- den sikre vej til succes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- den sikre vej til succes?"

Transkript

1 Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Sprednin g - den sikre vej til succes? Det gamle ordsprog, at man ikke skal lægge alle sine æg i den samme kurv, giver bestemt mening. Taber man kurven med alle æggene, kan man ikke sælge disse på markedet, man kan allerhøjest lave en æggekage. Spredes æggene i stedet for i fflere kurve, vil der være større sandsynlighed for, at fflere af æggene kommer uskadt frem, og kan sælges på markedet med fortjeneste. Spredning er godt, men kræver omtanke og sund fornuft. Diversifikation, eller spredning, kan reducere risikoen i en aktieportefølje. Men hvad dækker begrebene diversifikation og risiko egentlig over? Diversifikation er grundpillen i enhver porteføljekonstruktion, og betyder ganske enkelt at sprede sine investeringer på flere aktiver, der skal beskytte investorer mod usikkerheden på udfaldet af de enkelte investeringer. Det giver god mening, da der ikke eksisterer 0% sikre investeringer! I en veldiversificeret aktieportefølje vil formueudviklingen således være mindre følsom overfor begivenheder, der rammer enkelte aktier. Store udsving på aktiemarkederne I den seneste årrække har aktiemarkedet været præget af meget stor volatilitet (kursudsving) og usikkerhed se blot på Figur 1, der viser udviklingen i VIX indekset, også kaldet»frygtens barometer«, der viser markedets forventninger til volatiliteten for det underliggende amerikanske aktieindeks S&P500 for de næste dage. I kulminerede kreditkrisen og udløste en økonomisk nedtur, hvor risikovilligheden nåede et lavpunkt, og flugt ud af risikofyldte aktiver sendte aktiemarkedet på en voldsom nedtur. I 2008 fik det globale aktiemarked barberet 38% af værdien målt i DKK. I det tidlige forår 2009 blev sortsynet afløst af en spirende optimisme. Risikovilligheden vendte langsomt tilbage, kreditspændene kørte ind, og aktier blev nu betragtet som mindre risikofyldte og oplevede en heftig optur. Siden bunden i begyndelsen af marts 2009 er de globale aktier målt ved MSCI Verden steget med 61% i DKK (pr ). I år er der igen kommet lidt malurt i bægeret, og volatiliteten er vendt tilbage i takt med investorernes velbegrundede bekymringer omkring konsekvenser af den høje gældsætning i de vestlige økonomier, specielt de sydeuropæiske. Større svingninger på aktiemarkedet giver Figur VIX indeks Frygtens barometer - VIX indekset /99 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92 /91 /90 øget fokus på beskyttelse af porteføljen og minimering af tabsrisiko, og her er en veldiversificeret aktieportefølje et vigtigt element for at kunne overleve i vanskelige markedssituationer. Porteføljeteori og diversifikation I moderne porteføljeteori er målet med diversifikation at reducere risikoen målt ved standardafvigelsen, eller kursudsvingene, i afkastet for hele porteføljen. Standardafvigelsen / /09 /08 /07 /06 /05 /04 /03 /02 /01 /00 Kilde: Bloomberg. Anm.: Månedlige observationer.» VA LU E I N V E S T 2 :

2 » er en funktion af vægtning af de enkelte aktier, disses udsving, samt hvorledes de er korreleret. Men lad os dykke et spadestik dybere ind i mekanikken bag diversifikation. En porteføljes totale risiko kan opdeles i to former for risiko selskabsspecifik og systematisk, hvor sidstnævnte også kaldes markedsrisiko. Den selskabsspecifikke risiko, der som navnet angiver, drejer sig om uventede begivenheder, som kan ramme et enkelt selskab og dets indtjening, hvilket vil påvirke kursudviklingen uafhængigt af andre aktier. Det kan være forhold såsom erstatningskrav, strejke, der lammer produktionen, brand, der ødelægger produktionsapparatet, lovindgreb/ restriktioner m.v. Det tragiske olieudslip i den Mexicanske Golf, der i omfang og langsigtede økologiske konsekvenser langt overgår katastrofen med Exxon Valdez i 1989 i Alaska, er et glimrende eksempel til illustration af den selskabsspecifikke risiko. Denne begivenhed rammer primært det engelske olieselskab BP, der opererer den berørte dybhavsboring i den Mexicanske Golf, og i skrivende stund har det kostet BP-aktionærerne et tab på GBP 63 milliarder (51% af markedsværdien), siden boreplatformen eksploderede i april. Sekundært kan det også betyde, at aktiemarkedet generelt vil have et større risikotillæg (lig med faldende kurser) ved investering i andre olieselskaber, der udfører tilsvarende krævende og risikofyldte dybhavsolieboringer. En portefølje med en høj koncentration af olieaktier vil derfor blive hårdt ramt. Stærk koncentration i enkelte sektorer kan være meget risikofyldt. For en veldiversificeret aktieportefølje med investeringer i flere sektorer og på tværs af landegrænser, er det usandsynligt, at uheldige begivenheder vil forekomme i alle virksomheder. I et bredere perspektiv vil kombinationen af forskellige aktier udligne hinandens udsving og derved reducere den samlede risiko for porteføljen. Lidt forenklet: Har man f.eks. en luftfartsaktie i porteføljen, vil denne ved en stigende oliepris opleve et pres på indtjeningen, og aktiemarkedet vil sænke aktiekursen. Denne risiko vil man kunne opveje, eller hedge, ved at inkludere en olieproducent i porteføljen, hvis indtjening stiger, når olien bliver dyrere. Tilføres aktier til porte- Figur 2 Optimering med øget antal aktier Risiko - Standardafvigelse Beta = 1 Selskabsrisiko Den totale risiko kedsrisiko Antal aktier føljen, der ikke er perfekt korreleret med porteføljens øvrige aktier, vil risikoen målt ved alle aktier. En lavere systematisk risiko kan økonomiske faktorer, der har indflydelse på standardafvigelsen, således kunne reduceres. opnås ved f.eks. at gå fra en national til en Teorien siger, at den systematisk risiko bliver global aktieportefølje, fordi de systematiske belønnet, hvorimod unødvendig usystematisk risiko (selskabsrisiko) ikke bliver belønnet. risikoen i andre lande. En fuldkommen diversi- risikofaktorer ikke er korreleret med markeds- Diversifikation benævnes ofte af tilhængere af den effektive markedsteori som den korreleret med aktiemarkedet og have en ficeret aktieportefølje vil derfor være perfekt eneste»free lunch«, man som aktieinvestor beta-koefficient på 1,0. Porteføljen vil bevæge sig synkront med markedet. Har en aktie- nogensinde vil få, fordi reduktionen af risiko ikke nødvendigvis medfører et lavere afkast. portefølje f.eks. en beta koefficient på 1,25 i forhold til f.eks. aktieindekset MSCI Verden, Som det ses af Figur 2 øverst, falder risikoen betyder det, at markedsrisikoen er 25% højere, og hvis standardafvigelsen i afkastet for kraftigt i starten, når antallet af aktier øges og er derefter aftagende og konvergerer mod MSCI Verden er på 16.3% p.a. (seneste år), den systematiske risiko eller markedsrisiko, så vil porteføljen have en standardafvigelse som ikke kan bortdiversificeres. En veldiversificeret portefølje er ikke ensbetydende med følgende måde: Forventes porteføljen at kun- i afkastet på 20,4%. Dette kan fortolkes på nul risiko! kedsrisikoen består, da man ikke ne præstere et afkast på %, så vil afkastet kan fjerne volatilitet og usikkerhed fra makro- med 2/3 sandsynlighed ligge i intervallet (1 x standardafvigelse) -,4% til flotte,4%. Korrelationer er ikke stationære En porteføljes standardafvigelse kan ikke stå alene, og opmærksomheden bør henledes på, at den bl.a. er baseret på historiske korrelationer mellem de forskellige aktier. Den bygger altså på en antagelse om, at historien gentager sig, hvilket i praksis sjældent er tilfældet. Det kan næppe formuleres bedre end nobelpristageren Merton Miller s kommentar til kollapset af Long Term Capital Management»In Kilde: VIAM. VA LU E I N V E S T 2 :

3 a strict sense, there wasn t any risk if the world had behaved as it did in the past«. Korrelationer er ikke stabile og stationære, men vil ændres over tid. Modsat korrelerede aktier kan pludselig blive perfekt korreleret, og derved mindskes effekten fra diversifikation. Figur 3 illustrerer denne problematik. Grafen viser korrelations koefficienten mellem den amerikanske fødevareproducent General Mills og chip-producenten Intel. Umiddelbart er disse to typer virksomheder ikke-relaterede fødevarer er en stabil forretning, hvorimod produktion og salg af chips er mere cyklisk i karakter. Intuitivt kunne man derfor formode, at de vil være ikke-korrelerede. Sidst i 1990 erne har de to aktier en positiv omend relativ svag korrelation dvs. at de typisk bevæger sig i samme retning. IT-boblen brister og den positive korrelation vendes nu til en svag negativ korrelation, hvilket indikerer, at det nu vil være en større diversifikationsgevinst ved at holde de to aktier end tidligere. Desuden er der i perioden tillige en stigende spredning i afkastet mellem de to aktier, hvilket også øger effekten fra diversifikationen. Sidst i perioden svinger korrelationen tilbage i en svag positiv korrelation. For hele perioden er de to aktier ikkekorrelerede, men som grafen viser, er det ikke helt ligegyldigt, hvilken periode der vælges, når effekten af diversifikation skal måles! Kriser ændrer alt Under»Systemic Crises«, som vi oplevede under kreditkrisen, sættes en dominoeffekt i gang, og hele det finansielle system bliver ustabilt, hvilket resulterer i, at det er svært at finde gemmesteder, da alle risikofyldte aktiver tenderer til at korrelere bevæge sig i samme retning - og derved smuldrer diversifikationseffekten. Der var nok mange, der gik ind i kreditkrisen med en aktieportefølje, der på papiret lå meget tæt op ad markedsindekset (beta tæt på 1), altså det, man kunne tro var en lavrisiko portefølje. Men diversifikation fjerner ikke al risiko! Når aktiemarkedet går i panik, og risikovilligheden er på nulpunktet, så stiger volatiliteten (kursudsvingene), alle løber mod exit og skal sælge ud af aktier, og når man ligger tæt op ad et benchmark, vil man opleve nøjagtig samme store kursfald som det generelle aktiemarked. Er standardafvigelsen et godt mål for risiko? Men er porteføljens standardafvigelse - udsving i afkast - overhovedet et godt mål for risiko? Principielt bør en langsigtet investor egentlig ikke bekymre sig synderligt om de kortsigtede udsving, så længe der ikke er tale om permanent tab af kapital. Dette er jo blot et udtryk for Mr. kets lune, hvor nogle aktier lovprises, og andre bliver slagtet kursmæssigt. Så længe man har en portefølje bestående af aktier, der handles til en stor rabat i forhold til den reelle værdi, er man godt beskyttet på lang sigt. Erfaringen og flere studier viser, at der er en tendens til, at prisfastsættelsen af aktier generelt er genstand for det, der kaldes»mean reversion«hvilket vil sige, at prisfastsættelse af aktier på lang sigt tenderer til at bevæge sig mod det historiske gennemsnit eller den reelle værdi. Aktier, der handles over den reelle værdi, vil give investorerne et afkast, der er utilstrækkeligt, og ikke kan kompensere for den underliggende risiko, hvorimod aktier, der handles til en rabat i forhold til den reelle værdi, vil give et afkast, der er højere end det risikojusterede afkastkrav. Det er godt at have meget risiko i porteføljen, når aktiemarkedet buldrer derudaf under et økonomisk opsving, som vi oplevede det i 90 erne. Det er det, man kunne kalde positiv risiko. Den risiko, man imidlertid bør bekymre sig for er»downside«risikoen, hvor man kan forvente store negative kursudsving, når det generelle aktiemarkedet falder. Har man en portefølje med en beta-koefficient under 1, vil man lide mindre skade under en nedtur. Omvendt vil man skulle give afkald på en del af kursstigningerne i et opadgående aktiemarked. Et godt langsigtet afkast skabes ved at minimere tabene i dårlige aktieår. For megen risiko fører til store tab, og det kan tage lang tid at reetablere formuen med de kommende års kursstigninger. Figur 3 0,50 0,40 0, Korrelationskoefficient 0,20 0, 0,00-0, -0,20-0, -0,40 /96 Korrelation mellem General Mills og Intel Rullende 3 år Periode /06 /05 /05 /04 /04 /03 /03 /02 /02 /01 /01 /00 /00 /99 /99 /98 /98 /97 /97 /06 /07 /07 /08 /08 /09 /09 / Kilde: VIAM beregninger baseret på Bloomberg data. Anm.: Månedlige observationer. Hvor mange aktier er nok? Hvor mange aktier, der skal til for at sikre en god diversifikation, er stadig genstand for livlig diskussion og debat i akademiske kredse. Der er ikke noget entydig svar, eller konsensus, omkring det optimale antal aktier for, at en global aktieportefølje er veldiversificeret. Men ved en tilfældig udvælgelse vil omkring aktier statistisk set kunne fjerne hovedparten af den selskabsspecifikke risiko. Gruppen af tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer tæller mange prominente aktieinvestorer såsom den kendte økonom John nard Keynes og den succesfulde investor, og en af verdens rigeste mænd, Warren Buffett. De er naturligvis også for-» VA LU E I N V E S T 2 :

4 » talere for, at aktiemarkedet på den korte bane ikke altid er effektivt, og at det derfor er muligt at konstruere og sammensætte en portefølje bestående af undervurderede selskaber. Det kræver, at der bruges ressourcer på at analysere og afdække de operationelle og finansielle risici ved de enkelte investeringer frem for at skyde med spredehagl og mere eller mindre lemfældigt udvælge mange aktier det man kunne kalde, at»læne«sig op ad et aktieindeks. Indeksering fremstår måske i manges øjne som den ultimative diversificering. Udover at man stadig har markedsrisikoen, skal opmærksomheden henledes på, at man som passiv indeksinvestor er»presset«til at allokere en stor portion af ens midler i overvurderede aktier og potentielt mindre i undervurderede aktier, hvilket er et resultat af konstruktionen af et aktieindeks, der overvejende er baseret på markedsværdi-vægtning. Er det logisk, at man for at reducere risikoen skal eje aktier i virksomheder, der er overvurderede? Næppe. Man behøver ikke eje hele aktiemarkedet for at opnå en lav risiko for en aktieportefølje, faktisk forholder det sig stik modsat. Har man de fornødne analyseværktøjer, evnen til fokusere og løsrive sig fra det generelle aktiemarked og ikke mindst den fornødne tid, vil man kunne opbygge en koncentreret portefølje med lav risiko. Warren Buffett har en meget klar holdning til brede aktieporteføljer og siger:»wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing«. Brede porteføljer er ikke uden risici, fordi der er indbygget element af ligegyldighed, som Warren Buffett hentyder til. Dette kræver en nærmere forklaring. Har man f.eks. en global aktieportefølje fordelt på lad os sige 150 aktier en bred portefølje - så har man altså i gennemsnit 0.67% investeret i hver enkelt aktie. Hvorvidt den enkelte aktie klarer sig dårligt eller godt har samlet set ikke den store betydning. Der er ikke det store incitament til at eliminere de»dårlige«investeringer, fordi skulle en aktie falde med 50%, vil det jo kun medføre et tab på 0,33% af den samlede porteføljes værdi, og det er jo til at leve med, eller? I en mere koncentreret portefølje vil fejltagelser kunne føles, og fokus kedsværdi i % af Fair Value Figur 4 160% 140% 120% 0% 80% 60% 40% 20% 0% vil konstant være på at undgå disse ulykker. Omvendt bliver rigtige investeringsbeslutninger også belønnet, så det kan ses i det samlede afkast i en mere snæver portefølje. Med en meget bred portefølje vil der være en risiko for, at ikke alle selskaberne i porteføljen er lige godt analyseret og derfor, at man har overset nogle helt åbenlyse selskabsspecifikke risici. Frygt og prisfastsættelse af aktier er modsat korreleret 08 Aktier handles under Fair Value At tage højde for det uforudsete At ignorere forekomsten af utænkelige og ekstreme hændelser i porteføljekonstruktionen er nok den værste fejltagelse, man kan gøre. I investeringens verden gælder det altid om at være forberedt på det uventede, og vi er da også blevet overrasket en hel del igennem de sidste 23 år Sorte Mandag oktober 1987, Asien krisen , IT-boblen i marts 2000, 9/ og den nuværende kreditkrise ? Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at forberede sig på det uventede? I praksis er en optimeret diversifikation som beskrevet tidligere (læs lav standardafvigelse) i sig selv ingen garanti, men skal kobles til den eneste reelle beskyttelse mod det uventede (her tænkes kun i negative termer, altså ulykker), hvilket er en portefølje bestående af en række ikkerelaterede aktier (spredt inden for flere forskellige sektorer), der alle har en substantiel sikkerhedsmargin handles til en stor rabat i 09 Panik - aktier er for risikable! Verden Nordamerika Europa VIX Nov Oct Sep Aug Jul Nov Oct Sep Aug Jul forhold til aktiekursen. Af samme grund kan, der i Foreningens porteføljer kun investeres i aktier, der som minimum kan erhverves til en rabat svarende til 35% af den beregnede Fair Value. Under kriser er den absolutte prisfastsættelse det eneste reelle holdepunkt. Og her er det paradoksalt, at når omverdenen er i allerhøjeste alarmberedskab, og har VIX - Frygtindeks Kilde: VIAM beregninger og Bloomberg data. Anm.: Data er baseret på månedlige observationer. Fair value for aktiemarkederne er beregnet på basis af rapporterede regnskabstal. 32 VA LU E I N V E S T 2 :

5 bestemt sig for, at risikoen er høj, så harmonerer det pudsigt nok med, at aktiemarkedet ces og en»fejlfri«portefølje, såfremt en por- spillet fallit, men er ikke den sikre vej til suc- ofte er billigt og set med en value investors teføljes risiko ensidigt vurderes på basis af øjne mindre risikofyldt, fordi det byder på statistiske nøgletal, der af natur er dynamiske og foranderlige. Det er derimod formåls- mange investeringsmuligheder med en høj sikkerhedsmargin. Til illustration ses i Figur 4 tjenligt at lægge mere vægt på den absolutte prisfastsættelse. En høj rabat i forhold prisfastsættelsen af det globale, nordamerikanske og europæiske aktiemarked (alle, eksklusive finansielle aktier) siden ultimo decem- af tab ved investering i aktier og bør således til Fair Value er altafgørende for minimering ber indtage en central rolle i enhver porteføljekonstruktion. Graden af diversifikation bør Når frygten går ind, går forstanden ud. Ingen vurderes ud fra spredningen inden for forskellige sektorer og på indtjeningsstabilitet vil røre aktier med en ildtang, selvom der allerede er indregnet meget dårligt i kurserne. i de enkelte selskaber. Se desuden koncernregnskaber for Foreningens porteføljer for et OK indrømmet, set i bakspejlet er alting lettere. Beslutninger, der skal træffes midt i et totalt overblik over afkastpotentialet (sikkerhedsmargin) og allokering på risikokategorier blodrødt aktiemarked, er vanskelige for den menneskelige psyke, hvor de negative indtryk baseret på indtjeningsstabilitet. bliver ekstrapoleret, og fokus fjernes fra de reelle værdier. I ValueInvest Asset Management S.A. er vi tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer, hvor bevidste til- og fravalg er baseret Sammenfatning Nogle kunne stå tilbage med den bitre fornemmelse, at diversifikation har slået fejl og spredning på ikke-relaterede aktier og sekto- på høje krav til sikkerhedsmargin, og en god ikke har ydet den beskyttelse, som man kunne have forventet. Diversifikationen har ikke nen. P.t. er de globale porteføljer rer er hjørnestenen i porteføljekonstruktio- investeret Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan i forskellige aktier fordelt på industrigrupper, og det giver en gennemsnitlig vægtning på 2,0% - 2,7% i enkelte aktier. Den japanske afdeling er investeret i 25 aktier fordelt på 13 industrigrupper og har således gennemsnitligt investeret 4% i hver aktie. I selve porteføljekonstruktionen er der fastsat ufravigelige porteføljerestriktioner, der har til formål at fjerne risikoen for»overmod«og sikre, at porteføljen ikke havner i en situation, hvor en enkelt aktie kommer til at udgøre en for stor andel af den samlede portefølje, da loftet for investering i en enkelt aktie er sat til 7,5%. Desuden må den samlede vægt af aktier med en vægtning på 5% eller derover ikke udgøre mere end 40%. Det er fornuftige begrænsninger, der sikrer, at enkelt-investeringer ikke bliver en altødelæggende katastrofe, såfremt forventningerne til den pågældende investeringscase ikke holdt stik. For samtidig at reducere»downside«risikoen er der ligeledes et krav til, at alle aktieporteføljerne til enhver tid minimum skal have 2/3 af midlerne investeret i de tre mest indtjeningsstabile risikokategorier (A, B og C). En stor koncentration af indtjeningsstabile virksomheder, der producerer og sælger produkter/services, hvis efterspørgsel i mindre udstrækning er afhængig af konjunkturforløbet, har en større grad af forudsigelighed og giver færre ubehagelige overraskelser, hvilket medfører lavere kursudsving. Dette er årsagen til, at alle Foreningens aktieporteføljer har en lavere standardafvigelse end de respektive aktiemarkeder målt ved hhv. MSCI Verden og MSCI Japan. Porteføljerne taber mindre, når det generelle aktiemarked falder, men samtidig opnås et godt afkast i et positivt aktiemarked, fordi porteføljerne er investeret i markant undervurderede selskaber. Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: Lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan (historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast). Se desuden afkasttabeller under facts for de enkelte afdelinger. De ønskes hermed en lang og varm sommer. VA LU E I N V E S T 2 :

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Value investering på det danske aktiemarked

Value investering på det danske aktiemarked Kandidatafhandling Cand. Merc. FIR Copenhagen Business School Value investering på det danske aktiemarked -Value investment in the danish stock market Forfattere: Anders Grøndahl 151281- Vinh Hanh Tao

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formue. Formueplejes 10 bud for 2015. Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt

Formue. Formueplejes 10 bud for 2015. Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2015 // 29. årgang Formue Investorportrætter: Tre investorer fortæller om deres Formuepleje Formueplejes 10 bud for 2015 Fortsat lav oliepris og

Læs mere

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Problemområde Den seneste udvikling på verdens aktiemarkeder... 4 1.2. Problemformulering... 7 1.3. Afgrænsning...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

F O R M U E MAGASIN. er det guld på gaden? Nyt år, nye bekymringer eller...? F O R M U E P L E J E

F O R M U E MAGASIN. er det guld på gaden? Nyt år, nye bekymringer eller...? F O R M U E P L E J E F O R M U E MAGASIN OJ KA TN OU BA E R R 2 2 0 0 0 0 5 4 Dummere end politiet tillader Hedgefonde Ti bud på 2005 Selskabsform giver double-up er det guld på gaden? Nyt år, nye bekymringer eller...? F O

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut

Teknisk analyse. HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut HD Finansiering, 8. semester HD-afhandling Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Thomas Zefting Thiesen Christian Rydiger Jepsen Vejleder: Otto Friedrichsen Teknisk analyse Er det muligt at skabe et overnormalt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere