Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper"

Transkript

1 Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og de tilhørende tre ydelsesaftaler mellem Fødevareministeriet og DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, er der etableret faglige chefstyregrupper. De 3 chefstyregrupper er ansvarlige for den faglige opfølgning på de respektive ydelsesaftaler. De refererer til Ledelsesgruppen og bidrager til DTU s afrapportering til Ledelsesgruppen, som har det overordnede ansvar for opfølgningen af den samlede rammeaftale. Nærværende kommissorium redegør for formål og rammer for chefstyregrupperne. Kommissoriets tilhørende bilag 1 redegør for retningslinjerne for afrapportering. 1. Chefstyregruppernes formål Det overordnede formål for chefstyregrupperne er at følge op på de respektive ydelsesaftaler. Formålet opfyldes bl.a. ved: a) At udarbejde økonomistatus på indsatsområderne i den gældende respektive ydelsesaftale. b) Opfølgning på aftalte udviklingsmål og konkrete faglige ydelser/indsatser med fokus på kvalitet og effekt af disse. Såfremt der er behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal parterne igangsætte et fælles initiativ til afdækning af effekten. c) Gensidig orientering om eksisterende og kommende kommunikationstiltag vedr. formidling af forskningen og dens resultater mhp. mulig fælles profilering. d) Gensidig orientering om aktiviteter, der kan have betydning for myndighedsbetjening, f.eks. internationalt samarbejde, erhvervssamarbejde og uddannelse. e) At vurdere om opgave-flowet, dvs. mængden af opgaver, rækkefølgen i udførslen af opgaver samt tidsforbruget på indsatsområderne er passende og i overensstemmelse med aftalen. f) Dialog om den strategiske faglige udvikling af indsatsområderne, jf. initiativpligten. g) At rådgive ledelsesgruppen vedr. behov for nye indsatser eller justering af indsatser inden for hvert af indsatsområderne, og herunder om der er behov for ændringer i ressourcetilførsel. h) At drøfte forhold med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på aftalen. 2. Rammer for chefstyregrupperne 2.1. Mødeaktivitet Chefstyregrupperne bør afholde ét møde i kvartalet, og skal som minimum holde to møder om året. Ifm. rul fastlægger teknikergruppen ledelsesgruppemøder for det kommende kalenderår i hhv. maj og oktober, og chefstyregrupperne sikrer mødeafholdelse ca. 1,5 måned inden ledelsesgruppemødet i maj om det forgangne kalenderår, og et møde ca. 1,5 måned før ledelsesgruppemødet i oktober inden rulning af aftalen. Mødedatoer fastlægges for et kalenderår ad gangen og meddeles ledelsesgruppen.

2 Chefstyregrupperne fastlægger selv forretningsorden herunder varetagelse af formandspost og sekretariatsfunktion. Forud for møderne udsendes en dagsorden og efterfølgende udfærdiges et beslutningsreferat. Referaterne fra disse møder skal løbende tilgå Ledelsesgruppen via gruppens kontaktperson. Med det formål at sikre en løbende gensidig orientering om aktuelle emner og koordinering af rådgivningsopgaver knyttet hertil kan der med fordel afholdes regelmæssige summe-/dialogmøder mellem det respektive institut og styrelse/direktorat/departementet. Ved fastlæggelse af mødedagsorden for chefstyregruppemøder skal det sikres at punkterne listet under chefstyregruppernes formål, jf. pkt. 1, behandles Medlemmer Medlemmer i de respektive chefstyregrupper er fsva. FVM repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet, samt i relevant omfang repræsentanter fra Fødevareministeriets departement og Center for Innovation i NaturErhvervstyrelsen. DTU s medlemmer er den relevante institutdirektør, instituttets kontaktperson for myndighedsbetjening samt forskningschefer. For at sikre kontinuitet mellem drøftelser i Ledelsesgruppen og chefstyregrupperne, deltager en medarbejder fra DTU s Afdeling for Myndighedsbetjening i såvel Ledelsesgruppemøder som chefstyregruppemøder. Efter behov kan begge parter supplere med relevante medarbejdere Afrapportering For hver ydelsesaftale udarbejder DTU: a) En halvårsrapport som skal foreligge inden oktobermødet i ledelsesgruppen, inkl. 4-årig fremskrivning af bevillingssituationen b) En årsrapport som skal foreligge inden maj mødet i ledelsesgruppen Halv- og helårsrapporterne udarbejdes af hhv. DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, som fremsender rapporter til den respektive chefstyregruppes drøftelse. På baggrund af drøftelse af rapporten udarbejder chefstyregruppen et indstillingsnotat om godkendelse til Ledelsesgruppen. Rapporterne a) og b) skal være DTU s Afdeling for Erhverv og Myndigheder i hænde senest 25 arbejdsdage før mødedatoen for Ledelsesgruppen. Afdeling for Erhverv og Myndigheder er ansvarlig for samlet fremsendelse til FVM. Rapporterne baseres på skabelon beskrevet i retningslinjerne i kommissoriets bilag 1.

3 Bilag 1.: Retningslinier for afrapportering Institutterne udarbejder halv- og helårsrapporter, som forelægges den relevante chefstyregruppe. På baggrund af drøftelse af rapporter til chefstyregruppemøder udarbejdes en endelig rapport, som forelægges Ledelsesgruppen inklusiv et indstillingsnotat, som parterne udarbejder i fællesskab. Rapporternes opbygning baseres på nedenstående punkter 1-6, som sikrer afrapportering i henhold til chefstyregruppernes formål som oplistet i kommissoriets punkt 1. Af skemaet fremgår den tidsmæssige udarbejdelse samt drøftelse af de forskellige afrapporteringsdele. Halvårsrapport Årsrapport 4-årig fremskrivning af bevillingssituation (Pkt. 1.,tabel 2) 1. kvartal 3. kvartal Drøftes på Ledelsesgruppens majmøde Drøftes på Ledelsesgruppens oktober møde Drøftes på Ledelsesgruppens oktober møde Afrapportering i foråret omhandler afrapporteringen for det forgangne kalenderår og vil ofte have en evaluerende karakter, mens afrapportering i efteråret vedrører aktiviteterne i første halvår og lægger op til rulning af aftalen med fokus på det strategiske fremadrettede perspektiv. 1. Indsatsområdets ressourcer og forbrug (Tabel 1) Jf. kommissoriets afsnit 1 om chefstyregruppernes formål refereres til pkt. a) Økonomistatus på indsatsområder i den respektive ydelsesaftale. Herudover aflægges en status for eventuelt videreførte overskud og reserverede midler tilknyttet aftalebevillingen fordelt på indsatsområder. Afrapporteringen sker på grundlag af institutternes tagging af alle projekter med deres andel i en eller flere indsatsområder, kombineret med en eller flere aktivitetsområder. I afrapporteringen er også medtaget koncernomkostninger, dvs. bl.a. administration og bygningsdrift, hvilket betyder, at totalen i tabellen svarer til en full cost opgørelse. Tabeller for afrapoprteringen er delt op i to hovedområder: Tabel 1: Regnskab for den givne rapporteringsperiode, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper. Tabel 2: Budget for finansår og bevillingsoverslagsårene, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper.

4 2. En summarisk redegørelse og vurdering af ydelser under hvert indsatsområde og typer af leverancer Jf. kommissoriets afsnit 1 om chefstyregruppernes formål refereres til pkt. b) Opfølgning på aftalte udviklingsmål og konkrete faglige ydelser/indsatser med særligt fokus på kvalitet og effekt af disse. Såfremt der på chefstyregruppemøder har været drøftelser om behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal det fremgå af afrapporteringen, hvorledes chefstyregruppen har fulgt op på behovet. Der fokuseres endvidere på fremhævelse af større konkrete ydelser af betydning for FVST/FVM og for samfundet og erhvervene samt på særligt væsentlige akutte myndighedsopgaver i afrapporteringsperioden. 3. Kommunikationstiltag (1 side) Jf. kommissoriets afsnit 1 om chefstyregruppernes formål refereres til pkt. c) Orientering om periodens vigtigste kommunikationstiltag i relation til formidling af forskningen og dens resultater. Målet er at drøfte fælles profilering samt strategisk brug af publikationer. Udgangspunktet er den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via ovennævnte aftale. Afrapporteringen kan tage udgangspunkt i nedenstående tabel med basis i data, som delvis kan trækkes direkte fra DTU s publikationsdatabase. År Rapporter 1 Videnskabelige publikationer¹ Deltagelse i udvalg m.v.¹ Anden kommunikationsvirksomhed Pressekontakt Besøg på instituttets hjemmeside Institutternes kommunikationstiltag har til formål at styrke formidling af de gode forskningshistorier og -resultater med særlig fokus på synliggørelsen af forskningens relevans og nytte for myndighederne, erhverv og samfundet som helhed. De kvantitative indikatorer kan tjene som redskab til dokumentation af omfang og indhold for institutternes forskningsbaserede myndighedsrådgivning. ¹ I regi af Danske Universiteter er udarbejdet indikatorer for forskningsbaseret myndighedsbetjening, som har til formål at kunne opgøre myndighedsrådgivningens output, d.v.s. synliggøre universiteternes myndighedsbetjeningsindsats på baggrund af sektorfælles definitioner. Medio 2012 er DTU påbegyndt opgørelse på disse indikatorer, som omfatter udarbejdelse af publikationer samt deltagelse i råd og nævn. Opgørelsen sker i forskningsdatabasen PURE, og vil blive inddraget i afrapportering i løbet af 2013 og ifm. rul 2013 vil kommissorier opdateres i henhold til erfaringsgrundlag for afrapportering på området.

5 4. Øvrige aktiviteter (1 side) Jf. kommissoriets afsnit 1 om chefstyregruppernes formål refereres til pkt. d) Orientering om eventuelle andre nye relevante aktiviteter, som f.eks. internationalt samarbejde, herunder i EU-regi, erhvervssamarbejde samt nye uddannelsesaktiviteter,ph.d. skole o.l.. Orienteringspunkterne skal kobles til, hvad det har af betydning for instituttets forskningsbaserede myndighedsbetjening. 5. Overordnet ledelsesvurdering (1 side) Ledelsesvurderingen har karakter af en overordnet og konkluderende tekst vedr. instituttets faglige og økonomiske situation på de relevante indsatsområder, herunder instituttets kapacitet og potentiale for at levere den betjening ministeriet og styrelsen/direktoratet har brug for. Desuden bør teksten hvor relevant forholde sig til kommissoriets afsnit 1 om chefstyregruppernes formål pkt. e-h, dvs. opgaveflow, strategisk udvikling, behov for justering af indsatser samt øvrige forhold af politisk eller anden bevågenhed, som kan have betydning for aftalen. Vurderingen skal forholde sig eksplicit til, om FVM s tilskud er anvendt i henhold til aftalen. 6) Indstillingsnotat (Jf. skabelon 1) Chefstyregruppen skal i fællesskab udarbejde et indstillingsnotat som vedlægges hhv. halv- og helårsafrapporteringerne når disse forelægges til Ledelsesgruppen. Notatet struktureres omkring hovedoverskrifterne titel, problem, baggrund, løsning, videre proces, kommunikation og formidling, jf.skabelon sidst i dette dokument. Formålet med indstillingsnotatet er at Ledelsesgruppen hurtigt kan skabe overblik over den videre proces fsva. drøftelse og senere godkendelse af afrapporteringerne.

6 Koncernomkostninger Aftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret Regnskab Finansår FL FL Forskningsbaseret Rådgivning 2. Forskningsbaseret Monitorering, Overvågning og Databanker 3. Forskning 4. Referencelaboratorier Koncernomkostninger Fødevareforlig II Veterinærforlig II Dansk Skaldyrscenter Husdyrssygdomme og dyrevelfærd Kemisk fødevaresikkerhed Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Ernæring Fødevarekvalitet Erhvervsfiskeri Akvakultur Rekreativt fiskeri Monitorering og analysemetoder incl. SEA Incl. SEA Budget Omkostninger Finansår FL FL Forskningsbaseret Rådgivning 2. Forskningsbaseret Monitorering, Overvågning og Databanker 3. Forskning 4. Referencelaboratorier Koncernomkostninger Fødevareforlig II Veterinærforlig II Dansk Skaldyrscenter Husdyrssygdomme og dyrevelfærd Kemisk fødevaresikkerhed Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Ernæring Fødevarekvalitet Erhvervsfiskeri Akvakultur Rekreativt fiskeri Monitorering og analysemetoder incl. SEA Incl. SEA

7 BO1 FL FL Forskningsbaseret Rådgivning 2. Forskningsbaseret Monitorering, Overvågning og Databanker 3. Forskning 4. Referencelaboratorier Koncernomkostninger Fødevareforlig II Veterinærforlig II Husdyrssygdomme og dyrevelfærd Kemisk fødevaresikkerhed Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Ernæring Fødevarekvalitet Erhvervsfiskeri Akvakultur Rekreativt fiskeri Monitorering og analysemetoder incl. SEA Incl. SEA BO2 FL FL Forskningsbaseret Rådgivning 2. Forskningsbaseret Monitorering, Overvågning og Databanker 3. Forskning 4. Referencelaboratorier Koncernomkostninger Fødevareforlig II Veterinærforlig II Husdyrssygdomme og dyrevelfærd Kemisk fødevaresikkerhed Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Ernæring Fødevarekvalitet Erhvervsfiskeri Akvakultur Rekreativt fiskeri Monitorering og analysemetoder incl. SEA Incl. SEA

8 BO3 FL FL Forskningsbaseret Rådgivning 2. Forskningsbaseret Monitorering, Overvågning og Databanker 3. Forskning 4. Referencelaboratorier Koncernomkostninger Fødevareforlig II Veterinærforlig II Husdyrssygdomme og dyrevelfærd Kemisk fødevaresikkerhed Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Ernæring Fødevarekvalitet Erhvervsfiskeri Akvakultur Rekreativt fiskeri Monitorering og analysemetoder incl. SEA Incl. SEA

9 Læsevejledning til tabel 1 og 2: Bevillinger, omkostninger og resultatafvigelse Rapporteringsskabelonen indeholder følgende bevillings- og omkostningstyper: : På omfatter tilskudsbevillingerne underkonto 30: Opgaver vedrørende fødevareog veterinærforhold og underkonto 20: Fiskeriforhold. : Omfatter forskningsindtægter (bevillinger) fra EU, FI, EFSA mv., som vedrører én eller flere af de 4 aktivitetsområder (Rådgivning, Monitorering, Forskning og Referencelab.). Herved forstås øremærkede midler til en særskilt aktivitet, der fremgår af Finansloven. Skemaet justeres i takt med tilkomst / bortfald af særbevillinger. : De direkte omkostninger svarer til Løn og Drift (ikke løn) på instituttets projekter. : De indirekte omkostninger omfatter: Forskningsafdelingernes ledelsessekretariater Instituttets ledelsessekretariat (relateret til institutdirektøren) Kontorhold mv. De institutspecifikke indirekte omkostninger opgøres som totaler på institutniveau. : er forskellen mellem indtægter/bevillinger og omkostninger. Leverancetyper Opdelingen i aktiviteter tager udgangspunkt i rammeaftalens afsnit , hvor der redegøres for de enkelte leverancetyper og deres forskningsbasering. Forskningsbaseret rådgivning Forskningsbaseret monitorering, overvågning og databanker Referencelaboratorier Forskningen bag myndighedsbetjeningen er af central betydning for kvalitet og effektivitet i DTU s opgaveløsning for FVM og sikrer, at myndighedsbetjeningen udføres på basis af den nyeste viden og af højeste kvalitet. Leverancetypen Forskningsbaseret beredskab er en nødvendig forudsætning for de øvrige nævnte leverancetyper, og indebærer DTU s opretholdelse af et laboratorie- og forsknings

10 mæssigt beredskab samt kontinuerlig ajourført infrastrukturel og kompetencemæssig kapacitet, der sikrer hurtig og effektiv løsning af akutte og aktuelle sikkerhedsproblemer inden for fødevare-, veterinær, - og fiskeriområdet. Koncernomkostninger: Koncernomkostninger er de omkostninger, der afholdes af centrale og fælles afdelinger ( fx. Campus Service, HR og IT), men som kommer alle institutter på DTU til gode. Koncernomkostninger hverken bliver eller kan registreres på institut-, aktivitets- eller indsatsområdeniveau. Koncernomkostninger omfatter bl.a. administration og bygningsdrift (husleje, bygningsafskrivninger, vedligeholdelse, renhold m.v.) og er faste, idet de ikke er direkte korreleret med institutternes aktivitetsniveau. Generelle opmærksomhedspunkter (barrierer for omprioritering) I forbindelse med parternes øgede fokus på strategisk anvendelse af aftalebevillingerne, tages der udgangspunkt i de strategiske perspektivplaner jf. rammeaftalens pkt og 4.6. Derudover skal der tages højde for en række forhold, der sætter grænser for kortfristede tilpasninger og omdisponeringer: Infrastruktur: - Kan ikke ændres med kort varsel - Kan ikke op- og nedskaleres i takt med ændrede bevillinger - Er typisk delt mellem forskellige aktiviteter (bl.a. derfor opgøres infrastruktur ikke på aktiviteter (rådgivning, monitorering, referencelaboratorier etc.))

11 Skabelon 1: Indstillingsnotat Brevhoved: Titel: Ved afrapportering: (Halv)årsrapport på X område, godkendt af chefstyregruppen. Ved rul: Rulning af ydelsesaftale X mellem styrelse X og institut X, bilag X til rammeaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks tekniske Universitet for 201X- 201X. Sagsfremstilling: Ved afrapportering: Chefstyregruppen på område x indstiller (halv)årsrapport 20XX til Ledelsesgruppens godkendelse. Ved rul: Chefstyregruppen på område x indstiller ydelsesaftale version 201X 201X, inkl. bilag, til Ledelsesgruppens godkendelse. Baggrund: Beskrivelse af eventuelle særlige forhold og ved rul substantielle ændringer ift. tidligere års aftale.

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Nærværende bilag redegør for kravene til AU s rapportering i forhold til anvendelsen af FVM s tilskud, gennemførslen af aktiviteter under

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009

Tværgående afrapportering 8. oktober 2009 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Kortlægning og analyse af bevilling, budget og økonomistyringsværktøjer i Fødevarestyrelsen Tværgående afrapportering

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Vandet stod ekstremt højt i bebyggelsen Sluseholmen under

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere