Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Sagsnr.: S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 8 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb.. 47 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 - Eux SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Begrebet elevtyper:... 89

2 Sagsnr.: S.54 Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om Data- og kommunikationsuddannelsen.. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen 04 er der udviklet flere højniveaufag, talentspor og standardiserede euv-forløb for voksne på trinnet it-supporter og specialerne datatekniker og datatekniker. På baggrund af nye overgangskrav er hovedforløber ændret. Baggrund: Det beskrives, hvilke ændringer seneste revision af uddannelsesordningen medfører. Denne revision vil som følge af eud-reformen fx indebære eux, euv og talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for Data- og kommunikationsuddannelsens. 4. Uddannelsens struktur Uddannelsen har følgende trin (trin ) og specialer (trin ), der hænger sammen på følgende måde. Trin It-supporter Teleinstallationstekniker Specialer Telesystemtekniker Den vejledende struktur for uddannelsens trin og specialer fremgår af følgende tabeller. It-supporter (trin), 3 år. Grundforløb Hovedforløb GF GF Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. (speciale), år og 6 måneder i forlængelse af it-supporter. Hovedforløb Praktik Skole 5 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 5 Praktik Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 30 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder.

3 Sagsnr.: S.54 Grundforløb GF 0 GF 0 (speciale), 5 år og 6 måneder. Hovedforløb Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 og indeholder 5 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Praktik Skole 5 Teleinstallationstekniker (trin), 3 år og 6 måneder. Grundforløb Hovedforløb GF GF Praktik Skole 0 Praktik Skole 0 Praktik Skole Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder 4 s valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Telesystemtekniker (speciale), år i forlængelse af teleinstallationstekniker. Hovedforløb Praktik Skole 5 Praktik Skole 5 Praktik Skole 5 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 5 og indeholder uges valgfri uddannelsesspecifikke fag, som enten kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som en særlig skoleperiode. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. I tabel er beskrevet de fag, der normalt gennemføres på hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel erstatter eller supplere tilsvarende fag på lavere niveau. Baggrund: Her kan gives en kortfattet beskrivelse af anbefalede generelle pædagogiske og tilrettelæggelsesmæssige principper for skoleundervisning og praktikuddannelse i hovedforløbet. Der må ikke gentages bestemmelser fra loven eller uddannelsesbekendtgørelsen, og der må ikke beskrives forhold, som fx fagenes placering i uddannelsesforløbet, samlæsning af fag i læringsaktiviteter mv., fordi det hører til i den lokale undervisningsplan. Hvis det faglige udvalg anser det for bydende nødvendigt af hensyn til elevernes mobilitet, at bestemte fag og/eller praktikmål altid er placeret i et bestemt sted i uddannelsen, skal det fremgå af skema -4, som følger nedenfor. 3

4 Sagsnr.: S Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema : Elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Skema : Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 0 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema. Skema 3a: Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b: Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema -4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 00 af /9-4. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til ene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne -4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Forklaring: Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold. Uddannelsesordningen kan kun indeholde beskrivelser om delmål, hvor det konkret i hvert enkelt tilfælde er begrundet i nødvendige hensyn til systematisk skoleskift eller sammenhæng med mål for praktikuddannelsen. 4

5 Sagsnr.: S.54 Konkret gøres det ved at inddele trin/specialekolonnerne i kolonner svarende til hver skoleperiode/praktikperiode og markere de skoleperioder med kryds, hvor det pågældende fag bør gennemføres. Hvis en sådan markering skønnes nødvendig, bør der sættes så mange krydser som muligt af hensyn til fleksibilitet for skoler og virksomheder. Da antallet af skoleperioder/praktikperioder ikke ligger fast, kan der i en kolonne også angive fx. del og. del af hovedforløbet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Forklaring: Inden for rammerne af 4, stk. i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal beskrives krav til samspillet mellem skolen og praktikvirksomheden og som en del af skoleundervisningen at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis, så læringsmulighederne i vekseluddannelserne bliver bedst mulige. Det er fx, hvis skolen udformer skriftlige opgaver, som skal løses i praktikperioderne eller omvendt, eller hvis der er anvisninger på, hvordan elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog anvendes. Et eksempel på tekst kunne være: Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for Data- og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete prøve. Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Stk.. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningerne skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning, praktikuddannelsen og dens sammenhæng med skoleundervisning samt bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. For eux-forløb, jf., stk. 6, gælder dog stk. 5. 5

6 Sagsnr.: S.54 Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den afsluttende prøve gennemføres tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen. I særlige tilfælde, og med saglig begrundelse herfor, kan prøven finde sted op til 6 måneder før udlæringsdatoen jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 4, stk.. Den afsluttende prøve kan under ingen omstændigheder finde sted tidligere end 6 måneder før udlæringsdatoen, medmindre der er givet dispensation fra Undervisningsministeriet. Den afsluttende prøve gennemføres på skolen i forbindelse med et afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Censorer Skolen udpeger censorer jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende:. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål.. Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste uge efter eksamensresultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Indstilling til omprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor beståelseskarakteren ikke er opnået. Eleven kan kun aflægge omprøve én gang. Skolen kan dog efter samråd med det faglige udvalg tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. i. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 6

7 Sagsnr.: S.54 Forklaring: Uddybende beskrivelse af reglerne i bekendtgørelsen med hensyn til den praktiske gennemførelse af den løbende og afsluttende bedømmelse, udstedelse af beviser, kommunikation mellem fagligt udvalg og skole mv. Den uddybende beskrivelse skal følge strukturen for bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen. 7

8 Sagsnr.: S.54 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr. 65 Computerteknologi,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 8

9 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3, 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 9

10 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr Teknisk innovation,, 6-9, -8, Fag nr. Faglig kommunikation 0, -3, 33-34, og Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr. 65 3, 8, 30 Computerteknologi Fag nr. 66 7, 9, 0 Serverteknologi I Fag nr Serverteknologi I Linux,5 Fag nr , 0 Serverteknologi I Databaseserver Fag nr Serverteknologi I Web-server,5 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr

11 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 67,, 9 Netværk II,5 Fag nr. 734,, 6 Netværk III,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 648, 30 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 650, 5, 9-30 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr IP Telefoni II Fag nr Sikkerhed II Fag nr , 8 Sikkerhed III,5 Fag nr Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr , 3

12 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Backupteknologi II Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 656 IT Service Management II 7, 30 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i -3, 9-30 Specialet datatekniker 4

13 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I Fag nr. 64 IT Service Management Fag nr. 959 Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr Udvikling Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 7 7, 30 5,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 7, 9, 0 9,5,5 Fag nr , 0 3

14 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Serverteknologi I Databaseserver Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I 9,5,, 9,5,, 6,5 4 0 Begynder 0,5 9 Begynder 9,5 4, 8,5 4, 8 9, 30 Begynder Fag nr , 4, 8 4

15 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Programmering Java II Fag nr , 8 Programmering Java III Fag nr. 63 3, 30 Script Fag nr. 67 5, 30 Begynder Embedded controller I Fag nr , 30 Embedded controller II Fag nr , 8 Embedded controller III Fag nr Databaser,5 Fag nr. 639, 30 IT kravsspecifikation Fag nr ,, 9 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 0,5 Fag nr Projektstyring Fag nr

16 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Programmeringsmetodik Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i 6-0, 9-8, 30 Trinnet teleinstallationstekniker Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management,, 6-9, -8, Fag nr. Faglig kommunikation 0, -3, 33-34, og Fag nr Begynder Dokumentation 0,5 Fag nr Begynder Datakommunikation I Fag nr , 33 Elektronik I 3 Fag nr Begynder 4 6

17 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Netstruktur I Fag nr. 565 Acces I 35 Fag nr Transmissionsteknik I 36 Begynder Fag nr. 567 Trådløs teknologi I 37 Begynder Fag nr Produkter og tjenester I 38, 39 Fag nr. 569 Fejlfinding I 46 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Specialet telesystemtekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og

18 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr Service Fag nr Begynder Dokumentation 0,5 Fag nr Begynder Datakommunikation I Fag nr , 33 Elektronik I 3 Fag nr Begynder Netstruktur I Fag nr Acces I Fag nr Begynder Transmissionsteknik I Fag nr Begynder Trådløs teknologi I Fag nr , 39 Produkter og tjenester I Fag nr Fejlfinding I Fag nr. 65 3, 8, 30 Computerteknologi Fag nr. 733,, 9,5 8

19 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 570 Elektronik II Fag nr. 57 Acces II Fag nr. 57 Trådløs teknologi II Fag nr. 573 Produkter og tjenester II Fag nr. 68 IP Telefoni II,, 6, 40 7, 9 4, 3-33, 4 35, 4 37, , 45 6,5 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 9

20 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 578 Backupteknologi I Begynder 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr. 647 Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML 0

21 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Begynder Fag nr. 566 IP Telefoni I Begynder Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Fag nr. 653 Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering

22 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server,5 Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 674 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 680 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 686 Netværksdesign I Fag nr. 595 Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Begynder

23 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Begynder Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV 3 Fag nr. 67 Embedded Controller I Begynder Fag nr. 673 Embedded Controller II Fag nr. 675 Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser,5 Fag nr. 656 IT Service Management II 3

24 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C# Fag nr Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Begynder Fag nr. 70 Computer Cluster Administration 4

25 Sagsnr.: S.54 Skema - Standardforløb Faget bidrager til følgende trin Teleinstallationstekniker, trin Telesystemtekniker Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr. 7 Netværksswitching Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert Ekspert Ekspert Antal s valgfag Antal skole i alt

26 Sagsnr.: S.54 Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag ] [Fag ] [Fag n] 6

27 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. fag Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard, avanceret, ekspert Samme varighed som i Samme navn som i skema skema uge Computerteknologi Begynder, rutineret, avanceret uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#) Fag nr. 638,5 Databaser 7

28 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Sagsnr.: S.54 uge IT-kravspecifikation Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 8

29 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 0,5 uge Programmering Mobile enheder 9

30 Sagsnr.: S.54 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7,5 44,5 44,5 Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation Fag nr Service Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 66 Serverteknologi I,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og , 8, 30 7, 9, 0 30

31 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3, 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 3

32 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 3

33 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I Fag nr. 648 Netværksteknologi II, 30 Fag nr. 650 Netværksteknologi III, 5, 9-30,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr. 68 IP Telefoni II 6 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 689 Sikkerhed III 4, 8 Fag nr. 588 Backupteknologi II 0, 3 Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder 0,5 Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 33

34 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 63 Script Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT kravsspecifikation Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker 3, 30 0, 30 5,, 9 7, , 9-30 Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30,5 4 0,5,5 34

35 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 35

36 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr. 63 Script Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 673 Embedded controller II 4 9 Begynder 0,5 9,5 4, 8,5 4, 8 9, 30 Begynder,5 9, 4, 8,5 4, 8 3, 30 5, 30 Begynder 5, 30 36

37 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 675 Embedded controller III 5, 8,5 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 0,5 Fag nr. 677 Projektstyring 7 Fag nr. 678 Programmeringsmetodik 6 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker -0, 9-8, 30 Valgfri uddannelsesspecifikke fag

38 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 Fag nr. 578 Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr

39 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Fag nr. 566 IP Telefoni I Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Begynder Begynder Fag nr

40 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server Fag nr Virtualisering af clienter Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I Fag nr. 674 Netværksteknologi II Fag nr. 680 Netværksteknologi III Fag nr. 686 Netværksdesign I,5,5 Fag nr. 595,5,5 40

41 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV Fag nr. 67 Embedded Controller I Fag nr. 673 Embedded Controller II Begynder Begynder Begynder Fag nr

42 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C#,5 Fag nr

43 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Fag nr. 70 Computer Cluster Administration Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Fag nr. 7 Netværksswitching Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Begynder Ekspert Ekspert Ekspert Fag nr

44 Sagsnr.: S.54 Skema Euv standardforløb Faget bidrager til følgende trin Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Antal s valgfag Antal skole i alt,5 49,5 49,5 Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag ] [Fag ] [Fag n] 44

45 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard uge Computerteknologi uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#),5 Databaser uge IT-kravspecifikation 45

46 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 0,5 uge Programmering Mobile enheder 46

47 Sagsnr.: S.54 SKEMA 3a Talentspor for elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema, men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation 47

48 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr Sikkerhed II 4 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 659 Afsluttende projekt for IT-supporter -0, 3,

49 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux 9,5 Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver 9, 0 49

50 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server 9,5 Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Ekspert Fag nr. 67 Netværk II,, 9,5 Fag nr. 734 Netværk III,, 6,5 Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 648 Netværksteknologi II, 30,5 Fag nr. 650 Netværksteknologi III, 5, 9-30,5 Fag nr. 65 Netværksdesign I Fag nr. 68 IP Telefoni II 6 Fag nr Sikkerhed II 4 50

51 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 689 Sikkerhed III 4, 8,5 Fag nr. 578 Backupteknologi I 0 0,5 Fag nr. 588 Backupteknologi II 0, 3 Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) 9 Begynder Fag nr. 637 Programmering II (C#) 9,5 Fag nr. 63 Script 3, 30 Fag nr. 638 Databaser 0,5 Fag nr. 639 IT kravsspecifikation, 30 Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer 5,, 9 Fag nr. 656 IT Service Management II 7, 30 Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring 6 5

52 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 659 Afsluttende projekt for datatekniker -3, Specialet datatekniker Fag nr. 6 Operativsystemer I 7 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 IT Service Management 7, 30 Fag nr. 959 Teknisk innovation 5 Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og Fag nr Service 5 Fag nr Udvikling 6 Fag nr. 65 Computerteknologi 3, 8, 30 Fag nr. 66 Serverteknologi I 7, 9, 0 5

53 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 69 Serverteknologi I Linux Fag nr. 630 Serverteknologi I Databaseserver Fag nr. 634 Serverteknologi I Web-server Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV 9,5 9, 0 9,5,, 9,5,, 6,5 4 0 Begynder 0,5 9 9,5 4, 8 Ekspert,5 4, 8 Ekspert 53

54 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 667 Programmering Java I Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr. 63 Script Fag nr. 67 Embedded controller I Fag nr. 673 Embedded controller II Fag nr. 675 Embedded controller III Fag nr. 638 Databaser Fag nr. 639 IT kravsspecifikation Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder 9, 30 Begynder 9, 4, 8 4, 8 3, 30 5, 30 5, 30 5, 8 0,5, 30 5,, 9 0,5 54

55 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 679 Afsluttende projekt for datatekniker , 9-8, 30 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Nedenstående oversigt angiver det samlede katalog af valgfri specialefag. Der henvises til krydserne under det enkelte trin/speciale for at få et overblik over, hvilke valgfri specialefag der kan vælges i det enkelte tilfælde. Fag nr. 590 Fiberinstallation Fag nr. 55 Operativsystemer III,5 Fag nr. 578 Begynder Backupteknologi I 0,5 Fag nr. 645 Gateway sikkerhed Fag nr. 598 Mailserver i Windows organisationen 4 55

56 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 599 Small Business Server Fag nr. 600 Serverteknologi II - Design af datacenterløsning Fag nr. 644 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 646 Embedded Controller, fejlfinding I Fag nr. 609 Embedded Controller, projekt Fag nr. 647 Embedded Controller, Dataopsamling og måleteknik Fag nr. 643 Programmering Perl/CGI-scripts. Fag nr. 644 ASP.NET og ML Fag nr ML Fag nr. 3 Network management Fag nr. 30 Udvidet hardware/software projekt 56

57 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 37 Datakommunikation II Fag nr. 40 Transmissionsteknik II Begynder Fag nr. 566 IP Telefoni I Begynder Fag nr. 649 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner Fag nr. 65 Digitale kontormaskiner Fag nr. 653 Brancherelaterede net-værksprodukter Fag nr. 655 Fejlfinding på digitale kontormaskiner Fag nr. 658 Elektronisk dokumenthåndtering Fag nr. 66 Fejlfinding I Fag nr. 665 Serverteknologi I, Web-server,5 Fag nr Virtualisering af clienter 57

58 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 668 Virtualisering Fag nr. 67 Netværksteknologi I,5 Fag nr. 674 Netværksteknologi II,5 Fag nr. 680 Netværksteknologi III,5 Fag nr. 686 Netværksdesign I Fag nr. 595 Netværksdesign II Fag nr. 687 Trådløst netværk (WLAN) Fag nr. 636 Programmering I (Java/C#) Begynder Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 667 Programmering Java I Begynder 58

59 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 669 Programmering Java II Fag nr. 670 Programmering Java III Fag nr.639 Programmering Java IV 3 Fag nr. 67 Embedded Controller I Begynder Fag nr. 673 Embedded Controller II Fag nr. 675 Embedded Controller III Fag nr. 638 Databaser,5 Fag nr. 656 IT Service Management II Fag nr. 677 Projektstyring Fag nr. 678 Programmeringsmetodik Fag nr. 69 Windows Deployment Service 59

60 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 695 Core Applications Fag nr. 697 GUI Applications Fag nr. 698 Communication Fag nr. 699 Spil I med NA i C#: Fag nr Spil II med NA i C# Fag nr Windows Power Shell Fag nr. 630 Kundebetjening I Begynder Fag nr. 70 Computer Cluster Administration Fag nr. 703 Computer Cluster Programmering Ekspert Fag nr. 70 Computer Cluster Infrastruktur Design Ekspert Fag nr. 7 Netværksswitching 60

61 Sagsnr.: S.54 Skema 3a Talentspor for elever under 5 år Faget bidrager til følgende trin Fag nr. 73 Faglig processtyring Fag nr LINQ og Entity Framework Fag nr Windows Phone 7 Apps Fag nr Programmering Mobile Applikationer I Fag nr Programmering Mobile Applikationer II Fag nr Servermigration Fag nr. 066 System design og analyse gennem et Smart Grid Case Study Ekspert Antal s valgfag Antal skole i alt Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 6

62 [Fag ] [Fag ] [Fag n] Sagsnr.: S.54 6

63 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. fag Fag nr. 65 Computerteknologi Fag nr. 68 IP-telefoni I Fag nr. 69 Serverteknologi I LINU Fag nr. 63 Script Fag nr. 634 Serverteknologi I Web- server Fag nr Sikkerhed II Fag nr. 578 Backupteknologi I Fag nr. 636 Programmering I (Ja- va/c#) Fag nr. 637 Programmering II (C#) for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard, avanceret, ekspert Samme varighed som i Samme navn som i skema skema uge Computerteknologi Begynder, rutineret, avanceret uge IP-telefoni II,5 Serverteknologi I LINU uge Script,5 Serverteknologi I Webserver uge Sikkerhed II 0,5 uge Backupteknologi I Begynder uge Programmering I (Java/C#) Begynder,5 Programmering II (C#) Fag nr. 638,5 Databaser 63

64 Databaser Fag nr. 639 IT-kravspecifikation Fag nr. 643 Systemudvikling og projektstyring Fag nr. 640 Mobile og trådløse systemer Fag nr. 586 Serverteknologi II Clusterteknologi Fag nr. 587 Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Fag nr. 588 Backupteknologi II Fag nr. 6 Operativsystemer I Fag nr. 66 Serverteknologi I Fag nr. 67 Netværk II Fag nr. 734 Netværk III Fag nr. 630 Serverteknologi I - Databaseserver Fag nr. 039 Programmering III Fag nr. 66 Programmering IV Fag nr. 67 Embedded controller I Sagsnr.: S.54 uge IT-kravspecifikation Systemudvikling og projektstyring uge Mobile og trådløse systemer Ekspert uge Serverteknologi II Clusterteknologi Ekspert uge Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering uge Backupteknologi II uge Operativsystemer I uge Serverteknologi I,5 uge Netværk II,5 uge Netværk III uge Serverteknologi I - Databaseserver Ekspert Programmering III Ekspert Programmering IV uge Embedded controller I Begynder 64

65 Fag nr. 676 Programmering Mobile enheder Sagsnr.: S.54 0,5 uge Programmering Mobile enheder 65

66 Sagsnr.: S.54 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema men for talentsporet er mindst 5 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] Skema 3b Talentspor for voksne Faget bidrager til følgende trin Grundfag Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7,5 44,5 44,5 Trinnet it-supporter Fag nr. 6 7 Operativsystemer I 0,5 Fag nr. 63 Netværk I,5 Fag nr. 64 7, 30 IT Service Management Fag nr Teknisk innovation Fag nr. Faglig kommunikation,, 6-9, -8, 0, -3, 33-34, og

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 28.01. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Flytekniker

Uddannelsesordning for Flytekniker Uddannelsesordning for Flytekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm Ikrafttrædelsesdato: juli 07 Udstedt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Uddannelsesordning for grafisk tekniker Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere