Budget Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling"

Transkript

1 Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget 58 Omsorgsudvalget 65 Social- og Sundhedsudvalget 76 Beskæftigelsesudvalget 89 Anlæg 108 Teknik- og Miljøudvalget 108 Uddannelsesudvalget 112 Børn- og Familieudvalget 115 Erhverv- og Kulturudvalget 117 Økonomiudvalget 120 Omsorgsudvalget 124 Social- og Sundhedsudvalget 125 Renter 126 Balanceforskydning 128 Langfristet gæld 129 Finansiering 130

4 2

5 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18,0 73,4 71,8 71,3 71,3 Faste ejendomme 13,2 68,5 66,9 66,4 66,4 Fritidsområder 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturbeskyttelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vandløbsvæsen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Transport og infrastruktur 42,1 42,9 44,1 44,1 44,1 Fælles funktioner (Vejvæsen) 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1 Kommunale veje 32,47 34,8 36,1 36,1 36,1 Fælles udgifter og administration 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9 Administrationsbygninger/kantinedrift 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9 Center for Ejendomme i alt 67,1 120,0 119,7 119,3 119,3 Center for Teknik og Miljø Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2011 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1,5 2,4 2,3 2,3 1,7 Faste ejendomme 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturbeskyttelse 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Miljøbeskyttelse m.v. 0,6 1,4 1,4 1,4 0,7 Transport og infrastruktur 15,7 15,8 15,9 16,1 16,4 Kommunale veje 1,3 1,1 1,1 1,4 1,7 Kollektiv trafik 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7 Center for Teknik & Miljø i alt 17,2 18,2 18,2 18,5 18,1 Teknik- og Miljøudvalget Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter (Mio. kr.) Opr. Regnskab 2011 budget Teknik- og Miljøudvalget i alt 66,6 84,3 138,2 137,9 137,8 137,4 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalget serviceres af i 2 centre: Center for Ejendomme og Center for Teknik og Miljø. Center for Ejendommes hovedopgaver er, at koordinere og planlægge drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover står centeret for drift af brandstationerne som ligger under økonomiudvalget. 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljøs hovedopgaver omfatter myndighedsmæssig behandling af byggesager og brandtekniske tilsyn, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på trafikområdet, trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser. Centeret varetager også planlægning og koordinering af den kollektive trafik i kommunen. På natur- og miljøområdet varetages behandling af henvendelser og sager efter lovgivningen efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & Miljøområdet m.fl. Endelig varetager og bidrager centeret til større og tværgående projekter så som affaldsplan, klimahandlingsplan, planstrategi, kommuneplan m.fl. Center for Ejendomme 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme. Center for Ejendomme vil kunne udnytte stordriftsfordele og muligheden for tværgående prioritering - herunder opbygge en ensartet administration for en bedre udnyttelse af den faglige ekspertise, der er til stede i kommunen. Effektivisering af ejendomsdriften er indbygget i budgettet med følgende besparelser: 4,5 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i De opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer. Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Naturbeskyttelse På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes mod at fremme renere teknologi i dialog med virksomheder og kommunens borgere. Vandløbsvæsen Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Administrationsbygninger / kantinedrift Administrationsbygninger med kantiner drives efter de givne budgetter. Servicen tager udgangspunkt i de funktioner og aktiviteter, som hører til i administrationsbygningerne. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for al vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Center for Ejendomme, er der foretaget en omplacering så opgaverne og midlerne nu er placeret i Center for Ejendomme. Opgaverne: opgaver, der er henlagt til ejendomscentret er bl.a.: 5

8 Teknik- og Miljøudvalget Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer, belægninger mv. Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm. Energioptimering - herunder økonomi til energiforbrug i alle kommunale ejendomme. En samlet administration af serviceaftaler. Udarbejdelse af forslag til nye serviceniveauer Serviceniveau Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter. De øvrige områder er der endnu ikke faste servicebeskrivelser for. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v Kvalitet Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning Aktivitet Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 6

9 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får Serviceniveau Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje. 3.4 Vandløbsvæsen Aktivitet Området omfatter følgende: vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, udarbejdelse af regulativer, administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag, bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale. Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Der er i Faxe kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: 7

10 Teknik- og Miljøudvalget Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter, Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysning: Aftalen med Seas Nve, som passer kommunen vej- og stibelysningsanlæg, er gennemgået og der er reduceret i udgifter til vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt. Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det) på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr det kan betyde, at nogle veje ryddes senere afhængigt af vejrsituationen. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.6 Administrationsbygninger / kantinedrift Aktivitet Der er 4 administrationsbygninger i Faxe Kommune: Frederiksgade og Tingvej i Haslev, Industrivej i Rønnede og på Rådhusvej i Faxe. Derudover er der enkelte andre lokaliteter. Kantinerne i de 4 hovedadministrationsbygninger er budgetmæssigt og administrativt underlagt de respektive bygninger. Administrationsbygningerne administreres af Teknisk service- og rengøringsfunktionen. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget en pulje til udvendigt bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse, herunder administrationsbygningerne. Der er afsat 3,8 mio. kr. til drift og vedligehold af administrationsbygninger og kantinerne Serviceniveau Der foreligger servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder, der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder. Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation Kvalitet Se ovenfor 4. Udviklingstendenser Faste ejendomme Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. De kommende års arbejde i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Naturbeskyttelse Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Vandløbsvæsen Der er nye regler på vej som kan ændre på hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan for konsekvenser for afvandingen. Administrationsbygninger / kantinedrift Der arbejdes på en professionalisering af al facility management. 5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2013 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012 (2013 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2013 priser) 89,1 90,5 90,5 90,5 Reduktioner -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettilpasninger 3,0 3,0 3,0 3,0 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0 Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7 Budget ,2 137,9 137,8 137,4 10

13 Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Der er i budget 2013 afsat kommunale midler til at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen til beboelse. Der er endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via Velfærdsministeriet. Naturbeskyttelse På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier samt adgangen til naturen - sikres. Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere. Miljøbeskyttelse Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader. Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde. Udnyttelsen af råstoffer sker ud fra en samlet vurdering, således at samfunds-, natur- og miljømæssige hensyn tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv trafik I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. Rejsekortet blev indført i Movia område Syd i efteråret Rejsekortet har gjort det væsentligt billigere at rejse på tværs i kommunen, og bør sammen med en nyoprettet aftenbus mellem Haslev og Faxe medvirke til et forbedret socialt og kulturelt samvær på tværs af de gamle kommunegrænser. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet Hvert år konstateres der i en række ejendomme problemer med indeklimaet. I en del af disse sager konstateres der ved ekspertvurdering skimmelsvamp. I andre sager kan der være andre årsager til indeklimaproblemer. som et særligt område har Byfornyelsesfonden afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med skimmelsager er der lavet et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med de berørte parter i hele forløbet Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejder skal svare til den kvalitet, der kræves i forhold til ansøgning om midler fra Byfornyelsesloven samt byggeloven omkring sikring af forsvarligt indeklima. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget 3.2 Naturbeskyttelse Aktivitet Området omfatter vand- og Natura 2000-planlægning, naturadministration (plejeaftaler m.m.) og naturprojekter. Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende: opfølgning på kommunale vandhandle- og Natura 2000-planer, plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug) opfølgning på bjørnekloindsatsplan registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, og naturgenopretning. Vand- og Natura 2000-handleplaner Forslag til vandhandleplan for Faxe Kommune - og forslag til Natura 2000-handleplan for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen blev vedtaget af Byrådet i Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og gennemføre projekter om ændret vandløbsvedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer). Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført. Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med både vandløbsindsatser og Natura 2000-indsatser. Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med vandløbs- og Natura projekter og tilhørende sagsbehandling. Plejeaftaler Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer. Projekter Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, Faxe Å-dal og Naturvejleder Faxe. Naturrum Præstø Fjord. Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommune og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge tilgængeligheden i området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet. Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter. Projektet er afsluttet i Fremadrettet vil der være udgifter til drift og vedligeholdelse af formidlingsposterne m.m. Naturpark Præstø Fjord Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i området og skal i det væsentlige bidrage til en øget tilgængelighed og oplevelse af de 13

16 Teknik- og Miljøudvalget naturrigdomme, der findes under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen. Projektet forsøges finansieret og startet i Faxe Ådal Der etableres som et væsentligt element i Faxe Ådals-projektet et stisystem ved Faxe Å, der derved gøres tilgængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af bjørneklo omkring åsystemet. Endvidere foretages der genslyngning af åen. Naturvejleder Faxe Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer Serviceniveau For myndighedsbehandling er der fastsat mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. For vand- og Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af lodsejere og løbende dialog Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.3 Vandløbsvæsen Aktivitet Center for Teknik & Miljø varetager sagsbehandling i henhold til vandløbsloven i forbindelse med kommunale og private vandløb. Området omfatter følgende: sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, udarbejdelse af regulativer, sagsbehandling vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag. Opstart af revision af regulativer forventes først at ske i 2015, hvorfor der ikke er afsat budget for Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.4 Miljøbeskyttelse Aktivitet Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand, grundvand og drikkevand samt spildevand. 14

17 Teknik- og Miljøudvalget Jord Jordforureningsområdet omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af forurenet jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og tilladelse til byggeri eller ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Faxe Kommune har i henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenet jord. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. til konsulentbistand. Affald Kommunerne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatorer. Udgifterne dækkes af producenter og importører. Kommunerne bliver DUTkompenseret for udgifterne. Driften af indsamlingsordningen varetages af Faxe Forsyning (Faxe Affald A/S). Budgetbeløbet dækker udgiften til indsamlingsordningen. Virksomheder og landbrug Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg. Omfanget af tilsyn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet, som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper. For visse virksomhedstyper er kommunens tilsyn og sagsbehandling brugerfinansieret. De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser samt behandling af klagesager. Badevand Kommunerne foretager tilsyn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I Faxe Kommune er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. Budgetbeløbet anvendes til bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver. Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning Kommunerne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret. Budgettet til finansiering af udgifter og indtægter til indsatsplaner er nulstillet på baggrund af en beslutning i Byrådet den 13. oktober Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når statens grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et overblik over opgavens omfang. Arbejdet forventes opstartet i Spildevand Forslag til ny spildevandsplan for Faxe Kommune blev vedtaget af Byrådet i Forslaget indebærer, at mindst 708 ejendomme i det åbne land skal forbedre spildevandsrensningen. Grundejerne vil få påbud herom. Endvidere indebærer planen bl.a., at Vindbyholt og Faxe Ladeplads renseanlæg nedlægges. 15

18 Teknik- og Miljøudvalget Budgetbeløbet anvendes hovedsageligt til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen og arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Kvalitetsstyringssystem Kommunerne skal i henhold til kvalitetsstyringsloven indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem, som skal medvirke til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet samt til at sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Faxe Kommune anvender et edb-system i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer m.m. Budgetbeløbet anvendes til drift af systemet Serviceniveau Sagsbehandling sker i henhold til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider i Natur & Miljø. Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes Kvalitet Den ønskede kvalitet for kommunens myndighedsbehandling er fastlagt i kommunens kvalitetsstyringssystem. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Center for Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Benyttelse af vejarealer til andre formål kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Center for Teknik & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje. En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og institutioner. Center for Teknik og miljø har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en revideret trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig effekt og i det omfang, som budgettildelingerne muliggør. Vejafvandingsbidrag For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold til betalingsloven betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. I Faxe Kommune er der for 2013 fastsat et vejbidrag på ½ %. Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 19. juni 2012 vedrørende årene vurderet, at vejbidraget generelt skal være 8 %. Fastsættelse af en lavere bidragsprocent skal ske på et kvalificeret grundlag, dvs. oplysninger om vejvandets forholdsmæssige andel af den samlede mængde spildevand fra kloaknettet. 16

19 Teknik- og Miljøudvalget Det afsatte budgetbeløb er ikke tilstrækkeligt vurderet på baggrund af bl.a. Forsyningssekretariatets afgørelse. Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL med henblik på videre rådgivning i sagen Serviceniveau Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner i samarbejde med Rådet for sikker trafik. Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i forhold til øvrige opgaver Kvalitet Center for Teknik og Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser mm., som skal være med til at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet. 3.6 Kollektiv trafik Aktivitet Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune med et transporttilbud særligt tilpasset skolesøgende, men også arbejdspladserne i kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer. Derudover afholdes udgifter til åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af socialområdet Serviceniveau Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år frem. I august 2013 foretages ændringer i skolebusruterne, så der bliver bedst mulig sammenhæng i transporten mellem de respektive distriktsskoler. I december 2013 forventes bybussen i Haslev at udgå, idet kørselsbehovet dækkes af de omlagte skolebusruter. Aftenbussen fik ny rute den 3. august 2012, idet de hidtidige ruter Haslev-Faxe og Haslev-Karise havde meget dårlige passagertal. Hvis den ny rute med timedrift på strækningen Haslev-Dalby- Rønnede-Faxe ikke fremviser væsentlig bedre passagertal, påtænkes ruten nedlagt. Rejsekortet forventes at kunne levere valide tal til brug ved denne beslutning. Flextur til reduceret takst er blevet positivt modtaget, og har ikke medført større udgiftsforøgelse end ventet, hvorfor ordningen videreføres. 17

20 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og tilbud om Flextur, hvor borgeren for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør til dør efter bestilling til centralt bestillingskontor hos Movia. Ordningen er fra 2012 blevet billigere for brugerne som følge af øget kommunalt tilskud. Flextrafik anvendes også til andre af kommunens kørselsopgaver, og på sigt forventes at indebære økonomiske fordele. Budgettet dækker både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvis borgeren opfylder kriterierne herfor. Faciliteterne omkring stoppestederne søges løbende forbedret med reparation eller udskiftning af gamle buslæskure. Bedre ventefaciliteter øger trygheden og fremmer kvalitetsfornemmelsen ved offentlig transport. 4. Udviklingstendenser Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer til og der skal kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at tilrettelægge arbejde og samarbejde på inden for teknik- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde i 2012 og Her er blandt andet den digitale byggesag en indsats. Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sagsbehandling, fokus på sagsbehandlingstider, sagsstyring og prioritering af sager. Der er også i 2013 fortsat fokus på tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af centrene i Faxe Kommune. De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Teknik & Miljø formidles løbende via hjemmeside og presse. 5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2013 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012 (2013 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2013 priser) 89,1 90,5 90,5 90,5 Reduktioner -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettilpasninger 3,0 3,0 3,0 3,0 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0 Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7 Budget ,2 137,9 137,8 137,4 18

21 Uddannelsesudvalget Mio. kr. Årets priser 2013 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2011 budget Undervisning og kultur 314,2 311,4 285,4 281,8 280,0 279,0 Folkeskolen m.m. 300,1 301,2 275,5 271,9 270,1 269,1 Ungdomsuddannelser 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13,1 8,9 8,5 8,5 8,5 8,5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -0,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -0, Uddannelsesudvalget i alt 314,1 315,5 288,8 285,2 283,4 282,4 1 Udvalgets hovedopgaver På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af folkeskoler, skolefritidsordninger, elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand (den tidligere amts opgave), elever på Frie grund- kost- og efterskoler, Faxe Ungdomsskole m.v. 2 Politiske målsætninger Uddannelse - Din fremtid I fremtidens globalt orienterede verden, bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser til ufaglærte. Vi må altså anerkende betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så 95 % af en ungdomsårgang som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet. Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring. Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt både at benytte, og arbejde i, Faxe Kommunes skoler, SFO er og institutioner. Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag. Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige 19

22 Uddannelsesudvalget børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børn og unges udvikling og læring. Vi satser på en bæredygtig folkeskole der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskolingen. Vi medtænker de muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser. Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken. Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i, eller vender tilbage til kommunen. 3 Budgetforudsætninger Budget 2013 er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold til tidligere budgetår. Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområder i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 5.1. Tabel 3.1: Overordnede planlægningstal Skoleåret 2010/2011 Skoleåret 2011/2012 Skoleåret 2012/2013 Faktiske tal Faktiske tal Forventet (Antal) (Antal) (Antal) A. Antal folkeskoler B. Antal normalklasser: * C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) D. Elever på Faxe Kommunes egne specialskoler: Skolen v. Skoven, Øen og Centerklasserne E. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, klasse inkl. Specialskoler m.v.) F. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) Heraf elever i SFO G. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler)

23 Uddannelsesudvalget *Hertil kommer specialklasser og læseklasser: 11 klasser Tabel 3.2: Demografisk udvikling 6 16 årige Kilde: Faxe Kommune Udviklingsafdelingen prognose Folkeskolen m.v. NB: Nogle aktivitetstal i det efterstående er fra skoleåret 2011/12, idet tal for skoleåret 2012/13 først er tilgængelige medio september Budget: 275,5 mio. kr. Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, kommunale specialskoler, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand Folkeskoler Budget: 168,7 mio. kr Aktivitet Der er 3 folkeskoler i Faxe Kommune. Skole Afdelinger Specialskoler Østskolen Hylleholt Skole Centerklasserne i Karise Karise Skole Rolloskolen Midtskolen Bavneskolen Møllevangsskolen Skolen ved Skoven Øen Sofiendalskolen Aktivet (10. klasse del af Campus Haslev) Vestskolen Nordskovskolen Terslev Skole Vibeengskolen 21

24 Uddannelsesudvalget Tabel 3.3: Elev- og klasse- tal for skoler i Faxe Kommune Østskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Antal elever Antal klasser kvotie nt spec. Kl. Læseklasse Midtskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. spec. Kl. Læseklasse Antal elever antal klasser kvotie nt Vestskolen 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. spec. Kl. Læseklasse Antal elever Antal klasser Kvotie nter Alle skoler 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Antal elever Antal klasser Kvotie nter spec. Kl. Læseklasse Den enkelte folkeskole tildeles budget til undervisningsdelen således eleverne kan få Undervisningsministeriets vejledende timetal. For indskolingen (bh. Kl. 3. kl.) er tildelingen dog opjusteret til 25 ugentlige timer. Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også frit skolevalg under dette kontoområde: Grænsekrydsere ind: 45 (+ 4 anbragte børn) Grænsekrydsere ud: 69 (+ 13 anbragte børn *) 22

25 Uddannelsesudvalget * Konteres under Kommunale specialskoler Serviceniveau Ud over tildeling til Undervisningsministeriets vejledende timetal er følgende serviceniveau fastsat: specialundervisning Holddeling lejrskole/hytteture Vikar Skolebibliotek Parametre 0,1 Ugentlig lekt. Pr. elev 0,045 Ugentlig lektion pr. elev 15 Timer pr. klasse pr. år 0,06 % af lønsum til fagpersonale 0,035 Ugentlig lekt. Pr. elev Særlige funktioner antal Art beløb Uddannelse og medarbejder udg Profil skoler IT koordinatorer Biblioteks koordinatorer Kommunal læsevejleder kommunale matematikvejleder Kommunal sprogvejleder Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SekormMED TR Skolelederne Aldersreduktioner Regulering kommunale tjenestemænd TR i skoler og afdelinger Modtage hold Ledelse: Ledelse En fuldtidsleder pr. 205 elever Administration: Norm HK tid pr. skole pr elev pr. specialelev Grundtakst

26 Uddannelsesudvalget I Faxe Kommune udarbejdes kvalitetsrapporter for de enkelte folkeskoler i kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplan er for skoleåret 2006/2007. Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed. Faxe Kommune har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold til kommunernes politiske mål for folkeskoleområdet, og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke opstillede handleplaner samt evaluering af disse. Fra og med kvalitetsrapport nummer 3 er der disponeringsmæssigt ændret i forhold til tidligere rapporter. Dette betyder to ting: At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten. De politiske mål på området er samlet under nedenstående tre overskrifter. Dette for at undgå gentagelser. De tre overskrifter er: Vi gør afstanden kort til undervisning af høj kvalitet. Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle. Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer. Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive det vil sige, at sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev. Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres. Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige niveau og en opfølgning herpå. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (idræt, billedkunst og musik er ikke prøvefag) Kvalitet Alle elever skal udfordres fagligt Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både på skolerne og udenfor Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Budget: 2,2 mio. kr Aktivitet Området dækker: svømmeundervisning 24

27 Uddannelsesudvalget skoleskov akut sygekørsel (bl.a. til skadestue) Serviceniveau Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes 2 timers svømmeundervisning ugentligt (inkl. omklædning og transport). Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen. Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler. Kommunen sørger for transport ved akut tilskadekomst Syge- og hjemmeundervisning Budget: 0,1 mio. kr Aktivitet Der er på området budgetteret med 150 timers undervisning. Beløbet dækker undervisning på sygehuse beliggende i andre kommuner Serviceniveau Kommunen er forpligtet til at tilsikre undervisning af børn, der er ramt af fravær i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Undervisning kan finde sted såvel hjemme som på sygehus Skolefritidsordninger (SFO) Budget: 19,9 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti -14,4 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.) Institutioner 34,3 mio. kr. Der findes i alt 9 SFO er, hvor der er budgetlagt med i alt pladser. Tabel 3.4: SFO er i Faxe Kommune, antal pladser Budgetforudsætninger 3 5 årige 6 9 årige Ungd.-klub I alt 2013 Frit.klub Jun.klub SFO Hyllen Svalereden SFO Tandhjulet (I + II * 260 III) SFO Nordlyset Grønærten SFO Pastinakken SFOdin SFO Hvepsereden SFO Rollingen I alt *)Budgetteret til 70. Antallet af unge kan variere i årets løb. 25

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere