Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017"

Transkript

1 Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017

2 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf.: Hjemmeside: 1

3 Indhold 1. Miljø- og Fødevareministeriet Introduktion til Kystdirektoratet Kystdirektoratets flerårige strategiske målbillede Fokusområder i kontraktåret Påtegning Mål

4 1. Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevaresikkerheden og sundheden. Ministeriet varetager opgaver inden for: Politikformulering, administration og ledelse Beskyttelse og forvaltning Kontrol, regulering og tilsyn Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner Information og rådgivning Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Kystdirektoratet, Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution Madkulturen. Der er fra 2017 udarbejdet et fælles koncept for mål- og resultatplanerne for Miljø- og Fødevareministeriets institutioner. Konceptet omfatter udarbejdelsen af mål- og resultatplanerne for NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Kystdirektoratet. Mål- og resultatplanen indeholder en introduktion til styrelsen/direktoratet, det flerårige strategiske målbillede, fokusområder for kontraktåret for styrelsen/direktoratet samt mål for Det strategiske målbillede er en beskrivelse af institutionens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger. Fokusområderne er en beskrivelse af de væsentlige, aktivitetsmæssige og organisatoriske opgaver for instiutionerne i 2017, herunder eventuelle økonomiske forhold eller udfordringer, som kan have indvirkning på opgavevaretagelsen. Dette danner baggrunden for de efterfølgende konkrete mål i mål- og resultatplanen. 3

5 2. Introduktion til Kystdirektoratet Kystdirektoratet i Lemvig er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, som varetager en række statslige opgaver og interesser i kystzonen, idet Kystdirektoratet: Er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse mv., med ansvar for anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst. Fører teknisk tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesanlæg, som er omfattet af denne statslige forpligtelse. Forestår drift og vedligeholdelse af afvandingssluser, vedligeholdelse af yderværker, oprensning i indsejlinger og bassiner i visse vestkysthavne samt oprensning af sejlløb i gennemsejlingsfarvande. Bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse for flere ejendomme (helhedsløsninger) Løser myndighedsopgaver vedr. strand- og klitbeskyttelse efter naturbeskyttelsesloven. Løser myndighedsopgaver vedr. kystbeskyttelse og visse anlæg på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven. Gennemfører fare- og risikokortlægning, jf. oversvømmelsesloven (EU s oversvømmelsesdirektiv). Mission Kystdirektoratet løser statslige opgaver i kystzonen effektivt med respekt for natur og miljø og med fokus på borgernes velfærd og erhvervslivets behov samt bistår med at gennemføre regeringens initiativer og beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde. Vision Kystdirektoratet vil med vægt på faglighed, professionalisme og dialog være en løsningsorienteret samarbejdspartner for borgere, kommuner, erhverv og videninstitutioner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes betydning samt udviklingen i kystzonen. 4

6 3. Kystdirektoratets flerårige strategiske målbillede Kystdirektoratet skal understøtte en bæredygtig udvikling i kystzonen, der skaber værdi for erhvervsliv og borgere. En faglig, professionel og dialogbaseret forvaltning og et løsningsorienteret samarbejde med fokus på erhvervenes behov og borgernes velfærd skal bidrage til udvikling og implementering af regeringens initiativer og beslutninger på kystområdet. Kystdirektoratet vil være en kundefokuseret organisation og samtidig en attraktiv arbejdsplads. Kystdirektoratet er som følge af regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser blevet styrket med flere opgaver og ressourcer. Der vil være fortsat fokus på at udnytte potentialerne heri med henblik på en bedre koordinering og mere sammenhængende administration i kystzonen. Kystdirektoratet vil med udgangspunkt i Kystanalysens resultater og regeringens initiativer og i dialog med grundejere, kommuner og andre interessenter arbejde for, at der etableres omkostningseffektiv kystbeskyttelse, hvor der er behov. Kunderelationer/brugere Kystdirektoratet vil varetage sine myndighedsopgaver i kystzonen med fokus på tidlig forventningsafstemning og fortsat overholdelse af rimelige svartider samt løbende arbejde for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Dialogen med borgere, kommuner og interessenter via borgermøder, sociale medier, konkret sagsbehandling mv. skal videreudvikles med henblik på at opnå et løsningsorienteret samspil omkring Kystdirektoratets forvaltning af opgaverne. Kystdirektoratet har som følge af regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser overtaget myndighedsopgaver vedr. strandbeskyttelse og klitfredning. En koordineret og løsningsorienteret forvaltning af Kystdirektoratets opgaver i kystzonen skal sikre, at kommuner, borgere og erhverv oplever sammenhængende og koordinerede sagsforløb og hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Bl.a. udbygges de digitale selvbetjeningsløsninger, og brugen af disse skal understøttes. Som opfølgning på Kystanalysen og for at fremme helhedsorienterede omkostningseffektive løsninger vil Kystdirektoratet videreudvikle værktøjer til og styrke vejledningsindsatsen overfor kommuner og grundejere. Det omfatter bl.a. modeller for bidragsfordeling og fordelingsnøgler til udgifter for grundejere mv. i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger. Som et led i gennemførelsen af 2. planperiode af oversvømmelsesloven vil Kystdirektoratet formidle risikokonceptet til kommuner og øvrige interessenter. For at kunne håndtere fremtidige klimaudfordringer i kystzonen og fortsat yde kvalificeret og evidensbaseret vejledning om kystudvikling, strand- og kystbeskyttelse mv. skal Kystdirektoratet løbende udvikle sin viden og faglighed. Kystdirektoratet skal derfor være en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt, der løbende har fokus på at deltage i relevante nationale og internationale projekter og samarbejder, som kan 5

7 understøtte vidensdeling og -udvikling samt i øvrigt på at fremme danske interesser inden for Kystdirektoratets kerneområder. Vækst- og konkurrenceevne Kystdirektoratet varetager en række statslige drifts- og vedligeholdelsesopgaver i visse vestkysthavne og på søterritoriet. Vedligeholdelse af yderværker mv. og oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande skal sikre, at besejling er mulig, hvilket er til gavn for vækst og beskæftigelse. Jf. aftalen mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn skal der fjernes forurenet sediment i Esbjerg Havn med henblik på at opnå en ren havn frem mod Kystdirektoratet er i samarbejde med kystkommunerne på den centrale del af Vestkysten mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd ansvarlig for at opretholde sikkerheden mod oversvømmelser af det lavtliggende bagland med bygninger og infrastruktur. Opretholdelse af den relativt smalle klitbarriere skal sikre grundlaget for fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig udvikling og ske under hensyntagen til natur og miljø. Den gældende femårige fællesaftale løber fra , og der skal således forberedes et grundlag til brug for en politisk beslutning om kommende fællesaftaler. Kystdirektoratet vil arbejde for, at der gennemføres helhedsløsninger for længere sammenhængende kyststrækninger/-områder. Helhedsløsninger skal medvirke til at understøtte fortsat vækst og udvikling i kystzonen samt sikre, at mennesker og menneskabte værdier, som bygninger og infrastruktur, beskyttes mod erosion og oversvømmelser, hvor der er behov. Kystdirektoratet løser opgaverne med vægt på faglighed, professionalisme og økonomisk ansvarlighed og under hensyntagen til natur og miljø samt med fokus på erhvervslivets behov og borgernes velfærd. 6

8 4. Fokusområder i kontraktåret Kystdirektoratet har i kontraktåret særligt fokus på følgende områder: Ressourcebevidst og omkostningseffektiv kystbeskyttelse Kystdirektoratets økonomisk tungeste opgave er kystbeskyttelsen af den centrale del af Vestkysten. Målsætningerne for opretholdelse af sikkerheden i den gældende fællesaftale mellem stat og en række jyske kommuner for perioden skal opfyldes. Kystdirektoratet forbereder det politiske beslutningsgrundlag til nye fællesaftaler, herunder igangsætter arbejdet med at udpege fremtidige råstofområder for sand til kystbeskyttelse. Der sættes fokus på udvikling og optimering af Kystdirektoratets dataindsamling, herunder vandstands- og bølgedata, og dataanvendelse, f.eks. via opdatering af Kystdirektoratets højvandsstatistikker, med henblik på at få en mere optimal opgavevaretagelse i forhold til stormflodsberedskaber, kystbeskyttelse mv. Øget fokus på dialog, proaktiv vejledning og tilgængelighed for brugerne Kystdirektoratet vil varetage sine myndighedsopgaver med fokus på tidlig forventningsafstemning med borgere og interessenter, og overholdelse af rimelige svartider på alle myndighedsafgørelser. Kystdirektoratet vil sikre en koordineret og løsningsorienteret forvaltning af myndighedsopgaverne (kystbeskyttelse, søterritoriet og strandbeskyttelse og klitfredning), så kommuner og borgere oplever sammenhængende sagsforløb og hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Det skal bl.a. understøttes gennem vejledning og digitalisering, herunder øget brug af selvbetjeningsløsninger. Kystdirektoratet vil formidle ændringerne af naturbeskyttelseslovens regler for strandbeskyttelse og klitfredning til kommuner samt borgere og erhverv, som bor i eller bruger kystzonen. Kystdirektoratet har fokus på den flerårige faglige udvikling for at kunne yde kvalificeret rådgivning af ministeren og ministeriet, vejledning og myndighedsbetjening af kommuner, borgere og erhverv m.fl. samt sikre udvikling og faglig robusthed i Kystdirektoratets opgaveløsning, bl.a. set i lyset af klimaforandringer. Sikker implementering af politiske aftaler og analyser samt større eksternt rettede udviklingsinitiativer Som opfølgning på Kystanalysen vil Kystdirektoratet styrke vejledning og information til kommuner og borgere om kystbeskyttelse: o Kystanalysen mv. offentliggøres og stilles til rådighed via relevante platforme og formidles aktivt, bl.a. via borgermøder og Facebook o Opsøgende indsats og styrket vejledning, bl.a. via eksisterende rejsehold, skal støtte kommunerne i projektering af helhedsløsninger. o Udvikling af vejledende standardberegningsmodeller for bidragsfordeling af udgifter til kystbeskyttelsesforanstaltninger, videreudvikling af samfundsøkonomiske analyser og opdatering af eksisterende vejledning og værktøjer. 7

9 Kystdirektoratet vil administrere ændringerne i kystbeskyttelsesloven, hvor formålet er at smidiggøre sagsprocessen for kommunale kystbeskyttelsessager (kap 1a) og samle klageafgangen, så loven i højere grad understøtter gennemførelsen af omkostningseffektiv kystbeskyttelse. Kystdirektoratet vil administrere ændringerne i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelses- og klitfredningsbestemmelser, hvor formålet er at skabe bedre muligheder for borgerne og virksomhederne inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen. Til brug for gennemførsel af oversvømmelseslovens 2. planperiode screener Kystdirektoratet for højrisikoområder for oversvømmelse. Kystdirektoratet fortsætter arbejdet ud fra den indgåede aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om fjernelse af forurenet sediment og samarbejde om en ren havn frem mod Der arbejdes frem mod nye effektmål for reduktion af forurenende stoffer (TBT). Kystdirektoratet vil styrke dialog og samarbejde med de videregående uddannelser/forskningsinstitutioner indenfor Kystdirektoratets kerneområder. 8

10 5. Påtegning Mål- og resultatplanen indgås mellem Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet. Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport. Direktøren/formanden har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen. 9

11 6. Mål Kystdirektoratet har formuleret mål inden for disse fokusområder: 1. Kunderelationer/brugere 2. Vækst- og konkurrenceevne 3. Koncernfælles Mål Målets vægt i pct. 1.Kunderelationer/brugere 2.Vækst- og konkurrenceevne 3. koncernfælles 1 Klar og koordineret 25 X administration i kystzonen 2 Øget borger- og interessentinddragelse 20 X 3 Oprensning 10 X 4 Ren Havn X (Esbjerg) 5 Fællesaftalen for Vestkysten 20 X 6. Prognosepræcision 10 X Fokusområde 1 Kunderelationer/brugere Mål 1. Klar og koordineret administration i Vægt: 25 % kystzonen Mål Det overordnede mål er en mere helhedsorienteret forvaltning og udvikling af kystzonen og en mere effektiv sagsbehandling for hele KDI s myndighedsområde (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelse og klitfredning mv.). Målet med en mere effektiv sagsbehandling indebærer bl.a., at ansøgerne får afgørelser til tiden og får koordineret med eventuelle øvrige forhold inden for KDI s myndighedsområde. Der er tre delmål i målopfyldelsen pr : 1) Der skal udarbejdes en vejledning til kommunerne om den ny procedure for kap. 1 a-sager i kystbeskyttelsesloven (helhedsløsninger). 2) Det ny lovgrundlag for strandbeskyttelse og klitfredning skal implementeres i KDIs administration af ansøgninger mv. 3) Der skal være en hurtig og effektiv sagsbehandling. A) Den indledende sagsbehandling på KDIs myndighedsområde er højst på 2 uger i gennemsnit i løbet af året, og B) den afsluttende sagsbehandling efter at en sag er fuldt oplyst, eller efter en evt. høringsperiode, er højst på 6 uger i gennemsnit i løbet af året. Metode Ad 1) Der foreligger en vejledning til kommunerne pr Ad 2) Der foreligger nyt vejledningsmateriale vedrørende de 10

12 Begrundelse ændringer, der følger af lovændringen. Vejledning foreligger senest Formålet med vejledningen er at gøre det klart for ansøgere, hvad de skal søge dispensation til. Ad 3) Sagsbehandlingstiden beregnes og opgøres i et Excel regneark. Ambitionen er, at sagsbehandlingstiden i løbet af 2017 kan udtrækkes direkte fra ESDH-systemet. De to første delmål gælder alene for 2017, hvorimod delmålet om sagsbehandlingstiden er et flerårigt mål. Ad 1) Med vejledningen om den ny procedure for kap. 1 a-sager i kystbeskyttelsesloven vil kommunerne få et bedre grundlag for at etablere helhedsløsninger for kystbeskyttelsen, og det skulle gerne resultere i flere helhedsløsninger, jf. Kystanalysens anbefalinger. Ad 2) Kystdirektoratet skal administrere ændringerne i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelses- og klitfredningsbestemmelserne med henblik på at skabe bedre rammer for borgernes og virksomhedernes muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen. På den baggrund vil Kystdirektoratet udarbejde målrettet vejledningsmateriale, som kan sikre, at målsætningerne med lovændringerne opnås. Ad 3) Det er vigtigt, at virksomheder, borgere og kommuner, som er kunder til Kystdirektoratets sagsbehandling, møder en myndighed, der sikrer en koordineret og sammenhængende sagsbehandling, hvor ansøgninger efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven, vedr. strand- og klit, behandles koordineret i forhold til den enkelte ansøger, så denne oplever en effektiv sagsbehandling uden unødige forsinkelser. Afrapportering Mål for sagsbehandlingstid opgøres og afrapporteres hvert kvartal. Hvis alle tre delmål er opfyldt, så er der tale om fuld målopfyldelse. Hvis to ud af tre delmål er opfyldt, herunder målet om sagsbehandlingstid, så er der tale om delvis målopfyldelse. Hvis kun et af delmålene er opfyldt, så er målet ikke opfyldt. Eksterne forudsætninger for opnåelse af målene: Forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse bliver vedtaget i Folketinget i december 2016 med ikrafttrædelse Forslag til ændring af lov om naturbeskyttelse bliver vedtaget i Folketinget i foråret 2017 med ikrafttræden Fokusområde 1 Kunderelationer/brugere Mål Mål 2. Øget borger- og interessent Vægt: 20% inddragelse KDI vil bygge videre på den igangsatte indsats for øget borger- og interessentinddragelse, som startede i I 2017 videreudvikles dialogen med borgere, kommuner og øvrige interessenter med henblik på at opnå et endnu bedre samspil omkring opgaveløsningen og udbygge kendskabet til KDI s opgaver. Det er målet, at tilfredsheden med Kystdirektoratet øges målbart hos borgere, kommuner og øvrige interessenter. 11

13 Målet kan konkretiseres i følgende delmål: Dialog med kommuner og grundejere m.fl. Fortsættelse af initiativet igangsat i 2016 om regionale borgermøder om dels kystbeskyttelse (med fokus på risikoområder samt kystanalysens resultater) og dels sagsbehandling (information og vejledning). Digitalisering: Optimere digital ansøgningsproces på sø og kyst svarende til en nyudviklet digital ansøgningsproces for sager inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, så alle ansøgninger kan udarbejdes og fremsendes digitalt via virk.dk. Undersøgelse af kundetilfredshed og omdømme: Der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i tredje kvartal 2017 som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i Brugertilfredshedsundersøgelse kan give indikation for opfyldelsen af det langsigtede effektmål om øget tilfredshed og et bedre omdømme. Metode Proaktiv presse: Kystdirektoratet vil udbrede kendskabet til og øge den positive omtale ved at publicere flere pressemeddelelser og øge brugen af de sociale medier. Dialog med kommuner og grundejere m.fl. Der afholdes minimum 5 informations- og borgermøder med i alt mindst 100 deltagere i Herudover planlægges to møder på Sjælland og to møder i Jylland/Fyn målrettet kommuner, som er udpeget som risikoområder jf. EU s oversvømmelsesdirektiv, samt et kommunalt møde i forbindelse med høring af udpegning af nye risikoområder (ultimo 2017). Digitalisering: Der laves senest med udgangen af tredje kvartal de nødvendige ansøgningsskabeloner og skabes en fælles indgang/platform for sager på sø/kyst og strand/klit via virk.dk. Undersøgelse af kundetilfredshed og omdømme: Det er målet, at mindst 67 %, af respondenterne er enige eller helt enige i, at selvbetjeningsløsningerne dækker deres behov. Herudover er det målet, at mindst 72 % af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med Kystdirektoratets service. Endelig er det målet, at andelen af respondenter, der opfatter Kystdirektoratets omdømme som godt eller meget godt er mindst 63 %. Proaktiv presse: Der følges op på målet om en proaktiv presseindsats ved opgørelse af stigning i publiceringer, således at der uden for ferieperioderne gennemsnitligt laves: 1 ugentlig Facebookpublicering, 1 ugentlig Twitterpublicering, 12

14 1 ugentlig Instagram -publicering 2 månedlige pressemeddelelser/nyheder på hjemmeside og via pressedistributionslisten. Begrundelse Afrapportering Intensiteten i presseindsatsen skal medføre en stigning i læser- og seertal og brugeraktivitet på de sociale medier. Indikatoren for dette er opfyldelsen af målet om en gennemsnitlig kvartalsvis tilvækst på 10 procent i antallet af følgere på alle de Sociale Mediekanaler, der anvendes med udgangspunkt i en opgørelse af en baseline pr Der er tale om en flerårig indsats. Ovenstående er et prioriteret mål jf. de beskrevne strategiske fokusområder på kortere og længere sigt. Der er ligeledes tale om en fortsættelse af KDIs indsats på området i 2015 og Aktivitetsmålene følges op via milepælene, der fremgår ovenfor. Realiseres alle milepæle inden for de fire indsatsområder, er der fuld målopfyldelse. Realiseres alle milepæle inden for tre indsatsområder, er der delvis målopfyldelse. Realiseres færre milepæle regnes målet ikke for opfyldt. Forudsætningen for, at delmålet omkring brugertilfredshedsundersøgelsen indgår i den samlede opgørelse af mål er, at der som minimum er 200 respondenter af hensyn til repræsentativiteten. Er respondentantallet mindre, tages udgangspunkt i de tre resterende indsatsområder, således at der er delvis målopfyldelse, hvis alle milepæle inden for to indsatsområder realiseres. Realiseres færre milepæle regnes målet ikke for opfyldt. Fokusområde 2 Vækst- og konkurrenceevne Mål 3. Oprensning Vægt: 10 % Mål Oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejlløb skal sikre farbarhed og maritim infrastruktur de steder, hvor KDI har forpligtelsen. Det er målet, at oprensningen sikrer farbarhed for bl.a. erhvervstransporten i sejlløb, bassiner og indsejlinger, hvilket er til gavn for vækst og beskæftigelse. Metode KDI opgør halvårligt, om der er modtaget efterretninger om grundstødninger i KDIs forpligtelsesområder som følge af manglende oprensninger. KDI læser systematisk tidsskriftet Efterretninger for søfarende om reduceret vanddybde i de områder, hvor KDI har oprensningsforpligtelsen. Der er tale om et flerårigt mål. Begrundelse KDI understøtter den maritime erhvervsaktivitet og opretholder infrastruktur i de kystnære områder, hvor KDI har forpligtelser. Afrapportering Afrapporteringen foregår halvårligt. Målet er opfyldt, hvis der i begge halvår ikke er modtaget efterretninger om grundstødninger som følge af manglende oprensning. Målet er delvist opfyldt, hvis der i et af to halvår ikke er modtaget efterretninger om grundstødning som følge af manglende oprensning. Målet er ikke opfyldt, hvis der er rapporteret grundstødninger i begge halvår. Fokusområde 2 Vækst- og konkurrenceevne Mål 4. Ren Havn 2025 (Esbjerg) Vægt: 15 % 13

15 Mål Målet er at skabe en miljømæssigt renere Esbjerg Havn, de statslige oprensningsforpligtelser kan optimeres, og udgifterne hertil derved kan minimeres. Oprensningen sikrer farbarhed til gavn for erhvervssøtransporten, og derved vækst og beskæftigelse. Der er tale om et flerårigt mål for perioden Metode I 2017 er det et delmål at afklare, om spulefeltet i Østhavnen kan vente med at blive anlagt. Hertil kommer to delmål om nedlukning af tørfelterne samt at fjerne efterslæbet af forurenet sediment fra bassin 5. Dokumentationen specifikt for delmål i 2017 tilvejebringes via et notat og afleveringsprotokoller, jf. målrapportering. Oprensningen følger generelt en handlingsplan frem mod Løsningen er planlagt i tre faser. Første fase er nedlæggelse og stabilisering af såkaldte tørrefelter på havnen, hvor forurenet materiale har været deponeret siden Når det arbejde er færdiggjort i 2017, overdrages arealerne til Esbjerg Havn. Anden fase består i at deponere og håndtere forurenet materiale på land og udbringe det materiale, der er rent nok til havet. I tredje og sidste fase opføres et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen. Dette anlæg skal anvendes indtil 2025, hvor havbundsmaterialet skal være så rent, at det kan klappes det vil sige bringes tilbage til i sedimentkredsløbet. Hvis det vurderes at være nødvendigt vil der blive anlagt et nyt spulefelt til opbevaring af yderligere forurenet sediment. Vurderingen forudsætter analyser af havnesedimentet. Begrundelse Afrapportering Staten indgik i 2014 en aftale med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om fjernelse af forurenet sediment i havnebassiner. Der er i aftalen afsat 267 millioner kroner til Projekt Ren Havn i Esbjerg. Staten bidrager med 263 millioner og Esbjerg Havn med 4 millioner kroner. 1. Kvartal: Muligheden for at vente med at anlægge et spulefelt i Østhavnen er undersøgt. Der foretages en analyse af prøverne udtaget frem til december Endvidere afklares fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen med myndigheden og tidsplan for anlæggelse af spulefeltet ud fra en vurdering af behovet for oprensning. Undersøgelsen dokumenteres i et notat. 2. Kvartal: Nedlukning af tørrefelter er færdig. Dokumenteres i en afleveringsprotokol. 4. Kvartal: Efterslæbet af forurenet sediment er fjernet fra 5. bassin, så der efterfølgende dels kan foretages ordinær oprensning og dels at havnen kan opretholde en tilstrækkelig vanddybde. Dokumenteres i en afleveringsprotokol. Målet er opfyldt, hvis alle tre milepæle realiseres. Målet er delvist opfyldt, hvis to milepæle realiseres. Målet er ikke opfyldt, hvis kun en af milepælene realiseres. Fokusområde 2 Vækst- og konkurrenceevne 14

16 Mål 5. Fællesaftalen for Vestkysten Vægt: 20 % Mål Målet for kystbeskyttelsesindsatsen på fællesaftalestrækningen er at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland og undgå tab af menneskeliv og minimere skader på byer, bygninger og infrastruktur langs den centrale del af Vestkysten. Opretholdelse af den relativt smalle klitbarriere skal sikre grundlaget for fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig udvikling og ske under hensyntagen til natur og miljø. KDI skal i 2017 tilvejebringe det faglige grundlag for forhandlingsoplæg vedrørende eventuel ny fællesaftale for Vestkysten. Metode Der skal opretholdes en 100 års MT (middeltidsvandstands)- sikkerhed på hele strækningen. Det betyder, at højvandsbeskyttelsen, skal kunne modstå en ekstrem højvandshændelse, der statistisk forekommer 1 gang hver 100 år. I havnebyen Thyborøn er målet dog at opretholde 1000 års MT-sikkerhed. Der er tale om et flerårigt mål. Begrundelse Afrapportering KDI s kystbeskyttelsesarbejde på Vestkysten (strækningen Lodbjerg- Nymindegab) skal leve op til fællesaftalen med kommunerne vedr. erosion og oversvømmelse for I aftalegrundlaget med kommunerne indgår målsætninger for kystudviklingen på de forskellige geografiske strækninger. KDI udarbejder hvert efterår en handleplan for kystbeskyttelse primært i form af sandfodring. Handleplanen skal hvert forår justeres i lyset af vinterens storme. I 2018 evalueres opfyldelse af målsætningen for hele aftaleperioden. Sikkerheden dokumenteres ved hjælp af indtegnede sikkerhedslinjer i den opdaterede handlingsplan for fællesaftalestrækningen, idet der for hele fællesaftalestrækningen opretholdes 40 meters klitbredde fra kyst til nærmeste bebyggelse, lavtliggende områder eller infrastruktur. KDI har udover fællesaftalen på den centrale strækning Lodbjerg- Nymindegab nogle mindre fællesaftaler ved Blåvand, Lønstrup og ved Skagen ligeledes for perioden KDI skal i samarbejde med departementet forberede det politiske beslutningsgrundlag for en eventuel ny aftale, som kan indgå som forhandlingsoplæg, da den nuværende fællesaftaleperiode udløber ved udgangen af ) 2. kvartal: Handlingsplan for kystbeskyttelsesindsatsen foreligger i justeret form efter vinterens storme. 2) 4. kvartal: Ved indgangen til stormsæsonen dokumenteres 100 års MT sikkerheden ved indtegning af sikkerhedslinjer, idet der på strækninger uden skråningsbeskyttelse forventes opretholdt en minimumsklitbredde på 40 m. 3) Der foreligger inden udgangen af 2017 et af departementet godkendt beslutningsgrundlag for forhandlingsoplæg med afsæt i en kystteknisk, økonomisk og juridisk vurdering. Målet er opfyldt, hvis alle tre milepæle realiseres. Målet er delvist opfyldt, hvis to milepæle realiseres. Målet er ikke opfyldt, hvis en eller ingen af milepælene realiseres. 15

17 Koncern-fælles Mål 9 Prognosepræcision Vægt: 10 % Mål Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på Kystdirektoratets driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode. Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis. 16

Kystanalysen Teknisk gennemgang

Kystanalysen Teknisk gennemgang Kystanalysen Teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget den 21. september 2016 Kystdirektoratet SIDE 1 Danmarks kyster 7.300 km kystlinje 1,5 m pr. indbygger En af de længste kystlinjer i verden Højeste

Læs mere

Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2018

Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Side 2 af 21 Kolofon Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2018 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Gjøddinggård,

Læs mere

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016 Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder Kommunemøde november 2016 Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme;

Læs mere

Høring om kystbeskyttelse i Danmark

Høring om kystbeskyttelse i Danmark Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 137 Offentligt illede:,5 mm ttelse, billedet agerst. le foto Høring om kystbeskyttelse i Danmark Den 23. november 2016 Kystbeskyttelse i Danmark 1.

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Resultatkontrakt 2015 Indhold Miljøministeriets koncernstrategi... 3 Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver... 4 Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien... 5 Påtegning... 7 Strategiske

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Resultatkontrakt 2014-2017

Resultatkontrakt 2014-2017 mellem Kystdirektoratet og Miljøministeriets departement Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.0 Indledning... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske indsatsområder... 1 1.3 Sammenhæng

Læs mere

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt -2016 mellem Kystdirektoratet og Transportministeriets departement Foto: Livbjerggård Strand Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske

Læs mere

Årsrapport 2016 Marts 2017

Årsrapport 2016 Marts 2017 Årsrapport 2016 Marts 2017 Kolofon Kystdirektoratets Årsrapport for 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Tlf.: +45 99636363 Fax: +45

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Stillings- og personprofil Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Kystdirektoratet September 2015 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en udfordrende og udviklende stilling

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1]

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1] Stillings- og personprofil Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed Januar 2016 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en fagligt udfordrende stilling med et selvstændigt ansvar for driftsledelse

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner 26. april 2017 Hans Erik Cutoi-Toft Præsentation Hans Erik Cutoi-Toft, Afdelingschef, Søterritoriet Kystdirektoratet, Naturstyrelsen 2 /

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kommunemøde november 2016 Disposition - Baggrund for ændring af kystbeskyttelsesloven - Generelt om kapitel 1a - processen

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 1 Kolofon NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Kolofon Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten

Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten Friluftsrådets Kredsbestyrelsesseminar 1. april 2017 Jacob Hansen Rye Kystdirektoratet en del af Naturstyrelsen Kystdirektoratet

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Diger er vigtige for at beskytte landet. Grundejeren har ansvar for beskyttelse. Forandringer i vejret giver bekymringer

Diger er vigtige for at beskytte landet. Grundejeren har ansvar for beskyttelse. Forandringer i vejret giver bekymringer Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 333 Offentligt Anledning Samråd om danske diger den 6. maj 2014 Titel Tale til samråd om danske diger Deltagere - Tale Praktik: Debat/sp.mål Kontaktperson Kontaktperson

Læs mere

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej 536 3120 Dronningmølle Kystdirektoratet J.nr. 14/00117-36 Ref. Marianne Jakobsen 24-10-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse:

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse: Anni Lassen (anl) Vedhæftede filer: Christoffer Grubb på vegne af SVANA hovedpostkasse 17. november 2016 09:43 $Kystdirektoratet (kdi) Jørgen Kildegaard VS: Ansøgning om klaptilladelse til oprensningsmateriale

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail blst@blst.dk Dato: 10.3.2010 Dokumentnr. 10/00024-2 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: 99 63 63 20 Deres

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Anni Lassen (anl) Fra: Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli 2015 10:43 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Emne: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Naturstyrelsen

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Kystanalyse Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs og Vækstministeriet, Socialog Indenrigsministeriet og Energi-, Forsyningsog Klimaministeriet.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Årsrapport 2015 Kystdirektoratet

Årsrapport 2015 Kystdirektoratet Årsrapport 2015 Kystdirektoratet Marts 2016 Kolofon Kystdirektoratets årsrapport for 2015 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Tlf.: +45 99636363

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken.

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Ny strand i Bandholm. Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Stranden udformes som en bue med en diagonal på 100 meter på langs og ca 50 meter ud. Hældningen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere