Organisationsbestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsens beretning"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige repræsentanter. Repræsentantskabsmødet blev et godt møde. Bestyrelsens beretning gav anledning til en lille debat. Derefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. Efter beretningen gennemgik Nikolaj Jørgensen sidste års inspirationstur til Madrid, med et PowerPoint show. Økonomidirektør Teit Svanholm gennemgik regnskabet og budgettet for Efter gennemgang blev regnskab og budget godkendt. Et indslag om Energi og Miljø blev gennemgået af driftschef Henrik Madsen. Der var trykt en 11 siders rapport E-Driftsjournal Energy-Line, som blev godt modtaget. Valg til bestyrelsesposterne. Bestyrelsesmedlemmerne Tor Darre, Kai Dinesen og Jens Gregersen var på valg, alle 3 blev genvalgt. Til suppleantposterne opstillede Dorthe Lodberg afd. 1, Stephan Jönsson afd. 2 og Ulla Lihn afd. 18. Valgt blev Stephan Jönsson som 1. suppleant og Dorthe Lodberg som 2. suppleant. På det efterfølgende bestyrelsesmøde havde Tor Darre besluttet at stoppe som næstformand. Der blev der valgt 2 næstformænd Nikolaj Jørgensen afdeling 14, og Kai Dinesen afdeling 7. Afdelingsbestyrelsesreferater Husk at sende referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne ind til administrationen. Der er lovkrav om, at alle afdelingsmøder offentliggøres 4 uger efter mødeafholdelse. Sommerhuse i PAB Vores sommerhuse på Fanø, Bornholm, Skagen og Sverige er vi glade for. Administrationen melder nu om stabil udlejning, men det er endnu ikke økonomisk tilfredsstillende. Der er nedsat en gruppe i organisationsbestyrelsen, der ser på mulighederne for forbedring af økonomien ved bl.a. omkostningsbesparelser. Gruppen og organisationsbestyrelsen har lavet nogle ændringer vedr. udlejning, mulighed for tilkøb af rengøring og der betales nu el efter forbrug. I de fleste af husene er der installeret varmepumper samt internet. Side 1 af 13

2 Inspirationstur Inspirationsturen i I oktober gik turen til Hamburg. Organisationsbestyrelsen og bestyrelserne var meget begejstrede for turen. I de 3 dage vi gik rundt var vi heldige med vejret, ca grader. I 2014 går turen til Stockholm. Vi påtænker ny tur for bestyrelserne igen i Nikolaj Jørgensen vil på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2014 komme med et lille indlæg fra turen. Afdelingsmøder i september 2013 Alle møder foregik i en god atmosfære. Flere af møderne var ikke tilrettelagt og styret tilstrækkeligt effektivt. FA09 har derfor udarbejdet en huskeliste for afdelingsmøder, som ligger på FA09 s hjemmeside under beboerdemokrati. Det blev til en del udskiftninger i afdelingsbestyrelserne både af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi vil igen også her rose afdelingsformændene for deres store arbejde i afdelingerne, idet man skal huske på, at det er frivilligt arbejde, der udføres. Tak til alle afdelingsformænd, bestyrelsesmedlemmer, ejendomsmestre og ejendomsfunktionærer. Administrationen Organisationsbestyrelsen vil igen i år rose alle medarbejderne i administrationen for det kæmpe arbejde de udfører. Det er en fornøjelse at se det samarbejde, der er på denne arbejdsplads, hvor der nu er 27 ansatte. En tak til samtlige medarbejdere. BL Konference BL konferencen i Helsingør i marts 2013 for Kreds 9 s medlemmer var godt besøgt. Der var ca. 250 personer fra de mange boligselskaber. Vi var i år mange afdelinger der deltog fra PAB. Alle var meget tilfredse med denne weekend. Vi vil her opfordre flere til at tilmelde sig konferencen, der afholdes hvert år i begyndelsen af marts måned. Helhedsplaner Der er afsat store beløb, både fra Landsbyggefonden og organisationen til helhedsplanerne i de berørte afdelinger 1, 2, 4, 8, 14 og 18. I år opstartes 3. etape i Kagshusene, Brunevang, Holdkærsager. Hornemanns Vænge er nu afsluttet. PAB har samlet afsat 32 mill. kr. til støtte i de afdelinger der har helhedsplaner. Side 2 af 13

3 Ejendomsmestrene Løbende gennem året bliver der afholdt møder for ejendomsmestrene. Driftscheferne gennemgår de løbende sager, og informerer om de nye tiltag, som bliver gennemført i PAB. Vi vil igen i 2014 gennemføre kurser for alle ejendomsfunktionærerne i førstehjælp. Vi vil også her takke både ejendomsfunktionærerne og driftscheferne for deres store arbejde. Markvandringer I maj måned 2013 deltog organisationsbestyrelsen i markvandringer i afdelinger med ulige numre. Afdeling På møderne fremlagde afdelingerne deres 10-års budget, og afdelingernes tilstand blev gennemgået. Organisationsbestyrelsen har besluttet at ændre konceptet, således at organisationsbestyrelsen kun besøger de afdelingsbestyrelser, der ønsker et møde. Mødet vil ikke være koncentreret om DV-planen men nu også det sociale liv i afdelingerne. Økonomi Vi har fået en rente på 0,62% i 2013 for både drifts- og henlæggelsesmidler, hvilket ikke er et særligt fint resultat i forhold til sidste år, men rimeligt i forhold til det gennemsnitlige renteniveau. Regnskab For at sikre at afdelingsbestyrelserne får en rimelig tid til behandling af årsregnskabet, har FA09 s regnskabsafdeling udsendt årsregnskaberne i februar/marts/april 2014, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Revisionen har over for organisationsbestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med regnskaberne og det materiale, som administrationen har udarbejdet. Forvaltningsrevision Revisor er nu godt tilfreds med vores forvaltningsbeskrivelser. Der er fastsat målsætninger for alle væsentlige områder. Der er udarbejdet forvaltningsbeskrivelser for en række af administrationsområderne. Organisationsbestyrelsen er tilfreds med udviklingen og håber, at forvaltningsrevisionen i løbet af de næste par år kommer på afdelingsniveau. Side 3 af 13

4 Styringsdialogmøder Der har været afholdt styringsdialog med de fleste kommuner, hvor PAB er repræsenteret. Møderne går godt og alle kommuner har udtrykt tilfredshed med såvel PAB som administrationen. Nybyggeri PAB undersøger stadig om der er muligheder for at bygge, hvis der er grunde til salg eller at der tilbydes andre former for overtagelser af ejendomme. PAB afd. 20 på Carl Jacobsens vej med 36 boliger er nu færdig, og beboerne er flyttet ind i februar PAB afd. 21 på Carl Jacobsens vej med 24 kan tages i brug 1. maj 2014 Begge byggeafsnit slås sammen til PAB afd. 20, Henkel. Administrationsaftaler PAB administrerer Emdrupborgkollegiet, Kvinderegensen, Dorthe Marie Hjemmet i Rødovre, Kamager i Tårnby, Center for Døve og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening i Gladsaxe og Lægeforeningens Boliger i København. Beboerklager Der har i alt været 2 beboerklagenævnssager i PAB i Side 4 af 13

5 Fraflytninger PAB - Fraflytninger pr. kvartal 2013 Boligtyper Afdelinger 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Familiebolig 1-1 Postparken Brunevang Kagshusene Hvidovrevej Vinkelhuse Voldgården Brøndby Strand Televang Middelgrundsvej Møllen Holdkærparken Højager Hornemanns Vænge Familiebolig Total Ungdom 1-8 Brøndby Strand Møllen Holdkærparken Ungdom Total Ældrebolig 1-8 Brøndby Strand 1 1 Ældrebolig Total 1 1 Hovedtotal Antal opsigelser efter årsag Interne flytninger 68 Almindelige opsigelser 233 Bytninger 4 Udsættelser 11 Dødsboer 28 Andet 4 I alt 348 Side 5 af 13

6 FA09 På nuværende tidspunkt er følgende med i FA09 Administrationsselskab: PAB Hvidovrebo BAB Hjem Øresundskollegiet. FA09 får et nyt medlem fra 1. januar FSB i Gladsaxe. Lone Lund-Rasmussen er direktør, Preben Bansemer er formand og Else Janhøj fra Hjem er næstformand. Det bliver til knap boliger i administration. I FA09 har vi i bestyrelsen besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skal være 100% non-profit. Det betyder, at hvis der er overskud i FA09 tilbageføres det for meget betalte administrationshonorar til vores arbejdskapital. Herfra kan midlerne på sigt komme tilbage til afdelingerne og hjælpe med til at sikre gode boliger. FA09 har en formue på godt kr. 12 millioner og det må siges af være tilstrækkeligt for en administration. Kurser PAB s bestyrelse opfordrer afdelingsbestyrelserne til i større omfang at deltage i BL s kurser for folkevalgte, f.eks. afdelingsbestyrelseskursus, dirigentkursus, mødeteknik, osv. Der er også mulighed for interne kurser. Organisationsbestyrelsen Honoraret til PAB s organisationsbestyrelse er efter lovgivningen på kr i 2014, som fordeles af organisationsbestyrelsen. I 2013 var beløbet kr Herudover kan organisationsbestyrelsen få computer, avis, telefonpenge samt internetforbindelse. Bestyrelseskonference I oktober 2013 indkaldte vi til en konference fra fredag til lørdag hvor der var oplæg til bestyrelserne ansvar og kompetence, samt en foredragsholder. Tilslutningen var så lille at vi blev nødt til at aflyse mødet. I stedet holdt vi den 14/11 et aftenmøde, med årshjulet samt ansvar og kompetence. Efter spisningen kom Curt Liliegren og holdt foredrag. Curt kom fra økonomisk viden center Realdania. Der har været afholdt seminar for organisationsbestyrelsesmedlemmer om god almen ledelse. Det er et område organisationsbestyrelsen kommer til at arbejde videre med i Den 27. maj 2014 er der inviteret til et kursus om hvad huslejen bruges til. Side 6 af 13

7 Set og sket i afdelingerne Afdeling 1 - Postparken I afdelingen har vi en beboer, der vil det anderledes end de andre beboere, sådan har det været i mange år, og det må vi leve med. Jens Gregersen fra organisationsbestyrelsen blev valgt som dirigent, og den beboer jeg omtalte, gav Jens et mistillidsvotum. Der skulle stemmes om mistilliden, og til stor skuffelse for den herre, som er imod alt hvad afdelingen laver, fik han et nederlag. Jens blev som dirigent. En del af beboerne forlod mødet, inklusiv den omtalte beboer. Dette skyldes, at mange af dem der var mødt op, var de beboere på midlertidige kontrakter, som på grund af et opslag, igen fra denne herre jeg omtaler, havde skrevet om at disse genhusningskontrakter skulle gøres permanente samt om helhedsplanen, hvor han lovede en hel masse, som der ikke kunne stemmes om. Mødet blev genoptaget igen. Der var en meget livlig debat om genhusning og helhedsplanen, som varede ca. 1½ time. Det sociale i afdelingen er en del af sammenholdet hos beboerne. Der var 5 forslag hvoraf 3 forslag var om helhedsplanen, som der ikke kunne stemmes om, da helhedsplanen er vedtaget af et stort flertal. Afdeling 2 - Brunevang Sidst i august havde afdeling 2 Brunevang 60 års jubilæum. Organisationsbestyrelsesformanden var ude hos afdelingen og ønske tillykke på dagen. Afdelingsformanden Lykke Jensen havde sendt beretningen ud sammen med indkomne forslag. En fin beretning som bl.a. omhandlede følgende: Ny bestyrelse som blev valgt i juni. Afdelingen havde taget initiativ til et kursus, Hjerte lunge redning og demo af hjertestarter, som afdelingen har købt. Afdelingen har mange sociale tiltag, fastelavnsfest, grillfester, loppemarked, Julehygge osv. Der var kommet 4 forslag, udvalg til frivillige, udskiftning af lås/låse, udskiftning af hoveddør, og udskiftning af klædeskabe. Helhedsplanen i afdelingen er nu i gang. Den 13. juni 2013 var der informationsmøde, hvor der blev stillet mange relevante spørgsmål. I marts 2014 begynder håndværkerne at rykke ind, med skurvogne osv. Vi glæder os til af følge arbejdet. Afdeling 4 - Kagshusene Den 23. april 2013, blev der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på valg af ny formand. Christina Clausen har fået et rækkehus i afdeling 7. Side 7 af 13

8 Valgt blev Elisabeth Bransmark. Den nye formand Elisabeth bød velkommen til afdelingsmødet. Der var mange spørgsmål til beretningen, hvor de fleste gik på byggeriet og helhedsplanen. Efter regnskab og budget var der status for helhedsplanen, samt info om 3. etape, Martin som er byggeleder i afdelingen redegjorde for afdelingens byggesag. Afdelingsbestyrelsen opfordrede også til, at beboerne overholdt husordenen. Emnet er oppe på afdelingsmødet hvert år. Der var også her mange forslag der skulle behandles på afdelingsmødet: Ændringer af husordenen. Video overvågning. Vaskeriet. Boldbane. osv. Under eventuelt var der mange spørgsmål om varmeregnskabet, som Lonni Hansen fra administration skulle udrede. Afdeling 5 - Hvidovrevej Afdelingsmødet blev igen i år holdt på Rødovregård, godt besøgt og hele 28 lejemål var repræsenteret. Beretningen som var udsendt havde følgende indhold. Køkkenudskiftningerne fortsætter og er en kæmpe succes. Bolignettet, ny digital TV hovedstation, døre er udskiftet, nyt til vaskeriet, udskiftning af 3 tørretumblere i blok A, B og C, og mange andre ting blev drøftet. Vinduesudskiftningen nærmer sig sin afslutning, bestyrelsen og beboerne er meget tilfredse. Noget nyt var at afdelingens brønde er blevet renset, og fremover bliver det gjort hvert år som forsikringen kræver. Der var ingen spørgsmål til beretningen, og som dirigenten sagde, så går vi videre til næste punkt, tid ca. 3. min. Der var et forslag på mødet, plader i loftet i kælderen (tørrerum). Da udgiften til dette projekt ikke var budgetlagt vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget. Afdelingen har en meget fin ordning med, at beboerne giver en hånd med i afdelingen. Efter 12 år som formand takkede Alice Hansen af på grund af sygdom. Ny formand blev en tidligere formand for afdelingen Ragnhild Nielsen. Hele afdelingsmødet tog 28 minutter. I slutningen af oktober 2013 afgik Alice Hansen ved døden efter kort tids sygdom. Ære være hendes minde. Side 8 af 13

9 Afdeling 6 - Vinkelhuse Der plejer altid at være et stort fremmøde til afdelingsmødet, lidt mindre denne gang. Afdelingsbestyrelsen omtalte i deres beretning, de grønne områder, legepladserne, byggesagen etape 4, TV, Internet & telefoni, Infokanal og hjemmeside, husorden samt beboernyt. Renoveringsarbejdet/byggesagen er godt i gang. Husdyr og økonomi samt fremtidige projekter. En meget flot beretning på 4 tæt skrevne A4 sider. Selv om afdelingen ikke har husdyrtilladelse er der nogle der ikke fatter det, eller bare lader som om, de ikke kender reglerne. Der er både hunde og katte i afdelingen. Jubilæumsfesten den 8. juni fejrede Vinkelhusene deres 50 års dag. Der var 120 voksne og børn til arrangementet på Lanes & Lounges. Afdelingen har stor succes med den årlige pensionistskovtur hvor der igen i år var mange - 74 deltog. Der var 5 forslag. Dørklokke i vaskeriet, kaffe automat i vaskeriet, Husdyr (indekat) og maling kan hentes og regningen betales af PAB, ingen af forslagne blev vedtaget. Da der kun var en tilbage i bestyrelsen, skulle der vælges i alt 6 personer. Der var kun en tilkendegivelse til formandsposten, Børge Stendersø, som blev valgt. Resten af bestyrelsen blev valgt, så bestyrelsen har 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Afdeling 7 - Voldgården Den skriftlige beretning var igen omfattende. I alt 60 lejemål deltog i det årlige afdelingsmøde. Et pænt fremmøde, ud af 144. Formand Tor Darre bød velkommen til de nye beboere i afdelingen. I sin velkomst sagde Tor Darre, at PAB blev grundlagt i 1943 af Hr. Frederiksen altså 70 år. Tillykke med det. Den hurtigste beretning i nyere tid, 2 min. Regnskabet tog 3 min. Budgettet varede 3 min. Der var 1 forslag fra en beboer. Husdyrhold, om beboerne kunne ønske sig mere end et husdyr. Forslaget blev nedstemt. Selve afdelingsmødet tog ca. 1 time. Der var kampvalg om suppleantposterne. Afdelingen gør meget for beboerne: Fastelavnsfest, sommerfest, og juletræstændingsarrangement med æbleskiver og gløgg. Andre aktiviteter f.eks. en petanquebane. Side 9 af 13

10 Afdelingsbestyrelsen havde lejet telt igen i år, og dagen efter afdelingsmødet holdt afdelingen reception for håndværkerne og indbudte til afdelingens 50 års jubilæum. Dagen efter var der fest for beboerne i teltet med spisning, levende musik og dans. Tor Darre blev genvalgt som formand. Afdeling 8 - Brøndby Strand Afdelingsformanden Ole Larsen havde igen lavet en meget flot skriftlig beretning på mange sider, som beboerne havde fået sendt ud sammen med indkaldelsen. Spørgsmål om beretningen var ganske få, og hele beretningen tog 7 min. Bestyrelsens beretning omtalte helhedsplanen. Arrangementer for beboerne, selskabslokalet, samarbejde med de andre boligselskaber, kulturweekend, paraboler, parkeringsservice, børneinstitutionerne, Mågebo, dørtelefoner og adgangskontrol, osv. Den udsendte beretning blev gennemgået og vedtaget. Der var 18 indkomne forslag. En del af forslagne kunne der ikke stemmes om på grund af økonomien, da budgettet var blevet vedtaget. Andre var mere en oplysning til beboerne. Et spørgsmål som trængte sig på var parkering i afdelingen. Scanparkering, firmaet som afdelingen har til at varetage opgaven, fik meget kritik fra beboerne, og bestyrelsen ser på de nuværende forhold. Et langt møde der sluttede med hyggeligt samvær og spisning. Ole Larsen blev genvalgt som formand. I marts måned 2014 afgik formand Ole Larsen ved døden. Ole fik hjertestop på hospitalet, og blev bisat den 14. marts i Glostrup. Ære være hans minde. Henrik Pedersen er valgt på et ekstraordinært beboermøde den 31. marts 2014 som ny formand. Afdeling 9 - Televang Der var et stort fremmøde. Bestyrelsen havde udsendt deres beretning. I beretningen var et punkt om sammenlægning af afdeling 1 og 9 til orientering, dette punkt blev til en livlig debat. På nuværende tidspunkt, her hvor jeg skriver beretningen, er situationen at Tårnby Kommune vurderer om man i stedet kan lave en fælles tinglyst parkeringsplan med et tilstrækkeligt antal p-pladser. Andre ting i beretningen blev behandlet og beretningen blev vedtaget og tog ca. 1½ time. Punktet YouSee blev flyttet op til efter beretningen, hvor der var indlæg fra en repræsentant fra YouSee. Efter indlægget blev der stemt om beboerne skulle gå over til det nye selskab. Beboerne stemte ja. Side 10 af 13

11 Der var 11 forslag til mødet. Altanerne, Festlokaler, vaskeriet, Grill på altanen, Rygning i kælder og opgange, fodring af fugle, Nye priser i vaskeriet, osv. Der har igen været mange beboerarrangementer i afdelingen. En tak til alle hjælperne til vores arrangementer sagde bestyrelsen. Ejendomsfunktionærerne blev rost for det store arbejde, de har gjort i afdelingen. Tårnby Kommune overvejer at ændre pensionistblokken til tidssvarende boliger. Afdeling 10 - Middelgrundsvej Der var et lille fremmøde. Der er ikke sket meget i afdelingen i , på grund af renoveringen af ejendommen. Afdelingen har ingen formand men i afdelingen er der en bestyrelse, med en kontaktperson til administrationen. I beretningen var der ret mange ting at fortælle om. Vinduesudskiftning, videoovervågning i kælderen, Vaskeriet og udendørsarealerne, gård og gårdlaug, Klagesager, samt 5 års gennemgang. I samme forbindelse roste bestyrelsen deres ejendomsmester Frank Linders. Der blev heller ikke i år valgt nogen formand, Eva Lintrup blev igen kontakt person. Afdeling 13 - Møllen Der var i år et stort fremmøde, hvor 14 ud af 29 lejemål deltog. Formanden havde lovet smørrebrød til de fremmødte. John Christiansen fremlagde beretningen mundtligt. Vi har problemer med vaskeriets tidsbestilling, sagde afdelingsformanden. Afdelingen har udskiftet nye vinduer. I år er der skiftet nye tagvinduer. Ny ordning med sortering af affald, der er brugt en del penge på containerne, der har været 6 fraflytninger, der er stadig ungdomsboliger ledig. Hegn er blevet opsat, der er rettet fliser op, låsesystemer er udskiftet. osv. Bestyrelsen vil arbejde videre på at få opført et cykelskur i afdelingen. Afdelingsformand John Christiansen gør en meget stor indsats i afdelingen, så der på årsplan spares mange penge. Organisationsbestyrelsen siger igen tak til John Christiansen for det store arbejde, han gør for afdelingen. John har nu også afdeling 17, som han har tilsyn med ved fraflytninger og håndværkerne. Afdeling 14 - Holdkærparken Et pænt fremmøde til afdelingsmødet. Der var ingen spørgsmål til beretningen som tog ca. 1 minut. Side 11 af 13

12 Regnskab og budget tog ligeledes 1 minut, uden spørgsmål. P-ordning med et eksternt firma som blev vedtaget sidste år, er en succes, dette har medført at der er ca. 30 % flere P-pladser i afdelingen. Forslag om tilladelse til indendørs kat blev forkastet. Et meget hurtigt møde som startede kl og sluttede efter 40 minutter. Nikolaj Jørgensen blev genvalgt som formand. Afdeling 17 - Højager En afdeling med 18 lejemål, hvor deltog. Formanden Jon Balling indledte med at der i årets forløb ikke har været nogen bestyrelsesmøder, men en snak over hækken hvor problemerne blev løst. Udskiftningen af vinduer, køleskabe, komfurer, nye container i afdelingen, vrøvl med den nye græsslåmaskine, hvor formanden sagde, at flere af beboerne burde deltage i vedligeholdelse af afdelingen. Afdelingen har stadig store problemer med vandforbruget. Der bliver brugt alt for meget vand i forhold til vores måler sagde formanden. Under budgettet blev det konstateret, at nogle sider var blanke, og budgettet ikke kunne gennemføres. Dirigenten Jens Gregersen udsatte punktet, til ny indkaldelse. Der var 4 forslag på mødet, 2 husdyr, gartner, fartbomme og indekatte. Alle forslag blev nedstemt. Formanden er fratrådt og der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i fælleslokalet i bygning 1 den 24. april 2014, hvor ny formand skal vælges. Afdeling 18 - Hornemanns Vænge Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt meget udførligt 9 tætskrevne A4 sider. Møderne i afdelingen har været mange pga. helhedsplanen. Beretningen indeholdt følgende: Renovering, vandmålere, parabolmasterne, Fælleshuset, udearealerne, den boligsociale helhedsplan, hærværk og salg af stoffer, containere, Rotter, husorden, hunde, LLO, legepladsudvalg, og sommerhuse i PAB. Beretningen var så udførlig at der ikke var spørgsmål. Beretningen tog 1 minut. Regnskab og budgettet var der få spørgsmål til og tog ca. 5 minutter. Wissenberg tog sig af punktet, byggeriet. Der var mange der ville have svar på deres indlæg. Side 12 af 13

13 Nålestiksprojektet som i dag hedder Den sociale helhedsplan, blev kommenteret af Ulrik, et godt indlæg. Der var 7 forslag i år, desværre var det kun 2 af forslagene der kunne stemmes om, da de andre forslag havde enten økonomiske konsekvenser for afdelingen, eller der var andre ting der skulle undersøges. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene. Vaskerisammenlægning blev vedtaget, og et forslag om B ordningen Vinyl pålægning i køkkenet blev nedstemt. Helhedsplanen er afsluttet. Til foråret ordnes udearealerne. Ulla Lihn, som genopstillede som formand, havde en modkandidat, Per Frederiksen. Per fik 37 stemmer og Ulla fik 33. Ny formand i afdeling Per Frederiksen. Afdeling 19 - Springbo Vores afdeling i Glostrup (bofællesskab) som holdt deres afdelingsmøde med et meget stort fremmøde, 18 lejemål ud af 23 deltog. Afdelingsformand Jette Hamley bød velkommen og beretningen som var uddelt, der var et par enkelte spørgsmål og beretningen blev vedtaget efter ca. 10 min. Det har været et travlt år, hvor der er sket en del i afdelingen med mange møder. Der er ved at komme styr på afdelingen efter byggeriets start, og 5 års gennemgang. Et forslag om Cykelskur til afdelingen, blev vedtaget. Beboermøder + sociale aktiviteter + fællesrum blev omtalt på mødet, hvor der er flere arbejdsgrupper. Som formanden sagde, vi fortsætter med ugentlig hyggeaften, bingo om søndagen samt sang og film hver 14. dag og teater i vintersæsonen. Nyt var tøse spisning, som er en stor succes. Som i afdeling 13 og 17 har afdeling 19 deres fællesdage hvor beboerne sammen ordner udearealerne, græsslåning, fejning, fjernelse af ukrudt, og om vinteren snerydning. Beboerne har tilmeldt sig faste opgaver som: Rengøring af elevatorer, rengøring af fællesrum, indkøb af div. Næste års repræsentantskabsmøde Afholdes torsdag den 21. maj Maj 2014 På organisationsbestyrelsens vegne Preben Bansemer Side 13 af 13

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere