Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?"

Transkript

1 Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været tilgængelige inden for tandplejen i årtier og udgør fortsat grundlaget for den radiologiske diagnostik i hverdagen. 2D-billeder indeholder oplysninger om alt, hvad billedreceptoren opfanger af røntgenstråling, og resulterer derfor ofte i informationer, som overprojicerer hinanden. Det betyder, at det ud fra et enkelt billede kan være umuligt at vurdere, hvordan forskellige strukturer er lokaliseret i forhold til hinanden især i bukkooral retning. Desuden er 2D-billeder almindeligvis præget af motivforvrængning (distorsion) og forstørrelse. Overprojektion, distorsion, forstørrelse og forstørrelsesvariationer på de forskellige optagelsestyper betyder sammenlagt, at 2D-røntgenbilleder lider af væsentlige begrænsninger, når tredimensionelle (3D-) informationer ønskes. 3D-information fra et vævsområde kan dog opnås ved at kombinere to eller flere selvstændige 2D-optagelser, evt. foretaget i orienteringsplaner vinkelret på hinanden. 3D-informationen opnås da ved, at observatøren mentalt kombinerer 2D-informationerne fra de forskellige planer med hinanden til en samlet helhed. At mestre en sådan mental øvelse kræver imidlertid grundig oplæring og træning og opfattes af mange som værende vanskelig, og proceduren gøres i kæbeområderne ofte vanskeligere ved, at de forskellige 2D-optagelser ikke kan gennemføres vinkelret på hinanden, og ved at den enkelte 2D-optagelse fortsat repræsenterer Odontologi 2012 Munksgaard Danmark, København

2 mange overprojicerede informationer. Men erstattes flerheden af 2D-optagelser af det samme vævsområde derimod af én 3Doptagelse, bliver det muligt at opnå meget tynde tværsnitsbilleder uden overprojicerede informationer i alle ønskelige planer. Tillige er det muligt at opnå en virtuel 3D-model, som fremtræder naturtro, og som kan betragtes direkte, da den ikke forudsætter, at observatøren besidder evnen til at fusionere 2D-informationer fra forskellige planer. Ud over at være naturtro er 3D-tværsnitsbilleder meget pålidelige (målfaste) og uden nævneværdig distorsion. Røntgenudstyr, der kan udføre 3D-optagelser, benævnes computertomografer (CT-skannere), og sådanne har været tilgængelige siden 1970 erne fortrinsvis på sygehuse og større medicinske centre grundet udstyrets store fysiske størrelse, høje indkøbspris, omfattende drifts- og vedligeholdelseskrav samt høje stråledosis. Tandplejen i Danmark har aldrig selv rådet over CT-skannere, så hvis en odontologisk patient har haft brug for en CT-undersøgelse, har tandlægen været nødsaget til at henvise patienten til et nærtliggende sygehus med CT-skanningskapacitet (med de herved ofte forbundne besværligheder, idet mange sygehuse kun modtager CT-henvisninger fra speciallæger). I slutningen af 1990 erne introduceredes imidlertid CT-skannere decideret beregnet for odontologiske patienter. Disse CT-skannere er mindre i fysisk størrelse, udsender røntgenstrålingen i et kegleformet bundt (cone beam) og er derfor benævnt cone beam CT eller blot forkortet CBCT, er ofte bygget op omkring en stol, hvor patienten skal sidde under undersøgelsen, er væsentlig billigere i indkøb og mindre omfattende i drift og vedligeholdelse, og sidst men ikke mindst, er de oftest betydeligt mere strålevenlige end de traditionelle CT-skannere opstillet på sygehusene (1,2). De mange fordele ved CBCT sammenholdt med traditionel CT er dog opnået på bekostning af fx manglende automatisk vævsdifferentiering og kvalitativ vævsvurdering ud fra gråtoneværdier. Hounsfield- (HU-) værdier, der almindeligvis bruges for sådanne bestemmelser i CT-skannere, eksisterer nemlig ikke i CBCT-skannere, som normalt ikke kan kalibreres, og der er manglende nuanceret 88

3 blødtvævsgengivelse på CBCT-billeder. Trods disse ulemper formår CBCT imidlertid at gengive knoglestrukturer, bihuler, luft, og grænser mellem luft og blødtvæv på stort set samme måde, som opnåeligt med traditionel CT. Da de første odontologiske CBCT-skannere kom på markedet, regnede producenterne med, at de fortrinsvis ville blive anvendt til bedømmelse af knoglevolumen forud for implantatbehandlinger. Men virkeligheden har vist, at CBCT kan anvendes til mange andre formål, som kræver 3D-information. I takt med at indikationerne for CBCT således udvides, synes antallet af producenter af CBCTudstyr at øges. Således findes der på nuværende tidspunkt flere end 20 forskellige producenter af CBCT-skannere på verdensplan. De forskellige CBCT-skannere optager deres billeder ved at bevæge røntgenkilden omkring patienten i en hel eller delvis cirkelbevægelse, samtidig med at billedreceptoren bevæger sig på tilsvarende vis på modsatte side af patienten, næsten på samme måde som ved en panoramaoptagelse. De forskellige CBCT-skannere adskiller sig hovedsageligt fra hinanden mht. den fysiske størrelse af selve skanneren, antallet og størrelserne af mulige strålefelter (field-of-view (FOV)), opløsningen i de forskellige FOVs, beskaffenheden af billedreceptoren (flat panel/billedforstærker), muligheden for også at kunne optage 2D-billeder (fx panoramaoptagelser og cefalogrammer), funktionaliteten af den medfølgende software og den afgivne stråledosis til patienten. Nogle CBCTskannere har vist sig at give forholdsvis høje doser til patienten (3) uden samtidig at kunne fremvise bedre billedkvalitet end den, der kan opnås med lavdosis CBCT-skannere. Dette betyder, at man skal sætte sig grundigt ind i fordele og ulemper ved de forskellige skannere, inden man køber én, for ikke at risikere at få indkøbt en skanner, der giver en uhensigtsmæssig høj patientdosis, eller som kun kan eksponere relativt små vævsvolumener (fx 4x4 cm eller 6x6 cm), hvis man i praksis har brug for undersøgelse af større vævsområder. Visse skannere har dog mulighed for at samle flere mindre bestrålede naboområder til et samlet og større hele ( volume stitching ), men patientdosis kan derved blive meget højere, 89

4 end hvis patienten havde fået det relevante område skannet med en CBCT-skanner, der kunne rumme det aktuelle område i én eksponering. At introduktionen af CBCT i tandplejen har betydet et diagnostisk løft er uomtvisteligt, og det er sikkert, at brugen af CBCT vil stige markant i de kommende år, og at CBCT gradvist vil konsolidere sig som en basisrøntgenmetode på lige fod med fx panoramametoden. Har man først fået et grundigt indblik i CBCT-billedernes fortræffeligheder, står det tydeligt, at mange diagnostiske udfordringer vil være dårligt belyst uden den direkte tredje dimension, forstået på den måde, at undersøgelse alene med brug af 2D-billeder frem for 3D-billeder i visse tilfælde vil give anledning til fejldiagnostik og måske deraf følgende fejlbehandling eller underbehandling, som begge er uønskede situationer. I tandlægepraksis anses CBCT anno 2012 for uundværlig for en lang række diagnostiske problemer og behandlingsplanlægninger. I det følgende gennemgås forskellige odontologiske situationer, hvor CBCT generelt bidrager med mere information end traditionelle 2D-røntgenmetoder. Vurdering af morfologi Enkelttænder På 3D-modeller kan det være overordentlig svært at isolere en enkelt tand i sin helhed, idet fjernelse af den omkringliggende knogle ofte resulterer i samtidig fjernelse af en del af selve tanden eller dennes rod. Men en detaljeret opfattelse af en enkelt tand er dog mulig ud fra tynde tværsnitsbilleder, evt. fra forskellige planer i højere grad end ud fra ét eller flere 2D-billeder. Et eksempel på dette kan ses i Fig. 1. Kæbeknogle (se behandlingsplanlægning) 90

5 a b c d Fig. 1. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retention af 8, som har to rødder, der ligger umiddelbart superiort for canalis mandibulae. CBCT 3D-model (b) er ikke i stand til at vise 8 isoleret fra omkringliggende knogle. Tværsnits- CBCT-billeder i sagittalplanet (c) og i koronal retning (d) viser, at 8 - har tre rødder. Pilen peger på canalis mandibulae. Kæbeled Ud fra én CBCT-skanning (FOV = ca. 15 cm i Ø) er det muligt at se begge kæbeled i alle ønskelige retninger, og det er frem for alt muligt at rekonstruere tværsnitsbilleder parallelt med og vinkelret på kondyllernes længdeakser (Fig. 2) for naturtro totalopfattelse. Om CBCT resulterer i mere rigtig diagnostik af forandringer i kæbeleddene end traditionelle tværsnitsoptagelser er endnu ikke entydigt vist, men det synes ret sikkert, at CBCT, foretaget med en strålevenlig skanner, påfører patienten en lavere effektiv dosis end den traditionelle todimensionelle, tomografiske undersøgelse (4). 91

6 Fig. 2. CBCT-undersøgelse af højre og venstre kæbeled med tværsnitsbilledrekonstruktioner orienteret parallelt og vinkelret på kondyllernes længde akser. I begge led ses artrose i form af overfladeaffladning, irregulær overfladebegræns ning og subkortikale opklaringer. Kæbehuler Begrænsningerne (undtagen den mediale) af kæbehulerne fremgår almindeligvis tydeligt af en CBCT-undersøgelse, og CBCTundersøgelse kan være nødvendig, når fx kæbehulens nedre begrænsning skal bestemmes i forhold til tandrødder og patologiske forandringer i den posteriore del af overkæbeknoglen. I Fig. 3 ses en patient, som fik foretaget en panoramaundersøgelse for vurdering af tilstedeværelse af cyster i venstre overkæbe. Ud fra panoramaoptagelsen var der mistanke om tilstedeværelse af en cystisk forandring apikalt for +5,6 samt i regio +7. For at veri- 92

7 Fig. 3. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser cystisk forandring i regio +5,6 samt vækker mistanke om cyste i regio +7. CBCT-tværsnitsbilleder i sagittalplanet (b) viser cystisk forandring i regio +5,6 (hvide pile), men blot bunden af kæbehulen i regio +7 (sort pil). Des uden ses slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. a b ficere denne mistanke gennemførtes en CBCT-undersøgelse, der viste tilstedeværelse af en cystisk forandring apikalt for +5,6, og blot bunden af kæbehulen i regio +7 altså ingen cystisk forandring, som antaget ud fra panoramaoptagelsen. Som tillægsfund ved CBCT-undersøgelsen sås slimhindefortætning langs bunden af venstre kæbehule. 93

8 Fig. 4. CBCT-billeder af 5+ i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. Kronen af 5+ er lejret imellem den mesiobukkale og palatinale rod af 6+. Fig. 5a. Stereoskanogrammer viser retineret 8, som formodes at have to rødder. a 94

9 b c Fig. 5b + c. CBCT-tværsnitsbilleder i sagittal- (b) og koronalplanet (c) viser derimod, at 8 har fire rødder (inden for hvid cirkel), og en af rødderne synes at have direkte kontakt med canalis mandibulae (sort pil). 95

10 Lejringsbestemmelse Retinerede tænder For nøjagtig lejringsbestemmelse af retinerede tænder især i bukkooral retning er CBCT de traditionelle røntgenmetoder, som panoramaoptagelser, stereoskanografi/ekscentriske, periapikale optagelser og okklusalplansoptagelser overlegen, idet CBCT ud over at vise, hvordan forskellige strukturer ligger i forhold til hinanden, også giver mulighed for at vurdere den reelle afstand mellem strukturerne. I Fig. 4 (se s. 94) ses et eksempel, hvor CBCT anvendtes for nøjagtig lejringsbestemmelse af en retineret 5+. Da kronen af 5+ var lejret relativt palatinalt mellem to af 6+ s tre rødder, vurderedes pladsforholdene for minimale til at påsætte et træk for ortodontisk opretning og fremføring af tanden. I Fig. 5 (se s ) vises et eksempel på lejring af en retineret 8 vurderet ud fra CBCT. Fra den stereoskanografiske undersøgelse blev 8 vurderet til at have to rødder, som lå på hver side af canalis mandibulae. CBCT-undersøgelsen viste derimod, at 8 havde fire rødder, to placeret oralt for og to placeret bukkalt for canalis mandibulae. En af de bukkale rødder lå i direkte kontakt med canalis mandibulae, og dermed var der risiko for direkte forbindelse mellem rod og n. alv. inf. Når retinerede tænder ligger i tæt kontakt med nabotænders rødder, er der risiko for eksterne resorptioner på disse. For opdagelse af sådanne skønnes CBCT også mere værdifuld end traditio- a b Fig. 6. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retineret 8. CBCT-tværsnitsbillede i sagittalplanet (b) viser ekstern rodresorption på 7. 96

11 nelle 2D-røntgenoptagelser (5). Et eksempel på en rodresorption, som kun kunne påvises vha. CBCT, på en nabotand til en retineret underkæbevisdomstand ses i Fig. 6. Fremmedlegemer og lignende I situationer, hvor det skønnes diagnostisk eller behandlingsmæssigt relevant at få præcis vished om beliggenheden af fremmedlegemer, evt. fundet ved traditionelle 2D-røntgenmetoder, er CBCT den foretrukne diagnostiske metode. I Fig. 7 blev det vha. CBCT vist, at en osteosynteseskrue i regio 3+ var placeret tværs igennem apex af 3+ og dermed gjorde det umuligt at trække 3+ ned på plads i tandrækken. Efter fjernelse af osteosynteseskruen blev 3+ trukket ned på plads. Et andet eksempel, hvor CBCT var anvendelig for lokalisationsbestemmelse af et fremmedlegeme, fremgår af Fig. 8. Denne patient klagede over sensibilitetsforandringer i højre side af underkæben. Da der ud fra 2D-røntgenbilleder var fundet et lille fremmedlegeme (en amalgamrest) i relation til canalis mandibulae, ønskedes en vurdering af, om a b Fig. 7. CBCT-billeder af osteosynteseskrue i regio 3+ (hvid pil) i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3D-model (a) viser, at skruen er placeret tværs igennem apex af 3+, og dermed forhindres denne tand i at blive trukket ned i korrekt okklusion. Periapikal optagelse (b) var ubrugelig for denne udredning. 97

12 Fig. 8. CBCT-billeder af fremmedlegeme (hvid pil) i regio 6 i koronal-, sagittalog aksialplanet samt som 3D-model. Fremmedlegemets placering ses at være i lamina compacta af canalis mandibulae ikke i lumen af kanalen. fremmedlegemet var lokaliseret med direkte relation til n. alv. inf. Af CBCT-undersøgelsen fremgik det, at fremmedlegemet var beliggende i compacta-begrænsningen af canalis mandibulae, men ikke i lumen af denne, og dermed formodedes fremmedlegemet ikke at have betydning for patientens symptomer. Endodontiske forandringer CBCT er velegnet til at påvise tilstedeværelse af apikale opklaringer (Fig. 9), men metoden skal naturligvis kun anvendes, når de traditionelle 2D-røntgenbilleder ikke er tilstrækkelige. Dette kan fx være i situationer, hvor det intraorale røntgenbillede ikke vi- 98

13 a Fig. 9. Reduceret panoramaoptagelse (a) af venstre overkæbe viser ikke tegn på unormale forhold. CBCT tværsnitsbilleder i sagittalplanet (b) afslører apikal opklaring på den palatinale rod af +6 samt slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. b ser tydelige tegn på apikal opklaring, men patienten viser symptomer på en sådan forandring. In vivo-undersøgelser har således også vist, at CBCT generelt giver mulighed for afsløring af flere apikale opklaringer end periapikale optagelser (6,7). Endnu en fordel ved CBCT i forbindelse med apikale opklaringer er, at metoden kan afsløre uopdagede og/eller ubehandlede kanaler 99

14 Fig. 10. CBCT-billeder af +6 i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. +6 ses at have en stor apikal opklaring. Tanden mangler rodfyldning i den distobukkale rod (hvid pil). Yderligere ses slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. (Fig. 10), rodfraktur (Fig. 11) og resorption (Fig. 12), især hvis metalrestaureringer, rodfyldningsmaterialer og rodstifter af metal er fraværende i tænderne under bedømmelse, da sådanne materialer giver anledning til artefakter, ofte i form af scattering (hvide solstrålestreger) og beam hardening (radiolucente forandringer i relation til metal, som kan ligne sekundær caries/luft omkring fyldningsmaterialet i en rod/manglende osseointegration af et implantat etc.). 100

15 Fig. 11. CBCT-billeder af rodfyldt +2 i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3D-model. +2 fremstår med fraktur af den mesiale del af roden (hvid pil). Fig. 12. CBCT-billeder af 1+ i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. 1+ fremstår med intern resorption midtrods (hvid pil). Som tillægsfund ses en overtallig, retineret, inverteret tand i regio +1 (hvid cirkel). 101

16 Frakturer CBCT er en optimal undersøgelsesmetode for bedømmelse af frakturer af såvel tænder som knogle, men skal kun anvendes, når traditionelle 2D-røntgenmetoder ikke er tilstrækkelige eller ikke resulterer i sikker diagnostik. I Fig. 13 ses en collum-fraktur i venstre kæbeled, og i Fig. 11 ses en rodfraktur af +2 på CBCTbilleder. Ingen af frakturerne kunne med sikkerhed bedømmes ud fra traditionelle 2D-røntgenbilleder. Når tandfrakturer skal bedømmes vha. CBCT, kan metalstifter og -skruer gøre vurderingen usikker, idet metallet genererer støj og artefakter, som kan ligne frakturlinjer. Fig. 13. CBCT-billede i koronalplanet af højre og venstre kæbeled. På venstre side ses collum-fraktur (pil). 102

17 Udstrækning af patologiske forandringer især i bukkooral retning Muligheden for at vurdere alle tre dimensioner i det område, der er blevet CBCT-skannet, gør det let at vurdere totale udstrækninger af varierende forandringer. Det er dog i den bukkoorale retning, at 3D-røntgenteknik er de vanlige 2D-teknikker uovertruffen. Ud over at vise forandringens relation til den bukkale og orale compactabegrænsning vil det med en CBCT-undersøgelse også være muligt præcist at vurdere relationen til andre vigtige strukturer, men også at vurdere den reelle afstand mellem strukturerne, så behandleren kan opnå en realistisk fornemmelse af, hvor vanskelig en evt. efterfølgende behandling vil blive. Fig. 14 viser et eksempel, hvor CBCT blev anvendt for bukkooral afgrænsning af en cystisk forandring i regio 8. De koronale billedrekonstruktioner fra CBCT-undersøgelsen viste, at den cystiske forandring havde gennembrudt den orale compacta-begrænsning, og det var yderst vanskeligt at vurdere placeringen af canalis mandibulae i forhold til cysten. Cystens placering inferiort for kronen af 8 og dens gennembrud af den orale compacta-begrænsning resulterede i den tentative diagnose keratocystisk odontogen tumor, men histologisk bestemmelse af væv fra cysten angav diagnosen folliculær cyste. Patienter med uforklarlige symptomer I situationer, hvor patienter frembyder symptomer, som ikke kan forklares ud fra klinisk eller traditionel 2D-røntgenundersøgelse, kan gennemførelse af en CBCT-skanning overvejes. Flere undersøgelser har således vist, at det med CBCT er muligt at påvise hidtil udiagnosticerede patologiske forandringer. Fig. 9 viser en CBCT-undersøgelse af en patient, som havde smerter og ømhed i venstre overkæbe. Klinisk undersøgelse og panoramaundersøgelse havde ikke givet forklaring på årsagen til symptomerne. Patienten blev efterfølgende CBCT-skannet for at få vished for, at 103

18 a Fig. 14. CBCT-tværsnitsbillede af 8 i sagittal- (a) og koronalplanet (b). Den cystiske forandring i relation til 8 ses at have perforeret den orale compactabegrænsning. Det var ikke muligt at lokalisere canalis mandibulae i regio 8. der ikke var en udiagnosticeret, patologisk forandring i området. CBCT-undersøgelsen viste imidlertid, at der var en apikal opklaring på

19 b Behandlingsplanlægning Ortodontipatienter Generelt er CBCT-undersøgelse overordentlig relevant hos komplekse ortodontipatienter, hvor flere forandringer er til stede samtidigt (fx retinerede overkæbehjørnetænder, større kæbeafvigelser, læbe-gane-spalter, luftvejsinvolveringer etc.) (8,9), og hos patienter med markante asymmetrier anses det i dag for utilstrækkeligt kun at benytte 2D-billeder fra forskellige anatomiske 105

20 a b c Fig. 15. Frontal 3D-model (a, til venstre), der viser forskellige vinkler i vertikalplanet mellem højre og venstre mandibel, forskellige ramus-højder og kraftig midtlinjeforskydning. Fra den aksiale 3D-model (a, til højre) er det tydeligt, at den vertikale asymmetri har konsekvenser også i andre planer; her ses rotation i urets retning af mandiblen. Fra laterale 3D-modeller af højre (til højre) og venstre (til venstre) side er det muligt at se den varierende anterioposteriore udstrækning af rami mandibulae og den retrognate maksil (b). Fra rekonstruerede laterale cefalogrammer af hhv. højre (R) og venstre (L) side er det muligt at måle gonion-vinklen (c). 106

21 a b Fig. 16. Frontale og laterale 3D-modeller viser et tydeligt åbent bid (a). Fra en posterior og aksial 3D-model af mandiblen fremgår det tydeligt, at der foreligger dobbeltsidig collum-fraktur (b). Det venstre kondylfragment er mest displaceret og er beliggende medialt og separat for ramus, mens højre kondylfragment også er beliggende medialt for ramus, men med hårdtvævsforbindelse til denne. planer, idet de aldrig vil være i stand til at give de samme informationer som 3D-billeder. I forbindelse med en asymmetri er det afgørende at få lokaliseret årsagen til asymmetrien. Dette kræver almindeligvis en større helhedsvurdering, idet en asymmetrisk patient ofte viser forandringer i andre områder og planer end der, hvor asymmetrien umiddelbart manifesterer sig, og det sker bedst ved virtuelle 3D-modeller, evt. i kombination med rekonstruerede laterale cefalogrammer lavet separat for hhv. patientens højre og venstre side. Et eksempel på dette kan ses i Fig. 15, som viser en patient med maksillær hypoplasi, skævt okklusalplan og hypopla- 107

22 si af højre ramus. Som tillægsfund på 3D-modellerne opstår der mistanke om hypertrofi af venstre corpus mandibulae. Forskellen mellem højre og venstre side af underkæben fremgår tydelig af 3D-billederne, hvorimod sideforskellen på den goniske vinkel fremstår tydeligst på rekonstruerede laterale cefalogrammer. Hos patienter med komplekse kranie-/kæbedeformiteter afhænger en succesfuld behandling af omhyggelig og omfattende diagnostik og detaljeret planlægning af den ortodontisk-kirurgiske behandling (10). For opnåelse af dette spiller 3D-gengivelse af patientens anatomi en betydelig rolle, idet anatomien forstås langt mere fyldestgørende, når patienten gengives som en virtuel 3Dmodel, hvorpå nøjagtige antropologiske målinger kan foretages. Et eksempel på detaljeret anatomigenkendelse ud fra 3D-billeder på en patient, som krævede ortognat-kirurgisk behandling, fremgår af Fig. 16 ( se s. 107). Denne patient havde ekstremt åbent bid, forårsaget af traumatisk dobbeltsidig collum-fraktur. Grundet den præcise bedømmelse af kondyllernes placering ud fra 3D-modellerne kunne en detaljeret plan for den ortognat-kirurgiske behandling lægges. Implantater Der mangler entydige retningslinjer for, hvornår CBCT skal anvendes forud for implantatbehandling, så indtil videre tilrådes det (især i Europa (11)) kun at anvende CBCT i de situationer, hvor 2D-røntgenbilleder (periapikal optagelse og panoramaundersøgelse) ikke er tilstrækkelige. Men denne opfattelse er under pres især i USA hvor indflydelsesrige debattører i stigende grad synes at anbefale CBCT forud for enhver implantatbehandling. Vinder sidstnævnte opfattelse fodfæste, opstår der snart den holdning, at det er malpraksis at gennemføre implantatbehandlinger uden forudgående brug af CBCT. I Fig. 17 ses transverselle billedrekonstruktioner fra regio 7,6, hvor der skulle isættes implantater. Knoglebredde og højde over canalis mandibulae fremgår tydeligt, og alle målinger er uden forstørrelse. 108

23 a b Fig. 17. CBCT-oversigtsbillede for koronale snit af højre side af underkæben (a). Tværsnitsbilleder i koronalplanet (b) med afsatte mål for knoglehøjde og bredde. Pil viser canalis mandibulae. 109

24 Tillægsfund Som på 2D-røntgenbilleder er tandlæger også på 3D-røntgenbilleder ansvarlige for at vurdere hele det bestrålede område, selvom problemet, der har udløst undersøgelsen, kun befinder sig i en mindre del af strålefeltet. Det vil sige, at tandlægen skal se hele 3D-datasættet igennem og beskrive, diagnosticere og lave en klinisk vurdering af evt. observerede tillægsfund (11). Når der gennemføres odontologiske CBCT-skanninger, som størrelsesmæssigt omfatter kæbehulerne (fx undersøgelse af kæbeleddene, knogle-/tandforhold i den posteriore del af overkæben, hele kraniet for OR-behandlingsplanlægning), er det ikke ualmindeligt her at se forandringer (12). Forandringerne ses ofte i form af generelle eller lokale slimhindefortætninger, som kan være forårsaget af inflammation eller infektion. Når en slimhindefortætning ses hen over kæbehulebunden, kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at vurdere, om fortætningen evt. kunne være odontogent betinget, fx pga. en uopdaget apikal parodontit på en præmolar eller molar. I Fig. 18 ses en CBCT-undersøgelse, som var initieret for vurdering af kæbeleddene. Gennemgang af hele 3D-datasættet viste tydelig slimhindefortætning langs bunden af højre kæbehule, og en mere detaljeret gennemgang af de posteriore tænder i højre overkæbe viste tilstedeværelse af en apikal opklaring på 7+, som var rodbehandlet. Et andet eksempel på tillægsfund, gjort ved CBCT, ses i Fig. 19. Her var patienten henvist for CBCT-undersøgelse for vurdering af evt. ekstern resorption på 7+. Tilfældigt observeredes en overtallig, horisontalt lejret tand, bukkalt for 8+, et fund, der ikke var mistanke om ud fra et tidligere panoramabillede. 110

25 a b Fig. 18. CBCT-panorama-rekonstruktion (a) for initial vurdering af kæbeleddene gav mistanke om apikal opklaring på 7+ (hvide pile). Tværsnitsbilleder i koronal-, sagittal- og aksialplanet (b) viser tydelig tilstedeværelse af en apikal opklaring (hvid pil). 111

26 a b 112

27 Fig. 19. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retineret 8+. CBCT-undersøgelse blev gennemført for vurdering af evt. ekstern resorption på 7+. Tværsnitsbilleder i koronal-, sagittal- og aksialplanet og som 3D-model (b) viste et tilfældigt fund i form af en overtallig tand (hvid pil) beliggende bukkalt for kronen af 8+. Der var ingen tegn på ekstern resorption på 7+. Konklusion Cone beam CT er i mange tilfælde en unik undersøgelsesmetode, der gør det muligt at nå op på det højeste bedømmelsesniveau, men det skal samtidig erindres, at metoden grundet bl.a. sin højere stråledosis ikke skal bruges som erstatning for traditionelle 2D-billeder, men derimod som et supplement for disse. LITTERATUR 1. Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL. Dosimetry of two extraoral direct digital imaging devices: NewTom cone beam CT and Orthophos Plus DS panoramic unit. Dentomaxillofac Radiol 2003;32: Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: CB Mercuray, New- Tom 3G and i-cat. Dentomaxillofac Radiol 2006;35: Pauwels R, Beinsberger J, Collaert B, Theodorakou C, Rogers J, Walker A et al. The SEDENTEXCT Project Consortium. Effective dose range for dental cone beam computed tomography scanners. Eur J Radiol 2010 Dec 31. [Epub ahead of print]. 4. Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Cone beam CT and conventional tomography for detection of morphological TMJ changes. Dentomaxillofac Radiol 2007;36: Alqerban A, Jacobs R, Fieuws S, Willems G. Comparison of cone beam computed tomographic systems versus panoramic imaging for localization of impacted maxillary canines and detection of root resorption. Eur J Orthod 2011;33:

28 6. Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl HG. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103: Low K, Dula K, Bürgin W, von Arx T. Comparison of periapical radiography and limited cone-beam tomography in posterior maxillary teeth referred for apical surgery. J Endod 2008;34: Botticelli S, Verna C, Cattaneo PM, Heidmann J, Melsen B. Two- versus three-dimensional imaging in subjects with unerupted maxillary canines. Eur J Orthod 2011;33: Lenza MG, Lenza MM, Dalstra M, Melsen B, Cattaneo PM. An analysis of different approaches to the assessment of upper airway morphology: a CBCT study. Orthod Craniofac Res 2010;13: Swennen GR, Mollemans W, Schutyser F. Three-dimensional treatment planning of orthognathic surgery in the era of virtual imaging. J Oral Maxillofac Surg 2009;67: Sedentexct.eu. University of Manchester (Besøgt 28. marts 2011) 12. Pazera P, Bornstein MM, Pazera A, Sendi P, Katsaros C. Incidental maxillary sinus findings in orthodontic patients: a radiographic analysis using cone-beam computed tomography (CBCT). Orthod Craniofac Res 2011;14:

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

fremtidens røntgenundersøgelse

fremtidens røntgenundersøgelse Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Størrelse af billedfelt. Specifikke indikationer. Indikation for cone beam CT. -8 - lejringsbestemmelse. CBCT-anlæg på Århus Tandlægeskole

Størrelse af billedfelt. Specifikke indikationer. Indikation for cone beam CT. -8 - lejringsbestemmelse. CBCT-anlæg på Århus Tandlægeskole CTudstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi NOTER icat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger Billeddannelse

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22 Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramarøntgen Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Hvornår er der indikation for at anvende CBCT på børnepatienter? Cone Beam CT-undersøgelse af børnepatienter Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en avanceret

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Digital Dental Danmark

Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark - ny røntgendedikeret virksomhed Ny autoriseret forhandler af Soredex røntgenprodukter - Digora, Cranex og Scanora DANMARK Digital Dental Danmark the 3D Company er en 100% røntgendedikeret

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries,

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Cone Beam Computertomografi kan endnu ikke anbefales som standardmetode til diagnostik af periapikale læsioner Formålet med denne undersøgelse var at vurdere

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

Panoramaradiografi er en røntgenteknik baseret på

Panoramaradiografi er en røntgenteknik baseret på Panoramarøntgen Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er teknikken blevet raffineret, og billedkvaliteten har undergået store

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Billedkvalitet fortsat

Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Parameterhåndtering FOV ma Scantid kv Pitch Snittykkelse Patientlejring Kernel 03-10-2012 side 3 FOV Placering af pt. 03-10-2012

Læs mere

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl TRYKLUFT SUGEANLÆG BILLEDDANNELSE TANDPLEJE HYGIEJNE En ny dimension inden for røntgendiagnostik chairside VistaScan Mini Plus fosforpladescanner

Læs mere

et billede siger mere end tusind ord

et billede siger mere end tusind ord et billede siger mere end tusind ord BlueX IntraOs DG og 70 Intra røntgen fra BlueX, 70 kv med 3,5 ma eller 7 ma røntgenkilde. Vægmonteres eller monteres på unit. Kan leveres med 30, 60 eller 80 cm arm.

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Nyborg Kommune. Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER]

Nyborg Kommune. Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER] 2013 Nyborg Kommune Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER] MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Mesiodens definition Side 3 Prævalens Side 4 Morfologi/Lokalisation

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 1 2 Billedanatomi Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 3 Billedanatomi Introduktion Columna Overekstremiteten Ultralydskanning 1 Underekstremiteten Kraniet

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Anvendelse af digitale dentale og 3-D virtuelle modeller i ortodontiske, ortokirurgiske og rekonstruktive kirurgiske behandlinger

Anvendelse af digitale dentale og 3-D virtuelle modeller i ortodontiske, ortokirurgiske og rekonstruktive kirurgiske behandlinger N ORDISK TEMA: DIGITALE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 10 16 Thomas Klit Pedersen, Michel Dalstra, Paolo Cattaneo, Johan Blomlöf, Jytte Buhl, Sven Erik Nørholt, Birte Melsen Anvendelse af

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere