Pressemøde. Årsregnskab februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006"

Transkript

1 Pressemøde Årsregnskab februar 2006

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i denne præsentation af vores årsregnskab for 2005, som også kan følges live via Internettet på vores hjemmeside. Udover at gennemgå selve regnskabet vil vi i dag gerne fokusere lidt på nogle af de emner som har optaget både Jer og os selv i Jeg tænker blandt andet på bankens gebyrer. Med mig i dag er økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, som efter min del vil tage jer igennem regnskabet i lidt flere detaljer. Resume af blev et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi resultatet blev det bedste i koncernens historie, men også fordi vi samtidig har investeret i vores fremtidige vækst kan betegnes som koncernens største ekspansionsår siden fusionen med Realdanmark i år Resultatet for 2005 blev 12,8 milliarder kroner efter skat. Det svarer til en fremgang på 38 procent, og er dermed bedre end vi stillede i udsigt ved indgangen af året og også bedre end forventet efter årets tre første kvartaler. Det gode resultat er først og fremmest et resultat af et højt kundeaktivitetsniveau på alle koncernens primære markeder i Danmark, Sverige, Norge, Nordirland og Irland. Lande, der alle er præget af stærke økonomier og vækst. Konsekvensen har været, at vore kunder har efterspurgt vores serviceydelser og produkter i et større omfang end tidligere. Indtjening på værdipapirhandel og omprioriteringer er de største bidragsydere til bundlinien. Som tilfældet var i 2004, var der i 2005 en stor og stigende efterspørgsel fra 2

3 privatkunderne og efterspørgslen holdt sig gennem hele året. Erhvervssektoren udviste et stigende aktivitetsniveau i forhold til 2004, og det ser ud som om den trend vil fortsætte ind i Alt dette har understøttet det gode resultat. Det skal dog retfærdigvis siges at resultatet også er påvirket af en række engangsindtægter, men selv korrigeret for det, er der tale om hvad vi vil kalde et solidt resultat. Købet af de to irske banker medvirker til at de samlede indtægter stiger med 20 procent og omkostningerne med 18 procent, mens resultatpåvirkningen er minimal. Vi bruger mange penge på at sætte vores irske banker i stand. Koncernens vigtige nøgletal viser også pæne forbedringer. Forrentningen af egenkapitalen er forøget fra 13,9 til 18,5 procent. Resultatet pr. aktie viser en fremgang på 42 procent, og udbyttet til aktionærerne er steget med 1,1 milliard kroner til 6,4 milliarder, svarende til 10 kroner pr. aktie. Fremgangen i år er bredt funderet og de fleste af vores forretningsområder opnåede bedre resultater end ventet. Strategiske tiltag I det kommende år har vi store udfordringer foran os var ikke blot et år med ekspansion. Det var også et strategisk år for Danske Bank. Vi købte to banker i Irland. Men vi lukkede også vores afdeling i USA og vi skar vore aktiviteter i London til. Vi fik en vision og mission for koncernen. Og dermed et klart sigtemærke for de kommende år. Vi ønsker at bruge Danske Banks velfungerende platform til at skabe exceptionelle brands og vores mål er fortsat vækst. Hvis alt går vel har vi udvidet vore internationale detailbankaktiviteter ganske betydeligt i Danske Bank koncernen har nemlig en ambition om i stadig større grad at blive en international finansiel virksomhed. resultat. Danske Bank er faktisk en af Danmarks mest valutaindtjenende virksomheder. Gebyrer Der er meget at glæde sig over i regnskabet for Danske Bank for Men vi må selvfølgelig indrømme, at det ikke altid har været glæde, vi gennem tiderne er blevet mødt med, når vi har afleveret vores resultater. Har vi fortjent de penge vi tjener? Det mener vi. Men også 2005 har været præget af en opmærksom holdning til bankernes indtjening. Her har også Danske Bank modtaget anmærkninger især om vores gebyrer. Gebyrerne er et kapitel for sig, som jeg gerne vil bruge lidt kalorier på Der er sagt og skrevet mange mærkelige ting om gebyrer det seneste års tid. Fra vores side har vi tilsyneladende ikke været gode nok til at forklare, hvad gebyrerne dækker over. Gebyrer er ikke en skat, som vi pålægger for at lade kunderne komme ind i banken. Udtrykket gebyrer dækker over en lang række produkter, hvor kunderne får deres efterspørgsel efter finansielle løsninger tilfredsstillet i samarbejde med bankkoncernen. Bag mig vil I nu kunne se en opdeling af gebyrerne. Af de 7,3 milliarder kroner kommer en lille milliard fra Danske Capital og 1,7 milliard kroner fra vores udenlandske aktiviteter. Vores erhvervskunder bidrager med 1,8 milliarder kroner. Tilbage er så 2,8 milliarder, som vores danske privatkunder betalte i gebyrer i Men også dette tal bør vi forklare nærmere. Optagelse af forskellige former for lån og ikke mindst konverteringer af realkreditlån bidrager med en milliard, og gebyrer for formidling af pension og forsikring med 233 millioner. Og resultatet for 2005 viser, at vi langsomt men sikkert er på vej mod dette mål. Vore aktiviteter i udlandet bidrager tilsammen med 3,7 milliarder kroner før skat til koncernens Endelig vil jeg fremhæve den helt usædvanligt høje aktivitet indenfor handel med værdipapirer. 973 millioner i gebyrindtægter har den høje aktivitet på området leveret. 3

4 Tilbage er 649 millioner som privatkunderne har betalt for hverdagens brug af Danske Bank og BG Bank. Det dækker over kredit- og betalingskort, overførsler, kundepakker, betaling af girokort osv. I offentligheden er det disse gebyrer, der ofte er fokus på men de udgør altså kun en lille del af de samlede gebyrer. Når ordet gebyr visse steder har fået en lidt odiøs klang, så tror jeg det hænger sammen med, at der har bredt sig den misforståelse, at vi tager penge for noget, som kunden ikke er informeret om eller som kunden ikke har nogen mulighed for at undgå, eller som kunden ikke modtager en ydelse for. Men det er faktisk sådan at man kan gå ind i Danske Bank og etablere en konto. Det koster 0 kroner. Man kan få udstedt Dankort til kontoen. Det koster 0 kroner. Man kan gå rundt og bruge Dankortet både i banken og i forretningerne. Det koster 0 kroner. Man kan få sin løn indsat på kontoen. Også dette koster 0 kroner. Man kan åbne en netbank. Det koster 0 kroner. Netbanken åbner et yderligere univers af gratisydelser. Må jeg ikke i forbindelse nævne, at gebyrerne historisk blev indført, fordi mange mente, det ikke kunne være rigtigt, at de kunder, der ikke foretog en hel masse transaktioner skulle betale ligeså meget som de kunder, der foretog sig en masse. Indførelsen af gebyrer skal i øvrigt ses på baggrund af, at rentemarginalen over en flerårig periode er faldet 4 procentpoint. Jeg tror, at det helt afgørende element til forståelsen af gebyrer og priser er åbenhed og gennemsigtighed. At alle kan se, hvad det er der foregår, hvad man betaler for, og hvordan man selv kan have indflydelse på at undgå nogle gebyrer. Og på dette punkt har vi nok ikke været dygtige nok. Klikker man ind på danskebank.dk/gebyrer, vil man derfor nu finde et nyt site om Gebyrer. På skærmen her bag mig har i nu første side af sitet. Jeg vil ikke trætte forsamlingen ved at gennemgå den i detaljer. Specielt ikke fordi det kun er en version 1.0. Siden vil blive udviklet langt mere over de kommende måneder og år og løbende blive opdateret. Det er først, når man begynder at efterspørge andre ydelser som f.eks. realkreditfinansiering, internationale kreditkort, aktier og obligationer, at det koster gebyrer. Men her er der, som sagt, tale om, at Danske Bank løser en efterspørgsel efter et sammensat finansielt produkt. Januar 2007 vil sitet være interaktivt. Så kan kunderne få et samlet overblik over deres gebyrer og priser og mulighed for selv at tjekke den til enhver tid bedste og billigste løsning som vi kan levere for den enkelte kunde. Så kan det vist ikke blive mere åbent og gennemsigtigt. Selv om vi synes, at meget af kritikken er forfejlet, så tager vi den alvorligt og til efterretning. Derfor gennemfører vi nu løbende et gebyr- og pristjek for at sikre, at vi har konkurrencedygtige priser. En del af vores gebyrer er netop udtryk for, at vi siger til vore kunder. Hvis I gør sådan så er det gratis. I er velkomne til at blive ved med at gøre det på en anden måde, men så koster det altså et gebyr. Man kan sige, at vi forsøger at ændre vores kunders adfærd, så det bliver billigere for dem og lettere for os. Alt dette er ikke et forsøg på at bortforklare bankens indtjening. Det er snarere et forsøg på at skabe klarhed over den. Corporate Social Responsibility Danske Bank tjener gode penge - også i Danmark. Det skyldes som sagt efterspørgsel efter vore produkter. Vi har bragt mange nye produkter på markedet. Det har været med til at sikre en betydelig finansiel effektivitet i det danske samfund. Vi mener faktisk, at Danske Bank koncernen er meget værdiskabende for samfundet. Vores mål er til enhver tid at have færrest mulige gebyrer og således sikre vores position som konkurrencedygtig. Valutaindtjeningen yder sit vigtige bidrag til samfundsøkonomien. Herudover betaler vi i år 5 milliarder i 4

5 selskabsskat og sikrer beskæftigelse for mere end medarbejdere i Danmark. Danske Bank koncernen har en ambition om at være en aktiv deltager i det danske samfund. Det omfatter også, at vi yder et stort tocifret millionbeløb i diverse sponsoraktiviteter. Vi er aktive støtter i kultur og idrætslivet. Vi støtter uddannelse og viden. Og vi gør det både lokalt og nationalt. Vi har nu besluttet at øge vores samfundsmæssige engagement og samtidigt gøre det både mere synligt og målbart for omverdenen. Vi har med andre ord besluttet at indføre en såkaldt CSR-politik. CSR betyder Corporate Social Responsibility på almindelig dansk dækker det over en virksomheds engagement i det samfund som den er en del af. Vi har foretaget en række ændringer, som I kan læse nærmere om i ledelsens årsberetning samt på hjemmesiden. Det er vores opfattelse, at Danske Bank med de nye tiltag sætter ganske høje standarder for Corporate Governance. Jeg kan røbe for dem, som ikke allerede er opmærksomme på det, at der nu er fuld transparens i direktions- og bestyrelsesmedlemmernes individuelle honorering og besiddelser af Danske Bank aktier. Det var mine overordnede konklusioner om Danske Banks aktiviteter for Et ganske tilfredsstillende år for Danske Bank koncernen. Et år, hvor stort set alle tallene i vores regnskab er positive. Vores nuværende aktiviteter beløber sig årligt til mere end 80 millioner kroner. Et beløb vi agter at øge i de følgende år. Samtidigt synliggør vi alle aktiviteterne ved at oprette en særlig hjemmeside, så I kan se, hvad vi bruger pengene til. En gang om året vil vi afrapportere på alle aktiviteterne. Ved aflæggelsen af regnskabet har vi i år har lavet en vis arbejdsdeling. Det mere specifikke regnskab vil blive præsenteret af vores økonomidirektør. Jeg overlader derfor podiet til økonomidirektør Tonny Thierry, og derefter er I velkomne til at stille spørgsmål til såvel mig som Tonny Thierry. Vi har tænkt os at koncentrere vores indsats om primært tre områder: Kultur, idræt og viden. Tonny T. Andersen - Økonomidirektør I det kommende år har vi tænkt os at arbejde målrettet med at udvikle vores CSR-politik. Det forpligter at have ambitioner for virksomhedens samfundsansvar. Men vi gør det med glæde og vi vil løbende fortælle om tiltagene på den særlige hjemmeside, som vil være klar ved halvåret. Vi har også besluttet at fastholde Danske Banks tradition for åbenhed og derfor lægger vi med regnskabet for 2005 endnu flere oplysninger frem for offentligheden. I praksis betyder det, at Danske Bank afgiver en såkaldt følg-eller-forklarredegørelse et år tidligere end krævet i fondsbørsens nyligt ændrede oplysningsforpligtelser. Resultatopgørelse Tak for det Peter. Jeg vil nu gå regnskabets hovedposter igennem, kommentere de større forretningsområders udvikling, omtale koncernens kapitalstyring og afslutte med vore forventninger til Indtægterne viser samlet set en fremgang på 20 procent, hvoraf 8 procentpoint kan tilskrives de to irske banker. Resten af fremgangen skyldes høj aktieomsætning, høj konverteringsaktivitet og tocifret udlånsvækst i alle retailenhederne. Dertil kommer engangsindtægter på 1,6 milliarder kroner. Danske Bank har ladet sig inspirere af en række internationale standarder, som kan have relevans for vores investorer. Ligeledes er der noget usædvanligt for en bank en indtægt på tab på udlån. Det afspejler kombinationen af en sund 5

6 makroøkonomi i de lande, hvor vi opererer og en god kreditbog. Samlet set viser årets resultat en fremgang på 38 procent i forhold til 2004 og det kommer aktionærerne til gode i form af højere udbytte og medarbejderne til gode i form af medarbejderaktier for i alt 118 millioner kroner. Inden jeg kommer til de enkelte forretningsområder, vil jeg gerne runde udviklingen i omkostningerne. Det sammenholdt med at en flad omkostningsudvikling og tilbageførsler af tab på udlån, medfører at resultatet før skat går 66 procent frem. Det er selvfølgelig en tilfredsstillende fremgang. Udviklingen i markedsandele viser en fremgang for erhvervskunderne, men en lille tilbagegang for privatkunderne. Samlet set er markedsandelen stabil omkring de 25 procent. Omkostninger 1 Vi er i Danske Bank selvsagt ikke just vant til en omkostningsstigning på 18 procent, men man bliver heldigvis også nødt til at nuancere det billede I ser her. Omkostninger 2 Og det kan man gøre ved at opgøre omkostningerne eksklusive Irland, som ikke indgik i 2004, og så viser udviklingen en beskeden vækst på 1 procent. Koncernens andet retailbankbrand i Danmark, er BG Bank. Bankaktiviteter BG Bank BG Banks kundesammensætning gør, at vi her må se en knap så voldsom fremgang. Ikke mindst fordi aktiviteten indenfor værdipapirhandel er noget mindre end i Danske Bank brandet. Også her kan man se, at konkurrencepresset på rentemarginalen giver en mindre vækst i nettorenteindtægterne, end væksten i udlånet ellers kunne give anledning til. Jeg vil nu gå over til en gennemgang af resultatet i de største forretningsområder, der viser, at koncernens indtjeningsfremgang er bredt funderet. Bankaktiviteter Danske Bank Danske Bank brandet viser tocifret udlånsvækst, båret frem af såvel erhvervs- som privatkundernes låneefterspørgsel. Hvis man måtte være i tvivl om der er konkurrence på det danske bankmarked behøver man blot at sammenholde væksten i nettorenteindtægterne med udlånsvæksten. Det ses at kun ca. en tredjedel af volumenvæksten udmønter sig i stigende nettorenteindtægter. Indtægterne viser samlet set en fremgang på 11 procent, hvilket udover udlånsvæksten afspejler, at danskerne i rigt mål har handlet værdipapirer og dyrket realkreditkonverteringer i et hidtil uset omfang. Resultatet går 22 procent frem og rentabiliteten er fornuftig. Trods det, betyder den intense konkurrencesituation, at BG Bank knapt nok har kunnet fastholde sin markedsandel. Og det føler vi at vi kan gøre bedre. Vender vi blikket mod vores udenlandske forretningsenheder er overskriften entydig: Vækst. Vi har investeret betydeligt i Sverige, Norge og i vores to irske banker. Lad mig starte med vores svenske operation. Bankaktiviteter Sverige I løbet af 2005 blev der åbnet 12 nye filialer i Sverige og købt en ejendomsmæglerkæde, hvilket har udvidet distributionskraften betydeligt. Det har bidraget positivt til at Sverige i 2005 med en udlånsvækst på 24 procent, er vokset det dobbelte af markedsvæksten. Det er sådan set også vore forventninger til indeværende år, idet samspillet mellem lokale brands, fuld produktpalette og attraktiv prissætning medfører en god kundetilgang. 6

7 Indtægterne steg samlet med 9 procent og resultatet blev forbedret med 22 procent. Den betydelige vedvarende vækst kan illustreres ved at antallet af filialer i perioden 1997 til 2005 er vokset fra 29 til 58, antallet af ansatte er steget fra 500 til 1100 og vores markedsandel er steget fra 1½ procent til 5 procent. Et andet område som også er gået kraftigt frem i indtjeningen er i Fokus Bank i Norge. Bankaktiviteter Norge Fokus Bank har haft en udlånsvækst på 33 procent, hvilket er mere end det dobbelte af markedsvæksten. Det skyldes blandt andet at Fokus Banks filialnet blev udvidet betydeligt i 2004 og at brandet markedsmæssigt er blevet godt forankret. Der er også intens priskonkurrence på det norske marked. Høj kundeaktivitet på værdipapirhandelsområdet bidrager dog til at de samlede indtægter øges med 25 pct. Bundlinieresultatet er øget med 80 procent og områdets intense investeringsfase er ved at nå sit mål. Det betyder at vi i de kommende år forventer fremgang i rentabiliteten. Den betydelige vækst i Norge kan illustreres ved at udlånene på tre år er steget fra 56 milliarder til 89 milliarder norske kroner eller med næsten 20 procent om året rundt regnet det dobbelte af markedet. Nu vil jeg bevæge mig fra de nordiske til de nordirske bankaktiviteter. Omkostningerne er selvsagt påvirket af den planlagte integration samt afskrivninger på immaterielle aktiver, hvilket medfører et overskud før skat på 23 millioner kroner. Når jeg geografisk bevæger mig lidt sydpå til Irland, ses et tilsvarende billede. Bankaktiviteter Irland Udlånet er steget med 10 milliarder kroner siden overtagelsen i marts 2005 og at der er tale om en hurtigt voksende økonomi ses ved at udlånet dermed er øget med 40 procent på blot 10 måneder. De samlede indtægter beløber sig til 753 millioner kroner og som ventet viser forretningsområdet underskud som følge af integrationsomkostninger. Jeg vil nu tage tilbage til Danmark og se på indtjeningen i Realkredit Danmark. Realkredit Danmark Resultatet steg med 24 procent som følge af det rekordhøje niveau for konverteringer i I alt trillede der 224 milliarder kroner igennem Realkredit Danmark systemet målt som bruttoudlån. Det svarer i gennemsnit til cirka 1 milliard kroner pr. arbejdsdag, godt ansporet af et faldende renteniveau og nye finansieringsprodukter som f.eks. FlexGaranti. Når man tager i betragtning at aktiviteten i 2005 dermed ligger 60 procent over det forrige rekordår i 2004, siger det sig selv, at der er der tale om en ekstraordinær høj aktivitet, som ikke kan forventes gentaget i Bankaktiviteter Nordirland Northern Bank bidrager med ca. 1,8 milliard kroner til koncernens samlede indtægter. En mere stabil politisk situation, et bedre erhvervsklima og placeringen som den hurtigst voksende region i UK har dannet en god grobund for at indtjeningen er som forventet. Et andet forretningsområde som får travlt ved høj konverteringsaktivitet er Danske Markets, idet de blandt andet gennemfører køb og salg af realkreditobligationerne. Danske Markets Danske Markets viste en indtægtsfremgang på 24 procent og en resultatfremgang på 32 procent. Selvom en del af fremgangen skyldes indtægter af engangskarakter, er den underliggende forretningsudvikling positiv. 7

8 OMX i Danmark viste en omsætningsstigning på over 50 procent i Endvidere har området qua sin førende markedsposition i Norden nydt godt af kundernes øgede behov for at handle og bruge finansielle instrumenter til at afdække risici. Det sidste forretningsområde, som jeg vil gennemgå, er Danica. Siden 2004 er vækstbilledet ændret ganske fundamentalt. Makroøkonomierne i de lande, hvor vi har detailbankaktiviteter har alle en vækst betydeligt over Eurozonen. Væksten i de risikovægtede poster var 17 procent i 2005 og i 2006 vurderer vi, at det er realistisk at væksten igen bliver over 10 procent. Danica Pension 2005 var kendetegnet af et højt aktivitetsniveau, men også en øget konkurrence. Præmieindtægterne steg med 15 procent, drevet af unit link, herunder det nye produkt Danica Balance, som blev introduceret i foråret. Dertil kommer et højt investeringsafkast på grund af de stigende aktiekurser. Indtjeningen steg alligevel kun med 3 procent, hvilket skal ses i lyset af behovet for at styrke hensættelserne på syge- og ulykkesområdet. Baggrunden er, at flere danskere desværre bliver syge, deres sygeperioder bliver længere og når de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, får flere tilbagefald. Denne gennemgang af koncernens forretningsområder skulle gerne have tegnet et billede af, at der er vækst i alle vores forretningsområder. Vækst kræver som bekendt kapital. Nye mål for kapitalstyring En væsentlig værdiskabelse for ethvert finansielt institut ligger i at arbejde med en effektiv kapitalstruktur. Derfor vil jeg nu kort beskrive de ændringer, der på kapitalsiden er besluttet med hensyn til at honorere den bredt funderede fremtidige vækst samt afspejle Danske Banks lavere risikoprofil. Hvis man ser tilbage på de seneste 5 år, viser venstre graf, at væksten i risikovægtede poster var ganske moderat i årene 2001 til Den var endda negativ i Derfor bestod kapitalstyringen i disse år primært i betydelige aktietilbagekøb og forhøjelse af udbytteprocenten. Derfor ændres udbytteprocenten fra at være 50 procent til at være i intervallet 30 til 50 procent og konkret for regnskabsåret 2006 planlægges en udbytteprocent på 40. Samtidig med at væksten er forøget, er risikoprofilen reduceret på grund af en øget andel af sikre boligudlån (det er grafen øverst til højre). De øgede udenlandske indtægter betyder, at der derudover opnås en positiv diversifikation ved at være aktiv flere steder. Derfor reduceres kernekapitalsprocenten fra 6,5 pct. til intervallet 6.0 til 6,5 pct. Denne øgede finansielle gearing vil alt andet lige øge afkastet på egenkapitalen og være i god overensstemmelse med forberedelserne til de kommende kapitaldækningsregler. Min afsluttende planche vedrører vore forventninger til Forventninger til var et godt år for Danske Bank, og vi forventer at den positive forretningsudvikling fortsætter. Men alligevel forventes et lavere resultat for 2006, idet indeværende år i betydeligt omfang påvirkes af øgede planlagte integrationsomkostninger i Irland. Derudover var 2005 regnskabet begunstiget af indtægter af engangskarakter og et unaturligt niveau for tab og hensættelser. Det gør at startblokken den 1. januar så at sige - er placeret et stykke bag startlinien. 8

9 Det er dog vor opfattelse, at accelerationen i den internationale detailbankekspansion har givet Danske Bank en række attraktive vækstoptioner. Alle baseret på et klassisk detailbankkoncept. Og alle placeret i lande med gode vækstudsigter. Derfor forventes det, at den underliggende forretningsvækst kan overkomme fortsat prispres, førnævnte engangsindtægter på 1,6 milliard i 2005, et mere normalt niveau for konverterings- og fondshandelsaktivitet samt en ny overskudsmodel i Danica. Konkret forventer vi derfor at de samlede indtægter når samme niveau i 2006 som i Integrationen af de to irske banker når sin finale i 2006 og til det formål har vi planlagt at anvende flere omkostninger. Korrigerer man for disse særlige poster, forventes omkostningerne at stige i niveauet 2 procent. Tab på udlån forventes at gå fra at være en indtægt til at blive en egentlig omkostning om end på et lavt niveau. Og når summen af alle de nævnte forventninger gøres op, forventer vi et lavere resultat før skat. Men det syntes vi egentligt er OK, idet 2005 på en række områder var særlig godt. Det afgørende er, at grundlaget og potentialet for lønsom vækst næppe har været bedre for Danske Bank end det der er tilfældet nu. Spørgsmål & svar Dermed har jeg afsluttet min del af præsentationen og jeg vil nu give ordet til jer og samtidigt slukke for live transmissionen til nettet. Værsgo. 9

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere