Lov om Social Service 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om Social Service 96"

Transkript

1 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010

2 Indhold 1. Forudsætninger Lovgrundlag Kvalitetsstandardens formål og opbygning Tilsyn Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen Arbejdsstillinger og tunge løft Visitationspraksis Målgruppe Visitationsgrundlag Udmåling af BPA ordning Klageadgang Principper for sagsbehandling Opfølgning og revurdering... 9 Opfølgning... 9 Revurdering Ydelsesbeskrivelse Formålet med ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen Ydelsens omfang og afgrænsning Omfang Afgrænsning af tilbuddet om BPA ordning Særlige forhold omkring ferie og udlandsophold Vejledning om ansættelse af personlige hjælpere Kommunens ansvar og opgaver Borgerens ansvar og opgaver Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret Den skriftlige aftale Varetagelse af lønudbetaling

3 1. Forudsætninger 1.1 Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk.2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk.1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk.4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 1.2 Kvalitetsstandardens formål og opbygning Formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Hillerød Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed et beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Særligt i forhold til kvalitetsstandarden for Lov om Social Service 96 er der, udover en beskrivelse af det politisk fastsatte serviceniveau, en vejledning til brugerne af ordningen. Vejledningen skal fremme tilgængeligheden og forståelsen af ordningens beskaffenhed og er samtidigt en præcisering af betydningen af det ansvar, der påhviler den enkelte bruger af ordningen. Kvalitetsstandarden beskriver: Forudsætninger Visitationspraksis Ydelsesbeskrivelse Vejledning om ansættelse af personlig hjælper 3

4 1.3 Tilsyn Kommunens generelle tilsynspligt følger af retssikkerhedslovens 16: Kommunen skal føre tilsyn med, at borgeren får den nødvendige hjælp. Kommunen skal føre tilsyn med, at BPA ordningen fungerer efter hensigten, herunder: Overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse Modtages pleje, overvågning og ledsagelse som forudsat i ordningen Tilrettelægges hjælpen fornuftigt af modtager og hjælper Opfylder modtageren betingelser for at fungere som arbejdsgiver og eller arbejdsleder Det er i sidste ende Kommunens ansvar, at borgeren modtager korrekt bevilliget hjælp. 1.4 Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen Hjælperarbejdets udførelse er omfattet af Arbejdsmiljølovens 2, stk. 3, hvilket betyder: At arbejdsmiljølovens bestemmelser vedr. arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler m.v. gælder for hjælperarbejdet. At reglerne om arbejdstid, arbejdsstedets indretning og bedriftssundhedstjeneste ikke gælder for hjælperarbejdet. Det betyder, at hjælpere i henhold til borgerens behov, kan arbejde indenfor arbejdstider der fraviger de almindelige regler og, at arbejdsstedets indretning er i henhold til en privat bolig, som ikke skal leve op til almindelig standard for arbejdsstedets indretning. Ansvaret efter arbejdsmiljølovens bestemmelser, er i udgangspunktet placeret hos arbejdsgiveren. En borger der har BPA ordning vil kunne straffes efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis det efter en konkret vurdering er borgeren, der har haft beføjelse til eller har haft den reelle mulighed for at sørge for arbejdets tilrettelæggelse. 1.5 Arbejdsstillinger og tunge løft Når en borger skal løftes, flyttes, og plejes, skal dette foregå på en for hjælperen forsvarlig måde. Arbejdet skal kunne udføres på en måde, så der kan arbejdes i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og uden at der foretages tunge løft. 4

5 I forbindelse med bevilling af BPA ordning, aflægges der et besøg i borgerens hjem, hvor en ergoterapeut vurderer behovet for hjælpemidler, fx lift. 2. Visitationspraksis 2.1 Målgruppe Ved ansøgning om en BPA ordning skal myndigheden (Voksen og Handicap, Socialfaglig enhed) vurdere hvorvidt ansøgeren er i målgruppen for borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service 96. Ansøgeren skal opfylde fire hovedkriterier, der alle skal være opfyldt for at ordningen kan bevilliges: 1. Ansøgeren har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at pågældende kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner, og ansøgeren er i udstrakt grad afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner. Der kan være tale om svære lammelser, respirationsinsufficiens, hjerneskade eller lign. Ansøgeren skal have massive og sammensatte hjælpebehov i og udenfor hjemmet. En samlet vurdering af ansøgerens behov skal pege på, hvorvidt det er nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte i form af en BPA ordning. 2. Ansøgeren er psykisk velfungerende og personlig aktiv omkring etablering i selvstændig bolig. Ansøgeren har sat sig ind i ordningens administrative bestemmelser som de fremgår af brugervejledningen og vil kunne administrere disse bestemmelser. 3. Ansøgeren har erfaring og modenhed til at kunne varetage arbejdslederrollen. Dette indebærer at ansøgeren, foruden ansvar for egen person, er i stand til at overskue og være ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet, udvælge hjælpere til ansættelse, instruere hjælpere, udarbejde jobbeskrivelser og vagt planer for hjælpere, oplæring af hjælpere samt afholdelse af personalemøder m.v. Ansøgeren skal som hovedregel selv evne at administrere ordningen, herunder kunne varetage arbejdsgiverfunktionen for hjælperne. 4. Ansøgeren skal kunne opretholde et aktivitetsniveau udenfor hjemmets rammer, der overstiger det niveau, der udgør grundlag for bevilling efter Lov om Social service 97 (ledsageordning). Ansøgeren skal have dækket et pleje og støttebehov, der overstiger det niveau der kan tilbydes efter Lov om Social Service 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) og 84 (afløsning eller aflastning) eller plejetillægget efter pensionsloven. 5

6 2.2 Visitationsgrundlag Ansøgere af BPA ordning vurderes, (jf. pkt. 2.1 i denne kvalitetsstandard), hvorvidt de er i personkredsen. Såfremt ansøgeren er i personkredsen udarbejdes funktionsevnemetode. Funktionsevnemetoden er et samtaleskema, hvor ansøgerens samlede funktionsnedsættelse belyses. Resultatet af funktionsevnemetoden angiver hvor i funktionsevnevurderingen ansøgeren er placeret. Modtagere af BPA ordningen er alene omfattet af funktionsniveau 3 og 4. I funktionsevnevurderingen indgår fire funktionsniveauer. De 4 funktionsniveauer er: 0 Ingen begrænsninger 1 Lettere begrænsninger 2 Moderate begrænsninger 3 Svære begrænsninger 4 Totale begrænsninger Klarer sig uden nogen indsats Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven Kan med moderat støtte selv klare opgaven Kan med omfattende støtte selv klare opgaven Kan ikke klare opgaven og er afhængig af at andre klarer opgaven for sig Inden vurdering efter funktionsevnemetoden skal myndigheden indhente lægelige oplysninger, der angiver ansøgerens kliniske diagnose og dennes betydning for ansøgerens fysiske og psykiske funktionsniveau. Hvis der er tvivl om ansøgerens psykiske funktionsniveau og dermed ansøgerens evne til at varetage arbejdslederfunktionen kan det være nødvendigt for myndigheden at stille krav om neuropsykologisk undersøgelse eller psykiatrisk vurdering. Dette kan i enkelte tilfælde indbefatte korterevarende indlæggelse. Når den samlede vurdering af ansøgerens berettigelse til BPA ordning er afsluttet, underretter myndigheden ansøger og iværksætter sagsbehandling, der fører frem til bevillingens samlede ramme. I forbindelse med sagsbehandlingen skal myndigheden tilbyde at udarbejde en kommunal handleplan efter Lov om Social Service 141. Når bevillingens ramme er fastlagt, indstilles bevillingsforslaget til visitationsudvalget, der træffer endelig beslutning. Når der er truffet beslutning fremsendes afgørelsen til ansøger. 2.3 Udmåling af BPA ordning Ved en konkret vurdering af borgerens behov, fastsætter Kommunen et bestemt antal hjælpetimer. Udmålingen af hjælpetimer beskrives detaljeret med udgangspunkt i følgende: Hvad borgeren selv kan klare 6

7 Hvor mange timer borgeren har behov for at blive kompenseret i døgnet I hvilke situationer der kan være behov for flere hjælpere til stede, fx ved løft, sygdom, personalemøder, kurser/oplæring eller ferie, og i hvor mange timer I hvor stort omfang BPA ordningen kan kombineres med hjælp efter Lov om Social Service 83 og 84 hvorefter antallet af hjælpetimer reduceres tilsvarende I hvor stort omfang borgeren kan/ønsker at være alene antallet af hjælpetimer reduceres tilsvarende Der udmåles en fast ramme for brug af vikartimer. Såfremt den faste ramme formodes at blive overskredet, skal der ansøges om en bevilling til den formodede overskridelse. Det skal dokumenteres at der er et særligt behov for ekstra vikartimer. Der udmåles støtte til udgifter, der vedrører forsikringer og andre eventuelle direkte afledte udgifter af hjælpeordningen, som følge af at have hjælpere i hjemmet, fx udgifter i forbindelse med kurser, instruktioner o.l I de tilfælde hvor borgeren vælger at overføre tilskuddet vedr. ansættelse af hjælpere, til en forening eller en privat virksomhed, udmåles der støtte til dækning af udgifter ved lønadministration og til indirekte afledte udgifter af BPA ordningen ved selve arbejdsgiveropgaven, herunder fx ledelse, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse. Udmålingen af tilskuddet til arbejdsgiveropgaverne m.v. sker ud fra et opstillet budget for opgaven, hvor posterne er sammenlignelige med tilsvarende aktiviteter. Hensigten hermed er at sikre, at en forening eller privat virksomhed kan udføre de opgaver, der forudsættes varetaget som arbejdsgiver, indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske ramme. Den økonomiske ramme for udgifter til lønadministration udgør kr. (fremskrives til nutidskroner hvert år) årligt pr. hjælper til lønadministration. Denne ramme udgør alene udgifter til lønudbetaling, såfremt borgeren vælger en privat forening til at varetage opgaven. De afledte udgifter i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiveransvaret udmåles med udgangspunkt i et maksimum beløb på 5 kr. pr løn administrerede time. Denne udmåling omfatter både arbejdsgiveransvaret og udgifter til lønadministration. Den økonomiske ramme for administration revurderes hvert år i forbindelse med revidering af kvalitetsstandarden. Der udmåles ikke tilskud til arbejdsgiveropgaven, hvis borgeren eller den nærstående er arbejdsgiver for hjælperne. Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med hjælpernes deltagelse i borgerens aktiviteter, fx transport, rimelige beløb til overnatning, entreer, billetter o.l. Det vil ofte være udgangspunktet, at det arbejde der udføres i en BPA ordning, er arbejde, der kan udføres af ikke faglært personale med den nødvendige oplæring. I det omfang kommunalbestyrelsen vurderer, at borgeren har behov for hjælpere med særlige faglige kvalifikationer m.v, skal udmålingen til løn foretages ud fra denne vurdering. Udmålingen af 7

8 støtte til dækning af aflønning af hjælpere er inkl. lovpligtige bidrag m.v., fx ATP, bidrag til barselsfond, feriepenge, pension, m.v. Hjælpere er berettiget til pension efter et års ansættelse. Hjælpere bliver indplaceret på det kommunale løntrin 11. Når Kommunen vurderer, at borgeren har brug for uddannede hjælpere eller hjælpere med særlige faglige kvalifikationer, skal der tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn og tillæg. Det er forudsat, at disse elementer inkluderes ved at lægge 3,5 pct. til det nuværende kommunale løntrin 11. Udmåling af tilskud til BPA ordning bliver fastsat af myndigheden, med baggrund udmålingsbekendtgørelsen af 1. juli Hillerød Kommune følger i udgangspunktet de anbefalinger der kommer fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. Det vil dog altid være på baggrund af en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. 2.4 Klageadgang Såfremt borgeren ikke er enig i Hillerød Kommunes afgørelse vedrørende BPA ordning efter Lov om social service 96, er der mulighed for at klage. Klagen skal sendes til: Socialfaglig enhed, Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Herefter revurderer Hillerød Kommune afgørelsen og såfremt Hillerød Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, afgørelse samt relevante akter til Det Sociale Nævn. Borgeren orienteres når sagen videresendes til Det sociale Nævn. Klage vedrørende afgørelser efter den sociale lovgivning kan påklages til: Statsforvaltningen Hovedstaden, Det sociale Nævn, Borups Alle 177, 2400 København NV. 2.5 Principper for sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med visitation til BPA ordning efter Lov om social Service 96 er 7 måneder, denne er fastsat af Kommunalbestyrelsen og fremgår af Hillerød Kommunes hjemmeside (www.hillerød.dk). Al sagsbehandling i forbindelse med visitation til BPA ordning sker på grundlag af retssikkerhedslovens 11, 11a og 11b: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 8

9 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers itsystemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne. Stk. 3. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk.1 og 2 i indkomstregisteret, jf. 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra. Stk. 4. Ved klage til det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen og ved behandlingen af sager i Den Sociale Sikringsstyrelse kan samtykke til at indhente oplysninger efter 11 a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke, jf. 11 a, stk. 2, og 11 c. Ved møder mellem ansøger og myndighed er det muligt for ansøgeren, at lade sig repræsentere af anden part. 2.6 Opfølgning og revurdering Opfølgning Såfremt myndigheden efter ansøgning træffer afgørelse om bevilling af BPA ordning, skal der en gang om året følges op på ordningen. Den visiterende myndighed forestår opfølgningen, der består i en revurdering af ordningen. Det betyder, at myndigheden skal vurdere hvorvidt modtager af ordningen fortsat er berettiget til ordningen. Revurdering Såfremt modtager stadig er berettiget til ordningen, skal der yderligere foretages en vurdering af berettigelsen til hjælpens omfang. Der kan være ændringer i modtagerens daglige liv, der ændrer de 9

10 forhold som den oprindelige hjælp er udmålt efter. Såfremt det er tilfældet vurderes de nye forhold og hjælpen udmåles herefter. Hvis der sker ændringer i bevillingens omfang, skal det fremgå af revideret handleplan, indstilles til visitationsudvalget til beslutning og træffes ny afgørelse. Herunder de hovedområder der er genstand for revurderingen: Om borgeren stadig opfylder betingelserne for ordningen Om borgeren fortsat selv kan administrere sin ordning, herunder bl.a., om borgeren kan dokumentere at have fulgt retningslinjerne for arbejdsleder og arbejdsgiveransvaret. Om borgeren har brugt tilskuddet til de bevilligede formål Om borgeren har brug for råd og vejledning Om der er sket ændringer i behovet, der har betydning for udmålingen, dvs. om der skal reguleres i den udmålte hjælp fremadrettet. 3. Ydelsesbeskrivelse 3.1 Formålet med ydelsen Formålet med BPA ordningen er, at yde kompensation til borgere der på grund af betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke er i stand til at klare sig selv i og udenfor hjemmet. Formålet er ligeledes, at give borgeren mulighed for selv at vælge de personer der skal varetage støtteopgaverne. Ydelsen er en praksisgørelse af kompensationsprincippet, hvilket betyder at en person med betydelig og varig funktionsnedsættelse, i videst mulig omfang får kompensation for følgerne af den nedsatte funktionsevne. Kompensationsprincippet vedrører kun de merudgifter, der skyldes den nedsatte funktionsevne, og ikke de udgifter, som borgeren i alle tilfælde ville have haft. 3.2 Hvilket behov dækker ydelsen Ydelsen dækker kontant tilskud til sammenhængende støtte og pleje, svarende til tildeling af ydelser efter Lov om Social Service 83, 84 og

11 3.3 Ydelsens omfang og afgrænsning Omfang Hjælpen kan dække hele døgnet. Det er dog udgangspunktet, at omfanget af hjælpen vurderes som et led i den samlede vurdering jf. punktet vedrørende visitationspraksis. Hjælpen sammensættes af timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse til aktiviteter ud af hjemmet. Det er muligt at kombinere hjælpen efter 96, med hjælp efter 83 og 84. Hjælp efter 83 vil være oplagt hvis borgeren kun har brug for hjælp en enkelt gang i løbet af natten. Det vil ligeledes vurderes, hvorvidt borgerens behov for hjælp om natten kan dækkes ved et kaldeanlæg. Der ydes maksimum 8 timers ledsagelse udenfor hjemmet om ugen til fritidsaktiviteter. Det drejer sig om det behov for hjælp der ligger udover ansøgerens hovedbeskæftigelse. Hovedbeskæftigelse er enten erhvervsarbejde eller uddannelse. I de tilfælde hvor borgeren har brug for personlig hjælper i forbindelse med erhverv eller uddannelse (bevilling af hjælp fra staten i jobcenteret), kan de samme hjælpere anvendes både af jobcenteret og af Voksen og handicap, i disse tilfælde laves der en fordeling af bevillingen mellem jobcenter og Voksen og handicap. Afgrænsning af tilbuddet om BPA ordning Der bevilliges kun rådighedstimer i ét tilfælde: Hvor brugeren ikke kan lades alene, og hvor hjælperen skal opholde sig hos brugeren og være til rådighed, men kun i mindre omfang udføre opgaver. Det kan eksempelvis være i nattetimerne, hvor omfanget af hjælpen kan være op til 2 3 gange i løbet af hver nat. Der ydes ikke kontant tilskud i form af borgerstyret personlig assistance efter 96, når ansøgeren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning og støtte af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen m.v., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. Såfremt ansøgeren ikke opfylder det massive og sammensatte behov for hjælp der kræves for berettigelse til hjælp efter 96, men har et hjælpebehov der overstiger 20 timers personlig pleje og praktisk hjælp om ugen, er ansøgeren berettiget til hjælp efter Lov om Social Service 95. Særlige forhold omkring ferie og udlandsophold Ved ferie er udgangspunktet, at den sædvanlige bevilling bevares. Med den sædvanlige bevilling står det frit for den enkelte at holde ferie m.v. der kan kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering ydes ekstra hjælpertimer. Det er en betingelse, at der vælges et sædvanligt feriemål, 11

12 således at der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der betinger ekstra timer eller en ekstra hjælper. En evt. ekstra bevilling i forbindelse med afholdelse af ferie, gives kun indenfor rammerne af 14 døgn om året. Ved ferieophold i udlandet der har en varighed op til 14 døgn, bevarer borgeren sin ret til den sædvanlige ydelse. Der kan i udgangspunktet ikke ydes støtte til en ledsagers ekstra udgifter ved rejse eller ophold i udlandet. Undtagelsesvist kan der i forbindelse med korterevarende ophold i udlandet, på baggrund af en individuel og konkret vurdering, ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Borgeren kan i udgangspunktet ikke bevare sin bevilling ved længerevarende ferieophold i udlandet. Hvis der er tale om længerevarende ophold i udlandet, der et led i forbindelse med uddannelse, aktivering eller revalidering, er der mulighed for at bevare bevillingen under opholdet. 4. Vejledning om ansættelse af personlige hjælpere 4.1 Kommunens ansvar og opgaver Kommunens vejledningsforpligtigelse omfatter: I forbindelse med igangsætning af BPA ordningen skal Kommunen, med mindre arbejdsgiveransvaret er overdraget til nærstående, forening eller privat virksomhed, være borgeren behjælpelig med de praktiske ting, så som annoncering, ansættelsesforhold mv. Dette omfatter alene en vejledningsforpligtigelse, det forudsættes at borgeren når vedkommende har valgt at varetage arbejdsgiverrollen selv er i stand til at foretage de praktiske funktioner i forbindelse med annoncering, ansættelsesforhold mv. Kommunen skal sikre vejledning om, at en hjælper ikke må være under 18 år. Kommunen skal sikre, at borgeren er vejledt om at sætte sig ind i og rette sig efter alle nødvendige forhold omkring at være arbejdsgiver. Kommunen kan alene bidrage med rådgivning og vejledning om de praktiske forhold, da der med BPA ordningen er tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælperne. 4.2 Borgerens ansvar og opgaver Den enkelte borger skal ved start af BPA ordningen med sin underskrift anerkende udmålingen af bevillingen samt bekræfte, at vedkommende har sat sig ind i retningslinjerne. 12

13 Såfremt borgeren har ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder, indbefatter det fuldt ud ansvaret for de ansatte hjælpere. Det vil sige ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Under tilrettelæggelse af arbejdet er borgeren forpligtet til at: 1. Indsende månedlige arbejdsrapporter/lønindberetninger for hver af sine hjælpere 2. At holde lønindberetningen indenfor det bevilligede timetal 3. At arbejdsforholdene er forsvarlige 4. At arbejdsmiljøforholdene vurderes 5. At arbejdsskader undgås ved, at de nødvendige hjælpemidler anvendes 6. At hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler 7. At eventuelle arbejdsulykker anmeldes Såfremt borgeren alene varetager ansvaret som arbejdsleder, er borgeren forpligtet overfor de ansatte hjælperne på følgende områder: 1. Fungere som personalechef og kollega 2. Ansvarlig for oplæring og daglig instruktion af hjælpere 3. Udarbejdelse af vagtskema og løsning af huller i vagtplan under sygdom, ferie m.v. 4. Praktisk organisering: opholdsfaciliteter, pauser og spisning 5. Udarbejdelse af APV 6. Medarbejdersamtaler, personalemøder og konflikthåndtering 7. Ansvarlig for at hjælperne får den rette information om ansættelsesforholdene 4.3 Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret Borgeren har mulighed for at indgå aftale med: En nærstående, en forening eller en privat virksomhed Tilskuddet vedrørende arbejdsgiverudgifterne overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren Borgeren skal fortsat selv kunne være arbejdsleder 13

14 4.4 Den skriftlige aftale Overdragelse af arbejdsgiveransvaret og/eller administrationen af BPA ordningen skal ske efter nærmere aftale mellem borgeren og den person, forening eller virksomhed, der overtager opgaverne. Der skal ligeledes indgås aftale mellem Kommunen og udbyder af arbejdsgiverforpligtigelsen. Aftalen skal indeholde: 1. Betingelser for opsigelse af aftalen og opgaver for de enkelte parter 2. Samt aftale om løbende afregning mellem Kommunen og arbejdsgiveren (nærstående, forening eller privat virksomhed). Når borgeren har valgt at indgå aftale og aftalen skal være skriftlig med en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet vedr. arbejdsgiverudgifterne overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne, så skal aftalen indeholde retningslinjer om: 1. Hvilke opgaver parterne skal udføre 2. Hvordan aftalen skal opsiges 4.5 Varetagelse af lønudbetaling Efter 96, stk. 4, skal kommunen i de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, tilbyde at varetage lønudbetalingen m.v. dette er ikke kommunens overtagelse af arbejdsgiveransvaret, men kun tilbud om praktisk løsning af selve opgaverne omkring lønadministration, indbetaling af skat, ATP, feriepenge o.l. Tilskud der dækker løn m.v., afregnes direkte mellem kommunen og den private virksomhed eller foreningen med arbejdsgiveransvaret. 14

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere