Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet og budgettet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget, med en lille debat. Preben Bansemer blev genvalgt som formand. Der var kampvalg om bestyrelsesposterne. Bestyrelsesmedlemmerne Tor Darre, Kai Dinesen og Jens Gregersen, var på valg, yderlig stillede Alice Hansen fra afd. 5. Frank Wistisen fra afd. 8. og Inge Grønlund fra afd. 18. samt vores suppleant Dorthe Lodberg afd. 1 op til organisationsbestyrelsen. Valgt til organisationsbestyrelsen blev Tor, Kai og Jens. Til suppleantposterne opstillede Dorthe Lodberg afd.1. Frank Wistisen fra afd. 8. Alice Hansen afd.5 og Claus Petersen fra afd. 9. Valgt til suppleanter blev Dorthe Lodberg afd. 1. og Frank Wistisen fra afd. 8. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Tor Darre afd. 7 genvalgt til næstformand. Afdelingsbestyrelsesreferater Der er lovkrav om, at alle referater fra afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder offentliggøres henholdsvis 4 og 6 uger efter mødets afholdelse. I PAB har vi besluttet, at referaterne skal offentliggøres på vores hjemmeside. Vi er meget kede af, at så mange afdelingsbestyrelser ikke får sendt referaterne ind til administrationen. Vi vil appellere til alle om at få det gjort. Sommerhuse i PAB Vores sommerhuse på Fanø, Bornholm, Skagen og Sverige er vi glade for. Administrationen melder om øget udlejning, men det er endnu ikke tilfredsstillende. Derfor besluttede repræsentantskabet at udleje til de boligorganisationer FA09 administrerer, dog ikke i højsæsonen. Der er nu også mulighed for at leje fra torsdag til søndag. Der er også sat en nøgleboks op ved husene, i tilfælde af den elektroniske lås ikke virker. Huset på Fanø har gennemgået en stor renovering af træværket, og er blevet malet. Der mangler lidt, det bliver malet her i Side 1 af 13

2 Igen en tak til Børge Stendersø fra organisationsbestyrelsen for det arbejde han gør i sommerhusene. Inspirationstur Vores inspirationstur i September i Lyon var en fantastisk oplevelse, en spændende og lærerig tur. Organisationsbestyrelsen var meget begejstret for turen. Det almene byggeri i udkanten af Lyon, hvor en hel bydel, La Duchére, med ca lejemål med nyt byggeri var enestående. Nikolaj vil på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2012 lave et lille indlæg fra turen. I år går turen til Madrid først i oktober. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at inspirationsturen i 2012 går til Hamborg. Afdelingsbestyrelserne vil blive inviteret til at deltage med 1 afdelingsbestyrelsesmedlem med ledsager. Afdelingsmøder i september 2011 Alle møder foregik i en god atmosfære og med en god tilrettelæggelse fra afdelingsbestyrelserne. Det blev til en del udskiftninger i afdelingsbestyrelserne både af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi vil igen også her rose afdelingsformændene for deres store arbejde i afdelingerne, idet man skal huske på, at det er frivilligt arbejde, der udføres. Tak til alle afdelingsformænd, bestyrelsesmedlemmer, ejendomsmester og gårdmænd. Muskelhunde / kamphunde Til afdelingsmøderne i september fik vi den opfattelse i organisationsbestyrelsen at der var muskelhunde i flere afdelinger. Dette må selvfølgelig ikke finde sted. Administrationen Organisationsbestyrelsen vil igen i år rose alle medarbejderne i administrationen for det kæmpe arbejde de udfører. Det er en fornøjelse at se det samarbejde, der er på denne arbejdsplads hvor der nu er 26 ansatte. En tak til samtlige medarbejdere. I februar 2012 opsagde Glostrup Andels Boligforening sit medlemskab af FA09 De forlod Stationsparken i utide. Sagen er overgivet til Advokat. Side 2 af 13

3 BL. Konference BL konferencen i Helsingør i marts 2012 for Kreds 9 s medlemmer var godt besøgt. Jeg tror der var ca. 270 personer for de mange boligselskaber. Vi var i år mange afdelinger der deltog fra PAB. Alle var meget tilfredse med denne weekend. Vi vil her opfordre flere til at tilmelde sig konferencen, der afholdes den første weekend hvert år i marts måned. Helhedsplaner Der er afsat store beløb, både fra Landsbyggefonden og organisationen til helhedsplanerne i de berørte afdelinger 1, 2, 4, 8, 14 og 18. Renovering i afd. 4,8,18, er påbegyndt, afd. 4 med 2 etape, og afd. 18 er begyndt. Afd. 8 forventes færdig i år. Alle helhedsplaner i PAB er vedtaget på afdelingsmøderne med stort flertal, hvilket vi er meget glade for. Ejendomsfunktionærerne Løbende gennem året bliver der afholdt ejendomsfunktionær møder. Driftscheferne gennemgår de løbende sager, og informerer om de nye tiltag, som bliver gennemført i PAB. Vi vil også her takke driftscheferne for deres arbejde. Der er kommet mange nye arbejdsopgaver til, hvor IT en skal bruges, bl.a. elektroniske fakturaer og fraflytnings syn. Markvandringer I maj måned 2011 deltog organisationsbestyrelsen i markvandringer i afdelinger med ulige numre. På møderne fremlagde afdelingerne deres 10-års budget, og afdelingernes tilstand blev gennemgået. Der var strammet op på markvandringerne. Driftscheferne havde på forhånd sammen med afdelingsbestyrelserne og ejendomsfunktionærerne gennemgået afdelingerne. Organisationsbestyrelsen blev på møderne orienteret om resultatet af disse drøftelser. I afdelinger med helhedsplan, blev organisationsbestyrelsen orienteret om status for planerne. Økonomi Vi har fået en rente på 3,6 % for både drifts- og henlæggelsesmidler, hvilket er en nogenlunde forrentning, i forhold til renteniveauet i Side 3 af 13

4 Regnskab For at sikre at afdelingsbestyrelserne får en rimelig tid til behandling af årsregnskabet, har FA09 s regnskabsafdeling udsendt årsregnskaberne i februar/marts/april 2012, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Revisionen har over for organisationsbestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med regnskaberne og det materiale, som administrationen har udarbejdet. Forvaltningsrevision Revisor er nu godt tilfreds med vores forvaltningsbeskrivelser. Der er fastsat målsætninger for alle væsentlige områder. Der er udarbejdet forvaltningsbeskrivelser for en række af administrationsområderne. Organisationsbestyrelsen er tilfreds med udviklingen og håber, at forvaltningsbeskrivelsen i løbet af de næste par år kommer på afdelingsniveau. Styringsreform Nye lovændringerne, som betyder, at der blev indført en såkaldt styringsreform. Det betyder, at der ikke fremover skal være en så detaljeret styring af boligorganisationerne, som det har været tidligere, men et mål - og aftalestyring mellem kommunerne og boligorganisationerne. Der skal i den forbindelse afholdes årlige møder mellem de enkelte boligorganisationer og kommunen. Der har været holdt styringsdialogmøder med de fleste kommuner. Det har været en helt ny måde for PAB at være i dialog med kommunen på. Kommunens repræsentanter har været velforberedte og har vist interesse for de forskellige ønsker PAB har, og de udfordringer vi står over for, og dialogmøderne tegner til at blive noget, der kan bruges konstruktivt for både kommunen og PAB. Nybyggeri PAB undersøger stadig om der er muligheder for at bygge, hvis der er grunde til salg eller at der tilbydes andre former for overtagelser af ejendomme. PAB afd. 20 på Carl Jacobsens vej med 36 boliger er igangsat. Men her i marts april 2012 er der gået hårdknude i byggeriet. Der er blevet rejst nye store krav økonomisk til PAB. Der kører forhandlinger med entreprenøren via advokat. Administrationsaftaler PAB administrerer Emdrupborgkollegiet, Kvinderegensen, Dorthe Marie Hjemmet i Rødovre, Kamager i Tårnby, Center for Døve og Gladsaxe Almennyttige Andelsbo- Side 4 af 13

5 ligforening i Gladsaxe og Lægeforeningens Boliger i København. Et flot stykke arbejde udført af administrationen. Beboerklager Der har i alt været 8 beboerklagenævnssager i PAB i Fraflytninger Der har været 363 flytninger i PAB i 2012, svarende til en fraflytningsprocent på 11,6. Indboforsikring Organisationsbestyrelsen opfordrer alle PAB s beboere til at have en indboforsikring. Beboerne bliver sikret, hvis der sker skader på indbo under en byggesag. Hvis kælderrummet oversvømmes, får beboeren også hjælp til opmagasinering, medens ejendommens kælderrum desinficeres. Skimmelsvamp I PAB skal vi være opmærksomme på, at vore boliger ikke har eller får skimmelsvamp. Vi kan oplyse, at nogle afdelinger har haft dette problem inde på livet. Det koster afdelingerne rigtig mange penge. En af årsagerne til skimmelsvamp er fugt i lejemålet, som enten er opstået ved beboeradfærd, eller ved fejl og skader på ejendommen. Folketinget Den almene sektor udgør en femtedel af den danske boligmasse. Skulle den almene boligsektor være repræsenteret lige så meget som andre boligformer, ville rundt regnet 33 af dens beboer være MF`ere. Efter valget er der ingen folketingsmedlemmer der bor alment. Salgsloven er vedtaget den 26 maj 2011 Salg af almene boliger startede den 20. november 2001, og forsøgsordningen blev afsluttet den 26. maj Ca. ti år er gået. Gennem de mange år har vi i organisationsbestyrelsen fulgt sagen, og på landsplan er der ikke solgt mere end 20 til 30 boliger. Hvis boligorganisationen og Kommunen nu bliver enige om, at boligerne i en afdeling skal kunne sælges til beboerne, skal et flertal af beboerne godkende planen. Side 5 af 13

6 Ligeledes kan en boligorganisation sælge hele blokke og grunde. Og det bliver muligt for boligministeren at godkende, at netto-overskud i forbindelse med salg, der sker som led i en godkendt helhedsplan, kan benyttes til at finansiere planen. Hurtigere udsættelsesager I forbindelse med boligforliget i 2009 blev det vedtaget, at boligorganisationerne fremover skal kunne føre vidner ved fogedretten, der afgør udsættelsesager. Det vil gøre det betydeligt lettere at føre bevis for eksempelvis voldelige lejers misgerninger. Hidtil har fogedretterne afvist talrige sager, fordi der ikke var dokumenterbare beviser. Sagerne måtte så i mange tilfælde gennem både boligretten og landsretten, hvilket kunne tage flere år. Udsættelser PAB har haft 10 udsættelser i For at forebygge udsættelser har organisationsbestyrelsen besluttet at flytte lejeopkrævningen fra den i en måned til den - 3. i måneden. Ændringen iværksættes pr. 1. juni FA09 På nuværende tidspunkt er følgende med i FA09 Administrationsselskab: PAB Hvidovrebo BAB Hjem Øresundskollegiet. Glostrup Andels Boligforening har forladt os. Der arbejdes ihærdigt for at få flere ind i FA09. Lone Lund-Rasmussen, FA09 som direktør, Preben Bansemer som formand og Georg Jensen fra HVIDOVREBO som næstformand. Det bliver til boliger at administrere. Set og sket i afdelingerne. Afdeling 1. Postparken En meget livlig debat i beretningen om altanerne, ja den time beretningen varede, omhandlede næsten kun altaner. Selve altanudskiftningen er langt fremme, og forventes færdig i marts Det sociale i afdelingen er en del af sammenholdet hos beboerne. Traditionen i afdelingen er julestue, fastelavnsfest, loppemarked og en sommerfest. Som mange andre afdelinger har der været skybrud med dertil hørende ekstra arbejde til gårdmændene. En af udfordringerne var strømmen til de mange pumper og Side 6 af 13

7 affugtere. Beretningen omtalte desuden katte tilladelser, hærværk, parkering, interne flytninger, og helhedsplanen. Der var mange forslag til afdelingsmødet, og traditionen tro, et af forslagne var hundehold som blev nedstemt. Afdeling 2. Brunevang Der var mødt få lejemål til afdelingsmødet. Afdelingsformanden Trols Lihme havde som noget nyt sendt beretningen ud sammen med indkomne forslag, derfor blev det en hurtig fremlægning. Trols Lihme omtalte helhedsplanen og sagde at urafstemningen i afdelingen om helhedsplanen blev, at over 90 % havde stemt ja. Helhedsplanen kører videre. Der forventes opstart af helhedsplanen i Der kan her oplyses at den nye regering vil fremrykke afdelings 2.s helhedsplan. Afdelingen har store opgaver, der skal løses i de kommende år. De fokusgrupper blandt beboerne der blev oprettet til helhedsplanen har lavet et stort stykke arbejde sagde afdelingsformanden Trols Lihme. Afdelingen har mange sociale tiltag: fastelavnsfest, grillfester, loppemarked osv. Der har været en del hærværk i afdelingen, derfor er der sat lys og kamera op ved garagerne. Afdelingsformanden Trols Lihme ønskede ikke at genopstille som formand. Lykke Jensen fra afdelingsbestyrelsen blev valgt til ny afdelingsformand. Afdeling 4. Kagshusene Under gennemgang af dagsordenen oplyste dirigenten Nikolaj Jørgensen fra organisationsbestyrelsen, at et par forslag ikke kunne gennemføres, det strider mod helhedsplanen som er vedtaget. Et af forslagne var afdelingens garager, hold da op en debat det gav, hele 45 minutter tog det at få afviklet dagsordenen. I beretningen stillede beboerne en del spørgsmål om helhedsplanen hvor der igen var en livlig debat. Etape 2 er meget tæt på. Byggepladsen til etape 2 bliver mellem blok D og F. Byggeriet er kommet i gang. Afdelingsbestyrelsen opfordrede også til, at beboerne overholdt husordenen. Emnet er oppe på afdelingsmødet hvert år. Der var også her mange forslag der skulle behandles på afdelingsmødet: Parkeringsselskab Europark, blev forkastet. Videoovervågning i afdelingen, blev forkastet. Husdyrtilladelse 1 kat, blev forkastet. Flytning af boldbane. (kan ikke komme til afstemning, helhedsplan) Bevarelse af garagerne. (kan ikke komme til afstemning, helhedsplan) Ændring af afdelingens husorden blev vedtaget. Side 7 af 13

8 Afdeling 5. Hvidovrevej Afdelingsformanden Alice Hansen, har vi mødt nogle gange i lokalet i årets løb, 2 gange ekstraordinært den 4. maj og den 9. juni samt denne gang det ordinære. Køkkenudskiftningerne fortsætter og det har været en kæmpe succes. I år har der været 3 udskiftninger. Bolignettet, TV hovedstation vil blive opdateret til digital og fremtidig HD kanaler + ny liste til TV pakke som er udarbejdet af varmemesteren Niels, og er uddelt til beboerne. Vaskemaskiner til blok A og B er købt og installeret. Årets gyser var det voldsomme skybrud i juli måned, med efterfølgende vand i vores kældre, samt en masse affugtere. Afdelingen har en meget fin ordning med, at beboerne giver en hånd med i afdelingen. I år har sommerfesten voldt problemer pga. vejret. Varmemesteren fik meget ros for sit arbejde og især for pasningen af de grønne områder. Afdeling 6, Vinkelhuse Der var som altid et stort fremmøde til afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen omtalte i deres beretning, de grønne områder, legepladserne, TV, Internet & telefoni, Infokanal og hjemmeside, samt beboernyt. Renoveringsarbejdet byggesagen 2. etape blev omtalt, og 3. etape forventes påbegyndt i foråret Der skal i de kommende år bruges mange penge i afdelingen. Selv om afdelingen ikke har husdyrhold er der nogle der ikke fatter det, eller bare lader som om, de ikke kender reglerne. Der er både hunde og katte i afdelingen. Afdelingen har stor succes med den årlige pensionistskovtur hvor der igen i år var mange deltagere. Børge Stendersø valgte at gå som afdelingsformand, Katja Hansen fra bestyrelsen stillede op som afdelingsformand og blev valgt. Afdeling 7. Voldgården Den skriftlige beretning var igen omfattende. I alt 71 lejemål deltog i det årlige afdelingsmøde. Et stort fremmøde, ud af 144. Afdelingsbestyrelsen havde lejet telt igen i år, og dagen efter afdelingsmødet holdt afdelingen sommerfest i teltet. En livlig debat om haverne og den nye postlov om postkasser. Afdelingen gør meget for beboerne: Fastelavnsfest, sommerfest, og juletræstændingsarrangement med æbleskiver og gløg. Andre aktiviteter f.eks. en petanquebane. Side 8 af 13

9 Der er i afdelingen udskiftet nogle havedøre, vinduer og indvendige døre. Bolignettet fungerer rimeligt, dog med en bemærkning om, at samarbejdet med A+ er blevet bedre. Under indkomne forslag var også et hvor beboerne pålagde afdelingsbestyrelsen at undersøge om flere og bedre tilbud på TV i afdelingen. Selve beretningen tog ca. 17 minutter. Der var 2 forslag fra beboerne. TV kanaler som tidligere omtalt, og et forslag om Campingvogne der står i beboernes forhaver. Forslaget lød på at Campingvognene ikke måtte stå permanent hos beboeren men kun måtte stå 2 dage før en Campingtur og 2 dage efter en hjemkomst. Et ændringsforslag blev fremlagt til 8 dage før en tur og 8 dage efter hjemkomst. Det blev vedtaget og indført i husordenen. Tor Darre blev genvalgt som afdelingsformand. Afdeling 8. Brøndby Strand Afdelingsformanden Ole Larsen havde lavet en meget flot skriftlig beretning som beboerne havde fået sendt ud sammen med indkaldelsen. Helhedsplanens fase 3 som omfatter renovering af rækkehusenes facader og isolering, er påbegyndt og bliver færdig inden årets udgang. I forbindelse med fase 3 er der problemer om P-pladserne hvor både håndværkere og beboer skal holde, der er simpelt ikke plads sagde beboerne. En stor debat om dette emne som tog 40 min. resten af beretningen tog 10 min. Bestyrelsens beretning omtalte, trappe rengøring, brandtrapper og kældergange, arrangementer for beboerne, selskabslokalet, samarbejde med de andre boligselskaber, kulturweekend, paraboler, parkeringsservice, børneinstitutionerne, dørtelefoner og adgangskontrol. Den udsendte beretning blev gennemgået og vedtaget. Der var 6 indkomne forslag. En del af forslagne kunne der ikke stemmes om. Et forslag om afdelingsmødet ikke vælger afdelingens formand, men kun afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. Til dette forslag meddelte jeg at ingen afdelinger i PAB havde denne ordning som her blev foreslået. Forslaget blev nedstemt af samtlige beboer. Opførelse af det nye beboerlokale i 2009 med plads til 96 mennesker, blev brugt igen i år, og alle beboere er meget tilfredse med det nye hus. Ole Larsen blev genvalgt som formand. I marts 2012 var der rejsegilde på de 6 rækkehuse, tidligere Børneintuitionen Mågebo. Rækkehusene bliver færdige i juni måned. Afdeling 9. Televang En stor afdeling, med et stort fremmøde. Bestyrelsen har brugt meget tid på vinduesudskiftningen, som nu er færdig, med de forsinkelser der nu var i byggeriet. Bestyrelsen har lavet en undersøgelse over resultatet, og et stort flertal af beboerne er tilfredse. Side 9 af 13

10 Før betalte afdelingen fælles elforbrug nu er der blevet installeret bi-målere i samtlige lejemål. Huslejen er faldet med 4,59 % Som i andre afdelinger, var der også vandskader i kældrene efter skybruddet. Om det bliver nødvendigt at lave tiltag til en renovering af hele kloaksystemet må vi få belyst i de kommende år. Der har igen været mange beboerarrangementer, sommerfest i august måned, loppemarked osv. det må siges at være en succes. En tak til alle hjælpere til vores arrangementer sagde afdelingsformanden Torben Hovmand. Bestyrelsens beretning omtalte mange andre ting: Affaldspåbud, børnehaven, nye kontortider, vaskekældrene, selskabslokaler, beboerklager, parkeringsordning, legepladser, containerpladsen, til sidst omtalte bestyrelsen PAB s sommerhuse. Vi kan kun anbefale at man prøver et PAB s sommerhus. Ejendomsfunktionærerne blev rost for det store arbejde, de har gjort i afdelingen. Afdeling 10. Middelgrundsvej Der var et lille fremmøde hvor 18 lejemål deltog. Der er ikke sket meget i afdelingen i 2011, på grund af den flotte renoveringen og tagetagen der er blevet lavet. Der har været 12 flytninger i afdelingen, og det er godt vi har B ordningen ellers havde det været en dyr omgang. I samme forbindelse roste bestyrelsen deres varmemester Frank Linders. Som afdelingsformanden Otto Wois sagde, var der den 2. juli et lille skybrud her i afdelingen. 5 lejemål i stueetagen, hvor vandet stod op af badeværelsesafløbet og løb ud på gulvene, 3 lejemål havde fået skimmelsvamp, beboerne har været genhuset. I begrænset omfang også været vandskader i nogle kælderrum. Resten af beretningen var der: Væggelus i et lejemål, Lys i kælder er renoveret, opretning af byggeriet, rensning af kloaksystemet, P-pladserne, og beplantningen og til sidst sagde formanden, til næste år skal vi have nye vinduer mod gårdsiden. Otto Wois genopstillede ikke som afdelingsformand, ingen fra bestyrelsen eller salen ønskede at opstille. Der blev i oktober indkaldelse til nyt afdelingsmøde med valg af formand. På mødet blev der ikke fundet en afdelingsformand, så afdelingen kører uden afdelingsformand. Afdeling 13. Møllen Der var igen i år et mindre fremmøde, hvor 9 ud af 29 lejemål deltog. Side 10 af 13

11 Der er blevet sat bokse op i vaskeriet. Vi har problemer i vaskeriet med rengøringen, sagde afdelingsformanden John Christiansen. Afdelingen har fået tilbud på nye vinduer pris ca Trappeopgangene bliver ikke vasket af John Christiansen mere, da hans ryg ikke kan tåle det. Trapperne bliver nu vasket af et rengøringsselskab. Afdelingsformand John Christiansen gør en meget stor indsats i afdelingen, så at der på årsplan spares mange penge. Organisationsbestyrelsen siger hermed tak til John Christiansen for det store arbejde, han gør for afdelingen. John har nu fået afdeling 17 som han har tilsyn med ved fraflytninger og håndværkerne. Et forslag om sammenlægning af afdeling 13 og 17 blev vedtaget. Hele mødet varede 50 min. Afdeling 14. Holdkærparken Et pænt fremmøde, hvor 48 husstande deltog. Afdelingsformanden Nikolai Jørgensen havde i bestyrelsens udsendte beretning omtalt, ejendomsfunktionærerne, bredbånd/bolignet, You See, fælleshus, trafik og parkering, køkkener, og byggeskader. Et meget hurtigt møde som startede kl der var ingen bemærkninger til beretningen, og efter 4 min. var beretningen godkendt, regnskab og budget, indkomne forslag og valg tog ca. 55 min. Kl tog vi hul på eventuelt som varede lige så længe som selve mødet. Parkering i afdelingen volder stadig problemer, P-ordning med et eksternt firma blev vedtaget sidste år, er blevet op startet. Der var 4 forslag til afdelingsmødet, som mere var en orientering end forslag der skulle stemmes om, forslagsstillerne var tilfreds med formandens forklaring på de stillede forslag. Nikolai Jørgensen blev genvalgt som afdelingsformand. Der har været et ekstraordinært beboermøde, hvor beboerne vedtog renovering af tage og badeværelser. Sagen er startet af kommunen og Landsbyggefonden. Afdeling 17. Højager En afdeling med 18 lejemål, hvor 10 deltog. Afdelingsformanden i afdelingen Frank Hansen havde ingen skriftlig beretning, hvorefter beboerne stillede spørgsmål til afdelingsformanden ganske kort, beretningen tog 4 min. Der har været fælles oprydning i afdelingen, og en arbejdsweekend, som man plejer for at holde huslejen nede. Frank roste det frivillige arbejde. Afdelingen har haft store problemer med vandforbruget i afdelingen. Der bliver brugt alt for meget vand i forhold til vores måler. Sagen bliver nu undersøgt igen. Side 11 af 13

12 Det er gået meget godt med husdyrtilladelserne, som vi fik vedtaget, sagde beboerne. Der var et par problemer med at regnskab og budget ikke var kommet til afdelingen rettidig, derfor stemte beboerne nej til budgettet, og nej til sammenlægningen. Der blev indkaldt til nyt afdelingsmøde i oktober, hvor budgettet nu blev godkendt. Sammenlægningen blev ikke vedtaget. Afdeling 18. Hornemanns Vænge Bestyrelsens beretning var udsendt skriftlig med mange punkter. Møderne i afdelingen har været mange. 27 i alt fordelt på bestyrelsesmøder, ekstraordinære bestyrelsesmøde, budgetmøde, møde med Bane Danmark, møder med fokusgrupperne, møder vedr. helhedsplanen, ekstraordinært beboermøde. Afdelingen har en del hærværk. Som afdelingsformanden Ulla Lihn sagde, det er ærgerligt, det koster afdelingen mange penge og det er beboerne der skal betale. Derfor har afdelingen fået sat overvågningskamera op flere steder. Nålestiksprojektet i samarbejde med PAB har nu kørt 3 år. Projektet henvender sig til unge samt store og små grupper i alle aldre. Vi er i gang med mange aktiviteter i afdelingen, I den forbindelse er der nu ansat 3 aktivitetsmedarbejder i afdelingen. En på fuldtid og 2 på deltid. Helhedsplanen er gået i gang, med en byggeplads mellem blok 2 3 det gør at beboerne har fået reduceret deres P-pladser. Der er i afdelingen også påbegyndt en genhusning pga. helhedsplanen. Andre problemer afdelingen har at slås med er: Avis, pap og flaskecontainer, storskraldscontainer, handicappladser, rotter, postkasser, og beboernes egen husorden som mange ikke overholder. Igen den 2. juli, som i mange andre afdelinger. Skybrud med efterfølgende vandskader. Ja selve altanerne stod under vand med fare for vandet kom ind i stuerne. En kæmpe debat om, TV kanaler, fibre, antenne, Stofanet, YouSee. Beboerne blev oplyst, ved helhedsplanen vil der blive sat master til paraboler på taget i afdelingen til fremføring af udenlandske kanaler. Ulla Lihn blev genvalgt som afdelingsformand. Afdeling 19. Springbo Vores afdeling i Glostrup (bofællesskab) som holdt deres tredje afdelingsmøde med et meget stort fremmøde, 17 lejemål ud af 23 deltog. Afdelingsformand Jette Hamley bød velkommen og aflagde sin beretning. Vi har haft et travlt år, hvor der er sket en del i afdelingen med mange møder. De fejl og mangler der er i afdelingen kniber det med at få udbedret. Entreprenøren er gået konkurs flere gange, og det kan være svært at få ham til at udbedre de mangler der er i afdelingen. Side 12 af 13

13 Beboermøder + sociale aktiviteter + fælleshuset blev omtalt på mødet, hvor der er flere arbejdsgrupper. Som formanden sagde, vi fortsætter med ugentlig hyggeaften, bingo om søndagen samt sang og film hver 14. dag og teater i vintersæsonen. Som i afdeling 13 og 17 har afdeling 19 deres fællesdage hvor beboerne sammen ordner udearealerne, græsslåning, fejning, fjernelse af ukrudt, og om vinteren snerydning. Beboerne har tilmeldt sig faste opgaver som: Rengøring af elevatorer, rengøring af fælleshus, indkøb af div. Jette Hamley Poulsen blev genvalgt som Afdelingsformand. Forslag - Afstemning I flere afdelinger har beboerne forespurgt om man kun kunne stemme om hund hvert andet år, hvis man fik det indført i forretningsordnen. Det skal hermed præciseres at det må man ikke. Beboerne har deres demokratiske ret til at stemme om husdyr hvert år. Man må ikke stille beboerne dårligere end normalvedtægterne. Kurser PAB s bestyrelse opfordrer afdelingsbestyrelserne til i større omfang at deltage i BL s kurser for folkevalgte, f.eks. afdelingsbestyrelseskursus, dirigentkursus, mødeteknik, osv. Organisationsbestyrelsen Honoraret til PAB s organisationsbestyrelse er efter lovgivningen på kr i 2011, som fordeles af organisationsbestyrelsen. Her ud over kan organisationsbestyrelsen få computer, avis, telefonpenge samt internetforbindelse. Næste års repræsentantskabsmøde Afholdes torsdag den 23. maj Maj 2012 På organisationsbestyrelsens vegne. Preben Bansemer Side 13 af 13

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere