Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer"

Transkript

1 Vejledning November 2010 Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer til sporing af stjålne køretøjer, entreprenørmaskiner, både m.v. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord Generelt Systembeskrivelser Særlige forhold og egenskaber Installation/montage Anvendelse af Kontrolcentral Samarbejde på tværs af landegrænser Installationserklæring og brugervejledning Kontrol af funktion, samt service Særlige sabotagemæssige forhold Mindstekrav Overensstemmelseserklæring F&P-registrering af søge- og genfindingssystemer... 8 Bilag 1 Installationserklæring (ikke klikbar) Bilag 2 Overensstemmelseserklæring (ikke klikbar) Side 1

3 10 Forord Denne vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer beskriver forhold, som anses at være af væsentlig betydning, når sådanne systemer indgår som en sikringsforanstaltning mod tyveri af køretøjer, entreprenørmaskiner, både m.v Vejledningen er udarbejdet af til brug for forsikringsselskaberne ved dialog med forsikringstagere samt leverandører af elektroniske søge- og genfindingssystemer en dialog der finder sted, når et sådant system indgår i en forsikringsaftale for præventivt at minimere risikoen for tyveri samt ikke mindst for at øge chancen for at genfinde det forsikrede køretøj etc. efter et tyveri. De registrerede systemer er ikke forsikringsgodkendte, og det enkelte forsikringsselskab afgør selv, hvilke systemer de finder anvendelige jf. pkt I vejledningen er der beskrevet en række mindstekrav, som det elektroniske søge- og genfindingsudstyr skal opfylde. Hvis disse mindstekrav er dokumenteret ved brug af overensstemmelseserklæringen (vejledningens bilag 2) og underskrevet af producenten eller importøren, kan udstyret efter ansøgning registreres hos og være til rådighed for forsikringsselskaberne og andre brugere på hjemmesiden De enkelte forsikringsselskaber kan have særlige forholdsregler/præferencer herunder foretrukne leverandører samt kontrolcentraler hvorfor en installation af et elektronisk søge- og genfindingssystem i forbindelse med en særskilt forsikringsaftale altid skal aftales nærmere med kundens forsikringsselskab. 20 Generelt Vejledningen beskriver de typer af søge- og genfindingssystemer, som var markedsdominerende ved vejledningens udgivelse. Endvidere beskrives en række særlige forhold og egenskaber ved de forskellige typer af søge- og genfindingssystemer. Beskrivelsen af særlige forhold og egenskaber sker ikke mindst på baggrund af risikoen for svigt, da systemerne består af en række funktionaliteter, der alle skal være virksomme for at opnå et positivt søgningsresultat, hvis der sker et tyveri flere år efter installationen I takt med stigningen i den grænseoverskridende kriminalitet samt de forsikrede genstandes øgede værdi og mobilitet er det endvidere vigtigt, at forsikringsselskaberne stiller krav om den bedst egnede overvågningsform til den aktuelle opgave Ved særlig høj risiko for tyveri eller en tilsvarende høj risiko for eksport til udlandet af den stjålne genstand, er der endvidere mulighed for at kombinere flere forskellige søge- og genfindingssystemer (-principper) for derved at øge chancen for genfinding. Side 2

4 30 Systembeskrivelser GPS-baserede systemer (Global Positioning System) GPS-systemer er baseret på 24 satellitter, hvoraf mindst 6 altid er synlige på himlen uanset, hvor på jordkloden man befinder sig. GPS-systemet har en militær og civil funktion, hvoraf sidstnævnte anvendes til civil positionsbestemmelse. I et GPS-baseret positionsbestemmelsessystem indgår en GPS-modtager, der monteres i den genstand, der ønskes overvåget. Satellitterne sender signaler til GPS-modtageren, der herved kan bestemme sin position på baggrund af jordklodens opdeling i længde- og breddegrader. Fra GPS-modtageren sendes positionssignalet videre via GSM-mobiltelefoni til en kontrolcentral, hvor de modtagne signaler behandles elektronisk med mulighed for positionsangivelse på et digitalt landkort. Nogle GPS-baserede søge- og genfindingssystemer kan sende signalerne fra GPSmodtageren videre som LMR-signaler (Land Mobile Radio). Denne form for transmission anvendes normalt kun, hvis den enkelte kunde i forvejen anvender sådanne systemer til intern kommunikation (f.eks. store transportfirmaer, der dækker store geografiske områder). GPS-systemet er præcist, og positionen kan fastlægges med ned til meters nøjagtighed. Man kan således se køretøjets position, hastighed, kørselsretning og vejens navn og eventuel vejnummer på de elektroniske landkort, der er tilknyttet systemet RF-baserede systemer (Radio Frequency) RF-systemer er baseret på VHF eller UHF-radiosignaler, der sendes og modtages via landbaserede antenner. Ved lokalisering af det overvågede objekt anvendes de faste eller mobile antenner til en krydspejling/triangulering og dermed positionsbestemmelse af objektet. De modtagne signaler behandles elektronisk ved hjælp af computerteknologi og vises på digitale landkort. Systemet kræver et udbygget antenne-/radionet samt en særskilt dedikeret frekvens. Hvis der ikke er dækning via de faste antenner, kan en eftersøgning foretages med mobile scannere/pejlemodtagere, der placeres i en bil eller et fly GSM- telefoni GSM-telefonien er baseret på antenner et system, der er udbygget over næsten hele verden. Systemet, der udbygges og vedligeholdes af (mobil-) teleselskaberne, anvendes til kommunikation med såvel GPS som RF baserede sporingssystemer (se punkt og 30.20). En GSM-terminal (telefon) kan lokaliseres ved en krydspejling/triangulering mellem de faste antenner (denne lokalisering kan dog kun forventes udført i DK). Systemet kendes fra mobilteknologien, hvor en tændt mobiltelefon kan lokaliseres på baggrund af dens kontakt med to eller flere antenner. Side 3

5 GSM-telefonien anvendes primært i forbindelse med kommunikation med GPSbaserede overvågningssystemer. Det er via GSM-telefonien den af GPS-systemet fastlagte position videresendes til kontrolcentralen. En GSM sender/modtager kan aktiveres ved et almindeligt opkald fra eksempelvis en kontrolcentral. Senderen/modtageren kan programmeres til at sende signaler med faste tidsintervaller eller løbende. 40 Særlige forhold og egenskaber GPS-baserede systemer (Global Positioning System) 1. Dækning over hele verden. Systemet skal kombineres med GSM-telefoni 2. Kendt system til transportovervågning. 3. Der kan vises en historisk lokalisering af objektets sidst kendte positioner, hvis signalet forsvinder. 4. Mulighed for ankeralarm/fencealarm, der er kendt fra søfart og søsport, (hvis et objekt flytter sig fra en legal position, afgives der en alarm). 5. Meget præcis positionering. 6. Mulighed for indtastning af tvangsruter hvis objektet afviger fra den fastlagte rute afgives alarm anvendelig ved forebyggelse af røveri/(tyveri) af lastvogne. 7. Følsom over for afskærmning af antennesignal. 8. GSM-signalet kan med simpelt udstyr forstyrres/jammes. 9. Der skal tegnes et løbende GSM-telefonabonnement. 10. Systemet er afhængig af de forskellige teleselskabers dækning RF-baserede systemer (Radio Frequency) 1. Ingen løbende teleudgifter. 2. Senderen har et lavt strømforbrug og en lille fysisk størrelse. 3. Har et kraftigt sendesignal. 4. Det er svært at sabotere signalet. 5. Software kan vise det historiske forløb af hændelser, når systemet er aktiveret. 6. Der skal være opbygget et antennenet og oprettes en selvstændig frekvens. 7. Ikke så præcis en søgning, hvorfor der ofte tillige skal bruges bærbare pejlemodtagere på parkeringspladser, ved boligkomplekser etc. 8. Risiko for afhængighed af leverandør. 9. RF systemer giver ikke mulighed for early warning (også kaldet ankeralarm/ fencealarm-ejeren skal opdage og anmelde tyveriet inden systemet aktiveres af kontrolcentralen). Side 4

6 40.30 GSM-telefoni (Groupe Spécial Mobile) 1. Der skal betales løbende abonnement. 2. Senderen har et meget lavt strømforbrug, da den kan programmeres til kun at være aktiv ved alarm eller ved opkald. 3. Senderen har en lille fysisk størrelse. 4. Stor geografisk dækning. 5. Kommercielt tilgængeligt og populært til telekommunikation. 6. Kan kombineres med radiobaserede systemer (FR), der aktiveres via GSMmodulet. 7. Stor fleksibilitet ved placering af senderenhed. 8. Software kan vise historiske hændelser. 9. GSM-systemer anvendes i andre lande alene i kombination med GPS. 10. Mulighed for tvangsstyring af den mobile genstand, så der ved ruteafvigelse afsendes en alarm. 11. Taletidskort må ikke anvendes. 12. Ikke så præcis en søgning. 13. Visse steder forekommer der store huller i dækningen grundet landskabelige forhold og /eller mangel på sendemaster. 50 Installation/montage Installation/montage af søge- og genfindingssystemer i henhold til denne vejledning må kun foretages af producenten eller importøren, der på baggrund af dokumenteret uddannelse dog kan autorisere leverandører eller andre virksomheder til at udføre installationen/montagen. Hvis dette er tilfældet, skal der foreligge en skriftlig samarbejdsaftale mellem de to parter Specielt i auto- og entreprenørbranchen gøres der brug af mobile søge- og genfindingssystemer med egen opladelig strømforsyning. Disse systemer flyttes af ejeren fra køretøj til køretøj eller maskine til maskine alt efter, hvor risikoen for tyveri vurderes at være størst. Hvis disse mobile enheder indgår i en forsikringsaftale, vil der være truffet særlig aftale om rutiner, procedurer m.v Det eller de steder, hvor søge- og genfindingssystemerne installeres i den overvågede genstand, skal varieres bedst muligt af hensyn til risikoen for sabotage i forbindelse med tyveri af køretøjet På det overvågede køretøj etc. må der ikke mærkes eller skiltes med installationer, der er foretaget i henhold til denne vejledning. 60 Anvendelse af kontrolcentral Alarmer fra søge- og genfindingssystemer, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal sendes til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen jf. Side 5

7 Lov om vagtvirksomhed. En fortegnelse over disse kontrolcentraler findes på: _kontrolcentraler_7_marts_2013.pdf I andre tilfælde eksempelvis ved brug af såkaldte vagtcentraler skal der foreligge en særskilt skriftlig aftale mellem leverandøren af det aktuelle søge- og genfindingsudstyr og kundens forsikringsselskab. Aftalen skal omfatte forsikringsselskabets accept af, at alarmer fra udstyret ikke overføres til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen Installatøren af et søge- og genfindingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal i forbindelse med installationen ved afprøvning sikre, at en alarm fra systemet modtages og logges korrekt på kontrolcentralen. For RF-baserede systemer skal der ved installationen udføres en lokal test, som verificerer, at systemets radiosignaler har tilstrækkelig udstråling til et positivt søgningsresultat. Testens udførelse skal dokumenteres over for kunden og efter anmodning over for forsikringsselskabet På kontrolcentralen skal der foreligge en udførlig forholdsordre, der beskriver hvilke reaktioner, der skal iværksættes, når en overvåget genstand konstateres at være stjålet. Eksempelvis skal det være aftalt, om det er ejeren eller kontrolcentralen, der skal indgive anmeldelse til politiet Når kontrolcentralen har lokaliseret en stjålen genstand, skal det stedlige politi straks underrettes. Der er politiet, der afgør, om den stjålne genstand skal holdes under observation eller beslaglægges umiddelbart efter lokaliseringen I tilknytning til punkt henledes opmærksomheden på, at de kriminelle ofte stiller stjålne genstande til afkøling på offentlige parkeringspladser netop med det formål at konstatere, hvorvidt genstanden er elektronisk overvåget eller ej. 70 Samarbejde på tværs af landegrænserne En lokalisering af et GPS-baseret søge- og genfindingssystem i andre lande giver normalt ikke større problemer for kontrolcentralerne. Problemerne opstår først, når det stjålne køretøj etc. skal søges beslaglagt Såfremt en importør eller installatør af et søge- og genfindingssystem samarbejder med udenlandske firmaer om eftersøgning af stjålne køretøjer, skal det fremgå af kontrolcentralens forholdsordre Det er i tilknytning til punkt og vigtigt at påpege, at en direkte kontakt fra en dansk kontrolcentral til en lokal udenlandsk politistation normalt ikke må forventes at give et positivt eftersøgningsresultat selvom den danske kontrolcentral kan se, at den stjålne genstand befinder sig i den pågældende politikreds Med henvisning til punkt kan det oplyses, at Interpol endnu ikke har en organisering, der kan varetage sådanne opgaver. Inden for normal arbejdstid kan Side 6

8 der eventuelt søges rådgivning hos, Teknisk afdeling, Østkontor. 80 Installationserklæring samt brugervejledning./ Installatøren af et søge- og genfindingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal udfærdige en installationserklæring, (bilag 1) der af kunden kan anvendes som dokumentation over for forsikringsselskabet Producenter og importører af søge- og genfindingssystemer, der installeres i henhold til denne vejledning, skal udlevere en udførlig brugervejledning til kunden. Brugervejledningen skal være udfærdiget på dansk eller efter ønske fra kunden på engelsk. 90 Kontrol af funktion, samt service Funktionen af søge- og genfindingssystemer, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal mindst hver 3. måned og gerne oftere afprøves/testes enten som en automatisk opkaldsfunktion i systemet eller via opkald fra kontrolcentralen. Disse tests skal registreres i kontrolcentralens log. RF-baserede systemer kan ikke testes i henhold til ovenstående. For disse systemer skal der foretages et årligt service, hvor systemets funktioner testes og batteriet skiftes Hvis risikoen for tyveri er stor eller ved installation i aggressive miljøer (f.eks. entreprenørmaskiner, motorcykler og både) kan forsikringsselskabet stille krav om et årligt service hos installatøren. Denne service skal ligeledes omfatte generering af en alarm, hvis modtagelse på kontrolcentralen skal kontrolleres, ligesom det skal kontrolleres, om kontrolcentralen kan lokalisere køretøjet/objektet Hvis forsikringsselskabet har betinget, at der skal foretages årlig service af det installerede søge- og genfindingssystem, skal det ved afkrydsning på installationserklæringen fremgå, at en sådan aftale er indgået mellem installatøren og kunden. 100 Særlige sabotagemæssige forhold Hvis en genstand er forsynet med et søge- og genfindingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, øges muligheden for genfinding. Der foreligger imidlertid mange muligheder for sabotage af sådanne installationer, og de kriminelles interesse herfor er stor I tilknytning til risikoen for sabotage skal alene nævnes jammere (støjsendere), der kendes fra nogle kirker og konferencerum, hvor mobiltelefoner ikke kan benyttes grundet manglende signal. Side 7

9 110 Mindstekrav til søge- og genfindingssystemer Søge- og genfindingssystemet skal installeres af producenten eller importøren. Denne kan dog gennem uddannelse autorisere andre virksomheder til arbejdet Det påhviler producenten eller importøren at sikre de eventuelle nødvendige tilladelser til anvendelse af udstyret i Danmark herunder IT- og Telestyrelsens godkendelse Søge- og genfindingssystemet skal ved kontrolcentralens medvirken kunne påvise genstandens position med en nøjagtighed, der er bedre end 30 meter Søge- og genfindingssystemet skal kunne installeres på en sådan måde, at systemet ikke kan identificeres fra den overvågede genstands udvendige side Søge- og genfindingssystemet skal have en hovedstrømforsyning, med en kapacitet til mindst fem døgn i aktiveret tilstand Søge- og genfindingssystemet skal have en nødstrømsforsyning, med en kapacitet til mindst 12 timer i aktiveret tilstand GPS-baserede systemer skal sende og logge alarmer, såfremt den primære strømforsyning afbrydes eller der opstår lav spænding Antenner skal være konstrueret på en sådan måde, at de om muligt kan placeres usynligt i den overvågede genstand Hvis søge- og genfindingssystemet er forsynet med overvågning mod flytning af køretøjet eller objektet (anker-/fencefunktion) må det under hensyntagen for risikoen for fejlalarmer nøje overvejes, hvor mange meter den overvågede genstand maksimalt må kunne flyttes, inden der afgives en alarm. 120 Overensstemmelseserklæring opfyldelse af mindstekrav./ Producenter eller importører af søge- og genfindingssystemer, der ønsker systemet registreret hos i henhold til denne vejlednings bestemmelser, skal udfylde og underskrive en overensstemmelseserklæring (bilag 2). Med denne erklæring bekræfter producenten eller importøren, at produktet opfylder de mindstekrav, der er beskrevet under punkt 110 i vejledningen. 130 F&P-registrering af søge- og genfindingssystemer Producenter og importører af søge- og genfindingssystemer kan efter ansøgning få disse registreret hos F&P på hjemmesiden Side 8

10 En F&P-registrering, der sker uden omkostninger for ansøgeren, foretages for en periode af to år, hvorefter der uopfordret skal fremsendes en ny ansøgning til F&P, hvis registreringen ønskes opretholdt F&P er berettiget til at slette en registrering, hvis der modtages informationer om væsentlige svigt ved et F&P-registreret søge- og genfindingssystem forbeholder sig ret til ændringer af denne vejledning herunder de under punkt 110 beskrevne mindstekrav Såfremt der i regi af Cenelec (European Committee for Electrotechnical Standardization) eller en tilsvarende europæisk standardiseringsorganisation udarbejdes en europæisk standard for søge- og genfindingssystemer, må det forventes, at F&P implementerer denne standard, til fordel for de mindstekrav, der er beskrevet under punkt 110. November 2010 Side 9

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY

TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY TRYGHED UDEN GRÆNSER TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE GLOBAL TRACKING TECHNOLOGY TRIPPLE TRACK FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Tripple Track er en innovativ dansk teknologi-virksomhed, der udvikler og markedsfører

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO GMBH, OFFICE DK. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere