Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen"

Transkript

1 ffttf i Haderslev Haderslev Kommune Familieplejen og Tilsynsenheden Gåskærgade Haderslev Tilsynsrapport for det formaliserede tilsyn Tilsynsrapport for: Stien Tilsynsførende: Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen Tilsynet udført d. Fredag den 4. november 2011 Generel beskrivelse af tilsynsbesøget: Tilsynet blev gennemført ovenstående dato i tidsrummet fra kl til Gennemgang af herværende skema blev gennemført sammen med stedets ledelse og beboere. Det er tilsynets vurdering at det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde der udføres på stedet og i samarbejde med pårørende, lever op til godkendelseskriterierne og bliver gennemført på et højt menneskeligt og fagligt niveau. Formålet med tilsynet: At påse, at børn og unge får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Udvalget for Børn og Familie har truffet. At tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde - i overensstemmelse med gældende love og regler for tilbuddet. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene.

2 Særligt fokus for tilsynsbesøget Formal: Formalet er, at der kan fokuseres pa specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område (f.eks. på en bestemt type tilbud på grundlag af aktuel bekymring eller andet) Overordnet ramme for det særlige fokus. Tilbuddets specifikke håndtering af emnet. Mulige "løsninger"/handlemu lig heder. Der er aktuelt 11. indskrevne og 2. ud slusere tilknyttet stien. Klienterne kommer henholdsvis fra Tønder, Aabenraa, København, Vejle, Esbjerg, Rudersdal og Fredensborg Kommune. Klienterne tilhører personer der er i behandling efter 101 og 107. I forhold til ovenfor nævnte er det med største undren fra behandlingsstedet Stien, att de ikke bliver anvendt af haderslev Kommune som er stedets hjemme Kommune. Opfølgning på tidligere tilsyn Det er tilsynets helt klare vurdering at stedet gennemfører en meget grundig indvisitering med dertil hørende for - samtale, behandlingsaftale og hvor fagligheden er i højsædet sammen med de forpligtelser som beboeren skal være villige til at indfri gennem opholdet på Stien. Tilbuddets målgruppe, målsætning og brugersammensætning Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugersammensætning, målsætning og kommunens sammenhængende børnepolitik (voksenområdet?!)

3 ; _ Beskrivelse af målgruppen og overordnet målsætning for tilbuddet. Beskrivelse af tilbuddets aktuelle brugersammensætning. Hvordan er der sammenhæng mellem tilbuddets aktuelle brugersammensætning og målsætning? Hvordan går arbejdet med indsatsområdet ifølge tilbuddets værdigrundlag? Indskrivning på Stien forudsætter, at klienterne er målrettet og motiveret for at ville ud af misbruget og for at indgå i sociale og behandlingsmæssige relationer der forefindes på stedet. Målgruppen er personer, der er svært afhængige og som i mange tilfælde mangler et netværk der kan støtte klienten, og som ville kunne gøre forskellen mellem døgn og ambulant behandling. Personer der er bevidste om deres situation men ikke selv kan mobilisere overskud til, at komme ud af misbruget. Afslutningsvis personer der ikke har andre miljøer at falde tilbage på end et miljø der igen ville være med til, at bringe dem ud i nyt eller vedvarende misbrug. Hverdagen for klienterne på Stien er struktureret med undervisning både formiddag og eftermiddag. Undervisningen og behandlingen foregår i grupper som hver har en terapeut tilknyttet. Den i første række anvendte behandling er efter minnesota - modellen som klienterne synes er givende i forhold til deres misbrug og forståelse af sig selv, og derved mulighed for større selvforståelse i forhold til eget misbrug og mulighed for ophør af dette. Opfølgning på tidligere titsyn Tilsynets generelle vurdering er at Stien er meget bevidst om egen formåen i forhold til, at hjælpe/behandle deres klienter og i denne sammenhæng bruger mange økonomiske midler på hele tiden, at være veluddannet og opkvalificeret indenfor den behandlingsmodel de nu har valgt og har tiltro til. Formal:

4 Tilbuddets fysiske rammer Formålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel. Fællesarealer (inden- og udendørs). Bad og toiletforhold. Værelser/egne boliger. C ' V : - Stien udgør nogle rammer der har en god funktionalitet i forhold til klienterne, der er forskellig størrelse på værelserne, men nogle værelser der fremstår i en god standard. Der er i alt 12 eneværelser der er hyggelige og individuelt indrettet med vægt på, at det skal være rart at opholde sig i. Der forefindes stor fælles stue hvor beboerne kan hygge sig sammen og hvor der også bliver gennemført samtale / Terapi sammen med klienterne, der findes også fælles rum hvor der bliver set film, samtale og anden behandling som indgår i forløbet på stedet. Stien er beliggende i skøn natur, der danner nogle rolige rammer og hvor der arbejdet professionelt og anonymt med afhængighed af alkohol, medicin og stoffer. Opfølgning på tidligere titsyn. /^s^ks^l _ ^sfr _ ' Tilsynets generelle vurdering er at der er en god standard på værelserne til klienterne, herudover fremstår Stien som en meget funktionel og indbydende behandlingssted hvor der løbende i takt med økonomien bliver lavet forbedringer som klienterne kan profitere på ved sit ophold. V 1 Tilrettelæggelse af den samlede indsats overfor brugeren Formålet er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt overfor brugeren. Hvordan arbejdes der med tilbuddets overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og indfaldsvinkler arbejdes der med? Og hvilke holdninger er der bag? Hvordan er samarbejdet med forvaltningen samt andre instanser? Herunder hvordan arbejdes der med handleplaner?

5 ! ::iti : a--- " -"? ;...,.' ; : - : : ~. ' -... : : : - Stien har bemanding af personale alle hverdage i tidsrummet kl til kl hvor der er "Puttemøde". Udover dette deltager personale ved aften og weekend arrangementer og eller andet. Der er også personaledækning i weekend og om natten med sovende nattevagt. Ved lørdagsarrangementer og familiedage, pårørende kursus eller opfølgningsdage er der personale dækning i hele perioden. Behandlingsindholdet og metoderne på Stien er, gruppeterapi og individuel terapi med udgangspunkt i minnesota modellen og tilføjelse af terapeutens arsenal af teknikker, med udgangspunkt i kognitiv terapi der giver denne tilgang en metode til behandling af mange af de problemer, mennesker med misbrug møder i sin hverdag. Dette arbejdet udføres ved at afdække personlige mangler hos den enkelte som beruselse og afhængighed dækker over. Tilbagefaldsforebyggende terapi, og ikke mindst styrke den enkeltes personlige lederskab med fokus på vaner, normer, manglende indlæring, traumer og jeg éts struktur. Ovenfor nævnte implementeres i de ønsker der står nedskrevet i behandlingsplanen der allerede blev udfærdiget ved indskrivningen. Opfølgning på tidligere tilsyn Generet vurdering Det er tilsynets vurdering at Stien arbejder og behandler sin klienter ud over hvad de kan forvente og på et meget højt fagligt niveau. Herunder tænkes også på det arbejdet der bliver udført i forhold til den enkelte klients pårørende. Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet, og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt.

6 Beskrivelse af stemning på tilbuddet. Hvordan er kontakten mellem brugerne og personale? Hvad synes brugerne om at være her? Tilsynet gennemførte samtaler med 2 af klienterne, henholdsvis Annie og Birgitte. Ovenfor nævnte klienter har været på Stien henholdsvis 7 uge og 1 uge. Annie og Birgitte giver udtryk for, at de er meget glade for at være på Stien og ikke mindst den behandling de har fået, det være sig i forhold til specifik misbruget, men også på det personlige og menneskelige plan. De giver begge udtryk for at Stien er et sted hvor de bliver behandlet på en værdig måde. De giver udtryk for at de bliver behandlet som voksne og hvor der er en positiv tone og hvor der bliver taget hensyn til den enkelte og dennes problemer. Et personale der møder beboerne som ligeværdige og hvor der bliver oparbejdet en god tillid mellem personale og den enkelte beboer. Endeligt giver klienterne udryk for at de godt kan lige den måde der bliver stillet krav til dem som de skal arbejde med og efter. Opfølgning på tidligere tilsyn Tilsynets generelle vurdering er at klienterne mødes ligeværdigt og med respekt, hvilke ikke forhindrer, at de også bliver mødt med nogle krav dersom det kan være med til at løfte den enkelte. Der bliver også stillet krav til den enkelte gennem selv, at skulle klare ren del af hverdagens praktiske gøremål. Brugerindflydelsen i tilbuddet Formålet er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse/dagligdag

7 Hvilke områder har brugerne indflydelse pa? Og hvordan? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion? Hvordan fungerer det? Klienterne giver udtryk for, at der er beboer indflydelse på stort set alle områder, dog ligger all undervisning og behandling fast i eget skema der skal gennemføres. Større ændringer i hverdagen indføres ikke, med mindre det er drøftet med klienterne. Opfølgning på tidligere titsyn Tilsynets vurdering er at Stien gør meget ud af, at inddrage og forpligte den enkelte klient på en sådan måde, at de føler medansvar af veget liv og livssituation. Inddragelse af pårørende i tilbuddet Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Har tilbuddet fået klager fra pårørende i det forløbne år og i forhold til hvad?

8 . Klienterne der havde samtale med tilsynet fortalte, at en del af behandlingen var, at styrke samarbejdet mellem den enkelte klient og dens pårørende, børn, venner og øvrige familie. Stien giver udtryk for at det er af største vigtighed, at i de tilfælde hvor der er pårørende, at disse bliver aktiveret med henblik på den enkelte klients tilbagevendelse til det omkringliggende liv og hverdag der hjemme. Opfølgning på tidligere tilsyn Det er tilsynets helt klare vurdering at Stien bruger meget til og kræfter pa, at inddrage de pårørende som et meget vigtig led i behandling af de enkelte klient. Dette gælder også i forhold til den efterbehandling der følger et hvert ophold på Stien. Magtanvendelse i tilbuddet Formal: ' ; v"!.. Formålet er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes samt, at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Magtanvendelse forefindes ikke pa Stien. Opfølgning pa tidligere tilsyn

9 Medicinhåndtering Formålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Har personalet de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til "Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler" og "Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser". Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Med hensyn til medicin håndtering på Stien har samtlige ansatte på Stien medicin - kursus. Hertil kommer at Stien har medicin opbevaring og medicin lister der er forbilledlig og kunne være et forbillede for alle behandlingssteder. Opfølgning på tidtigere tilsyn Generet vurdering Det er tilsynets vurdering at all medicin håndtering pa Stien bliver gennemført efter reglerne og er helt i top hvad der også gælder registrering og opbevaring. Sundhedsmæssige forhold Formålet er at vurdere sundhedsmæssige forhold i tilbuddet. Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (Ketogan, Stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget?

10 Der er formuleret misbrugspolitik for stedet. Opfølgning pa tidligere tilsyn Rad og vejledning Hjælpemidler i tilbuddet Formålet er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren. Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan sikres det, at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler, f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Der anvendes rullestol, gangstativ, sygeseng suppleret med andre hjælpemidler der kunne være aktuelt og hjælpemiddel centralen kunne være behjælpelig med. Opfølgning pa tidligere tilsyn Tilsynets vurdering er, at stien har til enhver tid de hjælpemidler der er nødvendigt forhold til den enkelte klient.

11 Personaleforhold: Formålet er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for personalet. Arbejdsforhold - herunder APV Personalepolitikker Kurser og efteruddannelse Supervision Medarbejderindflydelse Der forefindes en APV for Stien der løbende bliver evalueret. Der foreligger også nedskrevne funktionsbeskrivelser for den enkelte ansatte. Herunder checkliste for aften, natte - og weekend - vagter. Etiske regler for personale, praktikanter og andre ansatte. Kontaktpersonens opgaver, medicinskema - afrusning og fast. gennemført behandlingsaftale der er underskrevet og hvor der bliver givet samtykke til indhentning af oplysninger for praktiserende læge, sociale instanser, andre sygehuse og arbejdsgiver. ( Se Stiens Hjemmeside). Opfølgning på tidligere tilsyn Tilsynets vurdering er, at stien opfylder alle krav der kan stilles til et behandlingssted. Med venlig hijsen Kåre Abelsen Tilsynskonsulent Børne - og familieservice

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer STRUER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT for Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer Tilsynsførende: Lise Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført d. 09.05.2012 Forrige tilsyn udført d. 28.06.2011 Tilsynet var

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 07.04.10 Forrige tilsyn udført den 18.11.09 Tilsynet

Læs mere

Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Henrik Bjerregaard, hb@ skarbyvej.dk, mob.

Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Henrik Bjerregaard, hb@ skarbyvej.dk, mob. STRUER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT for Opholdsstedet Skarbyvej Tilsynsførende: Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført d. 22.05.2012 Forrige tilsyn udført d. 27.09.2011 Tilsynet var anmeldt / uanmeldt

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Børnehjemmet Sikkerneq Kangillinnguit 1 Box 74 3900 Nuuk Mail bs@sikkerneq.gl www.sikkerneq.gl Karen D. Jensen & Eydna Nyvang

TILSYNSRAPPORT Børnehjemmet Sikkerneq Kangillinnguit 1 Box 74 3900 Nuuk Mail bs@sikkerneq.gl www.sikkerneq.gl Karen D. Jensen & Eydna Nyvang LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere.

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE OG LANDSTINGSFORORDNING NR. 7 AF 3. NOVEMBER 1994 OM HJÆLP TIL PERSONER MED VIDTGÅENDE HANDICAP. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt,

Læs mere

Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Jan Bertelsen

Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Jan Bertelsen Københavns Kommune Børne og Ungdomsforvaltningen I rapporten er forældrenavn anonymiseret Tilsynsrapport for: Fritids- og Ungdomsklubben LAVUK Jr. nr. 35-717 Tilsynet udført d. 26. oktober 2012 Tilsynsførende:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN...

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN... TILSYNSENHEDEN Årsrapport 2011 Sundhed og Ældre Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Else Hansen INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere