CAS Service Leverance Aftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAS Service Leverance Aftale"

Transkript

1 CAS Service Leverance Aftale

2 INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE DEFINITIONER AFTALEN AFTALEGRUNDLAG AFTALENS FORMÅL AFTALEN IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT KRAV TIL CAS KRAV TIL BRUGEREN SERVICEHÅNDBOGEN ANSVAR OG FORPLIGTELSER CAS S FORPLIGTELSER BRUGERENS FORPLIGTELSER ØKONOMIADMINISTRATION...7 2

3 CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE 1.0 DEFINITIONER I denne Service Leverance Aftale (SLA) med tilhørende bilag og eventuelt tillæg har nedenstående udtryk den her anførte betydning, medmindre andet åbenbart fremgår af sammenhængen. Arbejdsdag betyder alle dage bortset fra lørdage, søndage, officielle helligdage, 1. januar, 1. maj, 5. juni, ½ dag den 23. december, 24. december og 31. december. Dag betyder kalenderdag. Aftalen betyder Service Leverance Aftale med tilhørende Servicehåndbog, bilag og eventuelt tillæg. Part eller Parterne betyder ud fra den konkrete sammenhæng Brugeren, CAS eller begge. CAS betyder DTU s Campus Service, der varetager facilities management funktionen. Grundydelserne betyder den standardløsning som CAS på Service Leverance Aftalens betingelser skal etablere hos Brugeren i Brugerens ejendomsdriftsmiljø. Brugere er den/de primær(e) brugere af DTU s bygningsmæssige faciliteter og arealer på DTU s institutter, afdelinger og andre universitetsenheder. UBST betyder Universitets- og Bygningsstyrelsen, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 1.1 AFTALEN AFTALEGRUNDLAG Aftalen skal synliggøre CAS s serviceleverancer i forhold til Brugeren samt de mellem Brugeren og CAS indgåede gensidige forpligtelser. Hensigten er at etablere og opretholde det bedst mulige samarbejde inden for de givne ressourcemæssige rammer AFTALENS FORMÅL Aftalen har til formål at skabe klare og entydige rammer for CAS s varetagelse af drifts- og udviklingsopgaver i forhold til Brugeren af DTU s ejede og lejede bygningsmasse. Herved afstemmes forventningerne mellem CAS og Brugeren med hensyn til de aftalte serviceleverancer. 3

4 1.1.3 AFTALEN Aftalen indgås med alle Brugere, der i DTU s bygninger anvender CAS s services. Dette kan være som DTU organisationsenhed eller i tilknytning til DTU lejeaftaler. Aftalen omfatter alle grundydelser indeholdt i Servicehåndbogen samt eventuelle særligt aftalte ydelser mellem Brugeren og CAS. Det daglige samarbejde mellem Brugeren og CAS bygger på en åben dialog med løbende forventningsafstemninger således, at det bedst mulige resultat af Aftalen opnås hurtigst muligt. CAS foretager de nødvendige reinvesteringer i selve bygningsmassen. Brugerspecifikt apparatur eller inventar omfattes ikke af CAS s reinvesteringer. Dette gælder også apparatur eller inventar, der eventuelt serviceres af CAS IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT Aftalen indgås i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af leje-, fremleje- eller driftskontrakt, og forud for dennes ikrafttrædelsestidspunkt. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2010 og er gældende indtil, at leje-, fremleje- eller driftskontrakten ophører KRAV TIL CAS På Aftalens betingelser forventes det, at CAS; Varetager ejendomsadministration af ejede og lejede DTU lokaliteter. Yder bygningsdrift, vedligehold og services i henhold til Servicehåndbogen. Varetager projektstyring af nybygninger, tilbygninger og ombygninger. Udfører rådgivning og vejledning ifm. nybygninger, tilbygninger og ombygninger. Informerer Brugeren ved driftsforstyrrelser og andre hændelser, som har indflydelse på Brugeren. Varetager vedligeholdelse af terræn og grønne områder. Gennemfører kvartals- og årlig rapportering til DTU koncernledelsen vedrørende drifts- og investeringsøkonomi. Yder bistand til drift af forskningsfaciliteter. Benchmarker egne services. Foretager Brugertilfredshedsundersøgelser via Portalen. Leverer årlig oversigt over arealtildelinger i det efterfølgende budgetår. Driver og vedligeholder fejlmeldings- og bestillingssystemet. Varetager grønne regnskaber. 4

5 1.1.6 KRAV TIL BRUGEREN På Aftalens betingelser forventes det, at Brugeren; Udpeger beslutningsdygtige kontaktpersoner som CAS definerer at have brug for. I god tid giver feedback om væsentlige ændringer i forventningerne til CAS s ydelser. Overordnet er ansvarlig for input af information, der ikke fødes i CAS. I fejlmeldingssystemet elektronisk indrapporterer fejlmeldinger og meddelelser vedrørende skader/mangler. Sikrer kvalitet og rettidighed, i samarbejde med CAS, vedrørende data om areal og facilitetsbehov. Håndterer affald og sortering i henhold til CAS s affaldsvejledning, og tilstræber energibesparende adfærd. Overholder de fastsatte forpligtelser på bygningsområdet. Er ansvarlig for, at bygnings- og facilitetsanvendelse er i overensstemmelse med gældende regler, politikker, retningslinjer og sikkerhedsforhold. Varetager ansvaret for egne forskningsapparaturer/-installationer. Sikrer, at der ikke er opbygget/opbygges dobbelt kompetence for opgaver og funktioner, der varetages af CAS. Overholder generelt fastsatte administrative retningslinjer for årshjulet. Leverer årlig indberetning over arealbehov og -tilpasninger til CAS. Formidler kontakt direkte mellem CAS og Brugerens øvrige leverandører, når dette er relevant for CAS s opfyldelse af Aftalen SERVICEHÅNDBOGEN CAS s overordnede serviceportefølje blev fastlagt ud fra DTU s direktions ønske om at samle DTU s bygningsdrift, administration og udvikling i ét fælles DTU Campus Service. CAS varetager, under ansvar over for DTU s direktion, alle opgaverne tilknyttet bygningsdriften og - udviklingen samt relationerne til Brugeren vedrørende bygnings- og facilitetsanvendelse. CAS driver, udvikler og rådgiver om serviceydelser inden for: Ejendoms- og serviceforvaltning. Bygningsdrift og vedligeholdelse. Bygningsudvikling, herunder rådgivning, projektering og projektstyring. 5

6 Ejendomsadministration og regnskab. Rapportering, Brugerundersøgelser og ledelsesinformation. Servicehåndbogen indeholder procedurer for indberetning og rapportering, kontakt til relevant CAS enhed samt en oversigt over Aftalens grundydelser, der leveres til Brugeren inden for følgende 6 kategorier: 1. Ejendomsadministration af såvel ejede som lejede DTU lokaliteter. 2. Bygningsdrift, vedligehold og services for samtlige DTU lokaliteter, herunder terræn og grønne områder. 3. Sparring og vejledning i forhold til Brugeren i forbindelse med bygningsmæssige omkostninger og konsekvenser. 4. Ny-, til- og ombygninger, herunder tilpasning af bygningsmæssige faciliteter til nye aktiviteter. Ansvar for forskningsapparatur eller -installationer er ikke omfattet heraf. 5. Bistand til drift af forskningsfaciliteterne. 6. DTU s grønne regnskab (el, vand, varme, affald, CO 2 ). Parterne har gensidig oplysningspligt på ny viden samt om ændringer i forudsætningerne for Aftalen. Dette gælder specielt ved ændringer i interne forretningsgange samt bygnings- og facilitetsanvendelse, som kan have betydning inter partes ANSVAR OG FORPLIGTELSER Organisatorisk er CAS en koncernstab i DTU og er således under ledelse af en campusdirektør med direkte reference til DTU s universitetsdirektør. CAS varetager selvstændigt relationerne i forbindelse med bygnings- og facilitetsanvendelse med alle Brugere tilknyttet nærværende Aftale. CAS tilser ligeledes alle relationer knyttet til bygningsdriften til DTU s største udlejer UBST samt andre udlejere af bygninger og arealer til DTU CAS S FORPLIGTELSER CAS har det totale ansvar for, at Aftalens betingelser overholdes, herunder alle aftalte ydelser beskrevet i Servicehåndbogen. Derudover har CAS følgende forpligtelser: CAS sørger for, at der er tegnet forsikring for alle bygninger ejet af DTU. Forsikringen omfatter alene bygningerne, ikke inventar og udstyr. 6

7 CAS forpligter sig til at have et tilstrækkeligt og velkvalificeret personale til rådighed således, at Brugerens behov opfyldes tilfredsstillende. CAS skal ved Aftalens opfyldelse i videst muligt omfang anvende ansatte, der har relevant viden om Aftalen og kendskab til Brugerens arbejdsgange, forhold samt de ansatte hos Brugeren. CAS forpligter sig til at følge udviklingen og sikre en udbygning af sin kompetence i takt hermed således, at CAS kan opfylde sin rolle som en kompetent serviceleverandør samt rådgiver for Brugeren. CAS sikrer, at der via Intranettet Portalen er adgang til en opdateret oversigt over kontaktpersoner i CAS til løsning af konkrete opgaver. CAS afholder driftsudgifterne forbundet med levering af ydelserne inden for rammerne af denne Aftale BRUGERENS FORPLIGTELSER Brugeren er pligtig at foretage nødvendige foranstaltninger til at sikre følsomme anlæg og andet apparatur, herunder computere, servere og andet udstyr, mod forsyningssvigt. Sikringen skal ske efter forudindgået dialog og aftale med CAS (og eventuelle andre relevante DTU-afdelinger eksempelvis AIT) ØKONOMIADMINISTRATION CAS Administration varetager regnskabsmæssige registreringer af de konkrete opgaver, som varetages af CAS. I de tilfælde, hvor Brugeren rekvirerer opgaveløsninger af CAS, tilser CAS Administration, at Brugeren faktureres herfor. Ekstraarbejder eller tilvalgsydelser, der udføres i tillæg til Aftalen, faktureres direkte til Brugeren i henhold til oplyste fastsatte satser/priser eller efter særskilt aftale. 7

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE 27-10-2010 CHOOSEV A/S OG FREDERIKSSUND KOMMUNE HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE... 3 2. AFTALENS BAGGRUND

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere