Almindelige forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser I. Gyldighedsområde/Generelt 1. wedi GmbH s almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om levering af varer, der er indgået mellem kunden og os. Forretningsbetingelserne gælder udtrykkeligt ikke for udlægning, indbygning, brug eller montering af byggematerialer eller byggeelementer. 2. Pga. specielle godkendelses- og kontrolprocedurer samt de dertil hørende brandbeskyttelsesbestemmelser er vores produkter ikke beregnet til brug i fly, motorkøretøjer og / vandfartøjer, medmindre der fra vor side foreligger en skriftlig godkendelse på forhånd i de enkelte tilfælde. I modsat fald er garanti, skadeserstatning og andre videregående krav udelukket. 3. Vore almindelige forretningsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser uden at der gøres direkte opmærksom herpå. Senest i forbindelse med modtagelse af varen anses betingelserne for at være accepteret af kunden. Afvigende almindelige forretningsbetingelserne på kundens side, som vi ikke udtrykkeligt har erklæret os indforstået med, er uden forbindende for os, også i tilfælde, hvor vi ikke gør direkte indsigelse mod dem. Kunden forretningsbetingelser opnår først bindende virkning i det øjeblik vi har erklæret os skriftligt indforstået med disse. Kunden erklærer sig udtrykkeligt indforstået med vore almindelige forretningsbetingelser i det øjeblik ordren tildeles. 4. Hvis der ikke er truffet andre aftaler og kunden ikke er en forbruger i medfør af 474 ff. i forbindelse med 13 i BGB (borgerlig lovbog), gælder Incoterms 2010 inkl. de tillæg, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, for fortolkningen af de sædvanlige kontrakttyper. II. Tilbud og indgåelse af aftale 1. Vore tilbud samt vore vareprøver, brochurer, tegninger m.v. er uden forbindende, medmindre vi udtrykkeligt betegner disse som bindende. 2. Kunden er bundet i 2 uger til bestillinger, der følger efter tilbud fremsat ved indgåelse af købsaftale. Disse skal bekræftes skriftligt af os senest to uger efter bestilling for at opnå retsgyldighed. Vor accept af bestillingen kan også ske ved at udføre bestillingen inden for samme frist. Ved omgående udførelse gælder fakturaen som ordrebekræftelse.

2 3. Tilbud gælder for det land, hvor kunden har sit hjemsted (i det følgende Eksportland ). Kunden er overfor wedi GmbH ansvarlig for alle ulemper og forpligtelser, der opstår som følge af brug af varen uden for eksportlandet. 4. I forbindelse med ordrebekræftelsen gør vi opmærksom på bestemte tekniske krav og forudsætninger, der skal være opfyldt for at sikre fuld funktionsdygtighed i forbindelse med bygge-, ombygnings eller øvrige processer. Hvis disse krav og forudsætninger tilsidesættes, er ethvert ansvar for heraf resulterende skader udelukket. 5. Billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og/eller alle øvrige bilag, der hører til tilbuddet, indeholder ingen oplysninger om beskaffenhed. Egenskaber, tilsikringer eller garantier er ikke forbundet hermed, medmindre der er truffet separat skriftlig aftale herom. 6. Vi forbeholder os ejendoms-, ophavs- og alle øvrige rettigheder til samtlige billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og øvrige bilag. Kunden må kun videregive disse til tredjepart, hvis vi har erklæret os skriftligt indforstået hermed, uafhængigt af, om disse er mærket som fortrolig. På forlangende har kunden pligt til øjeblikkelig tilbagelevering til os. 7. Personlige oplysninger bearbejdes elektronisk udelukkende til forretningsformål og bearbejdes og videregives i overensstemmelse med tysk lov om beskyttelse af personlige data. Forretningspost, der udskrives med databearbejdningssystemer, er også retsbindende uden underskrift. III. Priser 1. Vore priser er nettopriser ab fabrik Emsdetten inkl. normal transportemballage plus transportomkostninger, såfremt der ikke er truffet anden aftale i ordrebekræftelsen. For ordren gælder de priser og den moms, der fremgår af den aktuelle prisliste på tidspunktet for accept af ordren. Hvis kunden kommer med præcise oplysninger om anvendelse af udenlandske emballage-, vejnings- og toldbestemmelser i god tid, dog senest 14 dage efter ordrebekræftelsen, forpligter vi os til at overholde disse. Dermed forbundne merudgifter afholdes af kunden. 2. Hvis levering først finder sted 4 måneder efter ordrebekræftelsen, forbeholder vi os ret til en prisforøgelse, såfremt der sker en væsentlig ændring i de omkostningsfaktorer, der er af afgørende betydning for aftalen som f.eks. lønninger, indpakningsmateriale, fragt- og energiudgifter, råstoffer, skatter og afgifter m.v. Prisforøgelsen beregnes på basis af udgiftsstigningen. Udgifter, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse og som skyldes kunden og ydermere har betydning for opfyldelsen af vore forpligtelser iht. aftalen, beregnes separat.

3 3. Ved leveringer til udlandet gælder vore priser såfremt der ikke er truffet anden aftale og kunden er handelsdrivende netto FCA eller FOB tysk havn. 4. Træffes der aftale om levering CIF, vil prisen ikke indbefatte udgifter til losning, stevedoring og landing samt havne- og kajgebyrer, der skal betales i bestemmelseshavnen. 5. Told- og konsulatsafgifter samt obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og deraf resulterende udgifter, der skal betales uden for Tyskland, afholdes af opdragsgiveren. Ved levering er den oplyste pris inkl. told- og øvrige afgifter beregnet på basis af de på aftaletidspunkt gældende satser. Det er de faktiske udgifter, der beregnes. Den til enhver tid gældende merværdiafgift (moms) beregnes separat, såfremt denne påløber. 6. Omsætnings- eller øvrige rabatter kræver vort udtrykkelige skriftlige samtykke. IV. Leveringsfrist og leveringstidspunkt 1. Leveringsfrister starter på dagen for ordrebekræftelsen eller ordrens udførelse; fristerne er uden forbindende, såfremt der ikke er givet skriftligt tilsagn om et leveringstidspunkt. Vi overtager principielt ingen anskaffelsesrisici. 2. Overholdelsen af leveringsfristerne forudsætter, at kunden opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser. Leveringsfristerne starter tidligst i forbindelse med aftalens indgåelse, dog ikke før kunden har tilvejebragt alle nødvenlige bilag, godkendelser, tekniske dokumenter m.v. Skulle kunden på et senere tidspunkt ønske ændringer eller supplementer, medfører dette en rimelig forlængelse af leveringsfristen. Fristen betragtes som overholdt, hvis leveringsgenstanden har forladt fabrikken eller er meldt klar til forsendelse inden fristens udløb eller hvis vareforsendelsen er blevet forsinket uden at vi har nogen andel heri. Hvis der indtræder uforudsete hændelser og/eller force majeure, også hos underleverandørerne, medfører dette ligeledes en rimelig forlængelse af leveringsfristen. 3. Hvis vi bliver forsinkede med leveringen af årsager, som vi er ansvarlige for, hæfter vi ikke for skader i tilfælde af uagtsomhed. Den førnævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes culpøs krænkelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse. I alle ansvarstilfælde er vort ansvar begrænset til forudsigelige skader, der er typiske for aftalen. I tilfælde af en af os forvoldt leveringsforsinkelse eller i forbindelse med fixforretninger i medfør af 286, stk. 2, pkt. 4 BGB eller 376 HGB kan kunden efter skriftlig påmindelse sætte en yderligere rimelig frist med henvisning til, at han vil nægte modtagelse af aftalens genstand efter

4 fristens udløb. Først efter fristens og alle øvrige lovmæssige forudsætningers udløb, har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen efter forudgående skriftlig erklæring. 4. Hvis vi misligeholder vore forpligtelser, kan kunden ikke træde tilbage fra aftalen, ikke forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen eller erstatning for unødvendige udgifter, hvis vor pligtforsømmelse må siges at være uden større betydning. Har ydelsen allerede fundet delvist sted, kan kunden kun forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen, hvis en interesse i hele ydelsen kræver dette. I sådanne tilfælde er en annullering af hele aftalen kun mulig, hvis kunden kan dokumentere, at han ikke har nogen interesse i en bestemt delydelse. 5. Vi er til enhver tid berettiget til delleveringer og delydelser. 6. Hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med kundens modtagelse af varen, har vi ret til at forlange erstatning for opståede skader og evt. merudgifter. Det samme gælder i tilfælde, hvor kunden forsømmer sin pligter til at medvirke. Ved forsinkelse eller ikke-opfyldelse overgår faren for tilfældig forringelse eller tilfældig tilintetgørelse til kunden. V. Leveringsbetingelser, risikoovergang 1. Forsendelsen af varen sker for kundens regning. 2. Såfremt der ikke er truffet anden aftale, er det vedtaget, at levering sker ab vort lager i Emsdetten, ellers eksport FCA eller FOB tysk havn. Ved køb af forbrugsgoder ( 474 i forbindelse med 13 BGB) overgår risikoen for tilfældig tilintetgørelse eller tilfældig forringelse af varen til kunden, når varen leveres. I alle andre tilfælde overgår risikoen til kunden allerede på det tidspunkt, hvor varen afleveres til transportøren. Dette gælder også i tilfælde, hvor forsendelsen sker med egne transportkøretøjer og eget personale i kundens regi. Risikoovergangen finder senest sted, når varen forlader vor virksomhed eller vort lager. Hvis forsendelsen bliver umuliggjort uden at vi har andel heri, overgår risikoen til kunden i det øjeblik, varen meldes klar til forsendelse. Hvis der ikke er tale om køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. i forbindelse med 13 BGB, og er der truffet aftale om en prisnotering, der er omfattet af andre regler for risikoovergang (Incoterms 2010 inkl. de på tidspunktet for aftalens indgåelse gældende tillæg), vil disse afvigende regler være gældende. 3. Hvis kunden er forpligtet til at stille transportmiddel til rådighed for leveringen og forsømmer at gøre dette til det aftalte tidspunkt, fritages vi for vor pligt til levering og vil foranledige oplagring og forsikring af varen for kundens regning og risiko. Speditørens overtagelsesattest betragtes som kvittering for levering i henhold til aftalen.

5 4. Såfremt kunden udtrykkeligt ønsker det, foranlediger vi at leveringen forsikres mod transportskader og lignende risici for kundens regning. VI. Betalingsbetingelser, betalingsforsinkelse 1. Købsprisen forfalder til betaling (uden fradrag af nogen art) så snart kunden modtager fakturaen, medmindre der i ordrebekræftelsen oplyses en anden betalingsfrist. 2. Betaling må kun ske til en på fakturaen anført konto eller til en person, som vi har bemyndiget til at opkræve beløbet. 3. Checks og veksler, hvis accept vi tager udtrykkeligt forbehold for, betragtes først som betalingsmiddel, når de er blevet indløst. Eventuelle diskonto- og bankgebyrer skal afholdes af kunden. Hvis vi har truffet aftale med kunden om betaling af købsprisen pga. check-/vekselsag, omfatter forbeholder også kundens indløsning af den af os accepterede veksel. Forbeholdet bortfalder ikke, når vi får godskrevet checkbeløbet. 4. Hvis der i det land, hvor betalingen skal overføres fra, ikke kan finde pengeoverførsler sted på forfaldstidspunktet, er kunden forpligtet til at indbetale modværdien af det skyldige beløb på en bank i sit eget land inden for den aftalte frist. I tilfælde af et kursfald i den (ikke aftalte) valuta, som det skyldige beløb er blevet indbetalt i, er kunden forpligtet til at udligne dette gennem en efterbetaling. 5. Hvis vi kommer i besiddelse af oplysninger, der efter vort bedste handelsmæssige skøn drager kundens kreditværdighed i tvivl, er vi også efter kontraktens indgåelse berettiget til at forlange forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser med forbehold af videregående krav. Hvis kunden ikke efterkommer sin pligt til forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser, kan vi gøre en tilbageholdsret gældende. Alternativt har vi mulighed for at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden trods påmindelse og betalingsfrist forsømmer at yde forskudsbetalinger eller stille sikkerhedsydelser til rådighed. Herudover kan vi også gøre skadeserstatningskrav gældende. 6. Fakturaer anses for at være accepteret, hvis der ikke senest 14 dage efter modtagelsen gøres indsigelse imod dem med angivelse af de konkrete grunde. Accepten indtræder, hvis der forinden specifikt er henvist hertil i fakturaen. 7. Modregning er kun mulig i forbindelse med uomtvistede, retskraftige eller ubestridte krav. 8. Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis den beror på krav, der er omfattet af kontraktforholdet.

6 9. Hvis kunden kommer bagud med betalingen, gælder lovens bestemmelser. For morarenter gælder, at rentesatsen skal ligge 8% over den europæiske centralbanks basisrente. Der kan dog blive tale om en højere morarente, hvis vi kan påvise en større skade. VII. Garantiforpligtelse, reklamation 1. Kunden har kun ret til reklamation, hvis han efterkommer sin forpligtelse til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. Dette gælder dog ikke, hvis kunden er en forbruger i henhold til 477 BGB i forbindelse med 13 BGB. 2. Ved berettigede reklamationer er vi, med udelukkelse af kundens ret til at træde tilbage fra aftalen eller nedsætte købsprisen, forpligtet til efteropfyldelse, medmindre lovgivningen giver os mulighed for at nægte en sådan efteropfyldelse. Kunden skal indrømme os en rimelig frist for efteropfyldelse. Kunden kan efter eget valg kræve afhjælpning af mangler eller erstatningslevering. I tilfælde af mangelafhjælpning afholder vi de nødvendige udgifter for så vidt disse ikke stiger, fordi kontraktens genstand befinder sig et andet sted end på stedet for opfyldelse. Slår efteropfyldelsen fejl, kan kunden efter udløb af yderligere frist og hvis de lovmæssige forudsætninger i øvrigt er til stede, vælge at træde tilbage fra kontrakten eller nedsætte købsprisen (reduktion). Krav, som kunden gør gældende som følge af nødvendige udgifter til efteropfyldelse, herunder især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, er udelukket, hvis udgifterne stiger fordi leveringsgenstanden efterfølgende er blevet transporteret til et andet sted end opfyldelsesstedet. Undtaget herfra er dog transport af leveringsgenstanden, hvis dette sker i overensstemmelse med dens bestemmelse. Kunden kan kræve skadeserstatning pga. manglen, hvis efteropfyldelsen er slået fejl og hvis nedenstående betingelser i øvrigt er til stede. Kundens ret til at gøre yderligere krav om skadeserstatning gældende efter nedenstående betingelser, berøres ikke heraf. 3. For afvikling af mangelafhjælpning gælder følgende: a. Synlige mangler, fejlleveringer eller fejlmængder skal meddeles skriftligt straks eller senest en uge efter modtagelse af varen. b. Mangler, der trods omhyggelig kontrol ikke opdages med det samme, skal meddeles skriftligt, så snart de opdages. c. Fejlbehæftede varer må ikke videreforarbejdes. Der må heller ikke disponeres over dem, hvis ikke der er opnået enighed vedrørende reklamation. Hvis ikke parterne kan nå til enighed, skal der udpeges en syns- og skønsmand (industri- og handelskammer), der foretager bevissikring på kundens forretningssted. d. Reklamerede varer skal ligeledes stilles til rådighed med henblik på en nærmere undersøgelse af manglen.

7 e. I forbindelse med garantitilfælde, der opstår hos forbrugeren, har kunden pligt til straks at underrette os herom; f. I øvrigt gælder lovens bestemmelser. 4. I henhold til loven er vi forpligtet til at tilbagetage den nye vare eller nedsætte (reduktion) købsprisen også uden den allers almindelige angivelse af frist, hvis kundens aftager som forbruger af den solgte nye vare (forbrugsgoder) kunne kræve tilbagetagelse af varen eller nedsættelse af købsprisen på grund af en mangel eller vil gøre regreskrav gældende mod kunden pga. ovenstående. 5. Derudover er vi forpligtet til at refundere kundens udgifter, især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, der opstår i forhold til slutforbrugeren i forbindelse med efteropfyldelse som følge af en mangel ved varen på det tidspunkt, hvor risikoen overgik fra os til kunden. Der kan ikke gøres krav gældende, hvis kunden har forsømt sin pligt til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. 6. Endvidere kan der ikke gøres krav gældende i forbindelse med ubetydelige afvigelser fra den aftalte beskaffenhed, uvæsentlig påvirkning af brugbarheden, naturligt slid og/eller skader, der er opstået efter risikoovergangen som følge af ukorrekt og/eller skødesløs håndtering, for stor belastning, uegnede driftsmidler og/eller særlige ydre påvirkninger, eller hvis der foreligger beskaffenheder, som der ikke er truffet aftale om. 7. Kundens reklamationsret forældes efter et år (med undtagelse af forhold iht. 438, stk. 1, pkt. 2 og 634a, stk. 1 BGB samt ved køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. BGB) medmindre manglen er blevet svigagtigt fortiet; i så tilfælde gælder lovens bestemmelser. 8. Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk vejledning samt øvrige oplysninger fra vore medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter bedste overbevisning, men er uden forbindende og udelukker ethvert ansvar. De fritager ikke vore kunder og deres aftagere for at foretage egne undersøgelser og forsøg med henblik på at få slået fast, om produkterne egner sig til de tilsigtede formål og processer. 9. En anvendelsesteknisk rådgivning kan ikke i sig selv danne grundlag for et separat aftaleforhold / rådgivningsforhold. Vi hæfter kun for forsætlighed og grov uagtsomhed, og vort ansvar er begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af beskadigelse af liv og legeme (produktansvarslov).

8 VIII. Ejendomsforbehold, sikringsrettigheder 1. Ejendomsretten til den leverede vare forbeholdes, indtil alle krav i forbindelse med forretningssamarbejdet er udlignet. Ved varer, som kunden indkøber som ansat i en virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende, forbeholder vi os ejendomsretten til varen, indtil alle krav over for kunden i forbindelse med det løbende forretningssamarbejde inkl. fremtidige krav opstået på basis af samtidigt eller senere indgåede aftaler samt alle saldokrav fra kassekredit og ved modtagelse af veksler eller checks til indløsning af disse, er udlignet. Betaling er sket i det øjeblik vi modtager modværdien for den leverede vare. 2. Kundens forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren foretages altid for wedi GmbH. I tilfælde af forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye vare i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for forarbejdningen eller ændringen. For den nye vare, der opstår ved forarbejdning eller ændring, gælder det samme som for forbeholdsvaren. 3. I tilfælde af en uadskillelig sammenblanding af forbeholdsvaren med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye genstand i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for sammenblandingen. Hvis sammenblandingen sker på en måde, der gør, at kundens vare må betragtes som hovedsag, anses det som aftalt, at kunden overdrager en forholdsmæssig medejendomsret til os. Vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. Kunden har i sådanne tilfælde pligt til gratis opbevaring af varen, som wedi GmbH har eneretten over eller medejendomsret i. 4. Kunden er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i korrekt forretningsgang, sålænge han ikke er i restance. Bemyndigelsen til videresalg bortfalder, hvis kunden har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder. Pantsætninger eller sikkerhedsoverdragelser er ikke tilladt. 5. Hvis forbeholdsvaren sælges af kunden enten alene eller sammen med en vare, der ikke tilhører wedi GmbH, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle krav (inkl. alle saldokrav fra kassekredit), der opstår ved videresalg eller som følge af en anden retlig grund, til os i fuldt omfang; wedi GmbH erklærer sig udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 6. Kunden autoriseres genkaldeligt af wedi GmbH til at inddrive de krav, han har overdraget til wedi GmbH for egen regning og i eget navn. Inddrivelsesautorisationen kan tilbagekaldes når som helst, hvis kunden ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser på ordentlig vis, er kommet bagud med betalingen, har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder eller hvis der foreligger en

9 begæring om indledning af insolvensbehandling eller kunden er gået i betalingsstandsning. På forlangende er kunden forpligtet til at underrette sine kunder om overdragelsen og udlevere alle de for inddrivelsen nødvendige oplysninger og bilag til os. 7. Hvis kunden anvender forbeholdsvaren til opfyldelse af en værksleje- eller værksleveringskontrakt, overdrages kravet fra værksleje- eller værksleveringskontrakten på forhånd til wedi GmbH i samme omfang, som nævnt ovenfor. wedi GmbH erklærer sig hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 8. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges i en tredjeparts ejendom som en væsentlig bestanddel, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle de krav på godtgørelse op til forbeholdsvarens værdi (inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter), der opstår overfor tredjepart eller den, som sagen vedrører, til os. Dette indbefatter også indrømmelse af sikkerhedspant med prioritet, der går forud for alle andre; vi erklærer os hermed indforstået med overdragelsen. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges som væsentlig bestanddel i dennes ejendom, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt de krav, der måtte opstå i forbindelse med erhvervsmæssigt salg af ejendommen eller på basis af ejendomsrettigheder, til os. Kravet skal svare til forbeholdsvarens fakturaværdi inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter; vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 9. Kunden har pligt til straks at underrette wedi GmbH, hvis tredjepart foretager udlægsforretning, tvangsfuldbyrdelse eller lignende handlinger i forbindelse med forbeholdsvaren eller de afståede fordringer, samt udlevere alle de bilag til os, der er nødvendige for at fremsætte indsigelse, så vi har mulighed for at varetage vore rettigheder. Kunden skal desuden henvise til vor ejendomsret eller vort fordringshavende. Såfremt tredjepart ikke er i stand til at afholde de udgifter, der opstår i den forbindelse i og uden for retten, hæfter kunden herfor. 10. Ved betalingsstandsning og/eller begæring om indledning af insolvensbehandling bortfalder retten til videresalg, videreforarbejdning, forbindelse eller blanding af forbeholdsvaren eller bemyndigelsen til at inddrive afståede fordringer; ved en check- eller vekselprotest bortfalder inddrivelsesautorisationen ligeledes. Dette gælder dog ikke for insolvensforvalterens rettigheder. 11. Hvis ejendomsforbeholdet i ovennævnte form ikke gælder i bestemmelseslandet, har kunden pligt til at medvirke til at vedtage en sikkerhedsret for wedi GmbH, der lever op til bestemmelserne i det pågældende land. 12. Hvis værdien af de bevilligede sikkerheder overstiger fordringerne med mere end 20%, er wedi GmbH på kundens forlangende forpligtet til tilbageoverdragelse eller frigivelse (efter eget valg).

10 13. Kunden er forpligtet til at behandle varen med den fornødne omhu. I den forbindelse skal kunden især drage omsorg for at forsikre varen for egen regning mod brand-, vand- og indbrudsskader med et beløb svarende til nyværdien. Såfremt der kræves vedligeholdelse og inspektion, skal kunden for egen regning sørge for at dette gennemføres til tiden. 14. Ved kontraktstridig handling fra kunden side, herunder især betalingsrestance, er vi berettiget til at tilbagekalde salgsgenstanden. Dette er dog ikke ensbetydende med en ophævelse af aftalen, medmindre vi udtrykkeligt meddeler dette i skriftform. Hvis der derudover fra vor side består krav om skadeserstatning i stedet for ydelse, og tager vi varen tilbage, er parterne enige om, at wedi GmbH betaler kunden varens almindelige salgsværdi på tidspunktet for tilbagetagelsen. Skulle kunden ønske det (ønsket kan kun fremsættes umiddelbart efter at varen er tilbagetaget), kan han vælge at få fastlagt den almindelige salgsværdi af en offentlig beskikket og edsvoren syns- og skønsmand fra industri- og handelskammeret. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med tilbagetagelse og genbrug af varen. Uden dokumentation udgør genbrugsomkostningerne 5% af genbrugsprovenuet. Disse kan være højere eller lavere, hvis wedi GmbH kan dokumentere højere eller kunden kan påvise lavere udgifter. 15. Udlæg i købsgenstanden fra vor side er altid ensbetydende med en annullering af aftalen. Efter tilbagetagelse af købsgenstanden er vi berettiget til at genbruge denne. Provenuet herfra skal modregnes kundens gældsforpligtelse med fradrag af genbrugsudgifterne. IX. Ansvar og hæftelse 1. wedi GmbH hæfter i henhold til følgende bestemmelser: a. ved en lettere uagtsom krænkelse af en af vore væsentlige, kontraktmæssige forpligtelser, hvor kunden skal kunne stole på, at disse bliver overholdt; ansvaret er dog begrænset til de ved aftalens indgåelse typiske, forudsigelige skader; b. iht. lovgivningen hæfter vi for skader på liv, krop og sundhed i tilfælde af en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; c. iht. lovgivninggen hæfter vi for andre skader, der ikke er omfattet af IX.1.b. og beror på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; d. uagtet skyldsspørgsmålet i forbindelse med svigagtig fortielse af mangler, overtagelse af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgaranti samt iht. produktansvarsloven; for skader, der beror på manglende beskaffenheds- eller holdbarhedsgaranti uden at varen er direkte berørt heraf, hæfter vi kun, hvis skadesrisikoen er synligt omfattet af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgarantien.

11 2. Hvis beskyttede rettigheder uanset hvilke krænkes af kunden eller tredjemand i forbindelse med brug af varen, fralægger vi os ethvert ansvar, medmindre der foreligger en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra vor side. 3. Medmindre nærværende almindelige forretningsbetingelser indeholder afvigende bestemmelser, fralægger vi os ethvert videregående ansvar uanset hvilken retlig beskaffenhed den skade, der gøres gældende, har. For så vidt vort ansvar er udelukket eller begrænset, gælder også, at vore juridiske repræsentanter, medhjælpere og ansatte ikke kan holdes personligt ansvarlige. X. Opfyldelsessted, værneting, gældende lov, salvatorisk klausul 1. For alle umiddelbare eller middelbare tvistigheder inkl. veksel- og checksager, der opstår på grundlag af aftaleforholdet, er byretten i Rheine eller landsretten i Münster rette værneting, forudsat at kunden er næringsdrivende på handel, en juridisk person under offentlig ret eller der er tale om en offentlig-retslig særformue. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden ikke har et almindeligt værneting i indlandet, skifter bopæl eller sit almindelige opholdssted efter aftalens indgåelse eller hans bopæl eller almindelige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for udtagelse af stævning. 2. For nærværende forretningsbetingelser og alle retsforhold mellem aftaleparterne gælder tysk lov med udelukkelse af FN-køberetten (vedtaget af FN den for aftaler, der vedrører kontrakter om internationalt varekøb, BGBl II s. 588). 3. Hvis en af bestemmelserne i nærværende forretningsbetingelser skulle være eller blive ugyldig eller vise sig ikke at være gennemførlig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller gennemførlighed. I så tilfælde forpligter parterne sig til at erstatte den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse med en gyldig eller gennemførlig bestemmelse, der i sit indhold kommer den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse nærmest i økonomisk henseende. Det samme gælder, hvis der viser sig at være behov for et tillæg til kontrakten.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser For THIMM Group - THIMM Verpackung THIMM Verpackung Süd THIMM Packaging Systems - THIMM Display - THIMM Display Service A / Gyldighedsområde 1 Disse generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale

Art. 1. Engangskøb. Art. 2. Indkøbsaftale Art. 1 Engangskøb Ved at sætte kryds i feltet ud for Aftale om engangskøb udtrykker Køber sit ønske om at indgå en aftale med Sælger, hvorved Køber erhverver for et af Køber defineret beløb GULD fra Sælger

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - erhverv FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Generelle salgsog leveringsbetingelser

Generelle salgsog leveringsbetingelser Generelle salgsog leveringsbetingelser Creditreform Flensburg Hanisch KG (i det efterfølgende kaldet Creditreform) tilbyder informationer og tjenesteydelser inden for kreditog risikostyring. Nedenstående

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere