HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014

2 OM MIG Underviser Oplægs- holder Forfa5er FUNDRAISING Fagekspert Projekt- udvikler

3 PROGRAM 1. Velkomst og introduk2on 09:00-09:20 2. Fundraising i dag 09:20-09:40 3. Udviklingstendenser 09:40-10:15 4. Hvordan tænker støbeyder? 10:30-11:30 5. Frokost 11:30-12:00 6. Workshop (gruppearbejde og gennemgang i plenum) 12:00-13:00 7. Ansøgningsteknik og værktøjer 13:00-14:00 8. Præsenta2on af Fonde.dk 14:10-14:40 9. Hvad kan du fundraisere 2l og hvor? 14:40-15: Inspira2on 2l organisering af fundraising 15:15-15: gode fundraising råd 15:30-15: Refleksioner og afslutning 15:45-16:00

4 1. INTRODUKTION FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

5 LAD OS FÅ ANSIGTER PÅ Præsentér din sidemand på 1 minut.

6 OM JER Udfordringer? At få finansieret lønninger og finde projektmidler 2l at lønne ansa5e/projektledere At finde Eden 2l at fundraise og lave en ordentlig gennemarbejdet ansøgning At have adgang 2l konkrete værktøjer 2l fundraising og projektudvikling At skabe et overblik over fonde og hvad de vil/kan støbe At skabe interesse hos fondene på kort og længere sigt At vide præcis, hvilke Eng fondene lægger vægt på At kontakte og vedligeholde relaeoner 2l fonde At finde nye vinkler på ansøgningerne

7 OM JER Forventet udbybe PENGE! Ideelt set en tjekliste med råd og 2ps 2l at skrive succesfulde ansøgninger Gode fif og råd når jeg skriver en ansøgning og 2l fundraising processen At blive skarp på at vinkle en ansøgning, der skiller sig ud fra de andre At blive gjort opmærksom på hvad jeg skal/kan søge og hvornår Liste over værktøjer som jeg kan bruge Bedre overblik og generelle 2ps Intro 2l brugbare netværk

8 ARBEJDSTID PÅ FUNDRAISING 0-25% 26-50% 51-75% %

9 2. FUNDRAISING I DAG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

10 HVAD ER FUNDRAISING? Fundraising handler om at skaffe penge 2l sit projekt Defini2on: at skaffe et økonomisk grundlag for at nå det formål en organisa2on har med sit virke Pengeskaffer Fundraising handler om samarbejde StøBeydere ønsker medindflydelse og forplig2gende samarbejder med ansøgere Der fokuseres i s2gende grad på bæredyg2ghed, langsigtede perspek2ver og gentagne bevillinger Fundraising handler om synlighed og effekt StøBeydere er begyndt at satse på de udviklingsprojekter, som giver størst synlighed og effekt Der opleves en øget forsig2ghed hos især fonde i forhold 2l valg af støbede projekter

11 HVAD ER FUNDRAISING? Fundraising processen Udvikling Planlægning Ansøgning Afvikling Projektudvikling Projektplanlægning Projektansøgning Projektafvikling Projektvurdering Projektbeskrivelse Lobbyarbejde Projektafslutning StøBemuligheder Økonomi og budget Projektansøgning Afrapportering Benchmarking Fundraising strategi Projektdesign Evaluering

12 FUNDRAISING I MEDIERNE Fondenes kroner forbigår de små aktører Ma$hæus- princippet og ha$edame- princippet. Fondene er blevet mere strategiske i deres uddelinger med øget fokus på bæredyg2ghed. Sværere at 2ltrække penge og opmærksomhed for mindre organisa2oner. Fonde kræver synlighed og effekt for deres penge. Fondenes uddelinger sæber rekord Uddelinger af fondsmidler 2l fx kultur er steget fra 1 2l 2 mia. kr. fra Uddelinger af fondsmidler vil øges med 10-15% i 2012/2013. Stærk s2gende eferspørgsel efer eksponering og betalingsvillighed. Fondenes vil i s2gende grad gerne have øget indflydelse på kulturlivet.

13 KORTLÆGNING AF FONDSMARKEDET Eksplosiv vækst i private fonde

14 NY RAPPORT FRA MANDAG MORGEN 400 mia. kr. i samlede formuer. Top 10 uddeler ca. 6 mia. kr. årligt. Alle ca fonde uddeler ca. 8 mia. kr. årligt. Voksende interesse for fondenes adfærd og uddelinger ikke mindst grundet manglende kontrol og åbenhed. Ønske om at dona2onerne kombineres med langsigtede strategiske satsninger.

15 UDDELING AF EGENKAPITAL De 10 største fonde gav i gennemsnit 3% af deres egenkapital i GennemsniBet for alle fonde er ca. 2%. I USA er fonde forplig2gede 2l at uddele 5% af deres egenkapital årligt. Hvis vi gjorde det samme i Danmark, så ville danske fonde på 10 år bidrage med 200 mia. kr. 2l udvikling af Danmark. Bred og smal uddelingsstrategi.

16 JERES ERFARINGER MED FUNDRAISING

17 3. UDVIKLINGSTENDENSER

18 UDVIKLINGSTENDENSER Projekter kan have mange vinkler Grøn vækst og redukeon af CO2 Intelligente løsninger og velfærdsteknologi Trivsel og sundhedsfremme Byudvikling og ghe5oisering Bedre (livslang) uddannelse El alle AkEvering af frivillige ressourcer Landsdistrikts- udvikling Kultur, Turisme og oplevelsesøkonomi Brugerdreven innovaeon InternaEonalisering og EU samarbejde Flere i arbejde og IntegraEon Iværksæ5eri og styrket konkurrenceevne

19 UDVIKLINGSTENDENSER Flere vinkler skaber flere støbemuligheder Realdania LOA AFF Interreg NKF Aktive unge TURISME IINTERNATIONAL INTEGRATION KULTUR ISM CKU Priv. fonde Regionen

20 UDVIKLINGSTENDENSER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

21 UDVIKLINGSTENDENSER Paradigmeskif: Kommuner drejer i s2gende grad projekterne efer, hvad der støbes. Projekt Pulje/fond Pulje/fond Projekt

22 UDVIKLINGSTENDENSER 2 frem2dige samarbejdsmodeller Fonde Interessenter Puljer Leverandør Projekt Kommune

23 UDVIKLINGEN I FONDE Fondstyper Erhvervsdrivende fonde Almennykge fonde Selvejende fonde Karakteris2ka Løbende ansøgningsfrister og kortere behandlings2d Lempelige vilkår 2l afrapportering og dokumenta2on Paradigmeskif Fra lukket 2l åben fondskultur På vej mod offentlige partnerskaber og samfundsansvar

24 UDVIKLINGEN I PULJER Puljetyper Ministerielle puljer Regionale puljer Kommunale puljer Nordiske og interna2onale støbeordninger Karakteris2ka Faste årlige ansøgningsfrister, længere behandlings2d og informa2onsmøder Strammere vilkår 2l afrapportering og dokumenta2on Paradigmeskif Fra primær 2l sekundær støbekilde (ansøgers prioritering)

25 4. HVORDAN TÆNKER STØTTEYDER? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

26 DET STØRRE PERSPEKTIV Store virksomheder Den lokale købmand Erhvervsdrivende fonde (Lundbeck, Velux, Nordea) Herreløse fonde/ alment velgørende fonde Anonym giver Synlighed, Markedsføring Et større perspektiv

27 HVOR MANGE OPNÅR STØTTE? De store danske fonde modtager årligt ml ansøgninger Antallet af fondsansøgninger er ofe baggrunden for etablering af elektroniske ansøgningssystemer Generelt får under 10% af indkomne ansøgninger støbe

28 KOM IGENNEM NÅLEØJET ü Høj faglig kvalitet ü Vær ambi2øs! ü Perspek2v samfundsmæssig nødvendighed ü Organisering, strukturering, ansvarsfordeling ü Nytænkning (nye målgrupper, nye metoder etc.) ü Kend din målgruppe og forhold dig 2l den gerne analyser ü Hvordan vil du følge op på projektet? Skal projektet fortsæbe?

29 DE VISE ORD Kan samfundet undvære dit projekt? SÅ KAN STØTTEYDER OGSÅ!

30 HVORDAN TÆNKER EN FOND? Indledning (Hvad søger du støbe 2l og hvor meget ansøger du om?) Projektbeskrivelse Indhold hvad, hvor og hvornår? Baggrund formål og hensigt hvorfor? (perspek2vet) Succeskriterier (er vi lykkedes med projektet?) Målgruppe for hvem (og hvorfor)? Organisering af hvem (og evt. samarbejdspartnere)? Markedsføring Afrapportering, opfølgning, evaluering og effektmåling Budget et spørgsmål om 2llid Udgifer og finansieringsplan

31 DE VISE ORD Vær omhyggelig og præcis! Vær kor]a5et!

32 DET ALTAFGØRENDE FORARBEJDE ü Er det relevant at ansøge om midler hos denne fond? ü Kontakt fonden og tænk dem ind som samarbejdspartner fra start ü Sæt dig ind i, hvordan lige præcis denne fond tænker og prioriterer ü Fondens mission, vision og værdier ü Find eksempler på allerede støbede projekter på fondens hjemmeside ü Er der særlige krav, du skal være opmærksom på? ü Hvad ønsker denne fond i forhold 2l opfølgning, effektmåling osv.?

33 HVORDAN TÆNKER EN FOND? Afslag Begrundelser I hører Vi begrunder ikke. Der er for mange ansøgninger. Bestyrelsen traf desværre et andet valg. Begrundelser I ikke hører BudgeBet så ud 2l at være oppustet HaBedameprincippet dvs. formål, som vi kan være enige om, men som næppe ændrer noget Mangelfuld defini2on af målgruppe og succeskriterier Mangelfuld finansieringsplan Ukri2sk brug af fundraiser

34 HVAD FORVENTER FONDEN? Projektets nødvendighed og det større perspek2v i fokus Andel i det større perspekev (måske) Kreditering og presseomtale, samarbejde om kommunika2on Evaluering, opfølgning og forankring Ansøgningen er en slags kontrakt ændrer du projektet, skal du kontakte fonden Respons fra målgruppen

35 GÅ SAMMEN MED JERES SIDEMAND Med udgangspunkt i et udvalgt projekt skal følgende spørgsmål overordnet besvares: 1. Hvorfor kan samfundet ikke undvære jeres projekt? 2. Hvad er det innova2ve, som gør projektet 2l mere end en hyldevare?

36 5. FROKOST J FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

37 6. WORKSHOP FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

38 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Case Danseteater turné og workshops 2l 16 asylcentre i DK i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Opgave Hvad virker i ansøgningen? Hvad virker ikke i ansøgningen?

39 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Hvad virker? Problems2lling med poli2sk bevågenhed Partnerskab med URK (citat på forside) Et kulturelt social- humanitært projekt Høj grad af frivillighed i lokalsamfundet Målbare succeskriterier Bred formidling (medier + workshops) Anmeldelser fra 2dligere fores2llinger Både store og små beløb ansøges Egenfinansiering på ca. 20% + Statens Kunstråd

40 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Hvad virker ikke? Hiphop danseteater kan anses for at være for eksperimenterende og hipt Der mangler et resumé 2l at skabe overblik For meget fokus på fores2llingen, da det er processen, som er vig2g i debe projekt Meget presset 2dsplan i forhold 2l ansøgnings2dspunktet Der mangler et par bekræfende udtalelser fra deltagende asylcentre Ansøger er et privat selskab hvor går grænsen? Er 9 fonde for meget at ansøge første gang?

41 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Opnået støbe Bikubenfonden: kr. TrygFonden: kr. Det Obelske Familiefond: kr. Ville Heises Legat: kr. I alt kr.

42 7. ANSØGNINGSTEKNIK OG VÆRKTØJER

43 FØR DU GÅR I GANG Konkurrencen om både offentlige og private midler er benhård med chancer for succes på under 10 %. Det er derfor vig2gt at følgende spørgsmål overvejes, inden der træffes beslutning om at påbegynde en ansøgning 2l en fond eller pulje: 1. Kan du prioritere din egen eller din bedste medarbejders 2d i op 2l flere uger 2l udarbejdelse af ansøgningen? 2. Kan du s2lle ressourcerne, der skal bruges 2l medfinansiering af projektet 2l rådighed? 3. Kan du s2lle med de rebe kompetencer, der kan overbevise støbeyder og måske en ekstern evaluator om, at I kan løfe opgaven? 4. Er din projek2dé stærk i forhold 2l støbeyders krav; særligt i forhold 2l udfordringer inden for fagområdet og samfundsmæssig gavn ved gennemførelse?

44 FUNDRAISING STRATEGI En fundraising strategi kan defineres som en langsigtet plan, der uds<kker retningslinjer, <dsplan, metode og tak<k for, hvordan en række ak<viteter og ressourcemuligheder skal føre en organisa<on <l et givet indsamlingsmål.

45 FUNDRAISING STRATEGI Strategiske overvejelser Organisering Baggrund Mindre Brandslukning Metoder FUNDRAISING STRATEGI Muligheder Flere Strategiske overvejelser Målsætninger Strategiske valg

46 FUNDRAISING STRATEGI Eksempel på fundraising strategi (Kilde:

47 ANSØGNINGSSTRUKTUR Ansøgnings- skema Følgebrev Resumé Projekt- beskrivelse Bilag Obligatorisk Opmærksomhed Overblik Detaljering Troværdighed Udfyld alle rubrikker Hvorfor denne fond? Hur2gt overblik Baggrund og indhold Budget- og finansiering Henvis ikke 2l bilag Max. 1 side Max. ½ A- 4 side Formål og målgruppe Tilbud fra leverandører Overhold formalia Personlig underskrif Inkluder det vig2gste Organisering StøBebreve

48 ANSØGNINGSSTRUKTUR Ansøgning Ansøgningsskema Følgebrev (1 sides ansøgning) Henvisning til projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Beskriver projektet i detaljer Udarbejdes ofte først (copy/paste) Anvendes også til projektstyring

49 LOBBYARBEJDE Netværk og lobbyisme handler ikke om, hvor mange du kender, men hvem du kender.

50 KUNSTEN AT PÅVIRKE STØTTEYDER Fonds- direkeon Fonds- bestyrelse Sags- behandler Lobbyarbejde

51 LOBBYARBEJDE Direkte eller indirekte henvendelse S2l de rig2ge og vig2ge spørgsmål Kortlæg beslutningstagernes baggrund Skab sympa2, mo2va2on og interesse

52 HVEM SKAL MAN LOBBY OVERFOR? Netværk 2l personer i fonden, bestyrelsen, uddelingsudvalg m.fl. Fagfolk vs. lægmænd i bestyrelsen Netværk 2l personer, som 2dligere har siddet i fonden Sidder bestyrelsesmedlemmerne også i andre fonde? Hvilke og samarbejder de med denne fond? Har fonden præferencer i forhold 2l samarbejde med andre fonde?

53 MÅLRETTET LOBBYARBEJDE 10 gode råd om lobbyarbejde 1 Vælg en løsningsorienteret approach 2 Aktiver og identificer eget netværk 3 Udarbejd et netværks-mindmap 4 Vær godt forberedt 5 Vær tidligt ude 6 Undervurder ikke modtageren 7 Giv modtageren et personligt udbytte 8 Overhold aftaler 9 Kommuniker budskaber bredt 10 Plej løbende relationer og netværk

54 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE En god projektbeskrivelse fungerer som det fyrtårn, man styrer efer, når der skal tages beslutninger og handles i projektet.

55 ANSØGNINGSTEKNIK Inspira2on 2l projektbeskrivelsens punkter 1. Titel, forside og indholdsfortegnelse 6. Relevans og forventede resultater 11. Usikkerhedsfaktorer / Risici 2. ProblemsElling / Baggrund 7. Målgrupper 3. PræsentaEon af ansøger 8. Nyskabelse og innovaeon 4. Formål og succeskriterier KEEP IT SIMPLE! Indhold hvad og hvornår? Baggrund hvorfor? (perspekevet) Målgruppe for hvem? Organisering af hvem? 12. Formidling 13. Evaluering 9. Tids- og handlingsplan 14. Tilskyndelsesvirkning 5. Metode 10. ProjektorganisaEon og kvalitetssikring 15. Økonomi

56 START MED EN FORESPØRGSEL Før du bruger 2d på en ansøgning, anbefales det, at du udarbejder en forespørgsel. En forespørgsel er en kort og præcis beskrivelse af, hvad du ønsker at søge støbe 2l og kan anvendes både i den telefoniske dialog og som førstegangsmateriale 2l støbeyder: 1. Afsender: Hvem er ansøgeren/ansøgerne? Hvilke andre aktører inddrages? 2. Baggrund: Hvad er baggrunden for / problems2llingen bag projektet? 3. Mål: Hvad vil du opnå med projektet, og hvorfor er det relevant? 4. Målgruppe: Hvem er projektets målgrupper? 5. Projektet: Hvilke 2ltag eller ak2viteter indebærer projektet? 6. Budget: Hvad er totalbudgebet og det forventede støbebehov? Er der modtaget støbe fra andre?

57 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Et projekt uden mål er som et skib uden sejl man bevæger sig 2lfældigt i den retning, vinder blæser. Det er ikke op2malt.

58 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE SMART mål Målstyring og formulering af SMARTE mål Skal passe ind i støbeyders overordnede mål Flere udgaver A kan også betyde accepterede mål R kan også betyde realis2ske mål Målstyring på flere niveauer Hos støbeyder (2l vurdering af ansøgninger) Hos projektansøger (2l vurdering af projektmål

59 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Overordnet mål og projektmål (Kilde: Projektrådgivningen, Guide <l formulering af NGO- projekter, 2010)

60 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Bilag hvad er vig2gt? Budget og finansieringsplan CV og virksomhedsbeskrivelse Interesse2lkendegivelser Vedtægter og årsrapporter Publika2onslister og udgivelser Ar2kler og presseudklip Tilbud og prisoverslag Tegninger og skitser

61 INTERESSETILKENDEGIVELSER

62 ANSØGNINGSTEKNIK LiBeratur

63 FINANSIERINGSSTRATEGI International Lokal Finansieringsstrategi National Regional

64 LIDT OM ØKONOMI OG BUDGETTER Budget- og finansieringsplan Oversigt over omkostninger og hvordan man har tænkt sig at finansiere disse. Projektansøgere glemmer ofe, at vise: Hvor finansieringen skal komme fra Hvordan man selv vil bidrage (egenfinansiering) Budgetnoter

65 BUDGET- OG FINANSIERINGSPLAN

66 EGENFINANSIERING Penge Frivillig arbejdskraft Medfinansiering EGEN- FINANSIERING Lokaler m.v. Eksisterende aktiviteter Timer

67 CASE: HER KAN I FÅ GRATIS HJÆLP TIL FUNDRAISING

68 HER KAN I FÅ HJÆLP TIL FUNDRAISING (Kilde

69 HER KAN I FÅ HJÆLP TIL FUNDRAISING Projektværkstedet i Københavns Kommune, Case study OpreBet i 2005 som følge af mange henvendelser fra især foreninger Hører under Kultur & Fri2dsforvaltningen Tæller knap 2 årsværk fordelt på 10 personer (1 fuld2dsansat) 260 rådgivningsmøder i 2010 (borgere, ins2tu2oner, forvaltninger m.fl.) Fungerer i dag, som en central fundraising enhed i kommunen Samlet støbeoversigt over alle Københavns Kommunes puljer

70 EN ANSØGNING ER ET SLAGS VISITKORT FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

71 UNDLAD AT SKRÆDDERSY ANSØGNINGEN FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

72 SKRIV IKKE KUN SE BILAG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

73 SKRIV TYDELIGT! FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

74 BUDGETTET SKAL BALANCERE

75 METODER OG VÆRKTØJER

76 METODER OG VÆRKTØJER Projektbeskrivelsesskabelon 1 Projektets titel 2 Projektets baggrund Beskrivelse af eventuel historik for projektet. Det kan være beskrivelse af en problemstilling. 3 Formål Beskrivelse af hvorfor projektet igangsættes. 4 Målgruppe Beskrivelse af hvem der får gavn af, at projektets igangsættes. 5 Mål Beskrivelse af hvordan formålet/ formålene skal opnås. 6 Succeskriterier Beskrivelse af hvordan vi skal kunne se, at formålet er nået (så konkret og målbart som muligt). 7 Ansøgte beløb 8 Projektperiode Start og sluttidspunkt. 9 Organisering, herunder rolleafklaring Projektejer, styregruppe, projektleder, projektgruppe, referencegruppe 10 Interessenter En nærmere analyse af projektets interessenter, herunder målgruppen. 11 Risici En nærmere vurdering af projektets risici. 12 Tidsplan Herunder angivelse af blandt andet aktiviteter og projektmål 13 Forankring Beskrivelse af hvordan projektets forankres i organisationen 14 Kommunikation 15 Evaluering (Kilde: hbp://www.kk.dk/borger/kulturogfri2d /Projekthjaelp/Projektv%C3%A6rkt%C3%B8jer.aspx)

77 METODER OG VÆRKTØJER GanB- skema (2dsplan) Dato Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Opgave/akEvitet Indsamle data Analysere Skrive rapport Godkendelse Korrektur Aflevering

78 METODER OG VÆRKTØJER Fundraising logbog

79 METODER OG VÆRKTØJER Fundraising arkiv

80 METODER OG VÆRKTØJER Følgebrev Sted og dato Rammende overskrif Projektbudget Ansøgt beløb Ansøgte fonde og puljer Begrundelse for valg af fond Projektets formål Kontaktoplysninger Personlig underskrif

81 METODER OG VÆRKTØJER Interesse2lkendegivelse Præsenta2on Baggrund for interesse Hvorfor støbes der op? Objek2vt og personligt udbybe Hvordan støbes der op? Personlig underskrif Pas på med copy- paste

82 8. PRÆSENTATION AF FONDE.DK FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

83 GRATIS ADGANG TIL FONDE.DK

84 DATABASE FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

85 GEM EGNE LISTER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

86 FONDE.DK støbemuligheder +40 ar2kler om fundraisingprocessen +20 redigerbare skabeloner Daglig opdaterede nyheder Nyt om trends, tendenser, bevillinger, frister m.v. Eventkalender

87 TILMELDING FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

88 IDENTIFICERING AF STØTTEMULIGHEDER 15 minubers session på Fonde.dk Søg bredt og anvend filtreringsmuligheder Overfør 2l liste Print 2l PDF

89 9. HVAD KAN DU FUNDRAISE TIL OG HVOR?

90 DRIFT OG UDVIKLING: Ansøger Drij Fonde Udvikling

91 HVORFOR GIVES DER STØTTE OG TIL HVAD? Udgifsposter der kan fundraises 2l: Projektledelse og projektadministra2on (indirekte løn) Ekstern konsulentbistand, honorarer og assistance (udviklingsomkostninger) Rejseudgifer og forsikringer Forberedelse og gennemførelse af ak2viteter Materialer og udstyr Kost og logi + lokaleleje/husleje Kurser og eferuddannelse (kompetenceudvikling) Formidling og markedsføring Evaluering Revision

92 HVORFOR GIVES DER STØTTE OG TIL HVAD? Hvilke specifikke udgifer 2l projekter støbes? Interna2onalt samarbejde Nordiske projekter Na2onale kultur- og idrætsprojekter Flygtninge og indvandrere (integra2on) Grønne penge og frilufsak2viteter Humanitære og sociale ak2viteter Sundhedsprojekter Bygge- og anlægsprojekter

93 DE STØRSTE FONDE A. P. Møllers Fond AugusEnus Fonden Bikubenfonden Arbejdsmarkedets Feriefond Det Obelske Familiefond Tuborg- fondet Knud Højgaards Fond Lokale- og Anlægsfonden Nordea- fonden Toyota Fonden OEcon Fonden VKR Fondene Nykredits Fond Egmont Fonden Tryg Fonden Lauritzen Fonden OAK FoundaEon Helsefonden Ole Kirks Fond Rockwool Fonden

94 DE STØRSTE PULJER Forebyggelsesfonden Lokale grønne partnerskaber Kulturministeriets puljer Styrelsen for InternaEonal Udd. Regionale puljer Kommunale puljer Frilujsrådet Socialministeriets puljer Tips- og Lo5omidler Lokaludvalg (fx Kgs. Enghave) Landdistriktsmidler EU s stø5eordninger 18 midler Nordisk Ministerråd (Nordisk Kulturfond) DUF s IniEaEvstø5e Lokale AkEonsgrupper (LAG) Lokale Beskæjigelsesråd (LBR) Satspuljemidler Servicestyrelsen Arbejdsmarkeds- styrelsen

95 LOKALE FONDE OG LEGATER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

96 GODE RÅD Online fondsdatabaser Abonnér på nyhedsbreve Google underretninger Tjek nyhedsmedier (websites, aviser, m.fl.) Tjek brancheforeninger og interesseorganisa2oner Tjek lokaludvalg, kommunen og regionen Undersøg 2dligere støbemodtagere (benchmarking) hvem gemmer på guldet? Opdater løbende en fundraising logbog og brug den!

97 LINKS TIL STØTTEOVERSIGTER Center for frivilligt socialt arbejde DGI StøBeguiden Dansk Ungdoms Fællesråd Socialministeriets Fondsdatabase Skandias fondsoversigt Frederikshavn Kommunes fondsoversigt Aalborg Kommunes fondsoversigt 2l foreninger Københavns Kommunes Fondsoversigt

98 FUNDRAISING LOGBOG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

99 NORDEA-FONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 3 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Ansøgninger støbet: 103 Beløb uddelt i alt: 132 mio. kr. StøBeområder Sundhed, mo2on, natur og kultur.

100 BIKUBENFONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 1 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Ansøgninger støbet: 178 Beløb uddelt i alt: 41 mio. kr. StøBeområder Sociale formål, kulturelle formål, natur og miljø samt forskning og uddannelse.

101 LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: ca. 150 mio. kr. Ansøgninger modtaget: 152 Ansøgninger støbet: 41 Beløb uddelt i alt: 100 mio. kr. StøBeområder Idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter 2l frilufsliv (min. 1 mio. kr. projekter) Mindre projekter som fx mul2baner, ak2vitetspladser med mere 2l maks. 1 mio. kr. fonden.dk

102 OTICON FONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 3,5 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 3772 Ansøgninger støbet: 1746 Beløb uddelt i alt: 96 mio. kr. StøBeområder Kulturelle, sociale, kunstneriske og uddannelsesmæssige formål.

103 REALDANIA Nøgletal (2010) Egenkapital: 21 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 583 Ansøgninger støbet: 174 Beløb uddelt i alt: 903 mio. kr. StøBeområder Byen, byggeriet og bygningsarven Hvad fonden ønsker at fremme

104 ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND Nøgletal (2010) Egenkapital: 881 mio. kr. Ansøgninger modtaget:? Ansøgninger støbet: 46 Beløb uddelt i alt: 109 mio. kr. StøBeområder Ferieformål for især børnefamilier, ak2vitets- og oplevelsesmuligheder.

105 KNUD HØJGAARDS FOND Nøgletal (2010) Egenkapital: 2,3 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 3454 Ansøgninger støbet: 1060 Beløb uddelt i alt: 73 mio. kr. StøBeområder Uddannelses- og erhvervsmæssige, kulturelle, sociale og kunstneriske formål

106 TRYG FONDEN Tryg Fonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for alle i Danmark. Alle Fondens ak2viteter er almennykge og dækker kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Trygfondens 11 indsatsområder: Sikkerhed: badesikkerhed, trafiksikkerhed, brandsikkerhed. Sundhed: aku2ndsatser, pa2entsikkerhed, sundhed og sygdomsforebyggelse, indsats for mennesker med kronisk sygdom, bedre 2lbud 2l døende. Trivsel: forebyggelse af vold, forebyggelse af mobning, inklusion.

107 A.P. MØLLERS FOND Nøgletal (2012) Egenkapital: 85 mia. kr. Ansøgninger modtaget: anslået Beløb uddelt i alt: 1 mia. kr. StøBeområder Det mari2me, Syddanmark, danskheden, alment velgørende formål og hvad fonden ellers lige besluber at støbe som fx kunstgræsbaner

108 OLE KIRKS FOND Nøgletal (2011) Egenkapital:?? mia. kr. Ansøgninger modtaget: Beløb uddelt i alt: 42 mio. kr. StøBeområder Lokalområdet, leg og læring, børn og unge

109 AUGUSTINUSFONDEN Nøgletal (2012) Egenkapital: 11,7 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Beløb uddelt: 145 mio.kr. StøBeområder Kulturelle formål Sociale formål Undervisning Bogudgivelser

110 TUBORGFONDET Nøgletal (2010) Egenkapital: 1 mia. kr. (formentlig højere) Beløb uddelt i 2010: 14 mio. kr. Ansøgninger modtaget: Ca Hitrate på 20%! StøBeområder Frivillige, foreninger, ildsjæle. Anskaffelser af 2ng At gøre en forskel

111 10.ORGANISERING AF FUNDRAISING FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

112 FUNDRAISING STRATEGI Organisering af fundraising Intern eller ekstern funk2on (awænger bl.a. af organisa2onens størrelse) Hvem varetager hvilke arbejdsopgaver (videreformidler, ansøgning, m.v.)? Professionelle fundraisere Fra No Cure No Pay (NCNP) og succesfee 2l fast honorar og 2meløn Succesfee: 5-20%, fast honorar: kr., 2meløn: kr.

113 UDBYTTE Organisatorisk succes med fundraising Opbakning Ressourcer Kompetenceudvikling Succes med fundraising!

114 OPSKRIFTEN PÅ ET AFSLAG

115 OPSKRIFTEN PÅ ET AFSLAG 1. For lavt og kortsigtet ambi2onsniveau 2. Idéen passer ikke 2l støbeyders formål 3. U2lstrækkelig beskrivelse af kompetencer 4. Begrænset målgruppe 5. Oppustede budgeber 6. Brug af copy- paste- ansøgninger 7. Manglende egenfinansiering 8. Manglende innova2on og nyskabelse 9. Projektet mangler samfundsrelevans 10. For mange ansøgninger ude på samme 2d

116 10 GODE FUNDRAISING RÅD

117 10 GODE FUNDRAISING RÅD 1. Løs flere problemer på én gang find lokale alliancer 2. Beskriv det epokegørende 3. Spild hverken jeres eller fondenes 2d kend deres formål og vedtægter 4. Overvej 2ming 2dlig kontakt, men 5. Tag personlig kontakt med en konsulent få en ambassadør 6. Vid hvilket projekt, I vil have! 7. Vurdér trends 8. Søg evt. hjælp hos professionel projektmager privat eller offentlig 9. Fortæl, hvem I ellers har søgt hos 10. Beskriv livet efer fondsstøben daglig drif

118 VIL DU VIDE MERE? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

119 FRIVILLIGHED.DK FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

120 TILMELD NYHEDSBREV FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

121 KØB HÅNDBOGEN Sælges for 200 kr. ekskl. porto (normalpris 268 kr. + porto) ved køb i dag. Få et eksemplar med hjem i dag eller bes2l via linket på forsiden af

122 LÆS ABC-GUIDEN FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

123 ODA UDGIVELSE FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

124 KONSULENTHJÆLP FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

125 KONTAKTOPLYSNINGER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

126 NÆSTE SKRIDT? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOREDRAG RYSLINGE INNOVATIONSHØJSKOLE HØJSKOLEN 1-5856 RYSLINGE, MANDAG DEN 22. OKTOBER 2013 PROGRAM Kl. 16.00 Netværk og Velkomst, Hanne Kl.

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering Projektkonferencen 19. maj 2011, Falconer Centret København Dennis Hørmann, FUNDRAISEREN.DK VORES SAMARBEJDSMODEL Fundraising og projektudvikling

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande

Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande Projek9inansiering Egenfinansiering Lånefinansiering Fondsfinansiering Privat finansiering + øget kontrol og hur.ghed + øget chance for

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Støtte til landdistrikts projekter. Ildsjæle Universitetet 7-2-2012

Støtte til landdistrikts projekter. Ildsjæle Universitetet 7-2-2012 Støtte til landdistrikts projekter Ildsjæle Universitetet 7-2-2012 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere