Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Sagsnr.: S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 8 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 47 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 - Eux SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Begrebet elevtyper:... 89

2 Sagsnr.: S.54 Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om Data- og kommunikationsuddannelsen.. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen 04 er der udviklet flere højniveaufag, talentspor og standardiserede euv-forløb for voksne på trinnet it-supporter og specialerne datatekniker og datatekniker. På baggrund af nye overgangskrav er hovedforløber ændret. Baggrund: Det beskrives, hvilke ændringer seneste revision af uddannelsesordningen medfører. Denne revision vil som følge af eud-reformen fx indebære eux, euv og talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for Data- og kommunikationsuddannelsens. 4. Uddannelsens struktur Uddannelsen har følgende trin (trin ) og specialer (trin ), der hænger sammen på følgende måde. Trin It-supporter Teleinstallationstekniker Specialer Telesystemtekniker Den vejledende struktur for uddannelsens trin og specialer fremgår af følgende tabeller. It-supporter (trin), 3 år. Grundforløb Hovedforløb GF GF Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. (speciale), år og 6 måneder i forlængelse af it-supporter. Hovedforløb Praktik Skole 5 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 5 Praktik Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 30 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder.

3 Sagsnr.: S.54 Grundforløb GF 0 GF 0 (speciale), 5 år og 6 måneder. Hovedforløb Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Praktik Skole 5 Teleinstallationstekniker (trin), 3 år og 6 måneder. Grundforløb Hovedforløb GF GF Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder 4 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Telesystemtekniker (speciale), år i forlængelse af teleinstallationstekniker. Hovedforløb Praktik Skole 5 Praktik Skole 5 Praktik Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder uges valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som en særlig skoleperiode. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I tabel er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel erstatter eller supplere tilsvarende fag på lavere niveau. Baggrund: Her kan gives en kortfattet beskrivelse af anbefalede generelle pædagogiske og tilrettelæggelsesmæssige principper for skoleundervisning og praktikuddannelse i hovedforløbet. Der må ikke gentages bestemmelser fra loven eller uddannelsesbekendtgørelsen, og der må ikke beskrives forhold, som fx fagenes placering i uddannelsesforløbet, samlæsning af fag i læringsaktiviteter mv., fordi det hører til i den lokale undervisningsplan. Hvis det faglige udvalg anser det for bydende nødvendigt af hensyn til elevernes mobilitet, at bestemte fag og/eller praktikmål altid er placeret i et bestemt sted i uddannelsen, skal det fremgå af skema -4, som følger nedenfor. 3

4 Sagsnr.: S Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema : Elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Skema : Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 0 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema. Skema 3a: Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b: Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema -4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 00 af /9-4. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til ene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne -4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Forklaring: Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold. Uddannelsesordningen kan kun indeholde beskrivelser om delmål, hvor det konkret i hvert enkelt tilfælde er begrundet i nødvendige hensyn til systematisk skoleskift eller sammenhæng med mål for praktikuddannelsen. 4

5 Sagsnr.: S.54 Konkret gøres det ved at inddele trin/specialekolonnerne i kolonner svarende til hver skoleperiode/praktikperiode og markere de skoleperioder med kryds, hvor det pågældende fag bør gennemføres. Hvis en sådan markering skønnes nødvendig, bør der sættes så mange krydser som muligt af hensyn til fleksibilitet for skoler og virksomheder. Da antallet af skoleperioder/praktikperioder ikke ligger fast, kan der i en kolonne også angive fx. del og. del af hovedforløbet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Forklaring: Inden for rammerne af 4, stk. i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal beskrives krav til samspillet mellem skolen og praktikvirksomheden og som en del af skoleundervisningen at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis, så læringsmulighederne i vekseluddannelserne bliver bedst mulige. Det er fx, hvis skolen udformer skriftlige opgaver, som skal løses i praktikperioderne eller omvendt, eller hvis der er anvisninger på, hvordan elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog anvendes. Et eksempel på tekst kunne være: Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for Data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete prøve. Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Stk.. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningerne skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning, praktikuddannelsen og dens sammenhæng med skoleundervisning samt bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. For eux-forløb, jf., stk. 6, gælder dog stk. 5. 5

6 Sagsnr.: S.54 Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den afsluttende prøve gennemføres tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen. I særlige tilfælde, og med saglig begrundelse herfor, kan prøven finde sted op til 6 måneder før udlæringsdatoen jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 4, stk.. Den afsluttende prøve kan under ingen omstændigheder finde sted tidligere end 6 måneder før udlæringsdatoen, medmindre der er givet dispensation fra Undervisningsministeriet. Den afsluttende prøve gennemføres på skolen i forbindelse med et afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Censorer Skolen udpeger censorer jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende:. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål.. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Indstilling til omprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor beståelseskarakteren ikke er opnået. Eleven kan kun aflægge omprøve én gang. Skolen kan dog efter samråd med det faglige udvalg tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. i. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 6

7 Sagsnr.: S.54 Forklaring: Uddybende beskrivelse af reglerne i bekendtgørelsen med hensyn til den praktiske gennemførelse af den løbende og afsluttende bedømmelse, udstedelse af beviser, kommunikation mellem fagligt udvalg og skole mv. Den uddybende beskrivelse skal følge strukturen for bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen. 7

8 Sagsnr.: S.54 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr. 65 Computerteknologi,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 8

9 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3, 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 9

10 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr Teknisk innovation,, 6-9, -8, Fag nr. Faglig kommunikation 0, -3, 33-34, og Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr. 65 3, 8, 30 Computerteknologi Fag nr. 66 7, 9, 0 Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux,5 Fag nr , 0 Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server,5 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr

11 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 67,, 9 Netværk II,5 Fag nr. 734,, 6 Netværk III,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 648, 30 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 650, 5, 9-30 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr IP Telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr , 8 Sikkerhed III,5 Fag nr Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr , 3

12 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Backupteknologi II Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 656 IT Service Management II 7, 30 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i -3, 9-30 Specialet datatekniker 4

13 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I Fag nr. 64 IT Service Management Fag nr. 959 Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 7 7, 30 5,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 7, 9, 0 9,5,5 Fag nr , 0 3

14 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Serverteknologi I Databaseserver Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I 9,5,, 9,5,, 6,5 4 0 Begynder 0,5 9 Begynder 9,5 4, 8,5 4, 8 9, 30 Begynder Fag nr , 4, 8 4

15 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Programmering Java II Fag nr , 8 Programmering Java III Fag nr. 63 3, 30 Script Fag nr. 67 5, 30 Begynder Embedded controller I Fag nr , 30 Embedded controller II Fag nr , 8 Embedded controller III Fag nr Databaser,5 Fag nr. 639, 30 IT kravsspecifikation Fag nr ,, 9 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 0,5 Fag nr Projektstyring Fag nr

16 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Programmeringsmetodik Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i 6-0, 9-8, 30 Trinnet teleinstallationstekniker Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management,, 6-9, -8, Fag nr. Faglig kommunikation 0, -3, 33-34, og Fag nr Begynder Dokumentation 0,5 Fag nr Begynder Datakommunikation I Fag nr , 33 Elektronik I 3 Fag nr Begynder 4 6

17 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Netstruktur I Fag nr. 565 Acces I 35 Fag nr Transmissionsteknik I 36 Begynder Fag nr. 567 Trådløs teknologi I 37 Begynder Fag nr Produkter og tjenester I 38, 39 Fag nr. 569 Fejlfinding I 46 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Specialet telesystemtekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og

18 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr Service Fag nr Begynder Dokumentation 0,5 Fag nr Begynder Datakommunikation I Fag nr , 33 Elektronik I 3 Fag nr Begynder Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Begynder Transmissionsteknik I Fag nr Begynder Trådløs teknologi I Fag nr , 39 Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I Fag nr. 65 3, 8, 30 Computerteknologi Fag nr. 733,, 9,5 8

19 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 570 Elektronik II Fag nr. 57 Acces II Fag nr. 57 Trådløs teknologi II Fag nr. 573 Produkter og tjenester II Fag nr. 68 IP Telefoni II,, 6, 40 7, 9 4, 3-33, 4 35, 4 37, , 45 6,5 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 9

20 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 578 Backupteknologi I Begynder 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr. 647 Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML 0

21 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Begynder Fag nr. 566 IP Telefoni I Begynder Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Fag nr. 653 Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering

22 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server,5 Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 674 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 680 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 686 Netværksdesign I Fag nr. 595 Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Begynder

23 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Begynder Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV 3 Fag nr. 67 Embedded Controller I Begynder Fag nr. 673 Embedded Controller II Fag nr. 675 Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser,5 Fag nr. 656 IT Service Management II 3

24 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C# Fag nr Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Begynder Fag nr. 70 Computer Cluster Administration 4

25 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr. 7 Netværksswitching Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert Ekspert Ekspert Antal s valgfag Antal skole i alt

26 Sagsnr.: S.54 Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag ] [Fag ] [Fag n] 6

27 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. fag Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard, avanceret, ekspert Samme varighed som i Samme navn som i skema skema uge Computerteknologi Begynder, rutineret, avanceret uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#) Fag nr. 638,5 Databaser 7

28 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Sagsnr.: S.54 uge IT-kravspecifikation Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 8

29 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 0,5 uge Programmering Mobile enheder 9

30 Sagsnr.: S.54 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7,5 44,5 44,5 Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 66 Serverteknologi I,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 7, 9, 0 30

31 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3, 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 3

32 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 3

33 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I Fag nr. 648 Netværksteknologi II, 30 Fag nr. 650 Netværksteknologi III, 5, 9-30,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr. 68 IP Telefoni II 6 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 689 Sikkerhed III 4, 8 Fag nr. 588 Backupteknologi II 0, 3 Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder 0,5 Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 33

34 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 63 Script Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT kravsspecifikation Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker 3, 30 0, 30 5,, 9 7, , 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30,5 4 0,5,5 34

35 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 35

36 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr. 63 Script Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 673 Embedded controller II 4 9 Begynder 0,5 9,5 4, 8,5 4, 8 9, 30 Begynder,5 9, 4, 8,5 4, 8 3, 30 5, 30 Begynder 5, 30 36

37 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 675 Embedded controller III 5, 8,5 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 0,5 Fag nr. 677 Projektstyring 7 Fag nr. 678 Programmeringsmetodik 6 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker -0, 9-8, 30 Valgfri uddannelsesspecifikke fag

38 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 Fag nr. 578 Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr

39 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Fag nr. 566 IP Telefoni I Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Begynder Begynder Fag nr

40 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I Fag nr. 674 Netværksteknologi II Fag nr. 680 Netværksteknologi III Fag nr. 686 Netværksdesign I,5,5 Fag nr. 595,5,5 40

41 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV Fag nr. 67 Embedded Controller I Fag nr. 673 Embedded Controller II Begynder Begynder Begynder Fag nr

42 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C#,5 Fag nr

43 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Fag nr. 70 Computer Cluster Administration Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr. 7 Netværksswitching Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Begynder Ekspert Ekspert Ekspert Fag nr

44 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Antal s valgfag Antal skole i alt,5 49,5 49,5 Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag ] [Fag ] [Fag n] 44

45 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard uge Computerteknologi uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#),5 Databaser uge IT-kravspecifikation 45

46 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 0,5 uge Programmering Mobile enheder 46

47 Sagsnr.: S.54 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 47

48 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3,

49 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 49

50 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9,5 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Ekspert Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 648 Netværksteknologi II, 30,5 Fag nr. 650 Netværksteknologi III, 5, 9-30,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr. 68 IP Telefoni II 6 Fag nr Sikkerhed II 4 50

51 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 689 Sikkerhed III 4, 8,5 Fag nr. 578 Backupteknologi I 0 0,5 Fag nr. 588 Backupteknologi II 0, 3 Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 656 IT Service Management II 7, 30 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 5

52 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker -3, Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 5

53 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV 9,5 9, 0 9,5,, 9,5,, 6,5 4 0 Begynder 0,5 9 9,5 4, 8 Ekspert,5 4, 8 Ekspert 53

54 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr. 63 Script Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 673 Embedded controller II Fag nr. 675 Embedded controller III Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT kravsspecifikation Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 9, 30 Begynder 9, 4, 8 4, 8 3, 30 5, 30 5, 30 5, 8 0,5, 30 5,, 9 0,5 54

55 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker , 9-8, 30 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 Fag nr. 578 Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen 4 55

56 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr. 647 Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt 56

57 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Begynder Fag nr. 566 IP Telefoni I Begynder Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Fag nr. 653 Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server,5 Fag nr Virtualisering af clienter 57

58 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 674 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 680 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 686 Netværksdesign I Fag nr. 595 Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Begynder Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Begynder 58

59 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV 3 Fag nr. 67 Embedded Controller I Begynder Fag nr. 673 Embedded Controller II Fag nr. 675 Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser,5 Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service 59

60 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C# Fag nr Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Begynder Fag nr. 70 Computer Cluster Administration Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Ekspert Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Ekspert Fag nr. 7 Netværksswitching 60

61 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert Antal s valgfag Antal skole i alt Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 6

62 [Fag ] [Fag ] [Fag n] Sagsnr.: S.54 6

63 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. fag Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard, avanceret, ekspert Samme varighed som i Samme navn som i skema skema uge Computerteknologi Begynder, rutineret, avanceret uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#) Fag nr. 638,5 Databaser 63

64 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Sagsnr.: S.54 uge IT-kravspecifikation Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 64

65 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 0,5 uge Programmering Mobile enheder 65

66 Sagsnr.: S.54 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] Skema 3b Talentspor for voksne Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7,5 44,5 44,5 Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af det faglige udvalg for Frontline radio-tv-supporter i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 10 ugers varighed Grundfag: Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde erverteknologi-unix erverteknologi-linux Remote Access IP telefoni IT-kravsspecifikation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere