Beskrivelse af nøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af nøgletal"

Transkript

1 Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Web: marts 2008

2 Indhold 1 Porteføljeafkast 3 2 Pro anno afkast 3 3 Aktivt afkast (aritmetisk) 3 4 Aktivt afkast Pro anno (aritmetisk) 3 5 Konsistens Verbal definition og tolkning Konsistens styrker og svagheder Konsistens i relation til Investeringsforeningen Carnegie World- Wide Standardafvigelse Verbal definition og tolkning Standardafvigelsens styrker og svagheder Standardafvigelsen i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Tracking Error Verbal definition og tolkning Tracking Errors styrker og svagheder Tracking Error i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Sharpe Ratio Verbal definition og tolkning Sharpe Ratios styrker og svagheder Sharpe Ratio i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Information Ratio Verbal definition og tolkning Information Ratios styrker og svagheder Information Ratio i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

3 10 Beta Verbal definition og tolkning Betas styrker og svagheder Beta i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Treynors Measure Verbal definition og tolkning Treynors Measures styrker og svagheder Treynors Measure i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Jensen Alfa Verbal definition og tolkning Jensen Alfas styrker og svagheder Jensen Alfa i relation til Investeringsforeningen Carnegie World- Wide

4 1 Porteføljeafkast r p = Porteføljeafkast r p = ( ) ivt % (1) iv t0 iv t0 = Porteføljens indre værdi på starttidspunkttet = t 0 iv t1 = Porteføljens indre værdi på sluttidspunkttet = t 1 2 Pro anno afkast r p p.a. = Porteføljeafkast Pro anno r p = Porteføljeafkast 12 r p p.a. = (1 + r p ) Antal måneder 1 (2) 3 Aktivt afkast (aritmetisk) ar = r p a b (3) ar = Aktivt afkast aritmetisk r p = Porteføljeafkast r b = Benchmarkafkast 4 Aktivt afkast Pro anno (aritmetisk) ar p.a. = r p p.a. r b p.a. (4) ar p.a. = Aktivt afkast r p p.a. = Porteføljeafkast Pro anno r b p.a. = Benchmarkafkast Pro anno

5 5 Konsistens k = N 100% (5) N + N = Antal måneder N + = Antal måneder med r pt > r bt r pt = Portefølgens afkast i måned t r bt = Portefølgens afkast i måned t 5.1 Verbal definition og tolkning Konsistens viser, hvor konsekvent porteføljens historiske afkast er opbygget i forhold til benchmark. Jo højere Konsistens desto bedre. En Konsistens på 100% betyder, at porteføljen har givet et afkast i den analyserede periode i hver eneste måned, der er højere end det månedlige afkast på benchmark. Såfremt en portefølje har outperformet benchmark samtidig med, at Konsistens er beregnet til 30%, har man altså historisk oplevet 7 ud af 10 måneder med afkast lavere end benchmark og kun 3 måneder med afkast højere end sammenligningsindekset. 5.2 Konsistens styrker og svagheder Styrken ved nøgletallet er, at det for en portefølje, der har outperformet benchmark, viser, om det aktive afkast er opbygget jævnt over hele levetiden, eller om der blot har været enkelte måneder med særdeles gode relative afkast. En anden styrke ved Konsistens er, at nøgletallet kan benyttes til at sammenligne porteføljer på tværs af investeringsuniverser og tidsperioder, såfremt der er valgt retvisende benchmarks. Svagheden ved Konsistens er, at det er et relativt nøgletal, der ikke kan stå alene. Isoleret set fortæller Konsistens således intet om porteføljeafkastet. 5.3 Konsistens i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Konsistens er et relevant nøgletal i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide, idet foreningen har en investeringsstrategi, der tilstræber et stabilt højt positivt afkast, der set over en længere årrække forventes at slå benchmark. Foreningens strategi synes at kunne understøttes af Konsistens, idet foreningen set over en længere årrække altid har præsteret konsistenstal over 50%.

6 6 Standardafvigelse SA p.a. = Standardafvigelse pr. år σ = Standardafvigelse pr. måned = N = Antal måneder SA p.a. = σ 12 (6) 1 N N t=1 (r pt r p ) 2 r pt = Logaritmisk porteføljeafkast i måned t = ln (1 + månedens afkast) r p = Gennemsnitligt månedligt porteføljeafkast 6.1 Verbal definition og tolkning Standardafvigelsen måler en porteføljes historiske udsving i afkast og beregner på baggrund heraf, hvor store udsving man kan forvente i afkastet fremover. Der gælder alt andet lige, at jo lavere standardafvigelse desto bedre. Porteføljeforvalterne bruger ofte udtrykket et volatilt marked, som blot betyder et marked med store afkastudsving og dermed et marked med en høj standardafvigelse. Undertiden benyttes betegnelsen spredningen, hvilket blot er synonym med standardafvigelsen. Hvis standardafvigelsen p.a. eksempelvis beregnes til 18,7%, og porteføljens gennemsnitlige årlige afkast i samme periode er beregnet til 14,3%, betyder det, at der er 66,7% sandsynlighed for, at det kommende års afkast vil ligge i intervallet minus 4,4% til plus 33,0% ((14, 3 18, 7) = 4, 4% og (14, , 7) = 33, 0%). Ved at multiplicere standardafvigelsen med 1,96 kan udsvingsrummet findes med 95% sandsynlighed. I eksemplet fås derfor, at der er 95% sandsynlighed for, at det kommende års afkast vil ligge i intervallet minus 22,4% til 51,0% ((14, 3 (1, 96 18, 7)) = 22, 4% og (14, 3 + (18, 7 1, 96)) = 51, 0%). Det er vigtigt at præcisere, om standardafvigelsen er opgjort pr. måned, pr. år eller eksempelvis over hele levetiden. Det er jo således bedre at have en standardafvigelse på 10% p.a. end 5% pr. måned. Endvidere bør det præciseres, hvilken tidsperiode der ligger til grund for beregningen af standardafvigelsen. Carnegie WorldWide beregner standardafvigelsen pr. år på baggrund af månedlige afkast i hele porteføljens levetid. Som nævnt ovenfor bruger Carnegie WorldWide månedlige afkast i beregningen af standardafvigelse, men da en aktieinvestering bør anskues over en længere årrække, omregnes den månedlige standardafvigelse til årlig ditto ved at gange med kvadratroden af 12 (3,4641). Det er i øvrigt i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets anbefalinger.

7 Forudsætningen for at kunne benytte ovenstående formel til beregning af s- tandardafvigelse er, at de bagvedliggende data er normalfordelte. Aktieafkast er som udgangspunkt ikke normalfordelt, men derimod højreskævt, hvorfor standardafvigelsen beregnes på baggrund af det logaritmiske afkast. Denne beregningsmetodik, der har til formål at gøre aktieafkast tilnærmelsesvis normalfordelt, er i overensstemmelse med InvesteringsForeningsRådets anbefalinger. Standardafvigelsen på aktieverdensindekset målt over en 10-årig periode (1. januar januar 2000) er beregnet til 16,9% p.a. 6.2 Standardafvigelsens styrker og svagheder Styrken ved nøgletallet er, at standardafvigelsen kan benyttes til at sammenligne porteføljer med vidt forskelligt investeringsunivers. Svagheden ved nøgletallet er, at det kun fortæller noget om udsvingene i afkastet og ikke om afkastet er positivt eller negativt! Selvom en portefølje med en standardafvigelse på 2% p.a. umiddelbart virker mindre risikofyldt end en portefølje med en standardafvigelse på 5% p.a., vil den rationelle investor foretrække sidstnævnte portefølje, såfremt den har et gennemsnitligt årligt afkast på 15%, mens den førstnævnte portefølje har et gennemsnitligt årligt afkast på 1%. 6.3 Standardafvigelsen i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Beregnet over hele levetiden er standardafvigelsen p.a. på Carnegie World- Wide/Globale Aktier på niveau med porteføljens benchmark, der er MSCI aktieverdensindeks inklusive geninvesterede nettoudbytter i danske kroner. Dette underminerer troen på, at jo flere aktier desto lavere volatilitet, idet porteføljens benchmark består af ca aktier, mens porteføljen indeholder aktier. Målt ved standardafvigelsen synes Carnegie Asset Management således at have bevist, at man ved at have et dybt kendskab til en porteføljes aktier ikke behøver at påtage sig en risiko, der er højere end risikoen ved aktieverdensindekset. 7 Tracking Error T E p.a. = T E 12 (7) T E = Tracking Error pr. måned, som findes ved N t=1 (ln (r am)) 2 ln = Den naturlige logaritme N = Antal måneder 1 N

8 r am = Månedligt geometrisk målt aktivt afkast, som findes ved 1 1+månedlig porteføljeafkast 1+månedlig benchmarkafkast 7.1 Verbal definition og tolkning Tracking Error defineres som standardafvigelsen på det aktive afkast. Idet Tracking Error måler risikoen i forhold til porteføljens benchmark, er Tracking Error et relativt risikomål. En forventet Tracking Error på 10,8% p.a. betyder, at det med 66,7% sandsynlighed kan forventes, at det årlige afkast er inden for benchmarkets afkast +/- 10,8%. Nøgletallet betegnes også den relative risiko, der kan siges at være en mere præcis beskrivelse af nøgletallet, idet Tracking Error måler et udsving (det aktive afkast) i forhold til et andet udsving (benchmarkafkastet). Benchmarkbaserede investorer betragter en lav Tracking Error som bedre end en høj Tracking Error. Fokuserer man derimod alene på udsvingene i porteføljens afkast, giver Tracking Error ikke nogen indikation af kvaliteten af det opnåede afkast. Eksempelvis kan en portefølje have en høj Tracking Error, fordi benchmark har haft store udsving, mens porteføljen i samme periode har haft en stabil kursudvikling med små udsving. Aktiebaserede porteføljer med en forsigtig investeringspolitik i forhold til benchmark har typisk en Tracking Error på under 5% p.a. Det er vigtigt at præcisere, om Tracking Error er opgjort pr. måned, pr. år eller over hele levetiden. Det er jo således bedre at have en Tracking Error på 10% p.a. end 5% pr. måned. Endvidere bør det præciseres, hvilken tidsperiode, der ligger til grund for beregningen af nøgletallet. Carnegie World- Wide beregner Tracking Error pr. år på baggrund af månedlige afkast i hele porteføljens levetid. 7.2 Tracking Errors styrker og svagheder Styrken ved Tracking Error er, at nøgletallet viser, om den opnåede performance er genereret symmetrisk i forhold til benchmark, eller der har været tale om en portefølje, der performancemæssigt har været volatil i forhold til sammenligningsindekset. Idet Tracking Error således blot er et relativt afkast-/udsvingsmål i forhold til benchmark, kan man ved korrekt benchmarkvalg sammenligne porteføljer med forskelligt investeringsunivers og uafhængigt heraf vurdere, i hvilket omfang de følger udsvingene i benchmarket. Svagheden ved nøgletallet er, at det ikke kan stå alene, idet en lav Tracking Error blot fortæller, at porteføljen og benchmark har haft nogenlunde samme symmetriske udvikling i de månedlige afkast, men om porteføljen konsekvent har under- eller outperformet hver måned, siger nøgletallet intet om! Ønsker man en portefølje med en meget lav Tracking Error, køber man således blot porteføljens benchmark.

9 7.3 Tracking Error i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Investeringsstrategien i Carnegie WorldWide er aktiv forvaltning med henblik på at outperforme samtlige benchmarks. Som en naturlig følge heraf har foreningen ikke fokus på at minimere størrelsen af Tracking Error. Da porteføljerne i Carnegie WorldWide er væsentligt anderledes sammensat end benchmarket, mener foreningen ikke, at det er unaturligt med en relativ høj Tracking Error set i lyset af den relativt store outperformance, der er opbygget gennem hele foreningens levetid. 8 Sharpe Ratio SR p.a. = Share Ratio pr. år SR p.a. = z σ z 12 (8) z = 1 N N t=1 z t dvs. gennemsnitligt månedligt merafkast 1 σ z = N N t=1 (z t z) 2 dvs. standardafvigelse på månedligt merafkast N = antal måender Z t = r pt r ft r pt = Logaritmisk porteføljeafkast i måned t = ln (1 + månedens afkast) r ft = Logaritmisk risikofrit afkast i måned t = ln (1 + månedens risikofrie afkast) 8.1 Verbal definition og tolkning Sharpe Ratio måler en investerings afkast i forhold til dens risiko, idet man i tælleren har det gennemsnitlige månedlige merafkast (afkast udover det risikofrie afkast), mens man i nævneren har standardafvigelsen på det månedlige merafkast. Sharpe Ratio ligner således Information Ratio, idet begge nøgletal måler et afkast i forhold til afkastets standardafvigelse. Sharpe Ratio måler i forhold til det risikofrie afkast, mens Information Ratio måler i forhold til benchmark. Såfremt porteføljens merafkast er positivt, gælder det, at jo højere Sharpe Ratio desto bedre. Sharpe Ratio måler porteføljeforvalterens evne til at bortdiversificere den usystematiske risiko. I Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) skelnes mellem den usystematiske og den systematiske risiko, hvor markedet kun belønner den sidstnævnte risiko, idet den usystematiske risiko kan diversificeres bort.

10 Det risikofrie månedsafkast beregnes på baggrund af 2 og 3 måneders reposatser. Metoden tager udgangspunkt i, at der ved udgangen af en måned investeres i et 3 måneders skatkammersbevis, eller rettere repo-rente. Ved udgangen af den følgende måned sælges skatkammerbeviset, der nu har to måneders restløbetid, og der købes et nyt 3 måneders skatkammerbevis. Nøgletallet Sharpe Ratio er opfundet af den amerikanske nobelpristager William F. Sharpe i Det er dog værd at bemærke, at Carnegie World- Wide og InvesteringsForeningsRådet ikke anvender William F. Sharpes formel. Forskellen er, at den originale formel deler med standardafvigelsen på porteføljeafkastet, mens foreningen dividerer med standardafvigelsen på merafkastet. 8.2 Sharpe Ratios styrker og svagheder Styrken ved nøgletallet er, at det ved positivt merafkast kan bruges til at sammenligne investeringer med forskellige risikoeksponeringer. En anden styrke er, at beregningen af Sharpe Ratio er uafhængig af valget af benchmark. Svagheden ved nøgletallet er derimod, at såfremt to porteføljer begge har opnået et negativt merafkast, kan man ikke umiddelbart bruge Sharpe Ratio til at sammenligne de to porteføljer. Forklaringen herpå er, at et negativt merafkast på 0,5 selvsagt er bedre end et negativt merafkast på 1, men hvis standardafvigelsen på merafkastet er henholdsvis 2 og 4, bliver Sharpe Ratio i begge tilfælde -0,25. Ved negative merafkast belønnes man dermed for at have en høj standardafvigelse på merafkastet! Man bør således afholde sig fra at sammenligne på baggrund af negative Sharpe Ratioer, med mindre man har kendskab til såvel tælleren som nævneren og dermed har mulighed for at foretage en dekomponering af nøgletallet. I princippet kan man sammenligne Sharpe Ratios på tværs af porteføljer uden at tage højde for deres investeringsunivers, men det afstedkommer dog i praksis nogle problemer. Eksempelvis vil en negativ Sharpe Ratio i en IT-investeringsforening sammenholdt med en positiv Sharpe Ratio i en Østeuropa-forening ikke nødvendigvis være tegn på en mindre god porteføljemanager. En sammenligning af porteføljers Sharpe Ratios bør endelig også foretages over de samme tidsintervaller. 8.3 Sharpe Ratio i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Sharpe Ratio er et særdeles relevant nøgletal i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide, idet foreningen har en langsigtet forsigtig investeringsstrategi, der tilstræber et stabilt højt positivt afkast med fokus på at beskytte porteføljen mod kursfald. Strategien synes at kunne bekræftes af Sharpe Ratio, idet foreningen flere gange er blevet hædret for det gode

11 risikojusterede afkast - blandt andet i 2001, hvor Carnegie WorldWide/Danske Aktier vandt Sharpe Award, da porteføljen målt på 3 års sigt blandt sammenlignelige foreninger havde den højeste Sharpe Ratio. 9 Information Ratio r a p.a. = Geometrisk aktivt afkast p.a. T E p.a. = Tracking Error p.a. IR p.a. = r a p.a. T E p.a. 1 (9) 9.1 Verbal definition og tolkning Information Ratio måler porteføljens aktive afkast (performance) i forhold til standardafvigelsen på det aktive afkast (Tracking Error). Information Ratio minder således om Sharpe Ratio, idet begge nøgletal måler et afkast i forhold til afkastets standardafvigelse. Sharpe Ratio måler i forhold til det risikofrie afkast, mens Information Ratio måler i forhold til benchmark. Det aktive afkast kaldes også performance, og det skal naturligvis helst være positivt. Performance beregnes som porteføljens afkast i forhold til afkastet på benchmarket. Ofte bruges begreberne aktivt afkast/performance og merafkast som synonymer, hvilket ikke er korrekt. Til forskel fra det aktive afkast er merafkastet nemlig defineret som forskellen mellem porteføljens afkast og afkastet på det risikofrie aktiv. Information Ratio viser, hvordan investorerne afkastmæssigt er blevet belønnet for den relative risiko (målt ved Tracking Error), som porteføljen har haft i forhold til benchmark. Nøgletallet måler således præcisionen i porteføljeforvalterens forsøg på at outperforme sit benchmark. Såfremt det aktive afkast er positivt, gælder det, at jo højere Information Ratio desto bedre. En høj Information Ratio fortæller, at porteføljen har outperformet benchmark, og at der har været stabilitet i det aktive afkast. En lav, men dog stadig positiv information ratio viser, at porteføljen har outperformet benchmark marginalt, eller der har været store udsving i det aktive afkast. Negativ Information Ratio betyder, at porteføljen har underperformet sit benchmark. Information Ratio større end 0,5 betegnes sædvanligvis som et fremragende resultat.

12 9.2 Information Ratios styrker og svagheder Styrken ved nøgletallet er, at det kan benyttes til at sammenligne porteføljer med forskelligt investeringsunivers. Svagheden ved Information Ratio er, at såfremt to porteføljers aktive afkast er negativt, kan man ikke umiddelbart bruge Information Ratio til at ranke de to porteføljer. I forhold til Sharpe Ratio er svagheden ved Information Ratio, at det heller ikke ved positiv performance kan bruges til at sammenligne investeringer med forskellige risikoeksponeringer. Det skyldes, at Information Ratio ikke måler i forhold til det risikofrie afkast, men i forhold til et (måske meget) risikofyldt benchmark. 9.3 Information Ratio i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Information Ratio er et relevant nøgletal i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide, idet foreningen har en langsigtet forsigtig investeringsstrategi, der tilstræber et stabilt højt positivt afkast. Strategien synes at kunne bekræftes af Information Ratio, der for Carnegie WorldWide/Globale Aktiers vedkommende ligger over 0,5. 10 Beta β = Cov (r pt), (r bt ) Var (ln (1 + r bt )) (10) Cov = Covariansen r pt = Porteføljens afkast i måned t r bt = Afkast på benchmark i måned t Var = Covariansen 10.1 Verbal definition og tolkning Nøgletallet Beta viser, i hvilket omfang afkastet på porteføljen har svinget symmetrisk med benchmarkafkastet. En Beta på 1 betyder, at det er forventeligt, at porteføljen stiger og falder synkront i forhold til porteføljens sammenligningsindeks. Er Beta derimod mindre end 1, og benchmark falder, har porteføljen en tendens til at falde mindre, men i et stigende marked vil porteføljen også tendere mod at stige mindre end benchmark. Det forholder sig lige omvendt, når Beta er større

13 end 1 dvs. både kursstigning og kursfald forventeligt er større for porteføljen end for benchmark. Beta betegner porteføljens systematiske risiko, der til forskel fra den usystematiske risiko, dækker over den risiko, som ikke kan diversificeres bort. Har man investeret i to porteføljer med forskellige betaværdier, kan man ved at geare sin investering opnå samme betaværdi i begge porteføljer Betas styrker og svagheder Styrken ved Beta er, at det giver en indikation af, om der i forhold til benchmark er tale om en defensiv portefølje (Beta mindre end 1) eller det modsatte. Svagheden ved Beta er, at nøgletallet ikke kan stå alene, idet det intet fortæller om porteføljens afkast, men kun hvordan det har svinget historisk i forhold til benchmark. Man kan således ikke kvalitetsranke porteføljer på baggrund af Beta. Jo større korrelationskoefficienten (samvariationen) er mellem porteføljen og benchmark, desto mere retvisende er Beta. Det vil med andre ord sige, at hvis porteføljen kun i ringe udstrækning samvarierer med sammenligningsindekset, bør man vurdere Beta med forbehold Beta i relation til Investeringsforeningen Carnegie World- Wide Da aktieafdelingerne i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide ikke kan betragtes som værende et perfekt match til benchmark, bør man være forsigtig med at tillægge Beta for stor værdi i forhold til foreningen. Men med dette in mente, synes Beta alligevel at afspejle foreningens forsigtige strategi. Eksempelvis har Carnegie WorldWide/Globale Aktier igennem længere sammenhængende perioder altid haft en betaværdi lavere end 1, hvilket jo kendetegner en defensiv portefølje. 11 Treynors Measure T M p.a. = N t=1 (r pt r ft ) 12 N 1 β (11) T M p.a. = Treynors Measure pr. år N = Antal måneder r pt = Porteføljeafkast i måned t r ft = Risikofrit afkast i måned t

14 β = Porteføljens systematiske risiko 11.1 Verbal definition og tolkning Treynors Measure viser den afkastmæssige belønning pr. risikoenhed opgjort som den systematiske risiko udtrykt ved Beta. Da formlen ikke tager højde for, om den målte periode har været et bear- (faldende) eller bull-marked (stigende), er det ikke muligt at indikere tilfredsstillende niveauer for Treynors Measure. Nøgletallet bør dog være højere for porteføljen end for benchmark Treynors Measures styrker og svagheder Styrken ved Treynors Measure er, at når nøgletallet sammenlignes med benchmarkets Treynors Measure, fås et risikojusteret mål for afkastet. En portefølje, der målt på det absolutte afkast, har underperformet benchmark, kan således vha. Treynors Measure vise sig at have outperformet benchmark, når man tager risikoen i betragtning. Svagheden ved Treynors Measure er, at nøgletallet ikke kan benyttes til at ranke porteføljer med forskelligt investeringsunivers. Såfremt korrelationskoefficienten mellem porteføljen og benchmark er relativ lille, skal størrelsen af Treynors Measure fortolkes med forbehold, idet størrelsen af Beta i disse tilfælde ikke er specielt retvisende. Hvis porteføljeafkastet er lavere end afkastet på det risikofrie aktiv, bør man foretage en dekomponering af beregningerne bag Treynors Measure. Forklaringen herpå er, at såfremt Beta er negativ, vil Treynors Measure alligevel blive positiv, og hvad angår positive betaværdier bliver nøgletallet mindre negativt desto større systematisk risiko, man har påtaget sig! 11.3 Treynors Measure i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Treynors Measure er ikke specielt velegnet til en vurdering af aktieporteføljerne i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. Årsagen er, at foreningens aktieporteføljer ikke ligner benchmark i særlig stor udstrækning, derfor synes CAPM s Beta, der indgår i beregningen af Treynors Measure, ikke at give et retvisende input. 12 Jensen Alfa ( N ) α p.a. = (r pt r ft ) t=1 ( 12 N ) N β (r bt r ft ) 12 N t=1 (12)

15 α p.a. = Jensen Alfa pr. år N = Antal måneder r pt = Porteføljeafkast i måned t r ft = Risikofrit afkast i måned t r bt = Benchmarkafkast i måned t β = Porteføljens systematiske risiko 12.1 Verbal definition og tolkning Jensen Alfa viser porteføljens afkast i forhold til det forventede afkast beregnet på baggrund af Capital Asset Pricing Modellen (CAPM). Nøgletallet Jensen Alfa korrigerer således for størrelsen af den systematiske risiko udtrykt ved Beta. Jo højere Jensen Alfa desto bedre afkast i forhold til benchmark. En positiv Jensen Alfa betyder, at porteføljen har givet et større afkast end det, man er blevet betalt for ved at påtage sig den systematiske risiko. Jensen Alfa viser også det afkast, man ville have fået, hvis benchmark havde givet et afkast på 0. Nøgletallet Jensen Alfa er opfundet af amerikaneren Michael C. Jensen Jensen Alfas styrker og svagheder Styrken ved Jensen Alfa er, at det viser porteføljens afkast, udover det afkast markedet har givet ved det valgte betaniveau. Styrken ved nøgletallet er, at standardafvigelsen kan benyttes til at sammenligne porteføljer med forskelligt investeringsunivers. Svagheden ved nøgletallet er, at såfremt porteføljen kun i ringe grad samvarierer med benchmarket, bør størrelsen af Jensen Alfa ikke tillægges den store værdi. Svagheden ved nøgletallet er, at det kun fortæller noget om udsvingene i afkastet, men ikke om hvorvidt afkastet er positivt eller negativt! Selvom en portefølje med en standardafvigelse på 2% p.a. umiddelbart virker mindre risikofuld end en portefølje med en standardafvigelse på 5% p.a., vil den rationelle investor foretrække sidstnævnte portefølje, såfremt den har et gennemsnitligt årligt afkast på 15%, mens den førstnævnte portefølje har et gennemsnitligt årligt afkast på 1%.

16 12.3 Jensen Alfa i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Da nøgletallet Beta indgår i Jensen Alfa, bliver nøgletallet ikke specielt relevant i relation til Investeringsforeningen Carnegie WorldWide, fordi foreningens aktieafdelinger kun i ringe udstrækning samvarierer med porteføljernes benchmark.

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Performance i en krisetid

Performance i en krisetid Performance in a time of crisis Performance measurement of Danish mutual funds 1999-2009 including impact of the financial crisis Performance i en krisetid Performancemåling af danske investeringsforeninger

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2009. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2009. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2009 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Copenhagen Business School (2009) Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Kandidatafhandling på Cand.Merc.FIR (Finansiering og Regnskab) Institut

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse?

Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse? FORÅR 2015 INSTITUT FOR FINANSIERING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Har aktiv forvaltning fortsat sin berettigelse? AFGANGSPROJEKT HD 2. del Finansiel Rådgivning Studerende: Camilla Christensen Vejleder: Daniel

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Hvad angår udviklingen på risikofyldte aktiver minder starten på 2013 meget om afslutningen på 2012 - altså med solide

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige

Læs mere

Moderne Porteføljeteori

Moderne Porteføljeteori HA, Almen 6. Semester Bachelor afhandling Tværfagligt institut Gruppe nr. S11-13,64 Opgaveskriver: Lasse Maigaard Randløv Vejleder: Henning Rud Jørgensen Moderne Porteføljeteori Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Performanceevaluering

Performanceevaluering HD 2. Del Finansiering Copenhagen Business School Institute for Finansiering Performanceevaluering - af investeringsforeninger, der investerer i danske aktier Afgangsprojekt Forår 2012 Vejleder: adjungeret

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening?

Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening? HD finansiering Afhandling Forfatter: Jonas Skov 201403306 Vejleder: Otto Friedrichsen Vil en privat investor få mere ud af at investere direkte i det danske marked eller, gennem en investeringsforening?

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere