SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND"

Transkript

1 SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale om at du kan anvende den nødvendige tid (arbejdstid) til dine opgaver som TR. Der er indgået overordnede aftaler i hver enkelt kommune og i Region Syddanmark om hvordan denne tid aftales mellem TR og den enkelte leder. Disse aftaler finder du her. Kreds Sydjylland anbefaler at du sammen med lederen anvender dette aftaleskema for at indkredse den nødvendige tid. Skemaet lægger op til at man aftaler et årligt tidsbudget ud fra de vigtigste TR-opgaver. Skemaet udregner selv en ugentlig kvote, hvis skemaet anvendes digitalt. Den ugentlige kvote er oplyst både som den samlede tid TR kan forventes at have fravær fra den primære pædagogiske opgave, og den tid lederen må forvente at betale løn for. Man kan også vælge at udskrive skemaet og beskrivelserne og udfylde den manuelt. Det er vigtigt at du kontakter kredsen, hvis du og din leder ikke kan blive enige om den nødvendige tid. Baggrunden for beskrivelserne Det er kredsens oplevelse at der som følge af kommunerne og regionens bestræbelser på effektiviseringer og besparelser, generelt er blevet mindre forståelse for TR s opgaver og rolle på arbejdspladsen, dermed er der kommet pres på TR-funktionen og TR s vilkår til at udføre TR-arbejdet. Denne manglende forståelse fremtræder efter kredsens opfattelse både hos ledelsen, men også ind imellem hos kollegerne. Der er dog aftaler som fortsat skal respekteres både hos arbejdsgiverne og ledelsen, men også blandt kollegerne. For at TR kan få status som en nødvendig integreret del af arbejdspladsen, skal de formelt ikke blot respekteres de skal også forstås og anerkendes som et aktiv i den gode arbejdsplads. Beskrivelserne i skemaet indeholder derfor også en analyse af TR s rolle og opgaver set som sådan. Du kan klikke på skemaets henvisninger og læse en beskrivelse af de formelle aftaler der er indgået om TR s rolle, funktion og opgaver. Og hvilken betydning det har for den nødvendige tid. Endelig indeholder instruktionen en række anbefalinger som kredsen gerne vil fremhæve i forbindelse med at TR-funktionen og vilkårene drøftes og fassættes på den enkelte arbejdsplads. Inden du går i gang er det en god ide at drøfte forventninger med kolleger og fortælle dem om dine opgaver. På den måde bliver du en synlig TR og du skaber forståelse for at du ikke i samme omfang er deltagende i den daglige tjeneste.

2 De formelle rammer Rammeaftalen om Medindflydelse og medbestemmelse er en aftale der er indgået mellem fagforeningerne på det offentlige område (KTO) og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske regioner. Det er således en aftale som både medarbejdere og fagforeningerne på det offentlige område, samt på den anden side, kommunerne og kommunernes ledere er forpligtet på at følge. Der er indgået en lignende aftale mellem Danske regioner og KTO. Rammeaftalens 10 stk 1 fastsætter at man har ret til at vælge 1 TR på en arbejdsplads hvis der er 5 eller flere ansatte på et overenskomstområde. (I denne forbindelse SL s overenskomst) Rammeaftalens 11 stk 1 fastsætter at både TR og leder skal gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold Rammeaftalens 11 stk 2 fastsætter at TR som medarbejdernes talsmand over for ledelsen kan fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne og optage forhandlinger om lokale spørgsmål og beskriver nogle af de opgaver som TR har: Modtage og videregive informationer fra ledelse, medarbejdere, FTR og fagforeningen Forhandle lokale spørgsmål, herunder vilkår for de medarbejdere TR repræsenterer Koordinere med andre TR Forberede, deltage og følge op på møder med de medarbejdere TR repræsenterer Være en del af MED-udvalget og kunne forberede, deltage og følge op på disse Rammeaftalens 11 stk 3 fastsætter at TR skal orienteres bedst muligt om afskedigelser og ansættelser Rammeaftalens 11 stk 4 fastsætter at TR skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, herunder en liste over de ansatte Rammeaftalens 14 stk 1 fastsætter at TR ikke må lide løntab som følge af hvervet som TR Rammeaftalens 14 stk 2 fastsætter at TR skal have den nødvendige tid til at varetage hvervet Rammeaftalens 18 stk 1(Regionen 17 stk. 1) fastsætter at der skal tvingende årsager til at afskedige en TR Forvaltningsloven ( eks. 8, 9, 19, 21) beskriver at medarbejdere der skal til tjenstlig samtale eller anden samtale som kan medføre konsekvenser har ret til en bisidder. Dette kan være TR, hvis det er det medarbejderen ønsker Fællesaftalen om løndannelse, MED aftalens 11 stk 4 samt procedureaftale i din kommune/region fastsætter TR s rolle i forbindelse med lokal løndannelse

3 TR s rolle og funktion Som ovenstående henvisninger indikerer er der formelle rammer for hvervet som TR både i form af lovgivning og indgåede aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Aftaler hvor der vel at mærke er enighed mellem parterne om at de skal følges og efterleves. TR opgaverne skal betragtes som et nødvendigt bidrag til, at arbejdet kan udføres under gode og rolige vilkår. TR bidrager på den måde til at vedligeholde og udvikle arbejdspladsens sociale kapital og det psykiske arbejdsmiljø. Følgende afsnit vil set i dette perspektiv gennemgå de vigtigste opgaver, som TR skal have adgang til, - mulighed for og - tid til at varetage. 1. Deltagelse i info møder for personalegrupper Aftalegrundlag: MEDAFTALENS ( 11 stk 1, 2, 3 og 4 ) TR er ofte valgt til at varetage medarbejderes interesse i andre afdelinger eller på andre matrikler end den man selv er ansat i. For at kunne leve op til de opgaver og den rolle der er beskrevet i 11 og for at kunne bidrage til gode og rolige forhold på arbejdspladsen er det nødvendigt, at TR har fingeren på pulsen og har en fornemmelse af det aktuelle samarbejdsklima og miljø. Dette kan indfris ved at TR med mellemrum deltager i hele eller dele af personalemødet i den enkelte afdeling eller på den enkelte matrikel. Udover at deltage i mødet kan det aftales at TR har et fast punkt på dagsordenen. Hvis der er en afdelingsleder i afdelingen vil det være en god ide at aftale med denne at afdelingslederen under dette punkt forlader mødet og at man betragter punktet som TR og medarbejdernes mulighed for at drøfte forhold uden ledelsen er til stede. Den aftalte tid til ovenstående bør tage højde for forberedelsesmulighed, transport, deltagelse og opsamlingsmulighed. 2. Deltagelse i MED-udvalg Aftalegrundlag Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse ( 2, 7 stk 2 samt bemærkning i 7) samt lokalaftale om samme TR er selvskrevet til at være en del af MED-udvalget, med mindre antallet af TR overstiger antallet af pladser. Er det tilfældet vælger TR blandt sig hvem der skal sidde i udvalget. Udover TR skal der være mindst 1 AMR i udvalget. Der skal være mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter i udvalget. MED-udvalget skal betragtes som den formelle arena, hvor dialogen mellem medarbejdere og ledelse kan sikre at medarbejdernes ideer og ønsker til forhold der vedrører arbejdspladsen og personalet kan blive italesat, drøftet og eventuel aftalt inden lederen der med sin ledelsesret træffer sin beslutning.

4 Næsten alle lokalaftaler om medbestemmelse og medindflydelse i de enkelte kommuner og region har et forord som beskriver vigtigheden af denne dialog. Det er et must for arbejdspladsens opgaveløsning, trivsel og arbejdsmiljø. At udvalgets opgave skal tage udgangspunkt i en dialog mellem medarbejdere og ledelse betyder at udvalget ikke kun er et orienteringsforum som ledelsen bruger til at informere. Både medarbejdersiden og ledelsessiden kan sætte punkter på dagsordenen. Dagsordenen udarbejdes således i fællesskab mellem lederen (formanden) og en TR (næstformanden). Er der kun 1 TR blandt medarbejderrepræsentanterne vælges denne typisk som næstformand. I forhold til den tid der bør afsættes til TR s opgave skal der tages højde for at TR inden dagsordenen fastsættes har mulighed for at indhente ønsker fra medarbejderne på alle matrikler. Der skal afsættes tid til at disse punkter kan samordnes med eventuel andre TR. Der skal afsættes tid til at næstformanden sammen med lederen kan forberede og udforme dagsordenen med eventuelle bilag. TR skal herpå have mulighed for at drøfte hele dagsordenen med medarbejderne, inden mødet, således at TR ved hvordan baglandet forholder sig. Der skal endeligt afsættes tid til egen forberedelse og formøde med de øvrige medarbejderrepræsentanter og til deltagelse i selve mødet samt eventuel mulighed for opfølgning efter mødet. 3. Ansættelser Aftalegrundlag. MEDAFTALENS ( 11 stk. 3) samt Procedureaftale i din kommune eller region Fællesaftale om lokal løndannelse 4 TR skal holdes bedst mulig orienteret om ansættelser af medarbejdere på SL s overenskomst og inden for det område man er valgt ( MED-aftalens 11 stk. 3. Ligeledes er det TR s opgave som den nyansattes og kredsens repræsentant at fassætte lønnen ved en aftale med lederen. Denne kompetence er fastsat i kommunens procedureaftale og opgaven er beskrevet i Fællesaftalen om lokal løndannelse. Den bedst mulige orientering er at deltage i selve ansættelsesprocessen. Altså, - at være en del af ansættelsesudvalget. Det er ikke nødvendigvis TR der skal være med til at udvælge dem der skal til samtale, men TR skal have mulighed for at læse ansøgningerne fra dem der skal til samtale og til at deltage i ansættelsessamtalerne. Det er en god ide at TR aftaler med ledelsen at han får en aktiv del i ansættelsessamtalen f. eks at præsentere de eventuelle lokalaftaler der er indgået eller spørge ind til lønforventninger. Når der er truffet beslutning om hvem det er man vil ansætte, kan leder og TR forhandle og aftale løn. Det er vigtigt at TR er i kontakt med ansøgeren, således at forhandlingerne ikke er afsluttet før medarbejderen har accepteret lønfastsættelsen. 4. Bisidder (tjenstlige samtaler, sygefraværssamtaler m.m.) Juridisk grundlag: Forvaltningsloven ( eks. 8, 9, 19, 21) Aftalegrundlag. MEDAFTALENS ( 11 stk. 3)

5 En kommunal/regional ansat medarbejder der bliver indkaldt til en tjenstlig samtale eller en sygefraværssamtale har ifølge forvaltningsloven ret til at tage en bisidder med. Det er en naturlig del af TR s opgave at stille sig til rådighed som bisidder for medlemmerne. En TR skal orienteres bedst muligt om afskedigelser. En tjenstlig samtale eller en sygefraværssamtale er potentiel grundlaget for en eventuel senere afskedigelse. Derfor skal lederen orientere TR om forestående samtaler af den karakter. Lederen er ikke nødvendigvis forpligtet til at fortælle årsagen til samtalen. Når TR er underrettet om en forestående samtale, bør hun kontakte medlemmet og fortælle at hun er orienteret om at samtalen finder sted og tilbyde sin hjælpe og bisidder. Det at være bisidder er ikke det samme som at man skal advokere for medlemmets sag. Man er populært sagt medlemmets ekstra øjne, ører og hukommelse før under og efter samtalen. Hvis medlemmet ønsker at TR skal være bisidder skal TR have mulighed for at mødes med medlemmet inden samtalen med henblik på at medlemmet kan forberede sig på samtalen og samtalens emne, således at alt det der kan tale til fordel for medlemmet bliver kredset ind og husket af både medlemmet og TR. Under mødet er det bisidderens opgave at minde medlemmet om argumenter der kan tale til fordel for medlemmet. Ligeledes er det TR s opgave, at de i forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt og udsættelse bliver overholdt, lige som det er TR s opgave at sikre et fyldestgørende referat hvor medlemmets synspunkter også er medtaget. Lederen kan aldrig bede TR om at deltage i ovenstående type samtaler. Der kan dog på forhånd være aftalt retningslinjer for sygefraværssamtaler hvor TR har en rolle. 5. Lønforhandling/aftaler Aftalegrundlag: Fællesaftalen om løndannelse 3 stk 2, 3 og 4, MED aftalens 11 stk 4 samt procedureaftale i xxxx Kommune Samtlige medarbejdere har krav på en årlig lønvurdering. Dette fremgår af Fællesaftalens 3 stk 4. Endvidere er det beskrevet i fællesaftalens 3 stk 2 og 3 samt i procedureaftalen mellem kredsen og den enkelte kommune om hvornår og hvordan forhandlingerne skal gennemføres. TR skal forinden forhandlingen have udleveret lønoplysninger på samtlige medarbejdere der er ansat på SL s overenskomst (MED-aftalens 11 stk 4) og have mulighed for at konsultere sit bagland og indkredse og beskrive forslag fra medarbejdernes side. Forslagene bør være prioriteret sammen med kollegerne. Når TR modtager eventuelle forslag fra lederen skal TR have den nødvendige tid til at forberede sig til selve forhandlingen. Der skal naturligvis afsættes tid til den egentlige forhandling. Efter forhandlingen og en aftaleindgåelse/uenighedsreferat skal TR have den fornødne tid til at orientere baglandet om resultatet og årsagen hertil.

6 Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at indgå forhandlinger eller aftaler om løndannelse ud over de beskrevne terminer. 6. Dialog med ledelsen Aftalegrundlag: MED-aftalens 6 og 11 I MED-aftalens 6 er det præciseret at både ledelse og TR har en gensidig informationspligt i forhold til arbejds-, samarbejds- og personaleforhold. Det er en informationspligt der naturligvis skal forvaltes i overensstemmelse med de aftaler TR indgår med baglandet. Ligeledes står der i MED-aftalens 11 stk 1 at både TR og leder skal gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Med udgangspunkt i dette er det en god ide at man indgår aftale med ledelsen om med mellemrum at mødes uformelt for at drøfte aktuelle forhold, der kan være med til at opfylde ovenstående intention. De kontinuerlige møder kan tilpasses den enkelte arbejdsplads. Nogen steder er det alene TR og leder der mødes, andre steder er det AMR, TR og leder og andre steder hvor der er flere ledere er det TR og AMR der deltager i et ledelsesforum. 7. Henvendelser fra medlemmer Aftalegrundlag: MED-aftalen 11 Med henvisning til MED-aftalens 11 stk 2 hvor der beskrives en række TR-opgaver, skal TR have den fornødne tid ( MED-aftalens 14 stk 2) til at sikre sin tilgængelighed over for medlemmerne, således at disse kan henvende sig og konsultere TR. TR skal ligeledes have den fornødne tid til at agere på baggrund af disse henvendelser. Tiden bør tilrettelægges således at den kolliderer mindst mulig med den primære opgave. Der kan eksempelvis aftales af man er tilgængelig et bestemt sted og bestemt tidsrum hver uge men tilgængeligheden kan også aftales til at være mere fleksibel. Det er vigtigt at tilgængeligheden kommunikeres tydeligt ud til medlemmerne særligt på TR-områder der omfatter mere end den matrikel TR selv arbejder på. 8. Deltagelse i TR-møder Aftalegrundlag: MED-aftalen 15 I følge MED-aftalens 15 skal der gives TR den fornødne frihed til at kunne deltage i de møder som er tilrettelagt i forbindelse med TR s kompetenceudvikling. Det er forventet at TR deltager i de møder som kredsen indkalder til, således at det kun er uopsættelige forhold som ferie og sygdom, der berettiger et afbud. Møderne er fortrinsvis heldagsmøder (6 timer) og datoerne fastsættes et år ad gangen. Deltagelse i møderne aftales med lederen og det meddeles at disse møder sædvanligvis er baseret på at kredsen yder lønrefusion for frikøb af TR, således at TR bevarer sin sædvanlige lønudbetaling, men kommunen/regionen fremsender meddelelse om refusion i hvert enkelt tilfælde.

7 Ligeledes dækker kredsen den transporttid der bruges og yder transportgodtgørelse i forbindelse med TR s eventuelle transportudgifter. Der tilrettelægges 4 5 møder om året som placeres på skift mellem Esbjerg, Kolding og Rødekro. Beregnet i timer varer møderne 24 timer på årsbasis. 9. Deltagelse i TR- Uddannelse Aftalegrundlag: MED-aftalen 15 I følge MED-aftalens 15 skal der gives TR den fornødne frihed til at kunne deltage i den uddannelse som er tilrettelagt i forbindelse med TR s kompetenceudvikling. Det er forventet at TR gennemgår Socialpædagogernes basisuddannelse for tillidsrepræsentanter inden for det første år efter valget. Den konkrete deltagelse i uddannelsen aftales med lederen og det meddeles at uddannelsen er baseret på at kredsen yder lønrefusion for frikøb af TR, således at TR bevarer sin sædvanlige lønudbetaling, men kommunen/regionen fremsender meddelelse om refusion i hvert enkelt tilfælde. Det anbefales at TR s tjeneste omlægges under uddannelsesforløbet således at man frikøbes fra en daglig tjenestetid på 8 timer pr. dag. Endelig ydes transportgodtgørelse i forbindelse med TR s eventuelle transportudgifter. TR basisuddannelsen varer 2 x 4 dage med internat på Severin i Middelfart. Beregnet i timer varer uddannelsen i alt 64 timer. 10. Deltagelse i Netværksmøder Aftalegrundlag: Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg 8 I denne paragraf er det beskrevet at TR skal have tjenestefri med løn til at deltage i møder hvis indhold aktuelt og konkret vedrører de medarbejdere TR er valgt af. Der er i hver kommune valgt en fællestillidsrepræsentant (FTR) blandt de tillidsrepræsentanter, der er valgt på SL s overenskomstområder. Denne FTR sidder i kommunens HovedMEDudvalg og er med til at repræsentere kommunens medarbejdere. For at FTR kan repræsentere medarbejderne er det nødvendigt at ha kontakten til de øvrige arbejdspladser i kommunen. Derfor indkalder FTR til netværksmøder i det omfang det er nødvendigt. På disse møder har TR mulighed for at drøfte aktuelle forhold i kommunen. Det er vigtigt at TR deltager i disse møder, så FTR reelt har mulighed for at bringe synspunkter videre til HovedMEDudvalget. Den enkelte FTR kan oplyse i hvilket omfang og hvornår der afholdes møder.

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det statslige område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det statslige område TILLIDSREPRÆSENTANT Det statslige område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det statslige område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det statslige område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR - strukturen skal matche organisationsstrukturen i de nye kommuner/region. For at realisere denne vision skal bestyrelsen

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse

Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse Hvorfor? Mange ledere er gode til MED-inddragelse, men der er også ledere, der glemmer det Er måske blevet for tungt fordi vi har kaldt det MED-høringer Reelt:

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Tillidsrepræsentantens ABC

Tillidsrepræsentantens ABC Tillidsrepræsentantens 2015/2016 Roskilde Lærerforening FORORD 2 TILLIDSREPRÆSENTANTENS ROLLE 3 FORVENTNINGER TIL TR 4 TILBAGEVENDENDE OPGAVER 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER 9 ADRESSER, TELEFONNUMRE OG HJEMMESIDER

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere