F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro."

Transkript

1 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens egenkapital udgjorde ved stiftelsen kr ,-. Af denne kapital udgjorde kr ,- fondens grundkapital (kapitalaktiver). Kapitalaktiverne er siden øget og udgør pr. 15. august ,-kr.. Beløb herudover udgør fondens uddelingsaktiver. Pr. 15. august 2012 oversteg Fondens samlede kapital ,- kr. Kapitalaktiverne er bundne, og kan således ikke anvendes til uddeling af legater. Uddelingsaktiverne skal anvendes til administration og uddeling efter formålsbestemmelserne. Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag som arv eller gave, herunder bidrag fra andre fonde. Bidrag indgår i fondens kapitalaktiver, medmindre bidragsyder har bestemt, at bidraget skal indgå i uddelingsaktiverne. Bestyrelsen kan bestemme, at en del af eller hele det årlige afkast henlægges til fondens kapitalaktiver. Fondens formue anbringes i et pengeinstitut med en klar adskillelse mellem fondens kapitalaktiver og uddelingsaktiver. Pengeinstituttet skal således oprette en særskilt konto og depot for fondens kapitalaktiver. Fondens formue forvaltes under hensyntagen til anerkendte forretnings- og regnskabsmæssige principper. Formuen skal generelt anbringes med henblik på at optimere såvel afkastet som sikkerheden for midlernes anbringelse. De til enhver tid gældende bestemmelser for anbringelse og forvaltning af fondes midler skal iagttages.

2 2 4. Der er ikke tillagt fondens stiftere særlige rettigheder eller fordele. Ej heller stifternes familier er tillagt særlige rettigheder eller fordele. Fondens formue eller udbyttet heraf kan ingensinde udbetales eller tilbagebetales til stifterne eller andre bidragydere. Fondens formål er uddeling af legater af såvel almenvelgørende som almennyttig karakter til: Dragoner, der har ydet en helt særlig og uselvisk indsats i internationale missioner eller i den hjemlige tjeneste. Den uselviske indsats skal have haft afgørende betydning for imødegåelse af tab af personers liv og førlighed, afværgelse af angreb på enheders sikkerhed eller for udførelsen af en foresats ordre. 2. Tjenestegørende personel fra alle værn i det danske forsvar i øvrigt militær eller civil, der på samme måde som i pkt. 1 har ydet en helt særlig og uselvisk indsats 3. Dragoners pårørende og andre, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats til gavn for Jydske Dragonregiments personel og/eller regimentets omdømme. 4. Tjenestegørende personel fra andre regimenter og øvrige værn der har ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats af social og/eller humanitær karakter til gavn for forsvarets personel og/eller disses pårørende. 5. Aktiviteter af social og/eller humanitær karakter til gavn for forsvarets personel og disses pårørende. Vedrørende ovenstående punkt 2, 4 og 5: Det vil være en fordel for omtalte personels opnåelse af legat, at indsatsen er ydet i regi/samspil med/for personel fra Jydske Dragonregiment. 6. Enhver militær eller ikke-militær person kan foretage indstilling/anbefaling til fonden om at tildele et legat til en person, der anses omfattet af formålsbestemmelserne. En sådan indstilling stiles til Chefen for Jydske Dragonregiment og skal ledsages af dokumentation, hvad enten den pågældende der foretager indstillingen selv har overværet hændelsesforløbet eller kan henvise til andre personer, der måtte have viden herom. Regimentschefen orienterer løbende formanden for fondens bestyrelse om indkomne indstillinger ved fremsendelse af kopi heraf. 7. For at fremme legatindstillingsprocessen udpeges en komité bestående af repræsentanter fra de til Jydske Dragonregiment tilknyttede personelorganisationer samt én repræsentant fra Danske Dragonforeningers Sammenslutning. Bataljonschefer og ældste underafdelingschef ved Jydske Dragonregiment er fødte medlemmer af komitéen.

3 Komitéen kan udvides med medlemmer af personelorganisationer i forsvaret, der ikke i forvejen er repræsenteret ved Jydske Dragonregiment. Det vil i så fald fortrinsvis være personelorganisationer fra andre værn. Komitéen har som opgave overfor fondsbestyrelsen - at denne tilstilles prioriterede forslag til legatuddelinger. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge komitéens forslag. Fondsbestyrelsen fastsætter sammensætningen af repræsentationerne i komiteen. Udpegningen af hver enkelt organisations repræsentant foretages af den pågældende organisation gældende for 2 år, men genudpegning kan finde sted. Chefen for Jydske Dragonregiment er født formand for komiteen. Bortset fra regimentschefen, kan et komitémedlem ikke tillige være medlem af fondsbestyrelsen. Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden, der dog skal godkendes af fondsbestyrelsen Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, idet følgende sammensætning af bestyrelsen bør følges: Følgende udpeges af bestyrelsen: a. Ét til to bestyrelsesmedlemmer fra den civile sektor. b. To bestyrelsesmedlemmer efter indstillinger fra de til Jydske Dragonregiment tilknyttede soldaterforeninger. c. To bestyrelsesmedlemmer blandt tidligere tjenestegørende eller personel af reserven ved Jydske Dragonregiment. d. Ét til to bestyrelsesmedlemmer fra ikke repræsenterede værn. Chefen for Jydske Dragonregiment er født medlem af bestyrelsen. De under litra a, b, c og d anførte bestyrelsesmedlemmer er udpegede for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Ved et af de under litra a, b, c og d anførte bestyrelsesmedlemmers udtræden, udpeger bestyrelsen et nyt medlem i samme kategori, som det udtrædende medlem tilhørte. Det er ønskværdigt - men ikke nogen betingelse - for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, at de pågældende har været udsendt i international tjeneste. Bestyrelsen vælger blandt sine udpegede medlemmer en formand. Herudover vælges næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

4 4 9. Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Der kan udstedes prokura. 10. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der føres protokol over fondens virksomhed. Mødefrekvens m.m. fastsættes i forretningsordenen. Bestyrelsens afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme - afgørende. Der påhviler bestyrelsen tavshedspligt om indholdet af bestyrelsesarbejdet og dets resultater. Kun formanden for bestyrelsen, eller et af ham bemyndiget bestyrelsesmedlem, har ret til at informere offentligheden om Fondens virksomhed. 11. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår fra stiftelsen til 31. december Det årlige regnskab skal foreligge til godkendelse inden 4 måneder fra regnskabsårets afslutning. 12. Regnskabet revideres af 1 revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 13. Dersom nærværende fundats helt eller delvist måtte blive utidssvarende eller dersom af andre grunde ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning foretage de nødvendige ændringer. Efter indhentelse af Civilstyrelsens godkendelse af Fonden og dens fundats, skal ændringer i fundatsen herefter altid godkendes af Civilstyrelsen. 14. I tilfælde af fondens ophør, skal fondens eventuelle formue anvendes til de i 5 anførte formål. Fondens ophør og anvendelse af eventuel formue, skal godkendes af Civilstyrelsen.

5 5 Således vedtaget på det stiftende møde d. 21. oktober 2009 samt bestyrelsesmøderne d. 21. september 2010 og 15. august Holstebro, d. 15. august Kurt Moesgaard Hans Sommer Nielsen Peder Korshøj John Ørsted Nielsen Henning Lyngsbo Udfærdiget af Henning Lyngsbo, tlf.: el Mail: Redaktion afsluttet kl

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Udkærsvej 15, 8200 Århus N. 2 Formål Fondens formål er at yde legater til studierejselegater,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND ~ 1 ~ 06.12.2010 VEDTÆGTER for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND NAVN Den selvejende institutions navn er "GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND". 1. STIFTER Fondens stifter er Grenaa Kommune i henhold til byrådsvedtagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 VEDTÆGTER For Børneastmafonden December 2002 c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\030118

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej

Læs mere