måske i poolhuset. Ove (5) og Willy (36) tager et kig på stophanesituationen Ove (5) undersøger om der er stophane i nr. 42. Flemming (14): Bestyrelsesreferaterne kunne lægges på hjemmesiden. Christian (30) svarede, at Ellis (9) fremover vil være ansvarlig for at uddrage relevante ting til hjemmesiden. John (4) redegjorde for problemerne med rækkehusene og villaen m.h.t. el- og vandafregning. Afregningen er besværlig og kan være uretfærdigpå grund af fællesmålere, og der er varmetab på grund af transporten af varmt vand fra poolhuset under græsplænen. Derfor foreslår bestyrelsen etablering af el-radiatorer og målere på vandforbruget. Generalforsamlingen var enig, så Ove (5), Willy (36) og John (4) kigger videre på forslaget. Willy (36) fortalte om ståltage, som kan lægges ovenpå eksisterende. Prisen er ca. 160 m2 + lægter. Peter (29) syntes, at det lød som et godt forslag. Flemming (14) spurgte om der kunne være problemer med forsikringen, hvis man ikke kan slå hul i taget i tilfælde af brand. Det fandtes der ikke lige svar på, men det er næppe relevant, da det er lav bebyggelse Generalforsamlingen var enig i, at ståltaget var et godt valg, hvis man skulle skifte tag, og at man skulle vælge det matsorte ståltag. Peter (Malmøhus) mener, at vi skal være enige om hvilke produkter og hvilke farver. Vi skal være meget specifikke. Sorte tagrender er f.eks. pæne sammen med ståltagene. Zink-tagrender er tidligere besluttet. Hvis vi accepterer stål-tagrender skal vi holde os til

6 farverne sort eller grå. Hanne (7) erklærede, at hun ikke ville montere zink-tagrender, da de var alt for dyre. Sussi (15) spurgte hvordan der kunne være så meget tvivl om valg af tagrender, hvis generalforsamlingen i 2006 besluttede, at vi skulle have zink-tagrender. Det kom der ikke rigtig noget svar på. Herefter gik vi over til at drøfte bestyrelsens forslag og det indkomne tilbud på en solfanger til poolen. Flemming (14) mente, at det også er vigtigt at se på driftsomkostningerne. John (4) sagde, at det vil være en brøkdel af driftsomkostningerne til cirkulations-pumperne. Sæsonen bliver forlænget, det kan i sig selv øge driftsudgifterne, men også herlighedsværdien. Forslaget blev vedtaget 17 for og ingen imod. 17. Afslutning Hanne (7) orienterede om, at grantræerne skal fældes. Dan (24) fortalte om status på søprojektet, som nu har fået kontakt til den tidligere forstander for kursusejendommen, der har erfaring med fundraising o.a. Hanne takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Referent Dirigent Ellis Mebus Hanne Petræus Protokolunderskrivere Dan Solholt Marianne Jensen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere