Til alle fag i. gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle fag i. gymnasiet"

Transkript

1 Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet

2 KOLOFON Sorø Kunstmuseum / Museet for Samtidskunst / Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i dansk og engelsk Kit Lindved Sværke, Kunstformidler og -underviser Redaktion: Tanya Lindkvist Kit Lindved Sværke Publikationen er støttet af: Kulturstyrelsen / Kultur- og Skoletjenesten, Midt- og Vestsjælland / kultur-og-skoletjenesten/om-kultur-og-skoletjenesten/ art direction: Jesse Jacob / IBureauet.dk Produktion: IBureauet.dk Udgivelsesår: 2014 Oplag: 1700 Forside: A-kassen, The Title is a Pile of Letters, Foto: Anders Sune Berg, Sorø Kunstmuseum

3 04 Begrebet ny skriftlighed er i dette materiale omsat til øvelser, der på forskellig vis inddrager samtidskunst, og som kan bruges i undervisning på gymnasiet. Materialet henvender sig til alle gymnasielærere, der ønsker at arbejde med elevernes skrivekompetencer. Samtidskunst kan blive en aktiv og vigtig medspiller i undervisning. Dels fordi samtidskunsten indeholder aktuelle problemstillinger, som har faglig relevans. Og dels fordi samtidskunsten er tværmedial, sanselig og visuel, hvilket appellerer og motiverer eleverne. Samtidskunst er ofte tværfaglig i sig selv, og derfor er det oplagt at inddrage samtidskunsten i flere fag og på tværs af fagene i gymnasiet. 05 FORORD Materialet indledes med en kort beskrivelse af ny skriftlighed og derefter en uddybende introduktion til samtidskunstens tværfaglige indhold og læringsmæssige potentiale. Herefter følger en række elev-ark med skriveøvelser, der kan bruges i tilknytning til samtidskunst. Øvelserne er udviklet i perspektiv af bilag 4 til stx-bekendtgørelsen: Elevernes studieforberende skrivekompetencer - stx, juni > Videostill: Lilibeth Cuenca Rasmussen The Present Doesn t Exist in My Mind The Future is Already Far Behind, Foto: Lilibeth Cuenca Rasmussen > Stx-bekendtgørelsen - Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksemen

4 Ny skriftlighed - et tværfagligt anliggende En del af elevernes studieforberedende skrivekompetencer Ny skriftlighed er en defineret indsats i de gymnasiale uddannelser, som kom i kølvandet på gymnasiereformen i Der er tale om en nytænkning af elevernes skriftlige arbejde baseret på en udvidelse af skriftbegrebet. Hensigten er, at alle fag skal understøtte og være med til at træne elevernes skrive- og studiekompetencer. Og at eleverne også skal bruge det at skrive som et procesværktøj og et erkendelsesredskab til at tilegne sig faglig viden og kompetencer i alle fag. Af samme grund kan ny skriftlighed være et redskab til at forstå oplevelsen af samtidskunst Hvad er Samtidskunst? Samtidskunst defineres ofte som kunst, der er lavet i samtiden, som begrebet indikerer. Det er dog ikke helt så enkelt, da betegnelsen samtidskunst generelt bruges i forbindelse med kunst fra 1960erne og frem til i dag. Betegnelsen refererer derudover til kunst, som er karakteriseret ved nye udtryksformer og medier - som fotografi, video, lyd, installation, performance, konceptkunst, netbaseret kunst og socialkunst m.m. Udtryksformerne er ofte mikset, så samtidskunstværkerne bliver tværæstetiske og tværmediale. > Installationsfoto: Mogens Jakobsen, Hørbar, 2008, Museet for Samtidskunst

5 Erkendelsesredskab Et redskab til at få faglig viden og erkende faglige problemstillinger 08 Oplevelsen af og arbejdet med samtidskunsten kan danne ramme for refleksion og læring, der baserer sig på nysgerrighed, undersøgelse og flerfaglighed. Frem for at kommunikere ét budskab, fungerer de fleste samtidskunstværker som eksperimenterende åbne kommunikationsformer og/eller undersøgelser. I eksperimenterne inddrages stof og arbejdsformer hentet fra naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske områder. Ofte kredser værkerne om sagsforhold, problematikker eller komplekse spørgsmål såsom social ulighed, forbrugersamfundet, bæredygtighed, teknologi, globalisering, senmodernitet, identitet og meget mere. Gymnasieelevernes og publikums møde med samtidskunsten vil sandsynligvis være en oplevelse, hvor der ikke er nogen klare rammer, og hvor de må bruge tid på at forholde sig til kunsten. De må investere det, som de umiddelbart oplever, føler og tænker i mødet med kunst og forholde sig til de associationer, der opstår i dette møde. Herfra kan de nærme sig kunsten yderligere ved at forholde sig undrende, spørgende, reflekterende og begynde at svare på de spørgsmål, som de selv har stillet til kunsten. Samtidskunst kan derigennem give god grobund for stillingtagen og erkendelser. 09 > Poul Gernes, Skydeskive, 1967, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg

6 Processuel læring Faglig fordybelse og processuel læring Samtidskunst som afsæt for læring er karakteriseret ved at være processuel, kreativ og innovativ, særligt hvis undervisningsmetoderne afspejler samtidskunstnernes arbejdsmetoder og deres kunst. Ofte minder kunstnerens arbejdsmetoder om innovative processer, som starter med en undren, hvorefter der følger en undersøgelse, en behandling og transformering til et nyt produkt. Kunstnerne går ofte problematiserende og tværfagligt til værks i udviklingsprocessen, og i nogle tilfælde arbejder de også sammen med andre faggrupper i processen. Nogle samtidskunstnere bruger skrift eller Det intertekstuelle i samtidskunst Fagligt samspil og intertekstuelle referencer Samtidskunst indeholder ofte mange referencer til højkulturen og populærkulturen, men også til videnskaber, teknologier, samfundsmæssige og globale sagsforhold. Hvis man som publikum ikke kender disse referencer eller genkender dem, kan analyser og research være et redskab til at opdage og kortlægge de referencer, som værkerne indeholder. Flere samtidskunstnere vil dog argumentere for, at det ikke er nødvendigt at opdage referencerne, fordi der ikke er én rigtig måde at opleve samtidskunst på. Der er lige så mange oplevelsesmåder, som der er mennesker, da vi oplever og erfarer forskelligt alt efter vores tidligere erfaringer, viden og præferencer. Kunstnernes intentioner med værkerne er ikke det primære, det primære er publikums oplevelse. Træne faglige kompetencer, Ved at inddrage samtidskunst i undervis- nerne agerer fx journalister, antropologer, sociologer, forskere m.fl. i deres kunstneriske undersøgelser. Samtidskunst kan dermed bruges som afsæt og ramme, når eleverne skal lære nye faglige begreber og øve sig i at italesætte begreberne og anvende dem aktivt i forbindelse med analytisk og praktisk arbejde. Af samme grund understøtter samtidskunst ofte det anvendelsesorienterede Dette kan især underbygges ved at stille eleverne opgaver, der efterligner samtidskunstnernes arbejdsmetoder, således at eleverne skal imitere en kunstners arbejdsmetoder og anvende det faglige indhold i fagene og i samtidskunsten, plus omsætte dette eksempelvis til produkter, begivenheder eller kunstværker. Samtidskunst motiverer 10 skriftlighed i deres arbejdsprocesser og/eller begreber og metoder ningen og ved at bruge samtidskunstnernes i værkets endelige udformning. Endelig er de arbejdsprocesser som metoder for undervisningen 11 fleste samtidskunstnere dygtige formidlere, som bruger skriftlighed i forbindelse med videreformidling og udstilling af deres værker. Samtidskunstnere bruger desuden i en vis udstrækning ny teknologi både til at udforme deres værker og til at videreformidle dem, hvilket kan give inspiration til metoder og værktøjer i forbindelse med ny skriftlighed. Enkelte og flerfaglige begreber og metoder Udover at samtidskunst kan indeholde referencer, kan værkerne også være funderet på faglige og teoretiske begreber og koncepter. Værkerne kan tilmed være undersøgelser eller eksperimenter, hvor kunstneren anvender andre faggruppers arbejdsmetoder. Kunst- er der mulighed for, at eleverne kan bidrage til den fælles faglige vidensproduktion i undervisningen. > Morten Schelde, The Operation, 2007, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg

7 Skriveøvelserne Materialets følgende skriveøvelser er defineret som elev-ark, og de er skrevet, så de kan kopieres direkte til eleverne, som kan arbejde med dem selvstændigt. Lærernes rolle er at facilitetere og afrunde øvelserne. Ved hver øvelse er angivet en vejledende tid for øvelsens længde. Hver øvelse indledes med en kort introduktion både til lærerne og eleverne. Øvelserne er udviklet med fokus på elevmotivation og på at øve delelementer af elevernes De mange udtryksformer, vidensformer og kompetencer i samtidskunsten og i det kunstneriske arbejde virker motiverende på eleverne, da det giver plads til deres individuelle faglige skrivekompetencer herunder studiekompetencer. Kompetencer som alle fag skal være med til at løfte. Øvelserne knytter an til tænkeskrivning og formidlingsskrivning - 12 bidrag, deres læringsstile og kom- både på papir og i andre medier og udtryks- petencer. Samtidskunst behandler desuden former, og kan bruges til at fastholde viden 13 ofte helt aktuelle problemstillinger på humoristisk og underfundig vis gennem visuelle og sanselige virkemidler, som fænger, provokerer og inspirerer eleverne. samt til at dokumentere og evaluere elevernes faglige viden og refleksioner. Skriveøvelserne kan anvendes enkeltvis eller bruges til at understøtte hinanden. De kan bruges til alle årgange i gymnasiet. Flere af øvelserne tager udgangspunkt i et specifikt samtidskunstværk, og ved hver øvelse er angivet de fag, som øvelsen og værket er valgt i forhold til. I bund og grund kan alle øvelser bruges i alle fag afhængigt af det samtidskunstværk, der inddrages. Bagest i dette materiale er der links til kunstinstitutioner, hvilket giver den enkelte lærer mulighed for at finde andre kunstværker, som passer til det faglige indhold, der arbejdes med i undervisningen. > Willy Ørskov, Bøjning u.å., Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen

8 Skriv en tale om politisk kunst Omskriv en tekst Denne skriveøvelse handler om retorik og argumentation. I skal forstå et samtidskunstværk, og så skal I argumentere for og imod! Det er tanken, at I repeterer eller introducerer appelformerne og Toulmins argumentationsmodel, kendt fra retorikkens verden. Samtidig skal I forholde jer til et samtidskunstværk og forhåbentlig komme tættere på det. I denne øvelse skal I omskrive et samtidskunstværk til en anden genre/et nyt medie. Tanken bag denne øvelse er, at man bliver nødt til at forholde sig til og forstå værket, før man kan omskrive det til en anden genre. Samtidig trænes jeres genrebevidsthed, altså præcis hvad kendetegner de forskellige genrer og hvilke virkemidler, de benytter. I skal arbejde i grupper på fire elever I skal enten arbejde alene eller sammen to og to 1. I skal undersøge værker med politisk indhold. Brug fx de links på bagsiden af materialet til formålet. Ellers spørg jeres lærer! (15 min.) 1. Find et samtidskunstværk på nettet, som du/i finder spændende, mærkeligt, interessant, anderledes, flot, provokerende. Brug fx de links på bagsiden 2. Diskuter værket i gruppen. I behøver ikke at være enige. Skriv jeres forskellige holdninger til værket ned. (10 min. ) 2. af materialet til formålet. Ellers spørg din/jeres lærer! (15 min.) Lav et mindmap med stikord til værket. Svar på følgende spørgsmål: 3. Skriv en lille tale om værket. De forskellige holdninger til værket skal være repræsenteret. Overvej evt. påstand, belæg, hjemmel, appelformer m.v. (15 min.) Hvad handler værket om? Hvad er budskabet? Hvordan afspejler det vores samtid? Hvilken sammenhæng er værket placeret i? (på museum, i det offentlige rum, en performance ). Hvad er det lavet af? (10 min.) 4. Alle grupper skal nu holde deres tale for hinanden. Vælg en taler i gruppen. Start med nøgternt at præsentere værket: Hvem er kunstneren, 3. Omskriv til ny genre. Prøv om du/i kan få samme budskab frem ved omskrive til en anden genre. Det kan være et lille digt, en lejlighedssang, en 14 værkets titel og årstal, hvad ser vi på værket m.m. (5 min.) side i en dagbog (din egen eller kunstnerens?), uddrag af en roman, en side 5. Klassesamtale/diskussion til slut. Var I enige / uenige i argumenterne? i en selvbiografi (din egen eller kunstnerens?), en madopskrift, en dødsannonce, 15 Anvend gerne faglige argumenter. (15 min.) en sms-ordveksling el. lign. (30 min.) 4. Alle par præsenterer deres produkt. Præsentationen skal indeholde en kort Tid: 60 min. beskrivelse af ideen samt oplæsning af indholdet. (10-20 min.) Hvad trænes: Skrivning som procesværktøj og tankeproces, at tale frit ud fra > Christian Lemmerz, Afasi, 1986, noget nedskrevet, at ræsonnere og argumentere, at forholde sig til og diskutere politisk kunst, samt research og kildesøgning. Fag: Dansk, historie, filosofi, samfundsfag, alle sprogfag, retorik. Tid: Ca. 60 min. Hvad trænes: Skrivning som procesværktøj og tankeproces, research og kildesøgning, genrekendskab, forståelse af et samtidskunstværk, nærlæsning > Per Kirkeby, Den langløbede colt, Sorø Kunstmuseum. (det kræver nærlæsning at omskrive), at skabe sproglige og indholdsmæssige 1966, Sorø Kunstmuseum. sammenhænge, sproglig opmærksomhed. Foto: Anders Sune Berg Påstand er kernen i argumentationen, hvor afsenderen søger at Foto: Anders Sune Berg Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, billedkunst, historie, alle sprogfag. give modtageren afsenderens holdning. Belæg er det grundlag og den viden, som afsenderen bygger sin påstand på. Hjemmel er det grundlag eller den logik, som skaber sammenhæng mellem påstand og belæg. Appelformer inddeles i tre forskellige typer: Den fornuftsmæssige form, hvor afsender anvender fornuftmæssige argumenter (Logos), den form hvor afsenderen appellerer til modtagerens følelser (Patos), og den sidste bygger på afsenderens troværdighed og modtagerens tillid til afsenderen (Etos).

9 Lav en pamflet om et samtidskunstværk Interview en samtidskunstner Dette er en formidlingsopgave, hvor I skal formidle essensen af et samtidskunstværk i en lille folder/pamflet/pjece. I kender sikkert allerede genren. På biblioteket, hos lægen, på museer findes alverdens foldere om alverdens emner. Tanken bag denne øvelse er at åbne et samtidskunstværk samt at få begreber fra journalistikkens verden i spil. I skal lave et lille imaginært interview om ting, der umiddelbart undrer eller provokerer jer ved en kunstner og hans/hendes arbejde. Genren er kendetegnet ved at en eller anden viden skal formidles på forholdsvis lille plads. I kan overveje at bruge online skabeloner fra Word eller Pages eller I skal arbejde SAMMEN to og to medier som Facebook, Blogs og Wiki. 1. Find en samtidskunstner og et værk I umiddelbart finder interessant/mærkeligt/provokerende fx via de links, I finder nederst på arket. Ellers spørg I skal enten arbejde alene eller sammen to og to jeres lærer! Læs om kunstneren. Sæt jer ind i et eller flere af hans/hendes 1. Du/I skal undersøge et samtidsværk og værkets kunstner, som du/i synes værker. (15 min.) er interessante. Det kan være, at du/i på forhånd har kendskab til et værk og en kunstner, som du/i vil arbejde med. Ellers kan du/i finde et værk og en kunstner via de links, der er på bagsiden af materialet. Ellers spørg din/ jeres lærer! (15 min.) Lav en kort brainstorm. Skriv så mange spørgsmål ned, I kan komme i tanke om. Tag afsæt i hvad der undrer jer ved kunstnerens værker. Er der ting, I ikke forstår? Som I gerne vil have forklaret? (10 min.) Tjek om spørgsmålene er åbne eller lukkede. Der må helst ikke kunne 2. Lav pamfletten. Fold et A4 papir i tre kolonner på langs, så du/i får seks svares ja eller nej på spørgsmålene. Afprøv dem på hinanden. (5 min.) felter at arbejde i. Ideer til pamflettens indhold: Faktabokse om værket/ kunstneren, bokse med beskrivelse af værket, bokse med dit/jeres bud på 4. Forestil jer hvad kunstneren vil svare på jeres spørgsmål. Skriv svarene ned. (15 min.) 16 en forståelse af værket i forhold til det/de fag, som du/i arbejder med. Lav 5. Sammenskriv jeres interview. Overvej kommunikationssituationen, hvor desuden illustrationer (find billeder på nettet, klip og lim). Vær kreativ. (45 foregår det? (Er I fx hjemme hos kunstneren, i hendes/hans atelier måske?) 17 min.) Find en overskrift, lav en lille faktaboks med info om kunstneren. (30 min.) 3. Op og stå. Gå rundt i lokalet. Præsenter din/jeres pamflet for mindst to andre par i klassen. (20-30 min.) 6. Op og stå. Gå rundt i lokalet. Præsentér og del jeres interview med to andre grupper. Diskuter i grupperne. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? (15 min.) Tid: 90 min. > Mogens Møller, Fire Kvadratiske rammer, 1966/1989, Sorø Kunstmuseum. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, research og kildesøgning, at formulere sig enkelt og præcist, at kunne forklare modeller, værker, begreber, genrer el. lign., at arbejde kreativt og taktilt, styrkning af formidlingsevner. Tid: 90 min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, kildesøgning og researche, spørgeteknik, (hvad skal der til for at et spørgsmål fungerer?), journalistiske genrer og nyhedsformidling. > N.A. Abildgaard, Mareridt, 1800, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg Foto: Anders Sune Berg Fag: Dansk, alle sprogfag, samfundsfag, billedkunst, historie, biologi, naturgeografi. Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, historie, billedkunst, alle sprogfag, retorik.

10 Skriv en billedhistorie Lav en præsentation om et værk Denne øvelse kan bruges som første introduktion til værket og kunstneren. Det er ofte interessant at arbejde videre med det første indtryk eller de associationer, der umiddelbart skabes, når man ser et værk. I skal skrive en lille historie med inspiration i værket Lake af Peter Land fra Overvej evt. andre/flere fokuspunkter end fortælleren i øvelsens punkt 3. I denne skriveøvelse skal I analysere og præsentere videoværket Soup over Bethlehem af Larissa Sansour fra Find og se videoen på youtube: I skal lave en velfungerende præsentation, hvor I skal kunne løsrive jer fra selve præsentationen og tale frit om værket. Skriv kort og præcist og anvend fagtermer fra relevante fag. I skal arbejde sammen to og to 1. Tøm billedet! Beskriv billedet med så mange ord som muligt. Få alle detaljer I skal arbejde i grupper på fire elever med. Farver, komposition, motiv. Skriv stikord/sætninger. (5-10 min.) 1. Tal om filmen: Hvad handler den om? Hvad er temaet? Hvordan er den 2. Karakter: Beskriv manden på billedet. Hvordan ser han ud? Hvem er han? bygget op rent filmisk? Skriv stikord. (15 min.) Hvad laver han? Andre karaktertræk? Brug jeres fantasi. (10 min.) 2. Alle i gruppen undersøger og laver research på værket og Larissa Sansour 3. Forestil jer en fortælletype og vælg en fortællertype: Er det en jeg-fortæller? på nettet. Skriv stikord hver især. (15 min.) En alvidende fortæller? Er det manden, der fortæller, eller er det en, der betragter ham udefra? (5 min) 3. Arbejd med præsentationen: Start med at vælge det format, som I vil lave jeres præsentation i. Det kan være PowerPoint, Prezi, Keynote, Mindmeister, 4. Skriv nu en lille historie om billedet. Brug jeres stikord. Én skriver og en kommer med ideer. Husk at anvende den fortæller, I har valgt. (20 min.) Popplet osv. Bliv desuden enige om, hvor mange slides I skal have og hvad de skal indeholde. Når I er færdige med præsentationen, skal alle Byt jeres historie med en anden gruppe. Læs og giv respons på indhold og ide. i gruppen kunne fremlæggelsen, da I skal fremlægge i matrix-grupper. (30 Læs jeres responsgruppes kommentarer, når I får jeres historie retur. (10 min.) min.) Udvalgte par læser deres billedhistorie højt for hele klassen. (10-20 min.) 4. Fremlæggelser i matrix-grupper. (30 min.) > Videostill: Peter Land, The Lake, 1999, Sorø Kunstmuseum Tid: min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, billedanalyse, det at få en ide og skabe en indholdsmæssig sammenhæng med afsæt i en billedanalyse. Forskellige faglige begreber trænes fx fortæller, synsvinkel, symboler, metaforik, miljø og personkarakteristik. Øvelsen kan bruges som et lille brain break. Fag: Dansk, billedkunst, sprogfag. Tid: 90 min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, kildesøgning og research. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig til og diskutere samtidskunst og at ræsonnere og argumentere. Præsentationsteknik, filmanalyse, fagtermer, billedforståelse og gruppearbejde. Fag: Dansk, sprogfag, mediefag og billedkunst. > Videostill: Larissa Sansour, Soup over Bethlehem, 2006, Museet for Samtidskunst 1. person-fortæller (Jeg-fortæller)er en hovedperson i en histo- Matrix-grupper bruges til at strukturere gruppearbejde og rie, og han/hun fortæller, hvad han/hun ved, tænker, føler etc. sikre videndeling på tvær af grupperne. Eleverne inddeles fx 3. person-fortæller er han/hun eller de, som ikke selv er med i i fire grupper á fire elever, og eleverne tildeles et nummer historiens handling. Herunder er der: Den observerende fortæller fra 1 4. Efter et aftalt tidsrum går grupperne fra hinanden (objektive), som ser historien og historiens figurer ude fra. og alle 1 erne danner en gruppe, alle 2 erne danner en gruppe Den alvidende fortæller ved, hvad figurerne tænker og føler, osv. og kender hele historien fra begyndelse til slutning. Personal fortæller er en fortællertype, hvor synsvinklen ligger hos en af de vigtige figurer i historien.

11 Skriv et debatindlæg Billedskrivning I denne øvelse skal I skrive et lille debatindlæg om kunstværket Smashed I denne skriveøvelse skal I skrive ud fra en samtale om et billede. Ideen i øvelsen Parking lavet af Burn Out. Et debatindlæg er kendetegnet ved at ville sætte en er, at vores nysgerrighed skærpes, når vi skal lytte til en billedbeskrivelse, og at debat i gang eller ved at ville stille spørgsmål eller rejse kritik om et emne. Overvej man trænes i at forstå og åbne værker, når man tvinges til at beskrive dem i alle evt. appelformer samt hovedpåstand og belæg undervejs. I kan både debatere detaljer. for eller imod værket. I skal arbejde sammen to og to I skal arbejde sammen to og to 1. Den ene af jer er blind (kigger væk), og den anden beskriver billedet 1. Brug tid på at diskutere værket med din makker. Hvad er ideen med i alle detaljer. Komposition, farver, indhold og temaer beskrives. Det er værket, synes I om det eller ikke. Hvorfor, hvorfor ikke? Skriv stikord hver vigtigt, at den blinde ikke kigger på værket. (5 min.) især. (15 min.) 2. Herefter må den blinde se billedet. Tal kort om billedet. (5 min.) 2. Sammenskriv debatindlæg i googledoc, som er en online tjeneste, hvor I 3. Dernæst skal I nedskrive et par sætninger og stikord som sammenfatter kan dele og arbejde i samme dokument samtidigt. Husk at jeres debat skal jeres fælles billedanalyse. Vælg en sætning/stikord ud, som I skriver på problematisere, diskutere og prøve at anskue værket fra flere forskellige tavlen. De sætninger og stikord, der nu står på tavlen bruges som inspiration vinkler. (45. min.) til næste punkt. (5 min.) 3. Præsentér og diskutér jeres debatindlæg i klassen. (30. min.) 4. Skriv en kort billedbeskrivelse med inspiration i de fælles sætninger på tavlen. (10-15 min.) 20 Tid: 90 min. 5. Alle par læser deres billedbeskrivelse højt for klassen. (10-20 min.) Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, 21 kildesøgning og research. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig til Tid: 30 min. og diskutere samtidskunst og at ræsonnere og argumentere. Desuden trænes Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, faglige begreber (argumentation og retorik) og evnen til at skabe sproglige at ræsonnere og argumentere. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig sammenhænge. til og diskutere samtidskunst. Desuden trænes tale- og lytte-færdigheder, samarbejde Fag: Dansk, billedkunst, samfundsfag, historie, sprogfag. og evnen til billedbeskrivelse trænes. Fag: Dansk, alle sprogfag, samfundsfag, men øvelsen kan bruges som igangsætter/inspiration > Fotoserie: Burn Out, Henrik Plenge Jacobsen og Jes Brinch, Smashed Parking, 1994, Museet for Samtidskunst Påstand er kernen i argumentationen, hvor afsenderen søger at give modtageren afsenderens holdning. Belæg er det grundlag og den viden, som afsenderen bygger sin påstand på. i alle fag. > Peter Holst Henckel, udsnit fra Explaining the World to a child, 2008, Sorø Kunstmuseum Hjemmel er det grundlag eller den logik, som skaber sammenhæng mellem påstand og belæg. Appelformer inddeles i tre forskellige typer: Den fornuftsmæssige form, hvor afsender anvender fornuftmæssige argumenter (Logos), den form hvor afsenderen appellerer til modtagerens følelser (Patos), og den sidste bygger på afsenderens troværdighed og modtagerens tillid til afsenderen (Etos). Links: Her finder I artikler fra forskellige aviser om værket:

12 Skriv en bagsidetekst til en roman Kickstart dit skrivetalent I skal i denne øvelse skrive en bagsidetekst til en roman, der ikke findes, med Denne skriftlige øvelse er udviklet af billedkunstner Mette Kit Jensen i forbindelse inspiration i et samtidskunstværk. En bagsidetekst er en kort tekst, der introducerer med sprog som materiale i visuel kunst. Der arbejdes med sanselige og billedmæs- handlingen og personerne i en roman uden at afsløre for meget. Tanken er, sige muligheder i skriftsproget. Øvelsen inddrager kroppen i skriveprocessen. at man tvinges til at forholde sig til og forstå værket, når man skal skrive en lille komprimeret tekst om det. I skal arbejde alene 1. Luk øjnene, mærk på din sidemands skulder beskriv overfladen! (3 min.) I skal først arbejde i plenum og herefter alene 2. Stil dig på et ben og beskriv hvordan du ser væggen foran dig. (3 min.) 1. Se på værket "Untitled". Lav en fælles brainstorm i klassen. Skriv stikord 3. Beskriv lyset under din stol. (3 min.) på tavlen: Hvad ser I på billedet? Hvorfor er det overtegnet? Hvad kan budskabet 4. Beskriv lyden af dem som skriver. (3 min.) være? Ideer til hvad romanen bag billedet handler om? (15 min.) 5. Stik næsen ned i din taske eller lomme beskriv duften. (3 min.) 2. Individuel skrivning: Skriv din egen bagsidetekst til værket "Untitled", som 6. Beskriv temperaturen i lokalet. (3 min.) om det var en roman. Brug så mange ideer fra brainstormen du har lyst til. 7. Skriv ned hvad du aldrig ville gøre i dette rum. (3 min.) (30 min.) 8. Øvelsen afsluttes som en fælles performance med ord og lyd. Det gøres 3. Gå sammen to og to. Èn læser op og den anden kommer efterfølgende som en stafet: Én elev starter med at læse sine sætninger for hele klassen. med ideer til, hvad romanens bind II skal handle om. Herefter bytter I. (15 Så snart eleven er færdig, tager en anden elev over og læser sine sætninger min.) og så fremdeles. Performancen fremstår som digte fremført med forskellige stemmeføringer, tempi og rytmer. Det er en sjov afslutning, der har sanselig 22 Tid: 60 min. og social karakter. (9 min.) 23 Hvad trænes: Skrivefærdigheder herunder individuel skrivning, skrivning som procesværktøj og tankeproces. Desuden trænes det at arbejde kreativt og lave Tid: ca. 30 min. billedbeskrivelse. Hvad trænes: Rumlig forståelse/erkendelse, evnen til at se og beskrive. At Fag: Dansk, billedkunst, alle sprogfag. arbejde med en kunstnerisk skriveproces og skrive ud fra benspænd, som kan afhjælpe skriveblokeringer. Øvelsen kan bruges som et brain break. Fag: Billedkunst, dansk, filosofi alle sprogfag, retorik. > Objekt: Brad Downey, Untitled, 2010, Museet for Samtidskunst Mette Kit Jensen arbejder med individets forhold til offentlige steder. Her bruger hun skriften konceptuelt kombineret > Performancefoto: Mette Kit Jensen, Ich Vermisse, Foto: Mette Kit Jensen med dialog og performative greb. Et godt eksempel er værket "Ich Vermisse" fra Hver dag i to uger stod hun på Alexanderplatz i Berlin med et grønt gulvtæppe formet som en ø, en palme, to hvide havestole og et bord. Det udgjorde et neutralt sted på den store og diffuse plads i Berlin. Forbipasserende blev inviteret ind på øen og Mette Kit Jensen fik dem til at færdigskrive sætningen Ich Vermisse (jeg savner) på papirflag. De skrev kommentarer til stedet og deres følelser netop i dét øjeblik på den plads. Mette Kit Jensen har mange års erfaring med kunstprojekter i det offentlige rum og i at afholde workshops til folkeskoler, gymnasier, kunsthøjskoler og kunstakademier.

13 Fra faglig rapport til plakat I denne øvelse skal I bearbejde en faglig tekst eller rapport til visuel formidling. Hensigten er, at I forholder jer til et fagligt indhold gennem et billedligt perspektiv og overvejer, hvordan det faglige indhold kan gøres sanseligt og visuelt. Søg fx inspiration på følgende links: I skal arbejde sammen to og to 1. Skriv en faglig tekst eller rapport på ¾ A4 side. (Hjemmeopgave) 2. Nærlæs teksten/rapporten samtidig med at I understreger vigtige faglige ord, passager og skriver noter til indholdet i margen. (10 min.) Sorø Kunstmuseum /www.sorokunstmuseum.dk 3. Hæng teksten/rapporten op på væggen. Overvej og find ideer til hvordan Museet for Samtidskunst /www.samtidskunst.dk den kan formidles visuelt. Lav hurtige skitser af ideerne. (10 min.) Louisiana Museum for Moderne Kunst /www.louisiana.dk 4. Vælg én idé ud og lav en A3 plakat. (30 min.) Arken Museum for Moderne Kunst / 5. Gå sammen med et andet par og giv respons på hinandens plakater. Diskutér om responsen passer til ideen bag plakaten? (10 min.) Statens Museum for Kunst / Aros Aarhus Kunstmuseum / HEART Herning Museum of Contemporary Art / www. Heartmus.dk Tid: 60 min. Esbjerg Kunstmuseum / Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces. Brandts, Odense / At forholde sig aktivt til det faglige indhold og kunne udvælge vigtige ord eller Den Frie /www.denfrie.dk 24 passager. At arbejde tværfagligt, med en kunstnerisk arbejdsproces og transformere til et andet medie. 25 Overgaden Institut for samtidskunst / Nikolaj Kunsthal / Fag: Alle fag. Fx dansk, historie, filosofi, samfundsfag, alle sprogfag, retorik. Oline tidsskrift / Oline platform / Online platform / > William Louis Sørensen, Struktur. 6 elementer. Transparent serie, 1967, Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen Billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen / Billedkunstner Jens Haaning /www.jenshaaning.com Billedkunst Mette Kit Jensen / Kunstnergruppen AKassen /

14 26 > Videostill: Su Mei Tse, Das Wohltemperierte Klavier, 2001

15 Sorø Kunstmuseum / Museet for Samtidskunst /

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet 7.-10. klasse HVEM ER JEG? HVEM er jeg? HVORFOR er jeg? Hvordan er jeg SKABT, og HVORDAN skaber jeg mig selv? Store spørgsmål, mange svar! køn Sammenlign

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder. Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Autentiske genrer og skrivemåder Oplæg ved Dansklærerforeningens skolebaserede kurser 2013 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over.

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne ved at sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. VISUAL THINKING / THINKING VISUAL Vi tænker med og i billeder Billeder

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Forløb om ny skriftlighed billedkunst

Forløb om ny skriftlighed billedkunst Forløb om ny skriftlighed billedkunst Billedkunst ny skriftlighed Til kortere forløb, men måske især til det selvstændige projekt. Et værk udleveres, hver især beskriver og fortolker værket. ( omfortolkning

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012

Skrivning i dansk. Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Skrivning i dansk Hvordan og hvorfor? - Oplæg ved VUC Aarhus, 14. december 2012 Af Sophie Holm Strøm, afdelingsleder HF og VUC Fyn, Svendborg Forfatter til Skrivning i alle fag og Skrivning i dansk http://sophiestroem.wordpress.com

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed

Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed Målrettet 7.-9. klasse 1 ensomhed Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed KORT 1: Med i eller uden for fællesskabet Opgave 1: Billedanalyse

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge!

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Østskolen 7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Linier på Østskolen I den nye folkeskolereform, som Østskolen er i fuld gang med at implementere, satses der på at fastholde og udvikle folkeskolens

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Kære Lærere. God fornøjelse

Kære Lærere. God fornøjelse Kære Lærere SORT MÆLK Dette SORT lærerbrev MÆLK SORT knytter MÆLK an til SORT udstillingen MÆLK SORT MÆLK - SORT HOLOCAUST MÆLK SORT I NY KUNST MÆLK og SORT understøtter MÆLK SORT inspirationsmaterialet

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne Hvorfor er du, som du er Forløbet er målrettet 1hf historie i KS-samarbejdet. Der er taget udgangspunkt i familiestruktur i forhold

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere