Bilag 1 - Opfølgningsnotater på aftaledokumenter fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Opfølgningsnotater på aftaledokumenter fra 2014"

Transkript

1 Bilag 1 - Opfølgningsnotater på aftaledokumenter fra 2014 Nedenstående ti notater følger op på de aftalepunkter, der blev aftalt med hver boligorganisation i forlængelse af styringsdialogmøderne i 2014 på baggrund af organisationernes årsregnskaber for Hensigten med opfølgningsnotaterne er at boligorganisationerne, med egne ord, kortfattet redegør for, hvordan de har handlet i forhold til den målsætning der knytter sig til det enkelte aftalepunkt. Tiltaget med opfølgningsnotaterne var et aftalepunkt fra styringsdialogmøderne Nærværende ti notater er dermed første udgave hvilket indholdet af besvarelserne til en hvis grad bærer præg af. På sigt forventes det at opfølgningsnotaterne vil bidrage til øget gennemsigtighed for både det politiske og administrative niveau og herved kvalificere det kommunale tilsyn yderligere. Side 1 af 28

2 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. BS-Nordjylland Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Der holdes fokus på gennemførelse af den økonomiske genopretning, og kommunen kontaktes og involveres i fornødent omfang. Henlæggelser forøges jf. revisorbemærkninger og i.h.t. strategi. Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Den udarbejdede plan for oparbejdelse af kapital i dispositionsfonden, som ligger under 2/3 af maksimum, følges a.h.t. at skabe økonomisk robusthed. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Det samme gælder revisors bemærkninger mv. Ingen bemærkning. Afdelingernes henlæggelser øges i kommende budgetter og er øget de sidste år med 18 %. I regnskab 2014 er det forudsat, at der stadig opnås dispensation fra Hjørring kommune for anvendelse af egne midler til dækning af lejetab. Ikke kommenteret Ingen bemærkning. Imødekommet 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Der holdes fokus på færdiggørelsen af vedligeholdelsesplaner. Se samlet opsamling af pkt. 2 Se samlet opsamling af pkt. 2 Se samlet opsamling af pkt. 2 Side 2 af 28

3 Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. Samlet opsamling pkt. 2 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes en kommunal afgørelse i Helhedsplanen for afdeling 26 afventer nærmere fra selskabet og Landsbyggefondens side, hvorfor kommunal sagsbehandling ikke påbegyndes. Helhedsplanen for afdeling 87 sker i samarbejde med beliggenhedskommunen. Der rettes konkret henvendelse til borgmesteren m.h.t. realiseringen af de påtænkte byggeprojekter. Samlet opsamling pkt. 3 Se samlet opsamling af pkt. 2 En del af selskabet vedligeholdelsesplaner er ikke opdateret. I 2015 er ansat en inspektør som har fået til opgave, at udføre en gennemgribende ajourføring af vedligeholdelsesplanerne. Der er i kraft af målsætningen om en omfattende ajourføring af vedligeholdelsesplanerne kommet mere fokus på afdelingernes henlæggelser. Man har fra bestyrelsens side fastsat et mål for størrelsen af den årlige henlæggelse på 100 kr. pr. m2, hvilket skal opbygges via fremtidige huslejestigninger eller andre driftsbesparelser, hvor dette er muligt. Se samlet opsamling af pkt. 3 Se samlet opsamling af pkt. 3 Se samlet opsamling af pkt. 3 Se samlet opsamling af pkt. 3 Afdeling 87, Bredgade i Nørager er i maj 2015 solgt på tvangsauktion. Regnskab for 2014 er aflagt uden forudsætning om forsat drift. Afdeling 26, Nørrebro I Bindslev. Nykredit og vi vil meget gerne have en drøftelse med Hjørring Kommune om mulige løsninger af afdelingens driftsproblemer både her og nu og på lang sigt med Landsbyggefondens involvering. Vi har rettet henvendelse til kommunaldirektør Tommy Cristiansen om hvem der skal deltage fra Hjørring Kommune. 4) Boligsociale tiltag og integration Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Side 3 af 28

4 Der er fokus udlejningssituationen. Se samlet opsamling af pkt ) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. Se samlet opsamling af pkt ) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Se samlet opsamling af pkt ) Andet Initiativpligten til indkaldelse til styringsdialogmøder påhviler kommunerne. Hjørring Kommune fremsender aftaledokumentet til beliggenhedskommunerne til orientering, men rekvirerer som udgangspunkt ikke andre kommuners dokumenter. Samlet opsamling af pkt. 4-7 Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Se samlet opsamling af pkt. 4-7 Aftaler følges og ingen yderligere bemærkninger. Side 4 af 28

5 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Domea Hjørring Boligselskabet af 1964 Status på indgåede aftaler november 2014 november 2015 Der er fuldt fokus med målrettethed på den økonomiske genopretningsplan Salgsaktiviteter iværksættes ift. MBBL s tilladelse af til salg af 81 ejendomme, således at kommunen ikke lider tab/garantieffektuering. Dispensation for lejetabsdækning via dispositionsfonden skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Den udarbejdede plan for oparbejdelse af kapital i dispositionsfonden, som ligger under 2/3 af maksimum, følges a.h.t. at skabe økonomisk robusthed. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af revisors bemærkninger mv. Flere initiativer iværksat: - Administrationsbidraget nedsættes pr. 1. januar 2016 gennemsnitligt med 42,4 %, hvilket bl.a. følger af frasalget af afd og forventninger til sammenlægning af afdelinger. Nedsættelsen af bidraget udgør et mindre syvcifret beløb. De samlede besparelser via initiativerne, vil blive anvendt til henlæggelser og styrkelse af dispositionsfonden. Huslejen nedsættes ikke som følge af besparelserne. Afvikling af hovedparten af afd gennem frasalg er gennemført. Afviklingen har ingen konsekvenser for Hjørring Kommune. Der søges ikke dispensation for lejetabsdækning i Initiativerne jf. ovenstående har bidraget til forbedring af dispositionsfonden. Ikke behandlet Ikke behandlet 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv., da dispositionsfonden ikke skønnes at Ikke behandlet Ikke behandlet Side 5 af 28

6 kunne dække. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Ingen konkrete helhedsplaner undervejs Helhedsplan for afdeling 1925 (Byhusene) vurderes ikke som værende egnet til løsning af afdelingens problemer, da der er tale om mange små boliger på mange lokaliteter. Ikke aktuelt, da afdelingen er nedlagt som følge af frasalg. 4) Boligsociale tiltag og integration Der foreslås etableret et møde med inddragelse af relevante politikere om mulighederne. Kommunen har ingen planer om eller afsatte budgetmidler til videreførelse af boligsociale tiltag i Vestbyparken/kulturcafeen. Ikke aktuelt da mødet ikke er etableret Kommunens stillingtagen uændret 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside/intranet. Sammenlægning af afdelinger forventes fremadrettet at lette problematikken i forhold til rekruttering Hjørring Byråd 26. marts 2015 Ikke kommenteret Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Arbejdet med en overordnet strategi for en informationsplatform der sikrer, at information til beboerne bliver tilgængelig for alle beboerne uanset den enkeltes elektroniske niveau, pågår. Side 6 af 28

7 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Hirtshals Boligselskab Redegørelse på indgåede aftaler november 2014 november 2015 Flere initiativer iværksat: Der holdes fokus på gennemførelse af den økonomiske genopretning. Henlæggelser forøges jf. revisorbemærkninger. Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er meddelt for Den udarbejdede plan for oparbejdelse af kapital i dispositionsfonden, som ligger under 2/3 af maksimum, følges a.h.t. at skabe økonomisk robusthed. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i revisors bemærkninger mv., så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende - Administrationsbidraget nedsættes pr. 1. januar 2016 gennemsnitligt med 22 %. - Organisatoriske tilpasninger vil med virkning fra 2015 regnskab og fremad, reducere driften. - Andre potentielle årlige driftsbesparelser træder i kraft med virkning fra Det forventes, at de samlede driftsbesparelse ved fuld implementering, årligt vil beløbe sig til et syvcifret beløb. - Der pågår overvejelser om sammenlægning af flere afdelinger, hvilket, ud fra foreløbige kalkulationer, sandsynligvis vil bidrage med yderligere besparelser. - Frasalg af afd. 1227, Landsbyboligerne mangler ultimo 2015 fortsat ministeriets godkendelse. De samlede besparelser der opnås via ovenstående initiativer, vil blive anvendt til henlæggelser og styrkelse af dispositionsfonden. Der er søgt for 2015 for hver afdeling. 10 års budget foreligger Der arbejdes med driftssammenlægninger Del af ovenstående og i sammenhæng med handlingsplan for økonomisk genopretning. Nærværende Side 7 af 28

8 dialogmøde. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. 10 års budget/dv plan er udarbejdet Alle afdelinger henlægger hertil Har ikke været aktuelt 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes en kommunal afgørelse i Havudsigten forventer at fremsende en helhedsplan i ) Boligsociale tiltag og integration Der er fokus på udlejningssituationen. Selskabet markedsfører sig i relevante medier både skriftlige som elektroniske. Selskabets store udfordring er Margretheparken. 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. Evt. afdelingssammenlægninger vil minimere udfordringen 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Hjørring Byråd 26. marts 2015 Behandlet d. 15. dec Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for Arbejdet med en overordnet strategi for et Side 8 af 28

9 beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. informationsniveau der sikrer, at information til beboerne bliver tilgængelig for alle beboerne pågår. 7) Andet Intet at bemærke Side 9 af 28

10 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Boligforeningen AB Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Tilføjelser = kursiv Der holdes skarpt fokus på oparbejdelse af dispositionsfonden aht. Økonomisk robusthed. Der er aftalt møde med LBF for at få afklaret forskellige forhold mht. de enkelte afdelingers fritagelse til indbetaling på dispositionsfonden, samt den forpligtigelse der er med et årligt tilskud til afd. 8 på , som organisationen er forpligtiget til ifb. Med helhedsplanen. Dispositionsfonden er presset, da der ikke sker så store indbetalinger i forhold til de forpligtigelser der er til dækning af lejeledigheden og lejetab samt tilskuddet til afd. 8 mm.. Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der er søgt om dispensation for lejetabsdækning for 2015, gældende for samtlige 7 afdelinger. Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af revisors bemærkninger mv. Organisationens supplerende bemærkninger Imødekommet Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Der er aftalt trækningsret på Boligforeningen AB driftskonto på kr. Ultimo 2015 Mht. retssagen blev den tabt i landsretten. Det er de tre boligselskaber, BBF 1938, BF-AB og Hjørring BS der har betalt udgifterne ifb. Med retssagen. Udgiften er medtaget i regnskabet for 2014 og er bogført under ekstraordinære udgifter. Dette giver et underskud i organisationen, som dækkes af arbejdskapitalen. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Side 10 af 28

11 Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte afdelinger. Der er i alle afdelinger med undtagelse af afd. 1, henlagt mere til istandsættelse ved fraflytning end der er forbrugt. I afd. 1 er der brugt ca kr. mere end der er henlagt. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Organisationens supplerende bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger. Der er indsendt ansøgning til LBF om helhedsplan vedr. Holmegårdskvarteret (afd. 3). LBF skønner at der kan forventes tilsagn i Byggeregnskab for afd. 8 (Helhedsplan for Vestbyen) forventes færdig i 2015/16 4) Boligsociale tiltag og integration Der holdes generelt fokus udlejningssituationen. Ingen ændring. 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Organisationsbestyrelsen er opmærksom på problemet. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 5/ og er noteret i referatet. Side 11 af 28

12 Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Uoplyst 7) Andet Kommunen behandler klagesager efter anledning, og forespørgsler om almindelige administrative og faktuelle forhold mv. varetages i boligorganisationen uden kommunens mellemkomst. Spørgsmålet om besigtigelsestur og byrådsorientering drøftes evt. på næste koordineringsmøde. Ingen ændringer. Der er aftalt besigtigelsestur og byrådsorientering til d. 28/ Side 12 af 28

13 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. BS-Vesterlund Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne revisors bemærkninger mv. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Organisationens supplerende bemærkninger Der søges ikke om dispensation for lejetabsdækning for Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Se ovenstående. Imødekommet Boligselskabet har oprettet trækningsret på deres driftskonto kr. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte afdelinger. Der er i afd. 1 brugt ca mere end der er henlagt i 2014 til fraflytning. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. Ingen bemærkninger. Side 13 af 28

14 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Ingen bemærkninger. Der er fremsendt ansøgning om helhedsplan vedr. Højhuset (del af afd. 1). LBF skønner at der kan forventes tilsagn i Tilsagn ikke modtaget ultimo året Ingen 4) Boligsociale tiltag og integration 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Organisationsbestyrelsen er opmærksom på problemet. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 15/ og er noteret i referatet. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Ikke kommenteret. 7) Andet Ingen aftale Side 14 af 28

15 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Hjørring Boligselskab Henlæggelser forøges jf. revisorbemærkninger. Se under pkt. 2. Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Der skal sættes fokus på oparbejdelse af dispositionsfonden. Igangværende undersøgelser omkring momsproblematikken pågår. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i revisors bemærkninger mv. så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Organisationens supplerende bemærkninger Der er ikke pt. søgt om dispensation for lejetabsdækning for Der er aftalt møde med LBF for at få afklaret forskellige forhold mht. de enkelte afdelingers fritagelse til indbetaling på dispositionsfonden, samt den forpligtigelse der er med et årligt tilskud til afd. 16 på , som organisationen er forpligtiget til ifb. Med helhedsplanen. Dispositionsfonden er presset, da der ikke sker så store indbetalinger i forhold til de forpligtigelser der er til dækning af lejeledigheden og lejetab samt tilskuddet til afd. 16 mm.. Vedrøreren afd. 36 Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Imødekommet jf. ovenstående Imødekommet. Hjørring Boligselskab har en trækningsret på kr. på selskabets driftskonto. Mht. retssagen blev den tabt i landsretten. Det er de Side 15 af 28

16 tre boligselskaber, BBF 1938, BF-AB og Hjørring BS der har betalt udgifterne ifb. Med retssagen. Udgiften er medtaget i regnskabet for 2014 og er bogført under ekstraordinære udgifter. Dette giver et underskud i organisationen, som dækkes af arbejdskapitalen. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte afdelinger. Der er i alle afdelinger i 2014 med undtagelse af afd. 5, henlagt mere til istandsættelse ved fraflytning end der er forbrugt. I afd. 5 er der brugt ca kr. mere end der er henlagt. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man evt. ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplan Søholm er administrativt færdigbehandlet, og forventes godkendt ultimo Ingen bemærkninger. Helhedsplan for afd. 17 er godkendt hos LBF og Hjørring Kommune. Renoveringen igangsættes så snart der bliver givet nedrivningstilladelse fra ministeriet. Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Ingen bemærkninger. Der er indsendt ansøgning til LBF om helhedsplan vedr. Holmegårdskvarteret afd. 13, afd. 25 Skyttegården og afd. 35 Højene og Bjergby. LBF skønner at der kan forventes tilsagn til afd. 13 i 2020, for afd. 25 i 2012 og afd. 35 i Organisationens supplerende bemærkninger Byggeregnskab for afd. 16 (Helhedsplan for Vestbyen) forventes færdig i 2015/16. 4) Boligsociale tiltag og integration Side 16 af 28

17 Der holdes generelt fokus udlejningssituationen. Ingen ændringer 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Organisationsbestyrelsen er opmærksom på problemet. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 30/ og er noteret i referatet. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Ikke kommenteret. 7) Andet Kommunen behandler klagesager efter anledning, og forespørgsler om almindelige administrative og boligpolitiske forhold mv. varetages i boligorganisationen uden kommunens mellemkomst. Spørgsmålet om besigtigelsestur og byrådsorientering drøftes evt. på næste koordineringsmøde. Ingen ændringer Der er aftalt besigtigelsestur og byrådsorientering til d. 28/ Side 17 af 28

18 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. BBF 1938 Henlæggelser forøges jf. revisorbemærkninger. Se under pkt. 2. Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Igangværende undersøgelser omkring momsproblematikken pågår. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der er ikke pt. søgt om dispensation for lejetabsdækning for 2015 Ikke aktuelt for BBF af Vedrører primært Bolig Hjørring Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i revisors bemærkninger mv. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Organisationens supplerende bemærkninger. Imødekommet jf. ovenstående Imødekommet Der er på nuværende tidspunkt en trækningsret på kr. på selskabets driftskonto. Mht. retssagen blev den tabt i landsretten. Det er de tre boligselskaber, BBF 1938, BF-AB og Hjørring BS der har betalt udgifterne ifb. Med retssagen. Udgiften er medtaget i regnskabet for 2014 og er bogført under ekstraordinære udgifter. Dette giver et underskud i organisationen, som dækkes af arbejdskapitalen. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en Side 18 af 28

19 attraktive. drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte afdelinger. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Organisationens supplerende bemærkninger Der er i alle afdelinger med undtagelse af afd. 8 og 13, henlagt mere til istandsættelse ved fraflytning end der er forbrugt. I afd. 8 er der brugt ca kr. mere end der er henlagt og i afd. 13. ca kr. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Der er indsendt ansøgning til LBF om helhedsplan vedr. Holmegårdskvarteret afd. 1 og ligeledes er der indsendt ansøgning om helhedsplan vedr. afd. 8. LBF skønner at der kan forventes tilsagn til afd. 1 i 2012 og afd. 8 i Byggeregnskab for afd. 5 (Helhedsplan for Vestbyen) forventes færdig i 2015/16 4) Boligsociale tiltag og integration Der holdes generelt fokus udlejningssituationen. Ingen ændringer. 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Organisationsbestyrelsen er opmærksom på problemet. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 29/ og er noteret i referatet. Side 19 af 28

20 Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Vil blive prioriteret. Aftaledokumentet fremgår tillige af Hjørring Kommunes hjemmeside. 7) Andet Kommunen behandler klagesager efter anledning, og forespørgsler om almindelige administrative og boligpolitiske forhold mv. varetages i boligorganisationen uden kommunens mellemkomst. Spørgsmålet om besigtigelsestur og byrådsorientering drøftes evt. på næste koordineringsmøde. Ingen ændringer. Der er aftalt besigtigelsestur og byrådsorientering til d. 28/ Side 20 af 28

21 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Hirtshals BF Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Der tages initiativer til genetablering af arbejdskapitalen. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Forhøjet trækningsret aftales med pengeinstituttet efter anledning. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af revisors bemærkninger mv. Der er ikke pt. søgt om dispensation for lejetabsdækning for Alt efter om afdelingernes økonomi har midler til at dække tab ved lejeledighed, vil bestyrelsen tage stilling til, om der skal søges dispensation for (Nov. 2015). Ansøgning om fritagelse tilsendt. Adm. Bidrag er hævet fra i 2014 til i 2015 og hæves yderligere til pr lejemålsenhed i Den forholdsmæssige store stigning i 2016 sker bl.a. for at genetablere arbejdskapitalen og samtidig er der ifb. Med renoveringen af afd. 2 nedlagt lejemål, så der er 30 mindre lejemål til at bidrage med adm. Bidrag. Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet aftale med pengeinstitut om trækningsret. Pågældende. Ikke kommenteret. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte Side 21 af 28

22 attraktive. afdelinger. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Det årlige henlagte beløb til fraflytning i 2014, er i alle 3 afdelinger højere end det forbrugte. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Der er fremsendt ændret forslag til LBF vedr. helhedsplan for afd. 1 og 3. LBF skønner at der for afd. 1 kan forventes tilsagn i 2016 og afd. 3 i Organisationens supplerende bemærkninger Helhedsplan for afd. 2 forventes færdig i ) Boligsociale tiltag og integration Der er fokus på udlejningssituationen. Der er pt. enkelte ledige lejligheder i Hirtshals. 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. Der er fortsat problemer med rekruttering til både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen fremlægger forslag til generalforsamlingen 27/5-15 om at lave en sammenlægning af de tre afdelinger. Evt. sammenlægning skal besluttes på et afdelingsmøde i de enkelte afdelinger. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Organisationsbestyrelsen vil også i løbet af 2015 diskutere evt. fusion med en eller flere af de øvrige boligorganisationer under Bolig Hjørring. Hjørring Byråd 26. marts Side 22 af 28

23 Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 18/ og er noteret i referatet. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Ikke kommenteret. 7) Andet Ingen aftale Side 23 af 28

24 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Sindal BS Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Dispensation for lejetabsdækning skal søges hvert år for hver enkelt afdeling. Dispensation er ikke meddelt for Der er ikke pt. søgt om dispensation for lejetabsdækning for Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af revisors bemærkninger mv. Forhøjet trækningsret aftales med pengeinstituttet efter anledning. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Forsikringer bliver gennemgået 1. gang årligt med forsikringsmægler. Fremgår af ovenstående Sindal Boligselskab har pt. ikke trækningsret på driftskonto. (Nov. 2015) Trækningsret forventes oprettet ultimo Drøftelse med banken pågår. Imødekommet 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring Hensættelser til vedligehold bør ske, således at vedligeholdelsesstanden er tilfredsstillende, og boligerne i udlejningsmæssig henseende er attraktive. Det forsøges at hensætte de nødvendige midler til vedligeholdelse med hensynstagen til de enkelte afdelingers økonomi. Der udarbejdes hvert år en drifts- og vedligeholdelsesplan for de enkelte afdelinger. Henlæggelser til istandsættelse efter fraflytning samt lejetab skal være tilstrækkelige set i forhold til historik mv. Boligorganisationen retter konkret henvendelse til kommunen i de tilfælde, hvor man ønsker kommunal deltagelse i besigtigelser. Det årlige henlagte beløb til fraflytning i 2014, er i alle afdelinger højere end det forbrugte. Ingen bemærkninger. Side 24 af 28

25 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes. Ingen bemærkninger. Ansøgning om helhedsplan for afd. 1 og 4 er indsendt til LBF. Foreløbig forventes der tilsagn for afd. 1 i 2015 og afd. 4 i ) Boligsociale tiltag og integration Ingen aftale 5) Beboerdemokrati Rekruttering er fortsat et opmærksomhedspunkt. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Der er fortsat problemer med rekruttering til både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse. Der er i øjeblikket ingen afdelingsbestyrelse i afd. 4. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 11/ og er noteret i referatet. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Ikke kommenteret. 7) Andet Ingen aftale Side 25 af 28

26 Indgåede aftaler ved styringsdialogmøde november 2014 på baggrund af 2013 regnskab 1) Økonomi mm. Bolig Hjørring Status på indgåede aftaler november 2014 maj 2015 Kursiv = uddybning 16. dec Der skal sættes fokus på oparbejdelse af arbejdskapitalen aht. robusthed. Revisors bemærkninger mv. efterkommes og anvendes proaktivt i det ledelses- og driftsmæssige arbejde. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i revisors bemærkninger mv. Der udarbejdes kort notat mht. opfølgning af opmærksomhedspunkterne i aftaledokumentet, så det er nemt at følge op på ved det efterfølgende dialogmøde. Niveauet for AK er fortsat kritisk lavt. Hele vejen rundt i organisationen er der konstant fokus på at minimere enhver administrativ omkostning. Tiltagene bidrager dog kun i begrænset omfang til styrkelse af arbejdskapitalen for 2015 og Det er organisationens målsætning at arbejdskapitalen når det ønskede niveau i 2017 Revisors bemærkninger er taget til efterretning. Der er bl.a. taget tiltag til at forbedre funktionsadskillelse. Ovenstående Imødekommet Bolig Hjørrings supplerende bemærkninger Ifb. Med generationsskifte i Bolig Hjørring pr. 1/ er forhenværende direktør i resten af 2015 og 2016 ansat som konsulent. 2) Vedligeholdelse og fremtidssikring I resten af 2015 med 20 timer og i 2016 med 10 timer pr. uge. Tidligere administrationschef Johnny Jensen er pr. 1/ ansat som direktør. Der vil først i første halvår af 2016 blive ansat en ny administrationschef. Mht. retssagen blev den tabt i landsretten. Det er de tre boligselskaber, BBF 1938, BF-AB og Hjørring BS der har betalt udgifterne ifb. Med retssagen. Der rettes konkret henvendelse til kommunen i De enkelte organisationer retter henvendelse, når Side 26 af 28

27 tilfælde, hvor deltagelse i besigtigelser måtte være ønskelig. 3) Renoveringsprojekter og evt. nyt byggeri Helhedsplaner kan fremsendes til kommunen, men der kan ikke forventes endelig kommunal afgørelse i Landsbyggefondens udmelding afventes, herunder om udmelding om øgede aktiviteter i relation til boligforlig i fbm finansloven smitter af på projekter i Hjørring Kommune. LBF kommer på besigtigelse. Ingen bemærkninger. De enkelte organisationer retter henvendelse. 4) Boligsociale tiltag og integration Kommunen har ikke særlige budgetmidler eller planer om sociale aktiviteter, udover hvad der henhører under den kommunale forvaltnings almindelige arbejde, hvorfor det ikke kan forventes at kommunen deltager økonomisk i boligsociale projekter. Kulturcafeen er stadig lukket. Der er nu kommet en afdelingsbestyrelse i Bygge- og Boligforeningen af 1938 s afd. 5. Der er nedsat en styregruppe bestående af to personer fra hver af afdelingerne, som vil arbejde på at få Kulturcafeen åben. Der er stadig ikke noget konkret. 5) Beboerdemokrati Besvarelser af høringsbreve i fbm klager foretages af såvel administration som boligorganisation efter anledning. Besvarelse af oplysninger om faktuelle forhold ske på boligadministrationens foranledning; så vidt muligt uden kommunens mellemkomst. 6) Videre tiltag ift. regnskabsgodkendelse m.v. Aftalen og enkelte bilag fra styringsrapporten forventes forelagt til politisk godkendelse i 1. kvartal 2015 i forbindelse med Byrådets regnskabsgodkendelse. Aftaledokumentet mv. skal forelægges organisationsbestyrelse til behandling, og behandlingen bør fremgå af beslutningsprotokollen mv. Aftaledokumentet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside og på Almenstyringsdialog.dk. Aftaledokumentet bør også være tilgængeligt for Der kommer stadig en del klager fra samarbejdsgruppen. Ingen bemærkninger. Hjørring Byråd 26. marts Aftaledokumentet har været forelagt på bestyrelsesmødet d. 19/ og er noteret i referatet. Efterkommet af tilsynet efter godkendelse i byråd 26. marts. Aftaledokumenter fremsendes ved forespørgsel. Side 27 af 28

28 beboerdemokratiet, evt. på boligorganisationens hjemmeside. Herudover henviser Bolig Hjørring til Hjørring Kommunes hjemmeside. 7) Andet Kommunen behandler klagesager efter anledning, og forespørgsler om almindelige administrative og faktuelle forhold mv. varetages i boligorganisationen uden kommunens mellemkomst. Ingen ændringer. Side 28 af 28

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales.

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales. REFERAT Dialogmøde 2014 Gørlev Boligselskab Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Lillian Pedersen Forretningsfører Jens

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber Mødet blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Fra Frederiksberg forenede Boligselskaber: Forretningsfører Kim Geertsen, områdechef Lone Skriver og konsulent Hanne Müller Fra Frederiksberg Kommune: Leder

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. marts 2014 Mariebo-Møllen, 4930 Maribo Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. marts 2014 Mariebo-Møllen, 4930 Maribo Kl. 16:15 Referat Sted Start 20. marts Mariebo-Møllen, 4930 Maribo Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent,, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars Olsen. Endvidere deltog

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl Udvalgsværelse E

Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl Udvalgsværelse E 1 Referat Styringsdialogmøde med Gentofte Ejendomsselskab den 16. december 2014 kl. 13.00 Udvalgsværelse E Dagsorden 1. Velkomst og præsentation 2. Bæredygtighedstiltag, herunder LAR 3. Emner efter ønske

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen

Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Onsdag den 12. november 2014, kl. 17.00 i aktivitetslokalerne i afdeling Havudsigten, J. Fibigersgade 1 (kælder) i Hirtshals. side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Notat. Referat Styringsdialog 2014

Notat. Referat Styringsdialog 2014 Notat Referat Styringsdialog 2014 Forum: Svendborg Andels-Boligforening Dato: 6. november 2014 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Fra SAB deltog: John Andersen, organisationsbestyrelsesformand, Erik Bank

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 86.

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 86. Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 86. Mødedato: Onsdag den 28. september 2016

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken)

Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken) REFERAT Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken) Dato: 8. november 2011 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen

Læs mere