Budget Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling"

Transkript

1 Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget 58 Omsorgsudvalget 65 Social- og Sundhedsudvalget 76 Beskæftigelsesudvalget 89 Anlæg 108 Teknik- og Miljøudvalget 108 Uddannelsesudvalget 112 Børn- og Familieudvalget 115 Erhverv- og Kulturudvalget 117 Økonomiudvalget 120 Omsorgsudvalget 124 Social- og Sundhedsudvalget 125 Renter 126 Balanceforskydning 128 Langfristet gæld 129 Finansiering 130

4 2

5 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18,0 73,4 71,8 71,3 71,3 Faste ejendomme 13,2 68,5 66,9 66,4 66,4 Fritidsområder 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturbeskyttelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vandløbsvæsen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Transport og infrastruktur 42,1 42,9 44,1 44,1 44,1 Fælles funktioner (Vejvæsen) 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1 Kommunale veje 32,47 34,8 36,1 36,1 36,1 Fælles udgifter og administration 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9 Administrationsbygninger/kantinedrift 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9 Center for Ejendomme i alt 67,1 120,0 119,7 119,3 119,3 Center for Teknik og Miljø Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1,5 2,4 2,3 2,3 1,7 Faste ejendomme 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturbeskyttelse 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Miljøbeskyttelse m.v. 0,6 1,4 1,4 1,4 0,7 Transport og infrastruktur 15,7 15,8 15,9 16,1 16,4 Kommunale veje 1,3 1,1 1,1 1,4 1,7 Kollektiv trafik 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7 Center for Teknik & Miljø i alt 17,2 18,2 18,2 18,5 18,1 Teknik- og Miljøudvalget Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter (Mio. kr.) Opr. Regnskab 2011 budget Teknik- og Miljøudvalget i alt 66,6 84,3 138,2 137,9 137,8 137,4 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalget serviceres af i 2 centre: Center for Ejendomme og Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendommes hovedopgaver er, at koordinere og planlægge drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover står centeret for drift af brandstationerne som ligger under økonomiudvalget. 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljøs hovedopgaver omfatter myndighedsmæssig behandling af byggesager og brandtekniske tilsyn, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på trafikområdet, trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser. Centeret varetager også planlægning og koordinering af den kollektive trafik i kommunen. På natur- og miljøområdet varetages behandling af henvendelser og sager efter lovgivningen efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & Miljøområdet m.fl. Endelig varetager og bidrager centeret til større og tværgående projekter så som affaldsplan, klimahandlingsplan, planstrategi, kommuneplan m.fl. Center for Ejendomme 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme. Center for Ejendomme vil kunne udnytte stordriftsfordele og muligheden for tværgående prioritering - herunder opbygge en ensartet administration for en bedre udnyttelse af den faglige ekspertise, der er til stede i kommunen. Effektivisering af ejendomsdriften er indbygget i budgettet med følgende besparelser: 4,5 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i De opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer. Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Naturbeskyttelse På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes mod at fremme renere teknologi i dialog med virksomheder og kommunens borgere. Vandløbsvæsen Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Administrationsbygninger / kantinedrift Administrationsbygninger med kantiner drives efter de givne budgetter. Servicen tager udgangspunkt i de funktioner og aktiviteter, som hører til i administrationsbygningerne. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for al vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Center for Ejendomme, er der foretaget en omplacering så opgaverne og midlerne nu er placeret i Center for Ejendomme. Opgaverne: opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: 5

8 Teknik- og Miljøudvalget Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer Serviceniveau Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter. De øvrige områder er der endnu ikke faste servicebeskrivelser for. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v Kvalitet Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning Aktivitet Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 6

9 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får Serviceniveau Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje. 3.4 Vandløbsvæsen Aktivitet Området omfatter følgende: vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, udarbejdelse af regulativer, administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag, bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale. Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Der er i Faxe kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: 7

10 Teknik- og Miljøudvalget Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter, Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysning: Aftalen med Seas Nve, som passer kommunen vej- og stibelysningsanlæg, er gennemgået og der er reduceret i udgifter til vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt. Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det) på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr det kan betyde, at nogle veje ryddes senere afhængigt af vejrsituationen. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.6 Administrationsbygninger / kantinedrift Aktivitet Der er 4 administrationsbygninger i Faxe Kommune: Frederiksgade og Tingvej i Haslev, Industrivej i Rønnede og på Rådhusvej i Faxe. Derudover er der enkelte andre lokaliteter. Kantinerne i de 4 hovedadministrationsbygninger er budgetmæssigt og administrativt underlagt de respektive bygninger. Administrationsbygningerne administreres af Teknisk service- og rengøringsfunktionen. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget en pulje til udvendigt bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse, herunder administrationsbygningerne. Der er afsat 3,8 mio. kr. til drift og vedligehold af administrationsbygninger og kantinerne Serviceniveau Der foreligger servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder, der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder. Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation Kvalitet Se ovenfor 4. Udviklingstendenser Faste ejendomme Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. De kommende års arbejde i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Naturbeskyttelse Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Vandløbsvæsen Der er nye regler på vej som kan ændre på hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan for konsekvenser for afvandingen. Administrationsbygninger / kantinedrift Der arbejdes på en professionalisering af al facility management. 5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2013 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012 (2013 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2013 priser) 89,1 90,5 90,5 90,5 Reduktioner -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettilpasninger 3,0 3,0 3,0 3,0 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0 Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7 Budget ,2 137,9 137,8 137,4 10

13 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Der er i budget 2013 afsat kommunale midler til at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen til beboelse. Der er endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via Velfærdsministeriet. Naturbeskyttelse På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier samt adgangen til naturen - sikres. Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere. Miljøbeskyttelse Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader. Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde. Udnyttelsen af råstoffer sker ud fra en samlet vurdering, således at samfunds-, natur- og miljømæssige hensyn tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. Rejsekortet blev indført i Movia område Syd i efteråret Rejsekortet har gjort det væsentligt billigere at rejse på tværs i kommunen, og bør sammen med en nyoprettet aftenbus mellem Haslev og Faxe medvirke til et forbedret socialt og kulturelt samvær på tværs af de gamle kommunegrænser. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet Hvert år konstateres der i en række ejendomme problemer med indeklimaet. I en del af disse sager konstateres der ved ekspertvurdering skimmelsvamp. I andre sager kan der være andre årsager til indeklimaproblemer. som et særligt område har Byfornyelsesfonden afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med skimmelsager er der lavet et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med de berørte parter i hele forløbet Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejder skal svare til den kvalitet, der kræves i forhold til ansøgning om midler fra Byfornyelsesloven samt byggeloven omkring sikring af forsvarligt indeklima. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget 3.2 Naturbeskyttelse Aktivitet Området omfatter vand- og Natura 2000-planlægning, naturadministration (plejeaftaler m.m.) og naturprojekter. Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende: opfølgning på kommunale vandhandle- og Natura 2000-planer, plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug) opfølgning på bjørnekloindsatsplan registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, og naturgenopretning. Vand- og Natura 2000-handleplaner Forslag til vandhandleplan for Faxe Kommune - og forslag til Natura 2000-handleplan for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen blev vedtaget af Byrådet i Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og gennemføre projekter om ændret vandløbsvedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer). Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført. Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med både vandløbsindsatser og Natura 2000-indsatser. Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med vandløbs- og Natura projekter og tilhørende sagsbehandling. Plejeaftaler Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer. Projekter Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, Faxe Å-dal og Naturvejleder Faxe. Naturrum Præstø Fjord. Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommune og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge tilgængeligheden i området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet. Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter. Projektet er afsluttet i Fremadrettet vil der være udgifter til drift og vedligeholdelse af formidlingsposterne m.m. Naturpark Præstø Fjord Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i området og skal i det væsentlige bidrage til en øget tilgængelighed og oplevelse af de 13

16 Teknik- og Miljøudvalget naturrigdomme, der findes under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen. Projektet forsøges finansieret og startet i Faxe Ådal Der etableres som et væsentligt element i Faxe Ådals-projektet et stisystem ved Faxe Å, der derved gøres tilgængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af bjørneklo omkring åsystemet. Endvidere foretages der genslyngning af åen. Naturvejleder Faxe Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer Serviceniveau For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. For vand- og Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.3 Vandløbsvæsen Aktivitet Center for Teknik & Miljø varetager sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Området omfatter følgende: sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, udarbejdelse af regulativer, sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag. Opstart af revision af regulativer forventes først at ske i 2015, hvorfor der ikke er afsat budget for Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.4 Miljøbeskyttelse Aktivitet Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand, grundvand og drikkevand samt spildevand. 14

17 Teknik- og Miljøudvalget Jord Jordforureningsområdet omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af forurenet jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og tilladelse til byggeri eller ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Faxe Kommune har i henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenet jord. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. til konsulentbistand. Affald Kommunerne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatorer. Udgifterne dækkes af producenter og importører. Kommunerne bliver DUTkompenseret for udgifterne. Driften af indsamlingsordningen varetages af Faxe Forsyning (Faxe Affald A/S). Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen. Virksomheder og landbrug Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg. Omfanget af tilsyn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet, som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper. For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser samt behandling af klagesager. Badevand Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. Budgetbeløbet anvendes til bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver. Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret. Budgettet til finansiering af udgifter og indtægter til indsatsplaner er nulstillet på baggrund af en beslutning i Byrådet den 13. oktober Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når statens grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et overblik over opgavens omfang. Arbejdet forventes opstartet i Spildevand Forslag til ny spildevandsplan for Faxe Kommune blev vedtaget af Byrådet i Forslaget indebærer, at mindst 708 ejendomme i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen. Grundejerne vil få påbud herom. Endvidere indebærer planen bl.a., at Vindbyholt og Faxe Ladeplads renseanlæg nedlægges. 15

18 Teknik- og Miljøudvalget Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen og arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Kvalitetsstyringssystem Kommunerne skal i henhold til kvalitetsstyringsloven indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem, som skal medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Faxe Kommune anvender et edb-system i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer m.m. Budgetbeløbet anvendes til drift af systemet Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Center for Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Center for Teknik & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje. En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner. Center for Teknik og miljø har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig effekt og i det omfang, som budgettildelingerne muliggør. Vejafvandingsbidrag For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold til betalingsloven betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. I Faxe Kommune er der for 2013 fastsat et vejbidrag på ½ %. Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 19. juni 2012 vedrørende årene vurderet, at vejbidraget generelt skal være 8 %. Fastsættelse af en lavere bidragsprocent skal ske på et kvalificeret grundlag, dvs. oplysninger om vejvandets forholdsmæssige andel af den samlede mængde spildevand fra kloaknettet. 16

19 Teknik- og Miljøudvalget Det afsatte budgetbeløb er ikke tilstrækkeligt vurderet på baggrund af bl.a. Forsyningssekretariatets afgørelse. Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL med henblik på videre rådgivning i sagen Serviceniveau Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner i samarbejde med Rådet for sikker trafik. Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i forhold til øvrige opgaver Kvalitet Center for Teknik og Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser mm., som skal være med til at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet. 3.6 Kollektiv trafik Aktivitet Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune med et transporttilbud særligt tilpasset skolesøgende, men også arbejdspladserne i kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer. Derudover afholdes udgifter til åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af socialområdet Serviceniveau Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år frem. I august 2013 foretages ændringer i skolebusruterne, så der bliver bedst mulig sammenhæng i transporten mellem de respektive distriktsskoler. I december 2013 forventes bybussen i Haslev at udgå, idet kørselsbehovet dækkes af de omlagte skolebusruter. Aftenbussen fik ny rute den 3. august 2012, idet de hidtidige ruter Haslev-Faxe og Haslev-Karise havde meget dårlige passagertal. Hvis den ny rute med timedrift på strækningen Haslev-Dalby- Rønnede-Faxe ikke fremviser væsentlig bedre passagertal, påtænkes ruten nedlagt. Rejsekortet forventes at kunne levere valide tal til brug ved denne beslutning. Flextur til reduceret takst er blevet positivt modtaget, og har ikke medført større udgiftsforøgelse end ventet, hvorfor ordningen videreføres. 17

20 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og tilbud om Flextur, hvor borgeren for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør til dør efter bestilling til centralt bestillingskontor hos Movia. Ordningen er fra 2012 blevet billigere for brugerne som følge af øget kommunalt tilskud. Flextrafik anvendes også til andre af kommunens kørselsopgaver, og på sigt forventes at indebære økonomiske fordele. Budgettet dækker både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Faciliteterne omkring stoppestederne søges løbende forbedret med reparation eller udskiftning af gamle buslæskure. Bedre ventefaciliteter øger trygheden og fremmer kvalitetsfornemmelsen ved offentlig transport. 4. Udviklingstendenser Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for teknik- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde i 2012 og Her er blandt andet den digitale byggesag en indsats. Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sagsbehandling, fokus på sagsbehandlingstider, sagsstyring og prioritering af sager. Der er også i 2013 fortsat fokus på tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af centrene i Faxe Kommune. De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Teknik & Miljø formidles løbende via hjemmeside og presse. 5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2013 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012 (2013 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2013 priser) 89,1 90,5 90,5 90,5 Reduktioner -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettilpasninger 3,0 3,0 3,0 3,0 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0 Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7 Budget ,2 137,9 137,8 137,4 18

21 Uddannelsesudvalget Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2011 budget Undervisning og kultur 314,2 311,4 285,4 281,8 280,0 279,0 Folkeskolen m.m. 300,1 301,2 275,5 271,9 270,1 269,1 Ungdomsuddannelser 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13,1 8,9 8,5 8,5 8,5 8,5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -0,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -0, Uddannelsesudvalget i alt 314,1 315,5 288,8 285,2 283,4 282,4 1 Udvalgets hovedopgaver På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af folkeskoler, skolefritidsordninger, elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand (den tidligere amts opgave), elever på Frie grund- kost- og efterskoler, Faxe Ungdomsskole m.v. 2 Politiske målsætninger Uddannelse - Din fremtid I fremtidens globalt orienterede verden, bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser til ufaglærte. Vi må altså anerkende betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så 95 % af en ungdomsårgang som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet. Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring. Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt både at benytte, og arbejde i, Faxe Kommunes skoler, SFO er og institutioner. Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag. Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige 19

22 Uddannelsesudvalget børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børn og unges udvikling og læring. Vi satser på en bæredygtig folkeskole der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskolingen. Vi medtænker de muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser. Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken. Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i, eller vender tilbage til kommunen. 3 Budgetforudsætninger Budget 2013 er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold til tidligere budgetår. Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområder i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 5.1. Tabel 3.1: Overordnede planlægningstal Skoleåret 2010/2011 Skoleåret 2011/2012 Skoleåret 2012/2013 Faktiske tal Faktiske tal Forventet (Antal) (Antal) (Antal) A. Antal folkeskoler B. Antal normalklasser: * C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) D. Elever på Faxe Kommunes egne specialskoler: Skolen v. Skoven, Øen og Centerklasserne E. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, klasse inkl. Specialskoler m.v.) F. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) Heraf elever i SFO G. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler)

23 Uddannelsesudvalget *Hertil kommer specialklasser og læseklasser: 11 klasser Tabel 3.2: Demografisk udvikling 6 16 årige Kilde: Faxe Kommune Udviklingsafdelingen prognose Folkeskolen m.v. NB: Nogle aktivitetstal i det efterstående er fra skoleåret 2011/12, idet tal for skoleåret 2012/13 først er tilgængelige medio september Budget: 275,5 mio. kr. Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, kommunale specialskoler, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand Folkeskoler Budget: 168,7 mio. kr Aktivitet Der er 3 folkeskoler i Faxe Kommune. Skole Afdelinger Specialskoler Østskolen Hylleholt Skole Centerklasserne i Karise Karise Skole Rolloskolen Midtskolen Bavneskolen Møllevangsskolen Skolen ved Skoven Øen Sofiendalskolen Aktivet (10. klasse del af Campus Haslev) Vestskolen Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen 21

24 Uddannelsesudvalget Tabel 3.3: Elev- og klasse- tal for skoler i Faxe Kommune Østskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Antal elever Antal klasser kvotie nt spec. Kl. Læseklasse Midtskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. spec. Kl. Læseklasse Antal elever antal klasser kvotie nt Vestskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. spec. Kl. Læseklasse Antal elever Antal klasser Kvotie nter Alle skoler 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Antal elever Antal klasser Kvotie nter spec. Kl. Læseklasse Den enkelte folkeskole tildeles budget til undervisningsdelen således eleverne kan få Undervisningsministeriets vejledende timetal. For indskolingen (bh. Kl. 3. kl.) er tildelingen dog opjusteret til 25 ugentlige timer. Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også frit skolevalg under dette kontoområde: Grænsekrydsere ind: 45 (+ 4 anbragte børn) Grænsekrydsere ud: 69 (+ 13 anbragte børn *) 22

25 Uddannelsesudvalget * Konteres under Kommunale specialskoler Serviceniveau Ud over tildeling til Undervisningsministeriets vejledende timetal er følgende serviceniveau fastsat: specialundervisning Holddeling lejrskole/hytteture Vikar Skolebibliotek Parametre 0,1 Ugentlig lekt. Pr. elev 0,045 Ugentlig lektion pr. elev 15 Timer pr. klasse pr. år 0,06 % af lønsum til fagpersonale 0,035 Ugentlig lekt. Pr. elev Særlige funktioner antal Art beløb Uddannelse og medarbejder udg Profil skoler IT koordinatorer Biblioteks koordinatorer Kommunal læsevejleder kommunale matematikvejleder Kommunal sprogvejleder Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SekormMED TR Skolelederne Aldersreduktioner Regulering kommunale tjenestemænd TR i skoler og afdelinger Modtage hold Ledelse: Ledelse En fuldtidsleder pr. 205 elever Administration: Norm HK tid pr. skole pr elev pr. specialelev Grundtakst

26 Uddannelsesudvalget I Faxe Kommune udarbejdes kvalitetsrapporter for de enkelte folkeskoler i kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplan er for skoleåret 2006/2007. Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed. Faxe Kommune har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold til kommunernes politiske mål for folkeskoleområdet, og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke opstillede handleplaner samt evaluering af disse. Fra og med kvalitetsrapport nummer 3 er der disponeringsmæssigt ændret i forhold til tidligere rapporter. Dette betyder to ting: At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten. De politiske mål på området er samlet under nedenstående tre overskrifter. Dette for at undgå gentagelser. De tre overskrifter er: Vi gør afstanden kort til undervisning af høj kvalitet. Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle. Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer. Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive det vil sige, at sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev. Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres. Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige niveau og en opfølgning herpå. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (idræt, billedkunst og musik er ikke prøvefag) Kvalitet Alle elever skal udfordres fagligt Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både på skolerne og udenfor Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Budget: 2,2 mio. kr Aktivitet Området dækker: svømmeundervisning 24

27 Uddannelsesudvalget skoleskov akut sygekørsel (bl.a. til skadestue) Serviceniveau Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes 2 timers svømmeundervisning ugentligt (inkl. omklædning og transport). Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen. Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler. Kommunen sørger for transport ved akut tilskadekomst Syge- og hjemmeundervisning Budget: 0,1 mio. kr Aktivitet Der er på området budgetteret med 150 timers undervisning. Beløbet dækker undervisning på sygehuse beliggende i andre kommuner Serviceniveau Kommunen er forpligtet til at tilsikre undervisning af børn, der er ramt af fravær i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Undervisning kan finde sted såvel hjemme som på sygehus Skolefritidsordninger (SFO) Budget: 19,9 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti -14,4 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.) Institutioner 34,3 mio. kr. Der findes i alt 9 SFO er, hvor der er budgetlagt med i alt pladser. Tabel 3.4: SFO er i Faxe Kommune, antal pladser Budgetforudsætninger 3 5 årige 6 9 årige Ungd.-klub I alt 2013 Frit.klub Jun.klub SFO Hyllen Svalereden SFO Tandhjulet (I + II * 260 III) SFO Nordlyset Grønærten SFO Pastinakken SFOdin SFO Hvepsereden SFO Rollingen I alt *)Budgetteret til 70. Antallet af unge kan variere i årets løb. 25

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2014. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2014. Bind 2 - bemærkninger Budget 2014 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 36 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 57 Omsorgsudvalget 71 Social-

Læs mere

Budgetmappe. h til 1. b

Budgetmappe. h til 1. b Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 2 - bemærkninger Budgetmappe l i ng d n a h e til 1. b n o i s r e V Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 22 Børn- og Familieudvalget 40 Erhverv-

Læs mere

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 2 - bemærkninger

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 2 - bemærkninger Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 2 - bemærkninger Budgetmappe 1 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 22 Børn- og Familieudvalget 42 Erhverv- og Kulturudvalget 54 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 46 Erhverv- og Kulturudvalget 65 Økonomiudvalget 75 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Indhold. Drift. Anlæg. Renter. Balanceforskydning. Afdrag på lån. 153 Finansiering 154

Indhold. Drift. Anlæg. Renter. Balanceforskydning. Afdrag på lån. 153 Finansiering 154 Budget 2017 Bind 2 Indhold Drift Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børn- og Familieudvalget Erhverv- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 3 3

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere