Almindelige forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser I. Gyldighedsområde/Generelt 1. wedi GmbH s almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om levering af varer, der er indgået mellem kunden og os. Forretningsbetingelserne gælder udtrykkeligt ikke for udlægning, indbygning, brug eller montering af byggematerialer eller byggeelementer. 2. Pga. specielle godkendelses- og kontrolprocedurer samt de dertil hørende brandbeskyttelsesbestemmelser er vores produkter ikke beregnet til brug i fly, motorkøretøjer og / vandfartøjer, medmindre der fra vor side foreligger en skriftlig godkendelse på forhånd i de enkelte tilfælde. I modsat fald er garanti, skadeserstatning og andre videregående krav udelukket. 3. Vore almindelige forretningsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser uden at der gøres direkte opmærksom herpå. Senest i forbindelse med modtagelse af varen anses betingelserne for at være accepteret af kunden. Afvigende almindelige forretningsbetingelserne på kundens side, som vi ikke udtrykkeligt har erklæret os indforstået med, er uden forbindende for os, også i tilfælde, hvor vi ikke gør direkte indsigelse mod dem. Kunden forretningsbetingelser opnår først bindende virkning i det øjeblik vi har erklæret os skriftligt indforstået med disse. Kunden erklærer sig udtrykkeligt indforstået med vore almindelige forretningsbetingelser i det øjeblik ordren tildeles. 4. Hvis der ikke er truffet andre aftaler og kunden ikke er en forbruger i medfør af 474 ff. i forbindelse med 13 i BGB (borgerlig lovbog), gælder Incoterms 2010 inkl. de tillæg, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, for fortolkningen af de sædvanlige kontrakttyper. II. Tilbud og indgåelse af aftale 1. Vore tilbud samt vore vareprøver, brochurer, tegninger m.v. er uden forbindende, medmindre vi udtrykkeligt betegner disse som bindende. 2. Kunden er bundet i 2 uger til bestillinger, der følger efter tilbud fremsat ved indgåelse af købsaftale. Disse skal bekræftes skriftligt af os senest to uger efter bestilling for at opnå retsgyldighed. Vor accept af bestillingen kan også ske ved at udføre bestillingen inden for samme frist. Ved omgående udførelse gælder fakturaen som ordrebekræftelse.

2 3. Tilbud gælder for det land, hvor kunden har sit hjemsted (i det følgende Eksportland ). Kunden er overfor wedi GmbH ansvarlig for alle ulemper og forpligtelser, der opstår som følge af brug af varen uden for eksportlandet. 4. I forbindelse med ordrebekræftelsen gør vi opmærksom på bestemte tekniske krav og forudsætninger, der skal være opfyldt for at sikre fuld funktionsdygtighed i forbindelse med bygge-, ombygnings eller øvrige processer. Hvis disse krav og forudsætninger tilsidesættes, er ethvert ansvar for heraf resulterende skader udelukket. 5. Billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og/eller alle øvrige bilag, der hører til tilbuddet, indeholder ingen oplysninger om beskaffenhed. Egenskaber, tilsikringer eller garantier er ikke forbundet hermed, medmindre der er truffet separat skriftlig aftale herom. 6. Vi forbeholder os ejendoms-, ophavs- og alle øvrige rettigheder til samtlige billeder, vareprøver, brochurer, tegninger og øvrige bilag. Kunden må kun videregive disse til tredjepart, hvis vi har erklæret os skriftligt indforstået hermed, uafhængigt af, om disse er mærket som fortrolig. På forlangende har kunden pligt til øjeblikkelig tilbagelevering til os. 7. Personlige oplysninger bearbejdes elektronisk udelukkende til forretningsformål og bearbejdes og videregives i overensstemmelse med tysk lov om beskyttelse af personlige data. Forretningspost, der udskrives med databearbejdningssystemer, er også retsbindende uden underskrift. III. Priser 1. Vore priser er nettopriser ab fabrik Emsdetten inkl. normal transportemballage plus transportomkostninger, såfremt der ikke er truffet anden aftale i ordrebekræftelsen. For ordren gælder de priser og den moms, der fremgår af den aktuelle prisliste på tidspunktet for accept af ordren. Hvis kunden kommer med præcise oplysninger om anvendelse af udenlandske emballage-, vejnings- og toldbestemmelser i god tid, dog senest 14 dage efter ordrebekræftelsen, forpligter vi os til at overholde disse. Dermed forbundne merudgifter afholdes af kunden. 2. Hvis levering først finder sted 4 måneder efter ordrebekræftelsen, forbeholder vi os ret til en prisforøgelse, såfremt der sker en væsentlig ændring i de omkostningsfaktorer, der er af afgørende betydning for aftalen som f.eks. lønninger, indpakningsmateriale, fragt- og energiudgifter, råstoffer, skatter og afgifter m.v. Prisforøgelsen beregnes på basis af udgiftsstigningen. Udgifter, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse og som skyldes kunden og ydermere har betydning for opfyldelsen af vore forpligtelser iht. aftalen, beregnes separat.

3 3. Ved leveringer til udlandet gælder vore priser såfremt der ikke er truffet anden aftale og kunden er handelsdrivende netto FCA eller FOB tysk havn. 4. Træffes der aftale om levering CIF, vil prisen ikke indbefatte udgifter til losning, stevedoring og landing samt havne- og kajgebyrer, der skal betales i bestemmelseshavnen. 5. Told- og konsulatsafgifter samt obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og deraf resulterende udgifter, der skal betales uden for Tyskland, afholdes af opdragsgiveren. Ved levering er den oplyste pris inkl. told- og øvrige afgifter beregnet på basis af de på aftaletidspunkt gældende satser. Det er de faktiske udgifter, der beregnes. Den til enhver tid gældende merværdiafgift (moms) beregnes separat, såfremt denne påløber. 6. Omsætnings- eller øvrige rabatter kræver vort udtrykkelige skriftlige samtykke. IV. Leveringsfrist og leveringstidspunkt 1. Leveringsfrister starter på dagen for ordrebekræftelsen eller ordrens udførelse; fristerne er uden forbindende, såfremt der ikke er givet skriftligt tilsagn om et leveringstidspunkt. Vi overtager principielt ingen anskaffelsesrisici. 2. Overholdelsen af leveringsfristerne forudsætter, at kunden opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser. Leveringsfristerne starter tidligst i forbindelse med aftalens indgåelse, dog ikke før kunden har tilvejebragt alle nødvenlige bilag, godkendelser, tekniske dokumenter m.v. Skulle kunden på et senere tidspunkt ønske ændringer eller supplementer, medfører dette en rimelig forlængelse af leveringsfristen. Fristen betragtes som overholdt, hvis leveringsgenstanden har forladt fabrikken eller er meldt klar til forsendelse inden fristens udløb eller hvis vareforsendelsen er blevet forsinket uden at vi har nogen andel heri. Hvis der indtræder uforudsete hændelser og/eller force majeure, også hos underleverandørerne, medfører dette ligeledes en rimelig forlængelse af leveringsfristen. 3. Hvis vi bliver forsinkede med leveringen af årsager, som vi er ansvarlige for, hæfter vi ikke for skader i tilfælde af uagtsomhed. Den førnævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes culpøs krænkelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse. I alle ansvarstilfælde er vort ansvar begrænset til forudsigelige skader, der er typiske for aftalen. I tilfælde af en af os forvoldt leveringsforsinkelse eller i forbindelse med fixforretninger i medfør af 286, stk. 2, pkt. 4 BGB eller 376 HGB kan kunden efter skriftlig påmindelse sætte en yderligere rimelig frist med henvisning til, at han vil nægte modtagelse af aftalens genstand efter

4 fristens udløb. Først efter fristens og alle øvrige lovmæssige forudsætningers udløb, har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen efter forudgående skriftlig erklæring. 4. Hvis vi misligeholder vore forpligtelser, kan kunden ikke træde tilbage fra aftalen, ikke forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen eller erstatning for unødvendige udgifter, hvis vor pligtforsømmelse må siges at være uden større betydning. Har ydelsen allerede fundet delvist sted, kan kunden kun forlange skadeserstatning i stedet for hele ydelsen, hvis en interesse i hele ydelsen kræver dette. I sådanne tilfælde er en annullering af hele aftalen kun mulig, hvis kunden kan dokumentere, at han ikke har nogen interesse i en bestemt delydelse. 5. Vi er til enhver tid berettiget til delleveringer og delydelser. 6. Hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med kundens modtagelse af varen, har vi ret til at forlange erstatning for opståede skader og evt. merudgifter. Det samme gælder i tilfælde, hvor kunden forsømmer sin pligter til at medvirke. Ved forsinkelse eller ikke-opfyldelse overgår faren for tilfældig forringelse eller tilfældig tilintetgørelse til kunden. V. Leveringsbetingelser, risikoovergang 1. Forsendelsen af varen sker for kundens regning. 2. Såfremt der ikke er truffet anden aftale, er det vedtaget, at levering sker ab vort lager i Emsdetten, ellers eksport FCA eller FOB tysk havn. Ved køb af forbrugsgoder ( 474 i forbindelse med 13 BGB) overgår risikoen for tilfældig tilintetgørelse eller tilfældig forringelse af varen til kunden, når varen leveres. I alle andre tilfælde overgår risikoen til kunden allerede på det tidspunkt, hvor varen afleveres til transportøren. Dette gælder også i tilfælde, hvor forsendelsen sker med egne transportkøretøjer og eget personale i kundens regi. Risikoovergangen finder senest sted, når varen forlader vor virksomhed eller vort lager. Hvis forsendelsen bliver umuliggjort uden at vi har andel heri, overgår risikoen til kunden i det øjeblik, varen meldes klar til forsendelse. Hvis der ikke er tale om køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. i forbindelse med 13 BGB, og er der truffet aftale om en prisnotering, der er omfattet af andre regler for risikoovergang (Incoterms 2010 inkl. de på tidspunktet for aftalens indgåelse gældende tillæg), vil disse afvigende regler være gældende. 3. Hvis kunden er forpligtet til at stille transportmiddel til rådighed for leveringen og forsømmer at gøre dette til det aftalte tidspunkt, fritages vi for vor pligt til levering og vil foranledige oplagring og forsikring af varen for kundens regning og risiko. Speditørens overtagelsesattest betragtes som kvittering for levering i henhold til aftalen.

5 4. Såfremt kunden udtrykkeligt ønsker det, foranlediger vi at leveringen forsikres mod transportskader og lignende risici for kundens regning. VI. Betalingsbetingelser, betalingsforsinkelse 1. Købsprisen forfalder til betaling (uden fradrag af nogen art) så snart kunden modtager fakturaen, medmindre der i ordrebekræftelsen oplyses en anden betalingsfrist. 2. Betaling må kun ske til en på fakturaen anført konto eller til en person, som vi har bemyndiget til at opkræve beløbet. 3. Checks og veksler, hvis accept vi tager udtrykkeligt forbehold for, betragtes først som betalingsmiddel, når de er blevet indløst. Eventuelle diskonto- og bankgebyrer skal afholdes af kunden. Hvis vi har truffet aftale med kunden om betaling af købsprisen pga. check-/vekselsag, omfatter forbeholder også kundens indløsning af den af os accepterede veksel. Forbeholdet bortfalder ikke, når vi får godskrevet checkbeløbet. 4. Hvis der i det land, hvor betalingen skal overføres fra, ikke kan finde pengeoverførsler sted på forfaldstidspunktet, er kunden forpligtet til at indbetale modværdien af det skyldige beløb på en bank i sit eget land inden for den aftalte frist. I tilfælde af et kursfald i den (ikke aftalte) valuta, som det skyldige beløb er blevet indbetalt i, er kunden forpligtet til at udligne dette gennem en efterbetaling. 5. Hvis vi kommer i besiddelse af oplysninger, der efter vort bedste handelsmæssige skøn drager kundens kreditværdighed i tvivl, er vi også efter kontraktens indgåelse berettiget til at forlange forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser med forbehold af videregående krav. Hvis kunden ikke efterkommer sin pligt til forskudsbetalinger eller sikkerhedsydelser, kan vi gøre en tilbageholdsret gældende. Alternativt har vi mulighed for at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden trods påmindelse og betalingsfrist forsømmer at yde forskudsbetalinger eller stille sikkerhedsydelser til rådighed. Herudover kan vi også gøre skadeserstatningskrav gældende. 6. Fakturaer anses for at være accepteret, hvis der ikke senest 14 dage efter modtagelsen gøres indsigelse imod dem med angivelse af de konkrete grunde. Accepten indtræder, hvis der forinden specifikt er henvist hertil i fakturaen. 7. Modregning er kun mulig i forbindelse med uomtvistede, retskraftige eller ubestridte krav. 8. Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis den beror på krav, der er omfattet af kontraktforholdet.

6 9. Hvis kunden kommer bagud med betalingen, gælder lovens bestemmelser. For morarenter gælder, at rentesatsen skal ligge 8% over den europæiske centralbanks basisrente. Der kan dog blive tale om en højere morarente, hvis vi kan påvise en større skade. VII. Garantiforpligtelse, reklamation 1. Kunden har kun ret til reklamation, hvis han efterkommer sin forpligtelse til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. Dette gælder dog ikke, hvis kunden er en forbruger i henhold til 477 BGB i forbindelse med 13 BGB. 2. Ved berettigede reklamationer er vi, med udelukkelse af kundens ret til at træde tilbage fra aftalen eller nedsætte købsprisen, forpligtet til efteropfyldelse, medmindre lovgivningen giver os mulighed for at nægte en sådan efteropfyldelse. Kunden skal indrømme os en rimelig frist for efteropfyldelse. Kunden kan efter eget valg kræve afhjælpning af mangler eller erstatningslevering. I tilfælde af mangelafhjælpning afholder vi de nødvendige udgifter for så vidt disse ikke stiger, fordi kontraktens genstand befinder sig et andet sted end på stedet for opfyldelse. Slår efteropfyldelsen fejl, kan kunden efter udløb af yderligere frist og hvis de lovmæssige forudsætninger i øvrigt er til stede, vælge at træde tilbage fra kontrakten eller nedsætte købsprisen (reduktion). Krav, som kunden gør gældende som følge af nødvendige udgifter til efteropfyldelse, herunder især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, er udelukket, hvis udgifterne stiger fordi leveringsgenstanden efterfølgende er blevet transporteret til et andet sted end opfyldelsesstedet. Undtaget herfra er dog transport af leveringsgenstanden, hvis dette sker i overensstemmelse med dens bestemmelse. Kunden kan kræve skadeserstatning pga. manglen, hvis efteropfyldelsen er slået fejl og hvis nedenstående betingelser i øvrigt er til stede. Kundens ret til at gøre yderligere krav om skadeserstatning gældende efter nedenstående betingelser, berøres ikke heraf. 3. For afvikling af mangelafhjælpning gælder følgende: a. Synlige mangler, fejlleveringer eller fejlmængder skal meddeles skriftligt straks eller senest en uge efter modtagelse af varen. b. Mangler, der trods omhyggelig kontrol ikke opdages med det samme, skal meddeles skriftligt, så snart de opdages. c. Fejlbehæftede varer må ikke videreforarbejdes. Der må heller ikke disponeres over dem, hvis ikke der er opnået enighed vedrørende reklamation. Hvis ikke parterne kan nå til enighed, skal der udpeges en syns- og skønsmand (industri- og handelskammer), der foretager bevissikring på kundens forretningssted. d. Reklamerede varer skal ligeledes stilles til rådighed med henblik på en nærmere undersøgelse af manglen.

7 e. I forbindelse med garantitilfælde, der opstår hos forbrugeren, har kunden pligt til straks at underrette os herom; f. I øvrigt gælder lovens bestemmelser. 4. I henhold til loven er vi forpligtet til at tilbagetage den nye vare eller nedsætte (reduktion) købsprisen også uden den allers almindelige angivelse af frist, hvis kundens aftager som forbruger af den solgte nye vare (forbrugsgoder) kunne kræve tilbagetagelse af varen eller nedsættelse af købsprisen på grund af en mangel eller vil gøre regreskrav gældende mod kunden pga. ovenstående. 5. Derudover er vi forpligtet til at refundere kundens udgifter, især transport-, vej-, arbejds- og materialeudgifter, der opstår i forhold til slutforbrugeren i forbindelse med efteropfyldelse som følge af en mangel ved varen på det tidspunkt, hvor risikoen overgik fra os til kunden. Der kan ikke gøres krav gældende, hvis kunden har forsømt sin pligt til undersøgelse og påtale iht. 377 HGB. 6. Endvidere kan der ikke gøres krav gældende i forbindelse med ubetydelige afvigelser fra den aftalte beskaffenhed, uvæsentlig påvirkning af brugbarheden, naturligt slid og/eller skader, der er opstået efter risikoovergangen som følge af ukorrekt og/eller skødesløs håndtering, for stor belastning, uegnede driftsmidler og/eller særlige ydre påvirkninger, eller hvis der foreligger beskaffenheder, som der ikke er truffet aftale om. 7. Kundens reklamationsret forældes efter et år (med undtagelse af forhold iht. 438, stk. 1, pkt. 2 og 634a, stk. 1 BGB samt ved køb af forbrugsgoder iht. 474 ff. BGB) medmindre manglen er blevet svigagtigt fortiet; i så tilfælde gælder lovens bestemmelser. 8. Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk vejledning samt øvrige oplysninger fra vore medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter bedste overbevisning, men er uden forbindende og udelukker ethvert ansvar. De fritager ikke vore kunder og deres aftagere for at foretage egne undersøgelser og forsøg med henblik på at få slået fast, om produkterne egner sig til de tilsigtede formål og processer. 9. En anvendelsesteknisk rådgivning kan ikke i sig selv danne grundlag for et separat aftaleforhold / rådgivningsforhold. Vi hæfter kun for forsætlighed og grov uagtsomhed, og vort ansvar er begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af beskadigelse af liv og legeme (produktansvarslov).

8 VIII. Ejendomsforbehold, sikringsrettigheder 1. Ejendomsretten til den leverede vare forbeholdes, indtil alle krav i forbindelse med forretningssamarbejdet er udlignet. Ved varer, som kunden indkøber som ansat i en virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende, forbeholder vi os ejendomsretten til varen, indtil alle krav over for kunden i forbindelse med det løbende forretningssamarbejde inkl. fremtidige krav opstået på basis af samtidigt eller senere indgåede aftaler samt alle saldokrav fra kassekredit og ved modtagelse af veksler eller checks til indløsning af disse, er udlignet. Betaling er sket i det øjeblik vi modtager modværdien for den leverede vare. 2. Kundens forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren foretages altid for wedi GmbH. I tilfælde af forarbejdning eller ændring af forbeholdsvaren med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye vare i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for forarbejdningen eller ændringen. For den nye vare, der opstår ved forarbejdning eller ændring, gælder det samme som for forbeholdsvaren. 3. I tilfælde af en uadskillelig sammenblanding af forbeholdsvaren med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver wedi GmbH en medejendomsret til den nye genstand i et omfang, der svarer til forholdet mellem forbeholdsvarens fakturaværdi (samlet fakturabeløb inkl. moms) og den anden vares værdi på tidspunktet for sammenblandingen. Hvis sammenblandingen sker på en måde, der gør, at kundens vare må betragtes som hovedsag, anses det som aftalt, at kunden overdrager en forholdsmæssig medejendomsret til os. Vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. Kunden har i sådanne tilfælde pligt til gratis opbevaring af varen, som wedi GmbH har eneretten over eller medejendomsret i. 4. Kunden er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i korrekt forretningsgang, sålænge han ikke er i restance. Bemyndigelsen til videresalg bortfalder, hvis kunden har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder. Pantsætninger eller sikkerhedsoverdragelser er ikke tilladt. 5. Hvis forbeholdsvaren sælges af kunden enten alene eller sammen med en vare, der ikke tilhører wedi GmbH, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle krav (inkl. alle saldokrav fra kassekredit), der opstår ved videresalg eller som følge af en anden retlig grund, til os i fuldt omfang; wedi GmbH erklærer sig udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 6. Kunden autoriseres genkaldeligt af wedi GmbH til at inddrive de krav, han har overdraget til wedi GmbH for egen regning og i eget navn. Inddrivelsesautorisationen kan tilbagekaldes når som helst, hvis kunden ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser på ordentlig vis, er kommet bagud med betalingen, har aftalt et overdragelsesforbud med sine kunder eller hvis der foreligger en

9 begæring om indledning af insolvensbehandling eller kunden er gået i betalingsstandsning. På forlangende er kunden forpligtet til at underrette sine kunder om overdragelsen og udlevere alle de for inddrivelsen nødvendige oplysninger og bilag til os. 7. Hvis kunden anvender forbeholdsvaren til opfyldelse af en værksleje- eller værksleveringskontrakt, overdrages kravet fra værksleje- eller værksleveringskontrakten på forhånd til wedi GmbH i samme omfang, som nævnt ovenfor. wedi GmbH erklærer sig hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 8. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges i en tredjeparts ejendom som en væsentlig bestanddel, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt alle de krav på godtgørelse op til forbeholdsvarens værdi (inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter), der opstår overfor tredjepart eller den, som sagen vedrører, til os. Dette indbefatter også indrømmelse af sikkerhedspant med prioritet, der går forud for alle andre; vi erklærer os hermed indforstået med overdragelsen. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges som væsentlig bestanddel i dennes ejendom, overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt de krav, der måtte opstå i forbindelse med erhvervsmæssigt salg af ejendommen eller på basis af ejendomsrettigheder, til os. Kravet skal svare til forbeholdsvarens fakturaværdi inkl. alle rettigheder af accesorisk karakter; vi erklærer os hermed udtrykkeligt indforstået med overdragelsen. 9. Kunden har pligt til straks at underrette wedi GmbH, hvis tredjepart foretager udlægsforretning, tvangsfuldbyrdelse eller lignende handlinger i forbindelse med forbeholdsvaren eller de afståede fordringer, samt udlevere alle de bilag til os, der er nødvendige for at fremsætte indsigelse, så vi har mulighed for at varetage vore rettigheder. Kunden skal desuden henvise til vor ejendomsret eller vort fordringshavende. Såfremt tredjepart ikke er i stand til at afholde de udgifter, der opstår i den forbindelse i og uden for retten, hæfter kunden herfor. 10. Ved betalingsstandsning og/eller begæring om indledning af insolvensbehandling bortfalder retten til videresalg, videreforarbejdning, forbindelse eller blanding af forbeholdsvaren eller bemyndigelsen til at inddrive afståede fordringer; ved en check- eller vekselprotest bortfalder inddrivelsesautorisationen ligeledes. Dette gælder dog ikke for insolvensforvalterens rettigheder. 11. Hvis ejendomsforbeholdet i ovennævnte form ikke gælder i bestemmelseslandet, har kunden pligt til at medvirke til at vedtage en sikkerhedsret for wedi GmbH, der lever op til bestemmelserne i det pågældende land. 12. Hvis værdien af de bevilligede sikkerheder overstiger fordringerne med mere end 20%, er wedi GmbH på kundens forlangende forpligtet til tilbageoverdragelse eller frigivelse (efter eget valg).

10 13. Kunden er forpligtet til at behandle varen med den fornødne omhu. I den forbindelse skal kunden især drage omsorg for at forsikre varen for egen regning mod brand-, vand- og indbrudsskader med et beløb svarende til nyværdien. Såfremt der kræves vedligeholdelse og inspektion, skal kunden for egen regning sørge for at dette gennemføres til tiden. 14. Ved kontraktstridig handling fra kunden side, herunder især betalingsrestance, er vi berettiget til at tilbagekalde salgsgenstanden. Dette er dog ikke ensbetydende med en ophævelse af aftalen, medmindre vi udtrykkeligt meddeler dette i skriftform. Hvis der derudover fra vor side består krav om skadeserstatning i stedet for ydelse, og tager vi varen tilbage, er parterne enige om, at wedi GmbH betaler kunden varens almindelige salgsværdi på tidspunktet for tilbagetagelsen. Skulle kunden ønske det (ønsket kan kun fremsættes umiddelbart efter at varen er tilbagetaget), kan han vælge at få fastlagt den almindelige salgsværdi af en offentlig beskikket og edsvoren syns- og skønsmand fra industri- og handelskammeret. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med tilbagetagelse og genbrug af varen. Uden dokumentation udgør genbrugsomkostningerne 5% af genbrugsprovenuet. Disse kan være højere eller lavere, hvis wedi GmbH kan dokumentere højere eller kunden kan påvise lavere udgifter. 15. Udlæg i købsgenstanden fra vor side er altid ensbetydende med en annullering af aftalen. Efter tilbagetagelse af købsgenstanden er vi berettiget til at genbruge denne. Provenuet herfra skal modregnes kundens gældsforpligtelse med fradrag af genbrugsudgifterne. IX. Ansvar og hæftelse 1. wedi GmbH hæfter i henhold til følgende bestemmelser: a. ved en lettere uagtsom krænkelse af en af vore væsentlige, kontraktmæssige forpligtelser, hvor kunden skal kunne stole på, at disse bliver overholdt; ansvaret er dog begrænset til de ved aftalens indgåelse typiske, forudsigelige skader; b. iht. lovgivningen hæfter vi for skader på liv, krop og sundhed i tilfælde af en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; c. iht. lovgivninggen hæfter vi for andre skader, der ikke er omfattet af IX.1.b. og beror på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse forvoldt af os, vore juridiske repræsentanter eller medhjælpere; d. uagtet skyldsspørgsmålet i forbindelse med svigagtig fortielse af mangler, overtagelse af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgaranti samt iht. produktansvarsloven; for skader, der beror på manglende beskaffenheds- eller holdbarhedsgaranti uden at varen er direkte berørt heraf, hæfter vi kun, hvis skadesrisikoen er synligt omfattet af beskaffenheds- og/eller holdbarhedsgarantien.

11 2. Hvis beskyttede rettigheder uanset hvilke krænkes af kunden eller tredjemand i forbindelse med brug af varen, fralægger vi os ethvert ansvar, medmindre der foreligger en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse fra vor side. 3. Medmindre nærværende almindelige forretningsbetingelser indeholder afvigende bestemmelser, fralægger vi os ethvert videregående ansvar uanset hvilken retlig beskaffenhed den skade, der gøres gældende, har. For så vidt vort ansvar er udelukket eller begrænset, gælder også, at vore juridiske repræsentanter, medhjælpere og ansatte ikke kan holdes personligt ansvarlige. X. Opfyldelsessted, værneting, gældende lov, salvatorisk klausul 1. For alle umiddelbare eller middelbare tvistigheder inkl. veksel- og checksager, der opstår på grundlag af aftaleforholdet, er byretten i Rheine eller landsretten i Münster rette værneting, forudsat at kunden er næringsdrivende på handel, en juridisk person under offentlig ret eller der er tale om en offentlig-retslig særformue. Dette gælder også i tilfælde, hvor kunden ikke har et almindeligt værneting i indlandet, skifter bopæl eller sit almindelige opholdssted efter aftalens indgåelse eller hans bopæl eller almindelige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for udtagelse af stævning. 2. For nærværende forretningsbetingelser og alle retsforhold mellem aftaleparterne gælder tysk lov med udelukkelse af FN-køberetten (vedtaget af FN den for aftaler, der vedrører kontrakter om internationalt varekøb, BGBl II s. 588). 3. Hvis en af bestemmelserne i nærværende forretningsbetingelser skulle være eller blive ugyldig eller vise sig ikke at være gennemførlig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller gennemførlighed. I så tilfælde forpligter parterne sig til at erstatte den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse med en gyldig eller gennemførlig bestemmelse, der i sit indhold kommer den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse nærmest i økonomisk henseende. Det samme gælder, hvis der viser sig at være behov for et tillæg til kontrakten.

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - erhverv FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for samtlige

Læs mere

WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012]

WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012] WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere Denmark [ 01 2012] 1. Generelt Vilkår for salgspartnere Betingelserne for udnævnelse til

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere