Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST"

Transkript

1 Svend Bjerregaard Advokat T J.nr /530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Baggrund Rammeaftalens omfang Aftalegrundlag - Rammeaftalen Procedure for indkøb af ydelser omfattet af Rammeaftalen - Konkrete Aftaler Rammeaftalens varighed Konsulentens honorering Betalingsbetingelser Samarbejde og opgavens bemanding Krav fra Konsulenten vedrørende dokumentation, specifikation mv Krav fra Konsulentens afrapportering og evaluering Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt anvendelse af underleverandører Materiale, logoer mv Overholdelse af lovgivning mv Tavshedspligt og fortrolighed Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs Lovvalg og værneting Bilag Underskrift og ikrafttræden /11

3 1. Parterne Mellem VIA University College Skejbyvej Risskov (i det følgende benævnt "VIA") og [ ] (i det følgende benævnt "Konsulenten") er dags dato indgået rammeaftale om levering af konsulentydelser (i det følgende benævnt "Rammeaftalen"). 1.1 Konkrete Aftaler om levering af konsulentbistand til Strategi workshop og Vækstløft sker direkte mellem Konsulenten og den enkelte virksomhed i henhold til betingelserne i Rammeaftalen. 2. Baggrund 2.1 VIA står over for at skulle gennemføre projektet "Industrielle forretningsmodeller II", som er en videreførelse af projektet "Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller" fra 2013/14. Projektet skal fremme fremstillingsvirksomheders fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet omfatter følgende 5 aktiviteter: 1. Specialiseret vejledning 2. Basecamp møder 3. Strategiworkshops 4. Vækstløft 5. Vækstgruppeforløb 2.2 Til brug for gennemførelse af aktiviteterne "Strategiworkshops", "Vækstgruppeforløb" og "Vækstløft, er indgået nærværende Rammeaftale /11

4 2.3 Nærværende Rammeaftale er 1 ud af 5 rammeaftaler. Samtidig med denne Rammeaftale har VIA således indgået enslydende rammeaftale om levering af konsulentydelser med følgende konsulenter: [ ] [ ] [ ] [ ] 2.4 Projektet er delvist finansieret via tilskud fra Den Europæiske Regionalfond. 3. Rammeaftalens omfang 3.1 Rammeaftalen omfatter de opgaver, der relaterer sig til den praktiske gennemførelse af de under pkt. 2 beskrevne elementer i projektet "Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II". For en yderligere beskrivelse af opgaverne henvises til Ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 3.2 Ved indgåelse af Rammeaftalen, påtager Konsulenten sig i aftaleperioden efter forudgående aftale med VIA at levere de ydelser og udføre de opgaver, der er beskrevet ovenfor samt i Ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 3.3 Konsulenten er forpligtet til at løse opgaver omfattet af Rammeaftalen med de i forbindelse med tilbudsafgivelsen angivne medarbejdere (CV'er). Udskiftning af de i forbindelse med tilbudsafgivelsen angivne medarbejdere (CV'er) kan alene finde sted efter skriftlig godkendelse af VIA efter forevisning af nye CV'er. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede medarbejdere skal som minimum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. Tildeling af opgaver omfattet af Rammeaftalen sker ved direkte tildeling i henhold til Rammeaftalens pkt Projektets målsætning er, at der gennemføres strategiworkshops med i alt 45 virksomheder og gennemføres 5-10 vækstgruppe forløb med deltagelse af op til i alt 40 virksomheder. Dernæst skal der gennemføres vækstløft forløb med ca. 35 virksomheder. 3.5 Til gennemførelse af projektet, er der budgetteret med ca. kr. 3,6 mio. ekskl. moms til ekstern konsulentbistand. Heraf er der beregnet en medfinansiering fra virksomhedernes side på ca. kr. 1,5 mio. ekskl. moms /11

5 3.6 Rammeaftalen er ikke eksklusiv og giver ikke Konsulenten krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver. 4. Aftalegrundlag - Rammeaftalen 4.1 For Rammeaftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter, gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende rammeaftale Ydelsesbeskrivelse (bilag 1) Udbudsbetingelser (bilag 2) Konsulentens tilbud af [ ] indeholdende tilbudsliste, CV er (kompetencer) samt Konsulentens metodebeskrivelse (bilag 3) 4.2 Enhver ændring i Rammeaftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af alle aftalens parter for at være bindende. 5. Procedure for indkøb af ydelser omfattet af Rammeaftalen - Konkrete Aftaler 5.1 Nærværende aftale er en rammeaftale. Ingen ydelser eller opgaver i henhold til Rammeaftalen kan iværksættes af Konsulenten, medmindre der er indgået en konkret, skriftlig aftale mellem Konsulenten og VIA om ydelserne (herefter benævnt "Konkrete Aftaler") Tildelingen af Konkrete Aftaler sker mellem de konsulenter, som VIA har indgået rammeaftale om levering af konsulentydelser med, jf. pkt. 2.3, på baggrund af de i tilbuddene på rammeaftalen oplyste timelønssatser for konsulenter (Pris) og tilbudte CV er (kompetencer) og i henhold til tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med underkriterierne "Pris" (25 %) og "Kompetencer" (75 %). Ved vurderingen af underkriteriet "Pris", vil VIA lægge vægt på de tilbudte timelønssatser for konsulenter (Pris). Ved vurderingen af underkriteriet "Kompetencer", vil VIA lægge vægt på kvalifikationerne hos de af konsulenterne tilbudte medarbejdere, som vil skulle anvendes (er relevante) i forhold til opgavens udførelse /11

6 5.2 I de Konkrete Aftaler og/eller i bilag til de Konkrete Aftaler beskrives den aftalte opgave, dens udførelse og aftalt maksimal pris for opgavens udførelse. 6. Rammeaftalens varighed 6.1 Rammeaftalen træder i kraft den [ ] og udløber den 31. december VIA har ret til at forlænge Rammeaftalen med yderligere 12 måneder. Forlængelse af Rammeaftalen skal meddeles Konsulenten senest 1 måned før Rammeaftalens udløb jf. pkt Konsulentens honorering 7.1 Konsulentens ydelser afregnes i henhold til medgået tid. Timelønssatsen for Konsulentens ydelser fremgår af bilag 3 "Konsulentens tilbud". Konsulentens eventuelle underleverandører afregnes til samme timelønssats som Konsulenten. 7.2 Timelønssatserne inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter, bortset fra moms. Timelønssatserne inkluderer endvidere samtlige omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til administration, afrapportering, transport, overnatning, forplejning (både til konsulent og deltagere i vækst- og udviklingsforløb), leje af mødelokale og AV-udstyr. 7.3 Krav, ud over det i pkt. 7.5 anførte til deltagelse i evaluering mv., jf. pkt. 10 og 11, skal således ligeledes være indeholdt i Konsulentens timelønssatser for gennemførelse af strategiworkshops, vækstgrupper og vækstløft, jf. bilag 3, og kan ikke særskilt faktureres af Konsulenten. 7.4 Den samlede honorering for udførelse af en Konkret Aftale er maksimeret til den i Ydelsesbeskrivelsen (bilag 1) anførte maks. pris for de enkelte typer af opgaver omfattet af Rammeaftalen. 7.5 Ud over timebetalingen vil der til Konsulenten blive udbetalt et engangshonorar på kr ekskl. moms for deltagelse i 3 ½-dages evalueringsmøder. Udbetaling af honorar for dette forudsætter deltagelse i samtlige evalueringsmøder og betaling vil ske umiddelbart efter sidste evalueringsmøde. 8. Betalingsbetingelser /11

7 8.1 Udbetaling af honorar finder sted ved afslutning af en opgave omfattet af en Konkret Aftale. 8.2 Fakturering af strategi workshop sker direkte til virksomheden. Faktura betales af virksomheden netto kontant senest 30 dage efter fakturaens modtagelse. 8.3 Fakturering af vækstgruppeforløb sker direkte til VIA. Faktura betales af VIA netto kontant senest 30 dage efter fakturaens modtagelse. 8.4 Fakturering af Vækstløft sker direkte til virksomheden. Faktura betales af virksomheden netto kontant senest 30 dage efter fakturaens modtagelse. 8.5 Fakturaerne skal være mærket "Konsulentydelser Industrielle forretningsmodeller". Alle fakturaer til VIA skal fremsendes elektronisk på EAN-nr , mrk. Projekt FIF II, ansvar Samarbejde og opgavens bemanding 9.1 VIA's kontaktperson er Lars Nielsen. 9.2 Konsulentens kontaktperson er [ ], der på Konsulentens vegne er bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med VIA. 10. Krav fra Konsulenten vedrørende dokumentation, specifikation mv Omkostninger til konsulentopgaverne omfattet af Rammeaftalen er delvist finansieret via tilskud fra EU s Regionalfond. Tilskuddet er bl.a. betinget af, at en række krav er opfyldt, herunder specifikationskrav, jf. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (BEK 586/2014) (herefter benævnt "BEK 586/2014") Konsulenten er forpligtet til at sikre, at Konsulenten kan opfylde alle de krav til specifikation, bogføring, opbevaring mv., herunder krav om dokumentation for registreret timeforbrug og transaktionsspor, som til enhver tid følger af den i punkt 10.1 nævnte BEK 586/2014. På anmodning fra VIA og/eller fra enhver anden person eller myndighed med hjemmel i lovgivningen, skal Konsulenten give adgang til oplysninger, dokumentation, regnskabsmateriale, herunder timeregnskab mv., deltage i møder mv., i det omfang disse oplysninger, dokumentation, møder mv. er påkrævet for at opfylde krav relateret til tilskudsordningen /11

8 10.3 Fakturaer vedrørende ydelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler skal være vedlagt specifikation af den konkrete ydelse, som er leveret i henhold til Rammeaftalen eller den Konkrete Aftale Konsulenten er i forbindelse med afrapportering og evaluering forpligtet til at anvende de af VIA anviste værktøjer og programmer til brug herfor Såfremt de i pkt nævnte krav ikke overholdes, er hverken virksomhederne eller VIA forpligtet til at betale fakturerede beløb, førend kravene opfyldes. 11. Krav fra Konsulentens afrapportering og evaluering 11.1 Konsulenten skal i forbindelse med opgavens udførelse, og når VIA i øvrigt kræver det, foretage skriftlig afrapportering til VIA vedrørende leverede ydelser i henhold til Rammeaftalen og Konkrete Aftaler. Denne afrapportering kan ske pr. , hvor Konsulenten beskriver en kort status på alle relevante punkter. VIA kan til enhver tid stille krav til yderligere specifikation af Konsulentens afrapportering, ligesom VIA kan stille spørgsmål til en konkret opgave og den løbende udførelse heraf pr. telefon og pr Konsulenten skal løbende evaluere de af Konsulenten leverede ydelser med henblik på at sikre og dokumentere opfyldelse af mål og forudsætninger for den konkrete opgave Konsulenten er forpligtet til straks at informere VIA, såfremt Konsulenten på baggrund af de leverede ydelser vurderer, at der er behov for ændringer i de planlagte fremtidige ydelser med hensyn til omfang, indhold eller tidsplan for at opfylde aftalte mål og resultater beskrevet i Konkrete Aftaler. 12. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt anvendelse af underleverandører 12.1 Konsulenten kan kun med VIA's forudgående skriftlige godkendelse overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler til tredjemand VIA er berettiget til uden samtykke fra Konsulenten at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler helt eller delvist til tredjemand. Som anført indledningsvist i pkt. 1.1 indgås Konkrete Aftaler om Strategi workshops og Vækstløft direkte med den virksomhed, som Konsulenten yder /11

9 bistand til, ligesom det er denne virksomhed, der hæfter for den Konkrete Aftales opfyldelse. Indgåelse af Konkrete Aftaler med virksomhederne i medfør af Rammeaftalen kræver dog forudgående accept fra VIA Konsulenten kan kun med VIA's forudgående skriftlige godkendelse anvende underleverandører til opfyldelse af forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler Anvendelse af underleverandører ændrer ikke Konsulentens ansvar og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller i henhold til Konkrete Aftaler. Konsulenten hæfter således for samtlige sine underleverandørers ydelser på samme måde, som Konsulenten hæfter for egne ydelser og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller i henhold til Konkrete Aftaler. 13. Materiale, logoer mv Alt materiale, som Konsulenten udarbejder og anvender i forbindelse med udførelse af en opgave omfattet af Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler, skal være påført Region Midtjyllands logo, EU s Regional- og Socialfonds logo samt VIA's logo, jf. Bilag 4 - "Logo". 14. Overholdelse af lovgivning mv Konsulenten er forpligtet til at sikre, at enhver ydelse, der leveres i forbindelse med løsning af en opgave omfattet af Rammeaftalen, til enhver tid er fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning samt alle andre forskrifter, der regulerer udførelsen af opgaven. 15. Tavshedspligt og fortrolighed 15.1 Konsulenten skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til behandling af opgaver for VIA og de til projektet tilknyttede virksomheder både under selve udførselsperioden og efter en opgaves afslutning. Herudover skal Konsulenten iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende VIA's eller andres forhold, som Konsulenten får kendskab til i forbindelse med denne Rammeaftale. Tilsvarende gælder for alt materiale, der er modtaget fra VIA og de til projektet tilknyttede virksomheder med henblik på udførelse af opgaver omfattet af Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler Konsulenten må ikke uden VIA's forudgående, skriftlige samtykke bruge VIA eller virksomheder tilknyttet projektet som reference, ligesom Konsulenten ik /11

10 ke uden VIA's forudgående, skriftlige tilladelse må udsende offentlige meddelelser om Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler. 16. Misligholdelse, erstatning, bod og konkurs 16.1 Misligholder en part Rammeaftalen eller en Konkret Aftale væsentligt, har den anden part ret til at ophæve den Konkrete Aftale og Rammeaftalen i sin helhed Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås bl.a., at den pågældende ikke har leveret den iht. Rammeaftalen eller en Konkret Aftale aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, fx ved forsinkelse med den aftalte ydelse, mangelfuld eller slet ingen ydelse, manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, uretmæssig overdragelse af en parts forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler, samt tilsidesættelse af bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed Ophævelse af Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler som følge af en parts væsentlige misligholdelse forudsætter hvor der er tale om en misligholdelse, der kan afhjælpes at den part, som ønsker at ophæve Rammeaftalen eller den Konkrete Aftale, skriftligt har stillet krav om, at misligholdelsen bringes til ophør, og den anden part ikke bringer misligholdelsen til ophør straks efter modtagelse af påkravet En part er endvidere berettiget til at ophæve Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler, såfremt den anden part erklæres konkurs, standser sine betalinger, tvangsopløses, likvideres eller lignende, og der ikke er stillet fornøden sikkerhed inden en af førstnævnte part fastsat frist Såfremt en part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller Konkrete Aftaler, har den anden part endvidere ret til at kræve erstatning samt gøre alle andre misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Uanset det ovenfor anførte kan VIA ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art. 17. Lovvalg og værneting 17.1 For Rammeaftalen og Konkrete Aftaler gælder dansk ret Kan uoverensstemmelserne mellem parterne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen /11

11 afgjort ved de almindelige domstole. Sagen skal anlægges ved Retten i Aarhus. 18. Bilag Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse med bilag Bilag 2: Udbudsbetingelserne Bilag 3: Konsulentens tilbud Bilag 4: "Logo" 19. Underskrift og ikrafttræden 19.1 Rammeaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Rammeaftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. Aarhus, den / 2015 Aarhus, den / 2015 f. VIA f. [Konsulent] /11

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udbud for www.byggevareinfo.dk

Udbud for www.byggevareinfo.dk 16. september 2010 /LUN Udbud for www.byggevareinfo.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden www.byggevareinfo.dk.

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere