N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Målgruppe KL s anbefalinger vedr. brug af notatet Generelle forudsætninger Målgrupper for BPA Udgangspunkt for udmålingen Gamle og nye krav til borgeren Arbejdsleder og arbejdsgiver De økonomiske forudsætninger Som hovedregel ikke-faglært personale Kommunen er ikke forpligtet af private overenskomster Udmåling af tilskud til løn, tillæg og pension til hjælperne Tilskud til arbejdsgiveropgaven Udgifter til lønadministration Udgifter, som skal dækkes efter regning Udmåling af tilskud til andre udgifter Supplerende information Kontaktinformation Den 26.oktober 2010 Jnr F02 Sagsid Ref RIL Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /21

2 4.2 Relevante links Bilag 1: Juridiske relationer i forbindelse med bevilling af borgerstyret personlig assistance Bilag 2: Sagsgange ved visitation til borgerstyret personlig assistance Bilag 3: Forudsætninger vedr. overdragelse af arbejdsgiveransvar til forening eller virksomhed for BPA efter henholdsvis 95 og

3 1. Indledning Kommunen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service (serviceloven) 95 og 96. Når kommunen beslutter at tilbyde BPA til en borger, skal kommunen yde hjælp i form af et kontant tilskud til borgeren. Tilskuddet anvendes til at ansætte de hjælpere, som borgeren har brug for. Borgeren kan vælge selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne, eller at overføre tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Kommunen skal beregne tilskuddet ud fra de krav, der fremgår af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger. I de tilfælde, hvor borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, skal kommunen desuden udmåle et tilskud til at dække de særlige opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver. 1.1 Formål Dette notat har til formål at belyse en række forhold, som det er vigtigt, at kommunen har fokus på, når kommunen skal udmåle tilskud til BPA. Notatet beskriver såvel generelle forudsætninger for udmåling af tilskud til BPA, som økonomiske gennemsnitsforudsætninger, som ligger til grund for udmålingen til løn, tillæg, pension, løn under sygdom, forsikringer, kurser, udgifter til arbejdsmiljø, samt udgifter til at dække arbejdsgiveromkostningerne. Det skal bemærkes, at notatet ikke er udtømmende i forhold til, hvilke overvejelser der skal indgå i udmålingen. 1.2 Målgruppe Den primære målgruppe for notatet er sagsbehandlere, rådgivere, visitatorer og andre medarbejdere og ledere, som arbejder med den konkrete udmåling af hjælp og timer til den enkelte borger. Den overordnede økonomiske ramme for BPA og for budgetlægning i kommunerne er nøjere beskrevet i KL s budgetvejledning 2010 i supplementsskrivelse 5-9 fra juni Kommunens rådgivnings- og vejledningsforpligtelse overfor borgerne, samt de forskellige forhold, som kommunen bør være opmærksomme på ved visitation til BPA beskrives dels i ministeriets vejledning om BPA (vejledning nr. 94 af 10. november 2009), dels i KL s vejledning om BPA. 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet Notatets økonomiske del beskriver de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af kompensationen til kommunerne (DUT), som KL og Indenrigs- og Socialministeriet er blevet enige om ved indførelsen af BPA og den ny bekendtgørelse. 3

4 Socialministeriet har i skrivelsen 9080 af 2. marts 2010 gjort opmærksom på følgende: Efter de gældende retningslinjer, udtrykker DUT-resultatet alene merudgifterne ved indførelse af nye regler på området som et gennemsnit for kommunerne samlet set. I den forbindelse skal Socialministeriet slå fast, at kommunerne også før lovændringen har haft udgifter til administration af ordningen, og disse udgifter skal kommunerne også være opmærksom på, når man vurderer de samlede omkostninger ved BPA. KL foreslår, at kommunen fastlægger et serviceniveau vedr. BPA på baggrund af DUT-resultatet og kommunens hidtidige udgifter til hjælperordninger. KL foreslår, at notatet anvendes som inspirationskilde til beregning af tilskud til BPA. 2. Generelle forudsætninger Borgerstyret personlig assistance er et socialt tilbud, som er reguleret i servicelovens 95, 96, 96a, 96b og 96c. Endvidere er udmålingen til BPA reguleret i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. 2.1 Målgrupper for BPA Ifølge serviceloven er målgrupperne for BPA følgende: Tabel 1: Målgrupper for 95, stk. 2 og 3 samt 96 Målgrupper 95, Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til stk.2. løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt. 95, stk.3. Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, og hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at hjælpen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. 96 Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte, herunder bl.a. til pleje, overvågning og/eller ledsagelse. Der vil i en række tilfælde være overlap mellem målgrupperne, særligt i tilfælde, hvor borgeren ikke har et stort behov for ledsagelse eller ikke har behov for en særlig støtte, fx på grund af behov for overvågning eller lign. Det vil altid bero på en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp, om borgeren skal have støtte efter 95 eller 96. 4

5 2.2 Udgangspunkt for udmålingen For udmåling af hjælp til 95 og 96 gælder følgende: Tabel 2: Udgangspunkt for udmålingen til BPA Udgangspunkt for udmåling 95 Udgangspunktet for udmålingen er servicelovens 83 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet samt 84 om afløsning og aflastning. Det vil sige, at der kan tages udgangspunkt i de kommunale kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje. 96 Udgangspunktet for udmålingen af hjælp er en samlet individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Denne tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. Når kommunen skal vurdere, om borgeren har behov for hjælp efter 95 eller 96, skal der i alle sager foretages en grundig og individuel udredning af borgerens behov. Udmålingen af BPA skal ske på baggrund af en nøje individuel og helhedsorienteret vurdering af, hvad den enkelte selv kan klare, hvilke funktioner hjælperne skal dække, samt i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen skal ydes. 2.3 Gamle og nye krav til borgeren Det er KL s vurdering, at der ikke er sket en markant ændring i målgruppen samlet for 95 og 96 for borgerstyret personlig assistance, sammenlignet med målgrupperne for de tidligere hjælperordninger efter 95 og 96, som var gældende før 1. januar Når det vurderes, at målgruppen for BPA stort set ikke er ændret med de nye regler, bygger det på, hvilke krav der i lovteksten stilles til borgere, som ønsker en BPA. Kravene i henhold til de tidligere og de nye 95 og 96 er følgende: Tabel 3: Krav til borgere og tilskudsmodtagere før og efter 1. januar 2009 Før 1. januar 2009 Efter 1. januar Borgeren eller tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne Borgeren eller tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren eller tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller 5

6 96 Borgeren har et højt aktivitetsniveau og er i stand til at fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand. Borgeren har et behov, der gør det nødvendigt at yde den særlige støtte der er forbundet med 96. Borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand. 2.4 Arbejdsleder og arbejdsgiver Som det fremgår af ovenstående, er det et krav i dag, at borgeren som tilskudsmodtager (eller tilskudsmodtageren for en 95, stk. 3-ordning) kan fungere som arbejdsleder for hjælperne, der ansættes i en BPA-ordning. Det er desuden en betingelse, at borgeren/tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I bemærkningerne til lovforslaget om BPA står bl.a. følgende: Ved at give borgerne valgfrihed omkring placeringen af arbejdsgiveransvaret sikres, at hjælperordningen i højere grad kan indrettes i forhold til den enkelte borgers ønsker og behov. Herved fastholdes intentionerne i den eksisterende hjælperordning om at sikre borgerens selvbestemmelse samtidig med, at den enkelte borger kan aflastes ved at overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationen af hjælperordningen til andre. I bemærkningerne til loven står også følgende: Borgerstyret personlig assistance fastholder dermed den enkelte borgers indflydelse på valg af hjælp e- re, tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen. På baggrund af ovenstående er det KL s vurdering, at borgeren fortsat skal løfte en stor opgave som arbejdsleder for sine hjælpere, fordi borgeren fortsat skal sikres selvbestemmelse og maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen. Arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne i en BPA-ordning omfatter bl.a. følgende: 6

7 Tabel 4: Arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaver Arbejdslederopgaver Arbejdsgiveropgaver Udarbejde jobbeskrivelse og Formelle krav vedr. ansættelse jobopslag/annonce (evt. i samarbejde med arbejdsgiver). Undtagelsesvis deltagelse i an- og afskedigelse af hjælpere Rekruttere og udvælge hjælpere, sættelsessamtaler. herunder vikarer Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Udbetaling af løn Oprettelse af personalesager. Varetage arbejdsplanlægning Indberetning af skat, tegning af sammen med og for hjælperne. lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personalemøder. Gennemførelse af nødvendige ATP mv. arbejdsmiljøforanstaltninger. Støtte op omkring nye og usikre borgere med en BPA-ordning. Generel rådgivning og vejledning. 3. De økonomiske forudsætninger Kommunerne er blevet økonomisk kompenseret (DUT) for indførelsen af reglerne om BPA. I beregningen af denne kompensation er der fastlagt en række forudsætninger omkring kommunernes gennemsnitlige merudgifter til en BPA-ordning. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige elementer i en BPA-ordning, og hvordan kommunen kan beregne tilskuddet til BPA. Nedenstående kan ikke læses som en facitliste til, hvordan der skal udmåles i den enkelte sag, men en beskrivelse af de gennemsnitlige forudsætninger bag kommunernes DUT-kompensation til BPA. Som tidligere beskrevet beror udmålingen af det kontante tilskud på en konkret og individuel vurdering i den enkelte borgers sag. 3.1 Som hovedregel ikke-faglært personale Som hovedregel er hjælpere ansat i BPA ikke-faglært personale. Kommunerne har inden indførelsen af BPA som hovedregel taget udgangspunkt i timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11). Det er således alene, når kommunen vurderer, at borgeren har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn. Det er en forudsætning i den økonomiske kompensation, at indførelsen af 7

8 BPA ikke ændrer på det tidligere forhold mellem antallet af uuddannede hjælpere, uuddannede kvalificerede hjælpere, og uddannede hjælpere i hjælperordningerne. Omkostninger til lokalløn, frit-valgselementer, beklædningsgodtgørelse, forhøjelse af særlig feriegodtgørelse ud over 1 pct. og 6. ferieuge (feriefridage) indgår ikke i den økonomiske kompensation (DUT). Kommunen er derfor ikke forpligtet til at udmåle tilskud til disse omkostninger. Dette fremgår af Socialministeriets vejledning om BPA, punkt Kommunen er ikke forpligtet af private overenskomster Borgerens hjælpere er ikke kommunalt ansatte medarbejdere og er derfor heller ikke omfattet af KL s overenskomster på det kommunale område. Det er alene kommunalbestyrelsens opgave som myndighed at udmåle tilskud til ansættelse af hjælpere med udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper. Serviceloven eller udmålingsbekendtgørelsen indebærer ikke en regulering af ansættelsesforholdene for hjælperne. Løn- og ansættelsesforholdene for hjælperne er et spørgsmål mellem arbejdsgiver og hjælpere. Kommunalb e- styrelsen er dermed i udmålingen af tilskud ikke forpligtet til at tage højde for borger/tilskudsmodtagers konkrete private aftaler eller særlige overenskomstmæssige forhold, som ligger ud over rammerne af udmålingsbekendtgørelsen. Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at følge en sådan aftale eller overen s- komst, som de ikke er part i og ikke er forpligtet af, kan det medføre udgifter ud over de nedenfor beskrevne rammer for kommunernes kompensation for BPA. Dette forhold anbefales kommunerne at være særligt opmærksomme på i de situationer, hvor borgeren beholder arbejdsgiveransvaret, men vælger at lade kommunen varetage lønadministrationen. Kommunens løn- og personalekontor kan ikke anvende den kommunale overenskomst for social- og sundhedspersonale, men må anvende den individuelle ansættelsesaftale, som borgeren har indgået med sine hjælpere, som administrationsgrundlag. Der resterer herefter en særskilt opgave med at påse, at det af kommunen som myndighed udmålte tilskud ikke overskrides. 3.3 Udmåling af tilskud til løn, tillæg og pension til hjælperne Når lønnen til hjælperne skal beregnes, skal kommunen som minimum tage udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, jf. bekendtgørelsen om udmåling, 5. Praksis i langt de fleste kommuner har hidtil været, 8

9 at der tages udgangspunkt i timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11). Jf. udmålingsbekendtgørelsen, 5, stk. 2 skal kommunen desuden sikre, at der ved beregningen af tilskuddet sikres den nødvendige rummelighed i udmålingen og herunder tages højde for tidsbestemte tillæg, stedbestemte tillæg, funktions- og kvalifikationstillæg m.v., arbejdsmarkedspension og anciennitetstillæg. Jf. udmålingsbekendtgørelsens 5, skal kommunen endvidere anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle øvrige løndele (diverse tillæg og pension), svarende til de vilkår, der gælder for den sammenlignelige faggruppe, hvis grundløn kommunen har taget udgangspunkt i. Hvis kommunen fx har valgt at tage udgangspunkt i grundlønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11), skal tillæg, arbejdsmarkedspension og anciennitetstillæg beregnes ud fra de vilkår, der gælder for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale på løntrin 11. De forskellige løndele, som kommunen skal udmåle tilskud til fremgår af nedenstående tabel: Tabel 5: Udmåling af løn til borgerstyret personlig assistance Hvor mange timers Dette afhænger af kommunens vurdering af den hjælp skal der udmåles enkelte borgers behov for hjælp. til? Hvor mange hjælpere skal der udmåles til? Hvordan fordeler timerne sig på ugens dage og de forskellige tidspunkter på døgnet? Hvilke løntrin skal der udmåles til? Hvordan beregnes tilskud til stedbestemte tillæg, funktions- og kvalifikationstillæg m.v. og anciennitetstillæg? Borgeren vælger selv, hvor mange hjælpere vedkommende ønsker at ansætte. Borgeren skal dog som minimum ansætte tilstrækkeligt mange hjælpere til at kunne overholde arbejdsmiljølovens og arbejdstidsdirektivets regler om hjælpernes arbejdsvilkår og maksimal arbejdstid. Fordelingen af timer i døgnet og om ugen afhænger af den enkelte borgers hjælpebehov og kommunens udmåling af timer. Der skal udmåles til sammenlignelige faggrupper. Det kan fx være løntrin 11. Det er forudsat, at beregningen af tilskud til disse elementer foretages ved at lægge 3,5 pct. til det valgte grundlønniveau, fx løntrin 11. 9

10 Hvordan inkluderes tidsbestemte tillæg, herunder nattillæg? Hvordan og hvornår inkluderes pension? I hvilken grad kan der udmåles til rådighedstimer? Hvordan inkluderes udgifter til personalemøder, MUS m.v.? I det omfang der er behov for hjælp aften og nat, samt til lørdag og søndage/helligdage skal der udmåles tilskud til dækning af de tilsvarende tillæg til grundlønnen til de pågældende timer ud fra det valgte udgangspunkt. Det er forudsat, at der ved udmåling af udgifter til arbejdsmarkedspension tages udgangspunkt i en pensionsprocent på 12,6 pct. af grundlønnen. Når kommunen skal fastlægge, hvornår hjælperne har ret til arbejdsmarkedspension skal kommunen tage udgangspunkt i de vilkår, der gælder for de sammenlignelige faggrupper, der er taget udgangspunkt i ved beregningen af grundlønnen. Efter de nye regler kan der kun i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun helt undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov. Kommunen er forpligtet til at tage højde for timer til personalemøder, når borgeren har ansat mere end en hjælper, samt til medarbejderudviklingssamtaler m.v. Det er forudsat i kommunerne økonomiske kompensation, at der som minimum udmåles samlet 7,5 timer pr. hjælper årligt til dette, svarende til 1,5 timer pr. kvartal til personalemøder og 1,5 timer pr. år til MUS. 3.4 Tilskud til arbejdsgiveropgaven Borgere, der visiteres til en BPA-ordning, kan vælge at overføre tilskuddet til BPA til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Når borgeren overfører tilskuddet til en forening eller en privat virksomhed, skal der udmåles tilskud til, at foreningen eller virksomheden kan varetage arbejdsgiveropgaverne relateret til BPA en. Det skal understreges, at hvis tilskuddet overføres til en nærtstående, forudsættes denne ikke aflønnet for arbejdsgiveropgaven. 10

11 Tabel 6: Overførsel af tilskud til arbejdsgiveropgaven Hvem er omfattet? Modtagere af BPA, der overfører tilskuddet til BPA til en forening eller til en privat virksomhed. Hvor mange timer? I en række kommuner har praksis før 1. januar 2009 været, at kommunen i nogle tilfælde har hjulpet borgere med en hjælperordning med at varetage arbejdsgiveropgaverne. Tilsvarende har nogle kommuner honoreret private virksomheder for at hjælpe borgeren med at varetage arbejdsgiveropgaverne. Kommunens udgifter, der er medgået til denne hjælp til borgeren skal fremover indgå i beregningen af tilskuddet til arbejdsgiveropgaven hos en virksomhed eller forening. Arbejdsgiveropgaven indeholder en række forskellige elementer. Tabel 8 og 9 i bilag 3 beskriver for ordninger efter henholdsvis 95 og 96 forudsætningerne bag den økonomiske kompensation. Forudsætningerne er beskrevet for de enkelte opgaver ift., hvor stor en andel af BPA-ordningerne opgaven forudsættes at være relevant for, og hvad det forudsatte tidsforbrug er. Der er tale om gennemsnitsforudsætninger. Hvilken lønsats? Timer til lønadministration er ikke inkluderet i ovenstående, men er nærmere beskrevet i afsnit 3.5 nedenfor. Det er forudsat, at der i tilskudsberegningen regnes med et timeløn svarende til en løn, der udgøres af 50 pct. AC-løn (420,60 kr./timen) og 50 pct. HKløn (306,61 kr./timen), inkl. 20 pct. overhead. Overhead dækker almindeligt kontorhold m.v. De tidsmæssige forudsætningerne bag den økonomiske kompensation ved overførsel af tilskud til arbejdsgiveropgaven er som nævnt ovenfor nærmere beskrevet i bilag 3. Kommunen kan beregne tilskuddet til arbejdsgiveropgaverne på forskellige måder. To forskellige procedurer beskrives nedenfor. 11

12 Model 1: Timeprisberegning af tilskud til arbejdsgiveropgaven Kommunen kan beregne tilskuddet til arbejdsgiveropgaven ud fra de variable, som fremgår af bilag 3, og på baggrund af kommunens hidtidige udgifter til at støtte borgeren med at varetage arbejdsgiveropgaverne. Tilskuddet kan i givet fald beregnes som et fast kronebeløb pr. hjælpertime, som udbetales til arbejdsgiveren oveni den sum, der er afsat til løn, diverse tillæg, pension, lovpligtige bidrag mv. Model 2: Overheadberegning af tilskud til arbejdsgiveropgaven Kommunen kan beregne tilskuddet til arbejdsgiveropgaven som en fast overhead-procent af tilskuddet til BPA. Overheadprocenten kan fx fastlægges med udgangspunkt i den overheadprocent, som er normen for overhead til administration i den fælleskommunale og regionale rammeaftale. 3.5 Udgifter til lønadministration Kommunen skal, når borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, tilbyde at varetage lønadministration, lønudbetaling m.v. efter servicelovens 95, stk. 5, og 96, stk. 4. Såfremt borgeren eller den nærtstående ikke ønsker at tage imod kommunens tilbud om lønadministration, skal kommunen dække nødvendige omkostninger ved lønadministrationen. Disse udgifter skal dækkes efter regning. Såfremt tilskud til arbejdsgiveropgaven overføres til en forening eller privat virksomhed, er det forudsat at der for BPA-ordninger efter 96 udmåles kr. (2009-priser) årligt pr. hjælper til lønadministration. Dette kommer ud over udmåling til varetagelse af øvrige arbejdsgiveropgaver, jf. afsnit 3.4 ovenfor. 3.6 Udgifter, som skal dækkes efter regning Udmålingsbekendtgørelsen fastslår, at en række omkostninger relateret til BPA skal dækkes efter regning. Det drejer sig om følgende omkostninger: Løn under sygdom Barns 1. og 2. sygedag Nødvendige forsikringer Bidrag til barselsfond Nødvendige kurser for hjælperne Nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen Lønadministration såfremt borgeren ikke ønsker at benytte sig af kommunens tilbud om lønadministration 12

13 Forudsætningerne for beregning af tilskud til lønadministration er gennemgået i afsnit 3.5. ovenfor. I tabellen nedenfor gennemgås, hvordan kommunen kan beregne tilskud til de øvrige omkostninger, der skal dækkes efter regning. Tabel 7: Udgifter, som skal dækkes efter regning Løn under sygdom Kommunen skal dække omkostninger ved løn under sygdom for hjælpere som har haft mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og haft mindst 74 timers arbejde i denne periode, jf. udmålingsbekendtgørelsen, 5, stk.4. Barns 1. og 2. sygedag har ret til barns 1. og 2. sygedag skal kommunen Når kommunen skal fastlægge, hvornår hjælperne tage udgangspunkt i de vilkår, der gælder for de sammenlignelige faggrupper, der er taget udgangspunkt i ved beregningen af grundlønnen. Forsikringer KL anbefaler, at kommunen fastlægger et serviceniveau for nødvendige udgifter til forsikringer, fx med udgangspunkt i de forsikringer, som kommunen har dækket hidtil for borgere med en hjælperordning efter Bidrag til barselsfond Kurser for hjælperne Kommunen skal dække omkostninger ved bidrag til ATP s barselsordning for det private arbejdsmarked, jf. lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked se KL anbefaler, at kommunen fastlægger et serviceniveau for nødvendige udgifter til kurser for hjælperne. Serviceniveauet kan fx fastlægges med udgangspunkt i udgifter til de kurser, som kommunen udbyder til kommunalt ansat social- og sundhedspersonale. Arbejdsmiljø Kommunen kan tilbyde borgeren, at borgerens hjælpere kan deltage på kommunens egne kurser for kommunalt ansat social- og sundhedspersonale, fx kurser om forflytningsteknik. KL anbefaler, at kommunen fastlægger et serviceniveau for nødvendige udgifter relateret til at sikre arbejdsmiljøet for hjælperne. Serviceniveauet kan fx fastlægges med udgangspunkt i udgifter til at sikre arbejdsmiljøet for kommunalt ansat social- og 13

14 sundhedspersonale. I tilskuddet til omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indregnes arbejdsgiverens udgifter til gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV). I de tilfælde, hvor borgeren har valgt at overføre sit tilskud til BPA til en forening eller privat virksomhed, kan kommunen tilbyde borgeren og virksomheden/foreningen at lease kommunale arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler. 3.7 Udmåling af tilskud til andre udgifter Jf. udmålingsbekendtgørelsen 10 skal kommunen udmåle tilskud til dækning af direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet. Det kan fx dreje sig om borgerens udgifter til porto og annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, andre mindre udgifter i husholdningen (fx sæbe, toiletpapir), handsker, masker og lignende til hjælperne. For modtagere af BPA jf. 96 kan det også dreje sig om udgifter til hjælpernes entrébilletter, betaling for overnatning ved ledsagelse til kurser mv. Hvis borgeren, som får BPA, er pensionist efter reglerne i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om borgerens omkostninger dækkes af et bistands- eller plejetillæg. Borgerens øvrige udgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne og er relateret til borgeren selv skal fortsat som hidtil dækkes efter servicelovens Supplerende information Den relevante lovgivning for BPA er følgende: Lov nr. 549 af 17. juni 2008 ændringerne af 95 og 96 indførelsen af borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov nr. 388 af 25. maj 2009 indførelse af nye paragraffer i serviceloven vedr. bemyndigelse til ministeren om fastlæggelse af regler for udmåling af tilskud Bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA. 14

15 Vejledning om borgerstyret personlig assistance, nr. 94 af 10. november Skrivelse om implementering af reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 95 og 96 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, nr af 2. marts Kontaktinformation Yderligere spørgsmål kan rettes til: - Rigmor Lond (visitation til BPA), tlf.: Christian Hejlesen (økonomi), tlf Relevante links Servicestyrelsens hjemmeside om BPA: Socialministeriet: 15

16 Bilag 1: Juridiske relationer i forbindelse med bevilling af borgerstyret personlig assistance Figur 1: Illustration af juridiske relationer mellem kommune, borger og evt. anden arbejdsgiver i en BPA-ordning. Borgeren kan vælge selv at være både arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne hvis kommunen har vurderet, at vedkommende er i stand til dette. Borgeren kan også vælge at indgå aftale med en pårørende, en forening eller en privat virksomhed om at overføre sit tilskud til BPA dertil. I begge tilfælde er det IKKE kommunen, der er arbejdsgiver for hjælperne og kommunen er IKKE bundet af individuelle aftaler eller overenskomster, som borgeren, eller anden arbejdsgiver har indgået. 16

17 Bilag 2: Sagsgange ved visitation til borgerstyret personlig assistance Figur 2: Sagsbehandling ved bevilling af borgerstyret personlig assistance gælder uanset, hvem der er arbejdsgiver Sagens åbning Borgeren henvender sig Kvitteringsbrev Oplysning af sagen Vurdering Udmåling Orientering af borgeren Evt. partshøring Afgørelse Skriftlig afgørelse Klagevejledning Opfølgning Tilsyn Evt. revurdering Figur 3: Arbejdsgang, når borger vælger at overdrage arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller forening Kommunen udmåler tilskud til BPA og lægger budget Borger indgår aftale med privat virksomhed eller forening om at overføre tilskuddet hertil Kommunen udbetaler løn og arbejdsgiveromkostninger til privat virksomhed eller forening Privat virksomhed eller forening aflægger regnskab til kommunen 17

18 Bilag 3: Forudsætninger vedr. overdragelse af arbejdsgiveransvar til forening eller virksomhed for BPA efter henholdsvis 95 og 96 Tabel 8: Forudsætninger ved BPA-ordninger efter 95 Aktivitet Tidsestimat pr. år Andel af ordninger Jobannoncer og jobbeskrivelser Udvikling af nye jobbeskrivelser, opdatering af eksisterende jobannoncer mv. Ansættelse og udvælgelse Ansættelse og udvælgelse deltagelse i samtale Udfærdigelse af ansættelsesbeviser Indhentelse af oplysninger fra hjælperen Kortlægning af forhold for hjælpere mhp. Indplacering i overenskomst Gennemgang af eksisterende kontrakter for særlige behov Udfyldelse af ansættelsesbevis - standard + særlige tillæg. Indhentelse af underskrift fra hjælper. Oprettelse af personalesag Oprettelse af personalesag Afskedigelse Afslutning af personalesag (både opsigelser og afskedigelser) Juridisk vejledning og afskedigelsesbrev MUS og personalemøder Udarbejdelse og udvikling af MUS-materiale. Deltagelse i MUS-samtale. MUS-samtale. 1 time pr. ordning 100 pct. 45 min. pr. ansøger. 3 ansøgere pr. samtalerunde. To samtalerunder per år. 1,5 time pr. samtalerunde. To runder nye og usikre brugere, i alt 35 pct. af alle ordninger nye og usikre brugere, i alt 35 pct. af alle ordninger 10 min pr. ansættelse - mail, telefonopkald Alle nyansættelser 15 min. pr. hjælper Alle nyansættelser 15 min. pr. overdraget hjælper. 35 pct. overdrager det første år. Yderligere 15 pct. det andet år. Herefter 4 pct. med eksisterende kontrakter, der overdrager hvert år 20 min. pr. ansættelse. Alle nyansættelser 10 min. pr. ansættelse. Alle nyansættelser Lig tidligere kommunal varetagelse Lig tidligere kommunal varetagelse 2 t. pr. ordning pr. år 100 pct. 20 min. pr. ordning 100 pct. Deltagelse i MUS-samtale. 1 time pr. hjælper på det givne tidspunkt 35 pct. af ordningerne. De 5 pct. nye + de 30 pct. usikre 1,5 time. Samtaler på 1 dag. 35 pct. af ordningerne. De 5 pct. nye + de 30 pct. usikre 18

19 Opfølgning på MUS-samtaler, iværksættelse af aftaler. 30 min. 15 pct. vil afføde tiltag Deltagelse i personalemøder. 1 time årligt pr. ordning 100 pct. personalemøder. 1,5 time pr. ordning 100 pct. Opfølgning på personalemøder. 0,5 time pr. ordning 50 pct. af ordningerne Generel rådgivning og vejledning Indledende og løbende rådgivning af hjælpere (rettigheder og pligter). Løbende rådgivning af borgere (praktisk arbejdsmiljø, pligter og rettigheder) Indledende møde vedr. forventningsafstemning ift. Kontraktindgåelse. indledende møde vedr. forventningsafstemning ift. Kontraktindgåelse. Udfærdigelse og indgåelse af kontrakt med borgeren. Overholdelse af arbejdsmiljøregler Gennemgang af borgerens hjem. gennemgang af borgerens hjem. Adm. af hjælpernes ansættelsesforhold efter gældende arbejds- og personale ret. Overordnet tilsyn med arbejdsmiljø. tilsyn med arbejdsmiljø. 1 time pr. hjælper 100 pct. 1,5 time pr. borger 100 pct. 1 time pr. borger 35 pct. overdrager det første år. Yderligere 15 pct. det andet år. Herefter 5 pct. nye om året. 1,5 time pr. borger 35 pct. overdrager det første år. Yderligere 15 pct. det andet år. Herefter 5 pct. nye om året. 1 time pr. borger 35 pct. overdrager det første år. Yderligere 15 pct. det andet år. Herefter 5 pct. nye om året. Lig tidligere kommunal varetagelse Lig tidligere kommunal varetagelse Lig tidligere kommunal varetagelse 1 time pr. ordning 100 pct. 1½ time pr. tilsyn pr. ordning 100 pct. Udarbejdelse af APV. 3 timer pr. ordning 100 pct. APV. Revurdering af APV hvert 3. år. revurdering. 1 ½ time pr. APV pr. ordning 100 pct. 1 time. 30 pct. i år 2 og 40 pct. hvert år fremefter 40 pct. 1 ½ time 40 pct. 19

20 Tabel 9: Forudsætninger ved BPA-ordninger efter 96 Aktivitet Tidsestimat pr. år Andel af ordninger Jobannoncer og jobbeskrivelser Udvikling af nye jobbeskrivelser, opdatering af eksisterende jobannoncer mv. Ansættelse og udvælgelse Ansættelse og udvælgelse deltagelse i samtale Udfærdigelse af ansættelsesbeviser Indhentelse af oplysninger fra hjælperen Kortlægning af forhold for hjælpere mhp. Indplacering i overenskomst Gennemgang af eksisterende kontrakter for særlige behov Udfyldelse af ansættelsesbevis - standard + særlige tillæg. Indhentelse af underskrift fra hjælper. Oprettelse af personalesag Oprettelse af personalesag Afskedigelse Afslutning af personalesag (både opsigelser og afskedigelser) Juridisk vejledning og afskedigelsesbrev MUS og personalemøder Udarbejdelse og udvikling af MUS-materiale. Deltagelse i MUS-samtale. MUS-samtale. Opfølgning på MUS-samtaler, iværksættelse af aftaler. 2 timer pr. ordning 100 pct. 45 min. pr. ansøger. 3 ansøgere pr. samtalerunde. Tre samtalerunder per år. 1,5 time pr. samtalerunde. Tre runder nye og usikre brugere, i alt 35 pct. af alle ordninger nye og usikre brugere, i alt 35 pct. af alle ordninger 10 min. pr. ansættelse Alle nyansættelser 15 min. pr. hjælper Alle nyansættelser 15 min. pr. overdraget hjælper. 35 pct. overdrager det første år. Yderligere 15 pct. det andet år. Herefter 4 pct. med eksisterende kontrakter, der overdrager hvert år 20 min. pr. ansættelse. Alle nyansættelser 10 min. pr. ansættelse. Alle nyansættelser Lig tidligere kommunal varetagelse Lig tidligere kommunal varetagelse 4 t. pr. ordning pr. år 100 pct. 20 min. pr. ordning 100 pct. Deltagelse i MUS-samtale. 1 time pr. hjælper på det givne tidspunkt 35 pct. af ordningerne. De 5 pct. nye + de 30 pct. usikre 1,5 time. Samtaler over to dage. 35 pct. af ordningerne. De 5 pct. nye + de 30 pct. usikre 30 min. 15 pct. vil afføde tiltag. Deltagelse i personalemøder. 1 time årligt pr. ordning 100 pct. personalemøder. 1,5 time pr. ordning 100 pct. 20

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts 2011 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance 5 2.1. Målgrupper

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes udmålingsprincipper i henhold til BPA-ordningen

Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes udmålingsprincipper i henhold til BPA-ordningen Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-190497 Dato: 30-08-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes udmålingsprincipper i henhold til BPA-ordningen Du har den 30. oktober 2014 på vegne af X

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni 2009 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni 2009 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret Personlig Assistance BPA ordninger Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2011 BPA hvordan kommer det ind under ældreområdet, når denne ordning gælder fra en borgers 18 år og til man dør? Støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2013-14 Udkast Fremsat den xx. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. jf. Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance jf. Lov om Social Service 96 Godkendt januar 2016 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. Lov om Social Service 96 (SEL 96) Visitationen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere