Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center"

Transkript

1 SYGEHUS VESTSJÆLLAND KIRURGISK CENTER Rammer for udøvelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant i Kirurgisk Center Nærværende aftale danner grundlag for værdier og principper, og afstikker EN DEL AF VESTSJÆLLANDS AMT

2 kurs- og rammer for tillids- og fællestillidsrepræsentantarbejdet samt sikkerhedsrepræsentantarbejdet i Kirurgisk Center. Aftalen træder i kraft den 1. april 2004 og kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Dog overholdes den enkelte tillidsvalgte individuelle opsigelsesvarsel ift. bortfald af funktionstillæg. Etablering af Sygehus Vestsjælland har sammen med Kirurgisk Centers beslutning om at delegere kompetencen til at indgå aftaler om Ny Løn, medført en række nye opgaver og ansvarsområder for den enkelte tillidsrepræsentant. Aftaleparterne ønsker ved denne aftale at udnytte mulighederne i KTOaftalen for at honorere den store indsats som både tillids-, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter yder. Alle tidligere indgåede centrale og lokale lønaftaler (center- FBE- eller afdeling niveau) relateret til varetagelse af hvervet som tillids-, fællestillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant bortfalder ved indgåelsen af denne aftale og der foretages modregning i eventuelle allerede ydede tillæg. Hvis tidligere indgåede lokale lønaftaler for varetagelse af hvervet som tillids- fællestillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant samlet giver en bedre aflønning end efter nærværende aftale, vil differencen blive kompenseret den enkelte som en personlig ordning. En sådan ordning bortfalder ved fratræden af hvervet. Tillæg jf. nærværende aftale modregnes i eventuelle fremtidige centralt/overenskomst aftalte tillæg for varetagelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. Dato: For Kirurgisk Center På vegne af faglige organisationer repræsenteret i Kirurgisk Center: For For For For For For 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen samt arbejdsvilkår 4. Tillidsvalgtes lønvilkår 5. Lønskema for tillidsvalgte 6. Øvrigt - Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet - KCMU vejledende tid til tillidsvalgte - Sikkerhedsgruppens opgaver 3

4 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen (godkendt af KCMU) Interne samarbejdspartnere Kolleger Centerledelsen, FBE-ledelser, Afdelingsledelser/-ledere, ledere på de enkelte afsnit (afhængig af om tillidsrepræsentanten er medlem af KCMU, lokalt MEDudvalg eller andet). Tillidsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper. Fællesrepræsentanter fra egen faggruppe (p.t. anmeldt fra FAYL, DSR og FOA). Sikkerhedsrepræsentanter. Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisations lokale afdeling. Den faglige organisations lokale bestyrelse. Den faglige organisations centrale afdeling. Ansvarsområde Har pligt til overfor den faglige organisation, samt diverse ledelsesniveauer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Varetagelse af interesser for medlemmer ansat i tillidsrepræsentant-området. Repræsentere den faglige organisation i tillidsrepræsentant-området. Arbejde for forbedring af arbejds- og personaleforhold. Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal. Har pligt til at sikre at være veluddannet. Arbejdsopgaver i relation til medlemmer Modtage og formidle relevant viden fra organisationer til kollegerne. Indsamle overenskomstforslag / forslag til kvalifikations- og funktionsløn m.v. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønske. Tolke overenskomster, aftaler og regler, herunder vejlede medlemmerne i spørgsmål. Være talerør til/fra relevante ledelsesniveauer, deltage aktivt i KCMU, FBE- MEDudvalg og Lokale MEDudvalg. Være repræsentant i ansættelsesudvalg, projekt- og arbejdsgrupper og udvalg, hvor det er relevant for medlemmer. Deltage i decentrale lønforhandlinger, varetage forhandlinger vedrørende lokale aftaler. Arrangere møder for kolleger. Arbejdsopgaver i relation til centerledelse, FBE-ledelse og afdelingsledelser/-ledere samt ledere på de enkelte afsnit Skal støtte op om ledelse og medarbejdere, samt være talerør (katalysator for begge parter). Medvirke ved ansættelse/afskedigelse i ledelsesgruppen, hvor det er relevant. Informere om overenskomstnyt og spørgsmål vedrørende overenskomst fra medlemmer/organisation. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønsker. Fremme et godt/konstruktivt samarbejde. Deltage aktivt i KCMU, FBE-MEDudvalg og Lokale MEDudvalg, herunder ad hoc grupper vedrørende omstilling, implementering af nyt, projekter m.v., herunder forberedelse til møder. 4

5 Nogle tillidsrepræsentanter har næstformandsopgaver. Sparringspartner. Arrangere møder i samarbejde med relevante ledelsesniveauer. Være repræsentant i udviklingsgrupper, faglige grupper samt brugergrupper i forbindelse med ombygning m.m. (Indkøb, teknologi, MTV). Arbejdsopgaver i relation til tillidsrepræsentanthvervet samt øvrige tillidsrepræsentanter Læse og forholde sig til materiale f.eks. fra ledelsesniveauer, organisation m.v. Deltage ved udarbejdelse af høringssvar, fra ledelsesniveauer, Vestsjællands Amt m.v. Deltage aktivt i tillidsrepræsentantmøder (egen faggruppe). For større faggrupper tager fællestillidsrepræsentanten eller anden tillidsrepræsentant ansvar for disse møder med henblik på at informere og inspirere tillidsrepræsentant kolleger. Kontaktperson for nye tillidsrepræsentanter. Samarbejde med andre faggruppers tillidsrepræsentanter. Deltage i formøder til KCMU, FBE-MEDudvalg og lokale MEDudvalg. Arbejdsopgaver i relation til den faglige organisation Deltage i møder for tillidsrepræsentanter, herunder forberedelse. Læse og forholde sig til det udsendte materiale fra organisationen. Orientere om forhold på arbejdspladsen. Indsamle overenskomstkrav. Indsamle forslag til deltagelse i decentrale lønforhandlinger. Skriftligt orienterer ved indgåelse af lokalaftaler. Gennemføre tillidsrepræsentantuddannelsen samt MED-uddannelsen. Selvstændig tilrettelæggelse af karriereforløb ud fra den faglige organisations tilbud og egne udviklingsbehov. 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter Lokale tillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: Forberedelse af møder Gennemgang af post Møder i tillidsrepræsentantkollegiet Medlemskontakt Afklaring og løsning af problemstillinger vedrørende lokale medlemmer Fællestillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: 5

6 Forberede møde Gennemgå post Tilrettelægge møder i tillidsrepræsentantkollegiet Varetage medlemskontakt Håndtere problemer/opgaver vedrørende hele faggruppen Tilrettelægge og gennemføre formidling af information Planlægge fyraftensmøder m.v. Det tilstræbes så vidt muligt, at fast mødeaktivitet og kontor-/træffetid koordineres på aftalte arbejdsfri dage. For fællestillidsrepræsentanter med fuld aftalekompetence, kan der indgås aftale om at frikøbe/kompensere den ansættende afdeling. Såfremt der ikke er valgt en lokal TR varetages funktionen af FTR. Næstformand for KCMU Næstformanden varetager opgaver i henhold til den udarbejdede forretningsorden samt efter aftale. Afdelingen hvor næstformanden er ansat kompenseres efter konkret aftale. Faste mødeaktiviteter for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter Deltagelse i kontaktmøder (i forbindelse med forberedelse til KCMU-møder) Deltagelse i KCMU, FBE-MEDudvalgs og Lokale MEDudvalgsmøder samt formøder til disse. Generelle forhold Træffetider for lokale tillidsrepræsentanter aftales individuelt. Der informeres om fællestillidsrepræsentanters træffetider o.lign. Centerledelsen yder ikke afdelingerne kompensation for den tid der anvendes på tillidsrepræsentantarbejdet - udover MED-aftalens bestemmelser, og den refusion den respektive faglige organisation yder ved kurser og lignende. Tillidsrepræsentantarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for tillidsrepræsentantarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt. KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet (se bilag). Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit. 6

7 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen og arbejdsvilkår Interne samarbejdspartnere Kollegaer Centerledelsen, FBE- og afdelingsledelser, ledere på de enkelte afsnit, KCMU, FBE-MED, LMED Øvrige sikkerhedsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper Daglig sikkerhedsleder Tillidsrepræsentanter Forflytningsvejledere Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisation Den amtslige arbejdsmiljø organisation Den tilknyttede BST og Arbejdstilsynet Ansvarsområder og opgaver Sikkerhedsrepræsentanten s 6 hovedarbejdsområder er som følger: Indgår i sikkerhedsgruppen APV, som griber ind i mange af de andre opgaver og er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet Planlægning, som blandt andet handler om opgaver i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri Medvirke til at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen Forebyggelse, som blandt andet handler om nye måder at udføre arbejdet på Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker både fysiske og psykiske Have regelmæssig kontakt til kollegaerne samt arbejde for at alle har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal Har pligt til at sikre at være veluddannet Sikkerhedsrepræsentanten skal således være med til at sikre, at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere henvises til vedlagte bilag Sikkerhedsgruppen, som beskriver Sikkerhedsgruppens opgaver. Sikkerhedsrepræsentanten gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) samt MED-uddannelsen såfremt sikkerhedsrepræsentanten indgår i et MED-udvalg Fast mødeaktivitet Deltagelse i fællesmøder 2 gange årligt med daglig sikkerhedsleder Deltage i KCMU, FBEMED og LMED-udvalgsmøder hvis valgt til disse Deltagelse i minimum 2 årlige sikkerhedsinspektioner Generelle forhold Eventuelle træffetider for lokale sikkerhedsrepræsentanter aftales individuelt Centret yder ikke kompensation til de lokale sikkerhedsrepræsentantarbejde udover MED-aftalens bestemmelser og den eventuelle refusion den respektive fagorganisation yder ved kurser og lignende Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for sikkerhedsarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til sikkerhedsrepræsentantarbejdet se vedlagte bilag 7

8 Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit 8

9 4. Tillidsvalgtes lønvilkår Generelt løntillæg for varetagelse af funktionen som tillidsvalgt Den tillidsvalgte bibeholder den løn inkl. funktionsløn- og/eller kvalifikationsløntillæg pågældende har på det tidspunkt hvervet tiltrædes. Der henvises i øvrigt til 16 i Vestsjælland Amts MED-aftale samt bestemmelserne om modregning. Herudover honoreres den tillidsvalgte med tillæg, der består af en aflønning for den funktion som den tillidsvalgte yder, vurderet på baggrund af den enkeltes funktioner/kvalifikationer i forhold til nedenstående pointopgørelse: Parterne er enige om, at det er en forudsætning for varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant, at relevant tr-basisuddannelse (udbudt af den konkrete faglige organisation) gennemføres hurtigst muligt efter tiltræden af hvervet samt at sikkerhedsrepræsentanter gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) ligeledes hurtigst muligt efter tiltræden. 1 point Forhandlingskompetence til indgåelse af individuelle lønaftaler på afdelingsniveau (suveræn aftalekompetence) (forudsætter at kompetencen er delegeret til afdelingsledelsen) 1 point - Forhandlingskompetence til indgåelse af lønaftaler på FBE- og centerniveau (suveræn aftalekompetence) - (såfremt der ikke er udpeget en FTR - max. 1 TR pr. FBE) 4 point - Funktion som fællestillidsrepræsentant 1 point - Næstformand i KCMU 1 point - Næstformand i et FBE-MEDudvalg 1 point - Næstformand i et lokal MEDudvalg 1 point - Medlem af KCMU 1 point - Medlem af et FBE-MEDudvalg 1 point - Medlem af et lokalt MEDudvalg Antal medarbejdere, der repræsenteres af tillids- og sikkerhedsrepræsentanten (gælder ikke for fællestillidsrepræsentanter): 1 point - Op til 30 medarbejdere 2 point - Mellem 31 og 60 medarbejdere 3 point - Mere end 61 medarbejdere Særligt for sikkerhedsrepræsentanter 2 point Gennemført formaliseret arbejdsmiljøuddannelse (dog ikke tidligere 9 kurser) svarende til min. 1 uges = 37 timer varighed. F.eks. personaleorganisationernes modulopbyggede grundkurser På baggrund af ovenstående point ydes et tillæg i forhold til samlede antal point. Tillægget ydes som et ikke kvotebestemt pensionsgivende tillæg i niveau , med følgende beløb: Kr fra 1 op til 4 point. Kr mellem 5 7 point Kr fra 8 point Honoreringen bortfalder uden yderligere varsel når hvervet fratrædes. Såfremt der sker ændring i pointsammensætningen der gør at der skal ændres i det udbetalte tillæg, sker det fra den 1. i den følgende måned. 9

10 5. Lønaftaleskema for tillidsvalgte Denne opgørelse er gældende med virkning fra den (ikrafttrædelsesdato) Navn Cpr.nr. Ansat ved (afdeling) Tillidsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentant Opstart Ændring Ophør Antal personer som repræsenteres: Op til 30 medarbejdere 31 og 60 medarbejdere 61 eller flere medarbejdere Øvrige kriterier: Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på afdelingsniveau Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på FBE- og centerniveau Funktion som fællestillidsrepræsentant Næstformand i KCMU Næstformand i et FBE-MEDudvalg Næstformand i et lokal MEDudvalg Medlem af KCMU Medlem af FBE-MEDudvalg Medlem af et lokalt MEDudvalg Sikkerhedsrepræsentanternes arbejdsmiljøuddannelse svarende til min. 37 timer (uddannelsesbevis vedlægges) De 2 point gives ikke for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere 9 uddannelse), som udbydes af Vestsjællands Amt. Dato og underskrift: Dato: Tillidsvalgt Dato: Afdelingsleder Udfyldt og underskrevet skema sendes til Kirurgisk Centerstab. Hvis der sker ændringer i tillidsrepræsentantens funktion (herunder ophør) skal der udfyldes og fremsendes nyt skema. 10

11 Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet Hvervet som tillidsvalgt nødvendiggør som udgangspunkt ikke arbejdsomlægninger, som indebærer, at medarbejderen mister hidtil fast påregnelige arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis funktions/afdelingsledelsen og den tillidsvalgte vurderer, at varetagelse af hvervet nødvendiggør at medarbejderen helt- eller delvist fritages for sin vagtforpligtelse i aftaleperioden, kan der i den konkrete afdeling indgås aftale om kompensation for den mistede vagtbetaling i form af et vagttillæg, svarende til 50 procent af den mistede vagtbetaling dog max kr. årligt. Tillægget ydes som et ikke-kvotebestemt, pensionsgivende årligt tillæg i niveau. Tillægget ophører når hvervet ikke længere nødvendiggør at den pågældende medarbejder fritages for vagtforpligtigelse. 11

12 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte. Tid til tillidsvalgte (Note 6) Antal eller Timer i alt pr. år timer Lokal-MED-udvalg Møder pr. år i.h.t. forretningsorden Faktor A Timer pr. møde (f.eks. 2 timer + evt. kørsel til medlemmer fra Faktor B A x B andre geografier) Formøde tid pr. møde 1 time 1t x A Forberedelse tid pr. møde 1 time 1t x A Projekter tid pr. år 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i det Lokal-MED-udvalg Note 1 Beregningskolonne SR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, SR repræsenterer Faktor C APV pr. medarbejder 1/4 time 1/4 t x C Fast træffetid/uge (herunder indberetninger, skadesanmeldelser, 1 time 52 t statistik m.m) Holde sig velorienteret/uge ½ time 26 t Deltage i arr. for SR lønudgiftsneutral 0 0 SR på tværs af KC/møder pr. år 4 møder á 32 t 8 timer Tid som sikkerhedsrepræsentant skal have yderligere Note 2 TR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, TR repræsenterer Faktor D Fast træffetid/uge 1 time 52 t Holde sig velorienteret/uge (herunder forhandling, p-sager f.eks. opfl. sygefravær) 1 time 52 t For ansatte delelig m. 20 (tilføres for hver 20. medarbejder (inkl. 0-20)) 1 time D/20x1tx 52uger Deltage i arr. for TR lønudgiftsneutral 0 0 TR på tværs af KC/møder pr. år (DSR, FOA, FAYL, DJF, HKlægesekr.) 6 møder á 48 t 8 timer Tid som tillidsrepræsentant skal have yderligere Note 3 FBE-MED-udvalg Møder pr. år i henhold til forretningsorden Faktor E Timer inkl. formøde/kørsel Faktor F E x F Forberedelse 1 time E x 1t Projekter tid pr. år 0 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i FBE-MED-udvalg Note 4 KCMU Møder pr. år 6 møder Timer inkl. formøde/kørsel 8 timer 48 Forberedelse 2 timer 12 Projekter á tid 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i KCMU 60 Tid til næstformand i KCUM Note 5 I ALT TID TIL TILLIDSVALGT: 12

13 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Note 1: Denne total skal gives til samtlige medlemmer af det Lokale Med-Udvalg. I de afdelinger, hvor der er flere sikkerheds- og tillidsrepræsentanter end der er pladser i det Lokale Med-udvalg. Skal ikke-medlemmer have tiden der er afsat til forberedelse og formøde men ikke til mødedeltagelse. Note 2 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. sikkerhedsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 sikkerhedsrepræsentant pr. afdeling (mere end 10 ansatte), pr. geografi. Ved følgende afdelinger er der i modellen givet plads til to sikkerhedsrepræsentanter: Kirurgi/HOS, Kirurgi/SLS, Ortopædkirurgi/HOS, Ortopædkirurgi/SLS, Gynækologi/Obstetrik/HOS, Gynækologi/Obstetrik/SLS, Anæstesi/HOS, Anæstesi/SLS og ØNH/SLS Note 3 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. tillidsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 tillidsrepræsentant pr. faggruppe (mere end 5 ansatte), pr. afdeling, pr. geografi. Note 4 Til det medlem, der er næstformand i FBE-MED-udvalget skal der afsættes yderligere 1 time pr. aftalt møde. Dette er tid beregnet til dagsorden og godkendelse af referat. Note 5 Den pågældende afdeling kompenseres med 3 måneders løn. Note 6 De mere tilbagevendende forhold for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan f.eks. planlægges til hver anden uge. 13

14 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Som supplement til oversigt over tidsforbrug er KCMU enige om følgende vilkår for tillidsvalgte. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse. Afdelingsledelsen og den enkelte tillidsvalgte skal drøfte nødvendigheden af arbejdstilrettelæggelsen - arbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for TR/SR s betydning for arbejdspladsen - følgende forhold kan indgå i drøftelsen. omlægning af nattevagter tilpasses mødedeltagelse og fasttræffetid fast træffetid - tidspunkt på dagen og placering på bestemt ugedag vagtfri - rimelige arbejdsvilkår - f.eks. at man ikke har en nattevagt op til en dag hvor der er fast træffetid/møde. Synliggørelse af tidsforbrug. Parterne er forpligtet til at synliggøre tiden/tidsforbruget til TR/SR - funktionen. F.eks. melde ud om arbejdstilrettelæggelse for TR/SR (baggrund for de valg der er truffet under pkt. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse). Opslag om fast træffetid. Modellen Tid til tillidsvalgte omfatter ikke tid til projekter/arbejdsgrupper nedsat af KCMU/FBE-MED eller Lokale MED-udvalg. Tid til disse formål skal defineres i forbindelse med udarbejdelse/godkendelse af kommissorium. Finansiering (medlemmer i KCMU, kørsel, møder). Alle transportudgifter relateret til hvervet som tillidsvalgt finansieres ved den afdeling, hvor den tillidsvalgte har ansættelse. Dog gælder særlige retningslinier vedr. nedenstående: Kørsel vedr. KCMU betales af centerledelsens kørselskonto - sendes til godkendelse hos Stig Bækgaard. Kørsel vedr. ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Kørsel ifm. projektarbejde defineres i kommissorium Når tillidsvalgte deltager i aktiviteter, hvor der gives lønrefusion, skal denne indtægtsføres den pågældende afdeling/afsnit på særskilt konto. Forplejning ved møder betales på følgende måde: Møder i KCMU betales af centerledelsens konto Møder i FBE-udvalg betales af FBE s konto Møder i Lokale MED-udvalg betales af Afdelingsledelsens konto Møder i Kirurgisk Center med ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Møder På tværs betales af den enkelte FBE s konto, idet det forudsættes at alle FBE er bliver værter i fast turnus. (Traktement ved heldagsarr. er kaffe om formiddagen, let frokost med sodavand og kaffe om eftermiddagen. Traktement ved kontaktmøder er kaffe+kage eller vand+frugt) Forplejning vedr. projekter/arbejdsgrupper er defineret i kommissorium Indhold af kommissorium Formål med projekt/arbejdsgruppe Tidsforbrug (møder (antal og tidsforbrug), forberedelse, studiebesøg, køretid) 14

15 Sammensætning af deltagere Finansiering (dækning af kørsel og forplejning m.m.) Tidsplan 15

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL og ESL LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL Indhold 1. Mål med lokalaftalen 3 2. Ikrafttræden, opsigelse

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere