- den sikre vej til succes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- den sikre vej til succes?"

Transkript

1 Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Sprednin g - den sikre vej til succes? Det gamle ordsprog, at man ikke skal lægge alle sine æg i den samme kurv, giver bestemt mening. Taber man kurven med alle æggene, kan man ikke sælge disse på markedet, man kan allerhøjest lave en æggekage. Spredes æggene i stedet for i fflere kurve, vil der være større sandsynlighed for, at fflere af æggene kommer uskadt frem, og kan sælges på markedet med fortjeneste. Spredning er godt, men kræver omtanke og sund fornuft. Diversifikation, eller spredning, kan reducere risikoen i en aktieportefølje. Men hvad dækker begrebene diversifikation og risiko egentlig over? Diversifikation er grundpillen i enhver porteføljekonstruktion, og betyder ganske enkelt at sprede sine investeringer på flere aktiver, der skal beskytte investorer mod usikkerheden på udfaldet af de enkelte investeringer. Det giver god mening, da der ikke eksisterer 0% sikre investeringer! I en veldiversificeret aktieportefølje vil formueudviklingen således være mindre følsom overfor begivenheder, der rammer enkelte aktier. Store udsving på aktiemarkederne I den seneste årrække har aktiemarkedet været præget af meget stor volatilitet (kursudsving) og usikkerhed se blot på Figur 1, der viser udviklingen i VIX indekset, også kaldet»frygtens barometer«, der viser markedets forventninger til volatiliteten for det underliggende amerikanske aktieindeks S&P500 for de næste dage. I kulminerede kreditkrisen og udløste en økonomisk nedtur, hvor risikovilligheden nåede et lavpunkt, og flugt ud af risikofyldte aktiver sendte aktiemarkedet på en voldsom nedtur. I 2008 fik det globale aktiemarked barberet 38% af værdien målt i DKK. I det tidlige forår 2009 blev sortsynet afløst af en spirende optimisme. Risikovilligheden vendte langsomt tilbage, kreditspændene kørte ind, og aktier blev nu betragtet som mindre risikofyldte og oplevede en heftig optur. Siden bunden i begyndelsen af marts 2009 er de globale aktier målt ved MSCI Verden steget med 61% i DKK (pr ). I år er der igen kommet lidt malurt i bægeret, og volatiliteten er vendt tilbage i takt med investorernes velbegrundede bekymringer omkring konsekvenser af den høje gældsætning i de vestlige økonomier, specielt de sydeuropæiske. Større svingninger på aktiemarkedet giver Figur VIX indeks Frygtens barometer - VIX indekset /99 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92 /91 /90 øget fokus på beskyttelse af porteføljen og minimering af tabsrisiko, og her er en veldiversificeret aktieportefølje et vigtigt element for at kunne overleve i vanskelige markedssituationer. Porteføljeteori og diversifikation I moderne porteføljeteori er målet med diversifikation at reducere risikoen målt ved standardafvigelsen, eller kursudsvingene, i afkastet for hele porteføljen. Standardafvigelsen / /09 /08 /07 /06 /05 /04 /03 /02 /01 /00 Kilde: Bloomberg. Anm.: Månedlige observationer.» VA LU E I N V E S T 2 :

2 » er en funktion af vægtning af de enkelte aktier, disses udsving, samt hvorledes de er korreleret. Men lad os dykke et spadestik dybere ind i mekanikken bag diversifikation. En porteføljes totale risiko kan opdeles i to former for risiko selskabsspecifik og systematisk, hvor sidstnævnte også kaldes markedsrisiko. Den selskabsspecifikke risiko, der som navnet angiver, drejer sig om uventede begivenheder, som kan ramme et enkelt selskab og dets indtjening, hvilket vil påvirke kursudviklingen uafhængigt af andre aktier. Det kan være forhold såsom erstatningskrav, strejke, der lammer produktionen, brand, der ødelægger produktionsapparatet, lovindgreb/ restriktioner m.v. Det tragiske olieudslip i den Mexicanske Golf, der i omfang og langsigtede økologiske konsekvenser langt overgår katastrofen med Exxon Valdez i 1989 i Alaska, er et glimrende eksempel til illustration af den selskabsspecifikke risiko. Denne begivenhed rammer primært det engelske olieselskab BP, der opererer den berørte dybhavsboring i den Mexicanske Golf, og i skrivende stund har det kostet BP-aktionærerne et tab på GBP 63 milliarder (51% af markedsværdien), siden boreplatformen eksploderede i april. Sekundært kan det også betyde, at aktiemarkedet generelt vil have et større risikotillæg (lig med faldende kurser) ved investering i andre olieselskaber, der udfører tilsvarende krævende og risikofyldte dybhavsolieboringer. En portefølje med en høj koncentration af olieaktier vil derfor blive hårdt ramt. Stærk koncentration i enkelte sektorer kan være meget risikofyldt. For en veldiversificeret aktieportefølje med investeringer i flere sektorer og på tværs af landegrænser, er det usandsynligt, at uheldige begivenheder vil forekomme i alle virksomheder. I et bredere perspektiv vil kombinationen af forskellige aktier udligne hinandens udsving og derved reducere den samlede risiko for porteføljen. Lidt forenklet: Har man f.eks. en luftfartsaktie i porteføljen, vil denne ved en stigende oliepris opleve et pres på indtjeningen, og aktiemarkedet vil sænke aktiekursen. Denne risiko vil man kunne opveje, eller hedge, ved at inkludere en olieproducent i porteføljen, hvis indtjening stiger, når olien bliver dyrere. Tilføres aktier til porte- Figur 2 Optimering med øget antal aktier Risiko - Standardafvigelse Beta = 1 Selskabsrisiko Den totale risiko kedsrisiko Antal aktier føljen, der ikke er perfekt korreleret med porteføljens øvrige aktier, vil risikoen målt ved alle aktier. En lavere systematisk risiko kan økonomiske faktorer, der har indflydelse på standardafvigelsen, således kunne reduceres. opnås ved f.eks. at gå fra en national til en Teorien siger, at den systematisk risiko bliver global aktieportefølje, fordi de systematiske belønnet, hvorimod unødvendig usystematisk risiko (selskabsrisiko) ikke bliver belønnet. risikoen i andre lande. En fuldkommen diversi- risikofaktorer ikke er korreleret med markeds- Diversifikation benævnes ofte af tilhængere af den effektive markedsteori som den korreleret med aktiemarkedet og have en ficeret aktieportefølje vil derfor være perfekt eneste»free lunch«, man som aktieinvestor beta-koefficient på 1,0. Porteføljen vil bevæge sig synkront med markedet. Har en aktie- nogensinde vil få, fordi reduktionen af risiko ikke nødvendigvis medfører et lavere afkast. portefølje f.eks. en beta koefficient på 1,25 i forhold til f.eks. aktieindekset MSCI Verden, Som det ses af Figur 2 øverst, falder risikoen betyder det, at markedsrisikoen er 25% højere, og hvis standardafvigelsen i afkastet for kraftigt i starten, når antallet af aktier øges og er derefter aftagende og konvergerer mod MSCI Verden er på 16.3% p.a. (seneste år), den systematiske risiko eller markedsrisiko, så vil porteføljen have en standardafvigelse som ikke kan bortdiversificeres. En veldiversificeret portefølje er ikke ensbetydende med følgende måde: Forventes porteføljen at kun- i afkastet på 20,4%. Dette kan fortolkes på nul risiko! kedsrisikoen består, da man ikke ne præstere et afkast på %, så vil afkastet kan fjerne volatilitet og usikkerhed fra makro- med 2/3 sandsynlighed ligge i intervallet (1 x standardafvigelse) -,4% til flotte,4%. Korrelationer er ikke stationære En porteføljes standardafvigelse kan ikke stå alene, og opmærksomheden bør henledes på, at den bl.a. er baseret på historiske korrelationer mellem de forskellige aktier. Den bygger altså på en antagelse om, at historien gentager sig, hvilket i praksis sjældent er tilfældet. Det kan næppe formuleres bedre end nobelpristageren Merton Miller s kommentar til kollapset af Long Term Capital Management»In Kilde: VIAM. VA LU E I N V E S T 2 :

3 a strict sense, there wasn t any risk if the world had behaved as it did in the past«. Korrelationer er ikke stabile og stationære, men vil ændres over tid. Modsat korrelerede aktier kan pludselig blive perfekt korreleret, og derved mindskes effekten fra diversifikation. Figur 3 illustrerer denne problematik. Grafen viser korrelations koefficienten mellem den amerikanske fødevareproducent General Mills og chip-producenten Intel. Umiddelbart er disse to typer virksomheder ikke-relaterede fødevarer er en stabil forretning, hvorimod produktion og salg af chips er mere cyklisk i karakter. Intuitivt kunne man derfor formode, at de vil være ikke-korrelerede. Sidst i 1990 erne har de to aktier en positiv omend relativ svag korrelation dvs. at de typisk bevæger sig i samme retning. IT-boblen brister og den positive korrelation vendes nu til en svag negativ korrelation, hvilket indikerer, at det nu vil være en større diversifikationsgevinst ved at holde de to aktier end tidligere. Desuden er der i perioden tillige en stigende spredning i afkastet mellem de to aktier, hvilket også øger effekten fra diversifikationen. Sidst i perioden svinger korrelationen tilbage i en svag positiv korrelation. For hele perioden er de to aktier ikkekorrelerede, men som grafen viser, er det ikke helt ligegyldigt, hvilken periode der vælges, når effekten af diversifikation skal måles! Kriser ændrer alt Under»Systemic Crises«, som vi oplevede under kreditkrisen, sættes en dominoeffekt i gang, og hele det finansielle system bliver ustabilt, hvilket resulterer i, at det er svært at finde gemmesteder, da alle risikofyldte aktiver tenderer til at korrelere bevæge sig i samme retning - og derved smuldrer diversifikationseffekten. Der var nok mange, der gik ind i kreditkrisen med en aktieportefølje, der på papiret lå meget tæt op ad markedsindekset (beta tæt på 1), altså det, man kunne tro var en lavrisiko portefølje. Men diversifikation fjerner ikke al risiko! Når aktiemarkedet går i panik, og risikovilligheden er på nulpunktet, så stiger volatiliteten (kursudsvingene), alle løber mod exit og skal sælge ud af aktier, og når man ligger tæt op ad et benchmark, vil man opleve nøjagtig samme store kursfald som det generelle aktiemarked. Er standardafvigelsen et godt mål for risiko? Men er porteføljens standardafvigelse - udsving i afkast - overhovedet et godt mål for risiko? Principielt bør en langsigtet investor egentlig ikke bekymre sig synderligt om de kortsigtede udsving, så længe der ikke er tale om permanent tab af kapital. Dette er jo blot et udtryk for Mr. kets lune, hvor nogle aktier lovprises, og andre bliver slagtet kursmæssigt. Så længe man har en portefølje bestående af aktier, der handles til en stor rabat i forhold til den reelle værdi, er man godt beskyttet på lang sigt. Erfaringen og flere studier viser, at der er en tendens til, at prisfastsættelsen af aktier generelt er genstand for det, der kaldes»mean reversion«hvilket vil sige, at prisfastsættelse af aktier på lang sigt tenderer til at bevæge sig mod det historiske gennemsnit eller den reelle værdi. Aktier, der handles over den reelle værdi, vil give investorerne et afkast, der er utilstrækkeligt, og ikke kan kompensere for den underliggende risiko, hvorimod aktier, der handles til en rabat i forhold til den reelle værdi, vil give et afkast, der er højere end det risikojusterede afkastkrav. Det er godt at have meget risiko i porteføljen, når aktiemarkedet buldrer derudaf under et økonomisk opsving, som vi oplevede det i 90 erne. Det er det, man kunne kalde positiv risiko. Den risiko, man imidlertid bør bekymre sig for er»downside«risikoen, hvor man kan forvente store negative kursudsving, når det generelle aktiemarkedet falder. Har man en portefølje med en beta-koefficient under 1, vil man lide mindre skade under en nedtur. Omvendt vil man skulle give afkald på en del af kursstigningerne i et opadgående aktiemarked. Et godt langsigtet afkast skabes ved at minimere tabene i dårlige aktieår. For megen risiko fører til store tab, og det kan tage lang tid at reetablere formuen med de kommende års kursstigninger. Figur 3 0,50 0,40 0, Korrelationskoefficient 0,20 0, 0,00-0, -0,20-0, -0,40 /96 Korrelation mellem General Mills og Intel Rullende 3 år Periode /06 /05 /05 /04 /04 /03 /03 /02 /02 /01 /01 /00 /00 /99 /99 /98 /98 /97 /97 /06 /07 /07 /08 /08 /09 /09 / Kilde: VIAM beregninger baseret på Bloomberg data. Anm.: Månedlige observationer. Hvor mange aktier er nok? Hvor mange aktier, der skal til for at sikre en god diversifikation, er stadig genstand for livlig diskussion og debat i akademiske kredse. Der er ikke noget entydig svar, eller konsensus, omkring det optimale antal aktier for, at en global aktieportefølje er veldiversificeret. Men ved en tilfældig udvælgelse vil omkring aktier statistisk set kunne fjerne hovedparten af den selskabsspecifikke risiko. Gruppen af tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer tæller mange prominente aktieinvestorer såsom den kendte økonom John nard Keynes og den succesfulde investor, og en af verdens rigeste mænd, Warren Buffett. De er naturligvis også for-» VA LU E I N V E S T 2 :

4 » talere for, at aktiemarkedet på den korte bane ikke altid er effektivt, og at det derfor er muligt at konstruere og sammensætte en portefølje bestående af undervurderede selskaber. Det kræver, at der bruges ressourcer på at analysere og afdække de operationelle og finansielle risici ved de enkelte investeringer frem for at skyde med spredehagl og mere eller mindre lemfældigt udvælge mange aktier det man kunne kalde, at»læne«sig op ad et aktieindeks. Indeksering fremstår måske i manges øjne som den ultimative diversificering. Udover at man stadig har markedsrisikoen, skal opmærksomheden henledes på, at man som passiv indeksinvestor er»presset«til at allokere en stor portion af ens midler i overvurderede aktier og potentielt mindre i undervurderede aktier, hvilket er et resultat af konstruktionen af et aktieindeks, der overvejende er baseret på markedsværdi-vægtning. Er det logisk, at man for at reducere risikoen skal eje aktier i virksomheder, der er overvurderede? Næppe. Man behøver ikke eje hele aktiemarkedet for at opnå en lav risiko for en aktieportefølje, faktisk forholder det sig stik modsat. Har man de fornødne analyseværktøjer, evnen til fokusere og løsrive sig fra det generelle aktiemarked og ikke mindst den fornødne tid, vil man kunne opbygge en koncentreret portefølje med lav risiko. Warren Buffett har en meget klar holdning til brede aktieporteføljer og siger:»wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing«. Brede porteføljer er ikke uden risici, fordi der er indbygget element af ligegyldighed, som Warren Buffett hentyder til. Dette kræver en nærmere forklaring. Har man f.eks. en global aktieportefølje fordelt på lad os sige 150 aktier en bred portefølje - så har man altså i gennemsnit 0.67% investeret i hver enkelt aktie. Hvorvidt den enkelte aktie klarer sig dårligt eller godt har samlet set ikke den store betydning. Der er ikke det store incitament til at eliminere de»dårlige«investeringer, fordi skulle en aktie falde med 50%, vil det jo kun medføre et tab på 0,33% af den samlede porteføljes værdi, og det er jo til at leve med, eller? I en mere koncentreret portefølje vil fejltagelser kunne føles, og fokus kedsværdi i % af Fair Value Figur 4 160% 140% 120% 0% 80% 60% 40% 20% 0% vil konstant være på at undgå disse ulykker. Omvendt bliver rigtige investeringsbeslutninger også belønnet, så det kan ses i det samlede afkast i en mere snæver portefølje. Med en meget bred portefølje vil der være en risiko for, at ikke alle selskaberne i porteføljen er lige godt analyseret og derfor, at man har overset nogle helt åbenlyse selskabsspecifikke risici. Frygt og prisfastsættelse af aktier er modsat korreleret 08 Aktier handles under Fair Value At tage højde for det uforudsete At ignorere forekomsten af utænkelige og ekstreme hændelser i porteføljekonstruktionen er nok den værste fejltagelse, man kan gøre. I investeringens verden gælder det altid om at være forberedt på det uventede, og vi er da også blevet overrasket en hel del igennem de sidste 23 år Sorte Mandag oktober 1987, Asien krisen , IT-boblen i marts 2000, 9/ og den nuværende kreditkrise ? Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at forberede sig på det uventede? I praksis er en optimeret diversifikation som beskrevet tidligere (læs lav standardafvigelse) i sig selv ingen garanti, men skal kobles til den eneste reelle beskyttelse mod det uventede (her tænkes kun i negative termer, altså ulykker), hvilket er en portefølje bestående af en række ikkerelaterede aktier (spredt inden for flere forskellige sektorer), der alle har en substantiel sikkerhedsmargin handles til en stor rabat i 09 Panik - aktier er for risikable! Verden Nordamerika Europa VIX Nov Oct Sep Aug Jul Nov Oct Sep Aug Jul forhold til aktiekursen. Af samme grund kan, der i Foreningens porteføljer kun investeres i aktier, der som minimum kan erhverves til en rabat svarende til 35% af den beregnede Fair Value. Under kriser er den absolutte prisfastsættelse det eneste reelle holdepunkt. Og her er det paradoksalt, at når omverdenen er i allerhøjeste alarmberedskab, og har VIX - Frygtindeks Kilde: VIAM beregninger og Bloomberg data. Anm.: Data er baseret på månedlige observationer. Fair value for aktiemarkederne er beregnet på basis af rapporterede regnskabstal. 32 VA LU E I N V E S T 2 :

5 bestemt sig for, at risikoen er høj, så harmonerer det pudsigt nok med, at aktiemarkedet ces og en»fejlfri«portefølje, såfremt en por- spillet fallit, men er ikke den sikre vej til suc- ofte er billigt og set med en value investors teføljes risiko ensidigt vurderes på basis af øjne mindre risikofyldt, fordi det byder på statistiske nøgletal, der af natur er dynamiske og foranderlige. Det er derimod formåls- mange investeringsmuligheder med en høj sikkerhedsmargin. Til illustration ses i Figur 4 tjenligt at lægge mere vægt på den absolutte prisfastsættelse. En høj rabat i forhold prisfastsættelsen af det globale, nordamerikanske og europæiske aktiemarked (alle, eksklusive finansielle aktier) siden ultimo decem- af tab ved investering i aktier og bør således til Fair Value er altafgørende for minimering ber indtage en central rolle i enhver porteføljekonstruktion. Graden af diversifikation bør Når frygten går ind, går forstanden ud. Ingen vurderes ud fra spredningen inden for forskellige sektorer og på indtjeningsstabilitet vil røre aktier med en ildtang, selvom der allerede er indregnet meget dårligt i kurserne. i de enkelte selskaber. Se desuden koncernregnskaber for Foreningens porteføljer for et OK indrømmet, set i bakspejlet er alting lettere. Beslutninger, der skal træffes midt i et totalt overblik over afkastpotentialet (sikkerhedsmargin) og allokering på risikokategorier blodrødt aktiemarked, er vanskelige for den menneskelige psyke, hvor de negative indtryk baseret på indtjeningsstabilitet. bliver ekstrapoleret, og fokus fjernes fra de reelle værdier. I ValueInvest Asset Management S.A. er vi tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer, hvor bevidste til- og fravalg er baseret Sammenfatning Nogle kunne stå tilbage med den bitre fornemmelse, at diversifikation har slået fejl og spredning på ikke-relaterede aktier og sekto- på høje krav til sikkerhedsmargin, og en god ikke har ydet den beskyttelse, som man kunne have forventet. Diversifikationen har ikke nen. P.t. er de globale porteføljer rer er hjørnestenen i porteføljekonstruktio- investeret Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan i forskellige aktier fordelt på industrigrupper, og det giver en gennemsnitlig vægtning på 2,0% - 2,7% i enkelte aktier. Den japanske afdeling er investeret i 25 aktier fordelt på 13 industrigrupper og har således gennemsnitligt investeret 4% i hver aktie. I selve porteføljekonstruktionen er der fastsat ufravigelige porteføljerestriktioner, der har til formål at fjerne risikoen for»overmod«og sikre, at porteføljen ikke havner i en situation, hvor en enkelt aktie kommer til at udgøre en for stor andel af den samlede portefølje, da loftet for investering i en enkelt aktie er sat til 7,5%. Desuden må den samlede vægt af aktier med en vægtning på 5% eller derover ikke udgøre mere end 40%. Det er fornuftige begrænsninger, der sikrer, at enkelt-investeringer ikke bliver en altødelæggende katastrofe, såfremt forventningerne til den pågældende investeringscase ikke holdt stik. For samtidig at reducere»downside«risikoen er der ligeledes et krav til, at alle aktieporteføljerne til enhver tid minimum skal have 2/3 af midlerne investeret i de tre mest indtjeningsstabile risikokategorier (A, B og C). En stor koncentration af indtjeningsstabile virksomheder, der producerer og sælger produkter/services, hvis efterspørgsel i mindre udstrækning er afhængig af konjunkturforløbet, har en større grad af forudsigelighed og giver færre ubehagelige overraskelser, hvilket medfører lavere kursudsving. Dette er årsagen til, at alle Foreningens aktieporteføljer har en lavere standardafvigelse end de respektive aktiemarkeder målt ved hhv. MSCI Verden og MSCI Japan. Porteføljerne taber mindre, når det generelle aktiemarked falder, men samtidig opnås et godt afkast i et positivt aktiemarked, fordi porteføljerne er investeret i markant undervurderede selskaber. Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: Lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan (historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast). Se desuden afkasttabeller under facts for de enkelte afdelinger. De ønskes hermed en lang og varm sommer. VA LU E I N V E S T 2 :

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999 )LDVLHO$DO\VH 3. september 1999 1\XONXSRUHHVUXNXUPRGHO 8LEDNVRIILFLHOOHXONXSRUHHVUXNXUVNLIHVXGIUDGHXY UHGH1HOVR 6LHJHOPRGHOLOHPHUHNRPSOLFHUHPRGHO 'H\HPRGHOJLYHUEHGUHILLJDISULVHUSnVDVREOLJDLRHURJHOLPLHUHUEODG

Læs mere