- den sikre vej til succes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- den sikre vej til succes?"

Transkript

1 Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Sprednin g - den sikre vej til succes? Det gamle ordsprog, at man ikke skal lægge alle sine æg i den samme kurv, giver bestemt mening. Taber man kurven med alle æggene, kan man ikke sælge disse på markedet, man kan allerhøjest lave en æggekage. Spredes æggene i stedet for i fflere kurve, vil der være større sandsynlighed for, at fflere af æggene kommer uskadt frem, og kan sælges på markedet med fortjeneste. Spredning er godt, men kræver omtanke og sund fornuft. Diversifikation, eller spredning, kan reducere risikoen i en aktieportefølje. Men hvad dækker begrebene diversifikation og risiko egentlig over? Diversifikation er grundpillen i enhver porteføljekonstruktion, og betyder ganske enkelt at sprede sine investeringer på flere aktiver, der skal beskytte investorer mod usikkerheden på udfaldet af de enkelte investeringer. Det giver god mening, da der ikke eksisterer 0% sikre investeringer! I en veldiversificeret aktieportefølje vil formueudviklingen således være mindre følsom overfor begivenheder, der rammer enkelte aktier. Store udsving på aktiemarkederne I den seneste årrække har aktiemarkedet været præget af meget stor volatilitet (kursudsving) og usikkerhed se blot på Figur 1, der viser udviklingen i VIX indekset, også kaldet»frygtens barometer«, der viser markedets forventninger til volatiliteten for det underliggende amerikanske aktieindeks S&P500 for de næste dage. I kulminerede kreditkrisen og udløste en økonomisk nedtur, hvor risikovilligheden nåede et lavpunkt, og flugt ud af risikofyldte aktiver sendte aktiemarkedet på en voldsom nedtur. I 2008 fik det globale aktiemarked barberet 38% af værdien målt i DKK. I det tidlige forår 2009 blev sortsynet afløst af en spirende optimisme. Risikovilligheden vendte langsomt tilbage, kreditspændene kørte ind, og aktier blev nu betragtet som mindre risikofyldte og oplevede en heftig optur. Siden bunden i begyndelsen af marts 2009 er de globale aktier målt ved MSCI Verden steget med 61% i DKK (pr ). I år er der igen kommet lidt malurt i bægeret, og volatiliteten er vendt tilbage i takt med investorernes velbegrundede bekymringer omkring konsekvenser af den høje gældsætning i de vestlige økonomier, specielt de sydeuropæiske. Større svingninger på aktiemarkedet giver Figur VIX indeks Frygtens barometer - VIX indekset /99 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92 /91 /90 øget fokus på beskyttelse af porteføljen og minimering af tabsrisiko, og her er en veldiversificeret aktieportefølje et vigtigt element for at kunne overleve i vanskelige markedssituationer. Porteføljeteori og diversifikation I moderne porteføljeteori er målet med diversifikation at reducere risikoen målt ved standardafvigelsen, eller kursudsvingene, i afkastet for hele porteføljen. Standardafvigelsen / /09 /08 /07 /06 /05 /04 /03 /02 /01 /00 Kilde: Bloomberg. Anm.: Månedlige observationer.» VA LU E I N V E S T 2 :

2 » er en funktion af vægtning af de enkelte aktier, disses udsving, samt hvorledes de er korreleret. Men lad os dykke et spadestik dybere ind i mekanikken bag diversifikation. En porteføljes totale risiko kan opdeles i to former for risiko selskabsspecifik og systematisk, hvor sidstnævnte også kaldes markedsrisiko. Den selskabsspecifikke risiko, der som navnet angiver, drejer sig om uventede begivenheder, som kan ramme et enkelt selskab og dets indtjening, hvilket vil påvirke kursudviklingen uafhængigt af andre aktier. Det kan være forhold såsom erstatningskrav, strejke, der lammer produktionen, brand, der ødelægger produktionsapparatet, lovindgreb/ restriktioner m.v. Det tragiske olieudslip i den Mexicanske Golf, der i omfang og langsigtede økologiske konsekvenser langt overgår katastrofen med Exxon Valdez i 1989 i Alaska, er et glimrende eksempel til illustration af den selskabsspecifikke risiko. Denne begivenhed rammer primært det engelske olieselskab BP, der opererer den berørte dybhavsboring i den Mexicanske Golf, og i skrivende stund har det kostet BP-aktionærerne et tab på GBP 63 milliarder (51% af markedsværdien), siden boreplatformen eksploderede i april. Sekundært kan det også betyde, at aktiemarkedet generelt vil have et større risikotillæg (lig med faldende kurser) ved investering i andre olieselskaber, der udfører tilsvarende krævende og risikofyldte dybhavsolieboringer. En portefølje med en høj koncentration af olieaktier vil derfor blive hårdt ramt. Stærk koncentration i enkelte sektorer kan være meget risikofyldt. For en veldiversificeret aktieportefølje med investeringer i flere sektorer og på tværs af landegrænser, er det usandsynligt, at uheldige begivenheder vil forekomme i alle virksomheder. I et bredere perspektiv vil kombinationen af forskellige aktier udligne hinandens udsving og derved reducere den samlede risiko for porteføljen. Lidt forenklet: Har man f.eks. en luftfartsaktie i porteføljen, vil denne ved en stigende oliepris opleve et pres på indtjeningen, og aktiemarkedet vil sænke aktiekursen. Denne risiko vil man kunne opveje, eller hedge, ved at inkludere en olieproducent i porteføljen, hvis indtjening stiger, når olien bliver dyrere. Tilføres aktier til porte- Figur 2 Optimering med øget antal aktier Risiko - Standardafvigelse Beta = 1 Selskabsrisiko Den totale risiko kedsrisiko Antal aktier føljen, der ikke er perfekt korreleret med porteføljens øvrige aktier, vil risikoen målt ved alle aktier. En lavere systematisk risiko kan økonomiske faktorer, der har indflydelse på standardafvigelsen, således kunne reduceres. opnås ved f.eks. at gå fra en national til en Teorien siger, at den systematisk risiko bliver global aktieportefølje, fordi de systematiske belønnet, hvorimod unødvendig usystematisk risiko (selskabsrisiko) ikke bliver belønnet. risikoen i andre lande. En fuldkommen diversi- risikofaktorer ikke er korreleret med markeds- Diversifikation benævnes ofte af tilhængere af den effektive markedsteori som den korreleret med aktiemarkedet og have en ficeret aktieportefølje vil derfor være perfekt eneste»free lunch«, man som aktieinvestor beta-koefficient på 1,0. Porteføljen vil bevæge sig synkront med markedet. Har en aktie- nogensinde vil få, fordi reduktionen af risiko ikke nødvendigvis medfører et lavere afkast. portefølje f.eks. en beta koefficient på 1,25 i forhold til f.eks. aktieindekset MSCI Verden, Som det ses af Figur 2 øverst, falder risikoen betyder det, at markedsrisikoen er 25% højere, og hvis standardafvigelsen i afkastet for kraftigt i starten, når antallet af aktier øges og er derefter aftagende og konvergerer mod MSCI Verden er på 16.3% p.a. (seneste år), den systematiske risiko eller markedsrisiko, så vil porteføljen have en standardafvigelse som ikke kan bortdiversificeres. En veldiversificeret portefølje er ikke ensbetydende med følgende måde: Forventes porteføljen at kun- i afkastet på 20,4%. Dette kan fortolkes på nul risiko! kedsrisikoen består, da man ikke ne præstere et afkast på %, så vil afkastet kan fjerne volatilitet og usikkerhed fra makro- med 2/3 sandsynlighed ligge i intervallet (1 x standardafvigelse) -,4% til flotte,4%. Korrelationer er ikke stationære En porteføljes standardafvigelse kan ikke stå alene, og opmærksomheden bør henledes på, at den bl.a. er baseret på historiske korrelationer mellem de forskellige aktier. Den bygger altså på en antagelse om, at historien gentager sig, hvilket i praksis sjældent er tilfældet. Det kan næppe formuleres bedre end nobelpristageren Merton Miller s kommentar til kollapset af Long Term Capital Management»In Kilde: VIAM. VA LU E I N V E S T 2 :

3 a strict sense, there wasn t any risk if the world had behaved as it did in the past«. Korrelationer er ikke stabile og stationære, men vil ændres over tid. Modsat korrelerede aktier kan pludselig blive perfekt korreleret, og derved mindskes effekten fra diversifikation. Figur 3 illustrerer denne problematik. Grafen viser korrelations koefficienten mellem den amerikanske fødevareproducent General Mills og chip-producenten Intel. Umiddelbart er disse to typer virksomheder ikke-relaterede fødevarer er en stabil forretning, hvorimod produktion og salg af chips er mere cyklisk i karakter. Intuitivt kunne man derfor formode, at de vil være ikke-korrelerede. Sidst i 1990 erne har de to aktier en positiv omend relativ svag korrelation dvs. at de typisk bevæger sig i samme retning. IT-boblen brister og den positive korrelation vendes nu til en svag negativ korrelation, hvilket indikerer, at det nu vil være en større diversifikationsgevinst ved at holde de to aktier end tidligere. Desuden er der i perioden tillige en stigende spredning i afkastet mellem de to aktier, hvilket også øger effekten fra diversifikationen. Sidst i perioden svinger korrelationen tilbage i en svag positiv korrelation. For hele perioden er de to aktier ikkekorrelerede, men som grafen viser, er det ikke helt ligegyldigt, hvilken periode der vælges, når effekten af diversifikation skal måles! Kriser ændrer alt Under»Systemic Crises«, som vi oplevede under kreditkrisen, sættes en dominoeffekt i gang, og hele det finansielle system bliver ustabilt, hvilket resulterer i, at det er svært at finde gemmesteder, da alle risikofyldte aktiver tenderer til at korrelere bevæge sig i samme retning - og derved smuldrer diversifikationseffekten. Der var nok mange, der gik ind i kreditkrisen med en aktieportefølje, der på papiret lå meget tæt op ad markedsindekset (beta tæt på 1), altså det, man kunne tro var en lavrisiko portefølje. Men diversifikation fjerner ikke al risiko! Når aktiemarkedet går i panik, og risikovilligheden er på nulpunktet, så stiger volatiliteten (kursudsvingene), alle løber mod exit og skal sælge ud af aktier, og når man ligger tæt op ad et benchmark, vil man opleve nøjagtig samme store kursfald som det generelle aktiemarked. Er standardafvigelsen et godt mål for risiko? Men er porteføljens standardafvigelse - udsving i afkast - overhovedet et godt mål for risiko? Principielt bør en langsigtet investor egentlig ikke bekymre sig synderligt om de kortsigtede udsving, så længe der ikke er tale om permanent tab af kapital. Dette er jo blot et udtryk for Mr. kets lune, hvor nogle aktier lovprises, og andre bliver slagtet kursmæssigt. Så længe man har en portefølje bestående af aktier, der handles til en stor rabat i forhold til den reelle værdi, er man godt beskyttet på lang sigt. Erfaringen og flere studier viser, at der er en tendens til, at prisfastsættelsen af aktier generelt er genstand for det, der kaldes»mean reversion«hvilket vil sige, at prisfastsættelse af aktier på lang sigt tenderer til at bevæge sig mod det historiske gennemsnit eller den reelle værdi. Aktier, der handles over den reelle værdi, vil give investorerne et afkast, der er utilstrækkeligt, og ikke kan kompensere for den underliggende risiko, hvorimod aktier, der handles til en rabat i forhold til den reelle værdi, vil give et afkast, der er højere end det risikojusterede afkastkrav. Det er godt at have meget risiko i porteføljen, når aktiemarkedet buldrer derudaf under et økonomisk opsving, som vi oplevede det i 90 erne. Det er det, man kunne kalde positiv risiko. Den risiko, man imidlertid bør bekymre sig for er»downside«risikoen, hvor man kan forvente store negative kursudsving, når det generelle aktiemarkedet falder. Har man en portefølje med en beta-koefficient under 1, vil man lide mindre skade under en nedtur. Omvendt vil man skulle give afkald på en del af kursstigningerne i et opadgående aktiemarked. Et godt langsigtet afkast skabes ved at minimere tabene i dårlige aktieår. For megen risiko fører til store tab, og det kan tage lang tid at reetablere formuen med de kommende års kursstigninger. Figur 3 0,50 0,40 0, Korrelationskoefficient 0,20 0, 0,00-0, -0,20-0, -0,40 /96 Korrelation mellem General Mills og Intel Rullende 3 år Periode /06 /05 /05 /04 /04 /03 /03 /02 /02 /01 /01 /00 /00 /99 /99 /98 /98 /97 /97 /06 /07 /07 /08 /08 /09 /09 / Kilde: VIAM beregninger baseret på Bloomberg data. Anm.: Månedlige observationer. Hvor mange aktier er nok? Hvor mange aktier, der skal til for at sikre en god diversifikation, er stadig genstand for livlig diskussion og debat i akademiske kredse. Der er ikke noget entydig svar, eller konsensus, omkring det optimale antal aktier for, at en global aktieportefølje er veldiversificeret. Men ved en tilfældig udvælgelse vil omkring aktier statistisk set kunne fjerne hovedparten af den selskabsspecifikke risiko. Gruppen af tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer tæller mange prominente aktieinvestorer såsom den kendte økonom John nard Keynes og den succesfulde investor, og en af verdens rigeste mænd, Warren Buffett. De er naturligvis også for-» VA LU E I N V E S T 2 :

4 » talere for, at aktiemarkedet på den korte bane ikke altid er effektivt, og at det derfor er muligt at konstruere og sammensætte en portefølje bestående af undervurderede selskaber. Det kræver, at der bruges ressourcer på at analysere og afdække de operationelle og finansielle risici ved de enkelte investeringer frem for at skyde med spredehagl og mere eller mindre lemfældigt udvælge mange aktier det man kunne kalde, at»læne«sig op ad et aktieindeks. Indeksering fremstår måske i manges øjne som den ultimative diversificering. Udover at man stadig har markedsrisikoen, skal opmærksomheden henledes på, at man som passiv indeksinvestor er»presset«til at allokere en stor portion af ens midler i overvurderede aktier og potentielt mindre i undervurderede aktier, hvilket er et resultat af konstruktionen af et aktieindeks, der overvejende er baseret på markedsværdi-vægtning. Er det logisk, at man for at reducere risikoen skal eje aktier i virksomheder, der er overvurderede? Næppe. Man behøver ikke eje hele aktiemarkedet for at opnå en lav risiko for en aktieportefølje, faktisk forholder det sig stik modsat. Har man de fornødne analyseværktøjer, evnen til fokusere og løsrive sig fra det generelle aktiemarked og ikke mindst den fornødne tid, vil man kunne opbygge en koncentreret portefølje med lav risiko. Warren Buffett har en meget klar holdning til brede aktieporteføljer og siger:»wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing«. Brede porteføljer er ikke uden risici, fordi der er indbygget element af ligegyldighed, som Warren Buffett hentyder til. Dette kræver en nærmere forklaring. Har man f.eks. en global aktieportefølje fordelt på lad os sige 150 aktier en bred portefølje - så har man altså i gennemsnit 0.67% investeret i hver enkelt aktie. Hvorvidt den enkelte aktie klarer sig dårligt eller godt har samlet set ikke den store betydning. Der er ikke det store incitament til at eliminere de»dårlige«investeringer, fordi skulle en aktie falde med 50%, vil det jo kun medføre et tab på 0,33% af den samlede porteføljes værdi, og det er jo til at leve med, eller? I en mere koncentreret portefølje vil fejltagelser kunne føles, og fokus kedsværdi i % af Fair Value Figur 4 160% 140% 120% 0% 80% 60% 40% 20% 0% vil konstant være på at undgå disse ulykker. Omvendt bliver rigtige investeringsbeslutninger også belønnet, så det kan ses i det samlede afkast i en mere snæver portefølje. Med en meget bred portefølje vil der være en risiko for, at ikke alle selskaberne i porteføljen er lige godt analyseret og derfor, at man har overset nogle helt åbenlyse selskabsspecifikke risici. Frygt og prisfastsættelse af aktier er modsat korreleret 08 Aktier handles under Fair Value At tage højde for det uforudsete At ignorere forekomsten af utænkelige og ekstreme hændelser i porteføljekonstruktionen er nok den værste fejltagelse, man kan gøre. I investeringens verden gælder det altid om at være forberedt på det uventede, og vi er da også blevet overrasket en hel del igennem de sidste 23 år Sorte Mandag oktober 1987, Asien krisen , IT-boblen i marts 2000, 9/ og den nuværende kreditkrise ? Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at forberede sig på det uventede? I praksis er en optimeret diversifikation som beskrevet tidligere (læs lav standardafvigelse) i sig selv ingen garanti, men skal kobles til den eneste reelle beskyttelse mod det uventede (her tænkes kun i negative termer, altså ulykker), hvilket er en portefølje bestående af en række ikkerelaterede aktier (spredt inden for flere forskellige sektorer), der alle har en substantiel sikkerhedsmargin handles til en stor rabat i 09 Panik - aktier er for risikable! Verden Nordamerika Europa VIX Nov Oct Sep Aug Jul Nov Oct Sep Aug Jul forhold til aktiekursen. Af samme grund kan, der i Foreningens porteføljer kun investeres i aktier, der som minimum kan erhverves til en rabat svarende til 35% af den beregnede Fair Value. Under kriser er den absolutte prisfastsættelse det eneste reelle holdepunkt. Og her er det paradoksalt, at når omverdenen er i allerhøjeste alarmberedskab, og har VIX - Frygtindeks Kilde: VIAM beregninger og Bloomberg data. Anm.: Data er baseret på månedlige observationer. Fair value for aktiemarkederne er beregnet på basis af rapporterede regnskabstal. 32 VA LU E I N V E S T 2 :

5 bestemt sig for, at risikoen er høj, så harmonerer det pudsigt nok med, at aktiemarkedet ces og en»fejlfri«portefølje, såfremt en por- spillet fallit, men er ikke den sikre vej til suc- ofte er billigt og set med en value investors teføljes risiko ensidigt vurderes på basis af øjne mindre risikofyldt, fordi det byder på statistiske nøgletal, der af natur er dynamiske og foranderlige. Det er derimod formåls- mange investeringsmuligheder med en høj sikkerhedsmargin. Til illustration ses i Figur 4 tjenligt at lægge mere vægt på den absolutte prisfastsættelse. En høj rabat i forhold prisfastsættelsen af det globale, nordamerikanske og europæiske aktiemarked (alle, eksklusive finansielle aktier) siden ultimo decem- af tab ved investering i aktier og bør således til Fair Value er altafgørende for minimering ber indtage en central rolle i enhver porteføljekonstruktion. Graden af diversifikation bør Når frygten går ind, går forstanden ud. Ingen vurderes ud fra spredningen inden for forskellige sektorer og på indtjeningsstabilitet vil røre aktier med en ildtang, selvom der allerede er indregnet meget dårligt i kurserne. i de enkelte selskaber. Se desuden koncernregnskaber for Foreningens porteføljer for et OK indrømmet, set i bakspejlet er alting lettere. Beslutninger, der skal træffes midt i et totalt overblik over afkastpotentialet (sikkerhedsmargin) og allokering på risikokategorier blodrødt aktiemarked, er vanskelige for den menneskelige psyke, hvor de negative indtryk baseret på indtjeningsstabilitet. bliver ekstrapoleret, og fokus fjernes fra de reelle værdier. I ValueInvest Asset Management S.A. er vi tilhængere af koncentrerede aktieporteføljer, hvor bevidste til- og fravalg er baseret Sammenfatning Nogle kunne stå tilbage med den bitre fornemmelse, at diversifikation har slået fejl og spredning på ikke-relaterede aktier og sekto- på høje krav til sikkerhedsmargin, og en god ikke har ydet den beskyttelse, som man kunne have forventet. Diversifikationen har ikke nen. P.t. er de globale porteføljer rer er hjørnestenen i porteføljekonstruktio- investeret Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan i forskellige aktier fordelt på industrigrupper, og det giver en gennemsnitlig vægtning på 2,0% - 2,7% i enkelte aktier. Den japanske afdeling er investeret i 25 aktier fordelt på 13 industrigrupper og har således gennemsnitligt investeret 4% i hver aktie. I selve porteføljekonstruktionen er der fastsat ufravigelige porteføljerestriktioner, der har til formål at fjerne risikoen for»overmod«og sikre, at porteføljen ikke havner i en situation, hvor en enkelt aktie kommer til at udgøre en for stor andel af den samlede portefølje, da loftet for investering i en enkelt aktie er sat til 7,5%. Desuden må den samlede vægt af aktier med en vægtning på 5% eller derover ikke udgøre mere end 40%. Det er fornuftige begrænsninger, der sikrer, at enkelt-investeringer ikke bliver en altødelæggende katastrofe, såfremt forventningerne til den pågældende investeringscase ikke holdt stik. For samtidig at reducere»downside«risikoen er der ligeledes et krav til, at alle aktieporteføljerne til enhver tid minimum skal have 2/3 af midlerne investeret i de tre mest indtjeningsstabile risikokategorier (A, B og C). En stor koncentration af indtjeningsstabile virksomheder, der producerer og sælger produkter/services, hvis efterspørgsel i mindre udstrækning er afhængig af konjunkturforløbet, har en større grad af forudsigelighed og giver færre ubehagelige overraskelser, hvilket medfører lavere kursudsving. Dette er årsagen til, at alle Foreningens aktieporteføljer har en lavere standardafvigelse end de respektive aktiemarkeder målt ved hhv. MSCI Verden og MSCI Japan. Porteføljerne taber mindre, når det generelle aktiemarked falder, men samtidig opnås et godt afkast i et positivt aktiemarked, fordi porteføljerne er investeret i markant undervurderede selskaber. Det langsigtede historiske afkast for samtlige af Foreningens porteføljer taler deres tydelige sprog: Lavere risiko og højere afkast end indeksene for MSCI Verden og MSCI Japan (historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast). Se desuden afkasttabeller under facts for de enkelte afdelinger. De ønskes hermed en lang og varm sommer. VA LU E I N V E S T 2 :

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Viden frem for overdiversifikation

Viden frem for overdiversifikation Artikel af ValueInvest Asset Management S.A. Viden frem for overdiversifikation Gode resultater skabes gennem fravalg og en koncentreret portefølje af håndplukkede (aktivt tilvalgte) selskaber, hvori man

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? eksempler inden for de kapitalintensive cykliskellig dimensioner, så nås bunden før eller

at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? eksempler inden for de kapitalintensive cykliskellig dimensioner, så nås bunden før eller Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Er det en myte at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? Hvem vil have stabilitet i dag? Får man ikke

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Asset allocation efter stormen

Asset allocation efter stormen Asset allocation efter stormen Finansanalytikerforeningen 30. april 2009 Teis Knuthsen Mads Hesselholt Nykredit Asset Management Agenda Performance på den lange bane hvad tror vi og hvad ved vi? Strategisk

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Aktiv forvaltning kræver mod og grundigt hjemmearbejde

Aktiv forvaltning kræver mod og grundigt hjemmearbejde Aktiv forvaltning kræver mod og grundigt hjemmearbejde DE MEST AKTIVE FORVALTERE, DER EVNER AT TÆNKE LANGSIGTET, BASERET PÅ EN FUNDAMENTAL TILGANG, OG SOM TØR GÅ MOD STRØMMEN, KLARER SIG LANGT BEDRE END

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere