Organisationsbestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsens beretning"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige repræsentanter. Repræsentantskabsmødet blev et godt møde. Bestyrelsens beretning gav anledning til en lille debat. Derefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. Efter beretningen gennemgik Nikolaj Jørgensen sidste års inspirationstur til Madrid, med et PowerPoint show. Økonomidirektør Teit Svanholm gennemgik regnskabet og budgettet for Efter gennemgang blev regnskab og budget godkendt. Et indslag om Energi og Miljø blev gennemgået af driftschef Henrik Madsen. Der var trykt en 11 siders rapport E-Driftsjournal Energy-Line, som blev godt modtaget. Valg til bestyrelsesposterne. Bestyrelsesmedlemmerne Tor Darre, Kai Dinesen og Jens Gregersen var på valg, alle 3 blev genvalgt. Til suppleantposterne opstillede Dorthe Lodberg afd. 1, Stephan Jönsson afd. 2 og Ulla Lihn afd. 18. Valgt blev Stephan Jönsson som 1. suppleant og Dorthe Lodberg som 2. suppleant. På det efterfølgende bestyrelsesmøde havde Tor Darre besluttet at stoppe som næstformand. Der blev der valgt 2 næstformænd Nikolaj Jørgensen afdeling 14, og Kai Dinesen afdeling 7. Afdelingsbestyrelsesreferater Husk at sende referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne ind til administrationen. Der er lovkrav om, at alle afdelingsmøder offentliggøres 4 uger efter mødeafholdelse. Sommerhuse i PAB Vores sommerhuse på Fanø, Bornholm, Skagen og Sverige er vi glade for. Administrationen melder nu om stabil udlejning, men det er endnu ikke økonomisk tilfredsstillende. Der er nedsat en gruppe i organisationsbestyrelsen, der ser på mulighederne for forbedring af økonomien ved bl.a. omkostningsbesparelser. Gruppen og organisationsbestyrelsen har lavet nogle ændringer vedr. udlejning, mulighed for tilkøb af rengøring og der betales nu el efter forbrug. I de fleste af husene er der installeret varmepumper samt internet. Side 1 af 13

2 Inspirationstur Inspirationsturen i I oktober gik turen til Hamburg. Organisationsbestyrelsen og bestyrelserne var meget begejstrede for turen. I de 3 dage vi gik rundt var vi heldige med vejret, ca grader. I 2014 går turen til Stockholm. Vi påtænker ny tur for bestyrelserne igen i Nikolaj Jørgensen vil på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2014 komme med et lille indlæg fra turen. Afdelingsmøder i september 2013 Alle møder foregik i en god atmosfære. Flere af møderne var ikke tilrettelagt og styret tilstrækkeligt effektivt. FA09 har derfor udarbejdet en huskeliste for afdelingsmøder, som ligger på FA09 s hjemmeside under beboerdemokrati. Det blev til en del udskiftninger i afdelingsbestyrelserne både af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Vi vil igen også her rose afdelingsformændene for deres store arbejde i afdelingerne, idet man skal huske på, at det er frivilligt arbejde, der udføres. Tak til alle afdelingsformænd, bestyrelsesmedlemmer, ejendomsmestre og ejendomsfunktionærer. Administrationen Organisationsbestyrelsen vil igen i år rose alle medarbejderne i administrationen for det kæmpe arbejde de udfører. Det er en fornøjelse at se det samarbejde, der er på denne arbejdsplads, hvor der nu er 27 ansatte. En tak til samtlige medarbejdere. BL Konference BL konferencen i Helsingør i marts 2013 for Kreds 9 s medlemmer var godt besøgt. Der var ca. 250 personer fra de mange boligselskaber. Vi var i år mange afdelinger der deltog fra PAB. Alle var meget tilfredse med denne weekend. Vi vil her opfordre flere til at tilmelde sig konferencen, der afholdes hvert år i begyndelsen af marts måned. Helhedsplaner Der er afsat store beløb, både fra Landsbyggefonden og organisationen til helhedsplanerne i de berørte afdelinger 1, 2, 4, 8, 14 og 18. I år opstartes 3. etape i Kagshusene, Brunevang, Holdkærsager. Hornemanns Vænge er nu afsluttet. PAB har samlet afsat 32 mill. kr. til støtte i de afdelinger der har helhedsplaner. Side 2 af 13

3 Ejendomsmestrene Løbende gennem året bliver der afholdt møder for ejendomsmestrene. Driftscheferne gennemgår de løbende sager, og informerer om de nye tiltag, som bliver gennemført i PAB. Vi vil igen i 2014 gennemføre kurser for alle ejendomsfunktionærerne i førstehjælp. Vi vil også her takke både ejendomsfunktionærerne og driftscheferne for deres store arbejde. Markvandringer I maj måned 2013 deltog organisationsbestyrelsen i markvandringer i afdelinger med ulige numre. Afdeling På møderne fremlagde afdelingerne deres 10-års budget, og afdelingernes tilstand blev gennemgået. Organisationsbestyrelsen har besluttet at ændre konceptet, således at organisationsbestyrelsen kun besøger de afdelingsbestyrelser, der ønsker et møde. Mødet vil ikke være koncentreret om DV-planen men nu også det sociale liv i afdelingerne. Økonomi Vi har fået en rente på 0,62% i 2013 for både drifts- og henlæggelsesmidler, hvilket ikke er et særligt fint resultat i forhold til sidste år, men rimeligt i forhold til det gennemsnitlige renteniveau. Regnskab For at sikre at afdelingsbestyrelserne får en rimelig tid til behandling af årsregnskabet, har FA09 s regnskabsafdeling udsendt årsregnskaberne i februar/marts/april 2014, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Revisionen har over for organisationsbestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med regnskaberne og det materiale, som administrationen har udarbejdet. Forvaltningsrevision Revisor er nu godt tilfreds med vores forvaltningsbeskrivelser. Der er fastsat målsætninger for alle væsentlige områder. Der er udarbejdet forvaltningsbeskrivelser for en række af administrationsområderne. Organisationsbestyrelsen er tilfreds med udviklingen og håber, at forvaltningsrevisionen i løbet af de næste par år kommer på afdelingsniveau. Side 3 af 13

4 Styringsdialogmøder Der har været afholdt styringsdialog med de fleste kommuner, hvor PAB er repræsenteret. Møderne går godt og alle kommuner har udtrykt tilfredshed med såvel PAB som administrationen. Nybyggeri PAB undersøger stadig om der er muligheder for at bygge, hvis der er grunde til salg eller at der tilbydes andre former for overtagelser af ejendomme. PAB afd. 20 på Carl Jacobsens vej med 36 boliger er nu færdig, og beboerne er flyttet ind i februar PAB afd. 21 på Carl Jacobsens vej med 24 kan tages i brug 1. maj 2014 Begge byggeafsnit slås sammen til PAB afd. 20, Henkel. Administrationsaftaler PAB administrerer Emdrupborgkollegiet, Kvinderegensen, Dorthe Marie Hjemmet i Rødovre, Kamager i Tårnby, Center for Døve og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening i Gladsaxe og Lægeforeningens Boliger i København. Beboerklager Der har i alt været 2 beboerklagenævnssager i PAB i Side 4 af 13

5 Fraflytninger PAB - Fraflytninger pr. kvartal 2013 Boligtyper Afdelinger 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Familiebolig 1-1 Postparken Brunevang Kagshusene Hvidovrevej Vinkelhuse Voldgården Brøndby Strand Televang Middelgrundsvej Møllen Holdkærparken Højager Hornemanns Vænge Familiebolig Total Ungdom 1-8 Brøndby Strand Møllen Holdkærparken Ungdom Total Ældrebolig 1-8 Brøndby Strand 1 1 Ældrebolig Total 1 1 Hovedtotal Antal opsigelser efter årsag Interne flytninger 68 Almindelige opsigelser 233 Bytninger 4 Udsættelser 11 Dødsboer 28 Andet 4 I alt 348 Side 5 af 13

6 FA09 På nuværende tidspunkt er følgende med i FA09 Administrationsselskab: PAB Hvidovrebo BAB Hjem Øresundskollegiet. FA09 får et nyt medlem fra 1. januar FSB i Gladsaxe. Lone Lund-Rasmussen er direktør, Preben Bansemer er formand og Else Janhøj fra Hjem er næstformand. Det bliver til knap boliger i administration. I FA09 har vi i bestyrelsen besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skal være 100% non-profit. Det betyder, at hvis der er overskud i FA09 tilbageføres det for meget betalte administrationshonorar til vores arbejdskapital. Herfra kan midlerne på sigt komme tilbage til afdelingerne og hjælpe med til at sikre gode boliger. FA09 har en formue på godt kr. 12 millioner og det må siges af være tilstrækkeligt for en administration. Kurser PAB s bestyrelse opfordrer afdelingsbestyrelserne til i større omfang at deltage i BL s kurser for folkevalgte, f.eks. afdelingsbestyrelseskursus, dirigentkursus, mødeteknik, osv. Der er også mulighed for interne kurser. Organisationsbestyrelsen Honoraret til PAB s organisationsbestyrelse er efter lovgivningen på kr i 2014, som fordeles af organisationsbestyrelsen. I 2013 var beløbet kr Herudover kan organisationsbestyrelsen få computer, avis, telefonpenge samt internetforbindelse. Bestyrelseskonference I oktober 2013 indkaldte vi til en konference fra fredag til lørdag hvor der var oplæg til bestyrelserne ansvar og kompetence, samt en foredragsholder. Tilslutningen var så lille at vi blev nødt til at aflyse mødet. I stedet holdt vi den 14/11 et aftenmøde, med årshjulet samt ansvar og kompetence. Efter spisningen kom Curt Liliegren og holdt foredrag. Curt kom fra økonomisk viden center Realdania. Der har været afholdt seminar for organisationsbestyrelsesmedlemmer om god almen ledelse. Det er et område organisationsbestyrelsen kommer til at arbejde videre med i Den 27. maj 2014 er der inviteret til et kursus om hvad huslejen bruges til. Side 6 af 13

7 Set og sket i afdelingerne Afdeling 1 - Postparken I afdelingen har vi en beboer, der vil det anderledes end de andre beboere, sådan har det været i mange år, og det må vi leve med. Jens Gregersen fra organisationsbestyrelsen blev valgt som dirigent, og den beboer jeg omtalte, gav Jens et mistillidsvotum. Der skulle stemmes om mistilliden, og til stor skuffelse for den herre, som er imod alt hvad afdelingen laver, fik han et nederlag. Jens blev som dirigent. En del af beboerne forlod mødet, inklusiv den omtalte beboer. Dette skyldes, at mange af dem der var mødt op, var de beboere på midlertidige kontrakter, som på grund af et opslag, igen fra denne herre jeg omtaler, havde skrevet om at disse genhusningskontrakter skulle gøres permanente samt om helhedsplanen, hvor han lovede en hel masse, som der ikke kunne stemmes om. Mødet blev genoptaget igen. Der var en meget livlig debat om genhusning og helhedsplanen, som varede ca. 1½ time. Det sociale i afdelingen er en del af sammenholdet hos beboerne. Der var 5 forslag hvoraf 3 forslag var om helhedsplanen, som der ikke kunne stemmes om, da helhedsplanen er vedtaget af et stort flertal. Afdeling 2 - Brunevang Sidst i august havde afdeling 2 Brunevang 60 års jubilæum. Organisationsbestyrelsesformanden var ude hos afdelingen og ønske tillykke på dagen. Afdelingsformanden Lykke Jensen havde sendt beretningen ud sammen med indkomne forslag. En fin beretning som bl.a. omhandlede følgende: Ny bestyrelse som blev valgt i juni. Afdelingen havde taget initiativ til et kursus, Hjerte lunge redning og demo af hjertestarter, som afdelingen har købt. Afdelingen har mange sociale tiltag, fastelavnsfest, grillfester, loppemarked, Julehygge osv. Der var kommet 4 forslag, udvalg til frivillige, udskiftning af lås/låse, udskiftning af hoveddør, og udskiftning af klædeskabe. Helhedsplanen i afdelingen er nu i gang. Den 13. juni 2013 var der informationsmøde, hvor der blev stillet mange relevante spørgsmål. I marts 2014 begynder håndværkerne at rykke ind, med skurvogne osv. Vi glæder os til af følge arbejdet. Afdeling 4 - Kagshusene Den 23. april 2013, blev der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på valg af ny formand. Christina Clausen har fået et rækkehus i afdeling 7. Side 7 af 13

8 Valgt blev Elisabeth Bransmark. Den nye formand Elisabeth bød velkommen til afdelingsmødet. Der var mange spørgsmål til beretningen, hvor de fleste gik på byggeriet og helhedsplanen. Efter regnskab og budget var der status for helhedsplanen, samt info om 3. etape, Martin som er byggeleder i afdelingen redegjorde for afdelingens byggesag. Afdelingsbestyrelsen opfordrede også til, at beboerne overholdt husordenen. Emnet er oppe på afdelingsmødet hvert år. Der var også her mange forslag der skulle behandles på afdelingsmødet: Ændringer af husordenen. Video overvågning. Vaskeriet. Boldbane. osv. Under eventuelt var der mange spørgsmål om varmeregnskabet, som Lonni Hansen fra administration skulle udrede. Afdeling 5 - Hvidovrevej Afdelingsmødet blev igen i år holdt på Rødovregård, godt besøgt og hele 28 lejemål var repræsenteret. Beretningen som var udsendt havde følgende indhold. Køkkenudskiftningerne fortsætter og er en kæmpe succes. Bolignettet, ny digital TV hovedstation, døre er udskiftet, nyt til vaskeriet, udskiftning af 3 tørretumblere i blok A, B og C, og mange andre ting blev drøftet. Vinduesudskiftningen nærmer sig sin afslutning, bestyrelsen og beboerne er meget tilfredse. Noget nyt var at afdelingens brønde er blevet renset, og fremover bliver det gjort hvert år som forsikringen kræver. Der var ingen spørgsmål til beretningen, og som dirigenten sagde, så går vi videre til næste punkt, tid ca. 3. min. Der var et forslag på mødet, plader i loftet i kælderen (tørrerum). Da udgiften til dette projekt ikke var budgetlagt vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget. Afdelingen har en meget fin ordning med, at beboerne giver en hånd med i afdelingen. Efter 12 år som formand takkede Alice Hansen af på grund af sygdom. Ny formand blev en tidligere formand for afdelingen Ragnhild Nielsen. Hele afdelingsmødet tog 28 minutter. I slutningen af oktober 2013 afgik Alice Hansen ved døden efter kort tids sygdom. Ære være hendes minde. Side 8 af 13

9 Afdeling 6 - Vinkelhuse Der plejer altid at være et stort fremmøde til afdelingsmødet, lidt mindre denne gang. Afdelingsbestyrelsen omtalte i deres beretning, de grønne områder, legepladserne, byggesagen etape 4, TV, Internet & telefoni, Infokanal og hjemmeside, husorden samt beboernyt. Renoveringsarbejdet/byggesagen er godt i gang. Husdyr og økonomi samt fremtidige projekter. En meget flot beretning på 4 tæt skrevne A4 sider. Selv om afdelingen ikke har husdyrtilladelse er der nogle der ikke fatter det, eller bare lader som om, de ikke kender reglerne. Der er både hunde og katte i afdelingen. Jubilæumsfesten den 8. juni fejrede Vinkelhusene deres 50 års dag. Der var 120 voksne og børn til arrangementet på Lanes & Lounges. Afdelingen har stor succes med den årlige pensionistskovtur hvor der igen i år var mange - 74 deltog. Der var 5 forslag. Dørklokke i vaskeriet, kaffe automat i vaskeriet, Husdyr (indekat) og maling kan hentes og regningen betales af PAB, ingen af forslagne blev vedtaget. Da der kun var en tilbage i bestyrelsen, skulle der vælges i alt 6 personer. Der var kun en tilkendegivelse til formandsposten, Børge Stendersø, som blev valgt. Resten af bestyrelsen blev valgt, så bestyrelsen har 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Afdeling 7 - Voldgården Den skriftlige beretning var igen omfattende. I alt 60 lejemål deltog i det årlige afdelingsmøde. Et pænt fremmøde, ud af 144. Formand Tor Darre bød velkommen til de nye beboere i afdelingen. I sin velkomst sagde Tor Darre, at PAB blev grundlagt i 1943 af Hr. Frederiksen altså 70 år. Tillykke med det. Den hurtigste beretning i nyere tid, 2 min. Regnskabet tog 3 min. Budgettet varede 3 min. Der var 1 forslag fra en beboer. Husdyrhold, om beboerne kunne ønske sig mere end et husdyr. Forslaget blev nedstemt. Selve afdelingsmødet tog ca. 1 time. Der var kampvalg om suppleantposterne. Afdelingen gør meget for beboerne: Fastelavnsfest, sommerfest, og juletræstændingsarrangement med æbleskiver og gløgg. Andre aktiviteter f.eks. en petanquebane. Side 9 af 13

10 Afdelingsbestyrelsen havde lejet telt igen i år, og dagen efter afdelingsmødet holdt afdelingen reception for håndværkerne og indbudte til afdelingens 50 års jubilæum. Dagen efter var der fest for beboerne i teltet med spisning, levende musik og dans. Tor Darre blev genvalgt som formand. Afdeling 8 - Brøndby Strand Afdelingsformanden Ole Larsen havde igen lavet en meget flot skriftlig beretning på mange sider, som beboerne havde fået sendt ud sammen med indkaldelsen. Spørgsmål om beretningen var ganske få, og hele beretningen tog 7 min. Bestyrelsens beretning omtalte helhedsplanen. Arrangementer for beboerne, selskabslokalet, samarbejde med de andre boligselskaber, kulturweekend, paraboler, parkeringsservice, børneinstitutionerne, Mågebo, dørtelefoner og adgangskontrol, osv. Den udsendte beretning blev gennemgået og vedtaget. Der var 18 indkomne forslag. En del af forslagne kunne der ikke stemmes om på grund af økonomien, da budgettet var blevet vedtaget. Andre var mere en oplysning til beboerne. Et spørgsmål som trængte sig på var parkering i afdelingen. Scanparkering, firmaet som afdelingen har til at varetage opgaven, fik meget kritik fra beboerne, og bestyrelsen ser på de nuværende forhold. Et langt møde der sluttede med hyggeligt samvær og spisning. Ole Larsen blev genvalgt som formand. I marts måned 2014 afgik formand Ole Larsen ved døden. Ole fik hjertestop på hospitalet, og blev bisat den 14. marts i Glostrup. Ære være hans minde. Henrik Pedersen er valgt på et ekstraordinært beboermøde den 31. marts 2014 som ny formand. Afdeling 9 - Televang Der var et stort fremmøde. Bestyrelsen havde udsendt deres beretning. I beretningen var et punkt om sammenlægning af afdeling 1 og 9 til orientering, dette punkt blev til en livlig debat. På nuværende tidspunkt, her hvor jeg skriver beretningen, er situationen at Tårnby Kommune vurderer om man i stedet kan lave en fælles tinglyst parkeringsplan med et tilstrækkeligt antal p-pladser. Andre ting i beretningen blev behandlet og beretningen blev vedtaget og tog ca. 1½ time. Punktet YouSee blev flyttet op til efter beretningen, hvor der var indlæg fra en repræsentant fra YouSee. Efter indlægget blev der stemt om beboerne skulle gå over til det nye selskab. Beboerne stemte ja. Side 10 af 13

11 Der var 11 forslag til mødet. Altanerne, Festlokaler, vaskeriet, Grill på altanen, Rygning i kælder og opgange, fodring af fugle, Nye priser i vaskeriet, osv. Der har igen været mange beboerarrangementer i afdelingen. En tak til alle hjælperne til vores arrangementer sagde bestyrelsen. Ejendomsfunktionærerne blev rost for det store arbejde, de har gjort i afdelingen. Tårnby Kommune overvejer at ændre pensionistblokken til tidssvarende boliger. Afdeling 10 - Middelgrundsvej Der var et lille fremmøde. Der er ikke sket meget i afdelingen i , på grund af renoveringen af ejendommen. Afdelingen har ingen formand men i afdelingen er der en bestyrelse, med en kontaktperson til administrationen. I beretningen var der ret mange ting at fortælle om. Vinduesudskiftning, videoovervågning i kælderen, Vaskeriet og udendørsarealerne, gård og gårdlaug, Klagesager, samt 5 års gennemgang. I samme forbindelse roste bestyrelsen deres ejendomsmester Frank Linders. Der blev heller ikke i år valgt nogen formand, Eva Lintrup blev igen kontakt person. Afdeling 13 - Møllen Der var i år et stort fremmøde, hvor 14 ud af 29 lejemål deltog. Formanden havde lovet smørrebrød til de fremmødte. John Christiansen fremlagde beretningen mundtligt. Vi har problemer med vaskeriets tidsbestilling, sagde afdelingsformanden. Afdelingen har udskiftet nye vinduer. I år er der skiftet nye tagvinduer. Ny ordning med sortering af affald, der er brugt en del penge på containerne, der har været 6 fraflytninger, der er stadig ungdomsboliger ledig. Hegn er blevet opsat, der er rettet fliser op, låsesystemer er udskiftet. osv. Bestyrelsen vil arbejde videre på at få opført et cykelskur i afdelingen. Afdelingsformand John Christiansen gør en meget stor indsats i afdelingen, så der på årsplan spares mange penge. Organisationsbestyrelsen siger igen tak til John Christiansen for det store arbejde, han gør for afdelingen. John har nu også afdeling 17, som han har tilsyn med ved fraflytninger og håndværkerne. Afdeling 14 - Holdkærparken Et pænt fremmøde til afdelingsmødet. Der var ingen spørgsmål til beretningen som tog ca. 1 minut. Side 11 af 13

12 Regnskab og budget tog ligeledes 1 minut, uden spørgsmål. P-ordning med et eksternt firma som blev vedtaget sidste år, er en succes, dette har medført at der er ca. 30 % flere P-pladser i afdelingen. Forslag om tilladelse til indendørs kat blev forkastet. Et meget hurtigt møde som startede kl og sluttede efter 40 minutter. Nikolaj Jørgensen blev genvalgt som formand. Afdeling 17 - Højager En afdeling med 18 lejemål, hvor deltog. Formanden Jon Balling indledte med at der i årets forløb ikke har været nogen bestyrelsesmøder, men en snak over hækken hvor problemerne blev løst. Udskiftningen af vinduer, køleskabe, komfurer, nye container i afdelingen, vrøvl med den nye græsslåmaskine, hvor formanden sagde, at flere af beboerne burde deltage i vedligeholdelse af afdelingen. Afdelingen har stadig store problemer med vandforbruget. Der bliver brugt alt for meget vand i forhold til vores måler sagde formanden. Under budgettet blev det konstateret, at nogle sider var blanke, og budgettet ikke kunne gennemføres. Dirigenten Jens Gregersen udsatte punktet, til ny indkaldelse. Der var 4 forslag på mødet, 2 husdyr, gartner, fartbomme og indekatte. Alle forslag blev nedstemt. Formanden er fratrådt og der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i fælleslokalet i bygning 1 den 24. april 2014, hvor ny formand skal vælges. Afdeling 18 - Hornemanns Vænge Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt meget udførligt 9 tætskrevne A4 sider. Møderne i afdelingen har været mange pga. helhedsplanen. Beretningen indeholdt følgende: Renovering, vandmålere, parabolmasterne, Fælleshuset, udearealerne, den boligsociale helhedsplan, hærværk og salg af stoffer, containere, Rotter, husorden, hunde, LLO, legepladsudvalg, og sommerhuse i PAB. Beretningen var så udførlig at der ikke var spørgsmål. Beretningen tog 1 minut. Regnskab og budgettet var der få spørgsmål til og tog ca. 5 minutter. Wissenberg tog sig af punktet, byggeriet. Der var mange der ville have svar på deres indlæg. Side 12 af 13

13 Nålestiksprojektet som i dag hedder Den sociale helhedsplan, blev kommenteret af Ulrik, et godt indlæg. Der var 7 forslag i år, desværre var det kun 2 af forslagene der kunne stemmes om, da de andre forslag havde enten økonomiske konsekvenser for afdelingen, eller der var andre ting der skulle undersøges. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene. Vaskerisammenlægning blev vedtaget, og et forslag om B ordningen Vinyl pålægning i køkkenet blev nedstemt. Helhedsplanen er afsluttet. Til foråret ordnes udearealerne. Ulla Lihn, som genopstillede som formand, havde en modkandidat, Per Frederiksen. Per fik 37 stemmer og Ulla fik 33. Ny formand i afdeling Per Frederiksen. Afdeling 19 - Springbo Vores afdeling i Glostrup (bofællesskab) som holdt deres afdelingsmøde med et meget stort fremmøde, 18 lejemål ud af 23 deltog. Afdelingsformand Jette Hamley bød velkommen og beretningen som var uddelt, der var et par enkelte spørgsmål og beretningen blev vedtaget efter ca. 10 min. Det har været et travlt år, hvor der er sket en del i afdelingen med mange møder. Der er ved at komme styr på afdelingen efter byggeriets start, og 5 års gennemgang. Et forslag om Cykelskur til afdelingen, blev vedtaget. Beboermøder + sociale aktiviteter + fællesrum blev omtalt på mødet, hvor der er flere arbejdsgrupper. Som formanden sagde, vi fortsætter med ugentlig hyggeaften, bingo om søndagen samt sang og film hver 14. dag og teater i vintersæsonen. Nyt var tøse spisning, som er en stor succes. Som i afdeling 13 og 17 har afdeling 19 deres fællesdage hvor beboerne sammen ordner udearealerne, græsslåning, fejning, fjernelse af ukrudt, og om vinteren snerydning. Beboerne har tilmeldt sig faste opgaver som: Rengøring af elevatorer, rengøring af fællesrum, indkøb af div. Næste års repræsentantskabsmøde Afholdes torsdag den 21. maj Maj 2014 På organisationsbestyrelsens vegne Preben Bansemer Side 13 af 13

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Maj 2015 Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2014 Den 22. maj 2014 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 35 ud

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning Maj Indledning. Afdelingsbestyrelsesreferater. Sommerhuse i PAB

Organisationsbestyrelsens beretning Maj Indledning. Afdelingsbestyrelsesreferater. Sommerhuse i PAB Maj 2016 Organisationsbestyrelsens beretning 2015 Indledning 2015 har været et ganske særligt år for PAB. Vi måtte desværre sige farvel til vores formand gennem mange år, da Preben Bansemer efter kort

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat Den 6. november 2014. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud

Referat Den 6. november 2014. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud Glostrup, den 18. november 2014 Referat Den 6. november 2014 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600

Læs mere

Glostrup, den 29.05.2013 SA Referat Dato: 23.05.2013 kl. 17.30

Glostrup, den 29.05.2013 SA Referat Dato: 23.05.2013 kl. 17.30 Glostrup, den 29.05.2013 SA Referat Dato: 23.05.2013 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: Scandic Glostrup Afdeling: 0. Roskildevej 550 2605 Brøndby

Læs mere

Referat Den 14. august 2014. Glostrup, den 27. august 2014. Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Referat Den 14. august 2014. Glostrup, den 27. august 2014. Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Glostrup, den 27. august 2014 Referat Den 14. august 2014 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Glostrup, den SA Dagsorden Den 18. november 2010

Glostrup, den SA Dagsorden Den 18. november 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 22.11.2010 SA

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Glostrup, den 14.06.2010 SA Referat Dato: 10.06.2010 kl. 17.30

Glostrup, den 14.06.2010 SA Referat Dato: 10.06.2010 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 14.06.2010 SA

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 14. marts 2014 Referat Den 13. marts 2014 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 14.03.2011 SA

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013

Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013 Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Den 6. november 2012

Referat Den 6. november 2012 Hvidovre, den 9. november 2012 Referat Den 6. november 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 16 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Glostrup, den 17. april 2015 Referat Den 16. april 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 16.04.2012 SA Dagsorden Den 12. april 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 06.01.2012 SA Referat Den 12. januar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Glostrup, den 14. januar 2013 LK Referat Den 10. januar 2013

Glostrup, den 14. januar 2013 LK Referat Den 10. januar 2013 Glostrup, den 14. januar 2013 LK Referat Den 10. januar 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFD 1 POSTPARKEN Postparken 8A kld. 2770 KASTRUP Referat afdelingsmøde PAB afd. 1 den 9. september 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Bestyrelsens beretning År 2012-2013

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 7, Voldgården AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING FOR PERIODEN FRA D. 26-8 2012 TIL 16-8 2013. Denne beretning omhandler afdelingsbestyrelsens arbejde siden

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Afdelingsmøde 14. september 2016

Afdelingsmøde 14. september 2016 Afd. 139-3 Boholteparken Afdelingsmøde 14. september 2016 Referat 1: Valg af dirigent Jeanet Strømmen valgt som dirigent Gitte Vagner valgt som referent Kirsten Enevoldsen & Ole Jensen valgt som stemmetællere

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat fra ordinært årsmøde mandag den 28. september 2009 Velkomst Otto Wois bød velkommen til beboerne især til nye beboere, og bød velkommen til: Direktør Lone Lund Rasmussen Fra Hovedbestyrelsen: Preben

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia

Boligselskabet Futura Fredericia Boligselskabet Futura Fredericia Referat af afdelingsmøde afd. 4506 den 24. april 2013 i fælleshuset, Thygesmindevej 81 Tilstede 14 beboer, Driftschef fra Domea Carsten Nielsen, Næstformand i afd. 4501

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 9, Televang Televænget 30, kld. 2770 Kastrup Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.30 19.30 E-mail afdelingsbestyrelsen@televang.dk Kastrup den

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Den 8. januar 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud. Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud

Referat Den 8. januar 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud. Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud Glostrup, den 9. januar 2014 Referat Den 8. januar 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde og Julefrokost Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere