PÆDAGOGISK PLAN Børnehaven Møllegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården"

Transkript

1 PÆDAGOGISK PLAN Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015

2 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet Møllegården: Værdigrundlag Fælles læringssyn It, medier og læring Ledelse Bakspejl 4. Pædagogiske læreplaner: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksmer og værdier

3 1. Forord: Børns møde med verden bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og uddringer. At smage, lugte, se, mærke og tale om det, der sker omkring og indeni, er næringen til en bestandig udviklingsproces. Børn lærer en masse gennem legen og kontakten med andre børn. Men det er de voksne, der har ansvaret børnene, -ældrene i hjemmet og personalet i dagtilbuddene, der som guider kan tage barnet ved hånden i refleksionen og søget på at finde muligheder, veje, svar. Loven om pædagogiske læreplaner har som sit nemmeste mål at understøtte hele den proces. Loven skal sikre og inspirere til, at der i dagtilbuddene skabes rummelige læringsmiljøer, hvor der er lydhørhed over børns nysgerrighed. Øget bevidsthed kan støtte børns naturlige udvikling, og en skærpet indsats kan være med til at give de børn, der af en eller anden grund har ringere odds med sig, et styrket udgangspunkt at klare sig godt i deres videre liv Sådan skriver tidligere minister Henriette Kjær i ordet til en guide om de pædagogiske læreplaner fra 2004, og dette er, set med vores øjne, netop essensen af arbejdet med læreplanerne og den pædagogiske plan som helhed. Møllegårdens pædagogiske plan er således både en overordnet beskrivelse af Møllegården indeholdende vores værdier og syn på læring samt en beskrivelse af den ledelse, der ligger til grund vores dagligdag, men den er også et nyttigt redskab i det daglige arbejde med at udvikle pædagogikken, således børnenes trivsel, udvikling, læring og sundhed er i højsædet. God læselyst!

4 2. Det politiske grundlag: Børnehaver, vuggestue og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: det, der politisk er vedtaget det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan den pædagogiske hverdagspraksis De Pædagogiske Planer anvendes også som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik er fundamentet alle øvrige politikker og målsætninger inden børne- og ungeområdet, og sammen med Politik Dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet dannes de overordnede rammer arbejdet med de Pædagogiske Planer. Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik Dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet udgør som nævnt fundamentet udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger, som det enkelte dagtilbud fastsætter de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt i både Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik Dagtilbud og de politiske mål. Hvert 2. år fastsættes de politiske mål dagtilbudsområdet. De politiske mål godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget og af Byrådet, og skrives ind i dagtilbuddets Pædagogiske Plan.

5 Politik dagtilbud Kvalitet i dagtilbud Faglig udvikling er en udsætning kvalitet i vores dagtilbud og det er der et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, di det er helt centrale begreber i ståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet. Faglig udvikling Børn og fællesskaber I Brønderslev kommune ønskes dagtilbud med en inkluderende praksis, der har både har fokus på det enkelte barn, men i særdeleshed også på fællesskabet. Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Der vægtes en kontinuerlig justering af den pædagogiske praksis, så der kan ydes en differentieret indsats der skaber rammer at alle børn kan være i et fællesskab. Der skal inkluderes flest mulige børn i dagtilbuddene, på en måde, så også børn med særlige behov ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring Alle dagtilbud i kommunen arbejder med den relations- og ressourceorienteret tilgang som fundament al pædagogisk arbejde, og både børn og ældre mødes med en åben og anerkendende tilgang. I vores dialog er vi respektfulde og ligeværdige med et bevidst fokus på den pædagogiske faglighed. I det pædagogiske arbejde fokuseres på det enkelte barns potentialer og kompetencer, så barnet får mulighed at lære og udvikle sine evner og indgå i, og udvikle positive sociale relationer med både børn og voksne. Med afsæt i et godt ældresamarbejde prioriteres en bred tværfaglig indsats og et fælles sprog, så der i et samarbejde kan skabes de mest optimale rammer og udsætninger det enkelte barn. Dagtilbudsområdet prioriterer det tværfaglige samarbejde ud fra en faglig, åben, værdsættende og anerkendende tilgang.

6 De politiske mål dagtilbudsområdet: Baggrunden målene Dagtilbudsområdet er i samarbejde med skoleområdet og PPR, i gang med et tværfagligt projekt Udvikling i fællesskaber i Projektets mål er at skabe trivsel, læring og udvikling alle børn, via en fælles platm på tværs af de tre områder. Den fælles platm skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk ståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. Ramme dette udviklingsprojekt er 4 mål inden det organisatoriske perspektiv, medarbejderperspektiv, børnenes perspektiv og ældreperspektivet. Disse mål er rammen dagtilbuddenes arbejde de kommende år. Nye mål Mål 1: At der er etableret en fælles pædagogisk platm arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR Mål 2. At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platm afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd Mål 3: At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel Mål 4: At alle dagtilbud og skoler inddrager ældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber

7 3. Møllegården: Vi har et miljø, hvor samværet er præget af omsorg hinanden, tæt kontakt mellem børn og voksne og en høj grad fællesskabsfølelse. Børnehaven Møllegården, der er normeret til 73 børn men i perioder rummer flere, er beliggende i en hyggelig gammel restaureret bondegård med en gammel pikstensbelagt gårdsplads. Rundt om gården er der en lille skov med legehuse, bålhus, svævebane, en gammel have og fodboldbane. Vi er aktive på boldbanen, og børnene lærer her de sociale regler at få et godt spil og en god leg. Ovre i den gamle have ligger stalden med vores kaniner og får, og ved siden af er der et hønsehus. Som en naturlig og integreret del af Møllegårdens pædagogik passer vi og børnene i fællesskab vores dyr. Børnene er med til at fodre og muge ud, ligesom de på nært hold følger dyrenes livscyklus, når der kommer lam, kyllinger og kaninunger. Børnene får gennem oplevelser med dyrene viden om dyrene og deres behov, og samtidig lærer de at omgås dyrene med omsorg og respekt. Det er ligeledes i haven, lidt gemt bag store træer, vi har gyngerne, et klatretårn og motorikbanen. Vi kan derfra gå i Paradishaven og udfolde os i naturen. Paradishaven er et vildnis med en shelter med bålplads og kælkebakke, som også bliver brugt til at trille ned af. Pædagogisk bruger vi vores mangfoldige udendørsrammer til at uddre børnene i de varierende bevægelsesmiljøer. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres udsætninger at udvikle sig i andre henseender. Vores fantastiske udearealer indbyder således til, at børnene leger, udfolder og udvikler sig motorisk, samtidig med de er en uddring gangbesværede og kørestolsbrugere.

8 Inden er der tre stuer Svalen, Lærken og Viben, der i deres fysiske indretning og størrelse bærer præg af Møllegårdens historie. På loftet har vi et stort indbydende værksted, hvor vi udfolder os kreativt, og gennem børnehaveårene møder børnene en professionel billedkunstner, og vi besøger et kunstmuseum. Ligeledes har vi i samarbejde med musikskolen et musikløb. Børns møde med andre mennesker, der kan midle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af deres kulturelle udtryksmer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Mundballade og andre sproglige finurligheder, -det summer med rim og remser i Møllegården. Vi leger og arbejder systematisk med sproget gennem drama, dialogisk og tematisk læsning. Sproget er afgørende tilegnelse af ny viden, og sproget giver fællesskab med andre. Mange af vores aktiviteter går i mindre børnegrupper ud fra pædagogiske overvejelser om at styrke fællesskaber og det sociale samspil, andre gange vælger børn selv aktiviteter fra og til. Dette betyder, at børnene oplever et fællesskab, med mange muligheder at danne nye relationer, men de oplever også at have oplevelser og aktiviteter med børn og voksne, som de er trygge ved. Møllegården er således et rart sted at være. Et sted hvor trivsel, udvikling og fællesskab er i højsædet, og hvor der summer af liv og gode oplevelser.

9 Møllegårdens værdigrundlag: I Møllegården har vi en grundlæggende positiv tilgang til såvel mennesker som opgaver. Vi arbejder ud fra en systemteoretisk tænkning, hvor samspillet og fællesskabet med andre mennesker er nødvendigt os, uanset om det er di, -vi kan lide hinanden, -lærer af hinanden, -er ens, -eller vidt skellige. Dette afspejles i vores praksis, hvor ICDP og Pædagogisk Analyse indgår som en naturlig del. Vi vægter i høj grad den anerkendende tilgang til hinanden og har i dagligdagen megen fokus på den enkeltes trivsel og behovet at være en del af et fællesskab. Med andre ord betyder det, at de værdiord, vi har valgt, i særlig grad er kendetegnende Møllegården i hold til såvel børn, ældre og personale. Ordene har dels betydning i sig selv, men de trækker også dybe rødder til såvel ICDP som inklusion. Vi arbejder hele tiden med vores menneskesyn og etiske normer gennem dialogen i dagligdagen. Ud fra nogle etiske overvejelser bygger vi vores arbejde på følgende værdier: Nærvær Udvikling Gensidig respekt ICDP (relationer) Inklusion (anerkendelse)

10 Nærvær betyder os: at vi vil være tilstede her og nu med hele vores opmærksomhed. at vi skaber fælles oplevelser, som styrker relationerne. at vi har omsorg hinanden. I dagligdagen kommer dette til udtryk, når vi laver aktiviteter i små grupper, hvor der er plads til den enkelte. Nogle gange er gruppen valgt på hånd ud fra pædagogiske overvejelser, og andre gange vælger børnene selv til og fra. Dette betyder, børnene både har mulighed at opleve et fællesskab med nogle børn, de måske ikke plejer at have en relation til, men også med nogle som de er trygge ved. Nærvær opleves ligeledes, når der trøstes, samtales over maden, eller der er tid til et kram eller en lille snak i garderoben. -Men også når børnene er opmærksomme på hinanden og gør deres bedste at hjælpe hinanden. I Møllegården bliver omsorg på den måde en væsentlig del af det, vi definerer som nærvær. Udvikling betyder os: vi skaber uddrende læringsmiljøer, som understøtter børns læring og udvikling. vi følger udviklingen i det omgivende samfund og løser de opgaver, der stilles. høj faglighed. I dagligdagen kommer dette bl.a. til udtryk, i og med vi arbejder med ICDP og Pædagogisk Analyse og her tager udgangspunkt i børnenes ressourcer. Vi stiller differentierede krav til børnene i hold til deres alder, måen og behov. Vi møder børnene, hvor de er, lytter til dem og hjælper dem på vej fx. med selv at hælde mælk op, at turde være i vandet i svømmehallen eller at turde være i midten af rundkredsen til drama, musik og samling. Ligeledes gør det sig gældende, at vi som personale har en generel positiv tilgang til mennesker og opgaver, men også arbejder ud fra et fælles grundlag (værdier, politiske mål, pædagogisk plan og ICDP). Vi bereder os til såvel møder og aktiviteter, justerer undervejs og evaluerer efterfølgende. Gensidig respekt betyder os: at man respekteres den man er, og det man kan. vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. at vi ser skellighed som en ressource, der tilsammen skaber helhed. I dagligdagen kommer dette til udtryk, når krav og uddringer tilpasses de kompetencer, vi hver især besidder. Vi kan ikke det samme og skal ikke det samme, men vi har alle betydning, og tilsammen udgør vi en helhed. Vi anerkender, at vi er skellige, og vi oplever gang på gang, at vi lærer af hinanden.

11 Fælles læringssyn 0-6 år: Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I kommunens dagtilbud skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, uddrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf. De voksne har ansvaret rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum børnenes alsidige udvikling både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed dybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende. Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt barnets læring. Børnene skal der mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og uddrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller børnene.

12 Møllegårdens læringssyn: Vores læringssyn bygger i vid udstrækning på den systemteoretiske tænkning, vores viden om os selv som modeller og identifikationsfigurer samt på vores værdigrundlag. I Møllegården prioriterer vi fællesskaberne højt. Børnene oplever en bred vifte af fællesskaber gennem vores aktiviteter og får mange fælles oplevelser på tværs af alder og stue. Vi inddrager børnene i hverdagens gøremål fx røgtning af dyr, bordækning, oprydning mv., og vi ser stoltheden i deres ansigter, når tingene lykkes og opgaven er fuldført efter bedste evne. Vi oplever, at børnene ønsker at være en del af de skellige fællesskaber, og ofte er samværet og relationerne vigtigere dem end selve aktiviteten/legen. Desuden ved vi, at netop relationerne har stor betydning det enkelte barns personlighedsdannelse, - udviklingen af såvel selvværd som selvtillid. Det er der en af vores vigtigste opgaver at skabe rammerne at relationerne, således fællesskaberne får lov at blomstre. Vi oplever, at børnene inspireres af såvel vi voksne, de andre børn samt omgivelserne omkring dem. De iagttager, de reflekterer og lærer gennem leg. Børnene gør sig derigennem deres egne erfaringer, både i samværet og samspillet med andre. Samtidig er det også en vigtig læring, at børnene får lov at gøre tingene selv f.eks lærer at lyne sin lynlås og binde et snørebånd dermed at udvikle deres selvhjulpenhed. I Møllegården er vi meget opmærksomme på måden, vi er sammen på: Vi prioriterer, at mange aktiviteter egår i mindre sociale fællesskaber, hvor der er mulighed den gode relation, og hvor hvert enkelt barn bliver set. Vi oplever, at det ikke altid er selve aktiviteten og legen, der udelukkede bærer læringen hos børnene, men det at samspillet egår med engagerede og tydelige voksne, der mår at dele deres egen glæde og lyst med børnene. Vi behandler hinanden ens ved at behandle hinanden skelligt. Dette betyder, vi er skellige mennesker med skellige behov og virkelighedsopfattelser. Vi kan noget skelligt og har brug noget skelligt. For at udvikles bedst muligt er det der væsentligt at møde den enkelte, der hvor vedkomne er og have fokus på nærmeste udviklingszone. Vi tror på det gode eksempel. Vi mener, det er af afgørende betydning, at vi møder/behandler hinanden med ordentlighed og på samme måde, vi selv ønsker at blive mødt. Det betyder i praksis, at det er vi voksne, der er rollemodeller og skal vise børnene vejen, -fx til hvordan man begår sig i samspillet med andre. Alt i alt oplever vi i Møllegården, at vi har såvel omgivelser, aktiviteter samt en atmosfære, der inspirerer, understøtter, uddrer og stimulerer børnenes læring.

13 It, medier og læring: I Møllegården vægter vi udelivet højt og har en generel holdning til, at bevægelse og fysisk udfoldelse er essentielt børnene i enhver henseende. Jo mere fysisk aktive børnene er, jo bedre udvikles deres motorik og dermed deres evne til indlæring. It og medier er dermed ikke det, vi prioriterer højest. Vi anerkender dog, at it og medier er en del af hverdagen i nutidens Danmark, og vi oplever, at børnene allerede i en tidlig alder er trolige med Ipad, computer eller fjernbetjeningen til tv et. I Møllegården gør vi primært brug af Ipad en sammen med børnene. Den er en af utallige måder at opnå læring og viden på. Det er vores erfaring, at Ipad en er centrum meget socialt samspil børnene imellem. Børnene flokkes om den, vil gerne til, men er ligeledes meget optaget af, hvad der bliver lavet og hjælper gerne hinanden til at lykkes. Ipad en medvirker således til at samle børnene i et fællesskab. Ipad en bliver brugt til børn der har brug en pause fra det store fællesskab og i hold til en differentieret indsats til enkelte børn. Her oplever vi, at der ofte opstår nye relationer børnene imellem og oplever et fællesskab med et andet barn. Ipad en er det fælles tredje i børnenes samspil.

14 Ledelse: Ledelsesstrukturen i dagtilbuddet: I Møllegården har vi en leder og en faglig koordinator, der varetager de administrative opgaver. Leder og faglig koordinator er hinandens sparringspartnere i hold til den pædagogiske ledelse. Der er en umel ledelsesstil stået på den måde, at ledelsen selvfølgelig har det overordnede pædagogiske ansvar Møllegården, men også i høj grad opdrer til medansvar og medindflydelse/medbestemmelse. Medarbejderne har således skellige ansvarsområder og opgaver, som de selvstændigt varetager udfra kompetencer og interesser, fx. vejledning af studerende, ICDP-vejledning og PAanalyse. Ledelsens værdier: Ledelsen arbejder ud fra Møllegårdens værdier men også ud fra et grundlæggende positivt og systemteoretisk livssyn. Gensidig respekt: Ledelsen vægter, at der i Møllegården vises respekt hinandens opgaver og integritet. Alle spiller en betydningsfuld rolle i hold til at varetage kerneopgaven og skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. Nærværende og tydelig ledelse: Ledelsen tror på, at medarbejderne profiterer af at opleve en tydelig og nærværende ledelse, som er meget ansvarlig over den pædagogiske opgave og medarbejdernes trivsel. Der prioriteres tid til at lytte til medarbejderen og give faglig sparring. Ledelsen er fagligt velfunderet, lægger den pædagogiske linje og ved, hvordan såvel pædagogikken som arbejdsprocesserne fungerer i praksis, hvormed den faglige sparring og udvikling bliver både kompetent og nuanceret ud fra et fagligt og undersøgende perspektiv. Udvikling: Ledelsen har den holdning, at det er et fælles ansvar at få Møllegården til at fungere som en helhed. Der stilles der indbyrdes krav til hinanden, og ledelsen uddelegerer opgaver ud fra kvalifikationer og interesseområder. Ligeledes anerkender ledelsen, at det pædagogiske område er i konstant andring og udvikling, hvor det er vigtigt at håndtere andringer med det mål at opnå det bedst mulige resultat inden de givne rammer. I den bindelse er det desuden vigtigt, at medarbejderne hver især udvikler sig, det være sig gennem tilegnelse at ny viden eller nye opgaver alt efter person. Det betyder i praksis, at hver enkelt skal stimuleres i en eller anden grad at udvikle sig videre, i hold til hvor vedkomne er på nuværende tidspunkt.

15 Ledelsesstilens indflydelse på den pædagogiske faglige udvikling: Der er en god relation mellem ledelse og medarbejdere, der gør, at medarbejderne reflekterer og udnytter fagligheden i et samarbejde på tværs af stuerne samt ved coaching eller faglig sparring. Møllegården bærer præg af en anerkendende anskuelse. Der er plads til, at den enkelte kan komme med sine ideer, og de øvrige støtter velvilligt op. Der er således en interesse udvikling, samtidig med der er en ventning fra ledelsen om, at medarbejderne er videnssøgende og deltager i ex. kursusløb. Hvilken kultur skabes der ud fra ledelsesværdierne? I Møllegården er der en imødekommende og rummelig kultur. Der er plads til personlige hensyn og der ventes en ordentlighed parterne imellem. Vi taler ordentlig til hinanden og behandler andre, som vi gerne selv vil behandles. Ligeledes skabes der ud fra ledelsesværdierne en kultur, hvor medarbejdernes interesser (i pædagogisk perspektiv) og slag til aktiviteter og øget faglighed i høj grad vægtes og integreres i det omfang, det er muligt. Ledelsesområdets mål den kommende periode: Ledelsen vil arbejde videre med den systemteoretiske ståelse, således teorien bliver en mere bevidst og integreret del af den pædagogiske praksis. Herunder hører at arbejde med og skabe ejerskab PA-modellen. Ledelsen vil arbejde med inddrage ældrene i udviklingen af inkluderende fællesskaber. Ledelsen vil arbejde med kortlægningen ud fra de 4 perspektiver; -organisatorisk, medarbejder-, børn-, og ældreperspektiv.

16 Bakspejl status og udviklingsområder: Evaluering af ledelsesmål: At skabe en organisationskultur, der er i stand til at håndtere og rumme problematikkerne, når der sker andringer, samt bevare og efterleve de værdier, som vi i fællesskab har besluttet at arbejde ud fra: Ledelsen har arbejdet ud fra Cotter s 8 trin og Bo Vestergårds proceshus, hvilket har betydet, at der er blevet sat ord på andringerne. Hvad er det, der sker? Hvor, og hvad er vilkårene i den bindelse? Dette har medført en ståelse fra personalets side, der generelt takler andringerne godt og med udgangspunkt i at få det bedste ud af situationen. At videreudvikle arbejdet med ICDP: Der arbejdes med ICDP på to fronter. Dels er der en turnusordning, hvor personalet på skift modtager vejledning med fokus på egen praksis i hold til at bedre/udvikle relationen til det enkelte barn. Dels arbejdes der med ICDP i hold til det enkelte barn med fokus på at se barnets ressourcer, -en viden der danner udgangspunkt praksis i hold til nærmeste udviklingszone og evnen til at indgå i fællesskaber. At introducere og tydeliggøre den systemteoretiske ståelse: Personalegruppen er blevet introduceret til Pædagogisk Analyse og har gennemgået 4 e- learning moduler, hvori den systemteoretiske ståelse har en grundlæggende betydning. Personalet arbejder kontinuerligt med Pædagogisk Analyse som metode til at opnå større trivsel og dermed mulighed læring det enkelte barn. Evaluering af de politiske mål dagtilbudsområdet: At der er etableret en fælles pædagogisk platm arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR: Arbejdet med Pædagogisk Analyse er sat i system, således der hver uge er en gruppe, der arbejder med metoden. Det opleves i personalegruppen, at Pædagogisk Analyse er en metode der sikrer at vi når hele vejen rundt om barnet, men medarbejderne oplever, at den er omstændig og tager lang tid at bruge. Uddringen fremadrettet ligger i at få Pædagogisk analyse implementeret som en naturlig del af praksis. Det er ikke nok, at vi kan bruge metoden, vi skal også stå den. Dette udsætter, at vi må nedprioritere andre opgaver at arbejde kontinuerligt såvel med selve metoden som teorien bag. At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platm afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd: En inkluderende kultur udsætter os, at man føler sig set og velkommen, uanset om man er barn, ældre eller personale. Vi arbejder ud fra en grundlæggende holdning til at skellighed er en styrke, der tilsammen skaber helhed. Vi har alle noget at bidrage med, og udgør således hver en brik i et større billede. En vigtig del af den inkluderende kultur ligger i relationen til hinanden. Som personale skal vi kende det enkelte barn at understøtte barnets udvikling bedst muligt. Vi kan gøre meget i institutionsregi, men at det skal være helt optimalt, udsættes en god relation

17 og et tæt samarbejde med ældrene. Barnets trivsel, læring og udvikling er således et fælles ansvar. At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel: Dagligdagen i Møllegården er kendetegnet ved en bred vifte af aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. Der veksles mellem aktiviteter i mindre og større fællesskaber, ligesom tilgangen til læreplanstemaerne og de enkelte aktiviteter tilpasses den pågældende aldersgruppe. At alle dagtilbud og skoler inddrager ældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber: Som nævnt betyder dialogen en hel del den inkluderende kultur, ligesom barnets trivsel, læring og udvikling er et fælles ansvar. Dette gælder også i ældreperspektiv. For at have et godt samarbejde omkring det enkelte barn, men også gruppen som helhed, skal vi prioritere dialogen med ældrene. Vi har samtale med ældrene i bindelse med starten i børnehaven og overgangen til skole samt herudover efter behov. Det er imidlertid vigtigt at prioritere dialogen, således ældrene også ser os som en vigtig samarbejdspartner og føler sig trygge ved at henvende sig til os med deres bekymringer vedrørende deres barn. Konklusion: Forcer: Vi er en personalegruppe med høj faglighed, der i arbejdet med børnene hele tiden har fokus på det enkelte barns trivsel såvel som på fællesskabets/relationernes betydning barnets udvikling. Vi håndterer andringer ud fra devisen at få det bedste ud af situationen, hvilket betyder, vi arbejder ud fra en positiv tilgang. Dette gælder såvel hverdagens små andringer som de større ting, der pålægges os fra anden side. Uddringer: Den systemteoretiske ståelse og Pædagogisk analyse model. Personalet er, som tidligere nævnt, blevet introduceret til den systemteoretiske ståelse og arbejder også med den i praksis, men den er endnu ikke fuldt implementeret, -den mangler at komme ind på rygraden.

18 4: Pædagogiske læreplaner: I Møllegården arbejder vi bredt med de seks læreplanstemaer. Vi har valgt at arbejde med de enkelte læreplanstemaer dels gennem vore faste aktiviteter og dels gennem temauger, hvor der er fokus på et enkelt læreplanstema af gangen. Vi har desuden valgt ikke at arbejde særskilt hverken med barnets alsidige personlige udvikling eller sociale kompetencer, idet vi mener, disse to læreplanstemaer indgår, uanset hvilken aktivitet der er i spil. Således er der altid et eller flere læreplanstemaer i spil i vores aktiviteter. Herudover gør det sig gældende, at vore aktiviteter og de enkelte læringsmål i høj grad tager udgangspunkt i den verden, der er omkring os (kulturelle udtryksmer og værdier / natur og naturfænomener), den udvikling vi anser som nødvendig at kunne begå sig i livet (personlige, sociale, sproglige og motoriske kompetencer) samt vores værdigrundlag. Teoretisk arbejder vi ud fra den systemteoretiske tænkning, hvor vi ser det enkelte barn og dets virkelighed. Vi er optaget af, at læring og dermed udvikling sker i et socialt samspil, -en interaktion mellem individer og kulturen/naturen, samt optaget af, at barnet evner at indgå i nære relationer og trives i sociale fællesskaber. Vi ved, at både vi og børnene agerer i relationen til hinanden og andre ud fra den virkelighed, vi hver især er en del af. Vi udvikler os i hold til den kultur, vi lever i, dvs. at de oplevelser, vi hver især har, sætter et aftryk og er med til at me os som mennesker. Den enkeltes læring og udvikling er således betinget af de omkringværende omgivelser, det være sig mennesker eller fx kulturelle tilbud. Den pædagogiske uddring er professionelt og omsorgsfuldt at sikre, at der både skabes plads til det enkelte barns individuelle udvikling og til udviklingen af det sociale fællesskab. Heri ligger også en viden om, at det, der er godt et barn, ikke nødvendigvis er godt et andet barn. Vi har således også en helt særlig opmærksomhed på de børn, der af en eller anden grund har det sværere end andre og der har brug en særlig indsats i hold til lige præcis deres problemstillinger.

19 TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) At udvikle psykisk robuste børn der er i balance med sig selv. 1. At børnene sætter ord på tilvalg og fravalg. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: At være i stand til at sætte ord på tilvalg og fravalg er et skridt på vejen til, at børnene er i balance med sig selv, og selvværdet er i orden. Begge dele er af fundamental betydning børnenes videre udvikling. Samling. Ved aktiviteter / i legerelationer er vi voksne på sidelinien og støtter børnene i at sætte ord på valg / følelser og i at være i centrum. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Ad 1: Børnene udtaler fx jeg vil gerne / jeg har ikke lyst til, i bindelse med en leg, samling eller lignende. Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Der arbejdes med personlige kompetencer hele året. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

20 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At alle børn skal opleve at være en del af et fælleskab i Møllegården. 1. At børnene accepterer mangfoldighed i fx udseende / evner. 2. At alle har noget at byde ind med. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: Dette afspejles i Møllegårdens værdigrundlag; vi ser skellighed som en ressource, der tilsammen skaber helhed. Samling. Aktiviteter de enkelte aldersgrupper på tværs af stuerne. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Ad 1: Børnene spørger til / søger klaring hinandens udseende / kompetencer. Børnene driller ikke pga. udseende eller manglende kompetencer. Børnene drager omsorg hinanden og hjælper hinanden. Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Ad 2: Børnene spiller hinanden gode fx på boldbanen og de kommenterer hinandens kvaliteter. Vores etik Diplom i inklusion Uddannelse i ICDP /udvikling i fællesskaber herunder pædagogisk analyse. Der arbejdes med sociale kompetencer hele året. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

21 TEMA SPROG At børnene begejstres ved leg med ord. 1. At børnene får en begyndende sprogståelse. 2. At børnene får fokus på bogstaver. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Begrundelse: I vores LSP fra januar 2014 svarer 29% af børnene, at de ikke snakker om bogstaver og ord i børnehaven. Perioder (fx samling / frokost) med fokus på rim og remser / bogstaver. Højtlæsning (bredt udvalg af børnebøger, eventyr samt rim og remser.) Tematisk sprogarbejde mellemgruppen. Dialogisk læsning de yngste. Digte historier med de ældste. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Ad. 1: Ad. 2: Børnene synger / rimer. Børnene efterspørger historier, sange og remser. Børnene kender enkelte bogstaver, fx startbogstavet fra eget navn. Børnene drager paralleller mellem ord, der starter med samme bogstav, fx mit navn starter med f, ligesom frø. Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Dorte og Joan deltager løbende i arrangementer med sprogsprutterne i Brønderslev Kommune. Der arbejdes med sproglige kompetencer hele året. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

22 TEMA KROP & BEVÆGELSE At børnene udvikles således, at de er stærke, og aktive. 1. At børnene lærer grundbevægelserne fx balance, gribe, klatre, gynge mv. 2. At udvikle børnenes egne handlekompetencer i hold til at turde uddre sig motorisk. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Begrundelse: Ifølge de nye nationale sundhedsråd er det lige så vigtigt, at børnene er aktive og robuste med mod på egne handlekompetencer, som det er, at de har sund mad i madkassen. Desuden ved vi, at evnen til at lære er betinget af den motoriske udvikling. Ad. 1: Ad. 2: Alle børn skal i løbet af kalenderåret tilbydes et aktivitetsløb. Motorisk screening af de yngste. Børnene søger og laver grundbevægelserne. Børnene sætter ord på se mig, nu kan jeg Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringslmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Lisbeth og Helene har juni 2015 deltaget i kursusdagen Børn, natur og fysisk aktivitet. Lisbeth deltager løbende i arrangementer med motorikpatruljen. Vi prioriterer brug af vores udearealer både middag og eftermiddag, hvor børnene uddres motorisk på skellig vis. Derudover bruger vi hallen og svømmehallen ca. 1. gang om ugen. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringslmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

23 TEMA NATUR & NATURFÆNOMENER At børnene får kendskab til dyrelivet i og omkring Møllegården. 1. At børnene kender livscyklussen hos Møllegårdens dyrehold. 2. At børnene kender skellige insekter og ikke er bange insekterne. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Begrundelse: I Møllegården er kontakt med dyr og insekter en del af hverdagen og dermed noget, børnene skal lære at omgås og ikke være bange. Ad. 1: Ad. 2: Børnene deltager i røgtning af Møllegårdens dyr. Naturløb med fokus på insekter. Børnene snakker om dyrende og det de ser, sker hos dem, fx unger. Børnene sætter navn på flere insekter. Børnene reagerer ikke med angst, di de ser fx en hveps eller edderkop. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

24 TEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER At børnene får kendskab til eventyr. 1. At børnene ved, hvad et eventyr er (kendetegn). 2. At børnene bruger deres fantasi. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Begrundelse: Eventyr er en del af vores kulturarv og er samtidig et magisk univers, hvor alt er muligt. Ad. 1: Ad. 2: Læse eventyr. Dialogisk læsning de yngste. Tematisk sprogarbejde mellemgruppen. Eventyrprojekt: Digte eventyr med børnene. Lave eventyrbilleder. Opføre eventyr som teater (de ældste). Børnene kan nævne elementer fra eventyr fx prinsesse, heks, tre ønsker mv. Børnene bidrager med input til eventyrdigtning. Arbejdet med eventyr afspejles i børnenes leg. Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse - vi vægter leg, idræt og bevægelse Dagtilbudsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. Ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon PÆDAGOGISK PLAN Skriveskabelon Dagtilbudsområdet 2013 Velkommen til Asaa Børnehave Pædagogisk Plan 2013 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016 Hjallerup Børnehave Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. FORORD 2. 2.1 2.2 H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE INDLEDNING Børns møde med verden, bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, hører, mærke og tale om det der sker omkring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere