i t ( I j Side 1 af 1 Bestyrelsesformand Ole Henriksen Gaderummet!., Rådmandsgade &abenhavn N Dato: 17.november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i t ( I j Side 1 af 1 Bestyrelsesformand Ole Henriksen Gaderummet!., Rådmandsgade 60 2200 &abenhavn N Dato: 17.november 2006"

Transkript

1 Bestyrelsesformand Ole Henriksen Gaderummet!., Rådmandsgade &abenhavn N Side 1 af 1 ( I j j I! i +',!!;, l i I i I, I i' 1,! jl i t l! 1 ', j l ::!!, : Dato: 17.november 2006 Sagsm.: Dokm.: Til Ole Henriksen Kvalitets- og tilsyns kontoret har modtaget dit brev dags dato. I brevet beder du om, at tilsynsrapporten underskrives af de konsulenter der har udf~rt tilsynet i Gaderummet. Vi sender dig hermed udkastet til rapporten i underskrevet stand. Når det drejer sig om, at tilsynskontoret giver påbud er proceduren den at det er en vicedirekt~r og kontorchef der skriver under. Kontor Bernstorffsgade Nr K~benhavn V Telefon Telefax Direkte telefon EAN nummer

2 *i* KOBENHAVNS KOMMUNE TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Tilsynsf~rende Tilsynet udfti~rtd. Forrige tilsyn udfart d. Tilsynet var anmeldt 1uanmeldt Tilsynsbesti~getstruktur l Deltagere ved tilsynet Rapporten er sendt dti~gn-idagtilbud,sud, Direktion, andet...) Gaderummet Elsebeth Hytten og LiselotteNielsen 2. juni og 15. august 2006 Ingen tidligere tilsyn uanmeldt Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fi-a værestedet. Sagsnummer: Dokumentnummer: Oprettet af: Lise Lotte Nielsen Formålet med tilsynet At påse, at borgerne far den stntte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Socialudvalgethar tmffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udf~rtpå en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge, ved at gribe komgerende ind f ~ mindre r problemer udvikler sig til alvorligereproblemer At medvirke til, at der foregår en l~bendekvalitetsudviklingpå hgn- og dagtilbuddene Såfi-emt der ti~nskesråd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Kvalitets- og tilsynskontorets konsulenter kontaktes. Side 1 af 17

3 rap pua '~ammou lapm la eg pn lopap 80py\!ieuIal[E rapfaqm Jaunmuapef) / B ~ a p mlaraua~) orqa110~ ed apebspueuipa y rapyo[ aæu puy apa& laununrapef) rapyol apadala~ aram [ga& le ~aunmuapef) roj AaIq Jaa.uaBaqspaqma eg Bo uasl!l ab!~ejp!c~os suhequaqap lauejmo alaeh aiiqs laununrapef) )E 'm~ua%u!ll!~aq roj aaras1abugaqp u3.rap~afpds~esp Bu![~!Aaq mo lauals-p!2o<; Bo aununuoa suaequaqny mallam aiqe ua laebp~ rap AaIq 00~ I.ma~sÆssBuy1pmqaq ayswegæsd lap roj DAO s!sdays a11arauab slapalsp prmia ed Bugpmqaq yspleg~sd q avoq ip[oq AaIq raslapq aqsgæsd pam abun le ' m~ y!bpu! mos p~oqroj ap ~pm[a.p[oq vzu ed laununrapef) a81q aiiqs rap 'addm8spfaq.m ua lespau AaIq rap Bo abm8 aarreur la%p~pnspaymmsp[aqw Bo -ayr!md y ~ 3 0 launiimapw. ~ AaIq EOOZ [!i IOOZ uapouad I.ua8up%asm ropaao u!l!sod %!s apaliyls lauals~!mp!~or;.auespn p!30s lapaisyu!qe!2o<; ab0sw aurmy iaunutuapet) le 'alpuaqpob aunmmoa suheyuaqq.laununrapef) p Bvaysmuypam ua pu! 88 le zooz.m eg amimmoa suaeyuaqny apaunpaq uaueqap Bo uay>lgq p spoq ed.apriysuosrad uabu! rap AaIq addaeo Bo pm pam 'abela aisram uap y pmrq poisdo raa.apeborqana~ ed 8mBuap 81 lapyol slaununrapef).aunmmox suaequaqa pam apfaqnmes apua~bmm Bo 'abun ap ~pue~q sapræqpm plo~ 'Bnrqsmrqseq Bo [oqoqp 'amjpmrq qpn m~ rap 'Gg Iiapun ur~q/abun Bys ~p~oqdo rap ie 'Je p& ed lamtuapef) aqn1 le mo pqap B!pq ua rap m~ IOOZ I 'arayg!~od aysu~equaqay ap lpm~q Bo uassard y apeq ygpq Bo leqap uabamp ~abaerd $ara mq asqurafq aparas~p~bnm abun ro3 palsaraeh Bo paisp~oqdo ralla BmmrÆyaq Ianlqe je Be~prmia ed 'pnq[!l ad& imaisaq ua ed q)aperroo lua~!8 la ropapuy ra-11y]sma1qo1d allanlqe Bo ayqrpads ed sarasqoj u qlap le 'ra labmiod

4

5 ....--~ T.P--. ~...~~..- ~ Tilbuddets målgnippe, målsætning og bmger~~~nnensætning ~-..e--.~... - Tilbuddets målgruppe, målsætning og brugersammensætning Formalet er at vurdere sammenhængenmellem tilbuddets bmgersammensætning, målsætning og værdier. tilbuddet er der bmgersammensætning og målsætning? Hvordan går arbejdet med indsatsområder if~lge og sociale problemer. et er personer, som i kraft af tidligereerfaringer har et skeptisk forhold til almindelige hjælpe- og behandlingsmuligheder.de er przget af overlevelse og et ofte angstpræget forhold til omverdenen samt rnisbmg. Målet for det pædagogiske og psykologiske arbejde er, at styrke den enkelte unges aktuelle situation og mulighed for at bo gradvist mere selvstændigti egen bolig og i det omfang den unge har tilstrækkelig erhvervsevne, at gnre den unge selvforsmgende. Tilsynet talte med mange af de unge, hvoraf en var 17 år gammel. De fleste af de unge vi talte med tilharte målgmppen, enkelte var dog, efter vores vurdering, svært psykisk syge. Der er en stor gruppe af unge fra Ghana, Polen og Letland. På spmgsmål til lederen, om der opholdt sig illegale unge flygtninge i Gaderummet, svarer lederen benægtende. Gaderummet har samarbejde med udlændingstyrelsen. Gaderummet har udarbejdet en fyldig regnskabsberetningfor 2005, hvor også sociale og pzdagogiske problemstillingerfremgår. Gaderummet har beskrevet flere projekter, som de 0nsker at arbejde med. Det drejer sig om udbetaling af lm for arbejdsopgaver i "huset", etablering af et flyttetransportfirma og et projekt i Thylejren, som omhandler refugium -og sundhedshus. Ophlgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Det er tilsynets indtryk, at Gaderummet arbejder målrettet og med den gruppe af unge,

6 i Tilbuddet~målgruppe, målsætning og bnigers~~~tnensætrin~ Rad og vejledning I som er beskrevet i målgruppen. 1 om, at der i Gadenimmet ikke opholder sig unge under 18 år. At Gaderummet sikrer, at de unge med svaxe psykiske lidelser kommer i psykiatrisk for de unge deles med H:S.

7 Tilbuddets fysiske rammer Tilbuddets fysiske rammer Formålet er at vurdere tilbuddets S.siske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og bmgernes trivsel. F&lleiarealer (inden- og udenders) Bad og toiletforhold Værelserlegne boliger Ophlgning på tidligere tilsyn Generel vurdering kwkkener i huset, hvor det ene er et stort fælleskwkken i stueetagen. Der er flere gange om ugen folkekwkken, hvor alle kan spise med. De to mindre kokkener, bliver også bmgt til soverum, hvor nogle unge har bygget interimistiske værelser af papkasser, skabe og reoler mm. Hygiejnen var i orden i kwkkener og badeværelser. Der var adgang til flydende sæbe. Huset er præget af noget kaos. Mwbler og computere er klunset. I fællesrummet i stuen står computere, som alle blev bmgt, da tilsynet var på beswg. I Gaderummets gård står der borde, stole og grill og forskellige ting, der ikke umiddelbart her til i en gård, gamle ubmgeiige mbler, gammelt twj. Gården fremtræder således ikke ryddelig. Der er to sovesale med 6-8 kwjer i hver sovesal. Hemdover er der indrettet mindre mm med op til 4 beboere i hver. Stedet er godkendt til, at der kan overnatte 30 unge. Gaderummet fwrer naje regnskab med, hvor mange der overnatter. Om natten sover der unge på sofaerne i fællesnimmet. Disse unge her ikke til de faste overnattende. De unge har indrettet sig på forskellig vis på sovesalene, nogle har hængt tæpper ned foran knjesengen, mange af de unge har hunde, som også sover der. I ~jeblikket arbejdes med der med, at lægge et dræn i gården, da der er vand i kælderen. Gademmmet har haft vanskeligt ved at få færdiggjort - de håndværksmæssige projekter: - - herunder maling af gangarealer. Tilsvnet vurderer. at de fvsiske rammer er emet til formålet. men det ville være hensigtsmæssigt, at de håndværksmæssige mangler blev færdiggjort. Gaderummet har været gennem en proces med oprydning og fa smidt ting der ikke

8 .~~.~- ~. ~.-~.-. - ~..~ Tilbuddets fysiske rammer bruges ud, men der er stadig et stykke vej. Påbud Gården skal fremtræde ryddelig, og der skal laves en plan for, hvorledes de hcindv~rksmacssige pr~j&tcr f&dgs~rcs. 'Tilsynet giver pibud om, at der ikke ovemattes i andre nim. end dem der er indrettet hertil, og de unge der bor i bkkeneme, tilbydes andre rum. Side 7 ar17

9 .~..,~. ~~,.~ ~ -- ' '~ ~. Tilrettelæggelseaf den samlede indsats over fol brugeren Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for brugeren Formålet er at vurdere, om den samlede indsats er tiirettelagt hensigtsmæssigtover for bmgeren. målsætning i det daglige arbejde? pædagogiske metoder 'g indfaldsvinkler arbejdes der med? Og hviike holdninger er der bag? Hvordan er samarbejdet med forvaltningen samt andre instanser? Herunder hvordan arbejdes der med handleplaner? pædagogiske metode tager udgangspunkt i kritisk psykologi og arbejdet med gruppen som besluttende organ. Fællesskab og sammenhold er vmentlige værdier i Gaderummet. Der arbejdes samtidig med udvikling af den enkelte unge i individuelt psykoterapi. Gaderummet opfordrer til og hjælper og statter den unge i at tage kontakt til arbejdsmarked/uddannelsessystemet.de unge sover sammen på sovesale, for at de kan oparbejde en tryghedsfnlelse og nærhed, og de kan arbejde med de konflikter der opstår. Når der er opnået en vis udvikling kan Gaderummetarbejde videre med at swe den unge i et mere selvstændigtforlnb. Der samarbejdesmed sagsbehandlerne. Gaderummet tilbyder at fnlges med de unge til samtaler i socialcentretog til andre myndigheder. Dette samarbejde kan være kodiktfyldt, fordi den unge er i en kaotisk situation, hvor mange parter er involveret. Samarbejdetmed behandlingspsykiatriener ofte problematisk blandt andet fordi Gaderummet har en anden opfattelse af medicinsk behandling af psykisk sygdom. Nogle unge med psykiske lidelser bliver stmet i ikke at tage medicin. Det er Gaderummets opfattelse, at det har hjulpet nogle af de unge at være uden medicin. Gaderummethar en aftale en gang månedlig med psykiater Henrik Rindom på Hvidovre Hospital. Der er tilknyttet en gadesygeplejerskei Gaderummet en gang ugentlig. Tilsynet talte med sygeplejersken, som fortalte at hun have et godt samarbejde med de unge og medarbejderne på stedet. Hun er kommet i Gaderummet igennem flere år og har et stort netværk i sundhedssystemet.de unge kan komme på hendes klinik i herberget i Hillerndgade. Hun har kontakt til hjemlselægeme, der er ansat i bbenhavns Kommunes Socialforvaltning.Gadesygeplejerskenhar taget en gruppe af de unge med til undersngelse på klinikken for seksuelt overfnrte sygdommepå Bispebjerg Hospital.

10 r - Tilrettelæggelse af den samlede indsats over fol bmgeren fået nogle af de unge unders~gt for TB. Ved tilsynsbes~get blev opmærksom på en gravid ung kvinde, som hun vil f~lge tæt. Gademmmet arbejder med pædagogiske handleplaner og praktiske handleplaner for de unge. Det er vanskeligt for Gaderummet at få handleplanerne til at hænge sammen med den handleplan, der skal ligge i Kommunen. Den idokumentation tilsynet så var 3pfnlalgning på tidligere tilsyn 3enerel vurdering Råd og vejledning Det er tilsynets indtryk at der i Gaderummet udfmes et målrettet pædagogisk arbejde, ud fra de principper, de er godkendt på baggrund af. Medarbejderne er engagerede og der drdtes l~bene både de pædagogiske og psykologiske metoder i overensstemmelse med de idéer, der er grundlæggende for arbejdet. Der er vanskeligheder i kontakten og i samarbejdet med socialforvaltningen og med andre myndigheder. Samarbejdet med behandlingspsykiatrien er præget af forskellige holdninger til, hvordan psykisk sygdom behandles. De unge psykisk syge oplever derfor modsatrettede behandlingsmetoder, hvilket kan vanskeliggme resultatet af behandlingen, eller man kan risikere at den unge ingen psykiatrisk behandling får. Samarbejdet med gadesygeplejersken fungere godt og hun er opmærksom på de I psykiatriske sygdomme, ligesom den tilknyttede psykiater er. Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samarbejdet med behandlingspsykiatrien og at Gaderummet ikke anbefaler de unge, at holde op med at tage medicin uden det er dreiftet med en psykiater. Det skal sikres, at de unge behov herfor, kommer i psykiatrisk behandling.

11 Brugerens tnvsel og dagligdag i tilbuddet Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbudet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Hvordan er kontakten mellem bnigeme op personale? Hvad synes bmgeme om at være her? ( r Opfdgning på tidligere til= Generel vurdering Råd OP veilednino IPåbud - - båd; hvorder var tilstede og hvor der ikke var personale tilstede. De unge fortalte om deres problemer og livshistorier. Vi havde individuelle samtaler med to unge, hvor den ene var alvorlig psykisk syg. De unge gav udtryk for, at de kunne få hjælp og stritte hos personalet ved behov. De var glade for sammenholdet mellem de unge og prioriterede dette fem for et liv på gaden eller i et eget værelse. g Der er en god og imadekommende stemning i Gaderummet. Kontakten mellem medarbejderne og de unge, er respektfuld og tillidsfuld. De unge er glade for l Gaderummet. I I Sid? 10 af! 7

12 Brugerindflydelsen i tilbuddet Brugerindflydelsen i tilbuddet Formålet er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse. e hvordan? Er der bmgerråd? Hvad er dets funktion? Hvordan fungerer det? Hvem bestemmer over bmgerens værdier? Opferlgningpå tidligere tilsyn Generel vurdering (del shdag, hvor de fleste afde unge deltager.de unge der bor på gaderummet, skal deltage. Denne gruppe tager beslutninger om det sociale liv i Gaderummet, nye projekter, arbejdsopgaver i Gaderummet og andre aktiviteter udenfor Gaderummet. Derudover deltager de unge også i nogle personalemnder og man mndes daglig i de store fællesnim. af den pdendagogiske metode på Gaderummet, at de unge har i Påbud I

13 Inddragelse afpår~rendei tilbuddet 1 Inddragelse af pår~rendei tilbuddet Fofiålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårnrende. I er det form~lireret?er der en politik for inddragelse af pirwende og hvordan fungerer den? Har tilbuddet Pit kiagrr 6a parirrende i det forhbne ir og i forhold til hvad? Opfolgning p2 tidligere tilsyn r Generel vurdering Råd og vejledning I ikke har kontakt. l Henstilline I e henvendelser fia vårnrende som blev besvaret relevant og vi kunne forstå at der er vedvarendekontakt med nogle pårnrende. Mange af de unge har ingen eller kun sporadisk kontakt til deres forældre eller andre pårmende. Der er ikke et formaliseret samarbeide med vårmende. men åbenhed overfor kontakt til pårmende, som er bekymrede fo; deres bbrn. Tilsynet giver råd og vejledning om at der arbejdes mere måirettet med de pårnrende til gavn for de unge. Dvs. at Gaderummet skal hj~lpede unge med at få kontakt til de pårnrende hvis de kan hjælpe de unge til et netværk eller til bedre at forstå, hvorfor de Side 12 ar 17

14 Magtanvendelse i tilbuddet 1 Magtanvendelse i tilbuddet Formålet er at tilse, at bestemmelsernefdges og procedurer overholdes, samt at der gibes ind, far problemerne udvikler sig. hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelserog udmer magtanvendelse. Der opstår konflikter de unge imellem som de klare selv. I indbereinmg heraf, særlige tilfælde har politiet været tilkaldt.. Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til Personalet har diskuteret regelsættet om magtanvendelse på et personalemede og magtanvendelse? der episoder med magtanvendelse, der har forvaltningenspjece om magtanvendelse lå fiemme flere steder. Personalet er givet anledning til særlige tiltag? opmærksomt på, at de kan komme ud for at skulle udeive magtanvendelse f.eks. med unge der er psykotiske, og at indberetningen skal ske til os. Opf~lgningpå tidligere tilsyn Generel vurdering Tilsynet wderer at der er viden og opmærksomhed om lovgivningen om / magtanvendelse. Råd oe veilednime I Henstilling I Side 13 af 17

15 Medicinhåndtering Medicinhåndtering Har personalet de fomadne kompetencer til at give medicin? Hei-underkendskab til "Sundhedsstyrelsens vejlednimg om medicinadministrationog patienters selvadminiskationaf medicin". Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Råd og vejledning 1 Påbud Forrnålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering fnlges og procedurer overholdes. - - Der bliver som hovedregel ikke opbevaret medicin i Gaderummet. I nogle tilfælde vejleder medarbejderne, når en ung er på nedtrapning og har bmg for metadon eller sovemedicin. De unge der administrerer medicinen selv eller den administreres gennem behandlingspsykiatnen. Personalet har meget lidt kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadministration. f% Tilsynet vurderer, at personalet har bmg for viden om medicin og administration heraf. Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter Sundhedsstyrelsen: Side l4 af17 psykofarmaka

16 Aikohol og stofmisbrug 31kohol og stofmisbrug Formålet er at vurdere, omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer. Er der formuleret en misbnigspolitik i tilbudet? I hvilket omfaog fmder der misbnig sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin kokain speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad pres der for at begrænse misbniget? Hjælper personalet med afgifinimg, vedligeholdelse, anijælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer p% tidligere tilsyn ienerel vurdering Lad og vejlednimg [enstilling åbud I Gaderummet er der formuleret en misbru~s~olitik sammen med de unge. Der må A ikke indtages hårde stoffer (heroin, kokain, speed m.m.) på stedet. Alle er meget opmærksomme på, om der findes hårde stoffer i huset. Hvis det sker, bliver de unge bedt om at forlade stedet, eller de får tilbudt hjælp. Der er en stor selvjustits i Gaderummet, også om natten når de unge er alene. Lederen gjorde opmærksom på at det er de svageste unge der falder i og tager hårde stoffer og han derfor er ked af,at det kan være mdvendigt at afvise dem. Men Gaderummet kan ikke styre, hvis der kommer hårde stoffer i huset. Da tilsynet kom ind i fælleslokalet var en gruppe i gang med at ryge hash. De stoppede da vi satte os ved bordet. Dette skete også ved et andet bes~g i Gaderummet. Tilsynet har bemærket at mange af de unge er påvirket af hash. I det ene tilfælde var der ikke noget personale til stede, i et andet tilfælde greb personalet ikke ind. Det er tilsynets vurdering, at Gaderummet har en konsekvent misbrugspolitik omkring hårde stoffer. Det er mere "tilladeligt" at ryge hash på stedet og mange af de unge har et regulært hashmisbrugsproblem. Det er Gaderummets opgave at tage unge ind med misbrugsproblemer og hjælpe dem videre, derfor vil der i et vist omfang være unge, der ryger hash. Det er tilsynets vurdering at omfanget af hashrygning i Gaderummet har taeet overhånd. så de unge bliver inaktive. Hashmisbruget i Gaderummet skal o phe og medarbejderne skal gribe ind, hvis de ser at de unge ryger. Der er udarbejdes en plan sammen med de unge, for hvordan Gaderummet kan realisere påbudet. Side 15 af 17

17 Hjælpemidler i tilbuddet 1 Hjælpemjdler i tilbuddet Formålet er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigtfor brugeren. l Hvordan skes det, at bnigrme har de nadvendige og relevante hjælpemidler, fx kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjzl emidlerm.v.? l-%t - - Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling P&h"d Der er aktuelt ikke brug for hjzlpemidler i tilbudet. Side I h af' 17

18 Personalet i tilbuddet i- I Personalet i tilbuddet Formålet er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives, heninder vurdere det psykiske arbejdsmilj~. hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudviklmg? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og bmgere om den? Hvordan wrderes det generelle psykiske arbejdsmiljn af henholdsvis ledelsen og medarbejderne og hvordan er personalegennemstramning og sygefravær? I hvilket omfang har personalet kendskab til aktuelle regler og retningslinier? Der er ansat to psykologer hvoraf den ene er leder, en gruppe psykologistuderende, en lærer uddannet og en husfilosof. Gaderummethar tilknyttet en gadesygeplejerske en gang ugentlig og en psykiater en gang månedlig. Noget af personalet er ansat på deltid. Personalet er alle meget optaget af og enige i de psykologiske og pædagogiske metoder, der er fremherskende på stedet. Generelt var personalet godt orienteret i regler og retningsliner, dog var der enkelte unge psykologistuderende der manglede noget viden om det sociale område og hvilke andre tilbud der er. Der er ikke særlig meget gennemstramning af personale og sygefraværet er lavt. Personalet er engageret og arbejdsmiljaet virker positivt. ~ ~ k o g vejledning Henstilling PAbud Det er tilsynets indtryk at personalet trives selvom de har en stor arbejdsbyrde. Der ydes en tværfaglig indsats. Gaderummet kunne have gavn af socialfaglig og pædagogisk uddannet personale, da der mangler noget viden hos nogle ansatte, om hvilke andre tilbud der eksisterer, lovgivningm.m.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006.

GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006. GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006. Tilsynet for Københavns Kommune har sendt deres tilsynsrapport om Gaderummet til kommentering. Jeg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere