Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center"

Transkript

1 SYGEHUS VESTSJÆLLAND KIRURGISK CENTER Rammer for udøvelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant i Kirurgisk Center Nærværende aftale danner grundlag for værdier og principper, og afstikker EN DEL AF VESTSJÆLLANDS AMT

2 kurs- og rammer for tillids- og fællestillidsrepræsentantarbejdet samt sikkerhedsrepræsentantarbejdet i Kirurgisk Center. Aftalen træder i kraft den 1. april 2004 og kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Dog overholdes den enkelte tillidsvalgte individuelle opsigelsesvarsel ift. bortfald af funktionstillæg. Etablering af Sygehus Vestsjælland har sammen med Kirurgisk Centers beslutning om at delegere kompetencen til at indgå aftaler om Ny Løn, medført en række nye opgaver og ansvarsområder for den enkelte tillidsrepræsentant. Aftaleparterne ønsker ved denne aftale at udnytte mulighederne i KTOaftalen for at honorere den store indsats som både tillids-, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter yder. Alle tidligere indgåede centrale og lokale lønaftaler (center- FBE- eller afdeling niveau) relateret til varetagelse af hvervet som tillids-, fællestillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant bortfalder ved indgåelsen af denne aftale og der foretages modregning i eventuelle allerede ydede tillæg. Hvis tidligere indgåede lokale lønaftaler for varetagelse af hvervet som tillids- fællestillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant samlet giver en bedre aflønning end efter nærværende aftale, vil differencen blive kompenseret den enkelte som en personlig ordning. En sådan ordning bortfalder ved fratræden af hvervet. Tillæg jf. nærværende aftale modregnes i eventuelle fremtidige centralt/overenskomst aftalte tillæg for varetagelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. Dato: For Kirurgisk Center På vegne af faglige organisationer repræsenteret i Kirurgisk Center: For For For For For For 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen samt arbejdsvilkår 4. Tillidsvalgtes lønvilkår 5. Lønskema for tillidsvalgte 6. Øvrigt - Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet - KCMU vejledende tid til tillidsvalgte - Sikkerhedsgruppens opgaver 3

4 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen (godkendt af KCMU) Interne samarbejdspartnere Kolleger Centerledelsen, FBE-ledelser, Afdelingsledelser/-ledere, ledere på de enkelte afsnit (afhængig af om tillidsrepræsentanten er medlem af KCMU, lokalt MEDudvalg eller andet). Tillidsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper. Fællesrepræsentanter fra egen faggruppe (p.t. anmeldt fra FAYL, DSR og FOA). Sikkerhedsrepræsentanter. Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisations lokale afdeling. Den faglige organisations lokale bestyrelse. Den faglige organisations centrale afdeling. Ansvarsområde Har pligt til overfor den faglige organisation, samt diverse ledelsesniveauer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Varetagelse af interesser for medlemmer ansat i tillidsrepræsentant-området. Repræsentere den faglige organisation i tillidsrepræsentant-området. Arbejde for forbedring af arbejds- og personaleforhold. Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal. Har pligt til at sikre at være veluddannet. Arbejdsopgaver i relation til medlemmer Modtage og formidle relevant viden fra organisationer til kollegerne. Indsamle overenskomstforslag / forslag til kvalifikations- og funktionsløn m.v. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønske. Tolke overenskomster, aftaler og regler, herunder vejlede medlemmerne i spørgsmål. Være talerør til/fra relevante ledelsesniveauer, deltage aktivt i KCMU, FBE- MEDudvalg og Lokale MEDudvalg. Være repræsentant i ansættelsesudvalg, projekt- og arbejdsgrupper og udvalg, hvor det er relevant for medlemmer. Deltage i decentrale lønforhandlinger, varetage forhandlinger vedrørende lokale aftaler. Arrangere møder for kolleger. Arbejdsopgaver i relation til centerledelse, FBE-ledelse og afdelingsledelser/-ledere samt ledere på de enkelte afsnit Skal støtte op om ledelse og medarbejdere, samt være talerør (katalysator for begge parter). Medvirke ved ansættelse/afskedigelse i ledelsesgruppen, hvor det er relevant. Informere om overenskomstnyt og spørgsmål vedrørende overenskomst fra medlemmer/organisation. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønsker. Fremme et godt/konstruktivt samarbejde. Deltage aktivt i KCMU, FBE-MEDudvalg og Lokale MEDudvalg, herunder ad hoc grupper vedrørende omstilling, implementering af nyt, projekter m.v., herunder forberedelse til møder. 4

5 Nogle tillidsrepræsentanter har næstformandsopgaver. Sparringspartner. Arrangere møder i samarbejde med relevante ledelsesniveauer. Være repræsentant i udviklingsgrupper, faglige grupper samt brugergrupper i forbindelse med ombygning m.m. (Indkøb, teknologi, MTV). Arbejdsopgaver i relation til tillidsrepræsentanthvervet samt øvrige tillidsrepræsentanter Læse og forholde sig til materiale f.eks. fra ledelsesniveauer, organisation m.v. Deltage ved udarbejdelse af høringssvar, fra ledelsesniveauer, Vestsjællands Amt m.v. Deltage aktivt i tillidsrepræsentantmøder (egen faggruppe). For større faggrupper tager fællestillidsrepræsentanten eller anden tillidsrepræsentant ansvar for disse møder med henblik på at informere og inspirere tillidsrepræsentant kolleger. Kontaktperson for nye tillidsrepræsentanter. Samarbejde med andre faggruppers tillidsrepræsentanter. Deltage i formøder til KCMU, FBE-MEDudvalg og lokale MEDudvalg. Arbejdsopgaver i relation til den faglige organisation Deltage i møder for tillidsrepræsentanter, herunder forberedelse. Læse og forholde sig til det udsendte materiale fra organisationen. Orientere om forhold på arbejdspladsen. Indsamle overenskomstkrav. Indsamle forslag til deltagelse i decentrale lønforhandlinger. Skriftligt orienterer ved indgåelse af lokalaftaler. Gennemføre tillidsrepræsentantuddannelsen samt MED-uddannelsen. Selvstændig tilrettelæggelse af karriereforløb ud fra den faglige organisations tilbud og egne udviklingsbehov. 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter Lokale tillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: Forberedelse af møder Gennemgang af post Møder i tillidsrepræsentantkollegiet Medlemskontakt Afklaring og løsning af problemstillinger vedrørende lokale medlemmer Fællestillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: 5

6 Forberede møde Gennemgå post Tilrettelægge møder i tillidsrepræsentantkollegiet Varetage medlemskontakt Håndtere problemer/opgaver vedrørende hele faggruppen Tilrettelægge og gennemføre formidling af information Planlægge fyraftensmøder m.v. Det tilstræbes så vidt muligt, at fast mødeaktivitet og kontor-/træffetid koordineres på aftalte arbejdsfri dage. For fællestillidsrepræsentanter med fuld aftalekompetence, kan der indgås aftale om at frikøbe/kompensere den ansættende afdeling. Såfremt der ikke er valgt en lokal TR varetages funktionen af FTR. Næstformand for KCMU Næstformanden varetager opgaver i henhold til den udarbejdede forretningsorden samt efter aftale. Afdelingen hvor næstformanden er ansat kompenseres efter konkret aftale. Faste mødeaktiviteter for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter Deltagelse i kontaktmøder (i forbindelse med forberedelse til KCMU-møder) Deltagelse i KCMU, FBE-MEDudvalgs og Lokale MEDudvalgsmøder samt formøder til disse. Generelle forhold Træffetider for lokale tillidsrepræsentanter aftales individuelt. Der informeres om fællestillidsrepræsentanters træffetider o.lign. Centerledelsen yder ikke afdelingerne kompensation for den tid der anvendes på tillidsrepræsentantarbejdet - udover MED-aftalens bestemmelser, og den refusion den respektive faglige organisation yder ved kurser og lignende. Tillidsrepræsentantarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for tillidsrepræsentantarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt. KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet (se bilag). Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit. 6

7 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen og arbejdsvilkår Interne samarbejdspartnere Kollegaer Centerledelsen, FBE- og afdelingsledelser, ledere på de enkelte afsnit, KCMU, FBE-MED, LMED Øvrige sikkerhedsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper Daglig sikkerhedsleder Tillidsrepræsentanter Forflytningsvejledere Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisation Den amtslige arbejdsmiljø organisation Den tilknyttede BST og Arbejdstilsynet Ansvarsområder og opgaver Sikkerhedsrepræsentanten s 6 hovedarbejdsområder er som følger: Indgår i sikkerhedsgruppen APV, som griber ind i mange af de andre opgaver og er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet Planlægning, som blandt andet handler om opgaver i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri Medvirke til at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen Forebyggelse, som blandt andet handler om nye måder at udføre arbejdet på Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker både fysiske og psykiske Have regelmæssig kontakt til kollegaerne samt arbejde for at alle har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal Har pligt til at sikre at være veluddannet Sikkerhedsrepræsentanten skal således være med til at sikre, at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere henvises til vedlagte bilag Sikkerhedsgruppen, som beskriver Sikkerhedsgruppens opgaver. Sikkerhedsrepræsentanten gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) samt MED-uddannelsen såfremt sikkerhedsrepræsentanten indgår i et MED-udvalg Fast mødeaktivitet Deltagelse i fællesmøder 2 gange årligt med daglig sikkerhedsleder Deltage i KCMU, FBEMED og LMED-udvalgsmøder hvis valgt til disse Deltagelse i minimum 2 årlige sikkerhedsinspektioner Generelle forhold Eventuelle træffetider for lokale sikkerhedsrepræsentanter aftales individuelt Centret yder ikke kompensation til de lokale sikkerhedsrepræsentantarbejde udover MED-aftalens bestemmelser og den eventuelle refusion den respektive fagorganisation yder ved kurser og lignende Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for sikkerhedsarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til sikkerhedsrepræsentantarbejdet se vedlagte bilag 7

8 Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit 8

9 4. Tillidsvalgtes lønvilkår Generelt løntillæg for varetagelse af funktionen som tillidsvalgt Den tillidsvalgte bibeholder den løn inkl. funktionsløn- og/eller kvalifikationsløntillæg pågældende har på det tidspunkt hvervet tiltrædes. Der henvises i øvrigt til 16 i Vestsjælland Amts MED-aftale samt bestemmelserne om modregning. Herudover honoreres den tillidsvalgte med tillæg, der består af en aflønning for den funktion som den tillidsvalgte yder, vurderet på baggrund af den enkeltes funktioner/kvalifikationer i forhold til nedenstående pointopgørelse: Parterne er enige om, at det er en forudsætning for varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant, at relevant tr-basisuddannelse (udbudt af den konkrete faglige organisation) gennemføres hurtigst muligt efter tiltræden af hvervet samt at sikkerhedsrepræsentanter gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) ligeledes hurtigst muligt efter tiltræden. 1 point Forhandlingskompetence til indgåelse af individuelle lønaftaler på afdelingsniveau (suveræn aftalekompetence) (forudsætter at kompetencen er delegeret til afdelingsledelsen) 1 point - Forhandlingskompetence til indgåelse af lønaftaler på FBE- og centerniveau (suveræn aftalekompetence) - (såfremt der ikke er udpeget en FTR - max. 1 TR pr. FBE) 4 point - Funktion som fællestillidsrepræsentant 1 point - Næstformand i KCMU 1 point - Næstformand i et FBE-MEDudvalg 1 point - Næstformand i et lokal MEDudvalg 1 point - Medlem af KCMU 1 point - Medlem af et FBE-MEDudvalg 1 point - Medlem af et lokalt MEDudvalg Antal medarbejdere, der repræsenteres af tillids- og sikkerhedsrepræsentanten (gælder ikke for fællestillidsrepræsentanter): 1 point - Op til 30 medarbejdere 2 point - Mellem 31 og 60 medarbejdere 3 point - Mere end 61 medarbejdere Særligt for sikkerhedsrepræsentanter 2 point Gennemført formaliseret arbejdsmiljøuddannelse (dog ikke tidligere 9 kurser) svarende til min. 1 uges = 37 timer varighed. F.eks. personaleorganisationernes modulopbyggede grundkurser På baggrund af ovenstående point ydes et tillæg i forhold til samlede antal point. Tillægget ydes som et ikke kvotebestemt pensionsgivende tillæg i niveau , med følgende beløb: Kr fra 1 op til 4 point. Kr mellem 5 7 point Kr fra 8 point Honoreringen bortfalder uden yderligere varsel når hvervet fratrædes. Såfremt der sker ændring i pointsammensætningen der gør at der skal ændres i det udbetalte tillæg, sker det fra den 1. i den følgende måned. 9

10 5. Lønaftaleskema for tillidsvalgte Denne opgørelse er gældende med virkning fra den (ikrafttrædelsesdato) Navn Cpr.nr. Ansat ved (afdeling) Tillidsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentant Opstart Ændring Ophør Antal personer som repræsenteres: Op til 30 medarbejdere 31 og 60 medarbejdere 61 eller flere medarbejdere Øvrige kriterier: Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på afdelingsniveau Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på FBE- og centerniveau Funktion som fællestillidsrepræsentant Næstformand i KCMU Næstformand i et FBE-MEDudvalg Næstformand i et lokal MEDudvalg Medlem af KCMU Medlem af FBE-MEDudvalg Medlem af et lokalt MEDudvalg Sikkerhedsrepræsentanternes arbejdsmiljøuddannelse svarende til min. 37 timer (uddannelsesbevis vedlægges) De 2 point gives ikke for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere 9 uddannelse), som udbydes af Vestsjællands Amt. Dato og underskrift: Dato: Tillidsvalgt Dato: Afdelingsleder Udfyldt og underskrevet skema sendes til Kirurgisk Centerstab. Hvis der sker ændringer i tillidsrepræsentantens funktion (herunder ophør) skal der udfyldes og fremsendes nyt skema. 10

11 Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet Hvervet som tillidsvalgt nødvendiggør som udgangspunkt ikke arbejdsomlægninger, som indebærer, at medarbejderen mister hidtil fast påregnelige arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis funktions/afdelingsledelsen og den tillidsvalgte vurderer, at varetagelse af hvervet nødvendiggør at medarbejderen helt- eller delvist fritages for sin vagtforpligtelse i aftaleperioden, kan der i den konkrete afdeling indgås aftale om kompensation for den mistede vagtbetaling i form af et vagttillæg, svarende til 50 procent af den mistede vagtbetaling dog max kr. årligt. Tillægget ydes som et ikke-kvotebestemt, pensionsgivende årligt tillæg i niveau. Tillægget ophører når hvervet ikke længere nødvendiggør at den pågældende medarbejder fritages for vagtforpligtigelse. 11

12 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte. Tid til tillidsvalgte (Note 6) Antal eller Timer i alt pr. år timer Lokal-MED-udvalg Møder pr. år i.h.t. forretningsorden Faktor A Timer pr. møde (f.eks. 2 timer + evt. kørsel til medlemmer fra Faktor B A x B andre geografier) Formøde tid pr. møde 1 time 1t x A Forberedelse tid pr. møde 1 time 1t x A Projekter tid pr. år 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i det Lokal-MED-udvalg Note 1 Beregningskolonne SR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, SR repræsenterer Faktor C APV pr. medarbejder 1/4 time 1/4 t x C Fast træffetid/uge (herunder indberetninger, skadesanmeldelser, 1 time 52 t statistik m.m) Holde sig velorienteret/uge ½ time 26 t Deltage i arr. for SR lønudgiftsneutral 0 0 SR på tværs af KC/møder pr. år 4 møder á 32 t 8 timer Tid som sikkerhedsrepræsentant skal have yderligere Note 2 TR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, TR repræsenterer Faktor D Fast træffetid/uge 1 time 52 t Holde sig velorienteret/uge (herunder forhandling, p-sager f.eks. opfl. sygefravær) 1 time 52 t For ansatte delelig m. 20 (tilføres for hver 20. medarbejder (inkl. 0-20)) 1 time D/20x1tx 52uger Deltage i arr. for TR lønudgiftsneutral 0 0 TR på tværs af KC/møder pr. år (DSR, FOA, FAYL, DJF, HKlægesekr.) 6 møder á 48 t 8 timer Tid som tillidsrepræsentant skal have yderligere Note 3 FBE-MED-udvalg Møder pr. år i henhold til forretningsorden Faktor E Timer inkl. formøde/kørsel Faktor F E x F Forberedelse 1 time E x 1t Projekter tid pr. år 0 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i FBE-MED-udvalg Note 4 KCMU Møder pr. år 6 møder Timer inkl. formøde/kørsel 8 timer 48 Forberedelse 2 timer 12 Projekter á tid 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i KCMU 60 Tid til næstformand i KCUM Note 5 I ALT TID TIL TILLIDSVALGT: 12

13 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Note 1: Denne total skal gives til samtlige medlemmer af det Lokale Med-Udvalg. I de afdelinger, hvor der er flere sikkerheds- og tillidsrepræsentanter end der er pladser i det Lokale Med-udvalg. Skal ikke-medlemmer have tiden der er afsat til forberedelse og formøde men ikke til mødedeltagelse. Note 2 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. sikkerhedsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 sikkerhedsrepræsentant pr. afdeling (mere end 10 ansatte), pr. geografi. Ved følgende afdelinger er der i modellen givet plads til to sikkerhedsrepræsentanter: Kirurgi/HOS, Kirurgi/SLS, Ortopædkirurgi/HOS, Ortopædkirurgi/SLS, Gynækologi/Obstetrik/HOS, Gynækologi/Obstetrik/SLS, Anæstesi/HOS, Anæstesi/SLS og ØNH/SLS Note 3 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. tillidsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 tillidsrepræsentant pr. faggruppe (mere end 5 ansatte), pr. afdeling, pr. geografi. Note 4 Til det medlem, der er næstformand i FBE-MED-udvalget skal der afsættes yderligere 1 time pr. aftalt møde. Dette er tid beregnet til dagsorden og godkendelse af referat. Note 5 Den pågældende afdeling kompenseres med 3 måneders løn. Note 6 De mere tilbagevendende forhold for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan f.eks. planlægges til hver anden uge. 13

14 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Som supplement til oversigt over tidsforbrug er KCMU enige om følgende vilkår for tillidsvalgte. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse. Afdelingsledelsen og den enkelte tillidsvalgte skal drøfte nødvendigheden af arbejdstilrettelæggelsen - arbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for TR/SR s betydning for arbejdspladsen - følgende forhold kan indgå i drøftelsen. omlægning af nattevagter tilpasses mødedeltagelse og fasttræffetid fast træffetid - tidspunkt på dagen og placering på bestemt ugedag vagtfri - rimelige arbejdsvilkår - f.eks. at man ikke har en nattevagt op til en dag hvor der er fast træffetid/møde. Synliggørelse af tidsforbrug. Parterne er forpligtet til at synliggøre tiden/tidsforbruget til TR/SR - funktionen. F.eks. melde ud om arbejdstilrettelæggelse for TR/SR (baggrund for de valg der er truffet under pkt. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse). Opslag om fast træffetid. Modellen Tid til tillidsvalgte omfatter ikke tid til projekter/arbejdsgrupper nedsat af KCMU/FBE-MED eller Lokale MED-udvalg. Tid til disse formål skal defineres i forbindelse med udarbejdelse/godkendelse af kommissorium. Finansiering (medlemmer i KCMU, kørsel, møder). Alle transportudgifter relateret til hvervet som tillidsvalgt finansieres ved den afdeling, hvor den tillidsvalgte har ansættelse. Dog gælder særlige retningslinier vedr. nedenstående: Kørsel vedr. KCMU betales af centerledelsens kørselskonto - sendes til godkendelse hos Stig Bækgaard. Kørsel vedr. ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Kørsel ifm. projektarbejde defineres i kommissorium Når tillidsvalgte deltager i aktiviteter, hvor der gives lønrefusion, skal denne indtægtsføres den pågældende afdeling/afsnit på særskilt konto. Forplejning ved møder betales på følgende måde: Møder i KCMU betales af centerledelsens konto Møder i FBE-udvalg betales af FBE s konto Møder i Lokale MED-udvalg betales af Afdelingsledelsens konto Møder i Kirurgisk Center med ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Møder På tværs betales af den enkelte FBE s konto, idet det forudsættes at alle FBE er bliver værter i fast turnus. (Traktement ved heldagsarr. er kaffe om formiddagen, let frokost med sodavand og kaffe om eftermiddagen. Traktement ved kontaktmøder er kaffe+kage eller vand+frugt) Forplejning vedr. projekter/arbejdsgrupper er defineret i kommissorium Indhold af kommissorium Formål med projekt/arbejdsgruppe Tidsforbrug (møder (antal og tidsforbrug), forberedelse, studiebesøg, køretid) 14

15 Sammensætning af deltagere Finansiering (dækning af kørsel og forplejning m.m.) Tidsplan 15

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013 c Cureaftale pr. 1. april2011 Tid: 15. februar 2012 Forhandlingsberettigedeparter: BlFogDansksocialrådgiverforening Deltagere iforhandlingen: For BIF: Thomas Pedersen I Jørgen Moberg 'For DS: Anne-Berit

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold

2. marts 2015. Løn- & personaleforhold 2. marts 2015 Løn- & personaleforhold Indhold 1. Resume... 3 2. Grundlag og afgrænsning af opgaven... 3 3. Kollektive rettigheder og lokalaftaler... 4 4. SU-/MED-system og Arbejdsmiljøorganisation... 6

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere