Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer"

Transkript

1 Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved start side 5 Kapitel 3: Idéer til sognets diakonale arbejde side 6 Procedure ved oprettelse af samarbejdsaftale side 10 Procedure ved oprettelse af en menighedspleje side 11 Kapitel 4: Vilkår og tilbud for medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer side 12 Bilag 1: Samarbejdsaftale side 14 Bilag 2: Standard-vedtægt for en menighedspleje side 16 Bilag 3: Nogle ideer og materialer side 18 Takster side 19 Personligt medlemskab side 19 Adresser Bagsiden Dette hefte er trykt hos Samvirkende Menighedsplejer. Det er udgave 6 / Tekst: Generalsekretær Kirsten R Laursen i samarbejde med SMPs konsulenter. Fotos: Rune Hansen. Billederne side 6: Palle Højland. Layout og sats: Palle Højland. en 1

3 1. Hvad er diakoni Diakonien er den kristnes tjeneste for medmennesket. Diakoni betyder tjeneste. Dens basis findes i troens taknemmelighed: Af glæde over det skabte liv, frelsen i Kristus og fællesskabet med andre mennesker går den kristne ud og bruger sine talenter, hvor de gavner mest. Tjenesten sker ud fra samtidens forudsætninger og behov, og indsatserne adskiller sig ikke meget fra andre af civilsamfundets hjælpetjenester. Men diakoniens forbillede er til enhver tid Jesus og hans tjeneste for syge, fattige og andre udsatte, motivationen er troen, og målet for at handle er alt det, som det kristne håb indeholder: At kærligheden og livet skal sejre. Diakonien i kirken Fra kirkens ældste dage har den kristne tjeneste til gavn for nødlidende været en helt naturlig og nødvendig del af kirkens liv. Ældst er menighedens diakoni, som finder sted i nær tilknytning til gudstjenestens fællesskab. At troen har en handlingsdimension, har altid været diakoniens basis. Menighedsdiakonien er senere blevet suppleret med diakonien på institutioner, som har taget særlige opgaver op for de hårdest ramte. Diakoni og samfund Selv i en tid, hvor det meste af samfundets omsorg for udsatte mennesker ligger hos det offentlige, er der brug for kirkens diakoni. Her sætter man til stadighed ind over for oversete og særligt nødlidende grupper og er på den måde med til at sørge for samfundets velfærd. Kirkens diakoni er en vigtig del af det socialt bevidste civilsamfund. 3

4

5 2. Hvad er en menighedspleje? En menighedspleje er det kirkeligsociale arbejde, der udføres i sognene. Man benævner ofte dette arbejde som sognets menighedspleje eller som menighedsdiakonien. At den danske folkekirke skal have et diakonalt virke, kan begrundes både ud fra Bibelen og ud fra kirkens historiske tradition. Den diakonale forpligtelse varetages af de fleste sogne med et varierende indhold. Husbesøg hos og sjælesorg for ældre og syge er traditionelt en opgave, som præsten forventes at tage sig af. I de senere årtier er organisering af husbesøg og netværkstiltag ved kirken en del steder blevet en opgave, som påhviler en ansat sognemedhjælper. Både ansatte og frivillige behøves For de ansatte ved en kirke er det imidlertid en nødvendighed, at også frivillige indgår i det diakonale arbejde i sognet, hvis det skal nå ud til de forskellige, der har brug for hjælp. Præster (og sognemedhjælpere) samarbejder naturligt med menighedsrådet om at igangsætte diakonalt arbejde i sognet. Det sker typisk gennem nedsættelse af et diakoniudvalg, som undersøger behovene for kirkelig-sociale indsatsområder i sognet, eventuelt ud fra en sogneanalyse. Derefter foretager man en prioritering og igangsætter et arbejdsområde. Finansiering af menighedsplejen sker da primært gennem menighedsrådets midler. Samvirkende Menighedsplejer yder råd, vejledning og konsulentbistand for menighedsråd, der arbejder med diakoni, gerne gennem en samarbejdsaftale. Se ordlyden for samarbejdsaftalen bag i dette hæfte. En menighedspleje styrkes af fællesskab Måske antager de diakonale arbejdsområder i et sogn et større omfang og kræver flere ansvarlige frivillige. Eller man ønsker at få flere økonomiske muligheder i menighedsplejearbejdet og måske skabe et diakonalt samarbejde på tværs af flere sogne. Da kan man stifte en menighedspleje. Det er en selvstændig forening med egne vedtægter, uafhængig økonomi og egen bestyrelse. Også her stiller Samvirkende Menighedsplejer sig som paraplyorganisation til rådighed for den lokale menighedspleje, som kan tilmelde sig fællesskabet. Se ordlyden for standardvedtægt for en menighedspleje bag i dette hæfte. Fra 2014 koster medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer 1000 kr. pr. år for en tilmeldt organiseret menighedspleje, mens det koster kr. for et menighedsråd at have en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer (se nærmere side 12). Forholdet mellem menighedsråd og menighedspleje Menighedsrådet har ingen beslutningskompetence i forhold til menighedsplejens bestyrelse. Af hensyn til de frivillige, der udfører et kirkelig-socialt arbejde i en menighedspleje, er det af værdi, at de får et selvstændigt mandat og dermed ansvar og engagement gennem menighedsplejens selvstændighed. Det er dog tilrådeligt, at der er et aktivt og positivt samarbejde mellem menighedsplejens bestyrelse og menighedsrådet. Sognets præster og sognemedhjælpere har gennem deres ansættelse den tætteste kontakt med menighedsrådet. Da de som oftest også deltager i bestyrelsesarbejdet i menighedsplejen, er det 4

6 Sogne er meget forskellige. Derfor er menighedsplejer også meget forskellige. vigtigt, at der er et positivt samarbejde menighedsråd og menighedspleje imellem. Det er endvidere en fordel, hvis et par medlemmer af menighedsrådet i henhold til menighedsplejens vedtægter er medlemmer af menighedsplejens bestyrelse. I øvrigt er det meget værdifulde ved en menighedsplejebestyrelse, at her kan deltage personer med speciel interesse for diakonien, hvorved menighedsrådet aflastes i dets mange opgaver. En menighedspleje har økonomiske fordele Organisatorisk er der også den fordel, at en menighedspleje på grund af sin foreningsopbygning bedre kan modtage midler fra det offentlige (kommune og stat), end menighedsrådets offentlige kasse kan. Der kan opnås støtte dels fra kommunale frivillighedsmidler, jf. Lov om Social Service 18, og dels fra Socialministeriets frivillighedsmidler. Endvidere kan menighedsplejen modtage skattefrie gaver fra private gennem medlemskabet af Samvirkende Menighedsplejer. På disse måder kan der gennem en selvstændig menighedspleje findes flere midler til den lokale kirkes sociale arbejde, og der vil komme et både påkrævet og naturligt samarbejde mellem menighedsplejen og den offentlige omsorg. Flere sognes fælles menighedspleje Når man ønsker at gå i gang med større diakonale opgaver, kan det til tider være en fordel, at flere sogne går sammen om at oprette en fælles menighedspleje, eller at menighedsplejer samarbejder på tværs af sogne. Forslag til fremgangsmåde ved dannelse af menighedspleje: 1. Nedsættelse af diakoniudvalg i menighedsrådet 2. Undersøgelse af behovet for diakonalt arbejde i sognet, evt. gennem en sogneanalyse 3. Liv og vækst-dag i sognet, eventuelt med deltagelse af en konsulent fra Samvirkende Menighedsplejer 4. Igangsættelse af diakonal aktivitet, se eksempler på de følgende sider 5. Oprettelse af selvstændig menighedspleje for et eller flere sogne, på foranledning af menighedsrådets eller flere menighedsråds diakoniudvalg, der herefter afløses af en menighedsplejebestyrelse 5

7 3. Idéer til sognets diakonale arbejde: Koordinering er grundlæggende for alle arbejdsgrene Inden for alle arbejdsgrene gælder det, at der skal være en koordinator (leder), der enten er lønnet (typisk en sognemedhjælper) eller frivillig. Denne koordinator skal have nogle faglige kvalifikationer og skal løbende dygtiggøre sig for at kunne varetage den konkrete opgave. Det indebærer et stort ansvar, men det vil også være meget givende at tage en koordinator-rolle på sig. Besøgstjeneste i private hjem De frivillige foretager regelmæssige besøg i hjemmene. Besøgsvennens opgave er at lytte, samtale og sprede glæde i en ensom hverdag. Koordinatoren har følgende opgaver: hvervning af besøgsvenner, kontaktbesøg hos interesserede værter, supervision af og kurser for de frivillige. Aflastningstjeneste for pårørende til kronisk syge, døende og demensramte Den frivillige aflaster, der typisk har en baggrund i sundhedssektoren, foretager regelmæssige besøg i hjemmene. Som regel gives også tilbud fra den frivillige om støttesamtaler med den raske pårørende. Som opfølgning kan der eventuelt oprettes en pårørendegruppe, hvor den raske pårørende kan deltage sammen med mennesker i en lignende situation. Eller kan der oprettes samværsaktiviteter, hvor demensramte kan deltage sammen med deres raske ægtefælle. Koordinatoren foretager hvervning af aflastere, kontaktbesøg hos interesserede familier, supervision af og kurser for de frivillige samt eventuelt oprettelse af pårørendegrupper og samværsaktiviteter. Besøgstjeneste og andre aktiviteter på plejecentre Besøgsvennerne kan glæde plejecentrets beboere med regelmæssige besøg. Det kan være ved individuelle besøg hos den enkelte beboer, eller ved små grupper, der deltager i eller selv iværksætter samværsarrangementer for større eller mindre grupper af beboere, også de demensramte En særlig mulighed kan være at stå for kulturelle aktiviteter fælles for plejecentrets beboere og ældre fra nærområdet. Her arbejder menighedsplejens koordinator sammen med en koordinator fra plejehjemmet. Menighedsplejens koordinator foretager hvervning og indledende samtale. Koordinatoren forestår endvidere - sammen med plejehjemmets koordinator - sammenkobling af besøgsvennerne og interesserede beboere, samt forestår planlægningen og gennemførelsen af samværsaktiviteter. Kurser for de frivillige kan afholdes af menighedsplejen i samarbejde med plejecentret. 6

8 Ledsagertjeneste Frivillige melder sig som ledsager for svagelige, typisk ældre mennesker, når disse skal til gudstjeneste, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse, møder med kommunen etc. Koordinatoren hverver ledsagerne og skaber kontakten mellem den frivillige og den person, der ønsker en ledsager senere hjemme hos den ældre. Samværet består i samtale, leg, hobby- og motionsaktiviteter. Koordinatoren står her for at finde de interesserede børn, hverve interesserede ældre og koble de to aldersgrupper sammen. Desuden tilbydes kurser for og supervision af de ældre frivillige. Netværksaktiviteter for udsatte børnefamilier Der oprettes i kirkens lokaler samværsaktiviteter for børn og voksne med spisning. Aktiviteten for de voksne kan suppleres med studiekreds/undervisning, hvor man kan få besøg af ressourcepersoner, der kan støtte op med vejledning af familierne. Koordinatoren er ansvarlig for at tilrettelægge aktiviteterne. Oplevelsesklubber Formålet er at forebygge ensomhed blandt mobile ældre ved at arrangere jævnlige samvær med fælles ture til kultur- eller naturseværdigheder. Den fælles kulturelle oplevelse er basis for et godt samvær med gode samtaleemner. Koordinatoren står for planlægning, og frivillige er med som hjælpere på turene samt ved socialt samvær før og efter turene. Folkekirkens Feriehjælp for udsatte børnefamilier I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer kan sogne i særligt socialt belastede områder arrangere en uges sommerferie i Danmark for typisk tre børnefamilier med en indtægt op til kontanthjælpsloftet. En kontaktperson koordinerer ferien sammen med Samvirkende Menighedsplejer, og der deltager fra sognene to frivillige rejseledere for hver tre familier. Samvær mellem børn og ældre/voksne Dette tilbud er primært for at hjælpe børn, der er ensomme på grund af deres sociale situation. Tilbudet kan være som opfølgning på kirkernes undervisning af minikonfirmander (og eventuelt konfirmander), men kan også være gennem et samarbejde med skolerne. Ældre/voksne tilbyder samvær med børnene ud over undervisningsperiodens afslutning, først i kirkens lokaler og 7

9 Familierådgivning Der oprettes en kirkelig rådgivning, f.eks. i en kirkes lokaler. Her kan ægtepar og familier komme og få rådgivning om samlivsspørgsmål, børneopdragelse m.m. Familierådgivningen kan kombineres med sorggrupper og netværksaktiviteter, såsom spisefællesskaber. Rådgiverne kan også komme på besøg udefra. Rådgivningen ledes af en koordinator, bistået af forskellige frivillige (alle med de faglige kvalifikationer). Sorggrupper for børn og unge, der har oplevet forældrenes skilsmisse eller et tragisk dødsfald Formålet er her det samme som for voksengrupperne. Børnene og de unge har naturlige forudsætninger for at kunne leve med i de andres tab. De føler sig i højere grad forstået af jævnaldrende, der har oplevet noget tilsvarende. Møderne er ledsaget af fælles hyggeaktiviteter. En sorggruppe ledes af to-tre uddannede, ofte frivillige sorggruppeledere. Legestuer Hjemmegående forældre og deres børn mødes til samvær, hvor børnene leger med hinanden, og forældrene udveksler erfaringer. Andre muligheder er f.eks. med babysalmesang og bibelhistorie. Koordinatoren er ansvarlig for rammerne om samværet, med hjælp fra (andre) frivillige. Bisiddertjeneste Frivillige kan yde en bisidderstøtte for en udsat familie omkring en bestemt sag i en vis periode, indtil opgaven er løst. Opgaven indebærer vejledning og/eller ledsagelse. Derefter kan bisidderen vende sig til en ny opgave. Koordinatoren hverver bisidderne, matcher dem med en familie og sørger for, at de er fagligt udrustet til opgaven. Børn/unge-caféer Der oprettes samværssteder, hvor interesserede børn kan komme, eventuelt i årene mellem minikonfirmand- og konfirmandundervisningen. Frivillige voksne er til stede og hjælper børnene med lektierne, med forskellige aktiviteter, eller de står til rådighed til samtaler. Sorggrupper for voksne, der har oplevet ægtefællens eller et barns død Formålet er at forebygge en fastlåst sorg ved at skabe et rum, hvor det er muligt at komme med sin sorg, angst, vrede og tomhed. Ved nærvær, ligeværdighed og gensidighed i gruppen genvindes tilliden til livet. En sorggruppe ledes to uddannede, ofte frivillige sorggruppeledere. 8

10 Koordinatoren er ansvarlig for rammerne om samværet, med hjælp fra (andre) frivillige. Væresteder, sognecaféer, dagligstuer, eller spisefællesskaber Der er mulighed for at mødes til samtale og hyggeligt samvær for ensomme eller andre udsatte grupper, eventuelt i kombination med et måltid, og måske til tider med forskellige indslag. Koordinatoren står for aktiviteterne sammen med en gruppe (andre) frivillige hjælpere. Tværkulturelt arbejde Her kan arrangeres samværsaktiviteter, herunder spisefællesskaber, lektiehjælp, bisidder-tjeneste m.m., på tværs af etniske og religiøse forskelle. Målsætningen er dialog mellem deltagerne og forøgelse af deltagernes forståelse og anerkendelse af hinanden. En koordinator står for aktiviteterne sammen med en gruppe frivillige hjælpere. Genbrugsbutik Menighedsplejen i sognet kan vælge at finansiere en del af sit virke ved at drive en genbrugsbutik. Samtidig er genbrugsarbejdet rammen for et socialt fællesskab for medarbejderne. Samvirkende Menighedsplejer opretter i disse år genbrugsbutikker med navnet Kirkens Genbrug, i samarbejde med lokale menighedsplejer. I butikken har koordinatoren (butikslederen) rollen som de frivilliges leder, mens en mængde andre ledelsesopgaver er lagt over på frivillige afdelingsledere m.v. Økonomisk bistand Menighedsplejens arbejde omfatter traditionelt også mulighed for kontant hjælp til familier i økonomisk krise, både generelt og specielt ved juletid. Den økonomiske bistand kan eventuelt også bestå i gratis eller billige måltider i sognegården. Menighedsplejens bestyrelse udbetaler den kontante hjælp, i samarbejde med præsten (og/eller sognemedhjælperen). Samvirkende Menighedsplejer bistår med midler til medlemssognenes julehjælp og bistår generelt sogne med hjælp til personer i akut økonomisk nød. 9

11 Procedure ved indgåelse af en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer 1. En standardformular kan downloades fra (se under Menighedsplejer/Medlemsvilkår) eller tilsendes ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer. Samarbejdsaftalen skal underskrives af formanden for menighedsrådet, hvorefter den fremsendes i to eksemplarer til Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby, 2. Efter modtagelsen af samarbejdsaftalen underskrives aftalen af Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær, og den sendes tilbage sammen med forskelligt materiale: Start Tips folder Nyeste foredrags- og kursushæfte Adresse og oplysningsskema, hvor Samvirkende Menighedsplejer udbeder sig oplysning om menighedsrådets formand og kasserer (det sidste med henblik på fremsendelse af opkrævning af kontingent), endvidere om kontaktpersonen vedr. det diakonale arbejde generelt i sognet og eventuelt kontaktpersoner for særlige arbejdsgrene. Menighedsråd med samarbejdsaftale regnes med i medlemskredsen. 3. Adresse- og oplysningsskemaet returneres til Samvirkende Menighedsplejer med henblik på opdatering af databasen over medlemssognene på 4. Senere ændringer i menighedsrådet samt i menighedsplejens aktiviteter (herunder kontaktpersoner) bedes meddelt Samvirkende Menighedsplejer af hensyn til ajourføring af Samvirkende Menighedsplejers informationer om det enkelte medlem. Læs mere om Samvirkende Menighedsplejers mange tilbud og arbejdsområder på 10

12 Procedure ved oprettelse af en selvstændig menighedspleje i sognet eller sognene 1. Et eller flere menighedsråd eller en personkreds i samarbejde med menighedsrådet/menighedsrådene planlægger og annoncerer et stiftende møde for sognets eller flere sognes fælles menighedspleje. Forud for mødet er der udarbejdet oplæg til vedtægter for menighedsplejen til vedtagelse på det stiftende møde. Standardvedtægter for en menighedspleje kan downloades fra www. menighedsplejer.dk Disse kan tilpasses det enkelte sogns behov. Samvirkende Menighedsplejer er også gerne er behjælpelig i processen med at formulere vedtægterne forud for det stiftende møde. 2. Medlemskab af Samvirkende Menighedspleje medfører, at vedtægterne skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer inden optagelse i fællesskabet. Vedtægten i to eksemplarer underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer samt referat af stiftende møde, underskrevet af mødets dirigent, tilsendes Samvirkende Menighedsplejer 3. Efter godkendelse af vedtægterne underskrives disse af Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær (efter bemyndigelse fra Fællesudvalget), og menighedsplejen får det ene sæt tilbage sammen med: Start Tips Folder Nyeste foredrags- og kursushæfte Adresse- og oplysningsskema, med oplysning om bestyrelsens medlemmer, herunder formand og kasserer (med henblik på fremsendelse af kontingentopkrævning), om diakonale aktiviteter i sognet (sognene) samt kontaktpersoner til disse. Disse oplysninger returneres til Samvirkende Menighedsplejer med henblik på opdatering af databasen over medlemssognene på 4. Senere ændringer i bestyrelsessammensætningen samt i menighedsplejens aktiviteter (herunder kontaktpersonerne) bedes meddelt Samvirkende Menighedsplejer af hensyn til ajourføring af Samvirkende Menighedsplejers informationer om det enkelte medlem. 11

13 4. Vilkår og tilbud for medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer Gældende fra 1. januar 2014 Medlemspris (vedtaget af Fællesudvalget 2013) Enkeltsogns pastoratets menighedspleje med medlemsaftale Enkeltsogns pastoratets menighedsråd med samarbejdsaftale Flersogns pastoraters fælles menighedspleje med medlemsaftale kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år for første pastorat kr. pr. ekstra pastorat Flersogns pastoraters menighedsråd med fælles samarbejdsaftale kr. pr. år for første pastorat kr. pr. ekstra pastorat Deltagelse ved SMP s årsmøde 2 repræsentanter, 1 stemme 2 repræsentanter, 1 stemme 2 repræsentanter, 1 stemme 2 repræsentanter, 1 stemme Modtagelse af bladet Sammen Skattefrihed for enkeltpersoner ved indbetaling af gaver til sognets menighedspleje via SMP Bestyrelsens formand Ja (kr. 25 i gebyr til SMP pr. ekspedition) Kontaktpersonen for aftalen Nej Bestyrelsens formand Ja (kr. 25 i gebyr til SMP pr. ekspedition) Kontaktpersonen for aftalen Nej Ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige i besøgs- og aflastningstjenester 4 frivillige forsikret som en del af kontingentet, desuden 27 kr. pr. forsikret frivillig 4 frivillige forsikret som en del af kontingentet, desuden 27 kr. pr. forsikret frivillig 8 frivillige forsikret som en del af kontingentet, desuden 27 kr. pr. forsikret frivillig 8 frivillige forsikret som en del af kontingentet, desuden 27 kr. pr. forsikret frivillig Andel i hjælp af SMP til sognenes juleuddeling Ja Ja Ja, gældende for hvert pastorat i den fælles menighedspleje Ja, gældende for hvert pastorat, der er med i den fælles aftale Gratis deltagelse i SMP s tilbud Folkekirkens Feriehjælp (så vidt økonomien rækker) Ja, med 3 familier (i særligt udsatte områder op til 6 familier) Ja, med 3 familier (i særligt udsatte områder op til 6 familier) Ja, med 3 familier (i særligt udsatte områder op til 6 familier) Ja, med 3 familier (i særligt udsatte områder op til 6 familier) 12

14 Kortvarig tlf.rådgivning fra SMP. Gratis Gratis Gratis Gratis Rabat ved personlig konsulentrådgivning for medlemssogne Pris kr. 500 for 1. time, derefter kr Kun momsfritagelse for medlemmer. Pris kr. 500 for 1. time, derefter kr Kun momsfritagelse for medlemmer. Pris kr. 500 for 1. time, derefter kr Kun momsfritagelse for medlemmer. Gælder dog kun i den fælles menighedsplejes anliggender Pris kr. 500 for 1. time, derefter kr Kun momsfritagelse for medlemmer. Gælder dog kun i den fælles menighedsplejes anliggender Rabat ved lokale foredrag og kurser, bestilt fra SMP af medlemmet Ja Ja Ja, men alene i den fælles menighedsplejes anliggender Ja, men alene i menighedsrådenes fælles anliggender Rabat ved personlig deltagelse i SMP s pilotprojekter Ja Ja Ja Ja 13

15 Bilag 1. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem menighedsråd og Samvirkende Menighedsplejer 1. Formål menighedsråd ønsker at fremme sognets diakonale arbejde gennem samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. Flere menighedsråd i ét pastorat kan sammen deltage i samarbejdet. Menighedsrådets (menighedsrådenes) hjemsted er kommune. Samvirkende Menighedsplejer ønsker gennem samarbejdet at stille sin viden og erfaring inden for det sognediakonale område samt deltagelse i bestemte projekter til rådighed for menighedsrådet (menighedsrådene). 2. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnerne er på den ene side menighedsrådet (menighedsrådene), eventuelt repræsenteret ved et udvalg, og på den anden side Samvirkende Menighedsplejer, repræsenteret ved Fælleskontoret og de tilknyttede konsulenter. 3. Samarbejdets indhold Menighedsrådet (menighedsrådene) forpligter sig til at betale et fastsat kontingent til Samvirkende Menighedsplejer. Menighedsrådet (menighedsrådene) har ret til at deltage i Samvirkende 14 Menighedsplejers årsmøde, uden stemmeret. Samvirkende Menighedsplejers Fælleskontor og de tilknyttede konsulenter står til rådighed med vejledning og samarbejde efter menighedsrådets (menighedsrådenes) ønsker og behov. Samvirkende Menighedsplejer tilsender relevant materiale, herunder invitationer til kurser, inspirationsdage i menighedsrådets (menighedsrådenes) nærområde. Menighedsrådet (menighedsrådene) har mulighed for at anmode om konsulentstøtte til løsning af konkrete diakonale opgaver. Konsulentstøtten honoreres efter samme rabattakst som for tilsluttede menighedsplejer. Sognet kan deltage i forskellige aktiviteter, arrangeret af Samvirkende Menighedsplejer, gratis eller til rabatpris. Se nærmere på under Medlemstilbud 4. Medlemsvilkår Samarbejdsaftalen er uopsigelig i tre år fra underskriftsdatoen. Derefter kan den ophæves af begge parter med et halvt års varsel til udgangen af et kalenderår. Således vedtaget Dato menighedsrådet/menighedsrådene ved formanden/formændene Dato Samvirkende Menighedsplejer ved generalsekretæren

16 NB Yderligere fordele kan opnås ved etablering af menighedspleje samt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer: Mulighed for oprettelse af Kirkens Genbrug i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. Mulighed for modtagelse af fradragsberettigede gaver. En samarbejdsaftale kan downloades fra Samvirkende Menighedsplejer i få ord Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig og primært sognediakonal organisation med mere end 100 års arbejde bag sig. Samvirkende Menighedsplejer har i alle disse år med udgangspunkt i en indsats fra sognene igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre. Organisationen har sin oprindelse og sit hovedsæde i København. Fra 1990 har man som målsætning haft at blive en landsdækkende paraplyorganisation for sogne, der arbejder med frivilligt diakonalt arbejde. Der er oprettet et mindre kontor i Viborg. Næsten 400 af landets sogne er medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer, og der er for tiden god vækst i tilslutningen. Organisationen arbejder primært for indsamlede midler, tilskud fra offentlige puljer, fondsmidler og gaver fra private. En yderligere indtægtskilde er overskud fra genbrugsbutikkerne Kirkens genbrug. Et succesfuldt projekt er samarbejde med sognene om at sende fattige børnefamilier på ferie. Dette arbejde udføres med støtte fra Arbejdsmarkedets feriefond. 15

17 Bilag 2. Standardvedtægt for en menighedspleje Forslag til vedtægter for... Sogns Menighedspleje 1. Navn og hjemsted Sogns Menighedspleje er en forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde Menighedsplejens hjemsted er... kommune,... stift Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer. 2. Formål Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. 3. Årsmødet 3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. maj Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår Budget for indeværende regnskabsår Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor (i lige år) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant Eventuelt 3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette. 4. Bestyrelsen 4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således: 3 medlemmer vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år) 2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det. 16

18 4.2 Såfremt der i sognet er ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer Menighedsplejen tegnes af formand, næstformand eller kasserer samt én mere fra bestyrelsen Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt Møder indkaldes og ledes af formanden Der føres referat af møderne Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 5. Regnskab 5.1. Regnskabsåret er kalenderåret Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer. 6. Vedtægtsændringer og ophør 6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål. Vedtaget den... Tiltrådt af Samvirkende Menighedsplejer den... En standardvedtægt kan downloades fra og denne kan tilpasses det enkelte sogns behov. Skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer inden optagelse i fællesskabet. 17

19 Nogle idéer og forslag til menighedsplejens arbejde Børn og ældre kommer hinanden ved Et hæfte med eksempler og praktisk hjælp til at etablere møde mellem børn og ældre i sogne- og menighedssammenhæng. Af konsulenterne Hanne Storebjerg og Lise-Lotte Nielsen. Udsendt Pris 25,- kr. Et anderledes venskab Hæftet sætter fokus på, hvordan man opretter besøgstjeneste i sognet og giver bl.a. gode idéer til, hvordan man hverver besøgsvenner og hvordan den gode samtale mellem besøgsven og besøgsvært udfolder sig. Af journalist Anne Dorte Schwarz Nielsen i samarbejde med konsulenterne Irma Tonnesen og Lise-Lotte Nielsen. Udsendt Pris 25,- kr. Med livsglæden som ledsager Publikationen sætter fokus på den sociale relation til mennesker med demens. Og den rummer idéer til emner, som kan bidrage til at sprede livslyst og livsglæde. Hæftet målrettet til besøgsvenner og frivillige i aflastningstjeneste, men kan også anbefales til pårørende til demente og til ansatte på plejehjem. Af udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen. Udsendt pris 25,- kr. Længe leve livet Et fint lille hæfte formet som oplæg til samtaler om småbørn og parforhold, dåb og evangelium. Hæftet er skrevet primært til de unge forældre om de følelser og udfordringer, der opstår, når man pludselig har fået ansvaret for at sikre sit barns opvækst i alle henseender. Af konsulent, nuværende sognepræst Hanne Storebjerg Udsendt pris 25,- kr. 18

20 Bilag 3. Takster ved foredrag, undervisning og rådgivning fra Samvirkende Menighedsplejer Timepriser 2011 Første time Pr. time derefter Dertil moms? Foredrag og undervisning for medlemssogne Foredrag og undervisning for andre Rådgivning af medlemssogne (om vedtægter, fundraising, sognediakonale opgaver m.m.) kr. 750 kr. Nej kr kr. Ja 500 kr. 250 kr. Nej Rådgivning af andre 750 kr. 375 kr. Ja Kørsel: Ved kørsel i bil er der normalt tale om statens højeste takst. Personligt medlemskab: Personligt støttemedlemskab af Samvirkende Menighedsplejer koster 300 kr. pr. år. Som en del af medlemskabet modtager personlige medlemmer bladet Sammen, de kan deltage i kurser og møder til rabat, og kan deltage i Samvirkende Menighedsplejers årsmøde, uden stemmeret. 19

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer Starttips Menighedspleje og sognediakoni Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni side 3 Kapitel 2: Hvad er menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved start side

Læs mere

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips Menighedspleje og sogne-diakoni Samvirkende Menighedsplejer Start tips Indholdsfortegnelse Hvad er diakoni?... side 3 Kapitel 1: Hvad er en menighedspleje?... side 4 Kapitel 2: Idéer til sognets diakonale

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere