PSO : Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSO 344-044: Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur"

Transkript

1 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur til energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål Afrapportering Dansk Energi

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 4 Udført arbejde 5 Kontraktudarbejdelse 5 Beregningsmodel 7 Udbredelse af beregningsværktøj 7 Pilotbygning 7 Formidling 8 Identificerede udfordringer 10 Case for energioptimering 11 Konklusion 16 Øvrige gevinster 17 Bilag

3 Indledning Nærværende rapport er en afrapportering på projektet: Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur til energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål (PSO ). Projektet er udarbejdet i en samlet projektgruppe, hvor følgende virksomheder har deltaget i større eller mindre omfang: Deloitte (projektansvarlig) Teknologisk Institut Pension Danmark DEAS Rønne & Lundgren Ejendomsforeningen Danmark CB Richard Ellis YIT Projektet er udført i perioden 2012 til juni Arbejdet har for en stor dels vedkommende frem til udgangen af 2013 været ledet af Peter Svendsen, mens Partner Gitte Krasilnikoff har haft det overordnede daglige ansvar for projektet. Arbejdet har været udført ved afklaring af den skitserede udfordring i projektgruppemøder for at imødegå hypotesen om at der ligger et paradoks ved energioptimering af erhvervslejemål i et delt incitament mellem ejer og lejer. Deloitte har udarbejdet procesbeskrivelse og beregningsværktøj med vejledning baseret på egne erfaringer og interviews og workshop med projektgruppen. Rønne & Lundgren har udarbejdet juridisk ramme for energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål. Gitte Krasilnikoff Partner København, 30. juni PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

4 Formål Ved energioptimering af erhvervsudlejningsejendomme er der i dag den barriere, at det typisk er bygningsejeren der investerer i energioptimeringstiltag, mens det er lejerne der afholder forbrugsudgifter og derved opnår besparelserne af disse initiativer. Formålet med PSO-projekt : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur til energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål har været at synliggøre incitament for energioptimering af erhvervsudlejningsejendomme. Baggrunden herfor er, at erhvervslejeloven giver mulighed for ændringer i lejekontrakter, såfremt ejer og lejer er enige herom. Dermed sagt, at så længe begge parter kan se en positiv business case for energioptimering, så er der aftalefrihed for parterne til at indgå aftale om ændringer. 4 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

5 Udført arbejde Metoden for projektet baserer sig på at foretage en procesbeskrivelse for optimering af erhvervslejemål. Processen understøttes af udarbejdelsen af et beregningsværktøj der skal synliggøre pengestrømme for hhv. ejer og lejer før og efter energioptimering, og derved vise business casen for alle involverede parter. Business casen bygger på information om ejer og lejers nuværende omkostninger samt konkrete energioptimeringsinitiativer identificeret i den pågældende bygning. På baggrund af disse beregninger, som også tager hensyn til hvordan gevinsten skal fordeles, er det muligt at udarbejde et tillæg til en lejekontrakt. Det var i projektet hensigten at finde en pilotbygning som skulle gennemgå en dybdegående energiscreening, og herefter danne grundlag for udarbejdelse af en tillægskontrakt mellem ejer og lejer samt test af beregningsværkstøj og procesbeskrivelsen. Vi har desværre ikke haft succes med at identificere en pilotbygning på trods af en indgående indsats fra projektgruppen, Deloitte, Teknologisk Institut og Rønne & Lundgren, hvorfor der ikke er udarbejdet et tillæg til en lejekontrakt. I projektet er der udarbejdet følgende: Procesdiagram for energioptimering Oversigt over elementer der skal indeholdes i et tillæg til en kontrakt Beregningsmodel til illustration af ændrede pengestrømme for ejer og lejer ved energioptimering Vejledning til brug af beregningsmodel Der arbejdes derudover hen imod at få udgivet nogle artikler omkring projektet. De forskellige elementer er beskrevet nærmere nedenfor. Kontraktudarbejdelse Projektet er rettet mod ejendomme udlejet til erhvervsformål omfattet af erhvervslejeloven 1. For sådanne ejendomme er der i almindelighed ikke nogen ufravigelige regler, der forhindrer, at lejer og udlejer aftaler at gennemføre energioptimeringstiltag og fordele udgifter og besparelser i den forbindelse. 1 Lovbekendtgørelse nr af 16. December PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

6 Udfordringen består derimod i at få indkredset alle de relevante forudsætninger og beskrevet disse i lejekontrakten. Lejekontrakten skal således indeholde en incitamentsstruktur, der understøtter alle de faktiske tiltag og den faktiske adfærd, der er en forudsætning for at opnå den projekterede energioptimering. Lejekontrakten bør identificere: Energiforbruget forud for projektet Det forventede energiforbrug efter energioptimering Eventuelle forventede forbedringer af indeklima eller andre forbedringer af det lejede som følge af projektet De tekniske tiltag, der indgår i projektet og udgifter i den forbindelse De driftsforhold og den brugeradfærd, der forudsættes for at realisere den projekterede energioptimering En fordeling af udgifterne hertil og en placering af ansvaret for at opfylde forudsætningerne, som giver incitament til at understøtte en realisering af energioptimeringen Incitamentsordningen kan omfatte en garanti fra udlejeren eller fra en af udlejeren antaget leverandør for, at energioptimeringen realiseres, hvis lejeren opfylder forudsætningerne herfor, herunder udviser den forudsatte drifts- og brugsadfærd En regulering af de forhold, som ellers vil være omfattet af lovgivningens almindelige ordning, herunder fastlæggelse af en uopsigelighed, der understøtter den forudsatte tilbagebetalingstid for investeringen, og en fravigelse af de almindelige regler om regulering af lejen i fornødent omfang. Der ses ikke i almindelighed at være nogen hindringer for udarbejdelse, indgåelse og håndhævelse af sådanne lejekontrakter. Indholdet kan blive teknisk kompliceret, fordi incitaments-modellen skal tage højde for alle relevante forudsætninger for projektet. Det er vurderingen at de i projektet udarbejdede værktøjer udmærket understøtter den afklaring, som projektet forudsætter, på en sådan måde, at forholdene kan beskrives i en lejekontrakt. Indholdet af en sådan lejekontrakt eller et sådant tillæg til en eksisterende lejekontrakt, som det ofte vil være vil i meget høj grad afhænge af det konkrete projekt, de konkrete forudsætninger og den faktisk aftalte fordeling af risici m.v. Det er derfor ikke fundet hensigtsmæssigt at udarbejde en standard kontrakt som led i projektet. Findes der efter projektet en pilotejendom, vil det være muligt fremlægge den pågældende aftale som et eksempel. 6 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

7 Beregningsmodel For at kunne vurdere rentabiliteten og konsekvensen af en ændring i pengestrømme for både ejer og lejer, er der udarbejdet et beregningsværktøj. Dette er udarbejdet i flere trin. 1. Kortlægning af nuværende pengestrømme for ejer og lejer For at få et overblik over hvilke pengestrømme både ejer og lejer har i forbindelse med at udlejning og leje, foretages en kortlægning af disse. Kortlægningen er foretaget i samarbejde med et administrationsselskab, for at sikre validiteten 2. Identifikation af relevante outputparametre for ejer og lejer 3. Identifikation af relevante inputparametre inkl. udarbejdelse af risikomodeller 4. Identifikation af hvilke pengestrømme der ændres ved en fremtidig tillægsaftale om energioptimering 5. Udarbejdelse af beregningskerne (excel) 6. Kvalitetssikring af model 7. Test af model af medarbejder hos DEAS Resultatet heraf er en beregningsmodel udarbejdet i excel, som stilles til rådighed for alle interesserede parter. Til beregningsmodellen er også udarbejdet en vejledning, der skal hjælpe brugeren til at benytte modellen korrekt. Udbredelse af beregningsværktøj Beregningsmodellen lægges på Elforsks hjemmeside, sammen med den generelle afrapportering af nærværende projekt. Her har alle mulighed for at downloade og benytte modellen. For at få modellen nærmere de forventede brugere, gøres beregningsværktøjet tilgængelig på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside samt Deloittes hjemmeside. Til baggrund for udarbejdelse af modellen ligger en række forudsætninger, som dels er beskrevet i excel-modellen og dels i vejledning til brug af beregningsværktøjet. Pilotbygning For at kunne demonstrere validiteten af modellen, har det været et fokusområde at finde en test-case. Der er derfor arbejdet hen mod at finde en bygning, hvor både ejer og lejere har været interesserede i at afprøve modellen. Efter en dialog med utallige bygningsejere, og inspektion af flere konkrete potentielle pilotbygninger, er det ikke lykkes at indgå aftale med en bygningsejer. Dette har der været flere årsager til: 7 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

8 Den første potentielle pilotbygning blev afskrevet da en af de få lejere i bygningen var ejeren af bygningen, hvilket vurderedes ikke at være optimalt. En anden potentiel pilotbygning mistede sine lejere i processen, hvorfor den ikke længere var relevant. Ejeren af den seneste potentielle pilotbygning havde ikke mulighed for at investere i en dybdegående energiscreening, og uden at have kortlagt energioptimeringspotentialet, er det ikke muligt at beregne en business case, hverken for ejer eller lejer. Når det i nærværende projekt har vist sig som en udfordring at finde en konkret case, vurderer vi at det skyldes følgende elementer: Mangel på et passende stort energioptimeringspotentiale i udvalgt pilotbygning Barrierer i forhold til den initialinvestering i energiscreening, der skal foretages for at få kortlagt energibesparelsespotentialet, da bygningsejer skal foretage denne investering, uden af vide hvad potentialet er Ejer og lejer ikke begge har været klar til processen på det givne tidspunkt Udfordringen med at finde en pilotbygning, vidner måske om at det er sværere at få udbredt energioptimering i markedet end først antaget. Barrieren er måske ikke at overkomme ejer/lejer-problematikken, men noget helt andet. Dette beskrives nærmere i afsnittet Identificerede udfordringer. Formidling For at få udbredt kendskabet til nærværende arbejde med problemstillingen indenfor energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme, skal der skabes synlighed omkring projektet. Der er allerede udgivet enkelte artikler, og der er lagt en plan for fremadrettet formidling. Dette beskrives i det følgende. Publicerede artikler I løbet af 2013 blev der udarbejdet to artikler som blev offentliggjort. Den ene blev udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark og offentliggjort i Huset i september 2013 (se bilag 1), og den anden blev udarbejdet af Dansk Energi, som offentliggjorde artiklen i deres nyhedsbrev nr. 14 i november 2013 (se bilag 2). Herudover omtales projektet på Renovers hjemmeside i april 2013 (se bilag 3). 8 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

9 Fremadrettet indsats Projektgruppen arbejder henimod at der udgives endnu tre artikler. Ejendomsforeningen Danmark Dansk Facility Management-netværk Byggesocietetet Artiklerne vil bygge på resultaterne fra nærværende projekt, samt omfatte interviews med relevante parter fra projektgruppen. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke relevant at lave en konference hvor resultaterne af projektet annonceres, da det ikke er lykkedes at teste modellen på en faktisk pilotbygning. Såfremt det i fremtiden lykkes at finde en pilotbygning, kan det være interessant at afholde en konference herom, for at udbrede kendskabet til en succesfuld metode at foretage energioptimering af erhvervslejemål. 9 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

10 Identificerede udfordringer Den største udfordring projektet er stødt på, er at det ikke har været muligt at finde en konkret pilotbygning. Da projektet havde sin opstart, var projektgruppen af den overbevisning at barrieren i ejer/lejer-problemstillingen var, at parterne ikke fik synliggjort business casen og dermed ikke kunne blive enige om hvordan besparelsen skulle deles, hvorfor der ikke blev indgået aftaler herom. Her ved afslutning af projektet kan vi konstatere, at udfordringen i nærværende projekt har ligget et helt andet sted. Projektet er endnu ikke kommet så langt, som til at få parterne til at blive enige om fordelingen af en energibesparelse eller udarbejdelsen af en kontrakt. Udfordringen har ligget i at finde en pilotbygning, dvs. at finde en bygningsejer der har en anvendelig ejendom og hvor bygningsejeren har interesse i at gennemføre energioptimering. Spørgsmålet er derfor, om der i virkeligheden er andre barrierer der skal nedbrydes, inden ejer/lejer-paradokset bliver den største udfordring. Årsager til manglende succes Herunder er der af projektgruppen listet en række forslag til hvorfor det ikke har været muligt at finde en pilotbygning samt hvilke barrierer der ellers er identificeret i løbet af projektperioden. Bygningsejere har ofte en lang beslutningsproces Der skal være enighed gennem hele organisationen for en beslutning om energioptimering.. Beslutningstageren skal føle sig tryg, hvorfor det er vigtigt at projektet bakkes op gennem alle led. I mange organisationer har der vist sig mange interessenter, den øverste ledelse, herunder CFO, de teknisk ansvarlige for bygningen og de driftsansvarlige. Disse interessentgrupper har ofte forskellige dagsordner, som alle skal adresseres før en endelig beslutning tages. For bygningsejeren er der en usikkerhed omkring hvordan bygningen fungerer efter endt energioptimering. Ejer ved at bygningen funge- 10 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

11 rer som den driftes på nuværende tidspunkt, og ønsker måske ikke løbe nogen risiko. Bygningsejere og lejere forbinder ofte energioptimering med dyre investeringer i forbedring af klimaskærmen, og er ikke bevidste om de store og relativt billige besparelser der kan være i ændring af styring af eksisterende elektriske installationer. De bygningsejere der har vist interesse har udfordringer med indeklimaet i deres bygning. Der er dermed en anden driver for ejeren end selve optimeringen. Der har i nærværende projekt ikke været en tæt dialog med lejerne, kontakten har primært været med bygningsejer. Måske lejeren kan være katalysatoren for et energioptimeringsprojekt. Vi har i flere tilfælde erfaret at udfordringen opstår inden ejer og lejere begynder en dialog. Det vurderes på baggrund heraf, at der ikke er nok viden om eller skabt tryghed om realiserbarheden af energibesparelser. Der har været en del bygninger der er fravalgt grundet nogle tekniske barrierer. Energibesparelsespotentialet har ikke været der alligevel. Case for energioptimering Der er i markedet en skepsis overfor hvorvidt den projekterede økonomiske gevinst ved energioptimering faktisk realiseres. Ofte implementeres energioptimeringsinitiativer løbende i ejendomme, hvorfor det kan være svært at opgøre den faktiske besparelse, da denne nemt kan opsluges af f.eks. flere medarbejdere på arbejdspladsen. Der eksisterer kun få cases der viser succesen ved energioptimering. For at skabe tryghed omkring energioptimering, herunder investeringer og besparelserne i forlængelse heraf, fremføres en case der har været igennem en energioptimeringsproces, og som også har været i drift i lidt over et år efter endt implementering. Deloitte har foretaget gennemgribende energioptimering af vores hovedsæde på Islands Brygge, og har opsamlet resultaterne herfra. Disse gennemgås i det følgende. Investeringer I forbindelse med realisering af et stort energioptimeringsprojekt, er der forskellige omkostninger der afholdes. Dette omfatter omkostninger til identifikation af energibesparelsestiltag, implementering af tiltag samt interne omkost- 11 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

12 ninger til projektstyring. Disse er beskrevet og, så vidt muligt, opgjort i det følgende. Energiscreening For at få foretaget en dybdegående energiscreening af eksperter indenfor området, samt set på mulighederne for at forbedre indeklimaet i vores hovedsæde på Islands Brygge, måtte Deloitte betale DKK i initialinvestering til at få udarbejdet en energirapport og kortlagt en ny indeklimastrategi. Energioptimeringstiltag I den udarbejdede energirapport er beskrevet en række tiltag, hvoraf de fleste tiltag blev implementeret. Nedenfor er en oversigt over de samlede projekterede omkostninger inkl. sikkerhedsfaktor samt de samlede realiserede omkostninger. Der er indregnet en sikkerhedsfaktor på 10 % til at tage højde for uforudsete udgifter. Når der foretages ændringer i en eksisterende bygning, vil det ofte vise sig at der er elementer som ikke stemmer overens med forventningerne. Derfor er det vigtigt at inkludere omkostninger hertil, når der skal tages beslutning omkring energioptimering. Denne sikkerhedsfaktor var indeholdt i det oprindelige oplæg, hvorfor der var afsat midler hertil. DeloitteHuset Projekteret omkostning DKK Realiseret omkostning DKK Energioptimeringstiltag Sikkerhedsfaktor på 10 % Total Tabel 1. Omkostninger til implementering af energioptimeringstiltag Ud fra tabellen ses det, at de projekterede omkostninger (inkl. sikkerhedsfaktor på 10 %) stemmer overens med de realiserede omkostninger. Interne omkostninger Det kræver en del interne ressourcer at drive et stort energioptimeringsprojekt. For at få det fulde overblik over de samlede omkostninger ved energioptimering, er det vigtigt også at indeholde disse interne omkostninger. I projektet blev der benyttet interne ressourcer i forbindelse med to delopgaver: 1) Udarbejdelse af beslutningsgrundlag og 2) Projektstyring. For at få en ledelsesgodkendelse på at igangsætte energioptimeringsprojektet, udarbejdedes en business case og et ledelsesmæssigt beslutningsgrund- 12 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

13 lag til ledelsen i Deloitte. Til udarbejdelse af business casen benyttede projektet eksterne konsulenter til at gennemgå de komplekse installationer, men benyttede egne ressourcer til at gennemgå f.eks. belysningskilder i Deloitte- Huset. Dermed omfatter timeforbrug og omkostninger til udarbejdelse af ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag følgende: Kortlægning af tiltag indenfor f.eks. belysningskilder Udarbejdelse af business case Udarbejdelse af ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag (rapport indeholdende business case og anbefalinger) Fremlæggelse for ledelsen Hertil blev der i alt benyttet ca. 225 timer svarende til en omkostning på DKK ekskl. moms. Til styring af energioptimeringsprojektet da det blev sat i gang, blev der ligeledes benyttet interne ressourcer til at sikre tids- og budgetplaner og fremgang i projektet. Til projektstyring er der i projektperioden benyttet ca. 90 timer svarende til en intern omkostning på DKK ekskl. moms. Her har Deloitte i princippet gjort brug af en ekstern konsulent fra egen rådgivningsenhed. Derudover blev der i driftsafdelingen også brugt timer i forbindelse med implementering af energioptimeringstiltagene. Det var eksterne parter der forestod implementeringen, men det kunne ikke gøres uden i et vist omfang at inddrage driftsafdelingen. Dette arbejde er ikke kvantificeret. Samlede omkostninger Nedenfor er en oversigt over de samlede omkostninger i forbindelse med energioptimeringsprojektet. Deloitte Realiseret omkostning DKK Energiscreening Energioptimeringstiltag Interne omkostninger Total Tabel 2. Omkostninger til gennemførsel af energioptimeringsprojekt 13 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

14 Besparelser Et af hovedformålene med at foretage energioptimering er at opnå økonomiske besparelser. Dette opnås dels gennem en reduktion af bygningens energiforbrug samt ved salg af retten til at rapportere 1. års energibesparelser. Årlige besparelser Nedenfor er en oversigt over størrelsen af den projekterede besparelse ved de tidligere skitserede investeringer, samt den faktiske besparelse, opgjort ved fastholdte energipriser (fjernvarme: 645 kr./mwh, el: 1,54 kr./kwh). Energioptimeringsprojektet blev igangsat i 2011 og færdiggjort i januar Derved sammenlignes forbrug fra baselineåret 2010 (før energioptimering begyndte) med forbrug i I samme periode som energioptimeringsprojektet blev gennemført, blev servere flyttet ud af bygningen, hvilket gav anledning til en ekstra besparelse på el-forbrug. Denne besparelse er pålagt den projekterede besparelse i tabellen nedenfor. Deloitte Forbrug 2010 Forbrug 2010 Forbrug 2013 Forbrug 2013 Besparelse fra MWh mio. DKK MWh mio. DKK mio. DKK El , ,90 2,63 Fjernvarme , ,05 0,84 Total realiseret besparelse 3,47 Projekteret besparelse (inkl. serverrum) 3,38 Tabel 3. Realiserede besparelser og projekterede besparelser i Deloitte Som for investeringen var besparelsen i oplægget til ledelsen også pålagt en sikkerhedsfaktor (fratrukket 10 %), hvilket betød at den forventede realiserede besparelse der blev præstenteret og truffet beslutning på baggrund af, var DKK 3,04 mio. Det må siges at forventningerne til opnåelse af energibesparelser blev mere end indfriet. Samlet set er der opnået besparelser på 40 %. Salg af retten til at indberette 1. års energibesparelser - engangsindtægt Ud over den årlige energibesparelse, opnås en engangsindtægt idet det er muligt at foretage salg af retten til at indberette sine 1. års energibesparelser. Forsyningsselskaberne er pålagt at opnå årlige besparelser, og i det omfang de ikke selv kan realisere disse, opkøber de andre projekters energibespa- 14 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

15 relser. Dette giver et tilskud til energioptimeringsprojektet tidligt i forløbet, da denne indtægt opnås ved endt implementering. Deloitte havde derved en indtægt på DKK i februar 2013, da energioptimeringsprojektet blev færdiggjort januar Konklusion For en samlet investering på DKK har Deloitte opnået årlige besparelser på DKK (ved fastholdte energipriser, inkl. serverrumsbesparelse) samt en engangsindtægt på DKK gennem salg af retten til at indberette 1. års energibesparelser. Dermed er den simple tilbagebetalingstid for projektet under 1 år. DeloitteHuset er en særlig god case. Dette skyldes at der var relativt billige og store besparelser at hente på ventilations- og køleanlæggene, som er i drift hele døgnet hele året. Det er således ikke normalen at der kan opnås så store besparelser med så høj en rentabilitet i almindelige kontorbygninger. Generelt er energioptimering rentabelt og afhængig af krav til rentabilitet, kan der være store besparelser at hente. Casen viser overordnet set, at hvis der tages forbehold for uforudsete udgifter i form af at pålægge en sikkerhedsfaktor på den projekterede investering, så stemmer de projekterede investeringer og besparelser overens med de faktiske. Ofte pålægges også besparelserne en sikkerhedsfaktor, for at foretage en konservativ vurdering. Dermed kan det konkluderes, at projekterede omkostninger og besparelser er lig de faktiske, såfremt der benyttes de rigtige energikonsulenter. Der er stor forskel i prisen på en energiscreening, og som det fremgår, er omkostningen til energiscreening af Deloittes hovedsæde DKK , hvilket ikke er en lille investering. Der er dog flere fordele ved at have de dygtige og grundige konsulenter til at foretage screeningen og det er dels, at de projekterede investeringer og besparelser er korrekte, der findes ofte et større potentiale, der findes ofte et stort potentiale ved en ændring i driften, som mange energikonsulenter ikke tager højde for, mv. Indeklima Baggrunden for energioptimering af DeloitteHuset bunder i, at der var utilfredshed med indeklimaet, særligt i nogle af mødelokalerne. Så ud over at have opnået store økonomiske besparelser, har vi fået en bygning, vi meget bedre kan styre, og som har et forbedret indeklima. 15 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

16 Konklusion Udarbejdet materiale Gennem projektperioden har projektgruppen udarbejdet forskelligt materiale der kan benyttes i forbindelse med indgåelse af kontrakt mellem ejer og lejere. Proces for energioptimering Beregningsværktøj til kortlægning af pengestrømme for både ejer og lejer ved energioptimering Vejledning til beregningsværktøj Oversigt over elementer der skal indeholdes i et tillæg til lejekontrakt ved energioptimering Pilotbygning Det har i nærværende projekt ikke været muligt at finde en pilotbygning som kunne benyttes som case for indgåelse af en aftale vedr. energioptimering mellem ejer og lejere i en erhvervsudlejningsejendom. Dette henleder til, om projektet i virkeligheden har adresseret den rigtige problemstilling. Identificerede barrierer Projektgruppen var i starten af projektperioden af den opfattelse, at barrieren i forhold til energioptimering i erhvervsbygninger var indgåelse af aftale mellem ejer og lejere. Siden projektet ikke er kommet til det punkt, må der ligge en barriere tidligere i forløbet. De største barrierer er kort listet nedenfor. Utryghed omkring hvorvidt projekterede investeringer og besparelser er overensstemmende med det realiserede. Bygningsejere har ofte en lang beslutningsproces før der igangsættes en energiscreening Beslutning vedr. energioptimering skal der oftest være enighed om gennem hele organisationen. Usikkerhed om hvordan bygningen fungerer efter endt energioptimering. 16 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

17 Uvidenhed om rentabilitet af energioptimering. Derudover har projektgruppen i nærværende projekt været i tæt dialog med bygningsejerne, og har stort set ikke været i dialog med lejerne. Det kan vise sig, at det er lejerne der kan få tingene til at ske, hvorfor der bør indledes en dialog med denne part. Case for energioptimering For at skabe tryghed omkring realiserbarheden af projekterede energioptimeringsprojekter, er det vigtigt at der udarbejdes case-eksempler der understøtter dette. I nærværende afrapportering er indeholdt en case der netop viser de projekterede og realiserede investeringer og besparelser. Øvrige gevinster Ud over den økonomiske gevinst som både ejer og lejer opnår ved energioptimering, er der en række følgegevinster, som bestemt også er relevante at overveje i en energioptimeringsproces. Bedre indeklima Ved energioptimering af en ejendom er det vigtigt at vurdere hvordan dette vil påvirke indeklimaet i en bygning. Med fokus herpå, er det muligt endda at øge standarden af indeklimaet, hvilket kan bidrage til bedre trivsel for brugerne af ejendommen. Øget bygningsværdi Stadig flere lejere er bevidste om driftsøkonomien af lejemål, og efterspørger i stigende grad erhvervslejemål med lave forbrugsomkostninger og dermed også mindre miljøpåvirkning. En amerikansk analyse 2 konkluderer, at der på nogle markeder ses en tydelig sammenhæng i ejendomsværdien af hhv. ejendomme der er bæredygtige og ejendomme der ikke er. På markeder med en stor andel bæredygtige ejendomme ses en tendens til at der gives en såkaldt brun rabat til lejemål der ikke er bæredygtige, hvilket betyder en billigere husleje for en lejer end den gennemsnitlige markedsleje. Dermed kan en bygningsejer se frem til at eje en bygning der opnår en større ejendomsværdi end lignende bygninger, såfremt der er fokus på bæredygtighed og herunder energiforbrug. Op mod 79 % af adspurgte bygningsejere forventer at miljørigtige ejendomme vil tiltrække flere lejere. 2 Breakthrough for sustainability in commercial real estate, Deloitte PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

18 Bedre kendskab til drift af bygningen Når der foretages en dybdegående energiscreening kommer energikonsulenterne rundt i hele bygningen, og danner sig et fuldkomment overblik over den. Dermed kortlægges den nuværende driftsstrategi for de enkelte installationer, hvilket kan være en øjenåbner for den driftsansvarlige i bygningen. Ved komplekse installationer har den driftsansvarlige ofte et godt overblik over hvordan den enkelte installation driftes, men det er ikke altid der er dannet et fuldstændigt overblik over hvordan installationerne påvirker hinanden. Denne viden kan skabe stor værdi for den fremtidige drift. 18 PSO : Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur

19 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

20 Bilag 1 Artikel i Huset, september 2013

21 TEMA spar på energien Erhvervs ejendomme med grønt potentiale Der kan være store kontante gevinster ved at energioptimere erhvervsejendomme. En arbejdsgruppe bredt sammensat fra ejendomsbranchen ser lige nu på, hvordan en aftalemodel konkret kan se ud, så både ejer og lejer mærker besparelsen FORFATTER LENE RUDBÆK AARUP FOTO UFFE WENG Deloittes domicil ligger side om side med andre store kontorhuse på Islands Brygge. Med mure domineret af glas udenpå og en stor, lys gård indenfor med designermøbler og kaffebar udstråler domicilet noget moderne, lyst og åbent. Alligevel har der været en hage ved stedet, som ikke var til at se, da medarbejderne tilbage i 2005 flyttede ind i det splinternye domicil: Huset brugte alt for meget energi. Hvor meget satte Peter Kjærgaard Svendsen sig for at undersøge. Han er senior manager i grøn økonomi hos Deloitte og har arbejdet med, hvordan man kan spare på energien. Resultatet var iøjnefaldende. Efter en gennemgang af energiforbruget lykkedes det at spare 40 procent på energien. Fokus på kontorbygninger Derfor har han taget initiativ til at etablere en arbejdsgruppe med forskellige repræsentanter fra branchen, heriblandt Ejendomsforeningen Danmark. Målet er at finde ud af, hvordan man kan lave en brugbar model, så Ejerne skal med på ideen Ejerne skal synes, at det er en god ide at investere i en gennemgående og dybtgående analyse af deres ejendom, så de på den lange bane kan spare energi. Én investor er dog allerede med på ideen. Det er planen, at PensionDanmark skal lægge hus til en testbygning. Den skal igennem en grundig analyse både i forhold til mulige energibesparelser og senere i forhold til den aftale, der bliver indgået med de pågældende lejere. Ejendomschef i PensionDanmark Ejendomme Karsten Withington Brink tror, at hvis man kan finde frem til en brugbar model som giver gevinst for lejer og udlejer, kan det være noget, der bliver rullet ud på den del af porteføljen, hvor der er noget at komme efter. 12

22 man kan analysere og nedbringe energiforbruget i kontorbygninger og samtidig indgå aftaler med lejerne om, hvordan de energibesparende tiltag skal finansieres. Ideen opstod, fordi jeg indså det forfærdelige faktum, at der ikke er nogen steder, hvor det er lettere og mere rentabelt at lave energioptimeringer end i nyere kontorbygninger. Det er vores egen bygning et godt eksempel på de rigtige knapper var der så at sige, men håndtagene var ikke indstillet korrekt, fortæller han. Han tror, at det forholder sig på samme måde med mange andre kontorejendomme. Der er et kæmpe stort potentiale for at spare på energien. Problemet er blot, at mange bygninger er udlejet, så umiddelbart hvis der gennemføres energibesparende tiltag, tilfalder besparelsen lejerne. Dette ejer/lejer paradoks er derfor en væsentlig barriere for, at der bliver investeret i energibesparelser. Derfor forsøger vi nu at lave en model for, hvordan vi griber det an, så alle tjener på det, forklarer Peter Kjærgaard Svendsen. screening kræves Der, hvor der er energibesparelser at hente, er især i klimastyringen. Ventilationssystemet skal korrigeres, så ventilation, varme og køling spiller bedre sammen. Men derudover er det også en mulighed at ændre på belysningen, forbedre klimaskærm og installere solceller, hvor det er hensigtsmæssigt og rentabelt. Moderne ejendomme er i dag så komplekse, at driften ofte ikke bliver udført rigtigt. Derfor er det altafgørende, at der foretages nogle dybtgående screeninger. Det er muligvis dyrere end mange af de energi- screeninger, der foretages i dag, men til gengæld bliver besparelsen også større. Mit afsæt er at gennemføre rentable energiinvesteringer, ellers er der ikke en gevinst at dele, understreger Peter Kjærgaard Svendsen. Han forventer, at projektet vil være afsluttet omkring årsskiftet. Selv om Deloittes domicil var helt nyt, havde det et alt for højt energiforbrug. Peter Kjærgaard Svendsen fik det bragt ned med 40 procent, så nu er huset både moderne og energirigtigt. Garanti til lejere koster Modellen opbygges, så en bygningsejer både kan vælge og fravælge at stille en garanti for energibesparelsen. Men det bliver dyrere for lejerne, hvis de beder om en garanti for besparelsen. Hvis lejerne vil have stillet en garanti for energibesparelsen, tager ejeren en større del af risikoen. Det er lidt det samme som, hvis jeg går ned til min mekaniker og beder ham garantere, at min bil kan køre de næste to år. Konsekvensen af garantien vil umiddelbart blive, at ejer for at afdække risikoen vil kræve en større del af gevinsten, end hvis ejer og lejer sammen løber risikoen. Derudover er jeg ikke sikker på, at garantier virker så godt på lejers adfærd, så man er nødt til at aftale, at garantien skal gælde under nogle særlige forudsætninger, siger han og tilføjer, at der uden en garanti til gengæld vil blive mere samarbejde mellem ejer og udlejer, da begge så har klarere incitamenter for at spare på energien. Arbejdsgruppen Teknologisk Institut YIT entreprenør, som kan implementere forbedringerne PensionDanmark investor, som kan lægge hus til test-bygning DEAS administrator, som driver ejendomme og kan facilitere ændringerne Rønne & Lundgren advokater, som kan være med til at udforme lejeaftalerne CB Richard Ellis erhvervsmægler, som kan komme med et bud på, hvad det får af værdi for ejendommen Dansk Energi/ELFORSK finansierer projektet Ejendomsforeningen Danmark kommer som branchens interesseorganisation med generelle input. Hvis vi kan minimere energiudgifterne, er det en klar fordel for den nuværende lejer, men det kan også bidrage til at tiltrække nye lejere, hvilket er en fordel for os, så vi undgår tomgang. Samtidig er det væsentligt for PensionDanmark at opføre sig klimabevidst, siger han. Også Ejendomsforeningen Danmarks chefjurist, Lars Brondt har et håb om, at projektet i sidste ende kan komme hele branchen til gode. Analysemodellen skal gøre det nemmere at komme i gang med energiinvesteringerne. For det er svært at lave analyser i dag, og det er svært at finde en god model for, hvordan aftalen med lejeren skal se ud altså det, vi populært kalder grønne lejeaftaler. Så det gælder om både at finde en beregning, så man er sikker på, at lejeren får en energibesparelse, og samtidig indgå en aftale med lejer om, at nogle af besparelserne går til at finansiere investeringen, siger han. Karsten Withington Brink, ejendomschef i Pension- Danmark Ejendomme og Lars Brondt, chefjurist i Ejendomsforeningen Danmark. 13

23 Bilag 2 Artikel i Dansk Energis nyhedsbrev, november 2013

24 Energioptimering med tredobbelt jackpot Kontorbygninger kan spare meget på energien, men der mangler de rette værktøjer til at fordele gevinster mellem ejere og lejere. Det retter et ELFORSK-projekt nu op på. MINDRE ENERGIFORBRUG. Deloitte Sustainability har som forberedelse til et ELFORSKprojekt taget sin egen medicin: Elforbruget i firmaets københavnske hovedsæde er blevet reduceret med en tredjedel. Investeringen havde en tilbagebetalingstid på mindre end et år. - Foto: Adam Mørk // Af Steen Hartvig Jacobsen, journalist Handel- og servicesektoren kan spare 4 mia. kilowatttimer svarende til elforbruget i en million enfamiliehuse. Det viser rapporten Energibehov i bygninger 2050 fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Ifølge senior manager Peter Svendsen fra Deloitte Sustainability er langt de fleste besparelser yderst rentable. Han har med udgangspunkt i Deloittes københavnske hovedsæde, der blev taget i brug i 2005, undersøgt sagen på hjemmebane : Elforbruget er nu reduceret med en tredjedel, og Deloitte sparer ca. 2,4 mio. kr. om året. Prisen for at optimere en række tekniske installationer var så lav, at investeringen var tjent hjem på mindre end et år. Med sådan en business case er der grund til at spekulere over, hvorfor der ikke sker mere på dette område, som er kendetegnet ved ofte at være erhvervslejemål, siger Peter Svendsen. Beregningsværktøj Mange bygningsejere ved ikke nok om, hvilke muligheder for optimering, der er, og de mangler også viden om, hvordan de skal skrue en aftale sammen, der kan gavne bundlinjen på kort sigt. Det handler basalt set om at fordele risici og gevinster på en rimelig måde, vurderer han. For at komme videre har Deloitte deltaget i et projekt støttet af Dansk Energis pulje for effektiv elanvendelse, EL- FORSK. Projektet er ved at være færdigt og vil resultere i et beregningsværktøj, der bygger videre på den såkaldte EISE-strategi, der er udviklet på Teknologisk Institut. På grundlag af en energianalyse af en bygning skal værktøjet tegne en business case for aktørerne og vise, hvordan de forventede gevinster og risici kan fordeles mellem ejer og lejere. Desuden udarbejder Deloitte en operationel vejledning til værktøjet samt en skabelon, som parterne kan bruge til den juridiske kontrakt, der formaliserer aftalen. Skabelonen udvikles i ELFORSK din mulighed for tilskud ELFORSK under Dansk Energi yder tilskud til forskning, udvikling og demonstration af produkter og løsninger, der kan give en mere effektiv anvendelse af el. ELFORSK råder årligt over 25 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er i september Læs mere på forbindelse med optimeringen af en pilotbygning, der skal demonstrere projektets operationelle tilgang. Større fleksibilitet Erhvervslejeloven gør det muligt for ejere at øge huslejen efter energioptimering i et omfang, der svarer til den øgede brugsværdi. Men Deloitte har valgt i stedet at satse på lovens bestemmelser om aftalefrihed, fordi det giver en større fleksibilitet. Med et sådant afsæt bliver det overskueligt at udforme det helt rigtige beslutningsgrundlag. Ejerne får indsigt i, hvor meget energioptimeringen vil forbedre bygningens driftsøkonomi, og hvilket direkte afkast investeringen kan give. Lejerne har udsigt til en lavere bruttoudgift - leje plus drift - og et bedre indeklima, og aftalefriheden giver parterne adgang til selv at fordele risici og gevinster på den måde, der passer dem bedst, siger Peter Svendsen. Herudover kan reduceret energiforbrug og forbedret indeklima have en markant indvirkning på bygningens attraktivitet. Regneeksempel Peter Svendsen giver et eksempel med en bygning, der har en årlig husleje på kr./m 2 og et energiforbrug på 300 kr./m 2. Ved energioptimering indgås en tillægsaftale til lejekontrakten på 80 kr./m 2 samtidig med, at lejerne får garanti for, at energiforbruget højst bliver 200 kr./m 2 (garantien vil være på energienheder). Med den rigtige tilgang er der udsigt til tredobbelt jackpot: Bygningen får en større værdi for ejer med mindre risiko for tomgangstab i form af tomme lejemål, der øger vedligeholdelsesbehovet, lejerne får en mindre bruttoudgift og ofte et bedre indeklima, mens energiselskaberne kan realisere besparelser Peter Svendsen, senior manager, Deloitte Sustainability Barrierer skal nedbrydes Ejeren af en kontorbygning skal finansiere energiprojekter og påtager sig dermed risikoen, mens lejerne får gevinsten i form af lavere driftsudgifter. Erhvervslejelovens bestemmelser om aftalefrihed kan imidlertid bruges til at indgå juridisk bindende aftaler om at fordele risici og gevinster, så det passer til de lokale forhold. Da der i dette tilfælde stilles en garanti for energiforbruget, løber ejeren den primære risiko og får derfor en forholdsmæssigt stor del af besparelsen lejers gevinst udgør garanteret 20 kr./ m 2 svarende til 20 procent af besparelsen. Ejeren kan også vælge at tilbyde lejeren at nøjes med en tillægsaftale på f.eks. 60 kr./m 2 mod, at lejer selv løber risikoen for, at den beregnede energibesparelse ikke realiseres i fuldt omfang. I begge tilfælde sikres incitamentet for både ejer og lejer. Win-win-win For at afprøve konceptet er Deloitte i samarbejde med et af projektets parter i gang med at finde en kontorejendom. Pilotbygningen er afgørende for at sikre, at resultaterne kan ramme markedet bredt. Når de konkrete resultater foreligger, bliver de stillet frit til rådighed for alle. Dermed vil de fleste barrierer for en omfattende indsats for energioptimering af nyere kontorbygninger håber projektdeltagerne være ryddet af vejen. Tilbage står at motivere bygningsejerne, og her kan energiselskaberne spille en central rolle. Den indledende energianalyse udgør en barriere, som man typisk ikke kan aftale sig ud af mellem ejer og lejere. Hvis analysen viser, at det faktisk ikke kan betale sig at energioptimere den konkrete ejendom, står ejeren med en regning, som bliver en ren udgift. Her kan energiselskaberne tilbyde at gennemføre energianalysen som del af deres energispareforpligtelser. Vigtigt her er, at analyserne bliver dybdegående og helhedsorienterede, så aktørerne kan opnå den største økonomiske gevinst, ligesom det skal tydeliggøres for kunden, at energiselskaberne yder services mod at få tilskrivningsretten til besparelsen, siger Peter Svendsen. Han påpeger, at energiselskaberne dermed ofte kan få projektet til at vokse i omfang, fx med solceller, CTS-anlæg, klimaskærmudbedringer og lignende. // // Læs mere på og på under projekt ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE

25 Bilag 3 En omtale på Renovers hjemmeside, april 2014

26 Energirenovering skal gavne både ejere og lejere 10/04/2013 Et projekt med støtte fra Dansk Energis Forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK har sat sig for at udvikle en metode, så både ejer og lejer får gavn af energirenoveringer i erhvervsejendomme. Der har netop været en workshop med den nedsatte følgegruppe til projektet. Her blev barrierer og muligheder diskuteret med henblik på at få igangsat de store rentable energibesparelser, der er i udlejningsejendomme til erhverv. På mødet blev der præsenteret en model til at understøtte energioptimeringsprocessen og repræsentanter fra Jeudan, Industriens Pension, Sten og Strøm og Erhvervslejernes Landsorganisation havde mulighed for at kommentere. - Jeg er meget positiv over tilbagemeldingerne fra gruppen og finder at det er meget væsentligt at få afprøvet modellen. Vi skal sikre, at markedet vil aftage og benytte den, så den bidrager til at få gennemført de mange rentable energibesparelser, der er i bygningssegmentet, siger Senior Manager Peter Svendsen fra Deloitte, som er projektleder. Modellen tager afsæt i erhvervslejelovens aftalefrihed og valg af en række mulige risikomodeller, herunder muligheden fra garantistillelse for energibesparelsens størrelse. Valget af risikomodel er afgørende for gevinsthåndteringen, da det vil være naturligt at risikotager får den største økonomiske gevinst. Projektet forventes at være færdigt til sommer.

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energioptimering Virksomhedens mest rentable projekt? Energibesparelser i industrien - 2. november 2012 v/ Senior Manager Peter Svendsen

Energioptimering Virksomhedens mest rentable projekt? Energibesparelser i industrien - 2. november 2012 v/ Senior Manager Peter Svendsen Energioptimering Virksomhedens mest rentable projekt? Energibesparelser i industrien - 2. november 2012 v/ Senior Manager Peter Svendsen Agenda Kort indledning om bæredygtighed Tilskudsprogram om grønne

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Opstartsmøde 26. august 2013 Hvem er vi og hvad laver vi? 2 Deloitte Sustainability Deloitte Sustainability i Danmark udgøres af

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Byrådets vision om nær CO 2 -neutralitet i 2030 og 25 procents CO 2 -reduktion i 2015 (fra 2006) fordrer investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Incitamentsstruktur for energioptimering i erhvervsbygninger med lejemål - Projekt PSO Juni 2014

Incitamentsstruktur for energioptimering i erhvervsbygninger med lejemål - Projekt PSO Juni 2014 Incitamentsstruktur for energioptimering i erhvervsbygninger med lejemål - Projekt PSO 344-044 Juni 2014 Juridisk ramme for energioptimeringsaftale Dokumenter: 1. Vilkårene for energioptimering reguleres

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom Forebyggelse og forsikring - den gode ejendom Indhold På denne konference ser vi på, hvad der gør, at man kan sove godt om natten som ejendomsbesidder, hvad enten der er tale om offentlige eller private

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København

Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Bispeengbuen, nyt markeds- og eventbyrum i København Juni 2017 Introduktion Kontakt hos Deloitte Frederiksberg og Københavns kommune overvejer at anvende området under Bispeengbuen til madmarked og events.

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere