Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej 186 Til stede var Beboere fra 28 lejemål svarende til 56 stemmer Afdelingsbestyrelsen ved: Hanne Slotsvik, Kirsten Olsen, Lene Aastrup Nielsen og Henriette Denman Afdelingen ved: Ejendomsmester Eric Andersen Almenbo ved: Bjarne Frølund (Almenbos bestyrelse), Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Behandling af indkomne forslag 4. Renoveringsarbejder a. Status på sammenlægning af lejligheder i nr. 7 (de midterste) samt 6. sals lejlighederne i nr. 9 og nr Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen a. Valg af formand b. Valg af bestyrelsesmedlemmer c. Valg af suppleanter 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København a. Valg af 5 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år b. Valg af suppleanter for 1 år 8. Eventuelt Formanden Hanne Slotsvik bød velkommen. ad 1 - Valg af dirigent Bjarne Frølund blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var indkaldt med de lovmæssige varsler og derfor lovligt og beslutningsdygtigt. ad 2 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Beretningen blev fremlagt af formanden Hannne Slotsvik og er vedhæftet dette referat. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Vil den manglede busk ved haveindhegningen ved blok B blive plantet?

2 Ejendomsmesteren svarede, at der er plantet buske, men at der - indtil planterne er store nok - yderligere vil blive opsat trådnet. Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som blev godkendt. ad 3 - Behandling af indkomne forslag Der var modtaget 6 forslag til mødet. Forslag timers hjælp til tilbageflytning til sammenlagte lejligheder I forbindelse med tilbageflytning til sammenlagte lejligheder i opgang 7: at der ydes disse beboere 4-6 times hjælp. (Ikke indretning; men til samling af større ting, eksempelvis seng, reoler). Administrationen oplyste, at der var sendt en skrivelse ud til de genhusede beboere, der skal flytte tilbage i en sammenlagt lejlighed, om at flytningen tilbage til de nye lejligheder vil blive betalt af afdelingen, men at disse beboere - på lige fod med øvrige nyindflyttere - selv skal betale for opsætning og samling af indbo. Forslagsstiller ønskede, at afdelingsmødet stemte for, at de seks beboere, som er blevet genhuset og som skal flytte ind i en af de nye sammenlagte lejligheder, får hjælp til opsætning og samling af indbo. Formanden erindrede om, at regningen for ekstra hjælp til de seks husstande, der skal flytte ind i en af de nye sammenlagte lejligheder betales af afdelingens øvrige beboere. Der blev herefter stemt om forslaget, som blev vedtaget med overvældende flertal. Forslag 2 - Evalueringsmøde Evalueringsmøde mellem beboere omfattet sammenlægningen i opgang 7 og Almenbo og bestyrelsen efter endt tilbageflytning Forslagsstiller tilføjede, at forslaget var stillet for, at de berørte beboere kunne få luft for deres frustrationer. Der blev spurgt, hvem der betalte huslejen for de lejligheder, der har stået tomme i forbindelse med genhusningen. Administrationen svarede, at afdelingen afholder udgiften, idet denne er budgetteret ind under byggesagen. Formanden foreslog, at ændre forslaget, således at der i stedet afholdes et møde for alle afdelingens beboere, når indflytningerne i de nye sammenlagte lejligheder var gennemført. Administrationen foreslog at indkalde til et beboermøde for hele afdelingen i foråret 2013 med information omkring de afsluttede arbejder og eventuelle ideer til nye tiltag i afdelingen. 2

3 Ændringsforslaget blev sendt til afstemning og det blev vedtaget at indkalde til et beboermøde for hele afdelingen i foråret 2013 med fokus på arbejder i afdelingen. Forslag 3 - Ændring af vedtægt Ændring af vedtægt i Almenbo/bestyrelsen vedrørende afstemninger. Ved større beslutninger som eksempelvis større ændringer omfattende beboelsens beboere (eksempelvis større renoveringer/sammenlægninger): 1) at de lægges ud til afstemning blandt samtlige af beboelsens beboere, dvs. brevstemning, 2) eller hvis der foretages afstemning ved beboermøder, at der kan afgives afstemning med fuldmagt fra beboere, der er forhindret i at møde frem til beboermødet og 3) at beslutninger der foretages med afstemning skal have 2/3 flertal. Administrationen oplyste, at der ikke kunne stemmes om forslagene, idet sådanne ændringer vedtages af repræsentantskabet. Forslaget blev afvist. Forslag 4 - Rengøring og maling af opgang 7 Efter endt sammenlægning af boliger i opgang 7: grundig rengøring og maling af opgang 7; forhal, postbokse, elevator, svalegange. Administrationen oplyste, at opretning efter endt arbejde var indeholdt i entreprisen. Derudover er der afsat midler i langtidsbudgettet til hovedrengøring og maling, hvor det skønnes nødvendigt. Forslagsstiller frafaldt forslaget. Forslag 5 - Oprydning af cykelkældre. Cykelkælder: oprydning af cykelkældre. Hvad må opbevares i cykelkælderen? Gamle ikke benyttede cykler, cykeldele, barnevogne, avisvogne, cykelanhængere etc.? Ejendomsmesteren oplyste, at entredøre fra genhusningslejlighederne pt. opbevares i cykelkældrene, da der ikke er plads andre steder. Dette er dog kun midlertidigt. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at der en gang årligt ryddes op i cykelkældre. Det blev ligeledes foreslået at afvente færdiggørelsen af lejlighedssammenlægningerne og derefter rydde op. Endvidere skal afdelingsbestyrelsen gennemgå husordenen og der indskærpe reglerne omkring opbevaring i cykelkældre. Ændringsforslaget blev vedtaget. Forslag 6 - Videoovervågning Opsættelse af præventiv videoovervågning til forebyggelse af hærværk og tyveri på bebeboelsens område: I kældergange (så indgange til kælderrum og vaskekælder kan ses), forhal, hoveddøre og vaskerum, cykelkælder. 3

4 Administrationen oplyste, at en videoovervågning vil blive en bekostelig affære. Formanden advarede mod at lukke fremmede ind i opgangen. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at der opsættes skilte med advarsler om kameraovervågning. Efter en længere drøftelse for og imod blev forslaget sendt til afstemning med følgende resultat 24 stemte mod forslaget 14 stemte for forslaget Forslaget blev nedstemt. ad 4 - Renoveringsarbejder a. Status på sammenlægning af lejligheder i nr. 7 (de midterste) samt 6. sals lejlighederne i nr. 9 og nr. 11 Administrationen orienterede om den lidt hårde start, som projektet havde fået, idet sagsbehandlingstiden hos Københavns Kommune havde været noget længere end forventet. Derudover har der har været en del nødvendige arbejder/uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen. Blandt andet har der været nogle varierende etagehøjder, udskiftning af hoveddøre samt blysanering af malingen. Ved betonskæringer og boringer forplanter støjen sig desværre hele vejen igennem bygningen og administrationen havde modtaget flere henvendelser omkring dette problem. De værste støjgener er på skrivende tidspunkt overstået, men der må stadig forventes almindelig håndværkerstøj. Der blev klaget over, at håndværkerne gik i gang med støjarbejderne allerede kl Administrationen svarede, at det af udbudsmaterialet fremgik, at støjende arbejder først måtte igangsættes kl , samt at der højst må udføres støjende arbejder to timer i træk. Dette vil blive indskærpet håndværkerne igen. De første sammenlagte lejligheder på 1. og 2. sal er klar til indflytning den 1. december 2012, hvorefter 3. og 4. sal er klar til indflytning den 15. december og 6. sal i nr. 7 bliver klar til indflytning den 15. januar 2013 og 6. sals lejlighederne i nr. 9 og nr. 11 den 15. februar ad 5 - Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Beboerne havde før mødet modtaget budget 2013 for afdelingen, der anviser en lejeforhøjelse på kr. svarende til 3,5 %. Administrationen gennemgik budgettet og nævnte som det væsentligste: Ejendomskatten er reguleret med 7 %, som kommunerne har lov til at opkræve. El til fællesarealer stiger med 28 t.kr. på grund af øgede afgifter. Der er afsat 43 t.kr. til dispositionsfonden til oparbejdelse af arbejdskapital til fremtidige forbedringer. Administrationsbi- 4

5 draget til Almenbo falder med 37 t.kr. som en følge af lejlighedssammenlægningerne. G- indskud, som er en indbetaling til Landsbyggefonden, følger byggeindekset og stiger med 4,5% Henlæggelser stiger med 110 t.kr., hvor posten tab ved fraflytning markerer sig med 85 t.kr. på grund af manglende huslejebetalinger. Det endelige antennebudget er endnu ikke udarbejdet, idet vi afventer en eventuel varsling på prisstigning fra YouSee. Antennebudgettet varsles i november måned. Budgettet for 2013 blev godkendt. ad 6 - Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen a. Valg af formand Hanne Slotsvik blev genvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen b. Valg af bestyrelsesmedlemmer Lene Aastrup Nielsen og Kirsten Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. c. Valg af suppleant Irene Denman blev valgt som suppleant for 1 år. Afdelingsbestyrelsen består herefter af Hanne Slotsvik, formand (2014) Lene Aastrup Nielsen (2014) Kirsten Olsen (2014) Birthe Leerbech (2013) Henriette Denman (2013) Suppleant: Irene Denman ad 7 - Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleant til Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København a. Valg af 5 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år Følgende medlemmer blev valgt: Birthe Leerbech Hope Cedercrantz Hanne Slotsvik Henriette Denman John Olsen b. Valg af suppleanter for 1 år Følgende blev valgt: Irene Denman, 1. suppleant Kirsten Olsen, 2. suppleant ad 8 - Eventuelt En beboer spurgte, om der var mulighed for at reparere indkørslen ved blok A, da den er i meget dårlig stand. 5

6 Ejendomsmesteren svarede, at kommunen allerede er bedt om at udbedre asfalten på vejen, som er en offentlig vej. En beboer spurgte, om der blev opsat juletræ i haven i år. Ejendomsmesteren bekræftede, at der opsættes et juletræ i år. Formanden takkede for et godt møde, som sluttede kl Referent Afdelingsformand Dirigent Lene Terpe Hanne Slotsvik Bjarne Frølund 6

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere