BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering"

Transkript

1 BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering Digitaliseringsstyrelsen National Sundheds-it Medcom Juni

2 Indholdsfortegnelse Formål med initiativet... 3 Initiativbeskrivelse... 3 Afgrænsning... 4 Metode for business casens udarbejdelse... 5 Forudsætninger i business casen... 5 Økonomi... 6 Fordeling af potentialet... 7 Øvrige gevinster... 9 Håndtering af usikkerheder i business casen... 9 Teknisk løsning Budget og finansiering Effektmåling og samlet evaluering Risici Organisering Tids- og implementeringsplan

3 Formål med initiativet Behandling af sår er en ressourcekrævende opgave på både hospitaler og i den kommunale hjemmesygepleje. Formålet med initiativet er at udbrede telemedicinsk sårbehandling i alle kommuner og regioner, der ikke allerede anvender det, med henblik på at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og forbedre kvaliteten af behandlingen. Initiativet er en udmøntning af initiativ 5.2 Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling m.v. i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi for , hvor grundlaget for et koordineret nationalt implementeringsprojekt skal undersøges. Initiativbeskrivelse Antallet af diabetikere er stigende i befolkningen. For øjeblikket vurderes ca danskere at have diabetes. En komplikation til sygdommen er udvikling af fodsår, og det vurderes, at danskere har et eller flere diabetiske fodsår. Hertil kommer patienter med andre typer af sår, som er knap så alvorlige komplikationsmæssigt, men dog behandlingskrævende. Til dem hører venøse sår, der opstår af andre årsager, som fx overvægt og dårlig venefunktion. Det er vurderingen, at danskere har denne type af sår. For begge typer gælder, at de heler langsomt, er meget behandlings- og plejekrævende, og at der er iboende risiko for at udvikle alvorlige komplikationer. Begge typer af sår er kendetegnet ved, at de for en stor dels vedkommende tilses af en kommunal hjemmesygeplejerske i borgerens eget hjem, og at borgeren henvises til kontrol på en specialafdeling ved tvivl eller mistanke om forværring. Sårbehandling og pleje er derfor i høj grad et tværsektorielt samarbejde mellem kommune og hospital. Der er en række udfordringer i behandlingsforløbet i dag. Fx at kommune og hospital ikke i tilstrækkelig grad kommunikerer om behandlingsplanen. Hjemmesygeplejen skal derfor ofte behandle og pleje de vanskelige sår uden en ekspert at rådføre sig med. Informationen fra hospitalet er ofte sparsom. Den praktiserende læge kan være svær at komme i kontakt med, og hjemmesygeplejerskerne må vente i de samme morgen-telefon-køer som andre patienter, når hun skal tale med en praktiserende læge. Desuden vil den praktiserede læge ikke kunne rådgive om sårbehandlingen på ekspertniveau. Det er kun få steder i Danmark, som har klare visitationsregler på området, og der er stor variation i henvisningsproceduren. De praktiserende læger og hjemmesygeplejen er ofte i tvivl om hvilken hospitalsafdeling, sårpatienterne skal henvises til. Sårbehandling udgør ikke et selvstændigt speciale, og som følge heraf varetages behandlingen af mange forskellige specialer: Ortopædkirurger, plastikkirurger, medicinere og dermatologer. Som konsekvens af den mangelfulde kommunikation mellem sundhedsvæsnets sektorer bliver mange patienter med fod- og bensår behandlet for sent eller tilfældigt afhængigt af den enkelte hjemmesygeplejerskes arbejdsmønster og viden om sårbehandling. Når kommunikationen mellem hjemmesygepleje og hospital er mangelfuld eller helt fraværende, vil det ofte være patienten, der bliver bærer af information. Det kan opleves som meget belastende for patienten. Hjemmesygeplejersken kan have mange spørgsmål til, hvad eksperterne på hospitalet har sagt, og eksperterne spørger ind til, hvordan hjemmesygeplejersken behandler såret. Patienten kan ofte ikke svare fyldestgørende på spørgsmålene, og forventningen herom kan virke stressende 3

4 på patienten. Når patienterne er i ambulatoriet, påvirkes de af den travle atmosfære og får ikke altid stillet de nødvendige spørgsmål særligt til lægerne. Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) har finansieret to projekter i henholdsvis Århus Kommune samt Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor telemedicinsk behandling af ovenstående typer af sår er afprøvet med god effekt. I Sønderjylland kører behandlingen endog i drift i enkelte kommuner, ligeledes med gode effekter. Løsningen i projekterne går ud på, at en kommunal sygeplejerske tilser patientens sår i eget hjem og tager et billede af såret, som sendes til sygehuset i en webbaseret sårjournal, som både læge og sygeplejerske (og patient) har adgang til. Lægen kan dermed foretage en konsultation uden, at patienten er fysisk til stede. De nævnte projekte er generelt set vellykkede. Udfordringerne er dobbeltregistrering, fordi sårjournalen ikke er tilstrækkeligt integreret med kommunale og regionale dokumentationssystemer, ligesom det har krævet en omfattende indsats at tilrettelægge organiseringen af behandlingen mellem to sektorer. Af mindre udfordringer tæller, at det i begyndelsen var vanskeligt at opnå en tilstrækkelig billedkvalitet. Ligeledes kræver løsningen og behandlingstilrettelæggelsen stor faglig viden om sår hos de kommunale sygeplejersker. Initiativet vedr. national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering har til formål at udbrede løsningen til alle kommuner og regioner i Danmark. Gevinsterne i initiativet forventes at være: Kortere helingstid Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder også besparelser på patienttransport Mindre tidsforbrug hos lægen på hospitalerne, der foretager korte telemedicinske konsultationer og i udgangspunktet kun ser patienter med de mest komplicerede sår i ambulatoriet Øget patienttilfredshed Øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger. Der etableres en central implementeringsorganisation i Medcom, der kan varetage det overordnede ansvar og den nationale koordinering af implementeringsaktiviteterne. Herunder at planlægge og afvikle aktiviteter, som er fælles for alle deltagere og kommuner/regioner. Afgrænsning Initiativet inkluderer kun telebaseret behandling af diabetiske fodsår og venøse sår, som er typer af sår, hvor der i forvejen er erfaringer med telebaseret behandling. Andre former for sår egner sig ikke til telesårbehandling, herunder fx tryksår, som er kendetegnet ved at være dybe og dermed uegnede til billedvurderinger. Business casen er beregnet på baggrund af effekterne af telebaseret sårbehandling på ambulatorieydelser, telemedicinske ydelser og kommunale ydelser. Der er ikke indregnet effekter af: Antallet af indlæggelser Liggetiden under indlæggelse 4

5 Antallet af amputationer og kirurgiske indgreb Vagtlægebesøg Besøg hos egen læge. Der gennemføres p.t. en klinisk evaluering i Region Syddanmark, som kan give svaret på, om telemedicin kan give kliniske effekter i form af færre indlæggelser, kortere liggetider og færre komplikationer og amputationer. Når disse evalueringer foreligger, vil resultaterne blive indarbejdet i business casen efter drøftelse med kommuner og regioner. Metode for business casens udarbejdelse Som et led i udarbejdelsen af business casen har en række klinikere fra hele landet med erfaring i telemedicinsk sårbehandling og en række kommunale sårsygeplejersker deltaget i en workshop, hvor de har medvirket til at kvalificere en række forudsætninger, som er lagt til grund i business casen. Det har været vigtigt at inddrage ekspertviden om telemedicinsk sårbehandling, da de er blevet bedt om at vurdere situationen før og efter. De kliniske eksperter og kommunerne har vurderet fx antallet af relevante borgere med sår, længden og antallet af en række regionale og kommunale interventioner før og efter telemedicin m.v. Deltagerne er blevet bedt om at angive et sandsynligt tal og en usikkerhedsmargen på begge sider af det mest sandsynlige udfald. Der er taget udgangspunkt i antallet af interventioner (antal ambulatoriebesøg, antal hjemmesygeplejerskebesøg, antal telemedicinske konsultationer m.v.) i såvel et traditionelt som et telemedicinsk behandlingsforløb. Der er blevet beregnet særskilt på diabetiske sår og venøse sår, da sårene adskiller sig med hensyn til behandling, behandlingstid og alvorlighed. I afsnittet om forudsætninger nedenfor redegøres nærmere for de forudsætninger, som business casen bygger på. Metoden har på forhånd været forelagt Danske Regioner og Kommunernes Landsforening til godkendelse i den nedsatte følgegruppe for bl.a. initiativet vedr. telemedicinsk sårbehandling. Forudsætninger i business casen Business casen bygger på mere end 100 forudsætninger, hvoraf de mest afgørende er: Antal diabetiske sår: pr. år Antal venøse sår: pr. år Indfasning: 5 år med 20 pct. om året Udbredelsesgrad: 68 pct. af sårene er omfattet ved afslutning Nuværende udbredelsesgrad: 5 pct. af sårene er omfattet af telemedicinsk sårvurdering allerede Den tekniske løsning understøtter single sign on og eliminerer dobbeltregistrering gennem nødvendig integration til EOJ er og EPJ er fra sårjournalen. Længden af et gennemsnitligt hjemmesygeplejerskebesøg med telemedicin: 35 minutter Længden af et gennemsnit hjemmesygeplejerskebesøg uden telemedicin: 30 minutter Antallet af hjemmesygeplejerskebesøg i et gennemsnitligt forløb uden telemedicin: 116 gange Antallet af hjemmesygeplejerskebesøg i et gennemsnitlig forløb med telemedicin: 69 gange 5

6 Økonomi Business casen er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor regioner og kommuner med erfaring inden for telemedicinsk sårbehandling har været inddraget for at kvalificere gevinster og antagelser i beregningerne (se afsnittet Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ovenfor). På den baggrund har Konsulenthuset 4P Management udarbejdet en samlet business case, hvis hovedtal fremgår af tabel 1. Grå felter markerer projektperioden. Tabel 1 Økonomisk balance , mio. kr. (forventet scenarie) I alt Gevinster Driftsgevinster 1.850,8 52,2 108,4 168,8 233,7 303,5 315,4 327,9 341,0 Omkostninger Omkostninger 30,0 4,5 15,0 10,5 Driftsomkostninger, netto 61,2 6,8 9,1 11,3 11,3 11,3 11,3 Omkostninger i alt 91,2 4,5 15,0 10,5 6,8 9,1 11,3 11,3 11,3 11,3 Nettogevinst ,6-4,5 37,2 97,9 161,9 224,6 292,2 304,1 316,6 329,7 Akkumuleret gevinst -4,5 32,7 130,5 292,5 517,1 809, , , ,6 Der er foretaget særskilte beregninger på to typer af sår, nemlig diabetiske fodsår og venøse bensår. Der er typisk et længere behandlingsforløb for diabetiske fodsår og større risiko for komplikationer. De udgør dermed 75 pct. af potentialet, og venøse bensår udgør 25 pct. I tabel 2 fremgår potentialet for henholdsvis de diabetiske fodsår og venøse bensår fordelt på parterne. Det ses, at potentialet er størst for diabetiske sår, hvilket skyldes at disse typisk har et længere helingsforløb, og at de følges tættere med flere besøg af hjemmesygepleje og med flere ambulante besøg på sygehuset. Tabel 2 Potentiale pr. sår (hele kr.) Diabetiske fodsår Venøse bensår Direkte effekter Kasseeffekter I alt Direkte effekter Kasseeffekter I alt Staten Kommune Region Pårørende/patient I alt Fratrukket projektomkostninger og øgede driftsomkostninger. 6

7 Den samlede gevinst pr. sårforløb er dermed kroner for de diabetiske fodsår. Det fordeler sig med kroner til kommunerne og kroner til regionerne, når der tages højde for kasseeffekter. Patienterne får en lille gevinst på 52 kroner i transport. For de venøse bensår er gevinsten pr. sår kroner. Her får staten en lille gevinst på kroner, kommunerne en gevinst på kroner, mens regionerne får et tab på kroner primært som følge af taksttab. Patienterne får en lille gevinst på 52 kroner i transport. I modellen er lagt til grund, at regionerne ligger på et produktionsniveau, hvor staten ikke udbetaler meraktivitetsfinansiering 2, da ambulante besøg vedr. sår er en marginal aktivitet for regionerne. Derved får regioner ikke et taksttab, men staten får dermed heller ikke nogen gevinst af betydning i initiativet. I business casen er lagt til grund, at regionerne modtager en telemedicinsk takst for telemedicinske ydelser af både synkron og asynkron karakter. Fordeling af potentialet Effektiviseringspotentialet på tværs af de to typer af sår fordeler sig på regioner og kommuner med den største gevinst hos kommunerne jf. figur 1. Figur 1: Samlet potentiale Af tabel 2 fremgår det beregnede effektiviseringspotentiale fordelt på parterne i hvert af årene Den regionale aktivitet kan ligge under, på eller over det niveau, der er aftalt med staten. Det sidste er tilfældet i business casen og betyder, at regionerne får en driftsoptimering, men ikke et taksttab. 7

8 Tabel 3 Fordeling af bruttopotentiale på parterne (forventet scenarie) I alt Bruttopotentiale - 52,2 108,4 168,8 233,7 303,5 315,4 327,9 341,0 1850,8 heraf kommune - 44,4 92,2 143,6 198,8 258,2 268,4 279,0 290, ,9 heraf region - 7,5 15,7 24,4 33,8 43,9 45,6 47,4 49,3 267,7 heraf patient/pårørende - 0,2 0,5 0,8 1,0 1,4 1,4 1,4 1,5 8,2 Der er en vis usikkerhed om de økonomiske beregninger, da de intervaller, som de involverede eksperter på workshoppen har angivet, er brede. For hver parameter har eksperterne angivet et forventet udfald, et værste udfald og et bedste udfald. Figur 2:Tilbagebetalingshorisont i tre scenarier Det ses af figur 1, at hvis de seks mest betydende parametre 3 ender på det mest positive udfald vil det akkumulerede potentiale frem mod 2020 være tæt på 6 mia. kr. Hvis de seks parametre i business casen bliver de værst tænkelige, så er der et lille overskud i Det forventede udfald giver en effektivisering på 1,8 mia. i perioden. Det er ikke sandsynligt, at alle seks parametre ender på hverken det laveste eller højeste, så ekstremerne er usandsynlige. De seks parametre tegner sig dog for den største økonomiske usikkerhed i business casen. Der er derfor behov for at kvalificere disse parametre med henblik på at reducere usikkerhederne yderligere (mere herom i afsnittet om Håndtering af usikkerheder i business casen ). Casen er en konservativ case, da den baserer sig på, at knap 70 pct. af patienter med ovenstående typer af sår kan behandles med telemedicin. I de sønderjyske kommuner, som har implementeret telemedicinsk behandling, er 80 pct. af patienterne inkluderet. De kliniske eksperter har imidlertid vurderet, at det er mest realistisk at inkludere 70 pct. af patienterne i projektperioden. 3 De er udvalgt fordi de alle har over 10 pct. s indflydelse på resultatet 8

9 Øvrige gevinster Initiativet giver en række kvalitative gevinster, som ikke er indregnet i business casen. Det drejer sig for det første om patienters og eventuelle pårørendes tidsmæssige gevinster på transport. Udover tidsbesparelsen nedsættes ubehaget for patienterne, når de undgår transport. Der er ofte tale om ældre mennesker, hvor et ambulatoriebesøg med lang eller kort køretid kan være anstrengende. Et ambulatoriebesøg på en halv time kan kræve en hel dag inklusive ventetider m.v. For det andet er gevinsterne ved en mere ensartet organisering af sårbehandlingen i regionerne ikke medregnet. Sårbehandlingen er i dag organiseret forskelligt i regionerne og fordelt på en længere række specialer (ortopædkirurger, plastikkirurger, interne medicinere og dermatologer m.v.). Business casen forudsætter status quo, men det er forventningen, at der også vil være kvalitative gevinster, herunder gevinster der kan kvantificeres, ved at organisere sårbehandlingen på anden vis i regionerne. For det tredje forventes, at antal indlæggelser, komplikationer og amputationer kan reduceres, hvilket heller ikke er medregnet. Disse kliniske effekter undersøges p.t. nærmere i randomiserede forsøg i Region Syddanmark. Forventningen baserer sig på en antagelse om færre komplikationer pga. den tættere opfølgning og koordinering i telebaseret sårbehandling, hvilket vil medføre en yderligere såvel kvalitativ som kvantitativ gevinst. En stor amputation koster samfundet ca kroner til operation, sengetid, genoptræning, proteser, sociale ydelser m.v. 4 Når forsøgene i Region Syddanmark er afsluttede, vil resultaterne blive indarbejdet i business casen efter drøftelse med parterne. For det fjerde forventes det, at hurtigere diagnostik vil føre til bedre prognoser for patienternes sår, da de kommer i behandling tidligere med forventligt kortere forløb til følge. Telebaseret sårbehandling giver mulighed for hurtigere iværksættelse af behandling, men denne gevinst er ikke indregnet i business casen. Det vil kræve principiel stillingtagen til bl.a. spørgsmålet om henvisning til behandling, evt. en ændring heraf. Håndtering af usikkerheder i business casen Det er aftalt med KL og Danske Regioner, at de mest betydende og usikre parametre i business casen kvalificeres i første fase af initiativet. Den nationale implementering kan derfor genovervejes, hvis kvalificeringen af parametrene giver anledning til en markant forringelse af business casen. Det gælder fx usikkerheden om følgende data: antallet af hjemmesygeplejerskebesøg før og efter, synkront og asynkront 5 længden af et hjemmesygeplejerskebesøg med et diabetisk fodsår uden telemedicin kørsel, både patientkørsel og sygeplejersketid anvendt på transport antal omfattede patienter. Der udarbejdes forslag til metode for kvalificering af parametrene (baselinemåling), der forelægges initiativets styregruppe. 4 Apelquist, J. et al. (1994): Diabetic foot ulcers in a multidisciplinary setting. An economic analysis of primary healing and healing with amputation, Journal of Internal Medicine 5 I synkrone konsultationer foretages en konsultation med en læge og en patient/sygeplejerske på samme tid via telefon eller video. Asynkrone konsultationer foregår ved, at lægen ser et billede, som sygeplejersken i kommunen tidligere har sendt og svarer, når det passer med de øvrige arbejdsopgaver. 9

10 Teknisk løsning I projektet kravspecificeres og udbudssættes en løsning med udgangspunkt i funktionaliteten i den nuværende sårjournal. Løsningen er webbaseret og tilgås af læger og sygeplejersker i en sikker portalløsning. Den eksisterende sårjournal er en specialjournal baseret på at dokumentere behandling af alle typer af sår og på at understøtte deling af data tværfagligt og organisatorisk. Medarbejderne får adgang til journalen i en standard internetbrowser og med separat logon. Der forekommer vis grad af dobbeltregistrering i sårjournal og dokumentationssystemer (EOJ er og EPJ er). Det har været det største irritationsmoment for brugerne i de eksisterende projekter, og der lægges derfor op til i et udbud at kravspecificere single sign on til medarbejdernes systemer samt at dobbeltregistrering skal undgås via en integration til EPJ og EOJ. Den eksisterende brugergrænseflade og funktionalitet er opbygget og tilpasset i tæt samarbejde med de kliniske brugere, for at sikre korrekt og systematiseret sygepleje- og lægefaglig dokumentation af sårene. Den eksisterende journal har endvidere den fordel, at den er gennemprøvet over flere år og fungerer i drift flere steder i landet. I projektet skal mulighederne for en mere integreret løsning i EOJ og EPJ undersøges, hvorved det måske kan undgås, at sygeplejersker og læger arbejder i en proprietær løsning. Herunder skal de tekniske muligheder, pris og overslag af evt. øgede gevinster som følge af dyb integration undersøges. Der afsættes én million kroner til dette arbejde i projektbudgettet. MedCom og NSI samarbejder herom. Det sker med afsæt i anbefalingerne fra arbejdet med referencearkitektur for opsamling af data i borgerens hjem i regi af NSI, der fremlægges forventeligt 4. kvartal Budget og finansiering Der er afsat 30 mio. kroner på finansloven til et evt. initiativ vedr. national implementering af telemedicinsk sårvurdering. Midlerne fordeles på følgende aktiviteter, jf. tabel 4: 3,5 mio. kr. til indkøb af licenser for patienterne 2,5 mio. kr. til central projektledelse 3,7 mio. kr. til systemudvikling 0,8 mio. kr. til et fællesregionalt udbud af platform 1,0 mio. kr. til evaluering og etablering af baselinemålinger 1,0 mio. kr. til undersøgelse af et teknisk udviklingsprojekt 17,5 mio. kr. til kommuner og regioner. De fem regioner får hver 2 mio. kr. til at: tilbyde undervisning til kommunerne med henblik på at hæve kompetenceniveauet i sårbehandling hos de kommunale sygeplejersker indgå sundhedsaftaler med kommunerne om telesårbehandling indgå samarbejdsaftaler mellem den enkelte kommune og den regionale sårbehandlingsafdeling(er) udpege projektleder og etablere lokal projektorganisation med kommunerne. Til kommunerne fordeles i alt 7,5 mio. kr., som kan anvendes til uddannelse, frikøb af ansvarlige medarbejdere eller indkøb af hardware. Midlerne fordeles efter indbyggertal. 10

11 Projekt- og driftsudgifter udover 30 mio. kr. afholdes som medfinansiering af regioner og kommuner. Frem mod iværksættelse af initiativet i efteråret 2012 iværksættes en proces, hvor dele af disse udgifter kvalificeres yderligere som et led i at beskrive implementeringsaktiviteterne nærmere. Tabel 4 Fordeling af midler Udgift Andel af midler (mio. kr.) Licenser 3,5 Systemudvikling 3,7 Til fordeling i kommuner 7,5 Fællesregionalt udbud 0,8 Evaluering/baselinemålinger 1,0 Undersøgelse af teknisk udviklingsprojekt 1,0 Region Hovedstaden 2,0 Region Sjælland 2,0 Region Nordjylland 2,0 Region Midtjylland 2,0 Region Syddanmark 2,0 Central implementeringsorg./medcom 2,5 I alt 30,0 Midler udbetales som i de øvrige projekter under Fonden for Velfærdsteknologi. Det vil sige bagudrettet på baggrund af dokumenterede udgifter og planmæssig fremdrift i henhold til projektplan. Fondens bekendtgørelse, standardvilkår og instrukser er gældende for tilskuddet. Herunder påbegyndes udbetaling af midler til regionerne, når 1. ansættelser af projektansvarlige er på plads 2. der er indgået samarbejdsaftale med halvdelen af regionens kommuner Til kommunerne kan udbetaling påbegyndes, når: 1. Der er indgået samarbejdsaftale med regionen 2. De første fem patienter er inkluderet og påbegyndt behandlet med telemedicin Effektmåling og samlet evaluering Den centrale projektledelse udarbejder minimum hvert halve år en statusrapport til styregruppen (se nedenfor i afsnit om OrganiseringFejl! Henvisningskilde ikke fundet.), hvor status på milepæle, risici, implementering og gevinstrealisering m.v. beskrives. Business casen opdateres løbende og mindst årligt som et led i statusrapporteringen og i kvalificeringen af parametre og forudsætninger i business casen. Ved afslutning af implementeringen udarbejdes en evalueringsrapport, hvor der følges op på gevinstrealiseringen i initiativet. Der afsættes én million kroner til udarbejdelse af baselinemålinger, opfølgning på gevinstrealisering og evaluering. 11

12 Risici I tabel 5 er redegjort for implementeringens væsentligste risici. Tabel 5 Implementeringens risici og håndtering heraf Risiko Kilden til risikoen Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Samlet vurdering (SxK) Hvordan påvirker risikoen projektet? Teknisk løsning forsinkes Udbud Tidsplan må revideres Ledelsesmæssig forankring i kommuner og regioner Manglende kompetencer hos kommunale sygeplejersker Telemedicinsk takst Betydende parametre viser sig at være fejlestimerede Manglende tekniske kompetencer samt sårkompetencer Der afsættes i projektet midler til uddannelse, ligesom det er en naturlig følge af projektet, at sygeplejerskernes kompetencer øges i samspillet med eksperterne på sygehuset Hospitalsafdelinger mister indtægter ved telemedicin og deres incitament vender dermed forkert Parametre er estimeret af eksperter og baserer sig ikke på op- Korrigerende handlinger Stram styring af udbuddet Løbende involvering af lokale ledelser og løbende opfølgning på implementering Færre sår end forudsat kan overgå til telemedicinsk behandling Potentialet hentes ikke hvis telemedicin ikke tages i brug Potentialeestimat er forkert Tæt dialog med bl.a. sundhedsministeriet herom, herunder om evt. alternativer til takstfinansiering De betydende parametre kvalificeres yderligere i projektets før- 12

13 Modstand hos personalet Dårlig billedkvalitet tælling Inerti ift forandringer Ikke fyldestgørende billede til at gennemføre telekonsultation At det kan blive svært at nå succeskriterierne indenfor den aftalte tid ste fase, evt. ved decideret optælling i en stikprøve Roadshow, informationsmateriale, inddragelse af deltagerne i hele processen. Fortælle den gode historie. 3-4 Samme som Undervisning i kamera og fotografering af sår Udbredelse af Den gode telesårskonsultation, Organisering Medcom har været hovedansøger på det største sårprojekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi og har erfaring i at tilrettelægge projekter med mange parter i forskellige sektorer. Medcom er derfor hovedansøger og projektleder på den nationale implementering af telemedicinsk sårbehandling. Medcom forestår desuden et fællesregionalt udbud af systemunderstøttelse/platform. Der nedsættes en national styregruppe for initiativet, hvor de relevante parter sidder (KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, NSI, Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) samt repræsentanter fra regioner og kommuner. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Medcom. Der skal i hver enkel region og kommune etableres en lokal projektorganisation. Der skal endvidere i regioners og kommuners fælles sundhedsaftaler indgå elementer, der understøtter telemedicinsk sårbehandling, idet der i forvejen indgår aftaler om det tværsektorielle samarbejde om sår. Der nedsættes desuden en faglig følgegruppe til at følge initiativet. Medcom får ansvaret for: Kick off samt afsluttende konference Etablering og sekretariatsbetjening af styregruppe og national følgegruppe Løbende møder med lokale projektledere Overordnet projektopfølgning Afrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Etablering af overblik over økonomi og udbetalinger til parterne 13

14 Information om projektet Koordinering og afholdelse af undervisning i sårjournal og fotografering af sår for alle deltagere Etablering af fælles hjemmeside for projektet Udarbejde informationsmateriale i samarbejde med lokale projektledere til deltagere i kommuner og regioner Udarbejdelse af best practise-eksempler for fx telesår-elementer i sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler mellem kommuner og sårafdelinger Etablering af baseline på projektets usikre parametre Identifikation af ønskede målingsparametre og udarbejde evalueringsredskaber Indsamling af evalueringsdata og den endelige opdatering af business casen Gennemfører fællesregionalt EU-udbud Sammen med NSI at undersøge mulighederne for en teknisk løsning, som er mere integreret i EPJ er og EOJ er. Regionerne får ansvaret for: Etablering af lokal styregruppe Udpegning af lokale projektledere Etablering af undervisning af de kommunale sygeplejersker med henblik på at øge kompetenceniveauet Indarbejdelse af telesårbehandling i de lokale sundhedsaftaler Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med de deltagende kommuner Inklusion af patienter i implementeringsprojektet Frikøb af 1-2 medarbejdere med projektansvar og ovenstående opgaver. Kommunerne får i projektet ansvaret for: Tilvejebringelse af den nødvendige hardware i form af mobiltelefoner eller tablets med kamera og internetadgang Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med regionen Frikøb af lokal projektansvarlig Sikring af uddannelse af sårsygeplejersker. Tids- og implementeringsplan Midlerne er afsat på Finansloven for 2012, hvorfor initiativet kan gå i gang snarest efter tiltrædelse af regeringen og de kommunale og regionale parter. Projektplan fase 1: Projektinitiering Startdato: 1. september 2012 slutdato: 31. december 2012 Overordnet mål Projektinitiering 1. september december Milepæl - Styregrupper (lokalt og overordnet) nedsat - National følgegruppe udpeget - Kvalitetssikring af business case - Kvalificering af business casens udgiftsside organisatorisk implementering, nødvendig kompetenceudvikling samt lokale integrationer - Forpligtende samarbejdsaftaler indgået - Kick off afholdt 14

15 - Kravspecifikation udarbejdet - Mobiltelefoner indkøbt - Fælles kvalitetsregistreringer for regioner og kommuner beskrevet. Succeskriterier Alle samarbejdsaftaler er indgået Samlet projektorganisation centralt og decentralt godkendt Udbudsmaterialet er sendt ud Kick off i december Møde afholdt i den nationale styregruppe Mobiltelefoner er på plads Organisatoriske implementeringsomkostninger opgjort inden 1. september 2012 Kvalitetsparametre godkendt i den nationale styregruppe. Leverancer: - Samarbejdsaftaler - Projektledere og deltagere udpeget - Lokal implementeringsplan på plads - Lokale projektorganisationer på plads - Udbudsmateriale udarbejdet - Godkendte kvalitetsparametre - Revideret udgiftsside i business casen - Stikprøveundersøgelser ift. usikkerhedsparametre: Antal hjemmesygeplejebesøg Længden af hjemmesygeplejebesøg uden telemedicin Statslig merfinansiering via meraktivitetspuljen Transporttid for både hjemmesygepleje og patient Antal omfattende patienter. Projektplan fase 2: Undervisning og udbud Startdato: 1. januar 2013 slutdato: 30. juni 2013 Overordnet mål Milepæl Udbud og undervisning Leverandør fundet Igangsættelse af analyse af mulighederne for at etablere en mere integreret teknisk løsning (NSI og Medcom i samarbejde) Undervisning i sårbehandling er fuldført Evalueringsværktøjer er udar- Undervisning i sårjournal og mobiltelefoner er fuldført Vurdering af forudsætninger for gevinstrealisering bejdet. Succeskriterier Alle relevante deltagere har modtaget undervisning. Leverandør er udpeget Teknisk analyse forelagt den nationale styregruppe. Leverancer MedCom udarbejder en plan for undervisningsaktiviteter MedCom indgår undervisningsaftaler med relevante undervisere Regioner forestår undervisning af kommunale sygeplejersker i sårbehandling Der er indgået aftale med leverandør Evalueringsværktøjer er udarbejdet Teknisk analyse udarbejdet. Projektplan fase 3: Drift og udbredelse (I) Startdato: 1. juli 2013 slutdato: 30. juni 2014 Overordnet mål Milepæl Drift ift. lokal implementeringsplan Lokale implementeringsplaner Vurdering af gevinstpotentiale Gevinstpotentiale vurderes løbende Minimum 40 pct. af regionens kommuner har telemedicinsk sårbehandling i drift - Succeskriterier Leverancer Minimum 40 pct. af regionens kommuner har telemedicinsk sårbehand- Trafikstatistik, herunder 15

16 ling i drift Business casen opdateres løbende ift. gevinstpotentiale Antal telemedicinske konsultationer pr. kommuner/region pr. måned Der laves en plan for, hvordan MedCom vil indhente de nødvendige data til vurdering af gevinstpotentiale Projektplan fase 4: Drift og udbredelse (II) Startdato: 1. juli 2014 slutdato: 30. marts 2015 Overordnet mål Milepæl Drift ift. lokal implementeringsplan Lokale implementeringsplaner Vurdering af gevinstpotentiale Gevinstpotentiale vurderes løbende - Mindst 80 pct. af kommunerne har telemedicinsk sårbehandling i drift - Mindst 40 pct. af patienterne i landet er omfattet. Succeskriterier - Mindst 80 pct. af kommunerne har telemedicinsk sårbehandling i drift - Mindst 40 pct. af relevante patienter i landet er omfattet. Leverancer Trafikstatistik, herunder antal telemedicinske konsultationer pr. kommuner/region pr. måned. Projektplan fase 5: Evaluering og afslutning Startdato: 1. april 2015 Slutdato: 31. august 2015 Overordnet mål Milepæl Evaluering og projektafslutning: 1. januar august Projektafslutning: afsluttende konference. Endelig business case. Succeskriterier - Business case valideret. Leverancer Alt dataindsamlingsmateriale indsamles og bearbejdes ift. business casen. Samlet evaluering i henhold til evalueringskoncept for Fonden for Velfærdsteknologi. 16

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.91) MedCom December 2012 1 Dette er MedComs overordnede projektbeskrivelse for national implementering af telemedicinsk

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.93) MedCom Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Projektgrundlag... 3 Baggrund og formål... 4 Forventet gevinster...

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Økonomi - MTV spørgsmål Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved diagnostik og behandling af diabetiske fodsår? Hvilke forhold vil være

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Konference om telemedicinsk sårvurdering 30. oktober 2015 Center for Telemedicin, Region Midtjylland Temaer Hvad mener vi med hoved, hjerte

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere