Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?"

Transkript

1 Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været tilgængelige inden for tandplejen i årtier og udgør fortsat grundlaget for den radiologiske diagnostik i hverdagen. 2D-billeder indeholder oplysninger om alt, hvad billedreceptoren opfanger af røntgenstråling, og resulterer derfor ofte i informationer, som overprojicerer hinanden. Det betyder, at det ud fra et enkelt billede kan være umuligt at vurdere, hvordan forskellige strukturer er lokaliseret i forhold til hinanden især i bukkooral retning. Desuden er 2D-billeder almindeligvis præget af motivforvrængning (distorsion) og forstørrelse. Overprojektion, distorsion, forstørrelse og forstørrelsesvariationer på de forskellige optagelsestyper betyder sammenlagt, at 2D-røntgenbilleder lider af væsentlige begrænsninger, når tredimensionelle (3D-) informationer ønskes. 3D-information fra et vævsområde kan dog opnås ved at kombinere to eller flere selvstændige 2D-optagelser, evt. foretaget i orienteringsplaner vinkelret på hinanden. 3D-informationen opnås da ved, at observatøren mentalt kombinerer 2D-informationerne fra de forskellige planer med hinanden til en samlet helhed. At mestre en sådan mental øvelse kræver imidlertid grundig oplæring og træning og opfattes af mange som værende vanskelig, og proceduren gøres i kæbeområderne ofte vanskeligere ved, at de forskellige 2D-optagelser ikke kan gennemføres vinkelret på hinanden, og ved at den enkelte 2D-optagelse fortsat repræsenterer Odontologi 2012 Munksgaard Danmark, København

2 mange overprojicerede informationer. Men erstattes flerheden af 2D-optagelser af det samme vævsområde derimod af én 3Doptagelse, bliver det muligt at opnå meget tynde tværsnitsbilleder uden overprojicerede informationer i alle ønskelige planer. Tillige er det muligt at opnå en virtuel 3D-model, som fremtræder naturtro, og som kan betragtes direkte, da den ikke forudsætter, at observatøren besidder evnen til at fusionere 2D-informationer fra forskellige planer. Ud over at være naturtro er 3D-tværsnitsbilleder meget pålidelige (målfaste) og uden nævneværdig distorsion. Røntgenudstyr, der kan udføre 3D-optagelser, benævnes computertomografer (CT-skannere), og sådanne har været tilgængelige siden 1970 erne fortrinsvis på sygehuse og større medicinske centre grundet udstyrets store fysiske størrelse, høje indkøbspris, omfattende drifts- og vedligeholdelseskrav samt høje stråledosis. Tandplejen i Danmark har aldrig selv rådet over CT-skannere, så hvis en odontologisk patient har haft brug for en CT-undersøgelse, har tandlægen været nødsaget til at henvise patienten til et nærtliggende sygehus med CT-skanningskapacitet (med de herved ofte forbundne besværligheder, idet mange sygehuse kun modtager CT-henvisninger fra speciallæger). I slutningen af 1990 erne introduceredes imidlertid CT-skannere decideret beregnet for odontologiske patienter. Disse CT-skannere er mindre i fysisk størrelse, udsender røntgenstrålingen i et kegleformet bundt (cone beam) og er derfor benævnt cone beam CT eller blot forkortet CBCT, er ofte bygget op omkring en stol, hvor patienten skal sidde under undersøgelsen, er væsentlig billigere i indkøb og mindre omfattende i drift og vedligeholdelse, og sidst men ikke mindst, er de oftest betydeligt mere strålevenlige end de traditionelle CT-skannere opstillet på sygehusene (1,2). De mange fordele ved CBCT sammenholdt med traditionel CT er dog opnået på bekostning af fx manglende automatisk vævsdifferentiering og kvalitativ vævsvurdering ud fra gråtoneværdier. Hounsfield- (HU-) værdier, der almindeligvis bruges for sådanne bestemmelser i CT-skannere, eksisterer nemlig ikke i CBCT-skannere, som normalt ikke kan kalibreres, og der er manglende nuanceret 88

3 blødtvævsgengivelse på CBCT-billeder. Trods disse ulemper formår CBCT imidlertid at gengive knoglestrukturer, bihuler, luft, og grænser mellem luft og blødtvæv på stort set samme måde, som opnåeligt med traditionel CT. Da de første odontologiske CBCT-skannere kom på markedet, regnede producenterne med, at de fortrinsvis ville blive anvendt til bedømmelse af knoglevolumen forud for implantatbehandlinger. Men virkeligheden har vist, at CBCT kan anvendes til mange andre formål, som kræver 3D-information. I takt med at indikationerne for CBCT således udvides, synes antallet af producenter af CBCTudstyr at øges. Således findes der på nuværende tidspunkt flere end 20 forskellige producenter af CBCT-skannere på verdensplan. De forskellige CBCT-skannere optager deres billeder ved at bevæge røntgenkilden omkring patienten i en hel eller delvis cirkelbevægelse, samtidig med at billedreceptoren bevæger sig på tilsvarende vis på modsatte side af patienten, næsten på samme måde som ved en panoramaoptagelse. De forskellige CBCT-skannere adskiller sig hovedsageligt fra hinanden mht. den fysiske størrelse af selve skanneren, antallet og størrelserne af mulige strålefelter (field-of-view (FOV)), opløsningen i de forskellige FOVs, beskaffenheden af billedreceptoren (flat panel/billedforstærker), muligheden for også at kunne optage 2D-billeder (fx panoramaoptagelser og cefalogrammer), funktionaliteten af den medfølgende software og den afgivne stråledosis til patienten. Nogle CBCTskannere har vist sig at give forholdsvis høje doser til patienten (3) uden samtidig at kunne fremvise bedre billedkvalitet end den, der kan opnås med lavdosis CBCT-skannere. Dette betyder, at man skal sætte sig grundigt ind i fordele og ulemper ved de forskellige skannere, inden man køber én, for ikke at risikere at få indkøbt en skanner, der giver en uhensigtsmæssig høj patientdosis, eller som kun kan eksponere relativt små vævsvolumener (fx 4x4 cm eller 6x6 cm), hvis man i praksis har brug for undersøgelse af større vævsområder. Visse skannere har dog mulighed for at samle flere mindre bestrålede naboområder til et samlet og større hele ( volume stitching ), men patientdosis kan derved blive meget højere, 89

4 end hvis patienten havde fået det relevante område skannet med en CBCT-skanner, der kunne rumme det aktuelle område i én eksponering. At introduktionen af CBCT i tandplejen har betydet et diagnostisk løft er uomtvisteligt, og det er sikkert, at brugen af CBCT vil stige markant i de kommende år, og at CBCT gradvist vil konsolidere sig som en basisrøntgenmetode på lige fod med fx panoramametoden. Har man først fået et grundigt indblik i CBCT-billedernes fortræffeligheder, står det tydeligt, at mange diagnostiske udfordringer vil være dårligt belyst uden den direkte tredje dimension, forstået på den måde, at undersøgelse alene med brug af 2D-billeder frem for 3D-billeder i visse tilfælde vil give anledning til fejldiagnostik og måske deraf følgende fejlbehandling eller underbehandling, som begge er uønskede situationer. I tandlægepraksis anses CBCT anno 2012 for uundværlig for en lang række diagnostiske problemer og behandlingsplanlægninger. I det følgende gennemgås forskellige odontologiske situationer, hvor CBCT generelt bidrager med mere information end traditionelle 2D-røntgenmetoder. Vurdering af morfologi Enkelttænder På 3D-modeller kan det være overordentlig svært at isolere en enkelt tand i sin helhed, idet fjernelse af den omkringliggende knogle ofte resulterer i samtidig fjernelse af en del af selve tanden eller dennes rod. Men en detaljeret opfattelse af en enkelt tand er dog mulig ud fra tynde tværsnitsbilleder, evt. fra forskellige planer i højere grad end ud fra ét eller flere 2D-billeder. Et eksempel på dette kan ses i Fig. 1. Kæbeknogle (se behandlingsplanlægning) 90

5 a b c d Fig. 1. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retention af 8, som har to rødder, der ligger umiddelbart superiort for canalis mandibulae. CBCT 3D-model (b) er ikke i stand til at vise 8 isoleret fra omkringliggende knogle. Tværsnits- CBCT-billeder i sagittalplanet (c) og i koronal retning (d) viser, at 8 - har tre rødder. Pilen peger på canalis mandibulae. Kæbeled Ud fra én CBCT-skanning (FOV = ca. 15 cm i Ø) er det muligt at se begge kæbeled i alle ønskelige retninger, og det er frem for alt muligt at rekonstruere tværsnitsbilleder parallelt med og vinkelret på kondyllernes længdeakser (Fig. 2) for naturtro totalopfattelse. Om CBCT resulterer i mere rigtig diagnostik af forandringer i kæbeleddene end traditionelle tværsnitsoptagelser er endnu ikke entydigt vist, men det synes ret sikkert, at CBCT, foretaget med en strålevenlig skanner, påfører patienten en lavere effektiv dosis end den traditionelle todimensionelle, tomografiske undersøgelse (4). 91

6 Fig. 2. CBCT-undersøgelse af højre og venstre kæbeled med tværsnitsbilledrekonstruktioner orienteret parallelt og vinkelret på kondyllernes længde akser. I begge led ses artrose i form af overfladeaffladning, irregulær overfladebegræns ning og subkortikale opklaringer. Kæbehuler Begrænsningerne (undtagen den mediale) af kæbehulerne fremgår almindeligvis tydeligt af en CBCT-undersøgelse, og CBCTundersøgelse kan være nødvendig, når fx kæbehulens nedre begrænsning skal bestemmes i forhold til tandrødder og patologiske forandringer i den posteriore del af overkæbeknoglen. I Fig. 3 ses en patient, som fik foretaget en panoramaundersøgelse for vurdering af tilstedeværelse af cyster i venstre overkæbe. Ud fra panoramaoptagelsen var der mistanke om tilstedeværelse af en cystisk forandring apikalt for +5,6 samt i regio +7. For at veri- 92

7 Fig. 3. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser cystisk forandring i regio +5,6 samt vækker mistanke om cyste i regio +7. CBCT-tværsnitsbilleder i sagittalplanet (b) viser cystisk forandring i regio +5,6 (hvide pile), men blot bunden af kæbehulen i regio +7 (sort pil). Des uden ses slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. a b ficere denne mistanke gennemførtes en CBCT-undersøgelse, der viste tilstedeværelse af en cystisk forandring apikalt for +5,6, og blot bunden af kæbehulen i regio +7 altså ingen cystisk forandring, som antaget ud fra panoramaoptagelsen. Som tillægsfund ved CBCT-undersøgelsen sås slimhindefortætning langs bunden af venstre kæbehule. 93

8 Fig. 4. CBCT-billeder af 5+ i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. Kronen af 5+ er lejret imellem den mesiobukkale og palatinale rod af 6+. Fig. 5a. Stereoskanogrammer viser retineret 8, som formodes at have to rødder. a 94

9 b c Fig. 5b + c. CBCT-tværsnitsbilleder i sagittal- (b) og koronalplanet (c) viser derimod, at 8 har fire rødder (inden for hvid cirkel), og en af rødderne synes at have direkte kontakt med canalis mandibulae (sort pil). 95

10 Lejringsbestemmelse Retinerede tænder For nøjagtig lejringsbestemmelse af retinerede tænder især i bukkooral retning er CBCT de traditionelle røntgenmetoder, som panoramaoptagelser, stereoskanografi/ekscentriske, periapikale optagelser og okklusalplansoptagelser overlegen, idet CBCT ud over at vise, hvordan forskellige strukturer ligger i forhold til hinanden, også giver mulighed for at vurdere den reelle afstand mellem strukturerne. I Fig. 4 (se s. 94) ses et eksempel, hvor CBCT anvendtes for nøjagtig lejringsbestemmelse af en retineret 5+. Da kronen af 5+ var lejret relativt palatinalt mellem to af 6+ s tre rødder, vurderedes pladsforholdene for minimale til at påsætte et træk for ortodontisk opretning og fremføring af tanden. I Fig. 5 (se s ) vises et eksempel på lejring af en retineret 8 vurderet ud fra CBCT. Fra den stereoskanografiske undersøgelse blev 8 vurderet til at have to rødder, som lå på hver side af canalis mandibulae. CBCT-undersøgelsen viste derimod, at 8 havde fire rødder, to placeret oralt for og to placeret bukkalt for canalis mandibulae. En af de bukkale rødder lå i direkte kontakt med canalis mandibulae, og dermed var der risiko for direkte forbindelse mellem rod og n. alv. inf. Når retinerede tænder ligger i tæt kontakt med nabotænders rødder, er der risiko for eksterne resorptioner på disse. For opdagelse af sådanne skønnes CBCT også mere værdifuld end traditio- a b Fig. 6. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retineret 8. CBCT-tværsnitsbillede i sagittalplanet (b) viser ekstern rodresorption på 7. 96

11 nelle 2D-røntgenoptagelser (5). Et eksempel på en rodresorption, som kun kunne påvises vha. CBCT, på en nabotand til en retineret underkæbevisdomstand ses i Fig. 6. Fremmedlegemer og lignende I situationer, hvor det skønnes diagnostisk eller behandlingsmæssigt relevant at få præcis vished om beliggenheden af fremmedlegemer, evt. fundet ved traditionelle 2D-røntgenmetoder, er CBCT den foretrukne diagnostiske metode. I Fig. 7 blev det vha. CBCT vist, at en osteosynteseskrue i regio 3+ var placeret tværs igennem apex af 3+ og dermed gjorde det umuligt at trække 3+ ned på plads i tandrækken. Efter fjernelse af osteosynteseskruen blev 3+ trukket ned på plads. Et andet eksempel, hvor CBCT var anvendelig for lokalisationsbestemmelse af et fremmedlegeme, fremgår af Fig. 8. Denne patient klagede over sensibilitetsforandringer i højre side af underkæben. Da der ud fra 2D-røntgenbilleder var fundet et lille fremmedlegeme (en amalgamrest) i relation til canalis mandibulae, ønskedes en vurdering af, om a b Fig. 7. CBCT-billeder af osteosynteseskrue i regio 3+ (hvid pil) i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3D-model (a) viser, at skruen er placeret tværs igennem apex af 3+, og dermed forhindres denne tand i at blive trukket ned i korrekt okklusion. Periapikal optagelse (b) var ubrugelig for denne udredning. 97

12 Fig. 8. CBCT-billeder af fremmedlegeme (hvid pil) i regio 6 i koronal-, sagittalog aksialplanet samt som 3D-model. Fremmedlegemets placering ses at være i lamina compacta af canalis mandibulae ikke i lumen af kanalen. fremmedlegemet var lokaliseret med direkte relation til n. alv. inf. Af CBCT-undersøgelsen fremgik det, at fremmedlegemet var beliggende i compacta-begrænsningen af canalis mandibulae, men ikke i lumen af denne, og dermed formodedes fremmedlegemet ikke at have betydning for patientens symptomer. Endodontiske forandringer CBCT er velegnet til at påvise tilstedeværelse af apikale opklaringer (Fig. 9), men metoden skal naturligvis kun anvendes, når de traditionelle 2D-røntgenbilleder ikke er tilstrækkelige. Dette kan fx være i situationer, hvor det intraorale røntgenbillede ikke vi- 98

13 a Fig. 9. Reduceret panoramaoptagelse (a) af venstre overkæbe viser ikke tegn på unormale forhold. CBCT tværsnitsbilleder i sagittalplanet (b) afslører apikal opklaring på den palatinale rod af +6 samt slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. b ser tydelige tegn på apikal opklaring, men patienten viser symptomer på en sådan forandring. In vivo-undersøgelser har således også vist, at CBCT generelt giver mulighed for afsløring af flere apikale opklaringer end periapikale optagelser (6,7). Endnu en fordel ved CBCT i forbindelse med apikale opklaringer er, at metoden kan afsløre uopdagede og/eller ubehandlede kanaler 99

14 Fig. 10. CBCT-billeder af +6 i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. +6 ses at have en stor apikal opklaring. Tanden mangler rodfyldning i den distobukkale rod (hvid pil). Yderligere ses slimhindefortætning i bunden af kæbehulen. (Fig. 10), rodfraktur (Fig. 11) og resorption (Fig. 12), især hvis metalrestaureringer, rodfyldningsmaterialer og rodstifter af metal er fraværende i tænderne under bedømmelse, da sådanne materialer giver anledning til artefakter, ofte i form af scattering (hvide solstrålestreger) og beam hardening (radiolucente forandringer i relation til metal, som kan ligne sekundær caries/luft omkring fyldningsmaterialet i en rod/manglende osseointegration af et implantat etc.). 100

15 Fig. 11. CBCT-billeder af rodfyldt +2 i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3D-model. +2 fremstår med fraktur af den mesiale del af roden (hvid pil). Fig. 12. CBCT-billeder af 1+ i koronal-, sagittal- og aksialplanet samt som 3Dmodel. 1+ fremstår med intern resorption midtrods (hvid pil). Som tillægsfund ses en overtallig, retineret, inverteret tand i regio +1 (hvid cirkel). 101

16 Frakturer CBCT er en optimal undersøgelsesmetode for bedømmelse af frakturer af såvel tænder som knogle, men skal kun anvendes, når traditionelle 2D-røntgenmetoder ikke er tilstrækkelige eller ikke resulterer i sikker diagnostik. I Fig. 13 ses en collum-fraktur i venstre kæbeled, og i Fig. 11 ses en rodfraktur af +2 på CBCTbilleder. Ingen af frakturerne kunne med sikkerhed bedømmes ud fra traditionelle 2D-røntgenbilleder. Når tandfrakturer skal bedømmes vha. CBCT, kan metalstifter og -skruer gøre vurderingen usikker, idet metallet genererer støj og artefakter, som kan ligne frakturlinjer. Fig. 13. CBCT-billede i koronalplanet af højre og venstre kæbeled. På venstre side ses collum-fraktur (pil). 102

17 Udstrækning af patologiske forandringer især i bukkooral retning Muligheden for at vurdere alle tre dimensioner i det område, der er blevet CBCT-skannet, gør det let at vurdere totale udstrækninger af varierende forandringer. Det er dog i den bukkoorale retning, at 3D-røntgenteknik er de vanlige 2D-teknikker uovertruffen. Ud over at vise forandringens relation til den bukkale og orale compactabegrænsning vil det med en CBCT-undersøgelse også være muligt præcist at vurdere relationen til andre vigtige strukturer, men også at vurdere den reelle afstand mellem strukturerne, så behandleren kan opnå en realistisk fornemmelse af, hvor vanskelig en evt. efterfølgende behandling vil blive. Fig. 14 viser et eksempel, hvor CBCT blev anvendt for bukkooral afgrænsning af en cystisk forandring i regio 8. De koronale billedrekonstruktioner fra CBCT-undersøgelsen viste, at den cystiske forandring havde gennembrudt den orale compacta-begrænsning, og det var yderst vanskeligt at vurdere placeringen af canalis mandibulae i forhold til cysten. Cystens placering inferiort for kronen af 8 og dens gennembrud af den orale compacta-begrænsning resulterede i den tentative diagnose keratocystisk odontogen tumor, men histologisk bestemmelse af væv fra cysten angav diagnosen folliculær cyste. Patienter med uforklarlige symptomer I situationer, hvor patienter frembyder symptomer, som ikke kan forklares ud fra klinisk eller traditionel 2D-røntgenundersøgelse, kan gennemførelse af en CBCT-skanning overvejes. Flere undersøgelser har således vist, at det med CBCT er muligt at påvise hidtil udiagnosticerede patologiske forandringer. Fig. 9 viser en CBCT-undersøgelse af en patient, som havde smerter og ømhed i venstre overkæbe. Klinisk undersøgelse og panoramaundersøgelse havde ikke givet forklaring på årsagen til symptomerne. Patienten blev efterfølgende CBCT-skannet for at få vished for, at 103

18 a Fig. 14. CBCT-tværsnitsbillede af 8 i sagittal- (a) og koronalplanet (b). Den cystiske forandring i relation til 8 ses at have perforeret den orale compactabegrænsning. Det var ikke muligt at lokalisere canalis mandibulae i regio 8. der ikke var en udiagnosticeret, patologisk forandring i området. CBCT-undersøgelsen viste imidlertid, at der var en apikal opklaring på

19 b Behandlingsplanlægning Ortodontipatienter Generelt er CBCT-undersøgelse overordentlig relevant hos komplekse ortodontipatienter, hvor flere forandringer er til stede samtidigt (fx retinerede overkæbehjørnetænder, større kæbeafvigelser, læbe-gane-spalter, luftvejsinvolveringer etc.) (8,9), og hos patienter med markante asymmetrier anses det i dag for utilstrækkeligt kun at benytte 2D-billeder fra forskellige anatomiske 105

20 a b c Fig. 15. Frontal 3D-model (a, til venstre), der viser forskellige vinkler i vertikalplanet mellem højre og venstre mandibel, forskellige ramus-højder og kraftig midtlinjeforskydning. Fra den aksiale 3D-model (a, til højre) er det tydeligt, at den vertikale asymmetri har konsekvenser også i andre planer; her ses rotation i urets retning af mandiblen. Fra laterale 3D-modeller af højre (til højre) og venstre (til venstre) side er det muligt at se den varierende anterioposteriore udstrækning af rami mandibulae og den retrognate maksil (b). Fra rekonstruerede laterale cefalogrammer af hhv. højre (R) og venstre (L) side er det muligt at måle gonion-vinklen (c). 106

21 a b Fig. 16. Frontale og laterale 3D-modeller viser et tydeligt åbent bid (a). Fra en posterior og aksial 3D-model af mandiblen fremgår det tydeligt, at der foreligger dobbeltsidig collum-fraktur (b). Det venstre kondylfragment er mest displaceret og er beliggende medialt og separat for ramus, mens højre kondylfragment også er beliggende medialt for ramus, men med hårdtvævsforbindelse til denne. planer, idet de aldrig vil være i stand til at give de samme informationer som 3D-billeder. I forbindelse med en asymmetri er det afgørende at få lokaliseret årsagen til asymmetrien. Dette kræver almindeligvis en større helhedsvurdering, idet en asymmetrisk patient ofte viser forandringer i andre områder og planer end der, hvor asymmetrien umiddelbart manifesterer sig, og det sker bedst ved virtuelle 3D-modeller, evt. i kombination med rekonstruerede laterale cefalogrammer lavet separat for hhv. patientens højre og venstre side. Et eksempel på dette kan ses i Fig. 15, som viser en patient med maksillær hypoplasi, skævt okklusalplan og hypopla- 107

22 si af højre ramus. Som tillægsfund på 3D-modellerne opstår der mistanke om hypertrofi af venstre corpus mandibulae. Forskellen mellem højre og venstre side af underkæben fremgår tydelig af 3D-billederne, hvorimod sideforskellen på den goniske vinkel fremstår tydeligst på rekonstruerede laterale cefalogrammer. Hos patienter med komplekse kranie-/kæbedeformiteter afhænger en succesfuld behandling af omhyggelig og omfattende diagnostik og detaljeret planlægning af den ortodontisk-kirurgiske behandling (10). For opnåelse af dette spiller 3D-gengivelse af patientens anatomi en betydelig rolle, idet anatomien forstås langt mere fyldestgørende, når patienten gengives som en virtuel 3Dmodel, hvorpå nøjagtige antropologiske målinger kan foretages. Et eksempel på detaljeret anatomigenkendelse ud fra 3D-billeder på en patient, som krævede ortognat-kirurgisk behandling, fremgår af Fig. 16 ( se s. 107). Denne patient havde ekstremt åbent bid, forårsaget af traumatisk dobbeltsidig collum-fraktur. Grundet den præcise bedømmelse af kondyllernes placering ud fra 3D-modellerne kunne en detaljeret plan for den ortognat-kirurgiske behandling lægges. Implantater Der mangler entydige retningslinjer for, hvornår CBCT skal anvendes forud for implantatbehandling, så indtil videre tilrådes det (især i Europa (11)) kun at anvende CBCT i de situationer, hvor 2D-røntgenbilleder (periapikal optagelse og panoramaundersøgelse) ikke er tilstrækkelige. Men denne opfattelse er under pres især i USA hvor indflydelsesrige debattører i stigende grad synes at anbefale CBCT forud for enhver implantatbehandling. Vinder sidstnævnte opfattelse fodfæste, opstår der snart den holdning, at det er malpraksis at gennemføre implantatbehandlinger uden forudgående brug af CBCT. I Fig. 17 ses transverselle billedrekonstruktioner fra regio 7,6, hvor der skulle isættes implantater. Knoglebredde og højde over canalis mandibulae fremgår tydeligt, og alle målinger er uden forstørrelse. 108

23 a b Fig. 17. CBCT-oversigtsbillede for koronale snit af højre side af underkæben (a). Tværsnitsbilleder i koronalplanet (b) med afsatte mål for knoglehøjde og bredde. Pil viser canalis mandibulae. 109

24 Tillægsfund Som på 2D-røntgenbilleder er tandlæger også på 3D-røntgenbilleder ansvarlige for at vurdere hele det bestrålede område, selvom problemet, der har udløst undersøgelsen, kun befinder sig i en mindre del af strålefeltet. Det vil sige, at tandlægen skal se hele 3D-datasættet igennem og beskrive, diagnosticere og lave en klinisk vurdering af evt. observerede tillægsfund (11). Når der gennemføres odontologiske CBCT-skanninger, som størrelsesmæssigt omfatter kæbehulerne (fx undersøgelse af kæbeleddene, knogle-/tandforhold i den posteriore del af overkæben, hele kraniet for OR-behandlingsplanlægning), er det ikke ualmindeligt her at se forandringer (12). Forandringerne ses ofte i form af generelle eller lokale slimhindefortætninger, som kan være forårsaget af inflammation eller infektion. Når en slimhindefortætning ses hen over kæbehulebunden, kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at vurdere, om fortætningen evt. kunne være odontogent betinget, fx pga. en uopdaget apikal parodontit på en præmolar eller molar. I Fig. 18 ses en CBCT-undersøgelse, som var initieret for vurdering af kæbeleddene. Gennemgang af hele 3D-datasættet viste tydelig slimhindefortætning langs bunden af højre kæbehule, og en mere detaljeret gennemgang af de posteriore tænder i højre overkæbe viste tilstedeværelse af en apikal opklaring på 7+, som var rodbehandlet. Et andet eksempel på tillægsfund, gjort ved CBCT, ses i Fig. 19. Her var patienten henvist for CBCT-undersøgelse for vurdering af evt. ekstern resorption på 7+. Tilfældigt observeredes en overtallig, horisontalt lejret tand, bukkalt for 8+, et fund, der ikke var mistanke om ud fra et tidligere panoramabillede. 110

25 a b Fig. 18. CBCT-panorama-rekonstruktion (a) for initial vurdering af kæbeleddene gav mistanke om apikal opklaring på 7+ (hvide pile). Tværsnitsbilleder i koronal-, sagittal- og aksialplanet (b) viser tydelig tilstedeværelse af en apikal opklaring (hvid pil). 111

26 a b 112

27 Fig. 19. Reduceret panoramaoptagelse (a) viser retineret 8+. CBCT-undersøgelse blev gennemført for vurdering af evt. ekstern resorption på 7+. Tværsnitsbilleder i koronal-, sagittal- og aksialplanet og som 3D-model (b) viste et tilfældigt fund i form af en overtallig tand (hvid pil) beliggende bukkalt for kronen af 8+. Der var ingen tegn på ekstern resorption på 7+. Konklusion Cone beam CT er i mange tilfælde en unik undersøgelsesmetode, der gør det muligt at nå op på det højeste bedømmelsesniveau, men det skal samtidig erindres, at metoden grundet bl.a. sin højere stråledosis ikke skal bruges som erstatning for traditionelle 2D-billeder, men derimod som et supplement for disse. LITTERATUR 1. Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL. Dosimetry of two extraoral direct digital imaging devices: NewTom cone beam CT and Orthophos Plus DS panoramic unit. Dentomaxillofac Radiol 2003;32: Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: CB Mercuray, New- Tom 3G and i-cat. Dentomaxillofac Radiol 2006;35: Pauwels R, Beinsberger J, Collaert B, Theodorakou C, Rogers J, Walker A et al. The SEDENTEXCT Project Consortium. Effective dose range for dental cone beam computed tomography scanners. Eur J Radiol 2010 Dec 31. [Epub ahead of print]. 4. Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Cone beam CT and conventional tomography for detection of morphological TMJ changes. Dentomaxillofac Radiol 2007;36: Alqerban A, Jacobs R, Fieuws S, Willems G. Comparison of cone beam computed tomographic systems versus panoramic imaging for localization of impacted maxillary canines and detection of root resorption. Eur J Orthod 2011;33:

28 6. Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl HG. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103: Low K, Dula K, Bürgin W, von Arx T. Comparison of periapical radiography and limited cone-beam tomography in posterior maxillary teeth referred for apical surgery. J Endod 2008;34: Botticelli S, Verna C, Cattaneo PM, Heidmann J, Melsen B. Two- versus three-dimensional imaging in subjects with unerupted maxillary canines. Eur J Orthod 2011;33: Lenza MG, Lenza MM, Dalstra M, Melsen B, Cattaneo PM. An analysis of different approaches to the assessment of upper airway morphology: a CBCT study. Orthod Craniofac Res 2010;13: Swennen GR, Mollemans W, Schutyser F. Three-dimensional treatment planning of orthognathic surgery in the era of virtual imaging. J Oral Maxillofac Surg 2009;67: Sedentexct.eu. University of Manchester (Besøgt 28. marts 2011) 12. Pazera P, Bornstein MM, Pazera A, Sendi P, Katsaros C. Incidental maxillary sinus findings in orthodontic patients: a radiographic analysis using cone-beam computed tomography (CBCT). Orthod Craniofac Res 2011;14:

fremtidens røntgenundersøgelse

fremtidens røntgenundersøgelse Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Digital Dental Danmark

Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark - ny røntgendedikeret virksomhed Ny autoriseret forhandler af Soredex røntgenprodukter - Digora, Cranex og Scanora DANMARK Digital Dental Danmark the 3D Company er en 100% røntgendedikeret

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract RB-RB/LB-LB-huskeregel til røntgenoptagelser af implantater Introduktion Optimale periapikale røntgenbilleder er en forudsætning for at kunne kontrollere knogleforholdene

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark The 3D Company dygtige, dynamiske, dedikerede > DIGORA fødselsdag kom og få et glas Crément FAIR PRISeR > udstyr > forbrugsvarer > service marts 2014 > Vi ses på SCANDeFA stand C1-018e

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

et billede siger mere end tusind ord

et billede siger mere end tusind ord et billede siger mere end tusind ord BlueX IntraOs DG og 70 Intra røntgen fra BlueX, 70 kv med 3,5 ma eller 7 ma røntgenkilde. Vægmonteres eller monteres på unit. Kan leveres med 30, 60 eller 80 cm arm.

Læs mere

Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien

Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 24 30 Sven Kreiborg Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien En oversigt Den røntgencefalometriske teknik blev introduceret

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 2 3. Problembeskrivelse... 2 4. Problemformulering... 3 5. Metode... 3 6. Teori... 3 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier... 3 6.2 Normalt

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen Dens invaginatus Case rapport og en gennemgang af litteraturen Udarbejdet af: Sima Hassanvand Vejleder: Sven Poulsen 1 Indledning Dens invaginatus (DI) er en udviklingsanomali, som opstår ved invagination

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet CT af bevægeapparatet John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG CT af bevægeapparatet Undersøgelsesteknik Post-processing Hyppigste undersøgelser Intervention Specielle indikationer

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik The Hansson Pin System Perkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponering 2. Udfør snittet Ved behov for reponering gøres dette på vanlig vis. Proximale femur skal positioneres så lårbenshovedet

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere