Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger"

Transkript

1 Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne er udført i forlængelse af Københavns Kommunes analyse af langsigtede udbygningsmuligheder for den kollektive trafik i hovedstaden i perioden fra 2018 til ( analysefase). De trafikale konsekvenser er undersøgt ved brug af trafikmodellen OTM ver Modellen dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Modellen beregner trafikken og dens fordeling på transportmidler og ruter under givne forudsætninger vedrørende infrastrukturen og trafikbetjening samt de byplanmæssige/demografiske forhold i beregningsåret. Dette dokument indeholder beregningsresultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for af følgende to metrolinjescenarier: Forlængelse af metrolinjen M4 fra Ny Ellebjerg Station til Bispebjerg Station. Den nye metrostrækning har 7 stationer, hvoraf stationerne v/zoologisk Have, Fasanvej, v/godthåbsvej og v/borups Allé er beliggende på Frederiksberg Forlægning af den vestlige del af metroringen mellem Vesterbro Torv og Rigshospitalet fra at have en fælles linieføring med metrolinie 6 mellem disse stationer til en ny linieføring gennem det centrale Frederiksberg. Den forlagte metrostrækning har 6 stationer, hvoraf stationerne v/zoologisk Have, Fasanvej og v/godthåbsvej er beliggende på Frederiksberg. Linjeføringerne for det samlede metronet fremgår af kortet i Figur 1. Forudsætningerne for modelberegninger og de estimerede anlægs- og driftsomkostninger for to linjer er beskrevet i notatets afsnit 2, medens beregningsresultaterne for de gennemførte trafikmodelberegninger er indeholdt i afsnit 3. Afsnit 4 indeholder en sammenfatning af beregningsresultaterne.... Dato: Notatnr.: Rev: 4 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret / godkendt: HP/HP Filnavn: S:\ metroFrb\PL\Dokumenter\ _4_Resultater.doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 Figur 1 Linjeføringer for undersøgte metrolinjer 2 Forudsætninger Frekvensen på de to metrolinjer er forudsat at være 18 afgange per time i myldretiden og i alt 280 afgange per hverdagsdøgn. De estimerede anlægs- og driftsomkostninger for de to linier er opgjort i Tabel 1. Tabel 1 Skønnede anlægs- og driftsomkostninger for de undersøgte linjer Linje 1) M4 Ny Ellebjerg-Bispebjerg St. (ved Tagensvej) 7 stationer, 6,7 km v/vesterbros Torv-Fasanvejv/Rigshospitalet 6 stationer, 6,0 km Anlægsoverslag (mia. kr.) Anlægsoverslag inkl. 50 % korrektionstillæg (mia. kr.) Driftsudgifter (mio. kr./år) 7,1 10,6 85 5,7 8,5 69 Kilde: Metroselskabet 1) Det er i anlægsoverslagene forudsat, at alle stationer anlægges som tunnelstationer samt at de Side 2

3 metrostationer, hvor de nye linier tisluttes også er anlagt som tunnelstationer (stationerne Ny Ellebjerg, Bispebjerg Station, v/vesterbros Torv og v/rigshospitalet). De forudsatte køreplaner for de to metrolinier fremgår af nedenstående Tabel 2. Tabel 2 Forudsatte køreplaner for de undersøgte metrolinjer Stationsnavn Summeret afstand (km) Ank. (min) Afg. (min) Linie København H 0 0 vfisketorvet 1,4 2,1 2,4 v/enghave Brygge 2,1 3,2 3,5 v/tegl-holmen 2,9 4,4 4,7 v/slusen 3,5 5,4 5,7 v/mozarts Plads 4,3 6,6 6,9 Ny Ellebjerg 5,4 8 8,3 Valby 7,3 9,9 10,2 v/zoologisk Have 8,1 11,1 11,4 Fasanvej 9,2 12,5 12,8 v/godthåbsvej 9,9 13,7 14 v/borups Allé 10,6 14,8 15,1 Nørrebro 11, ,3 Bispebjerg 12,1 17,2 17,5 Linie forlagt v/rigshospitalet 0 0 v/nørrebros Runddel 1,1 1,2 1,5 v/lundtoftegade 1,7 2,3 2,6 v/godthåbsvej 2,7 3,6 3,9 Fasanvej 3,4 4,8 5,1 v/zoologisk Have 4,6 6,3 6,6 v/carlsberg 5,9 7,8 8,1 v/vesterbros Torv 7,3 9,6 9,9 De øvrige forudsætninger for beregningerne i er baseret på de opstillede beregningsforudsætninger for i -analyse projektet for Københavns Kommune. De væsentligste forudsatte ændringer i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til er følgende: Cityringen (metrolinie M3) er åbnet. En metrolinie M4 er etableret mellem Ny Ellebjerg og Nordhavnen inkl. et loop i Nordhavnen. En ny metrolinie M6 er etableret på tværs af havnen mellem Bellahøj og Prags Boulevard. Side 3

4 En ny metrolinie der bl.a. betjener det nordøstlige Amager, Østerport og Rigshospitalet er etableret. Metrolinie M2 fra Lufthavnen er forudsat afgrenet ved Flintholm og forlænget til Rødovre Centrum. Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lyngby og Ishøj og med en linie mellem Glostrup og Avedøre Holme. Der er etableret en letbanelinie mellem Glostrup og Ny Ellebjerg. Der er etableret en letbane fra Nørrebro station ad Frederikssundsvej til henholdsvis Herlev Hospital og Buddinge Station i Gladsaxe. Den ny bane København-Ringsted er ibrugtaget. Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemulighed til den nye letbane. Der er indført automatisk drift på Ringbanen med en forøget frekvens (3,3 minutters drift) til følge. Der øvrige S-banenettet er ligeledes overgået til automatisk drift med metrolike kørsel. Der er indført automatisk S-banedrift til Roskilde og Helsingør og regionaltogsbetjening af disse strækninger er som følge heraf nedlagt. Busbetjeningen er tilpasset den udbyggede højklassede kollektive trafikbetjening, således at der bl.a. tages højde for gode skiftemuligheder mellem bus og bus og at der undgås parallelkørsel med de nye baner. Den ændrede busbetjening indebærer et væsentligt reduceret kørselsomfang i de enkelte nye metroliniers opland i forhold til dagens busbetjening. Nordhavnsvejen er udbygget fra Helsingørmotorvejen under Svanemøllebugten til den ydre Nordhavn. Vejforbindelsen er fortsat fra det ydre Nordhavn via Refshaleøen og Kløvermarken til Amagermotorvejen. De detaljerede beregningsforudsætninger er nærmere beskrevet i rapporten Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen udarbejdet af Tetraplan, I resultattabellerne i det følgende afsnit er de trafikale konsekvenser sammenlignet med beregningerne af scenariet i analysen. Der er i modellen inden beregningernes gennemførelse, foretaget en justering af turantallet til/fra zonerne dækkende Zoologisk Have på basis af oplysninger fra Frederiksberg Kommune vedrørende besøgsantallet på hverdage. Side 4

5 3 Beregningsresultater 3.1 Overordnede nøgletal Antallet af personture per hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter de enkelte hovedtransportmidler er angivet i Tabel 3. Af tabellen fremgår endvidere de absolutte ændringer i antallet af personture set i forhold til scenariet. Tabel 3 Antal personture per hverdagsdøgn Hovedtransport -middel Bil, fører Bil, passager Bil i alt Cykel Gang Kollektiv trafik I alt Antallet af kollektive ture stiger i de to scenarier med hhv ture i scenariet og ture i scenariet i forhold til scenariet fra analysen. I scenariet overflyttes ture fra cykel og gangtrafikken og 900 ture fra bil medens 200 udgøres af nye ture. I scenariet overflyttes ture fra cykel og gang og 200 ture fra bil. 3.2 Kollektiv transport I Tabel 4 og Tabel 5 er henholdsvis antal påstigere og passagerkm per hverdagsdøgn opgjort efter anvendt kollektivt transportmiddel for centralkommunerne samt Hovedstadsområdet i alt. De absolutte ændringer i antallet af påstigere og passagerkm set i forhold til scenariet er også angivet i tabellerne. Antallet af påstigere i de to scenarier er samlet set næsten uændret i forhold til scenariet. I scenariet, stiger antallet af metropåstigere med , men opvejes af et fald i antallet af påstigere med S-tog og bus på Samlet set for Hovedstadsområdet falder antallet af passagerkm i de to scenarier i forhold til scenariet. Antallet af passagerkm med metro stiger i scenariet med og med i scenariet, mens antallet af passagerkm med S-tog falder i scenariet med og i scenariet med Når ændringerne i antallet af påstigere i den kollektive trafik er mindre end antallet af nye kollektive ture skyldes det, at de nye metrolinier giver mere direkte rejseruter og at skift i nogen tilfælde kan undgås. De mere direkte og kortere rejseruter for visse kollektivt rejsende forklarer endvidere det fald, der i tabel 5 ses i det samlede antal passagerkm. Side 5

6 Tabel 4 Antal tusind påstigere per hverdagsdøgn i den kollektive trafik for centralkommunerne samt Hovedstadsområdet i alt, opgjort på kollektive transportmidler Område Kollektivt transportmiddel Kbh, Frb Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Hovedstadsområdet i alt Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Tabel 5 Antal tusind passagerkm per hverdagsdøgn i den kollektive trafik for centralkommunerne samt Hovedstadsområdet i alt, opgjort på kollektive transportmidler Område Kollektivt transportmiddel Kbh, Frb Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Hovedstadsområdet i alt Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Ændringerne i antallet af påstigere på de enkelte A- og S-buslinier fremgår af Tabel 6. Det ses af tabellen, at med er det primært linie 4A, der mister passagerer. Med mister linie 4A ca påstigere per hverdagsdøgn, medens linie 2A får ca flere påstigere. Side 6

7 Tabel 6 Antal påstigere per hverdagsdøgn på A- og S-buslinier for Hovedstadsområdet Område Buslinje 150S S S S S S-bus i alt A A A A A A A A-bus i alt Metro Antallet af påstigere per hverdagsdøgn på metrolinierne M1 og M2 i de beregnede scenarier er vist i Tabel 7, mens de opgjorte passagerbelastninger på de enkelte strækninger er angivet i Tabel 8. Af tabellerne ses også de absolutte ændringer i antallet af påstigere og passagerkm i forhold til scenariet. Antallet af påstigere på metrolinjerne M1 og M2 falder samlet set i begge scenarier. I scenarie falder det med og i med I scenariet er faldet størst på Flintholm, Lindevang og Nørreport og i scenariet er faldet størst på stationerne mellem Lindevang og Forum. Passagerbelastningen falder i begge scenarierne på strækningerne mellem Flintholm og Kongens Nytorv. Side 7

8 Tabel 7 Antal påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M1 og M2 Station v/ Rødovre Centrum v/ Hyltebjerg Vanløse Flintholm Lindevang Fasanvej Frederiksberg Forum Nørreport Kongens Nytorv Christianshavn Islands Brygge Universitet Sundby Bella Center Ørestad Vestamager Amagerbro Lergravsparken Øresund Amager Strand Femøren Kastrup Lufthavnen Total Tabel 8 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metrolinjerne M1 og M2 Strækning v/ Rødovre Centrum-v/ Hyltebjerg v/ Hyltebjerg-Flintholm Vanløse-Flintholm Flintholm-Lindevang Lindevang-Fasanvej Fasanvej-Frederiksberg Frederiksberg-Forum Forum-Nørreport Nørreport-Kgs. Nytorv Kgs. Nytorv-Christianshavn Christianshavn-Islands Brygge Islands Brygge-Universitet Universitet-Sundby Sundby-Bella Center Bella Center-Ørestad Christianshavn-Amagerbro Amagerbro-Lergravsparken Lergravsparken-Øresund Øresund-Amager Strand Amager Strand-Femøren Femøren-Kastrup Kastrup-Lufthavnen Side 8

9 Antallet af daglige påstigere på metrolinjerne M3 (Cityringen) og M4 er angivet i Tabel 9, mens passagerbelastningerne på de enkelte strækninger fremgår af Tabel 10. De absolutte ændringer i antallet af påstigere og passagerkm set i forhold til scenariet er ligeledes angivet i tabellerne. På metrolinjerne M3 og M4 stiger antallet af påstigere i scenariet med i forhold til scenariet, hvoraf er påstigere på de nye stationer mellem Valby og Bispebjerg Station. I scenariet falder antallet af påstigere på København H med omkring Dette kan skyldes, at nogle togpassagerer vælger at stige på metroen ved Ny Ellebjerg eller Valby i stedet for at køre ind til København H. I de to undersøgte scenarier ses det desuden, at antallet af påstigere ved Aksel Møllers Have og Frederiksberg falder på metrolinjen M3 i forhold til scenariet. Dette skyldes at de nye metrolinjer i begge scenarier ligger meget tæt på M3 s linjeforløb ved disse stationer. Side 9

10 Tabel 9 Antal påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M3 og M4 Linje Station M4 Bispebjerg St Nørrebro St. (M4 linie) v/ Borups Allé v/ Godthåbsvej Fasanvej v/ Zoologisk Have Valby Ny Ellebjerg Mozarts Plads v/ Slusen v/ Teglholmen v/ Enghave Brygge v/ Fisketorvet M3+M4 København H Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport M3 Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørrebro St. (M3 linie) Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Alle Enghave Plads M4 Nordhavn v/ Trælastholmen v/ Sydvest v/ Nordvest v/ Nord v/ Nordøst v/ Sydøst Total M Total M Total M3 + M Side 10

11 Tabel 10 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metrolinjerne M3 og M4 Linje Strækning M4 Bispebjerg St.-Nørrebro St Nørrebro St.-v/ Borups Allé v/ Borups Allé-v/ Godthåbsvej v/ Godthåbsvej-Fasanvej Fasanvej-v/ Zoologisk Have v/ Zoologisk Have-Valby Valby-Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg-Mozarts Plads Mozarts Plads-v/ Slusen v/ Slusen-v/ Teglholmen v/ Teglholmen-v/ Enghave Brygge v/ Enghave Brygge-v/ Fisketorvet v/ Fisketorvet-København H M3+M4 København H-Rådhuspladsen Rådhuspladsen-Gammel Strand Gammel Strand-Kongens Nytorv Kongens Nytorv-Marmorkirken Marmorkirken-Østerport M3 Østerport-Trianglen Trianglen-Poul Henningsens Plads Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel Vibenhus Runddel-Skjolds Plads Skjolds Plads-Nørrebro Nørrebro-Nørrebros Runddel Nørrebros Runddel-Nuuks Plads Nuuks Plads-Aksel Møllers Have Aksel Møllers Have-Frederiksberg Frederiksberg-Frederiksberg Alle Frederiksberg Alle-Enghave Plads Enghave Plads-København H M4 Østerport-Nordhavn Nordhavn-v/ Trælastholmen v/ Trælastholmen-v/ Sydvest v/ Sydvest-v/ Nordvest v/ Nordvest-v/ Nord v/ Nord-v/ Nordøst v/ Nordøst-v/ Sydøst v/ Sydøst-v/ Trælastholmen Tabel 11 viser antallet af påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M6 og, mens passagerbelastningerne på de enkelte strækninger fremgår af Tabel 12. I tabellerne er de absolutte ændringer i antallet af påstigere og passagerkm set i forhold til scenariet ligeledes angivet. I forhold til scenariet stiger antallet af påstigere på M6 og i scenariet med , hvoraf er påstigere på de nye stationer. På strækningen mellem Stengade og Alhambravej, hvor linjeføringen for er flyttet i scenariet, falder antallet af påstigere med omkring og passagerbelastningen falder med omkring Metrostationerne på Frederiksberg har i -scenariet i alt påstigere per hverdagsdøgn, hvilket i stiger til påstigere, medens det med falder mar- Side 11

12 ginalt til påstigere per hverdagsdøgn. Fraregnes de omstigende metro- og togpassagerer på Frederiksberg-stationerne, så der udelukkede ses på passagerer fra stationsoplandet, ses der en tilvækst på metropåstigere på metrostationerne på Frederiksberg inkl. de nye stationer, medens der med ses en tilvækst på metropåstigere. Tabel 11 Antal påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M6 og Linje ( og ) Linje () Station M6 M6 v/ Bellahøj v/ Birkedommervej v/ Hovmestervej Bispebjerg Skjolds Plads v/ Nørre Fælled v/ Rigshospitalet M6 + M6 v/ Stengade Forum v/ Alhambravej M6 + M6 + v/ Vesterbros Torv København H v/ Halfdansgade Islands Brygge Amagerbro v/ Prags Boulevard v/ Kløvermarken v/ Refshaleøen Østerport v/ Rigshospitalet v/ Nørrebros Runddel v/ Lundtoftegade v/ Godthåbsvej Fasanvej v/ Zoologisk Have v/ Carlsberg Total M Total Total M Side 12

13 Tabel 12 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metrolinjerne M6 og Linje ( og ) Linje () Strækning M6 M6 v/ Bellahøj-v/ Birkedommervej v/ Birkedommervej-v/ Hovmestervej v/ Hovmestervej-Bispebjerg Bispebjerg-Skjolds Plads Skjolds Plads-v/ Nørre Fælled v/ Nørre Fælled-v/ Rigshospitalet v/ Rigshospitalet-v/ Stengade M6+ M6 v/ Stengade-Forum Forum-v/ Alhambravej v/ Alhambravej-v/ Vesterbros Torv M6+ M6+ v/ Vesterbros Torv-København H København H-v/ Halfdansgade v/ Halfdansgade-Islands Brygge Islands Brygge-Amagerbro Amagerbro-v/ Prags Boulevard v/ Prags Boulevard-v/ Kløvermarken v/ Kløvermarken-v/ Refshaleøen v/ Refshaleøen-Østerport Østerport-v/ Rigshospitalet v/ Rigshospitalet-v/ Stengade v/ Rigshospitalet-v/ Nørrebros Runddel v/ Nørrebros Runddel-v/ Lundtoftegade v/ Lundtoftegade-v/ Godthåbsvej v/ Godthåbsvej-Fasanvej Fasanvej-v/ Zoologisk Have v/ Zoologisk Have-v/ Carlsberg v/ Carlsberg-v/ Vesterbros Torv Side 13

14 3.4 Vejnet Det samlede biltrafikarbejde per hverdagsdøgn er vist i Tabel 13, opgjort på Frederiksberg og Københavns Kommune samt det øvrige hovedstadsområde.. Biltrafikarbejdet er stort set uændret i de to scenarier i forhold til scenariet. Tabel 13 Biltrafikarbejdet i antal tusind køretøjskm pr. hverdagsdøgn Område Frederiksberg København Øvrig Hovedstadsomr Hovedstadsområde i alt Sammenfatning Der er gennemført trafikale konsekvensvurderinger i form af trafikmodelberegninger for 2 forslag til nye metrolinier til betjening af Frederiksberg. Begge forslag tager udgangspunkt i det udbygningsscenarie for den højklassede kollektive trafik i, som indgår i Københavns Kommunes analyse af de langsigtede udbygningsmuligheder for den kollektive trafik i hovedstaden (). Den udbygning af metrosystemet, der er her forudsat i, fremgår af i notatets figur 1. I forhold til dagens situation er der i forudsat en væsentlig udbygning af den kollektive infrastruktur og trafikbetjening i hovedstadsområdet. Det ene metroudbygningsforslag omfatter en forlængelse af metrolinjen M4 fra Ny Ellebjerg Station til Bispebjerg Station med stationerne v/zoologisk Have, Fasanvej, v/godthåbsvej og v/borups Allé på Frederiksberg (benævnt ). Det andet metroudbygningsforslag omfatter en ny linieføring for den vestlige del af metroringen mellem Vesterbro Torv og Rigshospitalet med stationerne v/zoologisk Have, Fasanvej og v/godthåbsvej på Frederiksberg. De trafikale konsekvenser af de 2 metroforslag er vurderet i forhold til -scenariet fra -analysen. Trafikmodelberegningerne af de 2 forslag viser, at der med opnås flere kollektive rejser (ture ) og flere metropåstigere per hverdag, medens der med en ny opnås flere kollektive rejser (ture ) og flere metropåstigere per hverdag. De estimerede anlægsudgifter til etablering af er opgjort til 7,1 mia. kroner, medens anlægsudgifterne til er opgjort til 5,7 mia. kroner. Side 14

15 Metrostationerne på Frederiksberg har samlet set påstigere per hverdag, når de omstigende metro- og togpassagerer på disse stationer fraregnes. Med en udbygning vil der være en tilvækst på påstigere på metrostationerne på Frederiksberg inkl. de nye stationer, medens der med vil være en tilvækst på metropåstigere. Metrostationen ved Zoologisk har påstigere per hverdag i alternativet og påstigere i alternativ. For stationen v/godthåbsvej er påstigertallene henholdsvis metropåstigere i M4 vest og metropåstigere i. For Fasanvej er det samlede påstigertal inkl. den eksisterende metrostation på påstigere i og på påstigere i. Side 15

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler 1. version... Indholdet i notatet 1 Baggrund for analysen... 2 2 Analysens fremadrettede anvendelse... 4 3 Analyse: Dekomponering

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen

Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen Styregruppen for udredning om Cityringen Januar 2004 Kort: COWI med tilladelse fra Kraks Forlag AS (R/030417/1) Tryk: Kailow Tryk A/S

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 283 Offentligt Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-04-2011 Sagsnr. 2011-25451 Dokumentnr. 2011-133559 Sagsbehandler Søren Elle UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN Sammenfatning

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU To nye S-banespor gennem København Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU Indledning Det overordnede kollektive transportnet i hovedstadsområdet er i dag bygget op over S-banen og Metroen. S-banens struktur

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget. Selvom ændringerne har skabt

Læs mere

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger Baggrund Metro, letbaner og busser har forskellige karakteristika i forhold trafiksikkerhed

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune.

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. De første Metro strækninger kører med stor succes. Cityringen

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere