Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for udøvelse af hvervet som. tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. i Kirurgisk Center"

Transkript

1 SYGEHUS VESTSJÆLLAND KIRURGISK CENTER Rammer for udøvelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant i Kirurgisk Center Nærværende aftale danner grundlag for værdier og principper, og afstikker EN DEL AF VESTSJÆLLANDS AMT

2 kurs- og rammer for tillids- og fællestillidsrepræsentantarbejdet samt sikkerhedsrepræsentantarbejdet i Kirurgisk Center. Aftalen træder i kraft den 1. april 2004 og kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Dog overholdes den enkelte tillidsvalgte individuelle opsigelsesvarsel ift. bortfald af funktionstillæg. Etablering af Sygehus Vestsjælland har sammen med Kirurgisk Centers beslutning om at delegere kompetencen til at indgå aftaler om Ny Løn, medført en række nye opgaver og ansvarsområder for den enkelte tillidsrepræsentant. Aftaleparterne ønsker ved denne aftale at udnytte mulighederne i KTOaftalen for at honorere den store indsats som både tillids-, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter yder. Alle tidligere indgåede centrale og lokale lønaftaler (center- FBE- eller afdeling niveau) relateret til varetagelse af hvervet som tillids-, fællestillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant bortfalder ved indgåelsen af denne aftale og der foretages modregning i eventuelle allerede ydede tillæg. Hvis tidligere indgåede lokale lønaftaler for varetagelse af hvervet som tillids- fællestillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant samlet giver en bedre aflønning end efter nærværende aftale, vil differencen blive kompenseret den enkelte som en personlig ordning. En sådan ordning bortfalder ved fratræden af hvervet. Tillæg jf. nærværende aftale modregnes i eventuelle fremtidige centralt/overenskomst aftalte tillæg for varetagelse af hvervet som tillids- og fællestillidsrepræsentant samt sikkerhedsrepræsentant. Dato: For Kirurgisk Center På vegne af faglige organisationer repræsenteret i Kirurgisk Center: For For For For For For 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen samt arbejdsvilkår 4. Tillidsvalgtes lønvilkår 5. Lønskema for tillidsvalgte 6. Øvrigt - Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet - KCMU vejledende tid til tillidsvalgte - Sikkerhedsgruppens opgaver 3

4 1. Beskrivelse af tillidsrepræsentantfunktionen (godkendt af KCMU) Interne samarbejdspartnere Kolleger Centerledelsen, FBE-ledelser, Afdelingsledelser/-ledere, ledere på de enkelte afsnit (afhængig af om tillidsrepræsentanten er medlem af KCMU, lokalt MEDudvalg eller andet). Tillidsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper. Fællesrepræsentanter fra egen faggruppe (p.t. anmeldt fra FAYL, DSR og FOA). Sikkerhedsrepræsentanter. Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisations lokale afdeling. Den faglige organisations lokale bestyrelse. Den faglige organisations centrale afdeling. Ansvarsområde Har pligt til overfor den faglige organisation, samt diverse ledelsesniveauer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Varetagelse af interesser for medlemmer ansat i tillidsrepræsentant-området. Repræsentere den faglige organisation i tillidsrepræsentant-området. Arbejde for forbedring af arbejds- og personaleforhold. Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal. Har pligt til at sikre at være veluddannet. Arbejdsopgaver i relation til medlemmer Modtage og formidle relevant viden fra organisationer til kollegerne. Indsamle overenskomstforslag / forslag til kvalifikations- og funktionsløn m.v. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønske. Tolke overenskomster, aftaler og regler, herunder vejlede medlemmerne i spørgsmål. Være talerør til/fra relevante ledelsesniveauer, deltage aktivt i KCMU, FBE- MEDudvalg og Lokale MEDudvalg. Være repræsentant i ansættelsesudvalg, projekt- og arbejdsgrupper og udvalg, hvor det er relevant for medlemmer. Deltage i decentrale lønforhandlinger, varetage forhandlinger vedrørende lokale aftaler. Arrangere møder for kolleger. Arbejdsopgaver i relation til centerledelse, FBE-ledelse og afdelingsledelser/-ledere samt ledere på de enkelte afsnit Skal støtte op om ledelse og medarbejdere, samt være talerør (katalysator for begge parter). Medvirke ved ansættelse/afskedigelse i ledelsesgruppen, hvor det er relevant. Informere om overenskomstnyt og spørgsmål vedrørende overenskomst fra medlemmer/organisation. Være bisidder ved personsager efter medlemmets ønsker. Fremme et godt/konstruktivt samarbejde. Deltage aktivt i KCMU, FBE-MEDudvalg og Lokale MEDudvalg, herunder ad hoc grupper vedrørende omstilling, implementering af nyt, projekter m.v., herunder forberedelse til møder. 4

5 Nogle tillidsrepræsentanter har næstformandsopgaver. Sparringspartner. Arrangere møder i samarbejde med relevante ledelsesniveauer. Være repræsentant i udviklingsgrupper, faglige grupper samt brugergrupper i forbindelse med ombygning m.m. (Indkøb, teknologi, MTV). Arbejdsopgaver i relation til tillidsrepræsentanthvervet samt øvrige tillidsrepræsentanter Læse og forholde sig til materiale f.eks. fra ledelsesniveauer, organisation m.v. Deltage ved udarbejdelse af høringssvar, fra ledelsesniveauer, Vestsjællands Amt m.v. Deltage aktivt i tillidsrepræsentantmøder (egen faggruppe). For større faggrupper tager fællestillidsrepræsentanten eller anden tillidsrepræsentant ansvar for disse møder med henblik på at informere og inspirere tillidsrepræsentant kolleger. Kontaktperson for nye tillidsrepræsentanter. Samarbejde med andre faggruppers tillidsrepræsentanter. Deltage i formøder til KCMU, FBE-MEDudvalg og lokale MEDudvalg. Arbejdsopgaver i relation til den faglige organisation Deltage i møder for tillidsrepræsentanter, herunder forberedelse. Læse og forholde sig til det udsendte materiale fra organisationen. Orientere om forhold på arbejdspladsen. Indsamle overenskomstkrav. Indsamle forslag til deltagelse i decentrale lønforhandlinger. Skriftligt orienterer ved indgåelse af lokalaftaler. Gennemføre tillidsrepræsentantuddannelsen samt MED-uddannelsen. Selvstændig tilrettelæggelse af karriereforløb ud fra den faglige organisations tilbud og egne udviklingsbehov. 2. Arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanter Lokale tillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: Forberedelse af møder Gennemgang af post Møder i tillidsrepræsentantkollegiet Medlemskontakt Afklaring og løsning af problemstillinger vedrørende lokale medlemmer Fællestillidsrepræsentanter Arbejdsopgaver: 5

6 Forberede møde Gennemgå post Tilrettelægge møder i tillidsrepræsentantkollegiet Varetage medlemskontakt Håndtere problemer/opgaver vedrørende hele faggruppen Tilrettelægge og gennemføre formidling af information Planlægge fyraftensmøder m.v. Det tilstræbes så vidt muligt, at fast mødeaktivitet og kontor-/træffetid koordineres på aftalte arbejdsfri dage. For fællestillidsrepræsentanter med fuld aftalekompetence, kan der indgås aftale om at frikøbe/kompensere den ansættende afdeling. Såfremt der ikke er valgt en lokal TR varetages funktionen af FTR. Næstformand for KCMU Næstformanden varetager opgaver i henhold til den udarbejdede forretningsorden samt efter aftale. Afdelingen hvor næstformanden er ansat kompenseres efter konkret aftale. Faste mødeaktiviteter for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter Deltagelse i kontaktmøder (i forbindelse med forberedelse til KCMU-møder) Deltagelse i KCMU, FBE-MEDudvalgs og Lokale MEDudvalgsmøder samt formøder til disse. Generelle forhold Træffetider for lokale tillidsrepræsentanter aftales individuelt. Der informeres om fællestillidsrepræsentanters træffetider o.lign. Centerledelsen yder ikke afdelingerne kompensation for den tid der anvendes på tillidsrepræsentantarbejdet - udover MED-aftalens bestemmelser, og den refusion den respektive faglige organisation yder ved kurser og lignende. Tillidsrepræsentantarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for tillidsrepræsentantarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt. KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet (se bilag). Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit. 6

7 3. Beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantfunktionen og arbejdsvilkår Interne samarbejdspartnere Kollegaer Centerledelsen, FBE- og afdelingsledelser, ledere på de enkelte afsnit, KCMU, FBE-MED, LMED Øvrige sikkerhedsrepræsentanter/suppleanter fra egen og andre faggrupper Daglig sikkerhedsleder Tillidsrepræsentanter Forflytningsvejledere Eksterne samarbejdspartnere Den faglige organisation Den amtslige arbejdsmiljø organisation Den tilknyttede BST og Arbejdstilsynet Ansvarsområder og opgaver Sikkerhedsrepræsentanten s 6 hovedarbejdsområder er som følger: Indgår i sikkerhedsgruppen APV, som griber ind i mange af de andre opgaver og er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet Planlægning, som blandt andet handler om opgaver i forbindelse med ændringer i organisering af arbejdet og i forbindelse med byggeri Medvirke til at holde øje med arbejdsmiljøet i dagligdagen Forebyggelse, som blandt andet handler om nye måder at udføre arbejdet på Registrering, anmeldelse og analyse af ulykker både fysiske og psykiske Have regelmæssig kontakt til kollegaerne samt arbejde for at alle har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø Har tavshedspligt i personsager og ved interne konflikter samt være professionel, objektiv og loyal Har pligt til at sikre at være veluddannet Sikkerhedsrepræsentanten skal således være med til at sikre, at arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere henvises til vedlagte bilag Sikkerhedsgruppen, som beskriver Sikkerhedsgruppens opgaver. Sikkerhedsrepræsentanten gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) samt MED-uddannelsen såfremt sikkerhedsrepræsentanten indgår i et MED-udvalg Fast mødeaktivitet Deltagelse i fællesmøder 2 gange årligt med daglig sikkerhedsleder Deltage i KCMU, FBEMED og LMED-udvalgsmøder hvis valgt til disse Deltagelse i minimum 2 årlige sikkerhedsinspektioner Generelle forhold Eventuelle træffetider for lokale sikkerhedsrepræsentanter aftales individuelt Centret yder ikke kompensation til de lokale sikkerhedsrepræsentantarbejde udover MED-aftalens bestemmelser og den eventuelle refusion den respektive fagorganisation yder ved kurser og lignende Sikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for sikkerhedsarbejdets betydning for arbejdspladsen. Fravær varsles så tidligt som muligt KCMU har udarbejdet vejledende rammer for tidsforbrug i forhold til sikkerhedsrepræsentantarbejdet se vedlagte bilag 7

8 Centrets printere og kopimaskiner kan benyttes frit 8

9 4. Tillidsvalgtes lønvilkår Generelt løntillæg for varetagelse af funktionen som tillidsvalgt Den tillidsvalgte bibeholder den løn inkl. funktionsløn- og/eller kvalifikationsløntillæg pågældende har på det tidspunkt hvervet tiltrædes. Der henvises i øvrigt til 16 i Vestsjælland Amts MED-aftale samt bestemmelserne om modregning. Herudover honoreres den tillidsvalgte med tillæg, der består af en aflønning for den funktion som den tillidsvalgte yder, vurderet på baggrund af den enkeltes funktioner/kvalifikationer i forhold til nedenstående pointopgørelse: Parterne er enige om, at det er en forudsætning for varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant, at relevant tr-basisuddannelse (udbudt af den konkrete faglige organisation) gennemføres hurtigst muligt efter tiltræden af hvervet samt at sikkerhedsrepræsentanter gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen (tidligere 9) ligeledes hurtigst muligt efter tiltræden. 1 point Forhandlingskompetence til indgåelse af individuelle lønaftaler på afdelingsniveau (suveræn aftalekompetence) (forudsætter at kompetencen er delegeret til afdelingsledelsen) 1 point - Forhandlingskompetence til indgåelse af lønaftaler på FBE- og centerniveau (suveræn aftalekompetence) - (såfremt der ikke er udpeget en FTR - max. 1 TR pr. FBE) 4 point - Funktion som fællestillidsrepræsentant 1 point - Næstformand i KCMU 1 point - Næstformand i et FBE-MEDudvalg 1 point - Næstformand i et lokal MEDudvalg 1 point - Medlem af KCMU 1 point - Medlem af et FBE-MEDudvalg 1 point - Medlem af et lokalt MEDudvalg Antal medarbejdere, der repræsenteres af tillids- og sikkerhedsrepræsentanten (gælder ikke for fællestillidsrepræsentanter): 1 point - Op til 30 medarbejdere 2 point - Mellem 31 og 60 medarbejdere 3 point - Mere end 61 medarbejdere Særligt for sikkerhedsrepræsentanter 2 point Gennemført formaliseret arbejdsmiljøuddannelse (dog ikke tidligere 9 kurser) svarende til min. 1 uges = 37 timer varighed. F.eks. personaleorganisationernes modulopbyggede grundkurser På baggrund af ovenstående point ydes et tillæg i forhold til samlede antal point. Tillægget ydes som et ikke kvotebestemt pensionsgivende tillæg i niveau , med følgende beløb: Kr fra 1 op til 4 point. Kr mellem 5 7 point Kr fra 8 point Honoreringen bortfalder uden yderligere varsel når hvervet fratrædes. Såfremt der sker ændring i pointsammensætningen der gør at der skal ændres i det udbetalte tillæg, sker det fra den 1. i den følgende måned. 9

10 5. Lønaftaleskema for tillidsvalgte Denne opgørelse er gældende med virkning fra den (ikrafttrædelsesdato) Navn Cpr.nr. Ansat ved (afdeling) Tillidsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentant Opstart Ændring Ophør Antal personer som repræsenteres: Op til 30 medarbejdere 31 og 60 medarbejdere 61 eller flere medarbejdere Øvrige kriterier: Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på afdelingsniveau Suveræn aftalekompetence (Ny løn) på FBE- og centerniveau Funktion som fællestillidsrepræsentant Næstformand i KCMU Næstformand i et FBE-MEDudvalg Næstformand i et lokal MEDudvalg Medlem af KCMU Medlem af FBE-MEDudvalg Medlem af et lokalt MEDudvalg Sikkerhedsrepræsentanternes arbejdsmiljøuddannelse svarende til min. 37 timer (uddannelsesbevis vedlægges) De 2 point gives ikke for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere 9 uddannelse), som udbydes af Vestsjællands Amt. Dato og underskrift: Dato: Tillidsvalgt Dato: Afdelingsleder Udfyldt og underskrevet skema sendes til Kirurgisk Centerstab. Hvis der sker ændringer i tillidsrepræsentantens funktion (herunder ophør) skal der udfyldes og fremsendes nyt skema. 10

11 Fritagelse for vagtforpligtelse på grund af hvervet Hvervet som tillidsvalgt nødvendiggør som udgangspunkt ikke arbejdsomlægninger, som indebærer, at medarbejderen mister hidtil fast påregnelige arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis funktions/afdelingsledelsen og den tillidsvalgte vurderer, at varetagelse af hvervet nødvendiggør at medarbejderen helt- eller delvist fritages for sin vagtforpligtelse i aftaleperioden, kan der i den konkrete afdeling indgås aftale om kompensation for den mistede vagtbetaling i form af et vagttillæg, svarende til 50 procent af den mistede vagtbetaling dog max kr. årligt. Tillægget ydes som et ikke-kvotebestemt, pensionsgivende årligt tillæg i niveau. Tillægget ophører når hvervet ikke længere nødvendiggør at den pågældende medarbejder fritages for vagtforpligtigelse. 11

12 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte. Tid til tillidsvalgte (Note 6) Antal eller Timer i alt pr. år timer Lokal-MED-udvalg Møder pr. år i.h.t. forretningsorden Faktor A Timer pr. møde (f.eks. 2 timer + evt. kørsel til medlemmer fra Faktor B A x B andre geografier) Formøde tid pr. møde 1 time 1t x A Forberedelse tid pr. møde 1 time 1t x A Projekter tid pr. år 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i det Lokal-MED-udvalg Note 1 Beregningskolonne SR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, SR repræsenterer Faktor C APV pr. medarbejder 1/4 time 1/4 t x C Fast træffetid/uge (herunder indberetninger, skadesanmeldelser, 1 time 52 t statistik m.m) Holde sig velorienteret/uge ½ time 26 t Deltage i arr. for SR lønudgiftsneutral 0 0 SR på tværs af KC/møder pr. år 4 møder á 32 t 8 timer Tid som sikkerhedsrepræsentant skal have yderligere Note 2 TR-arbejde i øvrigt Antal medarbejdere, TR repræsenterer Faktor D Fast træffetid/uge 1 time 52 t Holde sig velorienteret/uge (herunder forhandling, p-sager f.eks. opfl. sygefravær) 1 time 52 t For ansatte delelig m. 20 (tilføres for hver 20. medarbejder (inkl. 0-20)) 1 time D/20x1tx 52uger Deltage i arr. for TR lønudgiftsneutral 0 0 TR på tværs af KC/møder pr. år (DSR, FOA, FAYL, DJF, HKlægesekr.) 6 møder á 48 t 8 timer Tid som tillidsrepræsentant skal have yderligere Note 3 FBE-MED-udvalg Møder pr. år i henhold til forretningsorden Faktor E Timer inkl. formøde/kørsel Faktor F E x F Forberedelse 1 time E x 1t Projekter tid pr. år 0 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i FBE-MED-udvalg Note 4 KCMU Møder pr. år 6 møder Timer inkl. formøde/kørsel 8 timer 48 Forberedelse 2 timer 12 Projekter á tid 0 Tid, der skal afsættes pr. medlem i KCMU 60 Tid til næstformand i KCUM Note 5 I ALT TID TIL TILLIDSVALGT: 12

13 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Note 1: Denne total skal gives til samtlige medlemmer af det Lokale Med-Udvalg. I de afdelinger, hvor der er flere sikkerheds- og tillidsrepræsentanter end der er pladser i det Lokale Med-udvalg. Skal ikke-medlemmer have tiden der er afsat til forberedelse og formøde men ikke til mødedeltagelse. Note 2 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. sikkerhedsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 sikkerhedsrepræsentant pr. afdeling (mere end 10 ansatte), pr. geografi. Ved følgende afdelinger er der i modellen givet plads til to sikkerhedsrepræsentanter: Kirurgi/HOS, Kirurgi/SLS, Ortopædkirurgi/HOS, Ortopædkirurgi/SLS, Gynækologi/Obstetrik/HOS, Gynækologi/Obstetrik/SLS, Anæstesi/HOS, Anæstesi/SLS og ØNH/SLS Note 3 Foruden totalen af nævnte faktorer skal der tilføres 3 timer pr. KCMU-møde pr. tillidsrepræsentant. Tiden skal bruges til kontaktmøder - d.v.s. møder hvor sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på tværs drøfter indhold/dagsorden til KCMU-møderne. Modellen er baseret på 1 tillidsrepræsentant pr. faggruppe (mere end 5 ansatte), pr. afdeling, pr. geografi. Note 4 Til det medlem, der er næstformand i FBE-MED-udvalget skal der afsættes yderligere 1 time pr. aftalt møde. Dette er tid beregnet til dagsorden og godkendelse af referat. Note 5 Den pågældende afdeling kompenseres med 3 måneders løn. Note 6 De mere tilbagevendende forhold for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan f.eks. planlægges til hver anden uge. 13

14 Bilag KCMU vejledende tid til tillidsvalgte fortsat. Som supplement til oversigt over tidsforbrug er KCMU enige om følgende vilkår for tillidsvalgte. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse. Afdelingsledelsen og den enkelte tillidsvalgte skal drøfte nødvendigheden af arbejdstilrettelæggelsen - arbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdets tarv og med respekt for TR/SR s betydning for arbejdspladsen - følgende forhold kan indgå i drøftelsen. omlægning af nattevagter tilpasses mødedeltagelse og fasttræffetid fast træffetid - tidspunkt på dagen og placering på bestemt ugedag vagtfri - rimelige arbejdsvilkår - f.eks. at man ikke har en nattevagt op til en dag hvor der er fast træffetid/møde. Synliggørelse af tidsforbrug. Parterne er forpligtet til at synliggøre tiden/tidsforbruget til TR/SR - funktionen. F.eks. melde ud om arbejdstilrettelæggelse for TR/SR (baggrund for de valg der er truffet under pkt. Drøftelse af arbejdstilrettelæggelse). Opslag om fast træffetid. Modellen Tid til tillidsvalgte omfatter ikke tid til projekter/arbejdsgrupper nedsat af KCMU/FBE-MED eller Lokale MED-udvalg. Tid til disse formål skal defineres i forbindelse med udarbejdelse/godkendelse af kommissorium. Finansiering (medlemmer i KCMU, kørsel, møder). Alle transportudgifter relateret til hvervet som tillidsvalgt finansieres ved den afdeling, hvor den tillidsvalgte har ansættelse. Dog gælder særlige retningslinier vedr. nedenstående: Kørsel vedr. KCMU betales af centerledelsens kørselskonto - sendes til godkendelse hos Stig Bækgaard. Kørsel vedr. ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Kørsel ifm. projektarbejde defineres i kommissorium Når tillidsvalgte deltager i aktiviteter, hvor der gives lønrefusion, skal denne indtægtsføres den pågældende afdeling/afsnit på særskilt konto. Forplejning ved møder betales på følgende måde: Møder i KCMU betales af centerledelsens konto Møder i FBE-udvalg betales af FBE s konto Møder i Lokale MED-udvalg betales af Afdelingsledelsens konto Møder i Kirurgisk Center med ekstern mødeaktivitet (faglige organisationer) betales ikke Møder På tværs betales af den enkelte FBE s konto, idet det forudsættes at alle FBE er bliver værter i fast turnus. (Traktement ved heldagsarr. er kaffe om formiddagen, let frokost med sodavand og kaffe om eftermiddagen. Traktement ved kontaktmøder er kaffe+kage eller vand+frugt) Forplejning vedr. projekter/arbejdsgrupper er defineret i kommissorium Indhold af kommissorium Formål med projekt/arbejdsgruppe Tidsforbrug (møder (antal og tidsforbrug), forberedelse, studiebesøg, køretid) 14

15 Sammensætning af deltagere Finansiering (dækning af kørsel og forplejning m.m.) Tidsplan 15

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE. Endelig version

RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE. Endelig version RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS VILKÅR I RANDERS KOMMUNE Endelig version RAMMEAFTALE OM MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERS (TILLIDSREPRÆSENTANTER, SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER OG MED-UDVALGSMEDLEMMER) VILKÅR

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune

Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Forhåndsaftale om aflønning og vilkår for funktionen Tillidsrepræsentant Social & sundhed, FOA Fag & arbejde og Fredericia Kommune Fredericia Kommune har indgået MED-aftale pr. 29. september 2006 jf. Rammeaftale

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

AARHUS UNIVERSITET. Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter Rammeaftale om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter 1. Satser: På det statslige område følger det af Cirkulære af 30. september 2008 om Tillidsrepræsentanter i staten mv., at der lokalt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Punkt 4 - bilag 1 Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Aftalen bygger videre på den værdibaserede tilgang til samarbejdet ledere og medarbejdere imellem, som er beskrevet i Region Sjællands

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK SYGEPLEJERÅD IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift er NYT

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET

BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I FORSVARET Bilag: 1. Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug samt organisationsarbejde for valgte og ikke-valgte.

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL

LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL og ESL LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL Indhold 1. Mål med lokalaftalen 3 2. Ikrafttræden, opsigelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER

KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER KTO-VEJLEDNING OM LOKALE TR-AFTALER Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde 25, I 1468 København K Tlf. 3311 9700 Fax 3311 9707 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSITUTEQARTUT KATTUFFIAT

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere