Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX"

Transkript

1 Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE PRÆAMBEL PARTERNE AFTALENS IKRAFTTRÆDEN DEFINITIONER AFTALENS GENSTAND GENERELT 6.2 GRUNDLAGET OG KVALITETEN AF DE LEVEREDE YDELSER 6.3 BESTILLING AF YDELSER 6.4 OPERATØRENS SLUTKUNDES TILSLUTNING AF UDSTYR 7 FORBUD MOD UBERETTIGET ANVENDELSE AF YDELSERNE GROSSISTAFTALER INDGÅS IKKE MED SLUTKUNDE 7.2 OPERATØRERNE MÅ IKKE ERHVERVE YDELSERNE TIL EGET BRUG 7.3 FORBUD MOD UBERETTIGET ANVENDELSE AF YDELSERNE, JF. BEKENDTGØRELSE OM VISSE FORHOLD PÅ SAMTRAFIKOMRÅDET 7.4 MISBRUG AF IP-ADRESSER 7.5 KONSEKVENSER AF UBERETTIGET ANVENDELSE AF AFTALENS YDELSER ADGANG TIL TDC'S SYSTEMER GENERELT MISBRUG AF ADGANGEN TIL TDC'S EDB-SYSTEMER KRAV TIL OPERATØREN FORHOLDET TIL SLUTKUNDER FORHOLDET TIL POLITIET EJENDOMSFORHOLDET TIL TDC S INSTALLATIONER HOS OPERATØRENS SLUTKUNDER OPERATØRENS SLUTKUNDES TILSLUTNING AF UDSTYR OG TELENET TIL EGET BRUG (INTERNE NET) OPERATØRENS PROGNOSE OG TDC S MAKSIMALE SALGSKVOTER OPERATØRENS PROGNOSE OG TIDSPUNKTET FOR LEVERING AF DENNE 10.2 KONSEKVENSER AF FEJLAGTIG PROGNOSE TDC S MAKSIMALE SALGSKVOTER VEDR. VISSE YDELSER OPERATØRENS BEHANDLING AF SLUTKUNDENS REGNINGSKLAGER GENERELT 11.2 PROCEDURER FOR BEHANDLING AF REGNINGSKLAGER OPERATØRENS FORPLIGTELSER I ØVRIGT LEVERING AF OPLYSNINGER TIL TDC M.H.P. POLITIETS BRUG MARKEDSFØRING OG SALG AF YDELSERNE CUSTOMER CARE TDC S DIREKTE KONTAKT TIL OPERATØRENS SLUTKUNDER GENERELT ACCEPT AF TDC S BRUG AF EGNE VAREMÆRKER VED MONTØRBESØG M.V TDC S ADGANG TIL NTP OG KABLER HOS OPERATØRENS SLUTKUNDE TDC S ØVRIGE FORPLIGTELSER HENVISNING AF SLUTKUNDER TIL OPERATØREN 14.2 FORPLIGTELSE TIL UDLEVERING AF OPLYSNINGER TIL OPERATØREN TIL POLITIETS BRUG PARTERNES SAMARBEJDE LOYAL UNDERRETNINGSPLIGT 15.2 BESKYTTELSE MOD MISBRUG 15.3 PARTERNES KOMMUNIKATION Side 2 af 21

3 16 LEVERING AF YDELSER DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SERVICE LEVEL AGREEMENT AFBRYDELSER OPERATØRENS FEJLMELDING Operatørens forpligtelse til indledende fejlvisitering Operatørens meddelelse til TDC om fejl BETALING AF FORGÆVES FEJLRETNING Operatørens betaling, hvis fejl ikke skyldes TDC s forhold TDC s betaling, hvis fejl ikke skyldes Operatørens forhold TDC S FEJLRETNING PRISSÆTNING OFFENTLIGE AFGIFTER 18.2 PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER FAKTURERING 19.2 UENIGHED OM VEDERLAGETS STØRRELSE 19.3 MANGLENDE BETALING 19.4 SIKKERHEDSSTILLELSE TDC S MISLIGHOLDELSE MANGLER Generelt Afhjælpning Kompensation Ophævelse Beføjelser i øvrigt FORSINKELSE Bod og kompensation Ophævelse TDC S ERSTATNINGSPLIGT Generelt Ansvarsbegrænsninger Ansvar overfor tredjemand Ansvarsmaksimering OPERATØRENS MISLIGHOLDELSE VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE 21.2 OPERATØRENS ERSTATNINGSPLIGT Generelt Ansvarsbegrænsninger Ansvar overfor tredjemand Ansvarsmaksimering OPHÆVELSE 22 FORDRINGSHAVERMORA REKLAMATION OG ANDRE MEDDELELSER FORCE MAJEURE FORTROLIGHED OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND IMMATERIELLE RETTIGHEDER AFTALENS OPSIGELSE OPERATØRENS OPSIGELSE TDC S OPSIGELSE FORPLIGTELSER VED OPSIGELSE Side 3 af 21

4 29 KONSEKVENSER VED AFTALENS OPHØR FRAFALD FORTOLKNING TVISTER ÆNDRING AF AFTALEN UNDERSKRIFT Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Priser Planlægning og prognoser Anfordringsgaranti Adresseliste over udpegede kontaktpersoner Leveringsprocedure Fejlmeldeprocedure og serviceaftaler Service Level Agreement (SLA) på ordrebehandling og regningsklager Operatørens adgang til TDC's systemer Bilag 10: Bredbånd Basic Pro Bilag 11: Rykkerprocedurer og Inkasso Bilag 12: Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering Side 4 af 21

5 2 Præambel Denne aftale er TDC A/S standardtilbudsaftale af xx. juni 2009 om Bredbånd Basic. Ydelser leveret i henhold til denne aftale er ikke samtrafikydelser, hvorfor aftalen ikke er omfattet af samtrafikreguleringen. 3 Parterne Denne Aftale indgås mellem følgende to parter: Navn: Adresse: CVR: (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade København C CVR (herefter benævnt TDC) 4 Aftalens ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft ved førstkommende månedsskift, efter den dato den er underskrevet af begge parter. 5 Definitioner Med mindre andet fremgår af denne Aftale, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende: Ved denne Aftale forstås denne Aftale med samtlige bilag, tillæg og ændringer godkendt og underskrevet af begge Parter. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag inklusive, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. maj. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Force majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol og som omfatter, men ikke er begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerlige uroligheder, krig eller militære operationer, lokale nationale og internationale nødsituationer, anliggender eller undladelser fra regerings side, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lock-out, herunder blandt Parternes medarbejdere. Ved Fortrolige oplysninger forstås Knowhow, ideer, begreber, koncepter, teknologi, fremstillingsprocesser, erhvervs-, markeds- og handelsmæssig viden af fortrolig karakter (det være sig i Immateriel eller materiel form), der vedrører eller er udviklet i forbindelse med eller til brug for Parternes respektive virksomhed, i henhold til denne Aftale. Omfatter ikke oplysninger, som er eller bliver offentlig tilgængelige på anden måde end ved en af Parternes tilsidesættelse af sine forpligtelser ifølge denne Aftale. Ved Immaterielle rettigheder forstås opfindelser, patenter, design, ophavsret, varemærker, mønstre, forretningskendetegn, logoer og teknisk udstyr, knowhow, viden og forretningshemmeligheder og alle andre rettigheder og interesser, der er beskyttede ved lov, hvad enten de skal eller ikke skal registreres. Side 5 af 21

6 Ved Kabelafslutningspunkt (KAP) forstås nettets afslutningspunkt på slutkundens adresse. Afslutningspunktet kan enten være et multistik (RJ11), hvis der er tale om en almindelig installation i f.eks. en husstand, eller en skilleliste hvis der er tale om en større installation f.eks. i forbindelse med en erhvervsvirksomhed. Ved Nedbrud forstås driftsstop i TDC s henholdsvis Operatørens net eller forbindelser, der forhindrer kommunikation imellem de berørte geografiske områder. Ved Nettermineringspunkt (NTP) forstås et givent produkts afslutningspunkt på slutkundens adresse. Afhængig af produktet kan NTP være samme fysiske punkt som KAP, eller et punkt som er fysisk adskilt fra KAP. Et produkt kan i denne sammenhæng f.eks. være PSTN enten afsat til TDC's egne slutkunder eller via Operatørerne. NTP er skillepunktet for, hvor TDC's tjenesteansvar for produktet ophører. Ved Normale arbejdstid forstås alle Arbejdsdage, fra kl til kl Ved Operatøren forstås i denne Aftale en udbyder af telenet og teletjenester, jf. telelovens 6. Ved Parterne forstås TDC og Operatøren. Ved Slutkunder forstås en abonnent hos Operatøren eller TDC. Ved TDC-koncernen forstås TDC A/S, CVR , og selskabets datterselskaber, jf. definitionen i aktieselskabslovens 2, stk. 2, jf. stk. 4. Ved TDC's net forstås TDC's net, der anvendes til formidling af tele- og internettjenester. Ved Tjenester og tillægstjenester forstås de Tjenester og tillægstjenester, der udbydes en gros af TDC. Ved Ydelser forstås samtlige Tjenester og tillægstjenester, som TDC sælger i henhold til denne Aftale, jf. bilag 1. Ved et År forstås et kalenderår. 6 Aftalens genstand 6.1 Generelt Ved denne Aftale sælger TDC de i bilag 1 indeholdte Tjenester og tillægstjenester (Ydelser) til Operatøren med henblik på Operatørens videresalg af de nævnte Tjenester og tillægstjenester til egne Slutkunder i Operatørens eget navn og for Operatørens egen regning. Ydelserne er omfattet af de til enhver tid gældende produktvilkår, jf. bilag 1. Operatøren indestår for egne Slutkunders opfyldelse af produktvilkårene. Operatøren har således den fulde forpligtelse til at varetage forholdet til egne Slutkunder i enhver henseende, jf. nærmere punkt 9, hvorfor der ikke på baggrund af denne aftale består en kontraktretslig relation af nogen art mellem TDC og Operatørens Slutkunder. TDC kan alene levere Ydelser i henhold til denne Aftale, hvis Operatørens Slutkunde råder over en egnet accessforbindelse og er tilknyttet en central, hvor TDC har etableret adgang. De tilbudte etableringsformer er beskrevet i bilag 1. TDC leverer Ydelser til Operatøren i det omfang, Operatøren efterspørger disse og på grundlag af Operatørens behovsbeskrivelse som meddelt i Prognosen, jf. nærmere punkt I det omfang Operatørens behov går ud over det meddelte i prognosen gælder reglerne herom i punkt Side 6 af 21

7 6.2 Grundlaget og kvaliteten af de leverede Ydelser Ved salg af de af denne Aftale omfattede Ydelser benyttes TDC's net, som det til enhver tid er opbygget, ligesom Ydelserne sælges, således som de er implementeret i nettet af TDC. 6.3 Bestilling af Ydelser Operatøren bestiller selv tilslutningen af egne Slutkunder via den af TDC anviste bestillingsgrænseflade, jf. bilag Operatørens Slutkundes tilslutning af udstyr Hvis udstyret er defekt, skal Slutkunden returnere udstyret til TDC. Operatøren hæfter for udstyr, såfremt Operatørens kunde undlader at returnere udstyret. 7 Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne 7.1 Grossistaftaler indgås ikke med Slutkunde og udbydere af indholdstjenester Slutkunder, herunder storkunder, er ikke berettiget til at indgå en aftale om Bredbånd Basic, hvis de i realiteten ikke udbyder nogen form for tjenester til andre fysiske eller juridiske personer på kommercielt grundlag. Som vejledning kan anføres, at der ved en storkunde forstås en fysisk person, en juridisk person eller en flerhed af fysiske eller juridiske personer, herunder: Virksomheder, der i henhold til årsregnskabsloven udgør en koncern. Andre virksomheder, der er organiseret således, at de tilsammen opfylder årsregnskabslovens definitioner for at være en koncern, eller som er kontrolleret af samme ejerkreds, der tilsammen kan øve bestemmende indflydelse. Staten og statsvirksomheder, herunder koncessionerede virksomheder, hvori staten ejer mere end 50 %, inden for ét ressortministeriums ansvarsområde. Samtlige forvaltningsenheder inden for én amtskommune. Samtlige forvaltningsenheder inden for én kommune. Det betragtes eksempelvis som omgåelse af aftalen, såfremt én storkunde alene videresælger Ydelser til en anden storkunde, og sidstnævnte storkunde alene videresælger Ydelser til den førstnævnte storkunde. 7.2 Operatørerne må ikke erhverve ydelserne til eget brug En Operatøren har kun adgang til at erhverve Ydelserne i henhold til nærværende aftale, såfremt Ydelserne erhverves med henblik på og rent faktisk videreælges. Operatørerne har således ikke adgang til at erhverve Ydelser i henhold til denne Aftale til eget brug, jf. herved definitionen af begrebet storkunde under punkt 7.1. Ydelser erhvervet til test, er dog undtaget dette. 7.3 Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne, jf. bekendtgørelse om visse forhold på samtrafikområdet Det er en betingelse for, at TDC skal sælge Ydelserne i henhold til denne Aftale, at Operatørens anmodning ikke indebærer, at de berørte telenets og teletjenesters driftssikkerhed, integritet og indbyrdes interoperabilitet, eller beskyttelsen af tjeneste- og netinterne data, netudstyr, programmel og lagrede data, herunder personrelaterede data, personoplysninger, fortrolig information og privatlivets fred, ikke kan opretholdes, jf. 2 i bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om visse forhold på samtrafikområdet. Ligeledes er det en betingelse for, at Operatøren kan opnå adgang til videresalg af Ydelserne i henhold til denne Aftale, at anmodningen om indgåelse eller ændring af aftalen ikke nødvendiggør udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske eller økonomiske problemer for TDC. Side 7 af 21

8 7.4 Misbrug af ip-adresser TDC forbeholder sig ret til at kontakte Slutkunden, og til at lukke Slutkundens internetadgang ved mistanke om misbrug. Operatøren forpligter sig til skriftligt at meddele TDC om konstaterede eller ved mistanke om misbrug eller ulovligheder, og til på anmodning at oplyse om registreringer af kunder, der ikke forefindes i TDC s systemer. 7.5 Konsekvenser af uberettiget anvendelse af Aftalens Ydelser TDC er altid berettiget til at afbryde en bredbåndsforbindelse hvis TDC kan dokumentere, at anvendelsen af bredbåndsforbindelsen har forårsaget nedbrud af net eller tjenester eller lignende, eller hvis der er overhængende risiko herfor. Afbrydelsen kan kun vedvare så længe den situation eller risiko, der har nødvendiggjort afbrydelsen, fortsat er til stede. 8 Adgang til TDC's systemer 8.1 Generelt Nærværende aftale giver Operatøren adgang til dele af TDC's administrative edbsystemer, jf. bilag 9. Operatøren er alene berettiget til at få adgang til oplysninger om Operatørens egne Slutkunder. TDC etablerer en særlig adgang med tilhørende sikkerhedsprocedurer for Operatørens adgang til at bestille Ydelser og i øvrigt administrere Operatørens Slutkunder via ovennævnte system. I tilfælde af, at Operatøren vælger at udlicitere sine opgaver i relation til Customer Care og Billing, jf. nærmere punkt 12.3 henholdsvis 20, kan ovennævnte adgang efter særskilt aftale åbnes også for den af Operatøren anvendte underleverandør. Det påhviler Operatøren at sikre, at Operatørens edb-systemer er kompatible med TDC's edb-systemer. Alle omkostninger som følge heraf og som følge af videregivelsen af oplysninger afledt af denne Aftale skal afholdes af Operatøren. 8.2 Misbrug af adgangen til TDC's edb-systemer Det påhviler Operatøren at sikre, at Operatøren og herunder dennes medarbejdere ikke misbruger adgangen til det eller de af TDC s systemer, Operatøren er givet adgang til. 9 Krav til Operatøren Operatøren skal til stadighed overholde de betingelser, som TDC opstiller for brugen af Ydelser omfattet af Aftalen. De til aftalen til enhver tid gældende brugsbetingelser og brugsrestriktioner skal fremgå af Aftalens bilag Forholdet til Slutkunder Det påhviler til enhver tid Operatøren at udbyde Ydelserne til Slutkunder i overensstemmelse med god praksis indenfor branchen. Operatøren skal uafhængigt af TDC varetage forholdet til egne Slutkunder i enhver henseende. Operatøren har således det fulde ansvar over for Slutkunderne og skal varetage enhver form for henvendelse fra disse Slutkunder, herunder om produktinformationer, betjening, fejlmodtagelse, tekniske forhold samt afregningsmæssige forhold. Operatøren er endvidere forpligtet til uafhængigt af TDC at forestå enhver form for kundehenvendelse i øvrigt overfor egne Slutkunder. Operatøren skal oprette et eller flere særlige kundeservicenumre til brug herfor. Side 8 af 21

9 TDC foretager ikke kundehåndtering for Operatørens Slutkunder. Såfremt TDC modtager henvendelser fra Operatørens Slutkunder, der skyldes mangelfuld kundehåndtering hos Operatøren, vil TDC, med mindre andet er aftalt, afvise disse. 9.2 Forholdet til Politiet Operatøren er ansvarlig for kontakten til politiet i spørgsmål om eksempelvis telefonchikane eller kriminelle efterforskninger, der involverer Operatørens Slutkunder. Operatøren inddrager TDC som teknisk entreprenør i politisager, som involverer nettet. Operatøren udpeger en person med ansvar for politikontakt, som TDC kan samarbejde med i sådanne spørgsmål. Den ansvarlige skal fremgå af denne Aftales bilag 5. Jf. endvidere afsnit herom i punkterne om hhv. Operatørens og TDC's forpligtelser. 9.3 Ejendomsforholdet til TDC s installationer hos Operatørens Slutkunder TDC har den fulde ejendomsret til det udstyr og de installationer, som er eller vil blive installeret af TDC for TDC s regning med henblik på tilslutningen af Operatørens Slutkunder til TDC s telenet. TDC ejer endvidere det hos Slutkunden beroende Nettermineringspunkt eller Kabelafslutningspunkt. Operatøren hæfter over for TDC for, at Operatørens Slutkunder ikke på nogen måde disponerer, herunder ved salg, udlejning, pantsætning m.v., over TDC s udstyr og installationer, og ikke på anden vis foretager indgreb i disse. Ligeledes garanterer Operatøren, at dennes Slutkunder til enhver tid opretholder en eventuel mærkning af, at udstyret eller installationerne tilhører TDC. Operatøren skal endvidere tilsikre, at TDC til enhver tid kan få adgang til Slutkundens ejendom i forbindelse med anvendelsen af bredbåndskapaciteten, når dette i øvrigt er nødvendigt med henblik på TDC's adgang til egne nettermineringspunkter o. lign. Operatøren skal tilvejebringe alle nødvendige oplysninger vedr. Slutkundens abonnementsforhold i forbindelse med anvendelsen af bredbåndskapaciteten, med henblik på TDC's evt. fejlfinding og fejlretning på egne nettermineringspunkter o. lign. Kun TDC kan foretage arbejder om servicering vedrørende det af TDC s ejendomsret omfattede udstyr. 9.4 Operatørens Slutkundes tilslutning af udstyr og telenet til eget brug (interne net) Operatøren skal overfor TDC sikre, at Operatørens Slutkundes forbindelser til TDC s offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Operatøren hæfter overfor TDC for, at Operatørens Slutkunder kun tilslutter udstyr til TDC s telenet, som er godkendt i henhold til de relevante regler herom, herunder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om teleterminaludstyr. Såfremt udstyr eller telenet til eget brug, der tilsluttes TDC s offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet, er Operatøren forpligtet til straks at foranledige Slutkundens afbrydelse af tilslutningen. 10 Operatørens prognose og TDC s maksimale salgskvoter 10.1 Operatørens prognose og tidspunktet for levering af denne Til brug for TDC s opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af denne Aftale skal Operatøren inden udgangen af hvert kvartal fremsende en prognose til TDC indeholdende oplysning om den forventede mængde produkter der forventes aftaget indenfor de følgende 4 kvartaler. Specifikation af prognosen fremgår af bilag 3. I forbindelse med Aftalens indgåelse har Operatøren afgivet en prognose som beskrevet i bilag 3. Side 9 af 21

10 10.2 Konsekvenser af fejlagtig prognose I det omfang Operatørens behov for levering af Ydelser går væsentligt ud over det tidligere meddelte, og dette forøgede kapacitetskrav kræver en væsentlig geografisk eller funktionel udvidelse af TDC s net og/eller IT-systemer, er TDC ikke forpligtet til at levere den mængde af Ydelser, der ligger derudover. Aftalen kan i sådanne tilfælde genforhandles med henblik på at gøre den påkrævede udvidelse teknisk og økonomisk mulig for TDC TDC s maksimale salgskvoter vedr. visse Ydelser I det omfang TDC opretholder kvoter for TDC s eget salg af bestemte Ydelser, er TDC berettiget til at fastlægge maksimale salgskvoter for Operatørens køb af de pågældende Ydelser med henblik på salg til nye Slutkunder. Ydelserne og de dertil svarende maksimumskvoter fremgår af bilag Operatørens behandling af Slutkundens regningsklager 11.1 Generelt Operatøren forestår egenhændigt selve behandlingen af en regningsklage fra en af dennes egne Slutkunder. TDC yder undtagelsesvist Operatøren bistand i denne forbindelse, men kontakt til Slutkunden omkring regningsklagen varetages til enhver tid af Operatøren. TDC kan ikke inddrages i selve regningsklagen Procedurer for behandling af regningsklager TDC's undersøgelse af regningsklager sker på grundlag af Operatørens dokumentation af, hvilke forhold Slutkunden lægger til grund for sin regningsklage. Undersøgelsen sker i øvrigt i henhold til TDC's almindelige praksis for behandling af regningsklager fra TDC's Slutkunder også jf. bilag Operatørens forpligtelser i øvrigt 12.1 Levering af oplysninger til TDC m.h.p. politiets brug På TDC s skriftlige anmodning er Operatøren forpligtet til at levere relevante oplysninger om Operatørens Slutkunders forhold til TDC med henblik på videregivelse af oplysningerne til politiet. TDC fremsender retskendelse eller samtykkeerklæring om udlevering af de pågældende oplysninger til politiet til Operatøren samtidig med fremsendelsen af den skriftlige anmodning eller hurtigst muligt herefter i overensstemmelse med retsplejelovens regler og den af politiet udviklede praksis vedrørende telefonaflytning. TDC er berettiget til at opkræve betaling for sit arbejde i forbindelse med ovenstående, jf. bilag Markedsføring og salg af ydelserne Medmindre andet skriftligt er accepteret af TDC, er Operatøren ikke berettiget til at markedsføre eller sælge sine Ydelser under anvendelse af TDC s varemærker, jf. varemærkeliste på Selvbetjening Branchesalg. Medmindre andet skriftligt er accepteret af TDC, er Operatøren ikke i øvrigt berettiget til, hverken direkte eller indirekte, på anden vis at gøre brug af TDC s varemærker, jf. varemærkeliste på Selvbetjening Branchesalg, eller i markedsføringsmæssig henseende at henvise til, at de solgte Ydelser er produceret i TDC s net. I forbindelse med fejlretning og installationsarbejde er Operatøren dog berettiget til at oplyse Slutkunden om, at de solgte Ydelser er produceret i TDC s net og at det er TDC s medarbejdere, der vil foretage fejlretningen eller installationsarbejdet hos Slutkunden. Operatøren ifalder en bod på kr ,00, såfremt Operatøren overtræder det i dette afsnit anførte ved generelle markedsføringsmæssige aktiviteter o. lign. eller ved gentagne overtrædelser af det i dette afsnit anførte i forbindelse med Operatørens kontakt til enkelte Slutkunder. Side 10 af 21

11 12.3 Customer care Operatøren er forpligtet til at modtage samt besvare alle henvendelser fra egne Slutkunder. 13 TDC s direkte kontakt til Operatørens Slutkunder 13.1 Generelt TDC er ikke berettiget til at tage kontakt til Operatørens Slutkunder omkring forhold omfattet af denne Aftale, medmindre det sker på Operatørens anmodning, eller det sker som led i sikring af TDC s ejendom jf. denne Aftale. I de tilfælde, hvor TDC s medarbejdere på Operatørens anmodning har direkte kontakt til Operatørens Slutkunder om forhold omfattet af denne Aftale, skal TDC s medarbejdere tilkendegive over for Operatørens Slutkunder, at de er medarbejdere hos TDC, der arbejder på vegne af Operatøren i relation til udførelsen af den pågældende arbejdsopgave. TDC s medarbejdere er ikke på nogen måde berettiget til at oplyse Slutkunden om produkter eller Ydelser, der tilbydes af TDC med mindre andet er aftalt. Ligeledes er TDC s medarbejdere i sådanne situationer ikke berettiget til på nogen måde at omtale Operatørens produkter eller Ydelser på negativ vis Accept af TDC s brug af egne varemærker ved montørbesøg m.v. Operatøren skal acceptere, at TDC s medarbejdere, køretøj og udstyr m.v. ved montørbesøg o. lign. hos Operatørens Slutkunder til enhver tid alene bærer TDC s varemærker. På Operatørens eller Operatørens Slutkundes anmodning skal TDC s medarbejder godtgøre, at denne er ansat hos TDC og at Operatøren har anmodet TDC om at udføre det pågældende arbejde hos Slutkunden TDC s adgang til NTP og kabler hos Operatørens Slutkunde TDC har til enhver tid ret til direkte at tage kontakt til en Slutkunde for at få adgang til Slutkundens ejendom, når dette er nødvendigt med henblik på TDC s adgang til egne Nettermineringspunkter (NTP), kabler o. lign. 14 TDC s øvrige forpligtelser 14.1 Henvisning af Slutkunder til Operatøren I det omfang Operatørens Slutkunder retter henvendelse til TDC om forhold omfattet af denne Aftale uden at henvendelsen vedrører forhold, hvor det er nødvendigt med en direkte kontakt mellem TDC og den pågældende Slutkunde, henviser TDC Slutkunden til Operatøren på loyal vis Forpligtelse til udlevering af oplysninger til Operatøren til politiets brug På Operatørens skriftlige anmodning er TDC forpligtet til at levere relevante oplysninger om Operatørens Slutkunders forhold, som Operatøren ikke selv er i besiddelse af, til Operatøren med henblik på Operatørens videregivelse af oplysningerne til politiet. Operatøren fremsender retskendelse eller samtykkeerklæring om udlevering af de pågældende oplysninger til politiet til TDC samtidig med fremsendelsen af den skriftlige anmodning eller hurtigst muligt herefter i overensstemmelse med retsplejelovens regler og den af politiet udviklede praksis om indhentelse af retskendelse til brug for telefonaflytning. TDC er berettiget til at opkræve betaling for sit arbejde i forbindelse med ovenstående, jf. bilag 2. Side 11 af 21

12 15 Parternes samarbejde 15.1 Loyal underretningspligt Parterne er gensidig forpligtet til løbende at holde hinanden orienteret om særlige begivenheder eller episoder, som måtte være af betydning for den anden part, herunder dennes muligheder for at varetage egne interesser i relation til planlægning af anvendelsen af nettet, forholdet til egne Slutkunder m.v. Samme underretningspligt gør sig gældende vedrørende ethvert forhold, der kan bringe en parts rettidige opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale i fare Beskyttelse mod misbrug Det påhviler begge Parter at sikre, at al registerlovgivning og alle regler vedrørende beskyttelse af meddelelseshemmeligheden overholdes, og at sikre, at deres personale opfylder alle krav og betingelser i denne henseende. I tilfælde af en hvilken som helst form for misbrug påhviler det Operatøren straks at underrette TDC herom. Operatøren skal på alle tider af døgnet kunne give TDC de oplysninger, Operatøren er i besiddelse af om sine kunder, med henblik på TDC's beskyttelse mod misbrug af Internettet. Oplysningerne skal gives til TDC straks ved TDC's anmodning herom og ikke senere end 45 minutter efter Operatørens modtagelse af TDC's anmodning om udlevering af oplysningerne. Oplysningerne skal så vidt muligt gives elektronisk til TDC Parternes kommunikation TDC og Operatøren har en række kontaktpunkter. Hver part udpeger en overordnet ansvarlig for relationen mellem TDC og Operatøren, som udpeger og delegerer opgaver efter behov. Aftalerelationen følges op af løbende kontaktmøder. For den daglige kontakt mellem kundeservice- og fejlserviceenhederne skal der være defineret lister for kontakten, som også indeholder internetadresser, e-post adresser, telefonnumre, fax-numre og andre relevante kontaktpunkter. Der skal udpeges kontaktpersoner hos TDC og hos Operatøren for en række emneområder: Kundeservice Fejlhåndtering Fakturering It Politisager Kontaktpersoner m.v. indføjes i bilag 5 ved denne Aftales indgåelse. Ændringer til bilag 5 skal meddeles modparten hurtigst muligt. 16 Levering af ydelser TDC leverer produkterne efter de leveringsbetingelser, som fremgår af Bilag 1 til denne Aftale. Processen for levering af Ydelserne i denne Aftale fremgår af bilag 6 til denne Aftale. 17 Drift og vedligeholdelse 17.1 Service Level Agreement TDC sikrer i øvrigt i videst muligt omfang at overholde performancekravene til Ydelserne i denne Aftale, som er beskrevet i bilag 7 og 8 til denne Aftale. Side 12 af 21

13 17.2 Afbrydelser TDC er berettiget til at forårsage afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC s tjenester til gene for leveringen af Ydelserne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er planlagt af tilsynsmyndighederne. TDC informerer Operatøren om afbrydelser, forstyrrelser og ændringer med længst muligt varsel. Ud over hvad der følger af punktet umiddelbart ovenfor gælder i øvrigt, at TDC uden unødigt ophold skriftligt skal informere Operatøren om større ændringer, modifikationer, udvidelser eller uregelmæssigheder, herunder i dækningsgraden samt tekniske specifikationer og funktioner, som kan påvirke brugen af Internettet og de af nærværende aftale omfattede Ydelser. Endelig er TDC berettiget til at forårsage afbrydelse af administrative IT-systemer der er stillet til rådighed helt eller delvist for Operatøren med henblik på ordreafgivelse eller anden kommunikation mellem Parterne, såfremt dette skønnes nødvendigt af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager. TDC informerer Operatøren om afbrydelser, forstyrrelser og ændringer samt om årsagen hertil med længst muligt forudgående varsel Operatørens fejlmelding Operatørens forpligtelse til indledende fejlvisitering Operatøren er forpligtet til at forestå en indledende fejlvisitering over for egne Slutkunder og er i den forbindelse forpligtet til at opretholde særlige kundeservicenumre til håndtering af den indledende fejlvisitering Operatørens meddelelse til TDC om fejl Såfremt Operatøren efter den indledende fejlvisitering er af den opfattelse, at en fejl skyldes forhold ved TDC s Ydelse, meddeler Operatøren TDC dette. Proceduren for fejlmelding fremgår af bilag 7 til denne Aftale Betaling af forgæves fejlretning Operatørens betaling, hvis fejl ikke skyldes TDC s forhold Såfremt det efter TDC s forsøg på fejlretning viser sig, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC s forhold, er Operatøren forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. Betalingen er til enhver tid maksimeret til TDC s listepris for et startgebyr og een times montørbesøg TDC s betaling, hvis fejl ikke skyldes Operatørens forhold Såfremt det efter Operatørens forsøg på fejlretning efter at TDC har afvist at fejlen skyldes TDC s forhold, alligevel viser sig, at en fejl skyldes TDC s forhold, er TDC forpligtet til at betale Operatøren for det forgæves udførte arbejde efter dokumentation for udgifter medgået hertil. Betalingen er til enhver tid maksimeret til TDC s listepris for et startgebyr og een times montørbesøg TDC s fejlretning TDC afhjælper fejl i eget net og installationer hurtigst muligt efter Operatørens fejlmelding til TDC, og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fejlretningstider for den pågældende Ydelse TDC leverer fejlretning afhængig af, hvilken servicegrad Operatøren har tilknyttet den individuelle Ydelse, jf. bilag 7 om tilkøb af serviceaftale. Er der ikke indgået individuelle aftaler om servicegrader på den individuelle Ydelse, vil TDC s til enhver tid gældende generelle fejlretningsregler uden servicegrad være gældende. Reglerne fremgår af bilag 7 til denne Aftale. I det omfang det er nødvendigt for TDC s fejlsøgning og fejlretning at få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen hos Operatørens Slutkunde, sikrer Operatøren, at dette kan ske snarest efter afgivelse af reklamation. Side 13 af 21

14 Operatøren sikrer endvidere, at dennes Slutkunde i nødvendigt omfang medvirker til fejlsøgning og fejlretning i anlæg og installationer på Slutkundens installationsadresse. 18 Prissætning Priser for de enkelte Ydelser i denne Aftale fremgår af bilag 2 til denne Aftale Offentlige afgifter Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved Aftalens underskrift gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Dette gælder dog ikke, såfremt priserne er fastlagt med udgangspunkt i TDC s til enhver tid gældende listepriser Prisregulering Ændring af prissætningen af Ydelser, gebyrer og evt. rabatter sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 2 til erstatning af det nuværende bilag 2. Ændring af priser, gebyrer og rabatter træder i kraft med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner, forhøjelse af rabatter og nedsættelse af gebyrer uden varsel. Prisændringer for ydelser omfattet af denne aftale, der fastsættes som følge af en myndighedsafgørelse i henhold til dansk lovgivning skal ikke særskilt varsles, hvis der i afgørelsen angives et ikrafttrædelsestidspunkt for anvendelsen af priserne. TDC er berettiget til for de pågældende priser at gennemføre prisændringer i både op- og nedadgående retning fra ikrafttrædelsestidspunktet og fremsende opdaterede prisbilag snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet af myndighederne. Prisbilagene skal ikke godkendes af Operatøren, men alene tages til efterretning. 19 Betalingsbetingelser 19.1 Fakturering TDC fakturerer abonnementer månedsvis forud og alle andre betalinger månedsvis bagud for Operatørens faktiske forbrug af Ydelser. Såfremt det enkelte Slutkundeabonnement opsiges inden udgangen af opsigelighedsperioden lukkes forbindelsen. Abonnementsopkrævningen for den resterende del af opsigelighedsperioden opkræves samlet på den næstkommende faktura. Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage fra fakturadato. Operatørens forpligtelse til at betale for modtagne Ydelser skal honoreres uden modregning fra Operatørens side, med mindre de almindelige modregningsbetingelser er opfyldt, og modregning skriftligt måtte være aftalt mellem parterne. Betaling finder sted ved Operatørens indbetaling på en af TDC udpeget bankkonto. Operatøren oplyser i forbindelse med aftalens indgåelse, til hvilken enhed regninger skal sendes, og TDC oplyser til hvilken enhed forespørgsler vedrørende regninger kan rettes. På forlangende kan TDC kræve, at operatøren foranlediger sin bankforbindelse til at sende et betalingsadvis til kontaktpersonen hos TDC samme dag, som operatøren effektuerer overførslen. TDC kan i forbindelse hermed anvise hvilken form (pr. fax, brev eller ), der skal anvendes til fremsendelse af betalingsadvis. Alle omkostninger ved overførsler af betalinger til TDC afholdes af Operatøren. Side 14 af 21

15 19.2 Uenighed om vederlagets størrelse Uanset uenighed mellem Parterne om et faktureret beløb, skal fakturabeløbet betales fuldt ud, hvis det omstridte beløb udgør mindre end 5 % af det totale fakturabeløb. Betaling i henhold hertil har ikke præjudicerende virkning. Kravet skal være vedlagt fyldestgørende redegørelse samt nødvendig dokumentation herfor Manglende betaling Ved manglende rettidig betaling af forfaldne beløb i henhold til denne Aftale forrentes det forfaldne beløb med den til enhver tid fastsatte rente i medfør af renteloven fra forfaldsdagen til fuld betaling sker. Ved manglende betaling af forfaldne beløb vil TDC iværksætte inddrivelse fordringen efter proceduren i bilag 11. TDC er i forbindelse med inddrivelsen berettiget til at kræv rykkergebyr og Operatøren skal i øvrigt betale samtlige omkostninger, som påløber ved fordringens inddrivelse uanset om inddrivelsen sker ved TDC s egen inkasso eller ved ekstern inkasso Sikkerhedsstillelse TDC er til enhver tid berettiget til at kræve en uigenkaldelig Anfordringsgaranti fra et af TDC anerkendt pengeinstitut eller kautionsinstitut til sikkerhed for enhver betaling eller forpligtelse i øvrigt, der påhviler Operatøren i henhold til denne Aftale. I den udstrækning Operatøren allerede har indgået eller senere indgår andre aftaler med TDC, udstrækkes garantien efter nærmere aftale med TDC til at omfatte samtlige Operatørens betalinger eller forpligtelser i øvrigt i henhold til disse aftaler. TDC kan maksimalt kræve sikkerhed for et beløb svarende til det prognosticerede eller faktiske forbrug af to kvartalers ydelser. TDC er til enhver tid berettiget til at kræve en forøgelse af garantiens omfang, såfremt garantien ikke har den fornødne størrelse. Den krævede sikkerhedsstillelse skal enten stilles inden Aftalens indgåelse eller senest 14 Arbejdsdage efter TDC har fremsat anmodning herom. Anfordringsgarantien skal udarbejdes efter modellen herfor i bilag 4 og skal herefter udgøre bilag 4 til aftalen. 20 TDC s misligholdelse 20.1 Mangler Generelt En mangel ved TDC s Ydelser efter denne Aftale foreligger, såfremt Ydelserne ikke opfylder de af TDC givne garantier og produktspecifikationer indeholdt i bilag 1 eller TDC s Ydelse i øvrigt ikke stilles til rådighed med den kvalitet og de faciliteter, som Operatøren med føje kunne forvente. Det er endvidere en betingelse for en mangel kan anses for at foreligge, at Operatøren sandsynliggør, at manglens indtræden samt eventuelle fejl eller forstyrrelser ikke kan tilregnes forhold som Operatøren er ansvarlig for. Der foreligger ikke en mangel ved TDC s Ydelse, såfremt TDC kan sandsynliggøre, at Operatøren ikke har overholdt de brugsbetingelser og/eller brugsrestriktioner som forefindes i Side 15 af 21

16 denne Aftale og tilhørende produktspecifikation og manglen kan tilregnes den manglende overholdelse heraf Afhjælpning TDC skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af Operatørens reklamation afhjælpe mangler ved de leverede Ydelser, når manglerne skyldes TDC s forhold, herunder forhold i TDC s net, i overensstemmelse med god skik på området. TDC afhjælper mangler ved leverede Ydelser i eget net og installationer hurtigst muligt efter Operatørens reklamation til TDC. I det omfang det er nødvendigt for TDC s fejlsøgning og afhjælpning af mangel at få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen hos Operatørens Slutkunde, sikrer Operatøren, at dette kan ske snarest efter afgivelse af reklamation. Operatøren sikrer endvidere, at dennes Slutkunde i nødvendigt omfang medvirker til fejlsøgning og afhjælpning i anlæg og installationer på Slutkundens installationsadresse. Alle afhjælpningsarbejder foretages i almindelighed uden ophold indenfor TDC s til enhver tid gældende Normale arbejdstid og med sædvanlige spise- og hvilepauser, indtil manglen er udbedret, dog under hensyntagen til eventuelle serviceaftaler, jf. bilag Kompensation TDC yder ikke kompensation i tilfælde af mangelfuld Ydelser Ophævelse Operatøren kan hæve Aftalen helt eller delvis, såfremt der i aftaleperioden konstateres mangler, der er væsentlige for Operatøren, og såfremt manglerne ikke indenfor rimelig tid er afhjulpet. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Operatøren til at hæve Aftalen: TDC s konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger om akkord udgør væsentlig misligholdelse af denne Aftale. Det er dog en forudsætning for adgangen til at hæve Aftalen helt eller delvist, at Operatøren forinden i et skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC, at Aftalen hæves såfremt manglen ikke er afhjulpet inden en i påkravet given frist. Fristen må ikke være kortere end 20 Arbejdsdage Beføjelser i øvrigt Om andre beføjelser i anledning af mangler end de i denne Aftale nævnte, gælder dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor vedr. ansvarsbegrænsning og ansvar maksimering Forsinkelse Forsinkelse foreligger, når TDC ikke leverer Ydelserne til Operatørens Slutkunder rettidigt eller levering udebliver helt Bod og kompensation TDC yder ikke kompensation eller bod ved forsinket levering Ophævelse Indtræder forsinkelse og/eller udebleven levering gælder dansk rets almindelige regler om Operatørens beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet levering, jf. dog nedenfor om begrænsningerne i TDC s erstatningspligt. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Operatøren til at hæve Aftalen: Indtræden af omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare, bortset fra Force majeure omstændigheder. Det er dog en forudsætning for adgangen til at hæve Aftalen helt eller delvist, at Operatøren forinden i et skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC, at Aftalen hæves såfremt for- Side 16 af 21

17 sinkelsen ikke er afhjulpet inden en i påkravet given frist. Fristen må ikke være kortere end 20 Arbejdsdage TDC s erstatningspligt Generelt TDC er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for tab, som Operatøren lider i forbindelse med TDC s manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, i det omfang dansk rets almindelige regler ikke er fraveget ved denne Aftale, jf. navnlig nedenfor Ansvarsbegrænsninger TDC er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC s offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er planlagt af tilsynsmyndighederne, medmindre TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved. TDC påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed med videre når der surfes på Internettet. TDC er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortjeneste eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes Ansvar overfor tredjemand TDC er ikke ansvarlig for tab, som påføres tredjemand, herunder Operatørens Slutkunder Ansvarsmaksimering TDC s ansvar i anledning af forhold, som TDC er ansvarlig for i henhold til denne Aftale, skal i hvert tilfælde være maksimeret til kr Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt TDC har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. 21 Operatørens misligholdelse 21.1 Væsentlig misligholdelse Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra Operatørens side: Operatøren undlader at betale forfaldne beløb rettidigt og undlader at afhjælpe sådan misligholdelse inden 10 Arbejdsdage efter, at TDC skriftligt har underrettet Operatøren om den manglende betaling. Operatøren tilsidesætter betingelserne for adgangen til Ydelserne gentagne gange. Operatøren undlader efter fremsendelse af specificeret påkrav herom fra TDC at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at afhjælpe væsentlige forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC s net forårsaget af Operatøren selv eller dennes Slutkunder. Operatøren undlader at stille eller forhøje en bankgaranti efter TDC s anmodning herom. Den af Operatøren tilvejebragte bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse annulleres, bortfalder, ophører eller af anden grund ikke længere er i kraft, uden at Operatøren forinden har tilvejebragt en anden tilsvarende og af TDC skriftligt godkendt sikkerhed. Oplysninger eller specifikationer, som Operatøren afgiver til TDC i forbindelse med indgåelse af denne Aftale, viser sig at være bevidst usande eller ukorrekte, da de blev fremsat. Operatøren misbruger adgangen til dele af TDC's edb-system, jf. punkt 8.2. Operatørens konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger om akkord Operatørens erstatningspligt Generelt Operatøren er erstatningspligtig overfor TDC efter dansk rets almindelige regler for tab, som TDC lider i forbindelse med Operatørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i Side 17 af 21

18 henhold til denne Aftale, i det omfang dansk rets almindelige regler ikke er fraveget ved denne Aftale, jf. navnlig nedenfor Ansvarsbegrænsninger Operatøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortjeneste eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes Ansvar overfor tredjemand Operatøren er ikke ansvarlig for tab, som påføres tredjemand, herunder TDC s Slutkunder Ansvarsmaksimering Operatørens ansvar i anledning af forhold, som Operatøren er ansvarlig for i henhold til denne Aftale, skal i hvert tilfælde være maksimeret til kr Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt Operatøren har udvist forsæt eller grov uagtsomhed Ophævelse Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne Aftale og sådan misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 20 Arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom, dog senest 10 Arbejdsdage for misligholdelse i form af manglende betaling af forfaldne beløb skal TDC være berettiget til med omgående virkning at ophæve denne Aftale helt eller delvist. Såfremt TDC ophæver Aftalen i medfør af ovenstående foretages der en opgørelse af, i hvilket omfang Operatøren er berettiget til at kræve tilbagelevering af sine Ydelser erlagt i henhold til denne Aftale. 22 Fordringshavermora Om Operatørens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. 23 Reklamation og andre meddelelser Operatøren skal reklamere straks, såfremt Operatøren vil påberåbe sig, at de af TDC leverede Ydelser er behæftede med mangler eller leveres med forsinkelse. Reklamation skal ske skriftligt. Ligeledes skal andre meddelelser og påkrav i henhold til selve Aftalen ske skriftligt. 24 Force majeure Ingen af Parterne skal i henhold til denne Aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Som eksempler på Force majeure begivenheder kan nævnes lynnedslag, eksplosioner, oversvømmelse, ildebrand, krig, isvintre, oprør, strejke og lockout, herunder blandt Parternes medarbejdere, samt forhold forårsaget af tredjemand, hvor et større antal Slutkunder berøres. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som Force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom og om årsagen til og den forventede varighed af Force majeure situationen til den anden part senest 2 Arbejdsdage efter, at Force majeure er indtrådt. Ved ophør eller ændring af de indtrufne Force majeure omstændigheder, skal den part, der har været berørt heraf, straks underrette den anden part. Side 18 af 21

19 Den part, der ikke er ramt af Force majeure situationen, er berettiget til at annullere Aftalen, såfremt Ydelserne ikke er leveret som aftalt i en periode på 30 Arbejdsdage som følge af Force majeure. 25 Fortrolighed Med nedenstående forbehold forpligter Parterne sig til at sikre hemmeligholdelse af alle Fortrolige oplysninger modtaget fra den anden part i tilknytning til denne Aftale. Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller med henblik på at varetage deres berettigede interesser. Ved videregivelser af oplysninger til offentlige myndigheder er parten forpligtet til at forbeholde sig fortrolighed i størst muligt omfang, og skal fremsende kopi af de afleverede oplysninger til den anden part. Fortrolige oplysninger må kun anvendes med det formål, som var årsag til meddelelsen og/eller for at kunne opfylde Parternes forpligtelser i henhold til denne Aftale. Fortrolige oplysninger må ikke videregives internt hos Parterne til andre personer end dem, for hvem oplysningerne har betydning for udførelsen af deres opgaver i henhold til denne Aftale. Parterne er enige om, at Fortrolige oplysninger ikke må anvendes til skade for den anden part eller med henblik på at formå den anden parts Slutkunder til at afbryde deres kundeforhold til den anden part. Bestemmelserne om fortrolighed gælder uanset denne Aftales ophør. Ingen af parterne må uden den anden parts skriftlige samtykke udsende offentlig meddelelse om denne Aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. 26 Overdragelse til tredjemand Parterne er berettigede til at overdrage deres respektive rettigheder eller forpligtelser i medfør af denne Aftale helt eller delvist til ethvert andet selskab inden for henholdsvis TDC koncernen eller den koncern, som Operatøren udgør en del af. Ligeledes er Operatøren berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af denne Aftale i forbindelse med en fusion, spaltning eller anden overdragelse, hel eller delvis, af Operatørens virksomhed på betingelse af, at erhververen, eller det fortsættende selskab, selv er berettiget til samtrafik med TDC. Herudover kan rettigheder og pligter i henhold til denne Aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke. Operatørens overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til denne Aftale er betinget af, at der også efterfølgende består en tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. 27 Immaterielle rettigheder Operatøren er ikke berettiget til at anvende TDC s varemærker, produktnavne o. lign. ved salg og markedsføring af egne produkter, eller i markedsføringsmæssig henseende at henvise til, at Ydelserne er produceret af TDC, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. I denne Aftales løbetid skal Parterne mod dækning af de hermed forbundne reproduktionsomkostninger, forsyne hinanden med alle tekniske oplysninger, der er undergivet Parternes nuværende og fremtidige intellektuelle ejendomsret, forudsat at sådanne oplysninger er nødvendige til sikring af denne Aftales korrekte gennemførelse, og skal under samme betingelse og på samme vilkår give hinanden ret til udnyttelse af deres Immaterielle rettigheder. Intet i denne bestemmelse skal forstås som et tilsagn om at forsyne den anden part med oplysninger om kundeforhold, markedsføring, økonomiske eller andre forretningsmæssige forhold. Side 19 af 21

20 28 Aftalens opsigelse 28.1 Operatørens opsigelse Denne Aftale kan opsiges af Operatøren til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 6 måneder TDC s opsigelse TDC er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 12 måneder. TDC skal tillige være berettiget til at opsige Aftalen i ethvert tilfælde, hvor TDC ville være berettiget til at ophæve Aftalen i stedet Forpligtelser ved opsigelse Indtil Aftalens endelige ophør er Parterne pligtige til at opfylde enhver dem påhvilende skyldighed og forpligtelse. 29 Konsekvenser ved Aftalens ophør Hvad enten denne Aftales ophør skyldes opsigelse eller ophævelse, skal Aftalens ophør ikke påvirke de bestemmelser, der gælder for Operatørens eller TDC s behandling af Fortrolige oplysninger, bestemmelser vedrørende betaling af skyldige beløb, bestemmelser vedrørende lovvalg og jurisdiktion, eller bestemmelser, der begrænser eller fraskriver Parternes erstatningsansvar, hvilke bestemmelser fortsat vil være gældende efter denne Aftales ophør. 30 Frafald Ethvert frafald af denne Aftales bestemmelser eller af en parts rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser i henhold til denne Aftale skal være skriftlig for at være gyldig. Såfremt en af Parterne på noget tidspunkt undlader, forsømmer eller forsinker at gøre denne Aftales rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser gældende, skal dette ikke fortolkes eller anses for at være et frafald af partens rettigheder i henhold til Aftalen. Med mindre andet er aftalt, vil ingen udøvelse eller håndhævelse fra en af Parternes side afskære denne part fra at gøre en hvilken som helst anden ret eller beføjelse gældende i henhold til Aftalen eller ifølge partens legale beføjelser i øvrigt. 31 Fortolkning Overskrifterne til bestemmelserne i denne Aftale er indsat alene af praktiske grunde. Ved fortolkning af Aftalen skal der bortses fra disse overskrifter. 32 Tvister Denne Aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Parterne forpligter sig til i videst muligt omfang at søge at bilægge eventuelle tvistigheder, herunder uenighed om Aftalens fortolkning, ved forhandling. Såfremt en uoverensstemmelse mellem Parterne ikke kan bilægges ved forhandling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. (Copenhagen Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udpeges af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 Dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring af voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Side 20 af 21

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX 22. november 2007 Aftale om Commercial Peering mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste... 4 2 Parterne...5 3 Aftalens ikrafttræden...5 4 Definitioner...5 5

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser. mellem TDC A/S

Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser. mellem TDC A/S Aftale nr.: Aftale om IP-konnektivitetsydelser mellem xx og TDC A/S 1 BILAGSFORTEGNELSE... 4 2 PARTERNE... 5 3 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 4 DEFINITIONER... 5 5 AFTALENS GENSTAND... 6 6 FORBUD MOD UBERETTIGET

Læs mere

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F Juli 2007 Standardaftale om adgang til bredbåndskapacitet over FT Net s kobber abonnentlinier mellem FT Net P/F og XXX P/F Indholdsfortegnelse Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 5: Bilag 6: Bilag

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. mellem TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. mellem TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik mellem xx og TDC A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Bilagsliste... 3 2 Præambel... 4 3 Parterne... 4 4 Aftalens

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Omfang Dette bilag indeholder de generelle vilkår og betingelser (herefter Generelle vilkår), for TDC s levering og drift

Læs mere

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX Standardaftale om Delt rå kobber mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 4 2. PRÆAMBEL... 5 3. PARTERNE... 5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5. DEFINITIONER...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 1. juni 2008 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC A/S og XXX 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE... 4 2. PARTERNE... 5 3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 4. DEFINITIONER... 5 5. BETINGELSER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Omfang Dette bilag indeholder de generelle vilkår og betingelser (herefter Generelle vilkår), for TDC s levering og drift

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V.

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V. 10. september 2007 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC Mobil A/S og Sympac B.V. Side 1 af 25 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE...4 2. PARTERNE...5 3. PRÆAMBEL...5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...5

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør, Marts 2007 22. marts 2007 Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Præambel: Telekommunikationsindustriens (TI's)

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere