Velkommen til professionsbacheloropgaven Studieforløb i oversigtsform, 4. årgang, bacheloropgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til professionsbacheloropgaven... 2. Studieforløb i oversigtsform, 4. årgang, bacheloropgave 2013-14... 3"

Transkript

1 Indhold Velkommen til professionsbacheloropgaven... 2 Studieforløb i oversigtsform, 4. årgang, bacheloropgave Emnegodkendelse og eksamenstilmelding... 4 Opgavens omfang og aflevering... 5 Hvad betyder max 10 siders bilag.?... 5 Kildekritik i 2010 erne... 6 Hvorfor internetkilder i bacheloropgaven på læreruddannelsen?... 7 Kildekritiske overvejelser... 7 Bekendtgørelse 408 af 11. maj Fortolkning af bekendtgørelsen for professionsbachelorprojektet... 8 Del Del Om at inddrage praksis og udvikle denne Om at forme en kvalificeret diskussion i opgaven Om at inddrage praksis Om akademisk arbejdsmetode To forskellige processer i opgaveskrivningen Forskningsprocessen Formidlingsprocessen Understøttende midler Bacheloropgavens mundtlige dimension Professionsbachelorprojektet på Institut for Skole og Læring Indholdsbeskrivelse og prøveform Litteraturliste: Nyttige links, interne:

2 Nyttige links, eksterne: Professionsbachelorprojekt Gennem lærerbachelorprojektet demonstrerer den studerende, at følgende kompetencer er opnået: Gennem studiet arbejder den studerende med Professionsbachelorprojektet på Læreruddannelserne Metropol Indholdsbeskrivelse og prøveform Velkommen til professionsbacheloropgaven Denne bachelorfolderen er tænkt som et supplement til bøger skrevet netop om professionsbacheloropgaven på læreruddannelsen. Folderen er altså ikke en opskrift på, hvordan du skal skrive bachelorprojektet, men det er derimod hensigten at give en fortolkning af bekendtgørelsens tekst for at tydeliggøre kravene til dig som lærerstuderende, afklare væsentlige begreber og at inspirere til gode og målrettede arbejdsprocesser. Folderen tager hovedsalig sit afsæt i Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen af Gorm B. Andersen og Jesper Boding (2010) Dafolo. Andre muligheder findes i litteraturlisten. Vejledningsfolderen suppleres af bachelorprojektets hjemmeside på Intrasol.phmetropol.dk/Bachelor/, hvor en række dokumenter, bilag og links er placeret. God fornøjelse med arbejdet! Bedste hilsner Jesper Boding Bachelorkoordinator 2

3 Studieforløb i oversigtsform, 4. årgang, bacheloropgave Program for første fælles møde mandag d. 12/8-13 kl (auditoriet) Velkommen til årets bachelorproces, herunder adressering af indledende spørgsmål (Jesper Boding) : Oplæg om studieordnings- og bekendtgørelsesfortolkning af jf. bachelorfolderen (Jesper Boding) : Oplæg om Matchpol (Theis Hoppe) Pause: : Redegørelse og dialog om metodebegrebet (herunder transparenskriteriet), validitet ctr. reliabilitet samt kort om vurderingskriterier for valg af metode. (Jesper Boding) : Oplæg om kildekritisk stillingstagen i professionsbacheloropgaver (Morten Phillips) : Oplæg om Scribo (Rikke M. Thomsen) : Afrunding v. Jesper Boding Frokost : Workshop om Scribo i auditoriet for alle interesserede (Rikke M. Thomsen) 3

4 Torsdag d. 5/9-13 kl (auditoriet) Drøftelser over tilsendte spørgsmål (hvad ønsker I at få vendt i plenum?) Bilagsafklaring (omfang og type hvad med lydfiler, videooptagelser?) Oplæg om både overordnede( fx hvor meget analysen bør fylde) og mere lokale forhold i opgaven (fx skal citater på engelsk oversættes?) Forholdet mellem teori og empiri hvornår er noget en analyse? Hvordan skabes sammenhæng mellem problemformuleringens indhold og analysens dele? (herunder validitetsvurdering) Onsdag d. 18/12-13 kl (auditoriet) Drøftelser over tilsendte spørgsmål (hvad ønsker I at få vendt i plenum?) Forholdet mellem opgaven og eksamens mundtlige del 10 gode råd om mundtlig eksamen Eksamenssamtalens struktur God fornøjelse med færdiggørelse og god juleferie Emnegodkendelse og eksamenstilmelding Emnet er selvvalgt og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen jf 10 stk. 2, 2. I praksis er det dine vejledere, som godkender emnet og disse vil også vejlede dig i at få formuleret et relevant emne. Emneangivelsen er ikke en problemformulering, men en kort angivelse af det, hvad man vil skrive om. Alle godkendte emner er offentlige på fredsnyt.dk, så man kan orientere sig i, om andre skriver om beslægtede emner og hvem, der dermed kunne være mulige samarbejdspartnere. 4

5 Det anbefales, at emnet, dataindsamlingsmetoder, problemformulering(-er) samt analyseperspektiver (teoretisk behandling af empiriske fund der er afstemt med problemformuleringen) er på plads før praktikken, for det vil være yderst vanskeligt at gennemføre en undersøgelse, hvis man ikke kender sine fokusområder for iagttagelse Emnet skal være angivet på Intrasol senest d. 26/8-13 kl Vejledernes frist for godkendelse af emnet er d. 6/9-13. Du er automatisk tilmeldt eksamen, når dit emne er godkendt. Såfremt dit emne ikke er godkendt inden fristen, betragtes det som en framelding til eksamen, og du er derfor henvist til at skrive opgaven næste år uden opsparet vejledningstid, så vær meget opmærksom på at formulere et emne inden for fristen. Opgavens omfang og aflevering Professionsbacheloropgaven omfang er jf. studieordningen på sider, samt max 10 siders bilag. En normalside svarer til 2600 anslag inkl. mellemrum. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer (samt et ekstra eksemplar af forsiden) på studiekontoret inden mandag d. 13/1-14 klokken Den fortrykte standardforside skal anvendes og kan hentes på Intrasol.dk. Det samlede antal typeenheder skal angives på forsiden. Se i øvrigt bekendtgørelsen, bilag 1. Hvad betyder max 10 siders bilag.? Følgende bekendtgørelsesfortolkning præsenteres som følge af en lang række henvendelser fra studerende til undertegnede, og det skønnes hermed, at en kollektiv fastlæggelse af nedenstående forhold kan være meningsfyldt som udgangspunkt for fortolkning af dele af bacheloropgavens formside. Fortolkningen er dannet i samråd med repræsentanter fra Uddannelsesstyrelsen. Omfanget af det færdige professionsbachelorprojekt skal svare til mindst 25 og højst 35 normalsider á 2600 anslag. Eventuelle bilag herudover må højst udgøre 10 normalsider jf. BEK nr 408 af 11/05/2009 Må højst udgøre betyder: 5

6 1: At der må vedlægges max 10 sider à 2600 anslag (men den undtagelse, at hvis en model fylder en side, så tæller den som en side, idet antallet af bilag jf. punkt 2 ikke må overstige 10 sider). 2: At der må vedlægges lydoptagelser samt videooptagelser mv., som findes nødvendige i forhold til at skabe indsigt i analysens empiriske og teoretiske kontekst. Det tilsigtes således, at læser får mulighed for at opleve den empiriske kontekst, som analysen hviler på, fx ved at undersøge hvilke udsagn der lagde op til de citerede, og hvad der blev sagt umiddelbart efter. I opgaven skal citater henvise til bilagsnummeret, filnavnet samt tidspunktet for citatet (fx bilag 3, fil informant 2 : 16,34 min.). Som følge af den præcise henvisning til fx citater i et interview som vedlægges som lydfil, gør det sig gældende for alle typer bilag, at der må vedlægges 10 genstande (dokumenter, CDèr, billeder mv.). Idet læseren serviceres med præcise anvisninger til søgning i elektroniske genstande, lettes tilegnelsesdelen altså i en sådan grad, at der ved 10 sider forstås 10 ting. Skal svare til betyder, at opgaven skal befinde sig indenfor min og max anslag. Hensynet til antallet af anslag overstiger derved hensynet til antallet af sider ud fra den antagelse, at der kan forekomme redaktionelle forhold, der begrunder variation i sideantallet. Dette afklares i samråd med vejledere. Kildekritik i 2010 erne Med følgende introduktion til kildekritik og internetkilder forsøges det at skabe en reflekteret tilgang til brugen af disse internetbaserede kilder i bacheloropgaven på læreruddannelsen. Indholdet på nettet er præget af, at det er let at udgive her. Det betyder, at informationer når os hurtigere, men også at disse informationer ikke nødvendigvis har været igennem en redaktion, der virker som gatekeeper på indholdet. Akademisk litteratur er på den anden side langsommelig, og nyheder kan være baseret på forældede empiri, når de når læseren. Kilder spiller forskellige roller i din bachelor og skal behandles forskelligt alt efter, hvordan de spiller sammen med denne. Du kan citere illustrativt fra en Gajolæske, fx i forhold til inspirationen til din problemformulering, men dokumenterende facts skal hentes fra valid anerkendt kilde. Empiri, som du selv indsamler, er naturligvis begrænset i omfang og må behandles eksplicit herefter, fx ved at forklare din metode. 6

7 I det teoretiske grundlag er det vigtigt, at man kommer så tæt på den oprindelige forfatters tekst som muligt. Det kan være lettere at læse andre forfatteres tekster om den oprindelige teoretiker og naturligvis også orientere sig i leksika og så videre, men sørg for også at anvende primær litteratur, det vil sige litteratur af den oprindelige teoretiker modsat forfattere der skriver om deres fortolkning af oprindelige teoretiske værker. Hvorfor internetkilder i bacheloropgaven på læreruddannelsen? De kan bidrage med nyere teknologi, empiri eller politiske vinkler De kan præsentere en kritisk vinkel til øvrig anerkendt litteratur De kan være eneste eller bedste kilde til ellers sparsom litteratur om et bestemt emne Internettekster kan være fx video og lyd, som kan bære visse budskaber bedre, fx visuelt eller dramaturgisk Studerende, undervisere, lærere og elever bruger internetkilder. Lærerstuderende bliver nødt til at arbejde med dem for at få en naturlig, kritisk og funktionel tilgang til dem. Det er vigtigt, at kildernes anvendelse og berettigelse vurderes, så de ikke blot bliver refereret. Kildekritiske overvejelser Internettekster bygger på almindelig kildekritik, som bl.a. indebærer, at du overvejer følgende: Hvad kan jeg bruge teksten til i min opgave? Hvor stor er tekstens forklaringskraft i forhold til min undersøgelse? Hvad er sigtet med teksten? Hvilken faglig troværdighed har forfatter og forlag? Hvor gammel er teksten, hvor konsistent er undersøgelsen, og hvor velunderbygget er argumentationen? (Rienecker og Jørgensen 2012:177). Særlige punkter til vurdering af internetkilder Hvem har lavet materialet (forfatter og forlag/domæne/organisation)? Hvorfor har de lavet det? Har de særlige interesser og dermed bias? 7

8 Er der belæg for sidens oplysninger på selve siden (litteraturliste, links osv.)? Hvis du mener, at en kilde har værdi for din opgave trods manglende tillid til kildens akademiske grundlag, bør du skrive din kildekritik ind i opgaven. Således demonstrerer du evnen til at skrive på et akademisk niveau. Læs mere om kildehenvisninger i bogen Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen (Andersen og Boding 2010). Husk, at biblioteket er en uvurderlig ressource i at finde litteratur, og at din vejleder er ekspert i at vurdere kilder. Læg også mærke til, hvordan din underviser omtaler og vurderer kilder (Rienecker og Jørgensen 2012:159). Bekendtgørelse 408 af 11. maj Som led i uddannelsen skal den studerende udarbejde en større selvstændig skriftlig opgave i form af et professionsbachelorprojekt, jf. læreruddannelseslovens 2, nr. 4, og 4. Professionsbachelorprojektet udgør 10 ECTS-point. Stk. 2. Professionsbachelorprojektet skal udarbejdes 1) individuelt, 2) i et selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt emne vedrørende en lærerfaglig problemstilling af relevans for uddannelsens formål, 3) i tilknytning til et af den studerendes igangværende eller gennemførte linjefag, 4) i sammenhæng med uddannelsens pædagogiske fag, 5) med inddragelse af færdigheder og viden erhvervet gennem uddannelsens praktik eller anden erfaring fra praksis og 6) under brug af videnskabelig metode. Fortolkning af bekendtgørelsen for professionsbachelorprojektet Del 1 8

9 Hensigten med følgende tekst er at præsentere et bud på en fortolkning af den bekendtgørelse, der lovmæssigt indrammer professionsbachelorprojektet. Bekendtgørelsesgenren kan være en vanskelig sag at forholde sig til, for der er ofte tale om både abstrakte og vidtløftige begreber. Med denne tekst dekonstrueres og fortolkes begreberne for at understøtte en fælles forståelse på Læreruddannelserne, der dog alene skal læses som èt perspektiv, der kunne tolkes anderledes. Afsnittet indeholder to dele. Først et kort blik på elementer fra studieordningen for læreruddannelsen generelt og derefter et kommenteret afsnit vedr. studieordningen for bacheloropgaven. Inden for de enkelte fag, som professionsbacheloropgaven tager afsæt i, er det op til dig selv og dine vejledere at definere opgavens rammer og formål, og i den forbindelse kan nedenstående tekst alene virke inspirerende, ikke dirigerende. I studieordningen om læreruddannelsen som helhed fremgår det blandt andet: Forskningsviden er en naturlig del af professionsbacheloropgaven. Desuden opfordres de studerende yderligere til at gå i dialog og/eller samarbejde med eksterne aktører som kan have interesse i professionsbacheloropgavens frembragte viden. Den studerende vil hermed kunne opnå at opgaven bliver handlingsrettet og bidrager til den kontinuerlige udvikling af praksis. (www. 1) 1 Der lægges her op til, at bacheloropgaven hviler på tre perspektiver: 1. At der etableres et samarbejde med eksterne aktører, fx lærere, forældre eller andre grupper, der kunne tænkes at profitere af at indgå i samarbejde med en bachelorstuderende, hvor opgavens vidensprodukt er relevant for den eksterne aktør. Derved kan opgaven gå ud over de geografiske og organisatoriske rammer, der allerede eksisterer på uddannelsen ved at være forankret i en given ekstern praksis (fx et klasseværelse på en skole). Et ud i verden perspektiv. 2. At opgaven bliver handlingsrettet betyder, at analysegenstanden via konklusionerne kan få konkrete indvirkninger på den gældende praksis, så opgaven 1 Hvis du søger mere viden om praksisudvikling med akademiske redskaber, kan bogen Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis fra UCC 2010 anbefales. 9

10 får mere betydning end blot at samle støv på en boghylde. Derved skabes der sammenhæng mellem opgaven og kroppen i verden; en teori-praksiskobling. 3. Hvis de to ovennævnte perspektiver er på plads, kan der skabes udvikling af praksis på professionsplan, hvor opgaverne bidrager til professionsudvikling ved at sætte ord på praksis og derigennem præge diskursen 2 om lærervirksomhed. Folkeskolen og lærerprofessionen bliver italesat af en mængde forskellige aktører i samfundet med hver deres interesser, så det er relevant og frugtbart selv at være medskaber af professionsdiskursen. Samlet set lægger de tre perspektiver op til, at opgaven analyserer på en konkret empirisk praksis, hvor der medinddrages eksterne aktører, hvor der skabes handlingsrettede argumenter, og hvor opgaverne derigennem bidrager til udvikling af lærerprofessionen. Del 2 I denne del præsenteres en fortolkning af studieordningens tekst om bacheloropgaven. Hensigten er at synliggøre de forventningsrammer, der er opstillet fra ministeriets side, eller sagt på anden måde, at skabe grundlag for at åbenhed og synlig pædagogik, så alle får indsigt i genren og de kvaliteter, som du i bacheloropgaven forventes at producere. Fortolkningen er dannet ud fra 5 analyseperspektiver: Om at lægge op til videre uddannelse: Lærerbachelorprojektet skal kvalificere den studerende til at udøve lærerfaglige funktioner og fungere selvstændigt inden for lærerprofessionen og kvalificere til videreuddannelse på et relevant master- eller kandidatstudium. (www. 2) De grundlæggende motiver for lærerprofessionsbacheloropgaven kan således deles op i to. Først og fremmest handler det om at kvalificere til professionspraksis, hvor du betragter, analyserer på, og diskuterer din egen og andres praksis som lærere. Dette er et konkret 2 Hvor begrebet diskurs her forstås som den sproglige horisont af betydninger, der tids- og stedsafhængigt danner bestemte koblinger af forholdet mellem ordene og tingene. 10

11 perspektiv, som vender indad mod lærerprofessionen, hvor du med teorier og metoder fra det pædagogisk- psykologiske område (læring og opdragelse) arbejder med dine linjefag. Det andet perspektiv handler om, at professionsbacheloropgaven skal kvalificere til videre studier, hvor du på uddannelsen bliver introduceret til akademiske arbejdsformer, som du kan bygge videre på i forbindelse med evt. efterfølgende kandidat- og masteruddannelser. Om at inddrage praksis og udvikle denne at indsamle, behandle og anvende relevant empiri fra skolevirkeligheden i form af oplevelser, erfaringer og viden fra praktikken og anden praksis. (Ibid.) Dette budskab fortæller os, at I bliver vurderet på jeres kompetence til at indsamle og behandle et empirisk materiale, som udgør grundlaget for jeres analyse, det vil sige, det I ser på, når teorier er det I ser med. Det empiriske materiale du analyserer ud fra skal udvælges og struktureres på baggrund af den problemformulering, du arbejder ud fra. Når der skal indsamles empiri, er der en række procedurer, der skal følges, og disse procedurer har du allerede stiftet bekendtskab med i professionsprojekterne, hvori der er en progression i de 4 år, som lægger op til at kunne varetage denne del af bacheloropgaven. På den måde er der skabt sammenhæng mellem professionsprojekterne og professionsbacheloropgaven. Grundlæggende handler metodiske overvejelser om at skabe åbenhed i, hvordan du har fremstillet det materiale, du analyserer på. Dette kaldes også interpersonel verificerbarhed, og det betyder blot, at hvis du er åben og struktureret ift. din empiriindsamling, og hvis du definerer de begreber, du analyserer med, skabes der tillid hos læseren, og derved grundlag for at dele sin viden med andre. Som det fremgår i afsnittet om empiri, kan der tages afsæt i en lang række metodiske og empiriske former, hvis fællesnævner er, at det udgør ens analysegrundlag, som behandles med teorier. at begrunde og argumentere for lærerfaglige handlinger med professionel indsigt og kritisk distance i et udviklingsperspektiv. (Ibid.) Dette citat fortæller os, at en afgørende kvalitet for bacheloropgaven har at gøre med praksisudvikling. I uddanner jer til lærere her på professionshøjskolen, men basen for jeres fortsatte professionelle udvikling og læreridentitet er kun lige anlagt, og processen skydes for alvor i gang, når I begynder at arbejde som lærere. Med bacheloropgaven er det hensigten at opøve jer i at beskrive, analysere og derigennem vurdere jeres (og andres) 11

12 praksis. At have kritisk distance betyder, at man ikke begrunder sine valg på synspunkter, men at man både kan tilegne sig evident viden ved fx at læse undersøgelser, gå til foredrag osv., og at man selv er i stand til at dokumentere og diskutere egen praksis i folkeskolen. Distancen til praksis produceres og sikres ved hjælp af opgavens akademiske struktur. Om at forme en kvalificeret diskussion i opgaven at inddrage forskellige positioner, (f.eks. elever, forældre, ledelse) og anlægge relevante perspektiver i analysen af lærerfaglige temaer og problemstillinger, (Ibid.) I forlængelse af ovenstående citat om distance til praksis, lægges der her op til at anlægge forskellige perspektiver på det problemfelt, man arbejder med. Ved at betragte og diskutere et problemfelt med forskellige optikker (fx lærer, elev, ledelse, forældre osv.), lægges der op til et oppe fra perspektiv i forhold til praksis. at fastholde og beskrive dilemmaer, modsætningsforhold, konfliktuerende mål og undertrykkende aspekter i relationer og strukturer og den adfærd og de handlinger, det afstedkommer, (Ibid.) Disse perspektiver lægger op til diskussion af professionsrelevante temaer, dvs. på den ene side og på den anden side på en diskuterende facon, som forholder sig ydmygt i forhold til virkelighedens kompleksitet. Det er ikke en kvalitet i sig selv at fremlægge absolutte og enstrengede løsninger på komplekse problemstillinger, som dem du møder i folkeskolen. Men du kan med rette diskutere dilemmaer og konflikter på en kvalificeret måde. Forud for en kvalificeret diskussion må man opstille en problemformulering, producere empiri, finde relevante teoretiske fortolkninger af denne empiri, og derved kan man diskutere på en fagligt interessant måde. Om at inddrage praksis Den lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med anvendelse af den faglige indsigt, som den studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag (Ibid.) 12

13 at opsøge, afgrænse, tilegne sig og vurdere viden med relevans for lærerarbejdet, herunder opsøge og reflektere over ny viden, såvel forsknings- som udviklings- og erfaringsbaseret, (Ibid.) at beskrive, planlægge, gennemføre og evaluere undersøgelser i og af lærer- og skolepraksis, (Ibid.) Før det første lægges der her op til at skabe sammenhæng mellem læreruddannelsens pædagogiske og psykologiske fag og det linjefag, du arbejder ud fra. Fagene på uddannelsen er sat sammen på en måde, så fagenes perspektiver til sammen danner et kvalificeret professionelt udsigtspunkt, når der kobles til praksis. For det andet lægges der op til at inddrage og aktivt behandle evidensbaseret viden om praksis fra forskning, udviklingsprojekter og egen praksis i praktikperioderne. Disse vidensformer forenes i forsøget på at udvikle lærer- og skolepraksis. Om akademisk arbejdsmetode at undersøge, afgrænse, beskrive, analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger og udviklingsmuligheder, der vedrører lærerens opgaver og skolens virksomhed med anvendelse af relevant teoretisk og praktisk indsigt, (Ibid.) beherskelse af forskellige tilgange til at beskrive, analysere og vurdere undervisnings- og anden praksis i skolen, (Ibid.) at formidle lærerarbejdets relationelle, kommunikative, paradoksale og mangesidige karakter mundtligt og skriftligt (Ibid.) demonstration af evne til at sammentænke og anvende faglig og pædagogisk viden under brug af systematisk argumentation og videnskabelig metode, (Ibid.) det videnskabeligt undersøgende sprog, det klare, modtagerrettede sprog og det korrekte sprog (Ibid.) Som det blev omtalt under overskriften om at inddrage og udvikle praksis, handler den akademiske arbejdsmetode om at udvælge og definere opgavens teoretiske begreber, som anvendes på et empirisk materiale. I denne proces er det vigtigt at være åben om, hvordan ens analyse er blevet til. I beskrivelser og analyser lader man teorierne farve opgavens 13

14 empiri, mens du ved refleksioner og vurderinger tager selvstændig stilling til det analyseprodukt, du ender op med. Det er vigtigt at være bevidst om, hvilken genre du skriver indenfor, hvorved du kan undgå at sammenblande fx beskrivelse med vurdering, for vurderingerne kvalificeres gennem analysen og indgår i opgavens afrundende afsnit. På det sproglige plan handler det om at udtrykke sig så træffende og korrekt som muligt, for der lægges i bedømmelsen vægt på din stave- og formuleringsevne. To forskellige processer i opgaveskrivningen Selvom mange i opgaveprocessen nyder at kunne fordybe sig i et emne på egen hånd, kan der opstå perioder, hvor man oplever at blive frustreret på forskellige måder. I den forbindelse kan det virke opklarende at være blive opmærksom på, at opgaveprocessen består af forskellige processer: Forskningsprocessen (backstage) er den proces du er i, når undersøgelsen forberedes, gennemføres og evalueres. Hvor du læser teori, laver interviews og observationer ol., og hvor noter, bøger, kontakter, aftaler, kaffekrus, facebook og P3 smelter sammen til en særlig stemning af interesse og motivation for emnet, præstationsangst for opgaven og eksamen samt træthed i en lang proces med skrivning, sletning, vejledning, og alt det andet, man hører fra de andre studerende. Det er ok, at det roder! Formidlingsprocessen (frontstage) er en meget anderledes størrelse, for her handler det om at formidle forskningsprocessen på en overbevisende måde. Her struktureres forskningsprocessen så opgaven præsenteres på en logisk og sammenhængende måde, hvor de enkelte afsnit nødvendigvis må præsenteres sådan og sådan. Det er her, du demonstrerer dit overblik, din stave- og formuleringsevne, dit analytiske blik og din abstraktionsevne. Sørg for at læse den igennem så mange gange, at du undgår stave- og slåfejl og husk, at mangel på eller for mange nutids r`er ikke normalt kan dækkes ind under slåfejlskategorien. Her må det ikke rode! Understøttende midler I år er der etableret to redskaber, der kan understøtte en frugtbar opgaveproces, hhv. Scribo og Matchpol. I denne sammenhæng skal de blot nævnes, for begge tiltag vil blive udfoldet på 1. møde d. 12/8-13. Scribo lægger op til en proces, som systematiserer 14

15 undersøgelsens fremdrift, hvorved relevante processer gennemløbes i skikkelse af en konkret guide til forfatteren. Således kan Scribo også bruges som vejledningsmedie, der stilladserer kommunikation om væsentlige arbejdsgange. Det er ikke obligatorisk at anvende dette redskab, og I må selv vurdere om I med fordel kan arbejde derefter, ligesom vejledere også kan have grunde til andre redskaber, som de foretrækker at anvende. Som alternativ til Scribo er der Matchpol, der også er et procesværktøj til stilladsering af bacheloropgavens fremdrift ved dels at betone opgavens almene processer (ligesom Scribo), men herudover lægger Matchpol op til entreprenante vinkler på undersøgelsen. I kort form rettes fokus mod praksis og samarbejde med en konkret skole eller anden institution om udvikling af praksisrettede ting. Dette kunne være en guide til museumsformidleren eller en skitse til en moderne naturlegeplads på en skole i Valby. Ebbe Krohmann er tovholder på denne vinkling af bacheloropgaven, men også Theis Hoppe og Nina Troelsgaard Jensen, der begge er vejledere kan hjælpe med Matchpols principper og muligheder. På 1. møde d. 12/8-12 vil Theis Hoppeholde et oplæg om Matchpol, og der vil han også besvare spørgsmål. Bacheloropgavens mundtlige dimension at etablere en fokuseret dialog om bacheloropgavens problemstilling (ibid.) Når du skal etablere en fokuseret dialog, har du altså ansvaret for at komme ind til eksamen med en række vigtige ting, som du gerne vil fortælle om og diskutere. Der er selvfølgelig mange bud på at gennemføre denne del, og du bedes drøfte sagen med dine vejledere, så nedenstående råd kan du sagtens se bort fra, hvis du med dine vejledere bliver enige om noget helt andet. Det kan gøres sådan, at du medbringer et skriftligt oplæg i punktform, hvor du: 1. Kort opsummerer/præsenterer dit emne. Der har lige været en anden til eksamen før dig, så hjælp lige censor og vejledere med at zoome åndeligt ind på netop dig og dit emne. Det tager 45 sekunder. 2. Kort præsenterer dine konklusioner og fortæl derefter hvilke træk, du ønsker at diskutere de næste min., og begrund gerne hvorfor netop dette eller hint perspektiv er relevant. (Eksaminationstiden er 45 min inkl. votering) 15

16 3. Læg ud, tag initiativ, styr samtalen, skab god atmosfære, vis at du er velforberedt, og at du kan overskue din opgave og prioritere, hvad der er vigtigt at diskutere. 4. Accepter og opfat det som en mulighed for videre refleksion når censor og vejleder via spørgsmål og kommentarer bremser din talestrøm, for det er deres pligt at skabe dialog jf. studieordningen. De gør det dog også, fordi de mener at kunne hjælpe, og fordi de er interesseret i dig og din opgave og husk, at det hedder fokuseret dialog, ikke fokuseret monolog. I sidste ende kan det antages, at den samlede vurdering også handler det om kvaliteten af eksamenssamtalen og de argumenter du præsenterer, som du ikke har haft mulighed for at forberede dig på, mere end hvor hurtigt du kan speed-snakke på en indstuderet måde. Vær nysgerrig og åben over for censor og vejlederes måde at forstå din opgave på, lyt og argumenter på en konstruktiv måde. 5. Udnyt samtalen og nyd at andre viser interesse for det, du har arbejdet med og husk, at du er eksperten i netop din opgave, for du ved alt om hvordan den er blevet til. Hvis du er meget nervøs, så sig det til censor og vejledere, for så skal du ikke også skjule, at du forsøger at skjule din nervøsitet, og det hjælper ofte at give udtryk for nervøsiteten, for så kan censor og vejledere være med at til at afstresse stemningen. Herunder vises bacheloropgavens formelle rammer og krav som det fremgår i studieordningen på Professionsbachelorprojektet på Institut for Skole og Læring Indholdsbeskrivelse og prøveform Professionsbachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til et af den studerendes igangværende eller afsluttede linjefag. Projektet er en fagligt funderet undersøgelse af en lærerfaglig problemstilling hvor den studerende inddrager færdigheder og viden erhvervet i praktik såvel som anden praksis, samt anvender de involverede fags begreber, teorier og metoder. 16

17 Den studerende udarbejder opgaven individuelt og vejledes af to undervisere fra henholdsvis den studerendes valgte linjefag samt de pædagogiske fag. Professionsbachelorprojektet har et omfang på sider. Eventuelle bilag må højst udgøre 10 sider. Prøve Fagets årsværk/ects 0,17 ÅV/10 ECTS Type Mundtlig, individuel prøve. Form Samtale med 2 eksaminatorer. Den mundtlige prøve tager sit udgangspunkt i den skriftlige opgave. Varighed ved mundtlig prøve (inkl. votering) 45 minutter. Grundlag for bedømmelse Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt. Herudover indgår den studerendes selvvalgte litteratur. Betingelser for indstilling til prøve Afleveret opgave. Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Der gives en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne. Ekstern censur. 17

18 Litteraturliste: 9. Forskningsresultater og innovation jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen (http://www.fredsnyt.dk/studieordning/?id=469) Andersen, Gorm B. og Boding, Jesper Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen, Dafolo 2010 Nielsen, Bodil, Nielsen, Niels Grønbæk, Mølgaard, Niels (2010): Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis, UCC 2010 Nass, Bine og Ravn, Signe Bacheloropgaven en guide til lærerstuderende Gyldendal 2010 Nyttige links, interne: Bachelorprojektets hjemmeside, herunder Gode råd Emner Opgaveskrivning, kort og godt Nyttige links, eksterne: EMU om professionsbachelorprojektet Gode hjælpe- og arbejdspapirer Professionsbachelorprojekt Fag: Bachelorprojekt Professionsbachelorprojektet er en større skriftlig opgave, der indeholder en fagligt funderet undersøgelse med analyse og vurdering af en lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse. Den lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med 18

19 anvendelse af den faglige indsigt, som den studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag. Professionsbachelorprojektet skal kvalificere den studerende til at udøve lærerfaglige funktioner og fungere selvstændigt inden for lærerprofessionen og kvalificere til videreuddannelse på et relevant master- eller kandidatstudium. 1. Gennem lærerbachelorprojektet demonstrerer den studerende, at følgende kompetencer er opnået: 1.1. Lærerfaglig undersøgelseskompetence til 1. at undersøge, afgrænse, beskrive, analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger og udviklingsmuligheder, der vedrører lærerens opgaver og skolens virksomhed med anvendelse af relevant teoretisk og praktisk indsigt, 2. at inddrage forskellige positioner, (f.eks. elever, forældre, ledelse) og anlægge relevante perspektiver i analysen af lærerfaglige temaer og problemstillinger, 3. at fastholde og beskrive dilemmaer, modsætningsforhold, konfliktuerende mål og undertrykkende aspekter i relationer og strukturer og den adfærd og de handlinger det afstedkommer, 4. at indsamle, behandle og anvende relevant empiri fra skolevirkeligheden i form af oplevelser, erfaringer og viden fra praktikken og anden praksis, 5. at sammentænke og anvende faglige og pædagogiske teorier, begreber og metoder og 6. at begrunde og argumentere for lærerfaglige handlinger med professionel indsigt og kritisk distance i et udviklingsperspektiv Lærerfaglig formidlingskompetence til 1. at formidle lærerarbejdets relationelle, kommunikative, paradoksale og mangesidige karakter mundtligt og skriftligt og 2. at redegøre for resultater af analyser gennem systematisk argumentation som tegn på anvendelse af grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for adgang til kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau. 2. Gennem studiet arbejder den studerende med 1. forskellige positioner (elever, forældre, lærere, ledelse m.fl.) og med at anlægge relevante perspektiver i analysen af lærerfaglige temaer og problemstillinger samt identificere mulige dilemmaer og modsætningsforhold i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor, 19

20 2. at opsøge, afgrænse, tilegne sig og vurdere viden med relevans for lærerarbejdet, herunder opsøge og reflektere over ny viden, såvel forsknings- som udviklings- og erfaringsbaseret, 3. at beskrive, planlægge, gennemføre og evaluere undersøgelser i og af lærer- og skolepraksis, 4. beherskelse af forskellige tilgange til at beskrive, analysere og vurdere undervisnings- og anden praksis i skolen, 5. demonstration af evne til at sammentænke og anvende faglig og pædagogisk viden under brug af systematisk argumentation og videnskabelig metode, 6. det videnskabeligt undersøgende sprog, det klare, modtagerrettede sprog og det korrekte sprog og 7. mundtlig formidling, det vil sige evnen til at etablere en fokuseret dialog om bacheloropgavens problemstilling. Professionsbachelorprojektet på Læreruddannelserne Metropol Indholdsbeskrivelse og prøveform Professionsbachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til et af den studerendes igangværende eller afsluttede linjefag. Projektet er en fagligt funderet undersøgelse af en lærerfaglig problemstilling hvor den studerende inddrager færdigheder og viden erhvervet i praktik såvel som anden praksis, samt anvender de involverede fags begreber, teorier og metoder. Den studerende udarbejder opgaven individuelt og vejledes af to undervisere fra henholdsvis den studerendes valgte linjefag samt de pædagogiske fag. Professionsbachelorprojektet har et omfang på sider. Eventuelle bilag må højst udgøre 10 sider. Til hver årgang vil der blive udarbejdet et særskilt materiale med vejledninger og redegørelser for det aktuelle forløb. Organiseringen af professionsbachelorprojektet tilstræber at tilgodese muligheden for at inddrage praktikperioden på 4. årgang til egentligt undersøgelsesarbejde. Prøve Fagets årsværk/ects 0,17 ÅV/10,2 ECTS Type Form Varighed ved mundtlig prøve (inkl. Mundtlig, individuel prøve. Samtale med 2 eksaminatorer. Den mundtlige prøve tager sit udgangspunkt i det afleverede professionsbachelorprojekt. 45 minutter. 20

21 votering) Grundlag for bedømmelse Betingelser for indstilling til prøve Karaktergivning Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt. Herudover indgår den studerendes selvvalgte litteratur. Afleveret professionsbachelorprojekt. Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Der gives en samlet vurdering af det skriftlige professionsbachelorprojekt og den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne. Ekstern censur 21

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Portfolio en model for praksisfokusering i Diplomuddannelsen i ledelse

Portfolio en model for praksisfokusering i Diplomuddannelsen i ledelse Portfolio en model for praksisfokusering i Diplomuddannelsen i ledelse Af: Katrine Schumann og Anni Pedersen, University College Nordjylland. (Artiklen udgør sammen med artiklen: Spor i praksis?! afrapportering

Læs mere