Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune"

Transkript

1 Den gode indsats -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune

2 Udfordringer i integrationsarbejdet Samarbejde på tværs mange fagområder Integrationsopgaver spredt ud på flere afdelinger Borgere med mange forskelligartede problematikker Manglende mulighed for kollegial sparring

3 Organisering af integrationsområdet Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev integrationsområdet fordelt ud på forskellige fagområder. Tallene viste hurtig at det IKKE var en god løsning. Familiekonsulentordning træder i kraft august 2009 Sammenlægning af modtagelse og jobcenteropgaver august 2009 Oprettelse af etnisk team i børn og familie oktober 2010

4 Organisering Integrationsteamet er en del af Beskæftigelsesområdet. Fagchef Stab Projekter Soc & Int Match 1 Match 2-3 SDP Fleksjob Ydelse Ydelse Social Integration Pension

5 Medarbejdere - integrationsteamet 4 rådgivere 2 jobkonsulenter 2 familiekonsulenter 2 administrative Tolke 1 medarbejder i projekt for nyankomne 1 medarbejder i projekt for enlige mænd (2013)

6 Opgavefordeling Beskæftigelse Integrationsteam modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats. Generel integration jf. Integrationsloven herunder forebyggende foranstaltning efter SEL Beskæftigelsesindsats jf. AL og LAB Børn- og familie Etnisk team Serviceloven

7 Procedurer vedr. familiekonsulentfunktionen Organisatorisk forankret i integrationsteamet under Jobcenter (efter aftale med Børn/Familie-afdelingen). Varetager alene den tidlige og forebyggende indsats for børn under 18 år Rådgiver laver en undersøgelse jf. SEL 50 via grundsamtaleskemaets samlede vurdering.

8 Grundsamtaleskema Forældres opvækst Sociale forhold/netværk Børnenes opvækst Uddannelses/erhvervsforløb Fritidsaktiviteter Religion Flygtningebaggrund Helbredsmæssige forhold Alkohol/stoffer Kriminalitet Ønske om frivillig repatriering Fremtidsønsker om udd./arbejde Samlet vurdering

9 Procedurer vedr. familiekonsulentfunktionen Der kan ske bevilling de første 3 år integrationsperioden (refusion) Omfang og periode varierer fra familie til familie Bevilling:praktisk pædagogisk støtte jf. SEL 52 stk.3 nr. 2 Opfølgninger på bevillingen hver 6.måned

10 Skriftlig opfølgning: Hvad er der arbejdet med siden sidst, - beskrivelse af hvert barn Hvordan går det med børnene i forhold til dagpleje, børnehave, skole og lign. Hvordan går det børnene i forhold til fritidsliv og netværk Hvordan er relationen mellem forældre, børn og evt. søskende Hvad skal der være fokus på de næste 6 måneder Vurdering af forløbet, - om der fortsat er brug for indsatsen

11 Etnisk team Børn/Familie afdelingen Samarbejde med den etnisk specialiserede enhed i børne-og familieafdelingen. ½ årlige samarbejdsmøder mellem etnisk team og rådgivere/familiekonsulenter ½ årlige møder mellem etnisk team og familiekonsulenter Aftaler evt. yderligere foranstaltninger

12 Refusion Familiekonsulenterne udfærdiger et skema hver uge, hvor det noteres hvem (cpr.nr) og hvor mange timer man har haft sammen med de pågældende borgere. Et skema som viser tolkeforbrug. Vigtigt at cpr.nr. bogføres, da der ellers ikke kan hentes refusion. Gruppemøder og kurser kan også relateres til familiekonsulentarbejdet. 100% refusion efter serviceloven ( 181), når forældrene er under den treårige introduktionsperiode Der ydes 100% refusion til udgiften lønnen til medarbejderen, kørsel samt følgeudgifter i forbindelse med bevillingen.

13 Familiekonsulenter En forebyggende indsats for kommunens indsatser for flygtningefamilier med børn og unge under 18 år Udgør tovholderfunktionen mellem de professionelle aktører omkring modtagelsen af familierne Praktisk pædagogisk støtte for familierne Observerer familiens og børnenes trivsel Rådgiver og støtter familien Samarbejder med Børn/Familie afdelingen om eventuelt yderligere foranstaltninger Tæt på familien, observerer og spotter tidligt, for dermed tidligt evt. at kunne sætte ind med tiltag efter barnets behov i dialog med forældrene

14 Familiekonsulentens opgaver Tæt kontakt til familien Kontakt til dagpleje, børnehave, SFO og skole og får dette sat i værk Opfølgende kontakt til fornævnte institutioner, for at sikre barnets trivsel, og at forældrene har forstået opgaven omkring det at have barn i institution og det at være forælder i et andet land. Hjemmebesøg Samtaler med børn og voksne Rådgive og vejlede forældrene om fx forældrerollen i Danmark Rådgive og vejlede børnene om fx muligheder og udfordringer ved at være to-kulturel mv. Rådgive og vejlede samarbejdspartnere fx hvordan håndtere forskellige flygtningeproblematikker

15 Familiekonsulentens opgaver Deltagelse ved forældremøder, skole-hjemsamtaler sammen med tolk (afhængig af forældrenes behov) Deltage ved undersøgelser hos læge, sygehus og lign. hvor der er behov for at der understøttes omkring en behandling/forløb Kontakt til frivillige, klubber og fritidsaktiviteter for at hjælpe børnene med at skabe netværk og deltage i fritidsaktiviteter Arrangere ferielejr og være deltager Arrangere ture i det daglige, som er med til at udvide integrationsperspektivet fx teater, fodboldkampe og lign. Besøge efterskoler for de unge, hvor det er relevant Være behjælpelig med fritidsjob, herunder skattekort, oprettelse af bankkonto mv. Deltage i erfa-netværk for familiekonsulenter

16 Kontaktoplysninger

17 Den 21. november 2012 Tværfaglige integrationsindsatser - Organiserings- og samarbejdsmodeller

18 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller LG Insight Rådgivnings- og analysevirksomhed med adresse i Odense Vi har 12 års erfaring med opgaver indenfor beskæftigelses-, integrations-, uddannelsessocial- og kultur-/fritidsområdet LG Insight samarbejder med EU, ministerier, organisationer og en række kommuner Samarbejder aktuelt med 18 kommuner om tværfaglige indsatser for bl.a. unge, kriminelle, handicappede, flygtninge og indvandrere og (udsatte) familier med multiproblemer

19 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Aktører i integrationsindsatsen Jobcenter Særlige integrationsenheder/team (modtagelse) Ungdommens Uddannelsesvejledning Sprogskoler A-kasse Lægefaglig konsulent Eksterne aktører (leverandører af tilbud) Mentorer Ydelseskontor Pension A-kasse Støtte/kontaktpersoner eller handicapmedhjælpere Sagsbehandler i børne/ungeafsnit (efterværnstilbud) Alkoholkonsulent Misbrugsbehandlingstilbud Bosteder og familiebehandlingssteder Social- og handicap Generel/åben rådgivning Politi Kriminalforsorgen Hotspot enheder SSP/SSP+ Exit enheder Sagsbehandlere i børne/ungeforvaltninger (servicelov) Hjemmehosser (pædagogisk støtte i hjemmet) Familiebehandlere Pædagogiske konsulenter Sundhedsplejersker Gadeplanmedarbejdere Daginstitutioner, skoler, fritidsordninger, dagpleje m.fl. Tosprogskonsulent Ungdomsskole Ungdomsklubber Særlige undervisningstilbud (dagskoletilbud) Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning

20 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Aktører i integrationsindsatsen Kontaktlærere, AKT/relationsmedarbejdere Tale- og hørepædagoger Støttepædagoger Praktiserende læger Psykologer og psykiatere Specialiserede tilbud til traumatiserede (PTSD) torturofre Sygehuse Voksenpsykiatriske tilbud (afdelinger) Psykiatriske skadestuer Distriktspsykiatriske enheder Socialpsykiatriske tilbud Børne- og skoletandlæge Coach på uddannelsesinstitution

21 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Aktører i integrationsindsatsen I gennemsnit har en flygtninge- og indvandrerfamilie med asylproblemer, helbredsmæssige problemer og sociale problemer aktører aktive i sagsforløbet på samme tid! En familie med 2 voksne og flere børn kan have flere forskellige aktører!

22 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Udfordringer Mange aktører og myndigheder: Integrationsindsatsen er fordelt på mange forskellige aktører og myndigheder aktører med forskellige lovgivninger, kasser, traditioner, fagligheder osv. Borgerens ressourcer: Mange flygtninge og indvandrere har ringe muligheder for selv at agere herre i eget forløb Formalisering af samarbejdsformer: Det tværfaglige samarbejde er personbåret og varierer meget mellem kommuner, afdelinger og mellem aktører/medarbejdere

23 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Udfordringer Overgange: Aldersbetinget, institutionsskift og skift fra specialiseret indsats til normal -indsatsen el. lign Koordineret: Hvem har tovholderfunktionen og ansvaret for at skabe sammenhæng i strategier og indsatser? Samtidighed: Aktørernes evne til at rykke på samme tid hensyn til lovgivning, økonomi, travlhed i drift m.m. Kontinuitet og vedholdenhed: Aktørernes mulighed for at holde fast i den nødvendige indsats over en lang og flerårig periode (on and off foranstaltninger igennem en årrække) Specialisering: Hvordan sikres balance mellem hensynet til profesionalisering (specialisering) og hensynet til overblik og koordinering? Faglige traditioner, værdier og holdninger

24 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Løsningsformer: Relation til familierne Tovholdere (link-worker) på tværs af kommunale forvaltninger, kriminalforsorgen, sundhedsfaglige system Super-sagsbehandler med udvidede kompetencer i forhold til at koordinere og handle på tværs Familiekonsulenter Udvidet tovholder med fokus på hele familien

25 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Løsningsformer: Organiseringsformer Fysisk og organisatorisk samling af medarbejdere, myndighedsopgaver i samme enhed og/eller hos samme sagsbehandler Fysisk samling af aktører i samme hus Etablering af specialiserede parallelle organiseringsformer på tværs (samme visitationskriterier og specialiseringsformer) Tidlig og forebyggende familieindsats i forhold til nyankomne flygtningefamilier familiekonsulenter

26 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Løsningsformer: Formalisering af samarbejdsformer Skriftlige snitflade beskrivelser og rolle- og ansvarsfordelinger Sønderborg og Haderslev Kommune Modtagelsesplaner og strategisk boligplacering Skanderborg Kommune og flere andre kommuner Udpegning af en tovholder i komplicerede sager Assens-modellen, Stafetten og Gentoftemodellen (Servicestyrelsen) Udvikling af tværsmøder eller koordineringsmøder med kommissorium, mødeleder, udviklingsplan m.m. (Assens Kommune)

27 Tværfaglige integrationsindsatser udfordringer og løsningsmodeller Vigtige anbefalinger Etabler enkle samarbejdsrelationer til familierne Saml så mange funktioner som muligt (lovligt) i samme afdeling. Tovholderfunktionen og koordineringsansvaret skal defineres Sammenhængende forløb så få skift mellem afdelinger og sagsbehandlere som muligt i et forløb. Skriftlighedskultur retningslinjer, funktionsbeskrivelser, snitfladebeskrivelser, arbejdsgangsbeskrivelser m.m. Stor ledelsesfokus og stor fleksibilitet og handlemuligheder hos de udførende sagsbehandlere m.m. Byg samarbejdet på respekt og erkendelse af hinandens roller og ansvar og lovgivningsmæssige muligheder

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker Rapport Tværfaglige integrationsindsatser Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt Integration en fælles indsats. Juni 2012 integrationsviden viden der virker Tværfaglige integrationsindsatser

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode

INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode Dato: Februar 2013 Side 1 Indhold Formål... 3 Aktører... 4 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV KONFERENCERAPPORT FAMILIELIV I EKSIL OM EN STYRKET INDSATS FOR UDSATTE OG TRAUMERAMTE FLYGTNINGEFAMILIER 21. NOVEMBER 2012 KL. 10.00-16.00, EIGTVEDS PAKHUS Dagens program Konferencen FAMILIELIV I EKSIL

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner.

Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner. Bilag 1: Følgende beskrivelser er taget fra ansøgningerne af Ishøj og Odense kommuner og bruges her efter aftale med begge kommuner. Ishøj kommune Ishøj Kommune - "En Vej Ind" - Klargøring af metodisk-organisatorisk

Læs mere

udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar præsentation af bazarens stande Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse præsenterer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle 2013 Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle Connie Nør Larsen Integrationskonsulent 22-10-2013 Indledning... side 2 1. De lovgivningsmæssige rammer side 7 1.1. Integrationsloven 1.2. Integrationspolitik

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere