Til alle fag i. gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til alle fag i. gymnasiet"

Transkript

1 Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet

2 KOLOFON Sorø Kunstmuseum / Museet for Samtidskunst / Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i dansk og engelsk Kit Lindved Sværke, Kunstformidler og -underviser Redaktion: Tanya Lindkvist Kit Lindved Sværke Publikationen er støttet af: Kulturstyrelsen / Kultur- og Skoletjenesten, Midt- og Vestsjælland / kultur-og-skoletjenesten/om-kultur-og-skoletjenesten/ art direction: Jesse Jacob / IBureauet.dk Produktion: IBureauet.dk Udgivelsesår: 2014 Oplag: 1700 Forside: A-kassen, The Title is a Pile of Letters, Foto: Anders Sune Berg, Sorø Kunstmuseum

3 04 Begrebet ny skriftlighed er i dette materiale omsat til øvelser, der på forskellig vis inddrager samtidskunst, og som kan bruges i undervisning på gymnasiet. Materialet henvender sig til alle gymnasielærere, der ønsker at arbejde med elevernes skrivekompetencer. Samtidskunst kan blive en aktiv og vigtig medspiller i undervisning. Dels fordi samtidskunsten indeholder aktuelle problemstillinger, som har faglig relevans. Og dels fordi samtidskunsten er tværmedial, sanselig og visuel, hvilket appellerer og motiverer eleverne. Samtidskunst er ofte tværfaglig i sig selv, og derfor er det oplagt at inddrage samtidskunsten i flere fag og på tværs af fagene i gymnasiet. 05 FORORD Materialet indledes med en kort beskrivelse af ny skriftlighed og derefter en uddybende introduktion til samtidskunstens tværfaglige indhold og læringsmæssige potentiale. Herefter følger en række elev-ark med skriveøvelser, der kan bruges i tilknytning til samtidskunst. Øvelserne er udviklet i perspektiv af bilag 4 til stx-bekendtgørelsen: Elevernes studieforberende skrivekompetencer - stx, juni > Videostill: Lilibeth Cuenca Rasmussen The Present Doesn t Exist in My Mind The Future is Already Far Behind, Foto: Lilibeth Cuenca Rasmussen > Stx-bekendtgørelsen - Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksemen

4 Ny skriftlighed - et tværfagligt anliggende En del af elevernes studieforberedende skrivekompetencer Ny skriftlighed er en defineret indsats i de gymnasiale uddannelser, som kom i kølvandet på gymnasiereformen i Der er tale om en nytænkning af elevernes skriftlige arbejde baseret på en udvidelse af skriftbegrebet. Hensigten er, at alle fag skal understøtte og være med til at træne elevernes skrive- og studiekompetencer. Og at eleverne også skal bruge det at skrive som et procesværktøj og et erkendelsesredskab til at tilegne sig faglig viden og kompetencer i alle fag. Af samme grund kan ny skriftlighed være et redskab til at forstå oplevelsen af samtidskunst Hvad er Samtidskunst? Samtidskunst defineres ofte som kunst, der er lavet i samtiden, som begrebet indikerer. Det er dog ikke helt så enkelt, da betegnelsen samtidskunst generelt bruges i forbindelse med kunst fra 1960erne og frem til i dag. Betegnelsen refererer derudover til kunst, som er karakteriseret ved nye udtryksformer og medier - som fotografi, video, lyd, installation, performance, konceptkunst, netbaseret kunst og socialkunst m.m. Udtryksformerne er ofte mikset, så samtidskunstværkerne bliver tværæstetiske og tværmediale. > Installationsfoto: Mogens Jakobsen, Hørbar, 2008, Museet for Samtidskunst

5 Erkendelsesredskab Et redskab til at få faglig viden og erkende faglige problemstillinger 08 Oplevelsen af og arbejdet med samtidskunsten kan danne ramme for refleksion og læring, der baserer sig på nysgerrighed, undersøgelse og flerfaglighed. Frem for at kommunikere ét budskab, fungerer de fleste samtidskunstværker som eksperimenterende åbne kommunikationsformer og/eller undersøgelser. I eksperimenterne inddrages stof og arbejdsformer hentet fra naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske områder. Ofte kredser værkerne om sagsforhold, problematikker eller komplekse spørgsmål såsom social ulighed, forbrugersamfundet, bæredygtighed, teknologi, globalisering, senmodernitet, identitet og meget mere. Gymnasieelevernes og publikums møde med samtidskunsten vil sandsynligvis være en oplevelse, hvor der ikke er nogen klare rammer, og hvor de må bruge tid på at forholde sig til kunsten. De må investere det, som de umiddelbart oplever, føler og tænker i mødet med kunst og forholde sig til de associationer, der opstår i dette møde. Herfra kan de nærme sig kunsten yderligere ved at forholde sig undrende, spørgende, reflekterende og begynde at svare på de spørgsmål, som de selv har stillet til kunsten. Samtidskunst kan derigennem give god grobund for stillingtagen og erkendelser. 09 > Poul Gernes, Skydeskive, 1967, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg

6 Processuel læring Faglig fordybelse og processuel læring Samtidskunst som afsæt for læring er karakteriseret ved at være processuel, kreativ og innovativ, særligt hvis undervisningsmetoderne afspejler samtidskunstnernes arbejdsmetoder og deres kunst. Ofte minder kunstnerens arbejdsmetoder om innovative processer, som starter med en undren, hvorefter der følger en undersøgelse, en behandling og transformering til et nyt produkt. Kunstnerne går ofte problematiserende og tværfagligt til værks i udviklingsprocessen, og i nogle tilfælde arbejder de også sammen med andre faggrupper i processen. Nogle samtidskunstnere bruger skrift eller Det intertekstuelle i samtidskunst Fagligt samspil og intertekstuelle referencer Samtidskunst indeholder ofte mange referencer til højkulturen og populærkulturen, men også til videnskaber, teknologier, samfundsmæssige og globale sagsforhold. Hvis man som publikum ikke kender disse referencer eller genkender dem, kan analyser og research være et redskab til at opdage og kortlægge de referencer, som værkerne indeholder. Flere samtidskunstnere vil dog argumentere for, at det ikke er nødvendigt at opdage referencerne, fordi der ikke er én rigtig måde at opleve samtidskunst på. Der er lige så mange oplevelsesmåder, som der er mennesker, da vi oplever og erfarer forskelligt alt efter vores tidligere erfaringer, viden og præferencer. Kunstnernes intentioner med værkerne er ikke det primære, det primære er publikums oplevelse. Træne faglige kompetencer, Ved at inddrage samtidskunst i undervis- nerne agerer fx journalister, antropologer, sociologer, forskere m.fl. i deres kunstneriske undersøgelser. Samtidskunst kan dermed bruges som afsæt og ramme, når eleverne skal lære nye faglige begreber og øve sig i at italesætte begreberne og anvende dem aktivt i forbindelse med analytisk og praktisk arbejde. Af samme grund understøtter samtidskunst ofte det anvendelsesorienterede Dette kan især underbygges ved at stille eleverne opgaver, der efterligner samtidskunstnernes arbejdsmetoder, således at eleverne skal imitere en kunstners arbejdsmetoder og anvende det faglige indhold i fagene og i samtidskunsten, plus omsætte dette eksempelvis til produkter, begivenheder eller kunstværker. Samtidskunst motiverer 10 skriftlighed i deres arbejdsprocesser og/eller begreber og metoder ningen og ved at bruge samtidskunstnernes i værkets endelige udformning. Endelig er de arbejdsprocesser som metoder for undervisningen 11 fleste samtidskunstnere dygtige formidlere, som bruger skriftlighed i forbindelse med videreformidling og udstilling af deres værker. Samtidskunstnere bruger desuden i en vis udstrækning ny teknologi både til at udforme deres værker og til at videreformidle dem, hvilket kan give inspiration til metoder og værktøjer i forbindelse med ny skriftlighed. Enkelte og flerfaglige begreber og metoder Udover at samtidskunst kan indeholde referencer, kan værkerne også være funderet på faglige og teoretiske begreber og koncepter. Værkerne kan tilmed være undersøgelser eller eksperimenter, hvor kunstneren anvender andre faggruppers arbejdsmetoder. Kunst- er der mulighed for, at eleverne kan bidrage til den fælles faglige vidensproduktion i undervisningen. > Morten Schelde, The Operation, 2007, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg

7 Skriveøvelserne Materialets følgende skriveøvelser er defineret som elev-ark, og de er skrevet, så de kan kopieres direkte til eleverne, som kan arbejde med dem selvstændigt. Lærernes rolle er at facilitetere og afrunde øvelserne. Ved hver øvelse er angivet en vejledende tid for øvelsens længde. Hver øvelse indledes med en kort introduktion både til lærerne og eleverne. Øvelserne er udviklet med fokus på elevmotivation og på at øve delelementer af elevernes De mange udtryksformer, vidensformer og kompetencer i samtidskunsten og i det kunstneriske arbejde virker motiverende på eleverne, da det giver plads til deres individuelle faglige skrivekompetencer herunder studiekompetencer. Kompetencer som alle fag skal være med til at løfte. Øvelserne knytter an til tænkeskrivning og formidlingsskrivning - 12 bidrag, deres læringsstile og kom- både på papir og i andre medier og udtryks- petencer. Samtidskunst behandler desuden former, og kan bruges til at fastholde viden 13 ofte helt aktuelle problemstillinger på humoristisk og underfundig vis gennem visuelle og sanselige virkemidler, som fænger, provokerer og inspirerer eleverne. samt til at dokumentere og evaluere elevernes faglige viden og refleksioner. Skriveøvelserne kan anvendes enkeltvis eller bruges til at understøtte hinanden. De kan bruges til alle årgange i gymnasiet. Flere af øvelserne tager udgangspunkt i et specifikt samtidskunstværk, og ved hver øvelse er angivet de fag, som øvelsen og værket er valgt i forhold til. I bund og grund kan alle øvelser bruges i alle fag afhængigt af det samtidskunstværk, der inddrages. Bagest i dette materiale er der links til kunstinstitutioner, hvilket giver den enkelte lærer mulighed for at finde andre kunstværker, som passer til det faglige indhold, der arbejdes med i undervisningen. > Willy Ørskov, Bøjning u.å., Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen

8 Skriv en tale om politisk kunst Omskriv en tekst Denne skriveøvelse handler om retorik og argumentation. I skal forstå et samtidskunstværk, og så skal I argumentere for og imod! Det er tanken, at I repeterer eller introducerer appelformerne og Toulmins argumentationsmodel, kendt fra retorikkens verden. Samtidig skal I forholde jer til et samtidskunstværk og forhåbentlig komme tættere på det. I denne øvelse skal I omskrive et samtidskunstværk til en anden genre/et nyt medie. Tanken bag denne øvelse er, at man bliver nødt til at forholde sig til og forstå værket, før man kan omskrive det til en anden genre. Samtidig trænes jeres genrebevidsthed, altså præcis hvad kendetegner de forskellige genrer og hvilke virkemidler, de benytter. I skal arbejde i grupper på fire elever I skal enten arbejde alene eller sammen to og to 1. I skal undersøge værker med politisk indhold. Brug fx de links på bagsiden af materialet til formålet. Ellers spørg jeres lærer! (15 min.) 1. Find et samtidskunstværk på nettet, som du/i finder spændende, mærkeligt, interessant, anderledes, flot, provokerende. Brug fx de links på bagsiden 2. Diskuter værket i gruppen. I behøver ikke at være enige. Skriv jeres forskellige holdninger til værket ned. (10 min. ) 2. af materialet til formålet. Ellers spørg din/jeres lærer! (15 min.) Lav et mindmap med stikord til værket. Svar på følgende spørgsmål: 3. Skriv en lille tale om værket. De forskellige holdninger til værket skal være repræsenteret. Overvej evt. påstand, belæg, hjemmel, appelformer m.v. (15 min.) Hvad handler værket om? Hvad er budskabet? Hvordan afspejler det vores samtid? Hvilken sammenhæng er værket placeret i? (på museum, i det offentlige rum, en performance ). Hvad er det lavet af? (10 min.) 4. Alle grupper skal nu holde deres tale for hinanden. Vælg en taler i gruppen. Start med nøgternt at præsentere værket: Hvem er kunstneren, 3. Omskriv til ny genre. Prøv om du/i kan få samme budskab frem ved omskrive til en anden genre. Det kan være et lille digt, en lejlighedssang, en 14 værkets titel og årstal, hvad ser vi på værket m.m. (5 min.) side i en dagbog (din egen eller kunstnerens?), uddrag af en roman, en side 5. Klassesamtale/diskussion til slut. Var I enige / uenige i argumenterne? i en selvbiografi (din egen eller kunstnerens?), en madopskrift, en dødsannonce, 15 Anvend gerne faglige argumenter. (15 min.) en sms-ordveksling el. lign. (30 min.) 4. Alle par præsenterer deres produkt. Præsentationen skal indeholde en kort Tid: 60 min. beskrivelse af ideen samt oplæsning af indholdet. (10-20 min.) Hvad trænes: Skrivning som procesværktøj og tankeproces, at tale frit ud fra > Christian Lemmerz, Afasi, 1986, noget nedskrevet, at ræsonnere og argumentere, at forholde sig til og diskutere politisk kunst, samt research og kildesøgning. Fag: Dansk, historie, filosofi, samfundsfag, alle sprogfag, retorik. Tid: Ca. 60 min. Hvad trænes: Skrivning som procesværktøj og tankeproces, research og kildesøgning, genrekendskab, forståelse af et samtidskunstværk, nærlæsning > Per Kirkeby, Den langløbede colt, Sorø Kunstmuseum. (det kræver nærlæsning at omskrive), at skabe sproglige og indholdsmæssige 1966, Sorø Kunstmuseum. sammenhænge, sproglig opmærksomhed. Foto: Anders Sune Berg Påstand er kernen i argumentationen, hvor afsenderen søger at Foto: Anders Sune Berg Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, billedkunst, historie, alle sprogfag. give modtageren afsenderens holdning. Belæg er det grundlag og den viden, som afsenderen bygger sin påstand på. Hjemmel er det grundlag eller den logik, som skaber sammenhæng mellem påstand og belæg. Appelformer inddeles i tre forskellige typer: Den fornuftsmæssige form, hvor afsender anvender fornuftmæssige argumenter (Logos), den form hvor afsenderen appellerer til modtagerens følelser (Patos), og den sidste bygger på afsenderens troværdighed og modtagerens tillid til afsenderen (Etos).

9 Lav en pamflet om et samtidskunstværk Interview en samtidskunstner Dette er en formidlingsopgave, hvor I skal formidle essensen af et samtidskunstværk i en lille folder/pamflet/pjece. I kender sikkert allerede genren. På biblioteket, hos lægen, på museer findes alverdens foldere om alverdens emner. Tanken bag denne øvelse er at åbne et samtidskunstværk samt at få begreber fra journalistikkens verden i spil. I skal lave et lille imaginært interview om ting, der umiddelbart undrer eller provokerer jer ved en kunstner og hans/hendes arbejde. Genren er kendetegnet ved at en eller anden viden skal formidles på forholdsvis lille plads. I kan overveje at bruge online skabeloner fra Word eller Pages eller I skal arbejde SAMMEN to og to medier som Facebook, Blogs og Wiki. 1. Find en samtidskunstner og et værk I umiddelbart finder interessant/mærkeligt/provokerende fx via de links, I finder nederst på arket. Ellers spørg I skal enten arbejde alene eller sammen to og to jeres lærer! Læs om kunstneren. Sæt jer ind i et eller flere af hans/hendes 1. Du/I skal undersøge et samtidsværk og værkets kunstner, som du/i synes værker. (15 min.) er interessante. Det kan være, at du/i på forhånd har kendskab til et værk og en kunstner, som du/i vil arbejde med. Ellers kan du/i finde et værk og en kunstner via de links, der er på bagsiden af materialet. Ellers spørg din/ jeres lærer! (15 min.) Lav en kort brainstorm. Skriv så mange spørgsmål ned, I kan komme i tanke om. Tag afsæt i hvad der undrer jer ved kunstnerens værker. Er der ting, I ikke forstår? Som I gerne vil have forklaret? (10 min.) Tjek om spørgsmålene er åbne eller lukkede. Der må helst ikke kunne 2. Lav pamfletten. Fold et A4 papir i tre kolonner på langs, så du/i får seks svares ja eller nej på spørgsmålene. Afprøv dem på hinanden. (5 min.) felter at arbejde i. Ideer til pamflettens indhold: Faktabokse om værket/ kunstneren, bokse med beskrivelse af værket, bokse med dit/jeres bud på 4. Forestil jer hvad kunstneren vil svare på jeres spørgsmål. Skriv svarene ned. (15 min.) 16 en forståelse af værket i forhold til det/de fag, som du/i arbejder med. Lav 5. Sammenskriv jeres interview. Overvej kommunikationssituationen, hvor desuden illustrationer (find billeder på nettet, klip og lim). Vær kreativ. (45 foregår det? (Er I fx hjemme hos kunstneren, i hendes/hans atelier måske?) 17 min.) Find en overskrift, lav en lille faktaboks med info om kunstneren. (30 min.) 3. Op og stå. Gå rundt i lokalet. Præsenter din/jeres pamflet for mindst to andre par i klassen. (20-30 min.) 6. Op og stå. Gå rundt i lokalet. Præsentér og del jeres interview med to andre grupper. Diskuter i grupperne. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? (15 min.) Tid: 90 min. > Mogens Møller, Fire Kvadratiske rammer, 1966/1989, Sorø Kunstmuseum. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, research og kildesøgning, at formulere sig enkelt og præcist, at kunne forklare modeller, værker, begreber, genrer el. lign., at arbejde kreativt og taktilt, styrkning af formidlingsevner. Tid: 90 min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, kildesøgning og researche, spørgeteknik, (hvad skal der til for at et spørgsmål fungerer?), journalistiske genrer og nyhedsformidling. > N.A. Abildgaard, Mareridt, 1800, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg Foto: Anders Sune Berg Fag: Dansk, alle sprogfag, samfundsfag, billedkunst, historie, biologi, naturgeografi. Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, historie, billedkunst, alle sprogfag, retorik.

10 Skriv en billedhistorie Lav en præsentation om et værk Denne øvelse kan bruges som første introduktion til værket og kunstneren. Det er ofte interessant at arbejde videre med det første indtryk eller de associationer, der umiddelbart skabes, når man ser et værk. I skal skrive en lille historie med inspiration i værket Lake af Peter Land fra Overvej evt. andre/flere fokuspunkter end fortælleren i øvelsens punkt 3. I denne skriveøvelse skal I analysere og præsentere videoværket Soup over Bethlehem af Larissa Sansour fra Find og se videoen på youtube: I skal lave en velfungerende præsentation, hvor I skal kunne løsrive jer fra selve præsentationen og tale frit om værket. Skriv kort og præcist og anvend fagtermer fra relevante fag. I skal arbejde sammen to og to 1. Tøm billedet! Beskriv billedet med så mange ord som muligt. Få alle detaljer I skal arbejde i grupper på fire elever med. Farver, komposition, motiv. Skriv stikord/sætninger. (5-10 min.) 1. Tal om filmen: Hvad handler den om? Hvad er temaet? Hvordan er den 2. Karakter: Beskriv manden på billedet. Hvordan ser han ud? Hvem er han? bygget op rent filmisk? Skriv stikord. (15 min.) Hvad laver han? Andre karaktertræk? Brug jeres fantasi. (10 min.) 2. Alle i gruppen undersøger og laver research på værket og Larissa Sansour 3. Forestil jer en fortælletype og vælg en fortællertype: Er det en jeg-fortæller? på nettet. Skriv stikord hver især. (15 min.) En alvidende fortæller? Er det manden, der fortæller, eller er det en, der betragter ham udefra? (5 min) 3. Arbejd med præsentationen: Start med at vælge det format, som I vil lave jeres præsentation i. Det kan være PowerPoint, Prezi, Keynote, Mindmeister, 4. Skriv nu en lille historie om billedet. Brug jeres stikord. Én skriver og en kommer med ideer. Husk at anvende den fortæller, I har valgt. (20 min.) Popplet osv. Bliv desuden enige om, hvor mange slides I skal have og hvad de skal indeholde. Når I er færdige med præsentationen, skal alle Byt jeres historie med en anden gruppe. Læs og giv respons på indhold og ide. i gruppen kunne fremlæggelsen, da I skal fremlægge i matrix-grupper. (30 Læs jeres responsgruppes kommentarer, når I får jeres historie retur. (10 min.) min.) Udvalgte par læser deres billedhistorie højt for hele klassen. (10-20 min.) 4. Fremlæggelser i matrix-grupper. (30 min.) > Videostill: Peter Land, The Lake, 1999, Sorø Kunstmuseum Tid: min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, billedanalyse, det at få en ide og skabe en indholdsmæssig sammenhæng med afsæt i en billedanalyse. Forskellige faglige begreber trænes fx fortæller, synsvinkel, symboler, metaforik, miljø og personkarakteristik. Øvelsen kan bruges som et lille brain break. Fag: Dansk, billedkunst, sprogfag. Tid: 90 min. Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, kildesøgning og research. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig til og diskutere samtidskunst og at ræsonnere og argumentere. Præsentationsteknik, filmanalyse, fagtermer, billedforståelse og gruppearbejde. Fag: Dansk, sprogfag, mediefag og billedkunst. > Videostill: Larissa Sansour, Soup over Bethlehem, 2006, Museet for Samtidskunst 1. person-fortæller (Jeg-fortæller)er en hovedperson i en histo- Matrix-grupper bruges til at strukturere gruppearbejde og rie, og han/hun fortæller, hvad han/hun ved, tænker, føler etc. sikre videndeling på tvær af grupperne. Eleverne inddeles fx 3. person-fortæller er han/hun eller de, som ikke selv er med i i fire grupper á fire elever, og eleverne tildeles et nummer historiens handling. Herunder er der: Den observerende fortæller fra 1 4. Efter et aftalt tidsrum går grupperne fra hinanden (objektive), som ser historien og historiens figurer ude fra. og alle 1 erne danner en gruppe, alle 2 erne danner en gruppe Den alvidende fortæller ved, hvad figurerne tænker og føler, osv. og kender hele historien fra begyndelse til slutning. Personal fortæller er en fortællertype, hvor synsvinklen ligger hos en af de vigtige figurer i historien.

11 Skriv et debatindlæg Billedskrivning I denne øvelse skal I skrive et lille debatindlæg om kunstværket Smashed I denne skriveøvelse skal I skrive ud fra en samtale om et billede. Ideen i øvelsen Parking lavet af Burn Out. Et debatindlæg er kendetegnet ved at ville sætte en er, at vores nysgerrighed skærpes, når vi skal lytte til en billedbeskrivelse, og at debat i gang eller ved at ville stille spørgsmål eller rejse kritik om et emne. Overvej man trænes i at forstå og åbne værker, når man tvinges til at beskrive dem i alle evt. appelformer samt hovedpåstand og belæg undervejs. I kan både debatere detaljer. for eller imod værket. I skal arbejde sammen to og to I skal arbejde sammen to og to 1. Den ene af jer er blind (kigger væk), og den anden beskriver billedet 1. Brug tid på at diskutere værket med din makker. Hvad er ideen med i alle detaljer. Komposition, farver, indhold og temaer beskrives. Det er værket, synes I om det eller ikke. Hvorfor, hvorfor ikke? Skriv stikord hver vigtigt, at den blinde ikke kigger på værket. (5 min.) især. (15 min.) 2. Herefter må den blinde se billedet. Tal kort om billedet. (5 min.) 2. Sammenskriv debatindlæg i googledoc, som er en online tjeneste, hvor I 3. Dernæst skal I nedskrive et par sætninger og stikord som sammenfatter kan dele og arbejde i samme dokument samtidigt. Husk at jeres debat skal jeres fælles billedanalyse. Vælg en sætning/stikord ud, som I skriver på problematisere, diskutere og prøve at anskue værket fra flere forskellige tavlen. De sætninger og stikord, der nu står på tavlen bruges som inspiration vinkler. (45. min.) til næste punkt. (5 min.) 3. Præsentér og diskutér jeres debatindlæg i klassen. (30. min.) 4. Skriv en kort billedbeskrivelse med inspiration i de fælles sætninger på tavlen. (10-15 min.) 20 Tid: 90 min. 5. Alle par læser deres billedbeskrivelse højt for klassen. (10-20 min.) Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, 21 kildesøgning og research. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig til Tid: 30 min. og diskutere samtidskunst og at ræsonnere og argumentere. Desuden trænes Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces, faglige begreber (argumentation og retorik) og evnen til at skabe sproglige at ræsonnere og argumentere. At tale frit ud fra noget nedskrevet, at forholde sig sammenhænge. til og diskutere samtidskunst. Desuden trænes tale- og lytte-færdigheder, samarbejde Fag: Dansk, billedkunst, samfundsfag, historie, sprogfag. og evnen til billedbeskrivelse trænes. Fag: Dansk, alle sprogfag, samfundsfag, men øvelsen kan bruges som igangsætter/inspiration > Fotoserie: Burn Out, Henrik Plenge Jacobsen og Jes Brinch, Smashed Parking, 1994, Museet for Samtidskunst Påstand er kernen i argumentationen, hvor afsenderen søger at give modtageren afsenderens holdning. Belæg er det grundlag og den viden, som afsenderen bygger sin påstand på. i alle fag. > Peter Holst Henckel, udsnit fra Explaining the World to a child, 2008, Sorø Kunstmuseum Hjemmel er det grundlag eller den logik, som skaber sammenhæng mellem påstand og belæg. Appelformer inddeles i tre forskellige typer: Den fornuftsmæssige form, hvor afsender anvender fornuftmæssige argumenter (Logos), den form hvor afsenderen appellerer til modtagerens følelser (Patos), og den sidste bygger på afsenderens troværdighed og modtagerens tillid til afsenderen (Etos). Links: Her finder I artikler fra forskellige aviser om værket:

12 Skriv en bagsidetekst til en roman Kickstart dit skrivetalent I skal i denne øvelse skrive en bagsidetekst til en roman, der ikke findes, med Denne skriftlige øvelse er udviklet af billedkunstner Mette Kit Jensen i forbindelse inspiration i et samtidskunstværk. En bagsidetekst er en kort tekst, der introducerer med sprog som materiale i visuel kunst. Der arbejdes med sanselige og billedmæs- handlingen og personerne i en roman uden at afsløre for meget. Tanken er, sige muligheder i skriftsproget. Øvelsen inddrager kroppen i skriveprocessen. at man tvinges til at forholde sig til og forstå værket, når man skal skrive en lille komprimeret tekst om det. I skal arbejde alene 1. Luk øjnene, mærk på din sidemands skulder beskriv overfladen! (3 min.) I skal først arbejde i plenum og herefter alene 2. Stil dig på et ben og beskriv hvordan du ser væggen foran dig. (3 min.) 1. Se på værket "Untitled". Lav en fælles brainstorm i klassen. Skriv stikord 3. Beskriv lyset under din stol. (3 min.) på tavlen: Hvad ser I på billedet? Hvorfor er det overtegnet? Hvad kan budskabet 4. Beskriv lyden af dem som skriver. (3 min.) være? Ideer til hvad romanen bag billedet handler om? (15 min.) 5. Stik næsen ned i din taske eller lomme beskriv duften. (3 min.) 2. Individuel skrivning: Skriv din egen bagsidetekst til værket "Untitled", som 6. Beskriv temperaturen i lokalet. (3 min.) om det var en roman. Brug så mange ideer fra brainstormen du har lyst til. 7. Skriv ned hvad du aldrig ville gøre i dette rum. (3 min.) (30 min.) 8. Øvelsen afsluttes som en fælles performance med ord og lyd. Det gøres 3. Gå sammen to og to. Èn læser op og den anden kommer efterfølgende som en stafet: Én elev starter med at læse sine sætninger for hele klassen. med ideer til, hvad romanens bind II skal handle om. Herefter bytter I. (15 Så snart eleven er færdig, tager en anden elev over og læser sine sætninger min.) og så fremdeles. Performancen fremstår som digte fremført med forskellige stemmeføringer, tempi og rytmer. Det er en sjov afslutning, der har sanselig 22 Tid: 60 min. og social karakter. (9 min.) 23 Hvad trænes: Skrivefærdigheder herunder individuel skrivning, skrivning som procesværktøj og tankeproces. Desuden trænes det at arbejde kreativt og lave Tid: ca. 30 min. billedbeskrivelse. Hvad trænes: Rumlig forståelse/erkendelse, evnen til at se og beskrive. At Fag: Dansk, billedkunst, alle sprogfag. arbejde med en kunstnerisk skriveproces og skrive ud fra benspænd, som kan afhjælpe skriveblokeringer. Øvelsen kan bruges som et brain break. Fag: Billedkunst, dansk, filosofi alle sprogfag, retorik. > Objekt: Brad Downey, Untitled, 2010, Museet for Samtidskunst Mette Kit Jensen arbejder med individets forhold til offentlige steder. Her bruger hun skriften konceptuelt kombineret > Performancefoto: Mette Kit Jensen, Ich Vermisse, Foto: Mette Kit Jensen med dialog og performative greb. Et godt eksempel er værket "Ich Vermisse" fra Hver dag i to uger stod hun på Alexanderplatz i Berlin med et grønt gulvtæppe formet som en ø, en palme, to hvide havestole og et bord. Det udgjorde et neutralt sted på den store og diffuse plads i Berlin. Forbipasserende blev inviteret ind på øen og Mette Kit Jensen fik dem til at færdigskrive sætningen Ich Vermisse (jeg savner) på papirflag. De skrev kommentarer til stedet og deres følelser netop i dét øjeblik på den plads. Mette Kit Jensen har mange års erfaring med kunstprojekter i det offentlige rum og i at afholde workshops til folkeskoler, gymnasier, kunsthøjskoler og kunstakademier.

13 Fra faglig rapport til plakat I denne øvelse skal I bearbejde en faglig tekst eller rapport til visuel formidling. Hensigten er, at I forholder jer til et fagligt indhold gennem et billedligt perspektiv og overvejer, hvordan det faglige indhold kan gøres sanseligt og visuelt. Søg fx inspiration på følgende links: I skal arbejde sammen to og to 1. Skriv en faglig tekst eller rapport på ¾ A4 side. (Hjemmeopgave) 2. Nærlæs teksten/rapporten samtidig med at I understreger vigtige faglige ord, passager og skriver noter til indholdet i margen. (10 min.) Sorø Kunstmuseum /www.sorokunstmuseum.dk 3. Hæng teksten/rapporten op på væggen. Overvej og find ideer til hvordan Museet for Samtidskunst /www.samtidskunst.dk den kan formidles visuelt. Lav hurtige skitser af ideerne. (10 min.) Louisiana Museum for Moderne Kunst /www.louisiana.dk 4. Vælg én idé ud og lav en A3 plakat. (30 min.) Arken Museum for Moderne Kunst / 5. Gå sammen med et andet par og giv respons på hinandens plakater. Diskutér om responsen passer til ideen bag plakaten? (10 min.) Statens Museum for Kunst / Aros Aarhus Kunstmuseum / HEART Herning Museum of Contemporary Art / www. Heartmus.dk Tid: 60 min. Esbjerg Kunstmuseum / Hvad trænes: Skrivefærdigheder, skrivning som procesværktøj og tankeproces. Brandts, Odense / At forholde sig aktivt til det faglige indhold og kunne udvælge vigtige ord eller Den Frie /www.denfrie.dk 24 passager. At arbejde tværfagligt, med en kunstnerisk arbejdsproces og transformere til et andet medie. 25 Overgaden Institut for samtidskunst / Nikolaj Kunsthal / Fag: Alle fag. Fx dansk, historie, filosofi, samfundsfag, alle sprogfag, retorik. Oline tidsskrift / Oline platform / Online platform / > William Louis Sørensen, Struktur. 6 elementer. Transparent serie, 1967, Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen Billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen / Billedkunstner Jens Haaning /www.jenshaaning.com Billedkunst Mette Kit Jensen / Kunstnergruppen AKassen /

14 26 > Videostill: Su Mei Tse, Das Wohltemperierte Klavier, 2001

15 Sorø Kunstmuseum / Museet for Samtidskunst /

Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed

Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed Målrettet 7.-9. klasse 1 ensomhed Elevopgaver til: Multimediefortælling: Kunstens ensomhed KORT 1: Med i eller uden for fællesskabet Opgave 1: Billedanalyse

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

SAMTIDSKUNST & AT / INNOVATION. Til mange fag i. gymnasiet

SAMTIDSKUNST & AT / INNOVATION. Til mange fag i. gymnasiet SAMTIDSKUNST & AT / INNOVATION Til mange fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Mette Marie Dons Christensen, Gymnasielærer

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Mobilens muligheder. Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009

Mobilens muligheder. Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009 Mobilens muligheder Nikolaj Frydensbjerg Elf 29. September 2009 Mobilens (u)muligheder En mediepædagogisk workshop hvor jeg stiller spørgsmål og I skal give svarene Hvem er I? Ræk hånden op: Hvor mange

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere