REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde Økonomiorientering ultimo november Bevillingsmæssige korrektioner budget Politik for mødet med borgeren Evaluering af åbningstider i Administrationen og Borgerservice Evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne Fastsættelser af priser for bolig- og erhvervsgrunde i Vedtagelse af 1. forslag til Lokalplan 258 og kommuneplantillæg nr 16 for landsbyen Mejlby Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger Takster Rebild Vand og Spildevand a/s Regulativ for erhvervsaffald, herunder betaling for virksomheders adgang på genbrugspladserne Det specialiserede socialområde Indsatsplan Budgetgrundlag Det specialiserede socialområde for voksne Budgetgrundlag Det specialiserede socialområde for børn Kvalitetsrapport - skoleområdet Fortsat drøftelse af økonomisk status samt struktur omkring Ungdomsskolens aktiviteter Folkeoplysningspolitik Godkendelse af byggeregnskab og skema C for opførelse af Ådalscentret med 30 boliger for demente demente Godkendelse af byggeregnskab for servicearealer og dagcenter i Ådalscentret, herunder godkendelse af skema C for servicearealerne Orientering 629 Underskriftsside

3 1. Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 J.nr.: A04. Sagsnr.: 11/15813 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Til KL s årlige Politiske topmøde, som i 2012 finder sted den marts i Aalborg, mødes repræsentanter for KL s medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde. Alle Danmarks kommuner er medlemmer af KL. I h.t. 4, stk. 1, i KL s love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder. Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer. Med Rebild Kommunes ca indbyggere skal der udpeges 4 delegerede samt 4 stedfortrædere. Følgende blev udpeget som delegerede og suppleanter i forbindelse med delegeretmødet 2011: Anny Winther med Morten V. Nielsen som suppleant Ole Frederiksen med Leif Nielsen som suppleant Helle Astrup med Henrik Christensen som suppleant Thøger E Kristensen med Klaus Anker Hansen som suppleant. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere Beslutning i Økonomiudvalget den : Der indstilles genvalg i forhold til delegeretmødet i Beslutning i den : Følgende blev valgt: Anny Winther med Leif Nielsen som suppleant. Morten V. Nielsen med Lene Aalestrup som suppleant. Helle Astrup med Henrik Christensen som suppleant. Thøger E. Kristensen med Klaus Anker Hansen som suppleant. Bilag: Åben Oversigt over antal delegerede til kommunalpolitisk topmøde ØK

4 2. Økonomiorientering ultimo november 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i Økonomiudvalgets tidlige december møde forelægges der en overordnet orientering om økonomien ultimo november Drift Forbruget på driften med udgangen af november 2011 på udvalgsniveau fremgår af nedenstående oversigt. I forhold til den seneste ØKV3 vurderes forbruget for november overordnet set at være i tråd med denne vurdering, der opgjorde et skønnet merforbrug i størrelsesordnen 25 mio. kr. Forbruget var ultimo november 2011 på 93,0 %, så der er som konkluderet i ØKV3 stort pres på økonomien, så det er vigtigt med et fortsat stort fokus på forbrugsstoppet i den resterende den af 2011 inklusive supplementsperioden. Forbrug Ultimo november 2011 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo nov. Rest. korr. budget Forbrugs % - ultimo november Forbrugs % nov. måned Rebild Kommune U ,0 8,4 Rebild Kommune I ,6 9,4 Arbejdsmarkedsudvalg U ,7 9,1 Arbejdsmarkedsudvalg I ,8 15,2 Børn og Ungdomsudvalg U ,6 7,9 Børn og Ungdomsudvalg I ,6 8,4 Kultur og Fritidsudvalg U ,8 5,1 Kultur og Fritidsudvalg I ,2 17,4 Sundhedsudvalg U ,9 9,3 Sundhedsudvalg I ,2 9,0 Teknik og Miljøudvalg U ,7 8,0 Teknik og Miljøudvalg I ,2 0,5 Økonomiudvalg U ,4 7,9 Økonomiudvalg I ,8 3,2 Der er vedlagt en oversigt over driftsforbruget på kapitalmiddel/sektorniveau. Anlæg Forbruget på anlæg vurderes også at være indenfor rammerne af den seneste ØKV3 vurdering, hvor der var et skønnet mindreforbrug på mio. kr. Der er med udgangen af november et rest korrigeret udgiftsbudget på ca. 40 mio. kr. mens der mangler indtægter for 17 mio. kr. I forhold til den seneste vurdering er der lavet en teknisk bevillingskorrektion vedrørende ombygning af Bavnebakkeskolen. I ØKV3 var resultatet af licitationen på 6,2 mio. kr. indregnet som et skønnet mindre forbrug. Mindre forbruget er nu i stedet registreret, som en 575

5 mindre bevilling (tilført kassen). Dette har alene en teknisk betydning og ingen likviditetsmæssig betydning. Der er vedlagt en oversigt over anlægsforbruget på kapitalmiddel/sektorniveau. Likviditet Likviditetsudviklingen måned for måned fremgår af nedenstående tabel. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, det vil sige gennemsnittet af de seneste 12 måneder er med udgangen af november 2011 ca. 63 mio. kr. Gennemsnittet for november måned viser 73,1 mio. kr. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Befolkning Befolkningstallet er med udgangen af november på , hvilket er et fald på 20 borgere i forhold til sidste måned. I forhold til årets begyndelse er der sket en stigning på 12 borgere. Sygefravær Sygefraværet, fremgår af vedlagte bilag og nedenstående samlede tabel. Der har været arbejdet med nyudvikling af afrapporteringen af sygefravær og i den forbindelse har det ikke været muligt at få sammenlignelige data for tidligere år. Samlet fravær Rebild Kommune 2011 måned for måned Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Fravær 3,8% 3,7% 3,4% 2,5% 5,3% 4,7% seneste 12 mdr. gn. 4,6% Sidst år 12 mdr. gn. 5,0% 576

6 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomiorienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Økonomiorientering ultimo november - bilag - ØK

7 3. Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 I henhold til tidligere beslutninger foretages der sidst på året bevillingsmæssige korrektioner, som følge af blandt andet normeringsmodellerne på institutionsområderne som er børnetalsafhængige. Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i. Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Der er endvidere medtaget en teknisk korrektion i forhold til afbureaukratiseringspulje, som skulle have været udmøntet på tværs af den kommunale organisation i forbindelse med de besluttede besparelsespulje, samt i forbindelse med udmøntningen af midtvejsreguleringen. Sidst er der en række tekniske korrektioner, som følge af politiske beslutninger om eksempelvis ny administrativ struktur, som har indebåret budgettekniske korrektioner. Samlet set udgør de tekniske korrektioner kr ,- Drift Bevillingsmæssige / tekniske korrektioner budget 2011 pr Kassefinansierede bevillinger Børnetalsregulering dagtilbud maj Børnetalsregulering private daginst. maj Børnetalsregulering SFO juni Elevtalsregulering skoleår 2010/ Elevtalsregulering skoleår 2011/2012 (5/12-del) 524 xx.xx.2011 Afbureaukratiseringsreform I alt 22 Drift Flytning mellem udvalg Pkt. 5 Flyttes fra Fremtidens Folkeskole til ekstra bemanding i Familie & Handicap BU Pkt. 17 Særlig indsats jobrotation, flytning fra konto 5 til konto 6 AM/ØK Andel af budget Barnets Reform der vedr. administrationsudgifter flyttes fra konto 5 til konto 6 BU/ØK Udmøntning af indkøbsaftale - beskæftigelsesmaterialer og legetøj ØK/BU Udmøntning af indkøbsaftale - bleer ØK/BU +-58 I alt 0 578

8 Drift Flytning mellem sektorer Flytning af budget fra Center Familie Handicap til Center Pleje og Omsorg, da budgettet til Svinget tidligere har været delt mellem 2 områder. 10/11/ I alt 0 Anlæg Flytning mellem udvalg pkt. 19 Byggeregnskab for Suldrup skole - overført fra energipuljen ØK/BU pkt. 14 Bavnebakken - overført fra energipuljen ØK/BU i alt 0 Bevillingsmæssige / tekniske korrektioner budget : træk på kassen De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har derfor været angivet løbende i takt med reguleringerne på oversigten over bevillingsmæssige korrektioner. Det bemærkes, at der er en endelig regulering af børne- og elevtal i tildelingsmodeller ved regnskabsårets slutning. I det vedlagte bilag, som indeholder samtlige de bevillinger har besluttet vedrørende budget 2011 til og med den , er der en tilføjelse i forhold til tidligere opgørelse. Det mindre forbrug på 6,2 mio. kr. der fremkom, som følge af licitationsresultatet på Bavnebakkeskolen er teknisk blevet håndteret som et mindre forbrug på anlæg, som rent bevillingsmæssigt burde have været givet som en bevilling i stedet. Dette betyder, at afvigelsen på anlæg i forhold til det korrigerede anlægsbudget bliver 6,2 mio. kr. mindre, men det har ingen betydning for likviditetsvirkningen, da det er en bevillingsmæssig ændring. På økonomiudvalgsmødet i februar skal bevillingssagen vedr. styrelseslovens 40 stk. 2, behandles, med udgangspunkt i det senest skønnede regnskabsresultat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Samlet set indebærer de tekniske korrektioner, at der gives en mindre bevilling på kr ,-. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de bevillingsmæssige korrektioner for 2011 godkendes. Bilag: Bevillingsmæssige ændringer budget

9 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at den ikke udmøntede besparelse fra afbureaukratiseringsprogrammet fra 2010 anses kompenseret/realiseret gennem andre besparelser i perioden 2010 og Beslutning i den : Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Bilag: Åben oversigt over bevillingsmæssige ændringer budget 2011 pr ØK

10 4. Politik for mødet med borgeren J.nr.: P00. Sagsnr.: 11/16391 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Direktionen har på mødet den 30. august besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af den gældende politik Politik for dialogen og mødet med borgeren, som er fra juni Herunder udarbejdes ny folder om emnet samt plan for revitalisering af politikken. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet er godkendt på Direktionsmødet 11. oktober Der blev her lagt særlig vægt på, at politikken forankres i den strategiske ledergruppe. Politikken "Politik for mødet med borgeren" består af en politik og et bilag. Politikken er bygget op omkring følgende overskrifter: Vision Formål Målgruppe Værdier Rebild Kommune leverer både service og myndighed Overordnede målsætninger Rebild Kommune ønsker med politikken, at fastlægge de overordnede rammer for mødet mellem kommunens borgere og medarbejdere. Politikken beskriver med afsæt i Rebild kommunes 5 værdier åbenhed, ordentlighed, ansvar, tillid og anerkendelse, god skik og brug for mødet mellem borgeren og kommunen. Fokus er her på borgeren som menneske og person med de rettigheder og pligter der følger deraf. Målet med politikken er, at medarbejderne skal møde borgerne på en måde, så borgeren oplever: At være i centrum ved kontakt til kommunen Sammenhængende og effektiv service. Respekt for borgerens ret og pligt. Målgruppen for politikken er alle medarbejdere i Rebild Kommune såvel ansatte i centre som på kommunens institutioner. I tilknytning til politikken er der udarbejdet et bilag. Det beskriver retningslinjerne for svarfristerne ved personlige og skriftlige henvendelser. Hvad er nyt? I den reviderede politik er det præciseret, at retningslinjerne for mødet med borgeren også gælder ved kommunikation via digitale løsninger f.eks. borger.dk eller e-boks. Endvidere en præcisering af, at Rebild Kommunes værdigrundlag er udgangspunktet for samarbejdet mellem Rebild Kommune og borgerne. 581

11 Endelig er der lagt vægt på, at målgruppen er alle ansatte i Rebild Kommune. I den tidligere version var det kun administrationen, der var målgruppen. Implementering I forbindelse med vedtagelse af denne politik iværksættes en række initiativer til implementering: 1. Politikkens indhold drøftes på personalemøder med henblik på lokal drøftelse af betydningen på den enkelte arbejdsplads. 2. Der udarbejdes informationsmateriale: Dit møde med Rebild Kommune dine rettigheder og pligter. Kommunens tidsfrister offentliggøres på hjemmesiden Der udarbejdes en klagevejledning med udgangspunkt i, at borgeren i første omgang retter henvendelse til medarbejderen eller dennes leder, sekundært rettes henvendelse til borgerservice, der forestår og formidler klager og henvendelser. Politikken vil indgå i introduktionsforløbene for nye medarbejdere og ledere. Proces Strategisk ledergruppe har bidraget med input og kommentarer til politikken, som i vid udstrækning er blevet indarbejdet. Rådhusudvalget er på deres møde blevet orienteret om politikken, og haft mulighed for at kommentere herpå. Forvaltningen foreslår, at "Politik for mødet med borgeren" sendes i offentlig høring med høringsfrist den 20. januar Politikken forventes klar til endelig politisk behandling i 1. marts Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller At "Politik for mødet med borgeren" sendes i høring med høringsfrist 20. januar Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Politik for mødet med borgeren - ØK

12 5. Evaluering af åbningstider i Administrationen og Borgerservice J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/16415 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med Budget 2011 besluttede Økonomiudvalget, at Administrationens åbningstid torsdag eftermiddag skulle reduceres således: Telefontid: fra til Personlige henvendelser: fra til 17.00, dog således at Borgerservices åbningstid for personlige henvendelser blev fastholdt til kl af hensyn til udearbejdende borgere. Reduktionen i åbningstiden havde bl.a. baggrund i besparelser på løntillæg til medarbejdere for arbejdstid i tidsrummet på i alt ca kr. Det blev endvidere besluttet, at ændringerne skulle evalueres i efteråret Dette dagsordenspunkt skal desuden ses i sammenhæng med særskilt dagsordenspunkt om evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne. Status De nuværende åbningstider i Administrationen og Borgerservice er: Borgerservice, personlige henvendelser Telefontid, hele Administrationen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30 14:30 14:30 17:30 13:30 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 17:00 8:00 14:00 Åbningstider og telefontider skal generelt ses i sammenhæng med Kanalstrategien, hvis overordnede mål er at flytte borgernes henvendelser til de mindst omkostningstunge kanaler, fx fra personlige henvendelser til telefoniske henvendelser. Kanalstrategien understøttes af initiativer, der skal opprioritere digitale kanaler (fx selvbetjeningsløsninger) mens tilgængeligheden via andre kanaler indskrænkes eller fjernes (fx personligt fremmøde). Kanalstrategiens initiativer i de enkelte driftscentre behandles endvidere under særskilt dagsordenspunkt i januar Nedenstående tabeller viser antal henvendelser ved personligt fremmøde samt antal telefoniske henvendelser til de tre borgerservicecentre i kvartal 2011: 583

13 Tabel 1: Personlige henvendelser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal I alt Nørager Lukket 854 Lukket Terndrup Lukket 942 Lukket Støvring I alt Antal personlige henvendelser er dermed faldet med godt 7 %. Indregnes de 437 henvendelser, der er kommet til bibliotekerne, er faldet på ca. 5 %. Tabel 2: Telefoniske henvendelser I alt Telefoniske henvendelser er vist samlet. Antal telefoniske henvendelser er dermed steget med i alt ca. 6 %. Når udviklingen i personlige og telefoniske henvendelser sammenholdes, synes der at være en tendens til, at henvendelsesmønstret er ændret i retning fra personligt fremmøde mod telefonisk henvendelse, hvilket er i overensstemmelse med Kanalstrategien. Begrænsningen i adgangen til personligt fremmøde i Nørager og Terndrup har sandsynligvis bevirket, at flere borgere henvender sig telefonisk. Statistikken for 2011 indeholder flere opgavetyper end for 2010, men dette ændrer dog ikke på tendensen. Hvornår på dagen henvender borgerne sig? 62 % eller godt af de personlige henvendelser i 2011 er foregået i tidsrummet fra og 25 % mellem Ca. 11 % af henvendelserne er foregået torsdag eftermiddag i tidsrummet I tidsrummet var der i alt 403 henvendelser, svarende til ca. 2 % af samtlige personlige henvendelser. 70 % af de telefoniske henvendelser i 2011 er foregået i tidsrummet og 25% i tidsrummet De sidste 5 % er foregået i tidsrummet , dvs. torsdag eftermiddag. Reduktionen i åbningstiden for personlige henvendelser torsdag eftermiddag fra til og i telefonåbningstiden fra til var en følge af reduktionen i det tillæg, der gives til medarbejderne i hele Administrationen for tjeneste mellem kl For at fastholde denne reduktion, skal kun et mindre antal medarbejdere i Borgerservice have arbejdstid frem til kl Dette er udmøntet i praksis ved, at Borgerservice i åbningstiden fra primært betjener borgere, der skal have nyt pas eller kørekort. Derved kan bemandingen holdes på kun 2-3 medarbejdere. Borgere med andre ærinder bliver ekspederet, men kan ikke forvente at få sit ærinde løst straks, hvilket kan opleves som dårlig service. Udbetalte tillæg for tjeneste mellem i 2011 forventes at beløbe sig til ca kr. Nedenstående tabel er en oversigt over henvendelser i tidsrummet , fordelt på typer: 584

14 Personlige henvendelser, torsdage, i tidsrummet , kvartal 2011: Pas 209 Andet 55 Aflevering af post Skat 42 Folkeregister/sygesikring 34 Brevstemmer i f.b.m valg Kørekort 31 Boligstøtte 9 Pension 9 NemID 5 Opkrævning 3 Teknisk område 1 Servicelov 1 Økonomisk friplads 1 Vielse 1 Børneydelser 1 I alt 403 Over halvdelen af henvendelserne vedrører dermed pasekspeditioner. Af de 209 pasekspeditioner foregik 60% i april, maj og juni måneder, hvilket er højsæson for pasekspeditioner. Antal pasekspeditioner i alt i kvartal 2011 var De 209 pasekspeditioner fra kl udgør dermed ca. 6 % af de samlede pasekspeditioner. Ovenstående statistikker tyder efter forvaltningens opfattelse på, at borgerne har indrettet sine henvendelser efter den nuværende åbningstid og at borgerne generelt ikke efterspørger længere eller differentieret åbningstid for personligt fremmøde. Samtidig er der flyttet henvendelser fra personligt fremmøde i de nu lukkede borgerservicecentre i Nørager og Terndrup til telefoniske henvendelser, i det omfang personligt fremmøde ikke er nødvendigt. Der er samtidig flyttet henvendelser fra personligt fremmøde i borgerservicecentrene i Nørager og Terndrup til personligt fremmøde på bibliotekerne, i det omfang henvendelserne ikke kræver sagsbehandling, jf særskilt dagsordenspunkt om det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne. På baggrund af ovenstående foreslås det, at de nuværende åbningstider fastholdes, dog sådan at åbningstiden for personlige henvendelser til Borgerservice om torsdagene ændres, således at åbningstiden følger resten af Administrationen. Dermed lukker Borgerservice torsdag kl Forslag til åbningstider i Administrationen og Borgerservice pr. 1. januar 2012: Borgerservice (personlige henvendelser) Telefontid i hele Administrationen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30 14:30 14:30 17:00 13:30 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 15:00 8:00 17:00 8:00 14:00 585

15 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen udbetaling af tillæg for arbejde i tidsrummet torsdage, besparelse ca kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at nuværende åbningstider i Administrationen fastholdes, dog sådan at, - åbningstiden for personlige henvendelser i Borgerservice torsdag ændres fra kl til Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 586

16 6. Evaluering af det samlede servicetilbud fra Borgerservice og bibliotekerne J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/16415 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 besluttede at sammenlægge de 3 borgerservicecentre til ét center, beliggende på rådhuset i Støvring, med virkning fra 1. april Samtidig skulle bibliotekerne inddrages i det samlede servicetilbud til borgerne. Det blev endvidere besluttet, at ændringen skulle evalueres i efteråret Dette dagsordenspunkt skal desuden ses i sammenhæng med særskilt dagsordenspunkt om åbningstider i Administration og Borgerservice. Status Fokus for det samlede servicetilbud har fra starten været på borgerne. Borgerservice og bibliotekerne har således aftalt en opgavefordeling, der sigter på at være tydelig og overskuelig for borgerne, sådan at borgerne ved, hvor de skal og kan henvende sig for at få deres ærinde / problem løst ved deres første henvendelse. Bibliotekerne yder vejledning og hjælp til selvhjælp, dvs. den kerneopgave, som bibliotekerne i forvejen løser på andre områder. Herudover leverer bibliotekerne enkelte konkrete ydelser, såsom udlevering af batterier til høreapparat og salg af affaldssække. Borgerservice er fortsat borgerens primære indgang til kommunen. Sagsbehandling i konkrete sager foregår fortsat i Borgerservice, som herudover fortsat yder vejledning og hjælp til selvhjælp ved pc. Forud for ændringerne blev der givet særskilt information til Landsbyråd, Ældreråd og Handicapråd, ligesom der blev informeret bredt i avisannoncer og via kommunens hjemmeside. Opgavefordelingen fremgår stadig af såvel kommunens som bibliotekets hjemmesider og den understøttes af medarbejderne i deres daglige kontakt med borgerne i Borgerservice og på bibliotekerne. Gennemførte fælles initiativer Medarbejderne i Borgerservice og bibliotekerne har deltaget i kurset Digitale Ambassadører, sådan at medarbejderne er klædt på til at levere hjælp til selvhjælp med digitale selvbetjeningsløsninger. Borgerservice og bibliotekerne har desuden gennemført fælles arrangementer, hvor borgere undervises i brugen af NemID, selvbetjeningsløsninger generelt, og specifikt vedrørende Digital Pladsanvisning, pension / folkepensionister. Arrangementerne indeholder desuden information om faglige områder, fx pension. Søgningen til disse arrangementer har generelt været god, og borgerne har i forlængelse af arrangementerne vurderet, at de får udbytte heraf. Der planlægges derfor med, at disse initiativer fortsættes i 2012 og udbygges med relevante emner. Henvendelser på bibliotekerne Bibliotekerne registrerer de personlige henvendelser, som kan henføres til ændringerne. For julioktober 2011 viser statistikken følgende: 587

17 Juli August September Oktober I alt Tilmelding / interesse for undervisning Dokumenter videresendt til Borgerservicecentret Udlevering af batterier til høreapparater Print af blanketter Hjælp til selvhjælp ved PC Henvendelser, henvist direkte til Borgerservicecenter Andet Salg af skraldesække I alt Borgerne er således mødt frem 437 gange på bibliotekerne i juli-oktober 2011 med spørgsmål vedrørende de nævnte serviceopgaver. Antallet er nogenlunde ens i juli-september med en kraftig stigning i oktober. Fordelt på biblioteker viser statistikken følgende: Skørping 54 Støvring 62 Nørager 73 Terndrup 248 I alt 437 Antallet af personlige henvendelser på bibliotekerne er dermed klart størst i Terndrup, hvor der indtil 1. april 2011 var et borgerservicecenter. I Nørager, hvor der også var et borgerservicecenter, er antallet større end Skørping og Støvring, men dog ikke så markant som i Terndrup. Statistikken viser også, at bibliotekerne har henvist 41 henvendelser / borgere direkte til borgerservicecentret i Støvring. Det svarer til, at kun ca 10% af henvendelserne henvises til borgerservicecentret. Der er ingen markant forskel på dette mellem bibliotekerne. Det tyder på, at langt hovedparten af borgere, der henvender sig på biblioteket, får løst sit ærinde / problem ved denne første henvendelse (90% af henvendelserne). Der ses endvidere en nedadgående tendens, dvs. at antallet af henvendelser, der henvises direkte til borgerservicecentret, er faldende gennem perioden (fra 15 til 8). En forsigtig konklusion med forbehold for det spinkle statistiske datamateriale er, at borgerne således kender opgavefordelingen mellem Borgerservice og bibliotekerne, og at borgerne dermed ved, hvor de kan og skal henvende sig, alt efter deres ærinde / problem. Hvis borgeren kan nøjes med at gå på biblioteket for at få ordnet sit ærinde, gør han det ellers henvender han sig til Borgerservice, telefonisk eller personligt. Konklusion På baggrund af ovenstående er det forvaltningens indtryk, at ændringerne efterhånden er indarbejdet i borgerens henvendelsesmønster, således at borgerne ved, hvor og hvornår de skal og kan henvende sig for at få deres ærinde / problem løst ved første henvendelse. Medarbejderne i Borgerservice og på bibliotekerne understøtter dette i deres daglige kontakt med borgerne. Fremadrettet skal der fortsat være fokus på at informere borgerne om samarbejdet og opgavefordelingen, sådan at borgerens ærinde / problem fortsat søges løst ved borgerens første henvendelse. Samtidig skal de fælles it-undervisninger, kombineret med information om faglige områder, fastholdes, sådan at borgerne klædes på til selvbetjening. Endvidere sigtes der på at inddrage borgernes vurderinger, fx i form af en undersøgelse i løbet af

18 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen yderligere. Fuld udmøntning af budgetforlig 2011 er sket i Indstilling: Forvaltningen indstiller, - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med bemærkning at det i forbindelse med tilrettelæggelse af valg mv. overvejes nærmere hvorvidt brevstemmeafgivning skal ske decentralt. Beslutning i den : Taget til efterretning med bemærkning som anført af Økonomiudvalget. 589

19 7. Fastsættelser af priser for bolig- og erhvervsgrunde i 2012 J.nr.: G10. Sagsnr.: 11/16369 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Salg af kommunens grunde skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Heraf følger, at salget skal kan ske på baggrund af et offentligt udbud, som skal ske mindst en gang årligt. Endvidere skal salg ske til den højeste pris, som kan opnås i handel og vandel, det vil sige markedspris. Som baggrund for salg af kommunale grunde til såvel bolig- som erhvervsformål ønskes fastsat minimumspriser. Boliggrunde: Der vedlægges oversigt over gældende 2011-grundpriser/forslag til 2012 grundpriser. Grundpriserne varierer incl. moms. Det foreslås, at priserne fastsættes uændret for Endvidere en foreløbig oversigt pr over solgte grunde i perioden Af oversigten fremgår, at der i 2011 indtil videre er solgt 14 grunde, heraf vil 3 dog først blive afregnet i regnskabsåret Restbeholdningen af boliggrunde er pt. på 65. Der vil senere skulle fastsættes priser for Grævlingen i Støvring, den nye etape på Ølandsparken i Ø. Hornum og de nye grunde i Suldrup. Erhvervsgrunde: Der vedlægges oversigt over gældende 2011-grundpriser/forslag til 2012 grundpriser. Som det fremgår af bilaget, varierer grundpriserne på erhvervsarealer fra 45 kr. pr. m2 til 220 kr. pr. m2. Derudover findes der arealer til center- og boligformål, der er prissat højere. De anførte priser er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Prisen for grunden Solbjergvej 19B, i Bælum er tidligere af byrådet fastsat til min kr. incl. kloaktilslutning. Det foreslås, at grundpriserne fastsættes uændret for vedtog på møde den 24. november d.å., at købe et areal på ca m2, der ligger vest for stamvejen i Porsborgparken. Arealet ligger i delområde A i lokalplan 215 med anvendelse til egentlige erhvervsformål (fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, handels- og omsætningsvirksomhed og transportvirksomhed). Arealet foreslås udbudt til salg med en mindstepris på 220 kr. excl. moms pr. m2, som den øvrige del af det udbudte areal i delområdet. Ud over det nævnte bilag vedlægges til orientering oversigt over ledige erhvervsgrunde pr. 31. december 2011 samt oversigter over solgte erhvervsgrunde i perioden

20 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At grundprisen på boligjord fastsættes uændret i forhold til 2011 At grundprisen på erhvervsjord fastsættes uændret i forhold til 2011 At grundprisen for det købte areal i Porsborgparken fastsættes til 220 kr. pr. m2 excl. moms. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Forslag til grundpriser for boliggrunde ØK Åben Oversigt over solgte boliggrunde i samt beholdning af boliggrunde ved udgangen af ØK Åben Forslag til grundpriser for erhvervsjord ØK Åben Oversigt over solgte erhvervsgrunde i perioden samt beholdning ved udgangen af ØK

21 8. Vedtagelse af 1. forslag til Lokalplan 258 og kommuneplantillæg nr 16 for landsbyen Mejlby. J.nr.: P16. Sagsnr.: 11/4248 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Mejlby Efterskole har udtrykt ønske om at bygge en idrætshal i tilknytning til efterskolen, så skolens elever kan bruge lidt af skoletiden og en del af fritiden på forskellige former for sport. Derudover vil skolen så vidt muligt åbne hallen for naboefterskoler og lokalbefolkningen. Da den nugældende lokalplan for Mejlby er fra 1988, ønskes tillige en ajourføring af de ændrede forhold. Forslaget til lokalplan nr. 258 og kommuneplantillæg nr. 16 for landsbyen Mejlby har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. september til den 2. november Der blev afholdt borgermøde i Mejlby den 5. oktober (notat vedlagt). I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, som kortfattet er refereret nedenfor. Afsender: Høringssvarenes indhold: Forvaltningens bemærkninger og forslag: 1 Advokat Stenum for ejerne af Smorupvej 5 2 Ejerne af Ringvejen 3 3 Mejlby Efterskole 4 15 beboere på Mejerivej Mener at den 8,5m høje hal vil medføre store skygge- og udsigtsgener - Skygge på terrasse og i udestuen. - Medfører mindsket brugsværdi og handelsværdi - Ønsker alternativer - mener, at hallens gavl 2,5 m fra skel vil medføre mindre lys og en væsentlig værdiforringelse af huset. - mener at byggeriet indirekte vil medføre mere støj, idet en sti føres mellem hal og skel. - indsender alternativ placering af idrætshallen med en øst-vest vendt hal, der dog ligger på Ringvejens vejareal. - lukker Ringvejen - ønsker at den gamle sportsplads anvendes til boligbyggegrunde - hvis arealet sælges til erhverv, så ønskes det solgt med betingelse af, at der ikke - Hallens nuværende placering med 2,5m til skel, 8,5m s højde samt naturligt terrænspring vil give naboen skyggegener. - Hallens placering 2,5m fra skel vil påvirke naboejendommen. - Det nye forslag har ca. 6,5 m til begge naboers skel. - lukker Ringvejen - Forvaltningen skønner, at der ikke er behov for flere boliggrunde i Mejlby og derfor anbefales arealet udlagt/solgt til erhverv. - den lille grund kan udlægges til

22 5 Nordjyllands Historiske Museum må laves udkørsel til Mejerivej. - den lille grund lige nord for den gamle sportsplads ønskes anvendt til p-plads til legepladsen - anbefaler at der iværksættes en forundersøgelse af planområdet én byggegrund eller parkering. - er videresendt til Mejlby Efterskole. Det er deres ansvar. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med Mejlby Efterskoles nye forslag til placering af hallen, så generne for naboerne mindskes. Lukningen af Ringvejen indarbejdes. Det kræver dog en fornyet, forkortet høring. Som omtalt på borgermødet har forvaltningen drøftet hensigtsmæssigheden af at regulere en landsby, som Mejlby, med den zonering, som der er lagt op til i 1. forslag. Det kan medføre et større behov for dispensationer, end hvis reguleringen er mindre stram. Derfor vil forvaltningen foreslå, hvis planen alligevel skal i fornyet, forkortet høring, at opdelingen mellem delområderne A (efterskolen), B (boliger), C (erhverv) ophører. Område D (grønne områder) fortsætter selvstændigt. Derved kan der nemmere ske anvendelsesskift. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejdes videre med efterskolens nye oplæg, herunder lukningen af Ringvejen At landsbyens opdelinger mellem bolig, erhverv og efterskole fjernes At lokalplanen derefter sendes i fornyet, forkortet høring i 14 dage. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Advokatfirmaet Stenum - TMU Åben Lars Mortensen og Gitte Haugaard Mortensen, Ringvejen 3, Mejlby - 593

23 TMU Åben Mejlby Efterskole / alternativ placering af idrætshal - TMU Åben Inga Pedersen, Mejerivej 9, Mejlby - TMU Åben Nordjyllands Historiske Museum - TMU Åben Notat fra borgermødet den 5. okt i Mejlby om ny lokalplan TMU

24 9. Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/16231 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet den blev det besluttet, at der i Budget 2011 og fremover skal søges indarbejdet et anlægsbeløb til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. På baggrund af byrådsmødet den har Rebild Kommune tilsluttet sig to klimaaftaler, som medfører at Rebild Kommune har pligt til at følge følgende mål: 2 % mindre CO2-udledning om året til og med % mindre elforbrug og varmeforbrug om året til og med 2014 Desuden er der indgået en aftale mellem KL og Transport- og Energiministeriet om, at kommunerne skal gennemføre de rentable energispareprojekter, som har under 5 års tilbagebetalingstid og som er anbefalet ved energimærkning af bygninger. På økonomiudvalgsmødet den besluttede økonomiudvalget, at der skulle være en lånepulje, hvorfra institutioner kan låne penge til energibesparelser. Institutionen beholder 75 % af besparelsen mens de resterende 25 % tilfalder lånepuljen. I budgetår 2012 har byrådet afsat 3,0 mio. kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. Forvaltningen peger på følgende tre indsatsområder, der kan bidrage til at opfylde de forpligtigelser, som Rebild Kommune har indenfor energi- og klimaområdet. 1. Investeringer med under 5 års tilbagebetalingstid Ifølge aftale om energimærkning af bygninger, skal Rebild Kommune bruge ca. 5-6 mio. kr. over de næste 3 år til at gennemføre rentable energispareprojekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år fra energimærkerne over kommunale bygninger. F.eks. energivenlig belysning, udskiftning af pumper, spareindsatser i vandhaner m.v. 2. Energirenovering Det kan være en bekostelig affære at renovere bygninger, men dette kan der tages højde for ved at foretage flest mulige energiinvesteringer i bygningerne. F.eks. at udskifte vinduer, efterisolere, få nyt tag og mere energivenlige installationer. Ved at sikre sig, at energiinvesteringerne sammenlagt får en energibesparelse, som dækker både investeringer og renter, bliver en energirenovering ikke en omkostning for Kommunen. Da det drejer sig om energiinvesteringer, kan Kommunen låne til sådanne projekter. Det giver mening at energirenovere de kommunale bygninger, så bygningerne holdes ved lige, energi spares og indeklima forbedres. Der er imidlertid stor forskel på, hvor stor en investering, der skal til for at energirenovere en bygning, og hvor stor energibesparelse, der opnås ved renoveringen. Hvis én energirenoveret bygning f.eks. sparer 50 % energi, får hele Rebild Kommunes byggemasse kun en lille energibesparelse. 50 % af energiforbruget i Øster Hornum børnehave er f.eks. ca. 0,1 %. Omvendt vil potentialet på Sortebakkeskolen være ca. 2,4 %. Der opnås således forskellige resultater ved forskellige tiltag. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at de konkrete energirenoveringer ses individuelt og adskilt fra budgettet til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering alene af den 595

25 grund, at der ofte er tale om større investeringen end puljen kan bære. 3. Rentable energiinvesteringer Rebild Kommunes bygningsmasse har et stort potentiale for at opnå store energibesparelser, hvor investeringerne tjener sig selv ind i investeringernes levetid. Der kan skiftes gamle termoruder, efterisoleres, varmeanlæg og ventilationsanlæg kan forbedres, tage kan få solceller på og meget meget mere. For ca. 15,5 mio. kr. er det f.eks. muligt at reducere Rebild Kommunes energiudgifter med ca. 15 % og få en samlet energibesparelse på 56,5 mio. kr. i investeringernes levetid. Det tager næsten lige så lang tid at energirenovere f.eks. én ventilation for kr., som det gør at energirenovere flere ventilationer for kr., og man kan få en bedre pris på opgaven, fordi den er større. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at foretage alle rentable investeringer indenfor et område som f.eks. ventilation på én gang. Budgettet til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering og disponeringen heraf bør fremadrettet afspejle dette. I nedenstående tabel er det muligt at få et overblik over fordele og ulemper ved de forslåede tre indsatsområder. Indhold Investeringer med under 5 års tilbagebetalingstid 2. Energirenovering Investering Ca. 3 mio. kr. Typisk 4 9 mio. kr. pr. bygning i gennemsnit Samlet besparelse i investeringernes levetid Årlig energibesparelse i de kommunale bygninger Fordele Ulemper 31,5 mio. kr. Svarer til renter og afdrag på lån. 3. Rentable energiinvesteringer Ca. 15,5 mio. kr. 56,5 mio. kr. Ca. 2-3 % ca. 0,1 3 % Ca. 15 % Giver pæn økonomiske besparelse. Overholder krav ang. energimærkning. Medvirker til at overholde klimaaftaler. Rentable energiinvesteringer foretages kun i mindre omfang. Ad hoc vedligehold af bygninger foretages uden hensyn til Forbedrer bygningens indeklima. Giver energibesparelser. Forbedrer bygningens stand. Behovet for vedligehold af bygning mindskes. Overholder ikke krav ang. energimærkning. Afhængig af, hvilken bygning, der energirenoveres Giver stor økonomisk besparelse. Forbedrer bygningernes indeklima. Giver store energibesparelser. Overholder krav ang. energimærkning. Forbedrer bygningens stand. Behovet for vedligehold af bygning mindskes. Få. Investeringen skal ses i relation til den forventede tilbagebetalingstid.

26 energiforbrug. overholdes klimaaftaler ikke. Anslåede energibesparelser og investeringer kommer fra energimærkerne for de kommunale bygninger i Rebild kommune. Rebild Kommunes energiinvesteringer vil medføre en lang række besparelser. Da det er Kommunen, der investerer i energibesparelser i de kommunale bygninger, og det er Kommunen, der skal afholde renter og afdrag, kan energibesparelsen med fordel tilfalde kommunekassen. Der vil imidlertid være en vis usikkerhed omkring, hvor præcis en energibesparelse er. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis 75 % af en energibesparelse tilfalder kommunekassen og 25 % af besparelsen tilfalder kontraktholderen på de bygninger, hvor Rebild Kommune har foretaget energiinvesteringerne. Denne omvendte fordelingsmodel bruges også i forbindelse med, at kontraktholdere optager lån fra Rebild Kommunes lånepulje til energibesparelser. I den forbindelse tilfalder 75 % af energibesparelsen imidlertid kontraktholderen, mens 25 % tilfalder lånepuljen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Energirenoveringspuljen er lånefinansieret. Der skal således skabes en sammenhæng mellem renter og afdrag og de opnåede energibesparelser. Hele rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. søges frigivet. Når Kommunen investerer i energibesparelser i en kommunal bygning, vil der være en energibesparelse. 75 % af denne besparelse fratrækkes kontraktholderens budget for drift af bygningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på fremadrettet at vurdere behovet for midler til rentable energiinvesteringer. At budgettet på 3 mio. kr. primært bruges til at lave energiinvesteringer fra energimærkerne med under 5 års tilbagebetalingstid og sekundært andre rentable energiinvesteringer. At ud af de energibesparelser, som Rebild Kommune foretager i institutionerne beholder institutionen 25 % af besparelsen mens de resterende 75 % tilfalder kommunekassen til dækning af renter og afdrag. At rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Drøftet. Såfremt der kan opstilles en positiv business-case på konkrete energirenoveringer indstiller udvalget, at der ses positivt på konkrete projekter. 597

27 Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning som anført af TM. I tilknytning til evt. energirenoveringsprojekter overvejes mulighederne for samarbejde med private leverandører om Esco- eller Esco-lignende projekter. Der redegøres for kommunens samlede energiforbedringsindsats i det grønne regnskab. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 598

28 10. Takster Rebild Vand og Spildevand a/s J.nr.: P15. Sagsnr.: 11/16365 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Fra bestyrelsen i Rebild Vand og Spildevand a/s er der modtaget forslag til takster for 2012, der fremsendes til s godkendelse. Taksterne skal fastsættes indenfor de rammer som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Forsyningssekretatiatet) fastsætter. Forsyningssekretariatet har for 2012 fastsat de maksimale priser til 46,34 kr. (excl. moms) m2 for spildevand og 26,34 kr. (excl. moms) pr m2 for vandforsyning. I praksis - og henset til investeringsplanen - kan der dog kun opkræves maksimalt 38,44 kr. (excl. moms) pr. m2. Der foreslås en pris på 32,00 kr. (excl. moms) pr. m2. I øvrigt fremgår det af materialet, at Rebild Vand og Spildevand a/s i de kommende år pålægges store krav til rationalisering af driften. Dette afspejler sig i den forventede maksimale takt der falder fra de nævnte 46,34 kr. til 42,94 kr. Forslag til takster fremgår af vedhæftede bilag. I forbindelse med takstberegningen har Rebild Vand og Spildevand a/s udarbejdet et flerårsbudget. Heraf fremgår det, at der forventes et kassetræk i 2012 og de kommende år. De årlige investeringer forventes her finansieret indenfor årets drift og ikke ved lån. Bestyrelsen anmoder derfor om, at der alene tages stilling til taksterne i 2012, idet den har planlagt, at der primo 2012 skal udarbejdes en konkret fremadrettet handlingsplan bl.a. i forhold til investeringer, finansiering, lån, den kommunale spildevandsplan m.v. Denne plan vil blive drøftet med Rebild Kommune. Endvidere vedlægges Rebild Vand og Spildevand a/s investeringsplan til orientering. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Sagen har på det korte sigt ingen direkte konsekvenser for Rebild Kommunes økonomi. Det bør dog overfor bestyrelsen påpeges, at der forventes en langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til takster for 2012 godkendes At den fremsendte investeringsplan tages til efterretning At Rebild Kommune imødeser selskabets langsigtede plan for den videre drift. 599

29 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Udvalget vurderer at Mogens Schou Andersen og Morten Lem ikke er inhabile. Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Selskabet anmodes om primo 2012 at give en nærmere redegørelse for de i 2012 påtænkte projekter i den fremlagte investeringsplan. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget Bilag: Åben Takster TMU Åben Afgørelse Prisloft Rebild Spv - TMU Åben Afgørelse Prisloft Rebild _vand - TMU Åben Investeringsplan TMU Åben Drift- og likviditetsbudget TMU

30 11. Regulativ for erhvervsaffald, herunder betaling for virksomheders adgang på genbrugspladserne J.nr.: P24. Sagsnr.: 10/9283 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til alle genbrugspladserne og at betaling skal ske efter klippekortmodellen, således virksomhederne opkræves pr. gang de besøger en genbrugsplads. Denne beslutning vil blive indarbejdet i det nye erhvervsaffaldsregulativ, således det fremgår, at virksomhederne skal betale en takst, for hver gang de kommer på pladsen. Forvaltningen har revideret regulativet. Dele af regulativteksten udarbejder staten dog først, når affaldsbekendtgørelsen er endeligt vedtaget. Derfor beskriver udkastet endnu ikke, at det er klippekort-modellen, Rebild Kommune har valgt. Forvaltningen beder derfor om bemyndigelse til at færdiggøre regulativet, når den endelige affaldsbekendtgørelse foreligger og staten har udarbejdet den tilhørende regulativ-tekst. Forvaltningen arbejder på baggrund af Udvalgets beslutning for en løsning, hvor køretøjer registreres ved indgangen til genbrugspladserne. Føreren af køretøjet indtaster på en trykfølsom skærm om det er privat eller erhvervsmæssigt besøg. Er det erhvervsmæssigt, da også type af køretøj samt mængden af farligt affald. Alle køretøjer affotograferes, hvorefter der automatisk via nummerpladen sker en opkrævning ved de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. I følge det foreliggende udkast til affaldsbekendtgørelse skal alle virksomheder med en omsætning over kr. betale et årligt administrationsgebyr, uanset om de benytter genbrugspladserne. Virksomheder med en omsætning under kr. bliver pålagt administrationsgebyret, hvis de benytter en af genbrugspladserne. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. I Rebild Kommune skal ca af virksomheder betale administrationsgebyret. Såfremt den endelige affaldsbekendtgørelse kommer til at indeholde en omsætningsgrænse, der er lavere end kr. vil flere virksomheder være omfattet. I så fald vil administrationsgebyret blive tilsvarende lavere. Administrationsgebyret i 2012 foreslås fastsat til 925 kr. + moms. Gebyret er relativt højt, idet 385 kr. heraf dækker virksomhedernes andel af henlæggelser til investering på genbrugspladser. Andelen udgør kr. Alternativt skal alle eller dele af de kr. hentes hjem via taksterne. Lægges halvdelen af henlæggelsen til taksterne, vil administrationsgebyret blive på 735 kr. + moms. Konsekvenserne for taksterne ved denne løsning er beskrevet nedenfor. Forvaltningen har drøftet takstniveau med Mariager Fjord Kommune. Begge forvaltninger anbefaler et takstniveau, som svarer til Aalborg Kommunes takster. Der sikres herved et 601

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere