Almindelige forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser I. Gyldighedsområde/Generelt 1. wedi GmbH s almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om levering af varer, der er indgået mellem kunden og os. Forretningsbetingelserne gælder udtrykkeligt ikke for udlægning, indbygning, brug eller montering af byggematerialer eller byggeelementer. 2. Pga. specielle godkendelses- og kontrolprocedurer samt de dertil hørende brandbeskyttelsesbestemmelser er vores produkter ikke beregnet til brug i fly, motorkøretøjer og / vandfartøjer, medmindre der fra vor side foreligger en skriftlig godkendelse på forhånd i de enkelte tilfælde. I modsat fald er garanti, skadeserstatning og andre videregående krav udelukket. 3. Vore almindelige forretningsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser uden at der gøres direkte opmærksom herpå. Senest i forbindelse med modtagelse af varen anses betingelserne for at være accepteret af kunden. Afvigende almindelige forretningsbetingelserne på kundens side, som vi ikke udtrykkeligt har erklæret os indforstået med, er uden forbindende for os, også i tilfælde, hvor vi ikke gør direkte indsigelse mod dem. Kunden forretningsbetingelser opnår først bindende virkning i det øjeblik vi har erklæret os skriftligt indforstået med disse. Kunden erklærer sig udtrykkeligt indforstået med vore almindelige forretningsbetingelser i det øjeblik ordren tildeles. 4. Hvis der ikke er truffet andre aftaler og kunden ikke er en forbruger i medfør af 474 ff. i forbindelse med 13 i BGB (borgerlig lovbog), gælder Incoterms 2010 inkl. de tillæg, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, for fortolkningen af de sædvanlige kontrakttyper. II. Tilbud og indgåelse af aftale 1. Vore tilbud samt vore vareprøver, brochurer, tegninger m.v. er uden forbindende, medmindre vi udtrykkeligt betegner disse som bindende. 2. Kunden er bundet i 2 uger til bestillinger, der følger efter tilbud fremsat ved indgåelse af købsaftale. Disse skal bekræftes skriftligt af os senest to uger efter bestilling for at opnå retsgyldighed. Vor accept af bestillingen kan også ske ved at udføre bestillingen inden for samme frist. Ved omgående udførelse gælder fakturaen som ordrebekræftelse.

2 3. Tilbud gælder for det land, hvor kunden har sit hjemsted (i det følgende Eksportland ). Kunden er overfor wedi GmbH ansvarlig for alle ulemper og forpligtelser, der opstår som følge af brug af varen uden for eksportlandet. 4. I forbindelse med ordrebekræftelsen gør vi opmærksom på bestemte tekniske krav og forudsætninger, der skal være opfyldt for at sikre fuld funktionsdygtighed i forbindelse med bygge-, ombygnings eller øvrige processer. Hvis disse krav og forudsætninger tilsidesættes, er ethvert ansvar for heraf resulterende skader udelukket. 5. Billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og/eller alle øvrige bilag, der hører til tilbuddet, indeholder ingen oplysninger om beskaffenhed. Egenskaber, tilsikringer eller garantier er ikke forbundet hermed, medmindre der er truffet separat skriftlig aftale herom. 6. Vi forbeholder os ejendoms-, ophavs- og alle øvrige rettigheder til samtlige billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og øvrige bilag. Kunden må kun videregive disse til tredjepart, hvis vi har erklæret os skriftligt indforstået hermed, uafhængigt af, om disse er mærket som fortrolig. På forlangende har kunden pligt til øjeblikkelig tilbagelevering til os. 7. Personlige oplysninger bearbejdes elektronisk udelukkende til forretningsformål og bearbejdes og videregives i overensstemmelse med tysk lov om beskyttelse af personlige data. Forretningspost, der udskrives med databearbejdningssystemer, er også retsbindende uden underskrift. III. Priser 1. Vore priser er nettopriser ab fabrik Emsdetten inkl. normal transportemballage plus transportomkostninger, såfremt der ikke er truffet anden aftale i ordrebekræftelsen. For ordren gælder de priser og den moms, der fremgår af den aktuelle prisliste på tidspunktet for accept af ordren. Hvis kunden kommer med præcise oplysninger om anvendelse af udenlandske emballage-, vejnings- og toldbestemmelser i god tid, dog senest 14 dage efter ordrebekræftelsen, forpligter vi os til at overholde disse. Dermed forbundne merudgifter afholdes af kunden. 2. Hvis levering først finder sted 4 måneder efter ordrebekræftelsen, forbeholder vi os ret til en prisforøgelse, såfremt der sker en væsentlig ændring i de omkostningsfaktorer, der er af afgørende betydning for aftalen som f.eks. lønninger, indpakningsmateriale, fragt- og energiudgifter, råstoffer, skatter og afgifter m.v. Prisforøgelsen beregnes på basis af udgiftsstigningen. Udgifter, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse og som skyldes kunden og ydermere har betydning for opfyldelsen af vore forpligtelser iht. aftalen, beregnes separat.

3 3. Ved leveringer til udlandet gælder vore priser såfremt der ikke er truffet anden aftale og kunden er handelsdrivende netto FCA eller FOB tysk havn. 4. Træffes der aftale om levering CIF, vil prisen ikke indbefatte udgifter til losning, stevedoring og landing samt havne- og kajgebyrer, der skal betales i bestemmelseshavnen. 5. Told- og konsulatsafgifter samt obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og deraf resulterende udgifter, der skal betales uden for Tyskland, afholdes af opdragsgiveren. Ved levering er den oplyste pris inkl. told- og øvrige afgifter beregnet på basis af de på aftaletidspunkt gældende satser. Det er de faktiske udgifter, der beregnes. Den til enhver tid gældende merværdiafgift (moms) beregnes separat, såfremt denne påløber. 6. Omsætnings- eller øvrige rabatter kræver vort udtrykkelige skriftlige samtykke. IV. Leveringsfrist og leveringstidspunkt 1. Leveringsfrister starter på dagen for ordrebekræftelsen eller ordrens udførelse; fristerne er uden forbindende, såfremt der ikke er givet skriftligt tilsagn om et leveringstidspunkt. Vi overtager principielt ingen anskaffelsesrisici. 2. Overholdelsen af leveringsfristerne forudsætter, at kunden opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser. Leveringsfristerne starter tidligst i forbindelse med aftalens indgåelse, dog ikke før kunden har tilvejebragt alle nødvenlige bilag, godkendelser, tekniske dokumenter m.v. Skulle kunden på et senere tidspunkt ønske ændringer eller supplementer, medfører dette en rimelig forlængelse af leveringsfristen. Fristen betragtes som overholdt, hvis leveringsgenstanden har forladt fabrikken eller er meldt klar til forsendelse inden fristens udløb eller hvis vareforsendelsen er blevet forsinket uden at vi har nogen andel heri. Hvis der indtræder uforudsete hændelser og/eller force majeure, også hos underleverandørerne, medfører dette ligeledes en rimelig forlængelse af leveringsfristen. 3. Hvis vi bliver forsinkede med leveringen af årsager, som vi er ansvarlige for, hæfter vi ikke for skader i tilfælde af uagtsomhed. Den førnævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes culpøs krænkelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse. I alle ansvarstilfælde er vort ansvar begrænset til forudsigelige skader, der er typiske for aftalen. I tilfælde af en af os forvoldt leveringsforsinkelse eller i forbindelse med fixforretninger i medfør af 286, stk. 2, pkt. 4 BGB eller 376 HGB kan kunden efter skriftlig påmindelse sætte en yderligere rimelig frist med henvisning til, at han vil nægte modtagelse af aftalens genstand efter

4 fristens udløb. Først efter fristens og alle øvrige lovmæssige forudsætningers udløb, har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen efter forudgående skriftlig erklæring. 4. Hvis vi misligeholder vore forpligtelser, kan kunden ikke træde tilbage fra aftalen, ikke forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen eller erstatning for unødvendige udgifter, hvis vor pligtforsømmelse må siges at være uden større betydning. Har ydelsen allerede fundet delvist sted, kan kunden kun forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen, hvis en interesse i hele ydelsen kræver dette. I sådanne tilfælde er en annullering af hele aftalen kun mulig, hvis kunden kan dokumentere, at han ikke har nogen interesse i en bestemt delydelse. 5. Vi er til enhver tid berettiget til delleveringer og delydelser. 6. Hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med kundens modtagelse af varen, har vi ret til at forlange erstatning for opståede skader og evt. merudgifter. Det samme gælder i tilfælde, hvor kunden forsømmer sin pligter til at medvirke. Ved forsinkelse eller ikke-opfyldelse overgår faren for tilfældig forringelse eller tilfældig tilintetgørelse til kunden. V. Leveringsbetingelser, risikoovergang 1. Forsendelsen af varen sker for kundens regning. 2. Såfremt der ikke er truffet anden aftale, er det vedtaget, at levering sker ab vort lager i Emsdetten, ellers eksport FCA eller FOB tysk havn. Ved køb af forbrugsgoder ( 474 i forbindelse med 13 BGB) overgår risikoen for tilfældig tilintetgørelse eller tilfældig forringelse af varen til kunden, når varen leveres. I alle andre tilfælde overgår risikoen til kunden allerede på det tidspunkt, hvor varen afleveres til transportøren. Dette gælder også i tilfælde, hvor forsendelsen sker med egne transportkøretøjer og eget personale i kundens regi. Risikoovergangen finder senest sted, når varen forlader vor virksomhed eller vort lager. Hvis forsendelsen bliver umuliggjort uden at vi har andel heri, overgår risikoen til kunden i det øjeblik, varen meldes klar til forsendelse. Hvis der ikke er tale om køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. i forbindelse med 13 BGB, og er der truffet aftale om en prisnotering, der er omfattet af andre regler for risikoovergang (Incoterms 2010 inkl. de på tidspunktet for aftalens indgåelse gældende tillæg), vil disse afvigende regler være gældende. 3. Hvis kunden er forpligtet til at stille transportmiddel til rådighed for leveringen og forsømmer at gøre dette til det aftalte tidspunkt, fritages vi for vor pligt til levering og vil foranledige oplagring og forsikring af varen for kundens regning og risiko. Speditørens overtagelsesattest betragtes som kvittering for levering i henhold til aftalen.

5 4. Såfremt kunden udtrykkeligt ønsker det, foranlediger vi at leveringen forsikres mod transportskader og lignende risici for kundens regning. VI. Betalingsbetingelser, betalingsforsinkelse 1. Købsprisen forfalder til betaling (uden fradrag af nogen art) så snart kunden modtager fakturaen, medmindre der i ordrebekræftelsen oplyses en anden betalingsfrist. 2. Betaling må kun ske til en på fakturaen anført konto eller til en person, som vi har bemyndiget til at opkræve beløbet. 3. Checks og veksler, hvis accept vi tager udtrykkeligt forbehold for, betragtes først som betalingsmiddel, når de er blevet indløst. Eventuelle diskonto- og bankgebyrer skal afholdes af kunden. Hvis vi har truffet aftale med kunden om betaling af købsprisen pga. check-/vekselsag, omfatter forbeholder også kundens indløsning af den af os accepterede veksel. Forbeholdet bortfalder ikke, når vi får godskrevet checkbeløbet. 4. Hvis der i det land, hvor betalingen skal overføres fra, ikke kan finde pengeoverførsler sted på forfaldstidspunktet, er kunden forpligtet til at indbetale modværdien af det skyldige beløb på en bank i sit eget land inden for den aftalte frist. I tilfælde af et kursfald i den (ikke aftalte) valuta, som det skyldige beløb er blevet indbetalt i, er kunden forpligtet til at udligne dette gennem en efterbetaling. 5. Hvis vi kommer i besiddelse af oplysninger, der efter vort bedste handelsmæssige skøn drager kundens kreditværdighed i tvivl, er vi også efter kontraktens indgåelse berettiget til at forlange forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser med forbehold af videregående krav. Hvis kunden ikke efterkommer sin pligt til forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser, kan vi gøre en tilbageholdsret gældende. Alternativt har vi mulighed for at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden trods påmindelse og betalingsfrist forsømmer at yde forskudsbetalinger eller stille sikkerhedsydelser til rådighed. Herudover kan vi også gøre skadeserstatningskrav gældende. 6. Fakturaer anses for at være accepteret, hvis der ikke senest 14 dage efter modtagelsen gøres indsigelse imod dem med angivelse af de konkrete grunde. Accepten indtræder, hvis der forinden specifikt er henvist hertil i fakturaen. 7. Modregning er kun mulig i forbindelse med uomtvistede, retskraftige eller ubestridte krav. 8. Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis den beror på krav, der er omfattet af kontraktforholdet.

6 9. Hvis kunden kommer bagud med betalingen, gælder lovens bestemmelser. For morarenter gælder, at rentesatsen skal ligge 8% over den europæiske centralbanks basisrente. Der kan dog blive tale om en højere morarente, hvis vi kan påvise en større skade. VII. Garantiforpligtelse, reklamation 1. Kunden har kun ret til reklamation, hvis han efterkommer sin forpligtelse til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. Dette gælder dog ikke, hvis kunden er en forbruger i henhold til 477 BGB i forbindelse med 13 BGB. 2. Ved berettigede reklamationer er vi, med udelukkelse af kundens ret til at træde tilbage fra aftalen eller nedsætte købsprisen, forpligtet til efteropfyldelse, medmindre lovgivningen giver os mulighed for at nægte en sådan efteropfyldelse. Kunden skal indrømme os en rimelig frist for efteropfyldelse. Kunden kan efter eget valg kræve afhjælpning af mangler eller erstatningslevering. I tilfælde af mangelafhjælpning afholder vi de nødvendige udgifter for så vidt disse ikke stiger, fordi kontraktens genstand befinder sig et andet sted end på stedet for opfyldelse. Slår efteropfyldelsen fejl, kan kunden efter udløb af yderligere frist og hvis de lovmæssige forudsætninger i øvrigt er til stede, vælge at træde tilbage fra kontrakten eller nedsætte købsprisen (reduktion). Krav, som kunden gør gældende som følge af nødvendige udgifter til efteropfyldelse, herunder især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, er udelukket, hvis udgifterne stiger fordi leveringsgenstanden efterfølgende er blevet transporteret til et andet sted end opfyldelsesstedet. Undtaget herfra er dog transport af leveringsgenstanden, hvis dette sker i overensstemmelse med dens bestemmelse. Kunden kan kræve skadeserstatning pga. manglen, hvis efteropfyldelsen er slået fejl og hvis nedenstående betingelser i øvrigt er til stede. Kundens ret til at gøre yderligere krav om skadeserstatning gældende efter nedenstående betingelser, berøres ikke heraf. 3. For afvikling af mangelafhjælpning gælder følgende: a. Synlige mangler, fejlleveringer eller fejlmængder skal meddeles skriftligt straks eller senest en uge efter modtagelse af varen. b. Mangler, der trods omhyggelig kontrol ikke opdages med det samme, skal meddeles skriftligt, så snart de opdages. c. Fejlbehæftede varer må ikke videreforarbejdes. Der må heller ikke disponeres over dem, hvis ikke der er opnået enighed vedrørende reklamation. Hvis ikke parterne kan nå til enighed, skal der udpeges en syns- og skønsmand (industri- og handelskammer), der foretager bevissikring på kundens forretningssted. d. Reklamerede varer skal ligeledes stilles til rådighed med henblik på en nærmere undersøgelse af manglen.

7 e. I forbindelse med garantitilfælde, der opstår hos forbrugeren, har kunden pligt til straks at underrette os herom; f. I øvrigt gælder lovens bestemmelser. 4. I henhold til loven er vi forpligtet til at tilbagetage den nye vare eller nedsætte (reduktion) købsprisen også uden den allers almindelige angivelse af frist, hvis kundens aftager som forbruger af den solgte nye vare (forbrugsgoder) kunne kræve tilbagetagelse af varen eller nedsættelse af købsprisen på grund af en mangel eller vil gøre regreskrav gældende mod kunden pga. ovenstående. 5. Derudover er vi forpligtet til at refundere kundens udgifter, især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, der opstår i forhold til slutforbrugeren i forbindelse med efteropfyldelse som følge af en mangel ved varen på det tidspunkt, hvor risikoen overgik fra os til kunden. Der kan ikke gøres krav gældende, hvis kunden har forsømt sin pligt til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. 6. Endvidere kan der ikke gøres krav gældende i forbindelse med ubetydelige afvigelser fra den aftalte beskaffenhed, uvæsentlig påvirkning af brugbarheden, naturligt slid og/eller skader, der er opstået efter risikoovergangen som følge af ukorrekt og/eller skødesløs håndtering, for stor belastning, uegnede driftsmidler og/eller særlige ydre påvirkninger, eller hvis der foreligger beskaffenheder, som der ikke er truffet aftale om. 7. Kundens reklamationsret forældes efter et år (med undtagelse af forhold iht. 438, stk. 1, pkt. 2 og 634a, stk. 1 BGB samt ved køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. BGB) medmindre manglen er blevet svigagtigt fortiet; i så tilfælde gælder lovens bestemmelser. 8. Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk vejledning samt øvrige oplysninger fra vore medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter bedste overbevisning, men er uden forbindende og udelukker ethvert ansvar. De fritager ikke vore kunder og deres aftagere for at foretage egne undersøgelser og forsøg med henblik på at få slået fast, om produkterne egner sig til de tilsigtede formål og processer. 9. En anvendelsesteknisk rådgivning kan ikke i sig selv danne grundlag for et separat aftaleforhold / rådgivningsforhold. Vi hæfter kun for forsætlighed og grov uagtsomhed, og vort ansvar er begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af beskadigelse af liv og legeme (produktansvarslov).

8 VIII. Ejendomsforbehold, sikringsrettigheder 1. Ejendomsretten til den leverede vare forbeholdes, indtil alle krav i forbindelse med forretningssamarbejdet er udlignet. Ved varer, som kunden indkøber som ansat i en virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende, forbeholder vi os ejendomsretten til varen, indtil alle krav over for kunden i forbindelse med det løbende forretningssamarbejde inkl. fremtidige krav opstået på basis af samtidigt eller senere indgåede aftaler samt alle saldokrav fra kassekredit og ved modtagelse af veksler eller checks til indløsning af disse, er udlignet. Betaling er sket i det øjeblik vi modtager modværdien for den leverede vare. 2. Kundens forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren foretages altid for wedi GmbH. I tilfælde af forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye vare i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for forarbejdningen eller ændringen. For den nye vare, der opstår ved forarbejdning eller ændring, gælder det samme som for forbeholdsvaren. 3. I tilfælde af en uadskillelig sammenblanding af forbeholdsvaren med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye genstand i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for sammenblandingen. Hvis sammenblandingen sker på en måde, der gør, at kundens vare må betragtes som hovedsag, anses det som aftalt, at kunden overdrager en forholdsmæssig medejendomsret til os. Vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. Kunden har i sådanne tilfælde pligt til gratis opbevaring af varen, som wedi GmbH har eneretten over eller medejendomsret i. 4. Kunden er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i korrekt forretningsgang, sålænge han ikke er i restance. Bemyndigelsen til videresalg bortfalder, hvis kunden har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder. Pantsætninger eller sikkerhedsoverdragelser er ikke tilladt. 5. Hvis forbeholdsvaren sælges af kunden enten alene eller sammen med en vare, der ikke tilhører wedi GmbH, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle krav (inkl. alle saldokrav fra kassekredit), der opstår ved videresalg eller som følge af en anden retlig grund, til os i fuldt omfang; wedi GmbH erklærer sig udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 6. Kunden autoriseres genkaldeligt af wedi GmbH til at inddrive de krav, han har overdraget til wedi GmbH for egen regning og i eget navn. Inddrivelsesautorisationen kan tilbagekaldes når som helst, hvis kunden ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser på ordentlig vis, er kommet bagud med betalingen, har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder eller hvis der foreligger en

9 begæring om indledning af insolvensbehandling eller kunden er gået i betalingsstandsning. På forlangende er kunden forpligtet til at underrette sine kunder om overdragelsen og udlevere alle de for inddrivelsen nødvendige oplysninger og bilag til os. 7. Hvis kunden anvender forbeholdsvaren til opfyldelse af en værksleje- eller værksleveringskontrakt, overdrages kravet fra værksleje- eller værksleveringskontrakten på forhånd til wedi GmbH i samme omfang, som nævnt ovenfor. wedi GmbH erklærer sig hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 8. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges i en tredjeparts ejendom som en væsentlig bestanddel, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle de krav på godtgørelse op til forbeholdsvarens værdi (inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter), der opstår overfor tredjepart eller den, som sagen vedrører, til os. Dette indbefatter også indrømmelse af sikkerhedspant med prioritet, der går forud for alle andre; vi erklærer os hermed indforstået med overdragelsen. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges som væsentlig bestanddel i dennes ejendom, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt de krav, der måtte opstå i forbindelse med erhvervsmæssigt salg af ejendommen eller på basis af ejendomsrettigheder, til os. Kravet skal svare til forbeholdsvarens fakturaværdi inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter; vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 9. Kunden har pligt til straks at underrette wedi GmbH, hvis tredjepart foretager udlægsforretning, tvangsfuldbyrdelse eller lignende handlinger i forbindelse med forbeholdsvaren eller de afståede fordringer, samt udlevere alle de bilag til os, der er nødvendige for at fremsætte indsigelse, så vi har mulighed for at varetage vore rettigheder. Kunden skal desuden henvise til vor ejendomsret eller vort fordringshavende. Såfremt tredjepart ikke er i stand til at afholde de udgifter, der opstår i den forbindelse i og uden for retten, hæfter kunden herfor. 10. Ved betalingsstandsning og/eller begæring om indledning af insolvensbehandling bortfalder retten til videresalg, videreforarbejdning, forbindelse eller blanding af forbeholdsvaren eller bemyndigelsen til at inddrive afståede fordringer; ved en check- eller vekselprotest bortfalder inddrivelsesautorisationen ligeledes. Dette gælder dog ikke for insolvensforvalterens rettigheder. 11. Hvis ejendomsforbeholdet i ovennævnte form ikke gælder i bestemmelseslandet, har kunden pligt til at medvirke til at vedtage en sikkerhedsret for wedi GmbH, der lever op til bestemmelserne i det pågældende land. 12. Hvis værdien af de bevilligede sikkerheder overstiger fordringerne med mere end 20%, er wedi GmbH på kundens forlangende forpligtet til tilbageoverdragelse eller frigivelse (efter eget valg).

10 13. Kunden er forpligtet til at behandle varen med den fornødne omhu. I den forbindelse skal kunden især drage omsorg for at forsikre varen for egen regning mod brand-, vand- og indbrudsskader med et beløb svarende til nyværdien. Såfremt der kræves vedligeholdelse og inspektion, skal kunden for egen regning sørge for at dette gennemføres til tiden. 14. Ved kontraktstridig handling fra kunden side, herunder især betalingsrestance, er vi berettiget til at tilbagekalde salgsgenstanden. Dette er dog ikke ensbetydende med en ophævelse af aftalen, medmindre vi udtrykkeligt meddeler dette i skriftform. Hvis der derudover fra vor side består krav om skadeserstatning i stedet for ydelse, og tager vi varen tilbage, er parterne enige om, at wedi GmbH betaler kunden varens almindelige salgsværdi på tidspunktet for tilbagetagelsen. Skulle kunden ønske det (ønsket kan kun fremsættes umiddelbart efter at varen er tilbagetaget), kan han vælge at få fastlagt den almindelige salgsværdi af en offentlig beskikket og edsvoren syns- og skønsmand fra industri- og handelskammeret. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med tilbagetagelse og genbrug af varen. Uden dokumentation udgør genbrugsomkostningerne 5% af genbrugsprovenuet. Disse kan være højere eller lavere, hvis wedi GmbH kan dokumentere højere eller kunden kan påvise lavere udgifter. 15. Udlæg i købsgenstanden fra vor side er altid ensbetydende med en annullering af aftalen. Efter tilbagetagelse af købsgenstanden er vi berettiget til at genbruge denne. Provenuet herfra skal modregnes kundens gældsforpligtelse med fradrag af genbrugsudgifterne. IX. Ansvar og hæftelse 1. wedi GmbH hæfter i henhold til følgende bestemmelser: a. ved en lettere uagtsom krænkelse af en af vore væsentlige, kontraktmæssige forpligtelser, hvor kunden skal kunne stole på, at disse bliver overholdt; ansvaret er dog begrænset til de ved aftalens indgåelse typiske, forudsigelige skader; b. iht. lovgivningen hæfter vi for skader på liv, krop og sundhed i tilfælde af en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; c. iht. lovgivninggen hæfter vi for andre skader, der ikke er omfattet af IX.1.b. og beror på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; d. uagtet skyldsspørgsmålet i forbindelse med svigagtig fortielse af mangler, overtagelse af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgaranti samt iht. produktansvarsloven; for skader, der beror på manglende beskaffenheds- eller holdbarhedsgaranti uden at varen er direkte berørt heraf, hæfter vi kun, hvis skadesrisikoen er synligt omfattet af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgarantien.

11 2. Hvis beskyttede rettigheder uanset hvilke krænkes af kunden eller tredjemand i forbindelse med brug af varen, fralægger vi os ethvert ansvar, medmindre der foreligger en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra vor side. 3. Medmindre nærværende almindelige forretningsbetingelser indeholder afvigende bestemmelser, fralægger vi os ethvert videregående ansvar uanset hvilken retlig beskaffenhed den skade, der gøres gældende, har. For så vidt vort ansvar er udelukket eller begrænset, gælder også, at vore juridiske repræsentanter, medhjælpere og ansatte ikke kan holdes personligt ansvarlige. X. Opfyldelsessted, værneting, gældende lov, salvatorisk klausul 1. For alle umiddelbare eller middelbare tvistigheder inkl. veksel- og checksager, der opstår på grundlag af aftaleforholdet, er byretten i Rheine eller landsretten i Münster rette værneting, forudsat at kunden er næringsdrivende på handel, en juridisk person under offentlig ret eller der er tale om en offentlig-retslig særformue. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden ikke har et almindeligt værneting i indlandet, skifter bopæl eller sit almindelige opholdssted efter aftalens indgåelse eller hans bopæl eller almindelige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for udtagelse af stævning. 2. For nærværende forretningsbetingelser og alle retsforhold mellem aftaleparterne gælder tysk lov med udelukkelse af FN-køberetten (vedtaget af FN den for aftaler, der vedrører kontrakter om internationalt varekøb, BGBl II s. 588). 3. Hvis en af bestemmelserne i nærværende forretningsbetingelser skulle være eller blive ugyldig eller vise sig ikke at være gennemførlig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller gennemførlighed. I så tilfælde forpligter parterne sig til at erstatte den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse med en gyldig eller gennemførlig bestemmelse, der i sit indhold kommer den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse nærmest i økonomisk henseende. Det samme gælder, hvis der viser sig at være behov for et tillæg til kontrakten.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk 1 Anvendelsesområde 2 Indgåelse af aftale 3 Leveringsbetingelser / forsendelsesomkostninger 4 Betalingsbetingelser / restance 5 Forældelse / undersøgelses-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

A: Firmaet PUKY GmbH & Co. KG's generelle forretnings- og leveringsbetingelser er udelukkende gældende for virksomheder.

A: Firmaet PUKY GmbH & Co. KG's generelle forretnings- og leveringsbetingelser er udelukkende gældende for virksomheder. A: Generelle forretnings- og leveringsbetingelser gældende for virksomheder. B: Obligatoriske informationer i elektronisk handel (bestillingsproces osv.) A: Firmaet PUKY GmbH & Co. KG's generelle forretnings-

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende pr. Juli 2012 - version 1.04

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende pr. Juli 2012 - version 1.04 Almindelige forretningsbetingelser Gældende pr. Juli 2012 - version 04 Electronet24 GmbH Direktør: Andreas Pauli Am Bahndamm 88 25469 Halstenbek/Tyskland Tlf. +49.4102-4 555 80 Fax +49.4102-4 555 8 287

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S

Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S Generelle salgsbetingelser for Helm Skandinavien A/S 1. Anvendelsesområde Vores kontrakter er udelukkende reguleret af vilkår og betingelser, der er anført i vores salgsbekræftelser, og af vores følgende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser for SimonsVoss Technologies GmbH

Generelle forretningsbetingelser for SimonsVoss Technologies GmbH Generelle forretningsbetingelser for SimonsVoss Technologies GmbH Bemærk: For at kunne opretholde vores produkters høje kvalitetsstandard er det ikke tilladt at erstatte SimonsVoss-dørhåndtag med andre

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Gerd Bär GmbH, Pfaffenstr. 7, D Heilbronn

Generelle forretningsbetingelser Gerd Bär GmbH, Pfaffenstr. 7, D Heilbronn I. Generelt 1. Vores Generelle vilkår og betingelser for levering og betaling (herefter GVB) gælder kun for vores kommercielle relationer med virksomheder, juridiske personer under offentlig ret og særlige

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere